{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 5

FELIETON

Na początek

Na początek P S

rzed nami dość ciekawy okres – przedwyborczy, w którym będziemy świadkąd biorąprób się pieniądze w gospo-nas, dek kami wielu przekonywania że ZUS), czyli także jest de facto na utrzymaniu przedsiębiorców. Pozostała część niepracujących – darce? Co komitety jest faktycznym źró- przyposzczególne są bardzo rodziny pracowników przedsiębiorstw, urzędników, dłem obywateli? Czy chylne dochodów takim przedsiębiorczym ludziom, czy samych rzeczywiście od polityków i  urzędczas przedsiębiorców… spotkań przedsię-też jest na utrzymajak my. Jak traktujemy te słowa? No właśnie niu przedsiębiorców. Matematyka, ekonomia, fakty ników zależy jakość życia społeczeńadministracji – z  uśmiechem, bo żyjemy tutaj na ziemi, biorców, ale również – mówią o tym, że 2i samorządowej. mln przedsiębiorców utrzymuje stwa? Nie każdy zna odpowiedzi naw dalepaństwowej To cieszy, ale na tu w Zachodniopomorskiem, a nie siebie i pozostałych 36 mlnjeszcze obywateli naszego kraju. Urzędte pytania. Poza przedsiębiorcami… konkrety musimy trochę poczekać. kiej galaktyce, w związku z czym dobrze wiemy, jaka jest otaczająca tak, to dlaczego pracownicy wciąż tak Choć poniższe wyliczenia mają charakter pogląnicy zasłaniają się brakiem środków finansowych, a jednas rzeczywistość. Szkoda tylko, że komitety te nie widzą w nas ludziA  skoro często „złorzeczą” na swoich szefów? Dlaczego część dowy, stanowią cenny i wyraźny obraz polskiej gospomyślących, którzy na co dzień muszą sobie radzić nie tylko w walce nocześnie nie chcą zrozumieć, że „dostosowywanie kwalifiwciąż pastwi do się potrzeb nad nami, udowad- przedsiębiorców” darki. Przyjmijmy, że w Polsce mamy ok. 38 mln oby- urzędników kacji absolwentów regionalnych z konkurencją o klienta, z klientem o cenę i płatności, z pracownikami kroku, kto władzę? Dlaczego wateli, pośród można wyodrębnić główne niając na niekażdym polega jedynie na ma uruchamianiu nowych kierunków kształo wydajność i jakość, alektórych też z urzędnikami o absurdy4biurokratyczne. społeczeństwo nie zastanawia się nad tym, wcześniej że moty- dobra wola i zrozugrupyjednak, społeczne. Za kryterium podziału przyjmijmy cenia. Potrzebna jest wspomniana Przyznam że duże nadzieje pokładam w coraz głośniejwowanimienie, i zachęcani do–działania przedsiębiorcy, sta-włączymy się w  proto, w  jakiopinii sposób się utrzymują... Najliczniejszą, boproważe my przedsiębiorcy – z  chęcią szym wyrażaniu przedsiębiorców na temat „swobody” nowią jedyną nadzieję na lepsze życie obywateli? stanowiącą gospodarczej około 20 mlnw naszym osób, stanowią w  to m.in. Polsce efekt ces edukacji zawodowej uczniów i studentów. Nie wystarczy więc dzenia działalności kraju. Jest gdy uczestniczyłem w  „konsultacjach” zawodowo, dzieci,wyrazisty ucznio- pod-W  czasie, powiedzieć: „to niech sobie przedsiębiorcy przyjmują uczniów wzrostujednostki poparcia niepracujące dla ugrupowań, które w tj.:sposób poświęconych dotacjom unijnym naiżlata 2014-2020, studenci, bezrobotni, renciści i emeryci. Kolejną na praktyki”. Liczymy na to, urzędnicy zreflektują się, że otrzykreślają,wie, iż należy obniżyć koszty pracy oraz zniwelować ingerencję przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Chciałbym, grupę tworzy ok. 12 mln pracowników przedsiępo czym zaangażują się urzędników w codzienne życie uczciwych przedsiębiorców. Nawet mują wynagrodzenie z naszych podatków, by „dysponenci środków publicznych” (w tym środków Następną urzędnicy – czyli których w działania zachęcające przedsiębiorców do uczestnictwa w procepolitycybiorstw. działający w  naszym regionie corazosoby, częściej podkreślają które także przedsiębiorcy musieli wynagrodzenia pochodzą z podatków – to ok. 4 mln unijnych, sie edukacyjnym oraz, będą nasbędą wspierać w kwestiach formalnowagę ludzi biznesu, aczkolwiek wolą mówić jedynie o „zbawiennym” zwrócić Unii)związanych podjęli działania, które -administracyjnych z prowadzeniem zajęć lub praktyk. wpływieosób. dotacjiWreszcie unijnych.ostatnią, najskromniejszą liczebnie w  przyszłości sprawią, by i pracownicy, i urzędnicy zrozumieli, że grupę tworzą przedsiębiorcy, których jest w naszym O  samej przychylności urzędników, każdy z  nas ma zapewne O rzeczywistym wpływie dotacji unijnych na działalność przedwłaśniewiele przedsiębiorcy są głównym gospokraju około milionów. do powiedzenia i możemotorem podać kilka przykładów z własnego siębiorców piszę na2stronie 56. Dodać mogę jedynie, że w  całym przez pieniądze przedsiębiorca, który A teraz zastanówmy się, skąd poszczególne grupy darki, a generowane doświadczenia. Doprzedsiębiorców mnie zgłosił się niedawno tym promowaniu dotacji brakuje informacji o  konsekwencjach, są głównym źródłem utrzymania społeczeństwa. mają pieniądze na życie. na to, że właśnie był zaskoczony postawą pracownicy biura pracy. Otóż oznajmiła jakie ponoszą przedsiębiorcy, np.Wychodzi z tytułu zaangażowania efektywprzedstawiciele najmniej licznej grupy, czyli PRZEDnych pracowników w  biurokrację wymyśloną przez urzędników, jemu, że musi on dostarczyć dokument z ZUS o prowadzeniu dziaSIĘBIORCY, wypłacają pensje nadinterpretacji 12 milionom pracowa także z tytułu ewentualnych skutków przez urzęd- łalności gospodarczej, a  nie wydruk z  CEIDG, który przedstawił. ników. A  że płacą zapisów też podatki – w  tym podatki od O takim wymogu nie ma mowy ani w umowie, ani w żadnej koreników niejednoznacznych dokumentacji unijnej. Osobiście pracowników – z ich pieniędzy pensje otrzymują też spondencji z  przedsiębiorcą. Myślę, że to dobry przykład, jak my znam kilka przypadków, w  których urzędnicy inaczej zinterpretododatkowe 4 miliony urzędników. Na tym nie koniec. wali słowo „godzina”, po czym odebrali przedsiębiorcom większość widzimy przychylność urzędników względem przedsiębiorców. Okazuje się, żedotacji. znacząca część dwudziestomilionowej przyznanej wcześniej Nie wspominając już o  prężnie roz- Przecież urzędnicy już tę informację posiadają. Ta osoba powinna grupy niepracujących zawodowo otrzymuje emeryzajrzećBodendorf do CEIDG i tam upewnić się, że dany przedsięwijających się spółkach, które musiały ogłosić upadłość po tym, jak więc samaRobert Prezes Północnej Izby tury, renty,rzekome zasiłki ze wspomnianych już „podatków”związa- biorca prowadzi działalność gospodarczą, zamiast stresować zapraurzędnicy wykryli błędy formalne w dokumentacji Gospodarczej w Koszalinie (np. odprowadzanych przez przedsiębiorców skłanej z projektem unijnym. Wszyscy wiemy, że są to najczęściej błędy, cowanego i zestresowanego wystarczająco już człowieka! Czy coś się zmieni po wyborach? Gdy w samorządzie będą te same które nie mają większego znaczenia. Coraz częściej też słyszymy o sytuacjach, w których to nawet unijni urzędnicy ganią tych z Polski ugrupowania, które przez ostatnich 15 lat sprawowały władzę, pewnie niewiele, ale o tym będziemy mogli się przekonać dopiero za jakiś za to, że budują zbyt wysokie bariery dla przedsiębiorców. Ale najistotniejszy jest fakt, że zdecydowana większość przed- czas. Jestem natomiast pełen nadziei, że do samorządów dostanie się siębiorców wcale nie liczy na to, że politycy i urzędnicy funkcjo- znacznie więcej przedsiębiorców, niż miało to miejsce przed laty, co nujący w naszym regionie będą nam obiecywać dotacje na naszą spowoduje, że urzędnicy będą rzeczywiście przychylniejsi biznesowi działalność. Oczekujemy życzliwości oraz przyjaznego podejścia – i to nie tylko tuż przed wyborami. Tego nam wszystkim życzę. do przedsiębiorców, do naszych spraw, do naszych problemów Zachodniopomorski prZedsiębiorca i nr 01/2014 3 z  urzędnikami. Jeśli będzie dobra wola do współpracy oraz ww. życzliwość, to poprawi się sytuacja na rynku pracy, poprawią się wpływy do budżetów gminnych, a przedsiębiorcy z większą chęcią Robert Bodendorf zaangażują się w życie społeczne regionu. Prezes Oddziału Północnej Izby A jeśli mowa już o rynku pracy, to warto wspomnieć o szkolnicGospodarczej w Koszalinie twie zawodowym, które stało się ważnym tematem nie tylko podZACHODNIOPOMORSKI PRZEDSIĘBIORCA I NR 04/2014

3

Profile for Zachodniopomorski Przedsiębiorca

Zachodniopomorski Przedsiębiorca 04/2014  

Październikowy numer magazynu Zachodniopomorski Przedsiębiorca wydawanego przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie

Zachodniopomorski Przedsiębiorca 04/2014  

Październikowy numer magazynu Zachodniopomorski Przedsiębiorca wydawanego przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie

Advertisement