{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 50

FIRMOWE KNOW-HOW

Czy aby na pewno jest

TAK DOBRZE?

W poprzednim wydaniu magazynu „Zachodniopomorski Przedsiębiorca” opublikowaliśmy artykuł dotyczący dofinansowań na jakie mogli liczyć przedsiebiorcy w mijającej perspektywie unijnej. Według przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego zachodniopomorskie firmy zostały wsparte poteżnymi środkami finansowymi, to fakt – pytanie tylko czy pieniądze z Unii powinny być traktowane jako główny motor zachodniopomorskiej gospodarki? Oczekujemy także innego wsparcia

Zielona strona

Poprzednim artykułem udało nam się wywołać dyskusje. Za nami perJest jednak kilka przestrzeni w których pieniądze spektywa 2007-2013, a  niektórzy wybiegają już planami na wydatkowaz  Unii Europejskiej niewątpliwie przyczyniły się do nie kolejnych pieniędzy które będą do rozdysponowania między inwestyrozwoju i  wpływu na świadomość społeczeństwa. cje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Czy przedsiębiorcy Mowa tu między innymi o  Odnawialnych Źródłach w naszym regionie i w Polsce aktywnie korzystają z pieniędzy unijnych? Energii. Mikro instalacje odnawialnych źródeł enerWedług badania Instytutu Badań i  Analiz OSB oraz portalu Firmy.net gii to mało znane, ale istotne dla przedsiębiorstw kotylko 12,6 proc. mikro- i małych firm będzie starało się pozyskać fundusze rzyści finansowe wynikające z  efektywnego obniżenia z Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Zatem 87,4% przedsiębiorców ogólnych kosztów zużycia energii elektrycznej. Stosunnie jest przekonanych do dotacji unijnych. – Dotacje w Polsce stanowią kowo niewielkim kosztem możemy zapewnić wieloletok. 3% PKB. Jeśli uwzględnimy fakt, że większość tych dotacji ucieka do nie oszczędności, które przekładają się to bezpośrednio firm z kapitałem zagranicznym to okazuje się, że dotacje te wpływają na na zwiększenie rentowności i konkurencyjności firmy, co naszą gospodarkę w okolicach 1% – mówi Robert Bodendorf, prezes potwierdzane jest przez światowy trend OZE obserwowakoszalińskiego oddziału Północnej Izby Gospodarczej. – 6% PKB dany zwłaszcza w takich krajach jak Niemcy, Wielka Brytałoby znaczne zmniejszenie biurokracji miałoby ono znacznie bardziej nia, Hiszpania, Włochy, Stany Zjednoczone ale w niewiele pozytywny wpływ na gospodarkę i rozwój przedsiębiorczości niż domniejszej skali również w  innych krajach Unii Europejtacje unijne – dodaje. skiej. Trend ten powstaje również w  Polsce, głównie dzięCzy dotacje są faktycznie potrzebne przedsiębiorcom? Czy ki zmianom legislacyjnym wprowadzonym w zeszłym roku na tych dotacjach zyskują bardziej urzędnicy i firmy zajmujące oraz obecnie pro cedowanej ustawie o OZE. się wnioskami unijnymi, czy cała społeczność przedsiębiorców? Prawidłowo dobrana instalacja OZE, finansowana Czy lepszym rozwiązaniem nie byłoby stanowcze zmniejszenie z wykorzystaniem obecnych oraz przyszłych funduszy europodatków i kosztów pracy oraz zmniejszenie ingerencji urzędpejskich oraz krajowych pozwala na obniżenie kosztów enerników w funkcjonowanie przedsiębiorstw? Dwie spółki, w któgii elektrycznej nawet o ponad połowę w okresie finansowania rych mam udziały i pełnię funkcję członka zarządu, zatrudinwestycji przy jednoczesnym pełnym pokryciu zapotrzebowaniają łącznie tylko ok. 20 osób. Podatki (w tym ZUS), jakie nia na energię elektryczną poprzez wytwarzanie jej z  własnej musiałem odprowadzić do budżetu Państwa za pierwsze półinstalacji. Szczególnie efektywne pod tym względem są instalarocze bieżącego roku od tych spółek wyniosły łącznie blicje hybrydowe, czyli wykorzystujące kilka źródeł przykładowo sko pół miliona złotych. Czy jest to zatem uczciwe, aby najwiatr i słońce. Po zakończeniu finansowania możliwe jest ograpierw zabrać mi około miliona złotych rocznie, a  później niczenie wszystkich wydatków do niewielkich kosztów eksploprzekonywać mnie, abym się cieszył możliwością odzyskaatacyjnych związanych z utrzymaniem ciągłości produkcji swojej nia części tych pieniędzy w  postaci dotacji unijnej (pod instalacji OZE. warunkiem, że spełnię wszystkie oczekiwania rozpatrującego mój wniosek urzędnika)? - zastanawia się Robert Bodendorf. Michał Kaczmarek 48

ZACHODNIOPOMORSKI PRZEDSIĘBIORCA I NR 04/2014

Profile for Zachodniopomorski Przedsiębiorca

Zachodniopomorski Przedsiębiorca 04/2014  

Październikowy numer magazynu Zachodniopomorski Przedsiębiorca wydawanego przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie

Zachodniopomorski Przedsiębiorca 04/2014  

Październikowy numer magazynu Zachodniopomorski Przedsiębiorca wydawanego przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie

Advertisement