{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 38

prawo

Zmiany w VAT od stycznia Zmiany które wejdą w życie od 1-go stycznia 2013 r., chociaż niewielkie, to mają istotne znaczenie dla podatników. Aby dobrze przygotować się do zmian w przepisach, przedsiębiorcy powinni przede wszystkim śledzić te zmiany w prasie i Internecie oraz uczestniczyć w szkoleniach, np. takich, jakie zorganizowała Północna Izba Gospodarcza. Jednakże bardzo istotne jest posiadanie odpowiedniego oprogramowania księgowego, które umożliwi dostosowanie się przedsiębiorstwa do takich zmian.

Co oznacza to w praktyce? Przez następny rok nie będzie przysługi­ wało odliczenie w całości podatku od towa­ rów i usług od zakupu samochodów osobo­ wych i  od paliwa. Według wcześniejszych przepisów ograniczenie to miało obowią­ zywać tylko do 31 grudnia 2012 r. 32

Jakie czekają nas zmiany? 1-go stycznia 2013 r. najprawdopodobniej wejdą w życie – są już uchwalone przez sejm – przepisy dotyczące: 1. przedłużenia ograniczenia odliczenia podatku z tytułu naby­ cia samochodów osobowych oraz paliw do napędu tych samochodów, 2. uchylenia definicji towaru używanego określonej w art. 43 ust 2 ustawy, 3. wystawiania faktur uproszczonych oraz wystawiania faktur przez podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług, 4. zmiany definicji terenów budowlanych, 5. zmiany stawki z 8% na 23% na wyroby rękodzieła oraz na kawy zabielane. Zasadnicze zmiany dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego, zasad ustalania podstawy opodatkowania wejdą w życie od 1 stycznia 2014 r.

Uchylenie definicji towaru używanego, zawartej w art. 43 ust 2 ustawy w  szcze­ gólny sposób dotknie podatników, którzy będą sprzedawać samochody osobowe po 1 stycznia 2013 r., nabyte we wcześniejszych latach. Sprzedaż samochodów osobowych od których odliczono 50 lub 60% podatku nie będą korzystały już ze zwolnienia.

Zachodniopomorski Przedsiębiorca I nr 06/2012

Zmiana dotycząca stosowania faktur uproszczonych zdaje się być korzystną zmianą dla podatników nabywających towary i usługi do kwoty 450,00 zł. Nabywca podaje ze swoich danych tylko NIP. Istotne znaczenie dla obrotu nierucho­ mościami gruntowymi ma zmiana defini­ cji terenów budowlanych. Przy sprzedaży

Profile for Zachodniopomorski Przedsiębiorca

Zachodniopomorski Przedsiębiorca 06/2012  

Ostatnie w 2012 roku numer magazynu Zachodniopomorski Przedsiębiorca wydawanego przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie

Zachodniopomorski Przedsiębiorca 06/2012  

Ostatnie w 2012 roku numer magazynu Zachodniopomorski Przedsiębiorca wydawanego przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie

Advertisement