Issuu on Google+


ADMINISTRACJA I BIURO OFFICE AND ADMINISTRATION BÜRO UND VERWALTUNG BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI BUILDING INDUSTRY AND REAL ESTATE BAUWESEN UND IMMOBILIEN DOM I OGRÓD HOUSE AND GARDEN HAUS UND GARTEN SZKOLENIA / EDUKACJA / JĘZYKI TRAININGS / EDUCATION / LANGUAGES SCHULUNGEN / BILDUNG / SPRACHEN FINANSE I UBEZPIECZENIA FINANCE AND INSURANCE FINANZEN UND VERSICHERUNGEN GASTRONOMIA GASTRONOMY GASTRONOMIE HANDEL COMMERCE HANDEL USŁUGI SERVICES DIENSTLEISTUNGEN INFORMATYKA I INTERNET COMPUTER SCIENCE AND INTERNET INFORMATIK UND INTERNET FOTOGRAFIA I SZTUKA PHOTOGRAPHY AND ART FOTOGRAFIE UND KUNST MEDIA / ROZRYWKA MEDIA/ENTERTAINMENT MEDIEN/UNTERHALTUNG ZDROWIE I URODA HEALTH AND BEAUTY GESUNDHEIT UND SCHÖNHEIT MOTORYZACJA MOTORIZATION MOTORISIERUNG SPORT I TURYSTYKA SPORT AND TOURISM SPORT UND TOURISTIK POLIGRAFIA I WYDAWNICTWA PRINTING INDUSTRY AND PUBLISHING HOUSES DRUCKEREIGEWERBE UND VERLAG PRAWO LAW RECHT PRODUKCJA PRODUCTION PRODUKTION ROLNICTWO / OCHRONA ŚRODOWISKA AGRICULTURE / ENVIRONMENTAL PROTECTION LANDWIRTSCHAFT / UMWELTSCHUTZ


www.izba.info


Szanowni Państwo Kolejny, piąty już raz oddajemy do Waszych rąk „Katalog Firm”, kompendium wiedzy o firmach skupionych w Północnej Izbie Gospodarczej. Jest to zaktualizowana informacja o tysiącu czterdziestu pięciu firmach poszukujących kontaktów gospodarczych, chcących zaprezentować swój potencjał, oczekujących propozycji współpracy. Katalog trafi do instytucji samorządu gospodarczego, urzędów, ambasad w Polsce i krajach ościennych oraz instytucji otoczenia biznesu. A zatem w miejsca gdzie szczególnie zagraniczni kupcy i inwestorzy poszukują kontaktów gospodarczych. Z tych też powodów „Katalog Firm” opracowany jest w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. Dla wszystkich zainteresowanych mamy też niespodziankę. Oprócz wersji książkowej (A4) i CD dołączamy w tym roku wersję internetową. Przy tej okazji dziękuję wszystkim firmom, sponsorom i pracownikom za współudział w tworzeniu tego ważnego dla gospodarki województwa wydawnictwa. Prezes Północnej Izby Gospodarczej - Dariusz Więcaszek

Dear Readers, This year brings you a fifth issue of the “Business Directory”, a compendium of knowledge about member enterprises of the Northern Chamber of Commerce. Our directory is an update on a thousand and forty-five enterprises looking for business contacts, wishing to present their potential and awaiting cooperation proposals. The directory will be distributed among business self-government institutions, public offices, embassies in Poland and the neighboring countries, and business environment institutions. These are the venues in which traders and investors, particularly foreign ones, are looking for business contacts. That is also why the “Business Directory” is made in three languages: Polish, English and German. Besides, there is a surprise for all interested parties. Apart from the (A4 format) hard copy and its CD version, we bring to you a web-based version of the same. Taking this opportunity I would like to thank all businesses, sponsors and employees for cooperating in developing this publication, so important for the economy of this voivodeship. President of the Northern Chamber of Commerce - Dariusz Więcaszek

Sehr geehrte Damen und Herren, Zum 5. Mal stellen wir Ihnen den „Katalog der Firmen” zur Verfügung, das Kompendium des Wissens über Firmen, die in der Nördlichen Handelskammer vereint sind. Es ist eine geupdatete Information über 1045 Firmen, die nach Geschäftsbeziehungen suchen, ihr Potential darstellen wollen und bereit sind, Angebote über Anknüpfung von Beziehungen entgegenzunehmen. Der Katalog wird in der wirtschaftlichen Selbstverwaltung, in Institutionen, in den Botschaften in Polen und im Ausland und in den businessbezogenen Anstalten zugänglich sein. Er wird also an Stellen auftauchen, an denen die ausländischen Buyers und Investoren nach wirtschaftlichen Beziehungen suchen. Aus diesem Grund wurde der „Katalog der Firmen” in drei Sprachen verfasst: Polnisch, Englisch und Deutsch. Für alle Interessenten haben wir auch eine Überraschung - neben der Buchausgabe (A4) und CD wird der Katalog in diesem Jahr auch im Internet zugänglich sein. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Firmen, Sponsoren und Mitarbeitern für das Zusammenwirken an Erstellung dieser für die Wirtschaft der Woiwodschaft wichtigen Veröffentlichung herzlich bedanken. Präsident der Nördlichen Handelskammer - Dariusz Więcaszek


Szanowni Państwo Z satysfakcją prezentujemy tegoroczną, już V edycję Katalogu Firm 2011/2012, który przedstawia potencjał gospodarczy województwa zachodniopomorskiego, promuje nasz region i jest okazją do zapoznania się z ofertami firm zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej. Fakt, iż w wydawnictwie Północnej Izby Gospodarczej pojawia się z roku na rok coraz więcej firm z terenu Pomorza Zachodniego, jest syntetycznym miernikiem, pokazującym, że nasz region jest przyjazny dla przedsiębiorców, że czują się tu dobrze i mogą prowadzić i rozwijać swój biznes z powodzeniem. Zdajemy sobie sprawę, że wzrost całego potencjału regionu zawdzięczamy właśnie ogromnemu wysiłkowi i determinacji przedsiębiorców. Dlatego Samorząd Województwa aktywnie wspiera wszelkie działania skierowane na poprawienie sytuacji przedsiębiorstw w bardzo wielu aspektach, począwszy od lokalizacji inwestycji, tworzenia warunków do skutecznego działania i możliwości pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej, aż po zadania z zakresu wspierania eksportu, pomocy w organizacji misji i kontaktów gospodarczych z regionami i partnerami za granicą. Jednocześnie mamy świadomość, że tylko inwestując w nowoczesne technologie i rozwiązania nasi przedsiębiorcy mogą skutecznie konkurować na rynkach światowych. Dlatego w najbliższym czasie planujemy położyć szczególny nacisk na wsparcie i rozwój właśnie tego aspektu funkcjonowania firm. Ale aktywność Samorządu Województwa to jedynie uzupełnienie starań oraz działań samych przedsiębiorców, przebijających się na niezwykle dziś wymagających rynkach. Wspólny wysiłek jednak sprawił, że nasz region może się szczycić obecnością produktów i usług zachodniopomorskch firm na rynkach całego świata. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierd Geblewicz Ladies and Gentlemen, This year we are happy to bring to you a fifth issue of the 2011/2012 Business Directory, which demonstrates the West Pomeranian Voivodeship’s economic potential, promotes our region and gives you a an opportunity to get to know what member enterprises of the Northern Chamber of Commerce have to offer. The fact that each subsequent issue of the Directory contains a larger number of West Pomeranian businesses is a synthetic indicator that our region is friendly to entrepreneurs, that they feel comfortable here and that they are free to successfully run and develop their enterprises. We realize that it is our entrepreneurs’ enormous effort and determination that we owe the growth of the whole region’s potential to. Therefore, the Voivodeship Self-Government is actively supporting all actions aimed to improve enterprises’ situation in numerous fields, starting from development siting, going through creating both conditions for successful operation and opportunities for obtaining EU subsidies, and ending up on activities connected with promoting exports or helping in the organization of business missions to and contacts with regions and partners abroad. Notwithstanding, we are also aware that only by investing into modern technologies and solutions can our entrepreneurs compete in world markets successfully. That is why we are planning to put particular emphasis on supporting and developing this specific aspect of company operation in the nearest future. Still, the activity of the Voivodeship Self-Government is but a supplement to the endeavors and actions by entrepreneurs themselves, who are fighting their way through the extremely demanding markets of today. However, thanks to our shared effort our region can boast having West Pomeranian products and services available in markets worldwide. Marshal of the West Pomeranian Voivodeship - Olgierd Geblewicz Sehr geehrte Damen und Herren, Mit Vergnügen präsentieren wir Ihnen schon die 5. Ausgabe des „Katalog der Firmen 2011/2012“ , in dem das wirtschaftliche Potential der Woiwodschaft Westpomern dargestellt wurde, der für unsere Region wirbt und die Gelegenheit bietet, das Angebot der Firmen, die in der Nördlichen Handelskammer vereint sind, kennen zu lernen. Die Tatsache, dass in dem Katalog der Nördlichen Hndelskammer von Jahr zu Jahr immer mehr Firmen aus dem Gebiet von Westpomern vertreten sind ist eine synthetische Kennzahl, die darauf hinweist, dass unsere Region unternehmerfreundlich ist, dass sie sich hier wohl fühlen und ihre Geschäfte erfolgreich abwickeln und entwickeln können. Wir sind uns dessen bewusst, dass wir den Zuwachs des ganzen Potentials der Region gerade den außergewöhnlichen Anstrengungen und der Entschlossenheit der Unternehmer zu verdanken haben. Deswegen fördert die Selbstverwaltung der Woiwodschaft aktiv die Maßnahmen, die auf die Verbesserung der Lage der Unternehmen in verschiedenen Aspekten gerichtet sind: Standort der Investition, Schaffung von Umweltbedingungen für erfolgreiche Tätigkeit und Erlangung von Hilfeleistungen der Europäischen Union, Förderung von Exportleistungen, Hilfeleistungen bei Anknüpfung von Geschäftsbeziehungen mit Regionen und Geschäftspartnern aus dem Ausland. Gleichzeitig sind wir uns dessen bewusst, dass unsere Unternehmer ausschließlich durch Investitionen in moderne Technologien und neueste Lösungen dem Wettbewerb auf den Weltmärkten erfolgreich standhalten können. Deswegen wollen wir in der nächsten Zukunft insbesondere die Entwicklung der Firmen in dieser Hinsicht fördern und unterstützen. Die Aktivitäten der Selbstverwaltung der Woiwodschaft sind jedoch eine Ergänzung der Bemühungen und Maßnahmen der Unternehmer, die auf dem anspruchsvollem Markt ihren Platz zu finden versuchen. Gemeinsame Anstrengungen haben dazu geführt, dass unsere Region auf dem Weltmarkt mit Produkten und Leistungen der westpomerischen Firmen vertreten ist. Vorsitzender der Selbstverwaltung der Woiwodschaft Westpomern - Olgierd Geblewicz


Wyrażam swoją satysfakcję, że po raz kolejny ukazuje się Katalog Firm zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej – lidera wśród polskich instytucji skupiających firmy z kraju i z zagranicy. Każde kolejne wydanie katalogu prezentuje coraz większą liczbę firm i przedsiębiorstw działających w naszym mieście i Regionie. To prawdziwy powód do dumy, który świadczy o cennej przedsiębiorczości wśród mieszkańców Pomorza Zachodniego. Dowodzi to, także że w warunkach globalnego spowolnienia gospodarczego nasze firmy potrafią sprostać wielu wyzwaniom. Szanowni przedsiębiorcy, to od Waszych inicjatyw w dużym stopniu zależy rozwój naszego miasta. Jestem przekonany, że Państwa godna podziwu przedsiębiorczość, chęć pracy i optymizm pozwolą Nam osiągnąć sukces, jakim będzie wzrost zachodnio-pomorskiego potencjału ekonomicznego w kraju i w całej Europie. Tego życzę sobie oraz wszystkim przedsiębiorcom zrzeszonym w Północnej Izbie Gospodarczej. Prezydent Miasta Szczecin - Piotr Krzystek

Allow me to express my satisfaction with the issue of another Business Directory of companies grouped in the Northern Chamber of Commerce – a leader among Polish institutions embracing businesses from Poland and abroad. Each subsequent issue of the Directory contains a larger number of enterprises that operate in our city and in the Region. It is a true source of pride for us and bears testimony to a valuable entrepreneurial spirit among West Pomerania inhabitants. It also proves that in a time of a global economic slow-down our businesses are able to face up to numerous challenges. Dear entrepreneurs, it is your initiative that plays a significant role in the development of our city. I am convinced that your admirable resourcefulness, readiness to work and optimism will let Us succeed in increasing West Pomerania’s economic potential both in Poland in the the whole Europe. This is what I wish for myself and for all member enterprises of the Northern Chamber of Commerce. Mayor of the City of Szczecin - Piotr Krzystek

Mit Vergnügen begrüße ich die nächste Ausgabe von „Katalog der Firmen”, die in der Nördlichen Handelskammer der führenden Organisation der polnischen Firmen aus dem In- und Ausland - vereint sind. In jeder neuen Ausgabe des Katalogs werden immer mehr Firmen- und Unternehmen dargestellt, die in unserer Stadt und in unserer Gegend gewerbstätig sind. Es ist ein wichtiger Grund um auf Unternehmungsgeist der Bewohner von Westpomern stolz zu sein. Es ist ein Beweis dafür, dass unsere Unternehmen in der Zeit der globalen Wirtschaftsverlangsamung viele Herausforderungen bewältigen können. Sehr geehrte Unternehmer, von Ihren Initiativen hängt im großem Ausmaß die Entwicklung unserer Stadt ab. Ich bin überzeugt, dass durch Ihr bewundernswertes Unternehmungsgeist, Ihre Arbeitslust und Ihr Optimismus der Zuwachs des ökonomischen Potentials von Westpomern im Inland und im ganz Europa erfolgreich erreicht wird. Das wünsche ich mir und allen Unternehmern, die in der Nördlichen Handelskammer vereint sind. Stadtpräsident von Szczecin - Piotr Krzystek


Jorlex

ul. Królowej Korony Polskiej 2/1 70-485 Szczecin tel.: 91 424 15 40 fax: 91 312 24 70 e-mail: szczecin@hicopy.pl www.kmbs.pl NIP: 851-289-41-40

ul. Różana 5 72-003 Wołczkowo tel.: 91 466 24 58 ; 603 430 098 ; 696 331 115 fax: 91 855 63 45 e-mail: c@jorlex.pl www.jorlex.pl NIP: 852-163-95-59

Sprzedaż i serwis urządzeń biurowych (kopiarki, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne).

Pierwsza w regionie firma z tak szerokim asortymentem usług biurowych. Współpraca z nami to oszczędności dla Twojej firmy i ograniczenie wydatków na usługi biurowe. Oferujemy: usługi księgowe i biurowe, sprzedaż artykułów biurowych oraz doradztwo i przygotowanie wniosków o dofinansowanie z UE.

Sale and service of office equipment (copiers, printers, multifunction devices).

The first company in the region with such a wide range of office services. Cooperation with us means savings for your company and a reduction of expenses for office services. We offer: accounting and office services, sale of office supplies, and counseling and preparation of motions for funding from the EU.

Verkauf und Service der Büroanlagen (Kopiemaschinen, Drucker, Multifunktionsgeräte).

Die erste im Region Firma von so großem Sortiment der Bürodienstleistungen. Die Zusammenarbeit mit uns bringt die Ersparnisse für Deine Firma und ist Beschränkung der Ausgaben für Bürodienstleistungen. Wir bieten: Buchhaltung und Bürodienstleistungen, Verkauf von Bürobedarf sowie Beratung und Vorbereitung der Anträge um EU-Finanzierung.

Milex Sp. z o.o.

P.H.U. Expert Zbigniew Kozłowski

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 14 70-201 Szczecin tel.: 91 488 12 83 fax: 91 488 12 87 e-mail: milex@milex.szczecin.pl NIP: 852-060-04-20

ul. Tadeusza Szeligowskiego 23 71-051 Szczecin tel.: 604 521 010 fax: 91 483 10 97 e-mail: expertszczecin@wp.pl NIP: 852-060-25-25

Firma nastawiona jest na człowieka, zastosowanie nowoczesnych technologii oraz działalność proekologiczną.

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura. Działalność wspomagająca prowadzenie biura. Działalność wspomagająca edukację. Pozaszkolne formy edukacji. Badania i analizy techniczne. Działalność szkoleniowa.

The company is focused on a person, the use of modern technology, and eco-friendly activities.

Service activities related to administrative office support. Office support activities. Education support activities. Other forms of education available outside school. Technical testing and analysis. Training activity.

Eine menschenorientierte Firma. Schwerpunkte: Einsatz von modernen Technologien und umweltfreundliche Aktivitäten.

Dienstleistungen für die Büroverwaltung. Erbringung sonstiger spezieller Sekretariatsdienste. Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht. Außerschulische Bildungsformen. Forschungen und technische Analysen. Schulungen.

ADMINISTRACJA BIUROWA OFFICE ADMINISTRATION BÜROVERWALTUNG

Hicopy Szczecin

015


ZASOBY LUDZKIE HUMAN RESOURCES HUMAN RESOURCES

016

Cbr Cross Border Recruitment Sp. z o.o.

Grupa Pracuj Sp. z o.o. / Oddział Szczecin

ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 24C/202 70-302 Szczecin tel.: 513 052 452 e-mail: pjp@eucbr.pl www.eucbr.pl NIP: 852-254-78-65

ul. Monte Cassino 37 70-464 Szczecin tel.: 91 448 02 63 ; 662 296 188 e-mail: tomasz.klim@pracuj.pl www.pracuj.pl NIP: 522-254-03-66

Firma rekrutacyjna o norweskich korzeniach. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu pracowników w branżach: stoczniowej, samochodowej, budowlanej etc. Nasi partnerzy z Niemiec i Skandynawii doceniają naszą kreatywność, elastyczność i indywidualne traktowanie zlecanych nam zadań.

Grupa oferuje innowacyjne rozwiązania rekrutacyjne, wspierające pracodawców w skutecznej rekrutacji i budowaniu wizerunku firm jako pracodawców. Nasze serwisy rekrutacyjne to: pracuj.pl, jobs4.pl, rabota.ua. Dostarczamy również systemy rekrutacji on-line i świadczymy usługi wizerunkowe.

Recruitment company with Norwegian roots. We specialize in obtaining workers in such industries: shipbuilding, automotive, construction, etc. Our partners from Germany and Scandinavia appreciate our creativity, flexibility and individual treatment of the tasks outsourced to us.

The Group offers innovative recruitment solutions supporting employers in effective recruiting and building of a successful image of companies as employers. Our recruitment services include: pracuj.pl, jobs4.pl, rabota.ua. We also supply systems for on-line recruitment and provide image services.

Personalbeschaffungsfirma mit norwegischen Wurzeln. Wir spezialisieren uns auf die Arbeitergewinnung in den Branchen: Werftindustrie, Fahrkraftzeugbranche und Bauwesen. Unsere Geschäftspartner aus Deutschland und Skandinavien schätzen unsere Kreativität, Felxibilität und individuelle Beratung.

Gruppe bietet die innovative Beschaffungslösungen, die die Arbeitgeber in der erfolgreichen Personalbeschaffung und Aufbau des Firmenbildes unterstützen. Unser Rekrutierung-Service: pracuj.pl, jobs4.pl, rabota.ua. Wir liefern Online-Rekrutierung und erweisen die Image-Dienstleistungen.

Kadry - Serwis

Ks Service Sp. z o.o.

ul. Struga 44 70-789 Szczecin tel.: 91 852 50 51 fax: 91 350 82 06 e-mail: kontakt@kadryserwis.pl www.kadryserwis.pl NIP: 764-220-88-23

ul. Chopina 35 71-450 Szczecin tel.: 91 452 84 03 fax: 91 452 84 03 e-mail: info@ksservice.eu www.ksservice.eu NIP: 554-261-27-36

Świadczymy najwyższy poziom usług dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Nasz zespół to grupa wysoko wyszkolonych profesjonalistów. Podstawowymi aspektami naszej działalności są: administracja kadr i płac, wynajem pracowników oraz rekrutacja i selekcja pracowników.

Jesteśmy jedną z najdynamiczniej rozwijających się agencji zatrudnienia w Polsce. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie pracy tymczasowej, rekrutacji i selekcji, outplacementu i headhuntingu po rozsądnych cenach. Mamy oddziały w Szczecinie, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu i Gorzowie Wlkp.

We provide the highest level of service to small and medium enterprises. Our team is a group of highly trained professionals. The basic aspects of our business activity are: administration of HR and payroll, hiring employees, and recruitment and selection of employees.

We are one of the fastest growing recruitment agencies in Poland. We offer complete solutions for temporary work, recruitment and selection, outplacement and headhunting at reasonable prices. We have branches in Szczecin, Poznań, Łódź, Wrocław and Gorzów Wielkopolski.

Wir erbringen die Dienstleistungen für Klein- und Mittelunternehmen auf dem höhsten Niveau. Unser Team bilden gut ausgebildete Profis. Grundbereiche unserer Tätigkeit sind: Verwaltung der Personalabteilungen und Gehaltsabrechnungen, Vermietung der Mitarbeiter sowie Beschaffung und Selektion der Mitarbeiter.

Wir sind eine der sich dynamich entwickelnden Beschäftigungsagenturen in Polen. In unserem Angebot haben wir kompexe Lösungen im Bereich der Kurzzeitarbeit, Bewerbung und Auswahl, Outplacement und Headhunting zu vernünftigen Preisen. Unsere Niederlassungen gibt es in Szczecin, Poznań, Łódź, Wrocław und Gorzów Wlkp.


Personel Partner

ul. Celna 1 70-644 Szczecin tel.: 91 814 52 52 fax: 91 814 52 53 e-mail: biuro@lsj.pl www.lsj.pl NIP: 858-110-83-40

ul. Santocka 17B/14 71-113 Szczecin tel.: 91 487 68 91 ; 608 160 208 fax: 91 885 31 75 e-mail: biuro@personelpartner.pl www.personelpartner.pl NIP: 852-133-65-34

Rozpoczęcie działalności: 2002 r. Obszary działalności: rekrutacja, doradztwo personalne, praca tymczasowa, szkolenia. Z oferty firmy skorzystało ponad 7000 osób.

Starting of the business: the year 2002. The fields of activity: recruitment, personnel counseling, temporary work, trainings. More than 7000 people have used the offer of the company.

Beginn der Tätigkeit: 2002. Schwerpunkte: Bewerbung, Personalberatung, Kurzzeitarbeit, Schulungen. Unser Angebot haben bereits über 7.000 Personen in Anspruch genommen.

Randstad Sp. z o.o. Rynek Sienny 4B 70-542 Szczecin tel.: 91 810 92 60 fax: 91 810 92 61 e-mail: szczecin@pl.randstad.com www.randstad.pl NIP: 525-228-78-60

ZASOBY LUDZKIE HUMAN RESOURCES HUMAN RESOURCES

Lsj Agencja Pracy

Agencja zatrudnienia. Struktura firmy obejmuje cztery obszary: rekrutacje, leasing pracowniczy, outsourcing funkcjonalny oraz try&hire. Pracujemy zgodnie z najwyższymi światowymi standardami, oferując wypracowane przez siebie autorskie know-how. Employment agency. The company’s structure includes four areas: recruitment, staff leasing, functional outsourcing, and try & hire. We work in accordance with the highest global standards, offering the know-how created by the company itself. Arbeitsagentur. Die Firmenstruktur umfasst vier Bereiche: Bewerbung, Arbeitnehmer-Leasing, funktionales Outsourcing und Try&hire. Wir arbeiten gemäß den höchsten Weltstandards und bieten die von uns erarbeiteten Autoren-Know-How an.

Unikadr Biuro Doradztwa Personalnego Consulting J. Bogutyn-Przybyszewska, K.Przybyszewska ul. Kolumba 86-89 70-035 Szczecin tel.: 91 488 23 27 fax: 91 434 01 16 e-mail: biuro@unikadr.pl www.unikadr.pl NIP: 852-203-54-38

Agencja doradztwa personalnego i pracy tymczasowej. Oferuje szeroki pakiet usług z zakresu doboru i zatrudnienia personelu. Najwyższy poziom naszych usług potwierdzony jest referencjami klientów oraz certyfikatem ISO 9001:2000.

Certyfikowana agencja zatrudnienia i instytucja szkoleniowa. Działamy na rynku od 1996 r., świadcząc usługi z zakresu rekrutacji i doboru personelu, badań psychologicznych, szkoleń oraz doradztwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Kierujemy się zasadą: „Ludzie – klucz do sukcesu“.

The agency of personal counseling and temporary employment. It offers a wide package of services in the selection and employment of staff. The highest level of our services is confirmed by customer references and ISO 9001:2000 certificate.

A certified employment agency and training institution. We have been operating on the market since the year 1996, providing the services within the scope of recruitment and selection of personnel, psychological testing, trainings and counseling within the scope of human resources management. We follow the rule: “People - the key to success”.

Agentur für Personalberatung und Kurzzeitarbeit. In unserem Angebot haben wir unterschiedliche Dienstleistungen im Bereich von Auswahl und Beschäftigung von Personalkräften. Das höchste Niveau unserer Leistungen bestätigen Referenzen unserer Kunden sowie das Zertifikat ISO 9001:2000.

Zertifizierte Beschäftigungsagentur und Schulungseinrichtung. Auf dem Markt sind wir seit 1996 tätig und wir erbringen Dienstleistungen im Bereich von Personalbewerbung und -auswahl, psychischen Untersuchungen, Schulungen und Beratungen im Bereich von HR-Management. Wir handeln nach dem Grundsatz: “Menschen sind Schlüssel zum Erfolg.”

017


GEODEZJA I USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE GEODESY AND BUILDING INDUSTRY GEODÄSIE UND BAUWESEN

018

Aarsleff Sp. z o.o.

Agencja Handlowa Baza Sp. z o.o.

ul. Wielka Odrzańska 23/1 70-535 Szczecin tel.: 91 489 51 71 fax: 91 489 51 53 e-mail: aarsleff@aarsleff.com.pl www.aarsleff.com.pl NIP: 951-131-26-27

ul. Kolejowa 13 78-600 Wałcz tel.: 67 258 58 50 fax: 67 258 58 50 e-mail: baza@grupapsb.com.pl www.baza.grupapsb.com.pl NIP: 765-156-53-33

Działalność w zakresie projektowania i wykonawstwa specjalistycznych robót fundamentowych. Podstawowym celem naszych działań jest zapewnienie naszym klientom możliwości współpracy z solidnym, profesjonalnym i godnym zaufania partnerem.

Handel hurtowy i detaliczny materiałów budowlanych. Market budowlany PSB-Mrówka.

Activity within the scope of designing and performance of specialist foundation works. The basic aim of our activities is to ensure so that our customers have the opportunity to cooperate with a reliable, professional and trustworthy partner.

Wholesale and retail selling of building materials. PSB-Mrówka building market.

Tätigkeit im Bereich der Gestaltung und Ausführung der spezialistischen Fundamentarbeiten. Unser Hauptziel ist eine Sicherung unseren Kunden eine gute Zusammenarbeit mit dem soliden, profesionellen und vertrauenswürdigen Partner.

Groß- und Kleinhandel der Baustoffe. Baumarket PSB-Mrówka.

Akka II S.C. Daniela Kanty, Waldemar Kanty

Alpinur Prace Podwodne i Hydrotechniczne Sp. z o.o.

ul. A.Struga 42 70-681 Szczecin tel.: 91 463 62 21 ; 504 222 217 ; 504 222 218 fax: 91 463 62 21 e-mail: akka@boo.pl www.akka.net.pl NIP: 955-195-07-59

ul. Targowa 5 74-100 Gryfino tel.: 91 416 2545 ; 91 416 66 75 fax: 91 416 25 45 e-mail: info@alpinur.pl www.alpinur.pl NIP: 858-181-24-87

Sprzedaż i montaż stolarki otworowej, rolet i parapetów.

Specjalizujemy się w pracach hydrotechnicznych, podwodnych w pełnym zakresie, czerpalnych i refulacyjnych, melioracyjnych oraz pogrążania i wyciągania grodzic i pali wibromłotami.

Sales and assembly of joinery, shutters and window sills.

We specialize in water engineering, underwater works in their full scope, dredging and silting works, irrigation and driving and extraction of piles with pneumatic hammer.

Verkauf und Montage der Lochtischlerei, Rollladen und Fensterbretter.

Wir spezialisieren uns auf hydrotechnische Arbeiten, Unterwasser-, Baggerund Einspül-, Meliorationsarbeiten, Jet Grouting - Injektion.


Art Kul Tur Sp. z o.o.

ul. Ku Słońcu 22B 71-073 Szczecin tel.: 91 484 88 48 fax: 91 484 22 93 e-mail: szczecin@arsquercus.pl www.arsquercus.pl NIP: 852-020-00-86

ul. Ofiar Stutthofu 64 72-010 Police tel.: 91 431 44 33 fax: 91 431 44 40 e-mail: artkultur@artkultur.pl www.artkultur.pl NIP: 955-181-73-39

Pracownia stolarska, na rynku od 1980 r. Realizujemy indywidualne, niepowtarzalne projekty. Uwzględniamy potrzeby i życzenia najbardziej wymagających klientów. Oferujemy bardzo wysoką jakość wykonania i precyzję. Proponujemy kompleksową obsługę klienta, usługi projektowania.

Sprzedaż i montaż wykładzin PCV, linoleum, nawierzchni sportowych, paneli, wykładzin dywanowych, w tym hotelowych (z możliwością wykonania indywidualnych nadruków na zamówienie), a także kompleksowym przygotowaniem podłoża.

The carpentry workshop has been operating on the market since the year 1980. We do individual and unique projects. We take into consideration the needs and wishes of the most demanding customers. We offer a very high quality of performance and precision. We propose a comprehensive customer service, and design services.

Sale and installation of PCV floors, linoleum, sport surfaces, panels, carpets, including hotel ones (with the possibility of making individual prints at the order), as well as a comprehensive preparation of the substrate.

Tischlerwerkstatt, auf dem Markt seit 1980. Wir realisieren individuelle, einzigartige Bestellungen. Wir berücksichtigen die Bedürfnisse und Wünsche der anspruchsvollen Kunden. Wir bieten sehr hoche Ausführung und Präzision. Wir schlagen komplette Kundenbedienung, Gestaltungsdienstleistungen vor.

Verkauf und Montage von PVC-Bodenbeläge, Linoleum, Sportbeläge, Bodenpaneele, Teppichboden auch Hotelteppichboden (mit Möglichkeit der individuellen Aufdrucken auf Bestellung), sowie auch komplette Bodenvorbereitung.

Baumal Producent Parapetów

Bis Plettac Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 4 B 75-123 Koszalin tel.: 94 348 16 81 fax: 94 348 16 82 e-mail: biuro@baumal.koszalin.pl www.baumal.koszalin.pl NIP: 669-154-07-64

ul. Kościuszki 19 63-500 Ostrzeszów tel.: 62 587 01 00 fax: 62 586 17 00 e-mail: office@plettac.pl www.plettac.pl NIP: 622-010-84-06

Jesteśmy największym na Pomorzu producentem i dystrybutorem parapetów oraz materiałów montażowych, zaopatrujemy firmy w parapety wewnętrzne, zewnętrzne, pianki montażowe, silikony, folie okienne samoprzylepne, dyble, kołki itp.

We are the largest manufacturer and distributor of window sills and assembly materials in the Pomerania region, we supply companies with external and internal window sills, mounting foam, silicone, adhesive window film, dowels, pins, etc.

Wir sind der größte in Pommern Hersteller und Vertreiber der Fensterbänke und Montagematerialien. Wir versorgen die Firmen mit inneren und äußeren Fenterbänken, Monatgeschäume, Silikone, Fenterselbstklebefolien, Dübeln, Stiften u. ä.

GEODEZJA I USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE GEODESY AND BUILDING INDUSTRY GEODÄSIE UND BAUWESEN

Ars Quercus Pracownie Stolarskie Zbigniew Stanisław Dębski

Firma specjalizuje się w montażu rusztowań, oferując usługi: montaż, demontaż oraz najem rusztowań, 24-godzinny serwis rusztowaniowy, projektowanie konstrukcji z rusztowań. Oferta firmy koncentruje się na dużych realizacjach – głównie przemysłowych: przemysł energetyczny, petrochemiczny. The company specializes in scaffolding, offering services of: assembly, disassembly and rental of scaffolding, the 24-hour scaffolding service, structural design of scaffolding. The company’s portfolio focuses on large performances - mainly industry ones: power industry, petrochemical industry. Firma spezialisiert sich auf Gerüstmontage. Dienstleistungen in Montage, Demontage und Miete der Gerüste, 24-Stunden Gerüst-Service, Gestaltung der Gerüstkonstruktionen. Unser Angebot konzentriert sich auf großen Projekten - vor allem für Energie- und Petrochemieindustrie.

019


GEODEZJA I USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE GEODESY AND BUILDING INDUSTRY GEODÄSIE UND BAUWESEN

020

Biuro Inżynierskie Damart

Biuro Podatkowe Usługi Budowlane

ul. Czorsztyńska 39A/5 71-201 Szczecin tel.: 91 487 76 72 fax: 91 482 22 82 e-mail: biuro@damart.home.pl www.damart.home.pl NIP: 852-224-25-39

Nowe Bielice 55 I 76-039 Biesiekierz tel.: 500 008 257 ; 94 318 04 14 fax: 94 318 04 14 e-mail: tblank55@onet.eu www.baza.grupapsb.com.pl NIP: 669-119-58-18

Planowanie dróg, ulic, układów komunikacyjnych. Projektowanie dróg, ulic miejskich, węzłów, skrzyżowań. Projektowanie parkingów. Organizacja ruchu. Dokumentacja przetargowa. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z funduszy UE. Nadzór autorski i inwestorski.

Budownictwo: więźby dachowe, dachy, podbitka, okna dachowe. Usługi podatkowe: księgowość, kadry, płace, ZUS.

Planning of roads, streets and transport systems. Design of roads, city streets, interchanges, intersections. Design of car parks. Traffic organization. Tender documentation. Preparation of motions for co-financing of investments from the EU funds. Author and investor supervision.

Construction industry: roof trusses, roofs, soffit, roof windows. ax services: accountancy, personnel, payroll, Social Insurance Institution [ZUS].

Plannung der Wege, Straßen und Verkehrsnetze. Gestaltung der Wege, Straßen, Verkehrsknotenpunkte, Kreuzungen. Parkplatzgestaltung. Verkehrsorganisation. Ausschreibungsdokumentation. Vorbereitung der Anträge um Finanzierung der Investitionsunternehemn aus EU-Fonds. Autoren- und Investitionsaufsicht.

Bau: Dachstühle, Dächer, Schalung, Dachfenster. Steuerdienstleistungen: Buchhaltung, Personalabteilung, Gehaltabrechnung, Sozialversicherungsanstalt.

Braga Sp. z o.o.

Budchem Sp. z o.o.

ul. Gdańska 40 70-660 Szczecin tel.: 91 460 09 00 fax: 91 886 54 12 e-mail: braga@braga.com.pl www.braga.com.pl NIP: 955-220-94-29

ul. Moczyńskiego 8/10 70-492 Szczecin tel.: 91 812 63 60 - 63 fax: 91 421 07 66 e-mail: biuro@budchem.szczecin.pl www.budchem.szczecin.pl NIP: 851-261-52-23

Firma handlowa, współpracująca z producentami stolarki otworowej i meblowej. W ofercie mamy urządzenia lakiernicze i materiały do produkcji stolarskiej i budownictwa, takie jak: lakiery, bejce, silikony, pianki, okapniki i progi aluminiowe, uszczelki, pompy, pistolety, ściany lakiernicze.

Realizacja projektów budowlanych w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz obiektów użyteczności publicznej.

The trading company cooperating with the producers of joinery and furniture. We offer painting equipment and materials for the production of carpentry and construction, such as varnishes, stains, silicone, foam, aluminum drip caps and thresholds, gaskets, pumps, spray guns, wall paints.

Implementation of construction projects within the scope of housing and public utility facilities.

Handelsunternehmen, arbeitet mit den Herstellern der Loch- und Möbeltischlerei. In unserem Angebot haben wir Lackeranlagen und Materialien zur Herstellung der Holz- und Bauindustrie, solche wie: Lacke, Beizen, Silikone, Wasserschenkeln, Pumpen, Pistolen, Lackerwände.

Ausführung der Bauprojekte im Bereich der Wohnungsbau und Objekten der öffentlichen Einrichtung.


Budowniczy Koszalin

Bowid 9G 75-209 Koszalin tel.: 94 341 86 36 fax: 94 341 86 36 e-mail: biuro@budmar-mz.pl www.budmar-mz.pl NIP: 672-153-20-32

ul. Władysława IV 147B 75-347 Koszalin tel.: 94 346 91 00 fax: 94 346 91 01 e-mail: hurtownia@budowniczy-koszalin.pl www.budowniczy-koszalin.pl NIP: 669-221-40-44

Działalność związana ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Realizacja projektów na zlecenie inwestora. Deweloperka.

Hurtownia materiałów budowlanych. Mieszalnik farb i tynków Ceresit oraz farb Tikkurila. Systemy dociepleń, sucha zabudowa, wełna, papa. Narzędzia i akcesoria budowlane.

Activities related to the construction of residential and non-residential buildings. Performance of projects at the order of an investor. Property development.

Wholesale of building materials. The mixing of paints and plaster, and Tikkurila Ceresit paints. Insulation systems, dry walls, wool, papa. Building tools and accessories.

Tätigkeit verbunden mit dem Errichten der Wohngebäude und unbewohnbaren Gebäude. Ausführung der Projekte im Auftrag des Investors. Bauträger.

Großhändler der Baumaterialien. Farben- und Putzmischer von Ceresit und Tikkurila. Isolierungssysteme, Trockenbau, Wolle, Pappe. Bauwerkzeuge und Zubehör.

Calesco S.A.

Canto Krzysztof P. Marczewski

ul. Tczewska 32 70-850 Szczecin tel.: 91 469 08 75 fax: 91 471 21 15 e-mail: rgryczka@calesco.pl www.calesco.pl NIP: 955-195-75-14

ul. Pomorska 115 B 70-812 Szczecin tel.: 91 489 96 31 fax: 91 489 96 31 e-mail: marcin.glowacki@canto.biz.pl www.canto.biz.pl NIP: 955-001-13-38

Obsługa serwisowa kotłowni, montaż i uruchomienia systemów grzewczych, nadzór nad spalarniami oraz doradztwo techniczne, w tym audyty energetyczne i kogeneracja.

Specjalizujemy się w materiałach do naprawy i budowy dróg (mieszanki mineralno-asfaltowe, asfalt tradycyjny i modyfikowany), kamieniu naturalnym oraz fugach do łączenia nawierzchni (kostka, płyta) z kamienia i betonu oraz szeregu innych zastosowań.

Servicing of boiler house, installation and starting up of heating systems, supervision over combustion plants and technical counseling, including energy audits and cogeneration.

We specialize in materials for the repair and construction of roads (asphalt and mineral mix, traditional and modified asphalt), natural stone and joints for connecting the surface (cube, plate) from stone and concrete, and many other applications.

Service der Heizräume, Montage und Inbetriebnahme der Heizsysteme, Überwachung der Verbrennungsanlagen und technische Beratung, darin energetisches Audit und Kraft-Wärme-Kopplung.

Wir spezialisieren uns auf Materialien für Bau und Reparatur der Wege (Mineral-Asphalt-Gemisch, traditioneller und modifizierter Asphalt), natürlichem Stein und Fugen zur Verbindung des Straßenbelags (Pflasterstein, Platten) aus Stein und Beton sowie eine Reihe von anderen Anwendungen.

GEODEZJA I USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE GEODESY AND BUILDING INDUSTRY GEODÄSIE UND BAUWESEN

Budmar-Mz Sp. z o.o.

021


GEODEZJA I USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE GEODESY AND BUILDING INDUSTRY GEODÄSIE UND BAUWESEN

022

Cedrus Tjj Lewandowscy

Coriolis Pro

ul. Chopina 35 71-450 Szczecin tel.: 601 711 759 fax: 91 454 08 96 e-mail: cedrus@home.pl NIP: 851-000-29-30

Pl. Batorego 4 70-207 Szczecin tel.: 91 440 35 84 ; 91 440 35 85 fax: 91 440 35 87 e-mail: biuro@coriolis.com.pl www.coriolis.com.pl NIP: 852-220-00-21

Ścianki aluminiowe i aluminiowo-szklane, drzwi automatycznie rozsuwane firmy DORMA, naprawy i konserwacje automatyki DORMA.

Pomiary geodezyjne, GPS, geodezyjne mapy komputerowe, mapy do celów projektowych, archiwizacja komputerowa, skanowanie wielkoformatowe, modele numeryczne terenu DTM, kubatury mas ziemnych, hydrografia. Oprogramowanie do projektowania – autoryzowany reseller: Autodesk, Tessel Systems, MapInfo.

Aluminum plates and aluminum and glass sliding doors of DORMA company, repairs and maintenance of DORMA automatics.

Surveying, GPS, surveying computer maps, maps for design purposes, computer backup, large format scanning, numerical models of DTM terrain, volume of soil mass, hydrography. Design software - the authorized reseller: Autodesk, Tessel Systems, MapInfo.

Aluminiumwände Aluminium-Glas-Wände, automatische Gleittüren von DORMA, Reparaturen und Wartungen der DORMA-Automatik.

Geodätische Vermessungen, GPS, geodätische Computerkarten, Projektkarten, Computerarchivisierung, großformatiges Einscannen, Digitales Höhenmodell DTM, Kubatur der Erdboden, Hydrographie. Software für Gestaltung - autorisierter Wiederverkäufer: Autodesk, Tessel Systems, MapInfo.

Ekoszok

Elektro-Bud Zakład Wielobranżowy Edmund Woźniak

ul. Obotrycka 14C 71-684 Szczecin tel.: 91 422 16 21 fax: 91 422 16 21 e-mail: info@ekoszok.pl www.ekoszok.pl NIP: 852-002-20-87

ul. Heyki 19/22 70-631 Szczecin tel.: 91 462 50 18 ; 91 462 50 17 fax: 91 462 50 18 e-mail: ew@elektro-bud.net www.elektro-bud.tai.pl NIP: 852-040-93-14

Specjalność firmy – odnawialne źródła ciepła: kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły i kotłownie na biomasę. Również ogrzewanie niskotemperaturowe – ogrzewanie podłogowe, grzejniki niskotemperaturowe, klimakonwektory. Sprzedaż, montaż, serwis.

Kompleksowe wykonawstwo robót elektrycznych, instalacji wewnętrznych, automatyki przemysłowej, sieci logicznej, telefonicznych, kablowych i napowietrznych niskiego i średniego napięcia.

Specialty of the company - renewable sources of heat: solar collectors, heat pumps, boilers and biomass boilers. Also, low-temperature heating - floor heating, low temperature radiators, fan coil units. Sale, assembly, servicing.

Complex performance of electrical works, interior installations, industrial automation, logical network, telephone, cable and overhead low and medium voltage networks.

Fachgebiet der Firma sind erneuerbare Wärmequellen: Sonnenkollektore, Wärmepumpen, Kessel und Heizräume für Biomasse. Niedrigtemperaturheizung - Fußbodenheizung, Niedrigtemperaturheizkörper, Klimakonvektore. Verkauf, Montage, Service.

Volle Dienstleistung der Elektroarberiten, Inneninstallationen, Industrieautomatik, Logistik- Telefon- und Kabelnetze sowie Luftkabelnetze der Nieder- und Mittelspannung.


Jeśli poszukują Państwo kontrahenta, z którym chciałby Państwo zrealizować inwestycję, albo mają pomysł na wspólny biznes, Północna Izba Gospodarcza pomoże Państwu trafić do właściwego partnera. Wszystkie oferty kooperacyjne będą prezentowane w naszym serwisie internetowym www.izba.info Dzięki temu mają Państwo pewność, że Państwa propozycja współpracy zostanie zaprezentowana w sposób rzetelny i zapozna się z nią szeroka rzesza odwiedzających naszą stronę przedsiębiorców z Izby i nie tylko. Na stronie internetowej Izby znajdą Państwo również oferty kooperacyjne przedsiębiorstw z różnych krajów europejskich. Dzięki nam mogą brać Państwo udział w przetargach zagranicznych. Dodatkowo przypominamy, że na życzenie firm zrzeszonych w Izbie pomagamy w pozyskaniu bazy potencjalnych kontrahentów z dowolnego kraju oraz branży. Wystarczy skontaktować się z pracownikiem Izby telefonicznie bądź mailowo, by zdobyć kontakt do kontrahentów za granicą.


OKOŁO

1500 FIRM

ZRZESZONYCH W PÓŁNOCNEJ IZBIE GOSPODARCZEJ

CODZIENNIE ODNOSI KORZYŚCI Z TEGO TYTUŁU...

...A TWOJA FIRMA?


GEODEZJA I USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE GEODESY AND BUILDING INDUSTRY GEODÄSIE UND BAUWESEN

Elit Sp. z o.o.

Elwast Firma Wielobranżowa

ul. Santocka 42A 71-071 Szczecin tel.: 91 431 44 95 fax: 91 485 61 04 e-mail: szczecin@elit-drzwi.com.pl www.elit-drzwi.com.pl NIP: 853-236-65-14

ul. Wyzwolenia 1/29 70-552 Szczecin tel.: 91 454 13 44 fax: 91 454 13 44 e-mail: biuro@elwast.pl www.elwast.pl NIP: 851-103-81-95

Wyłączny przedstawiciel fabryki drzwi wewnętrznych DEWRO. W ofercie mamy także drzwi zewnętrzne firmy JASTRZEMSKI, podłogi drewniane i laminowane firmy WITEX, kasety do drzwi przesuwnych ECLISSE oraz klamki włoskich firm.

Usługi w zakresie instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych, solarnych oraz kotłownie. Oferujemy kominki z płaszczem wodnym, kolektory słoneczne, grzejniki, rurociągi, kształtki PCV. Wykonujemy instalację we wszystkich systemach dostępnych na rynku.

Exclusive representative of the factory of DEWRO interior doors. The offer also includes external doors made by JASTRZEMSKI company, wood and laminate floors from Witex company, cassettes to ECLISSE sliding door and handles of Italian companies.

Services within the scope of sanitary, heating, gas, solar systems and boiler houses. We offer fireplaces with water jacket, solar collectors, heaters, pipelines, PVC [Polyvinyl chloride] molders. We perform the installation in all the systems available at the market.

Alleinige Vertreter der Fabik von Innentüren DEWRO. In unserem Angebot befinden sich auch Außentüren von JASTRZEMSKI, Holz- und laminierte Fußboden von WITEX, Türkassetten für Schiebetüren von ECLISSE sowie Türgriffe der italienischen Firmen.

Die Leistungen im Bereich der Sanitär-, Heiz-, Gas-, Solarinstallationen sowie Heizräume. Wir bieten Kamine mit dem Wassermantel, Sonnenkollektoren, Heizkörper, Rohrleitungen, PVC-Formstücke. Wir erledigen Installation bei allen auf dem Markt verfügbaren Systemen.

Embud Michał Matecki

Energopol-Szczecin S.A.

ul. Halna 11 71-019 Szczecin tel.: 91 471 26 26 ; 505 147 272 fax: 91 471 26 25 e-mail: embud@wp.pl www.embud.szczecin.pl NIP: 955-154-30-89

ul. Św. Floriana 9/13 70-646 Szczecin tel.: 91 462 34 36 fax: 91 462 47 25 e-mail: info@energopol.pl www.energopol.pl NIP: 852-050-05-98

Oznakowanie pionowe i poziome dróg. Konstrukcje stalowe, reklamy, sygnalizacja świetlna. Handel, produkcja, usługi.

Energopol – Szczecin S.A. jest wiodącą firmą na polskim rynku budownictwa hydrotechnicznego i największą polską firmą budowlaną na Pomorzu Zachodnim specjalizującą się w wykonawstwie fundamentów specjalnych, obiektów komunikacyjnych, dużych obiektów kubaturowych i obiektów gospodarki wodno-ściekowej.

Identification of horizontal and vertical roads. Steel structures, advertising, traffic lights. Commerce, production, services.

Vertikale und horizontale Kennzeichnung der Wege. Stahlkonstruktionen, Werbungen, Lichtsignalanlagen. Handel, Herstellung, Dienstleistungen.

026

It is a leading company on the Polish market of hydrotechnical building, and the biggest building company in the West Pomerania region, specializing in the performance of special foundations, communication objects, big capacity objects, and water and waste management objects.

Die führende Firma auf dem polnischen Markt des hydrotechnischen Bauwesens und die größte polnische Firma in Westpommern mit der Spezialisierung auf die Ausführung von Sonderfundamenten, Verkehrsobjekten, großen Kubaturobjekten und Objekten der Wasser- und Abwasserwirtschaft.


Euro Klinkier Spółka Jawna

ul. Mostnika 22 70-672 Szczecin tel.: 91 489 50 36 fax: 91 489 50 31 e-mail: szczecin@erbud.pl www.erbud.pl NIP: 879-017-22-53

ul. Obotrycka 14 E 71-684 Szczecin tel.: 91 439 69 69 fax: 91 439 69 69 e-mail: biuro@euroklinkier.pl www.euroklinkier.pl NIP: 851-102-11-48

Jedna z najdynamiczniej rozwijających się polskich firm budowlanych, świadcząca usługi generalnego wykonawstwa w segmencie komercyjnym, użyteczności publicznej, energetycznym, mieszkaniowym oraz inżynieryjnodrogowym na terenie Polski oraz krajów europejskich.

Sprzedaż: klinkiery, dachówki, bruki klinkierowe, systemy mocowań, płytki elewacyjne, posadzkowe i schodowe, porotherm, silikaty, stropy, nadproża, zaprawy, tynki, kleje, farby, systemy kominowe, okna dachowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, chemia budowlana, styropian i wełna.

One of the most dynamically developing Polish construction companies providing general contraction services in the commercial, public utility, energy, housing and road engineering segments in the Polish and European countries.

Sales: clinkers, tiles, paving clinker, fastening systems, facade tiles, floor and stair, porotherm, silicates, beams, lintels, mortar, plaster, adhesives, paint, chimney systems, roof windows, exterior doors and interior, construction chemicals, polystyrene and wool.

Eine der dynamisch entwickelnden polnischen Bauunternehmen erbring die Dienstleistungen der Generalherstellung in dem kommerziellen Segment, Segment der Gemeinnützigkeit, energetischem, Wohnungssegemnt sowie Ingenieur-Wege-Segment in Polen und in europäischen Ländern.

Verkauf: Klinker, Dachziegel, Befestigungssysteme, Fassaden- Boden- und Treppenplatten, Porotherm, Silicate, Decken, Stürze, Mörtel, Putz, Kleber, Farben, Schornsteinsysteme, Dachfenster, Außen- und Innetüren, Bauchemie, Styropor und Wolle.

Euroinsbud Sp. z o.o.

F.H.U. Beramex

ul. Koksowa 4 70-031 Szczecin tel.: 91 482 52 07 fax: 91 482 52 07 e-mail: zarzad@euroinsbud.pl NIP: 851-020-51-65

ul. Cukrowa 67 71-003 Szczecin tel./fax: 91 422 69 61 e-mail: beramex@wp.pl NIP: 851-101-60-93

Firma działa od 20 lat. Wydobywa kruszywa typu piasek, żwir, pospółka.

Roboty brukarskie, takie jak rozbiórka i wykonanie chodników, parkingów, dróg dojazdowych, ścieżek rowerowych, obrzeży, krawężników itp. Roboty drogowe związane z infrastrukturą budownictwa mieszkaniowego.

The company has been operating for 20 years. It deals with mining such aggregate as sand, gravel, and mine run.

Paving works such as demolition and the performance of sidewalks, parking lots, access roads, bicycle paths, edges, curbs, etc. Road works connected with the infrastructure of residential building.

Fima wirkt seit 20 Jahren. Firma fördert Zuschlagstoffe wie Sand, Kies, Kiessand.

Pfasterung-Dienstleistungen, Abbau und Setzten von Gehsteigen, Parkplätzen, Fahrradswegen, Rändern, Bordsteinen u. ä. Straßenarbeiten, die mit Infrastruktur des Wohnungsbaues verbunden sind.

GEODEZJA I USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE GEODESY AND BUILDING INDUSTRY GEODÄSIE UND BAUWESEN

Erbud S.A. Oddział Szczecin

027


GEODEZJA I USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE GEODESY AND BUILDING INDUSTRY GEODÄSIE UND BAUWESEN

028

Foras Bs S.C.

Fotokart Sp. z o.o.

Siadło Dolne 7B 72-001 Kołbaskowo tel.: 603 054 603 e-mail: foras@foras.com.pl www.foras.com.pl NIP: 851-307-96-89

ul. Cyryla i Metodego 9A 71-541 Szczecin tel.: 91 455 30 72, 91 455 30 82 fax: 91 434 36 76 e-mail: fotokart@fotokart.pl www.fotokart.pl NIP: 851-238-93-24

Nasza firma działa w branży deweloperskiej od 2005 roku. Wznosimy domy w zabudowie bliźniaczej i wielorodzinne na terenie Bezrzecza i w Warszawie. Siedziba firmy: ul. Herbaciana 4/5, 71-220 Bezrzecze.

Geodezyjna obsługa inwestycji. Usługi fotogrametryczne i geoinformatyczne. Wielkoskalowe mapy numeryczne. Ewidencja gruntów i budynków. Pomiar i monitoring przemieszczeń. Inwentaryzacja architektoniczna. Inwentaryzacja przestrzenna urządzeń przemysłowych.

The company has been operating in the property development industry since the year 2005. We erect semi-detached houses and multifamily houses in Bezrzecze and Warsaw. The company’s registered office: ul. Herbaciana 4/5, 71-220 Bezrzecze.

Geodetic handling of investments. Photogrammetric and geoinformatic services. Large-scale digital maps. Land and buildings register. Measurement and monitoring of movements. Architectural stocktaking. Spatial stocktaking of industrial equipment.

Unsere Firma wirkt in der Wohnungsbaubranche seit 2005. Wir bauen die Doppelhäuser und Mehrfamilienhäuser in Bezrzecze und in Warszawa. Firmensitz: Herbaciana-Straße 4/5, 71-220 Bezrzecze.

Geodätische Dienstleistung der Investitionen. Photogrametrische und Geoinformatische Dienstleistungen. Großformatige, numerische Landkarten. Evidenz der Gründe und Gebäude. Messung und Monitoring der Räume. Rauminventur der Industrieanlagen.

Galena

Geomar SA

ul. Piotra i Pawła 10 72-015 Police tel.: 91 317 24 74 fax: 91 317 24 74 e-mail: galenabiuro@wp.pl www.galenapolice.pl NIP: 955-102-91-74

ul. Piotra Skargi 23 70-487 Szczecin tel.: 91 432 49 00 fax: 91 432 49 01 e-mail: geomar@geomar.pl www.geomar.pl NIP: 851-010-72-96

Produkcja i montaż domów szkieletowych z drewna – metodami przemysłowymi w oparciu o surowiec z Finlandii. Projektowanie, wykonywanie i montaż prefabrykowanych więźb (wiązarów) dachowych dla małych, jak i dużych obiektów. Inne, nietypowe konstrukcje drewniane.

Największa firma geodezyjno-informatyczna na Pomorzu Zachodnim. Naszą specjalnością są: geoinformatyka, geodezja, kartografia, fotogrametria, projekty telekomunikacyjne oraz informatyka – systemy GIS.

Manufacture and assembly of skeletal houses of wood - using industrial methods based on the material from Finland. Design, construction and assembly of prefabricated timber roof beams (trusses) for the small and large objects. Other, unusual wooden structures.

The largest geodesic and IT company in the West Pomerania region. We specialize in: geoinformatics, geodesy, cartography, photogrammetry, telecommunications and IT projects - GIS systems.

Herstellung und Montage der Hausgerüst aus Holz mit industriellen Methoden mit dem Rohmaterial aus Finland. Projektengestaltung, Ausführung und Montage der vorgefertigten Dachverbände sowie für kleine als auch große Objekte. Ungewöhnliche Holzkonstruktionen.

Die größte geodätisch-informatische Firma in Westpommern. Wir spezialisieren uns auf: Geoinformatik, Geodäsie, Kartographie, Photogrammetrie, Fernmeldeprojekte und Informatik - GIS-systeme.


Gispro Sp. z o.o.

ul. Nieduża 20/10 71-531 Szczecin tel.: 505 121 639 e-mail: gestio@data.pl NIP: 851-159-63-86

ul. Gombrowicza 17A 70-785 Szczecin tel.: 91 423 41 81 fax: 91 423 41 83 e-mail: gispro@gispro.pl www.gispro.pl NIP: 955-217-97-86

Prowadzenie nadzorów inwestorskich. Wykonywanie przeglądów budowlanych. Usługi projektowe i konsultingowe z zakresu budownictwa i ochrony środowiska.

Firma geodezyjna realizująca usługi z zakresu fotogrametrii, kartografii, lotniczego, mobilnego i naziemnego skaningu laserowego, tworzenia zdjęć lotniczych, NMT i NMPT, ortofotomap, miast 3D, sporządzania map do celów planistycznych i projektowych, geodezyjnej obsługi inwestycji.

Conduct of investor’s supervision. Performance of construction surveys. Design and consulting services within the scope of construction and environmental protection.

The geodesy company implementing services in photogrammetry, cartography, air, mobile and ground-based laser scanning, production of air photographs, NMT and NMPT, orthophotomap, 3D cities, creation of maps for planning and design, geodetic service of investments.

Investorenaufsicht. Bauprüfung. Projektdienstleistungen und Consulting aus dem Bereich der Bauwesen und des Umweltschutzes.

GEODEZJA I USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE GEODESY AND BUILDING INDUSTRY GEODÄSIE UND BAUWESEN

Gestio Consulting Group Mgr Inż. Renata Joanna Hałas

Geodätische Firma erbringt die Dienstleistungen im Bereich der Photogrammetrie, Kartografie, des Flug-, Oberflächen- und mobilen Laserscaners, Gestaltung der Flugfotos, NMT und NMPT, Orthofotolandkarten, 3D-Städte, Anfertigung der Landkarten für Plannungs- und Projektziele, geodätische Bedienung der Investition.

Gosco FP Leszek Witecki

Hal-Bum Jarosław Rafał Halski

ul. Mickiewicza 22 72-346 Pobierowo tel.: 91 382 61 01 fax: 91 382 60 36 e-mail: biuro@gosco.pl www.gosco.pl NIP: 857-020-67-60

ul. Niedziałkowskiego 24 71-410 Szczecin tel.: 504 454 265 e-mail: biuro@jarekhalski.pl www.jarekhalski.pl NIP: 851-245-90-07

Autoryzowany producent stolarki aluminiowej okien, drzwi, fasad, ogrodów zimowych oraz drzwi i przegród o odporności ogniowej: EI-15, EI-30, EI-60, jak również dymoszczelnych i kuloodpornych. Współpraca z renomowanymi firmami, m.in.: Ponzio, Reynaers, Schuco, Vicona oraz Aluprof. ISO 9001:2000.

Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu okładzin z płytek ceramicznych, gresowych oraz z kamienia w takich obiektach jak baseny, spa, centra handlowe, osiedla mieszkaniowe itp. Do realizacji prac wykorzystujemy wysokiej jakości chemię budowlaną.

Authorized producer of aluminum joinery for windows, doors, facades, winter gardens and doors and partitions with fire resistance: EI-15, EI-30, EI-60, as well as smoke and flak resistant. The cooperation with renowned companies, including: Ponzio, Reynaers, Schuco, Vicona and Aluprof. ISO 9001:2000.

Our company specializes in the production of lining from ceramic tiles, porcelain tiles and stone in such facilities as swimming pools, spas, shopping malls, housing estates etc. We use high-quality construction chemicals for the performance of work.

Autorisierter Hersteller der Aluminiumtischlerei der Fenster, Türen, Fassaden, Wintergärten sowie Türen und Trennwände von Feuerbeständigkeit: EI-15, EI-30, EI-60, sowie rauchdichten und kugelsicheren. Zusammenarbeit mit renomierten Firmen u. a.: Ponzio, Reynaers, Schuco, Vicona und Aluprof. ISO 9001:2000.

Unsere Firma spezialisiert sich auf Ausführen der Beläge aus Keramik-, Steingutplatten sowie aus dem Stein in solchen Objekten wie Schwimmbäder, Spa, Einkaufszentren, Wohnbesiedlungen u. ä. Zur Realisierung benutzten wir die Bauchemie von hoher Qualität.

029


GEODEZJA I USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE GEODESY AND BUILDING INDUSTRY GEODÄSIE UND BAUWESEN

030

Henkon Henryk Zagdański

Home Invest Sp. z o.o.

ul. Struga 82A 70-777 Szczecin tel.: 91 464 52 12 ; 91 461 42 96 tel.: 605 954 150 fax: 91 464 52 12 e-mail: henkon@wp.pl www.henkon.szczecin.pl NIP: 851-030-29-97

ul. Bohaterów Września 53 72-600 Świnoujście tel.: 91 322 33 11 ; 91 327 80 80 fax: 91 322 11 33 e-mail: egr@kristensen-group.pl www.kristensen-group.pl NIP: 855-100-74-91

Autoryzowany serwis HÖRMANN Polska i CAME. Sprzedaż bram garażowych, przemysłowych, napędów, drzwi stalowych, przeciwpożarowych, technicznych. Dostawa i montaż szlabanów, kolczatek, ramp. Wyrób i sprzedaż bram wjazdowych na posesję, ogrodzeń, balustrad.

Usługi budowlane, handel i produkcja mebli.

An authorized service of Hörmann Polska and CAME. Sales of garage and industrial gates, motor, steel, anti-fire, technical doors. Supply and installation of barriers, barbed wire, ramps. Manufacture and sale of villa gates, railings, balustrades.

Construction, trade and manufacture of furniture services.

Autorisiertes Service von HÖRMANN Polska und CAME. Verkauf der Garage-, Industrietore, Antriebe, Stahltüren, Brandschutztüren und technische Türen. Lieferung und Montage der Schlagbäume, Sterneggen, Rampen. Herstellung und Verkauf der Einfahrtstore, Umzäunungen, Balustraden.

Baudienstleistungen, Handel und Möbelherstellung.

HS-Solid Polska Sp. z o.o.

Hurt Mat. Budowlanych - Przemysław Sowiński, Usł. Ogólnobudowlane

ul. Gronowa 3 71-085 Szczecin tel.: 91 489 21 45 fax: 91 489 21 45 e-mail: info@hs-solid.pl www.domexpert.pl NIP: 852-247-31-15

ul. Armii Polskiej 17 73-260 Pełczyce tel.: 95 768 50 06 ; 605 453 881 fax: 95 768 50 06 e-mail: maabs@interia.pl NIP: 594-120-66-01

Masterfranczyzodawca marki Town & Country na terenie Polski. Firma udziela licencji na budowę domów jednorodzinnych z pakietem certyfikatów gwarancyjnych. Obszerny pakiet franczyzowy ułatwia autoryzowanym partnerom Town &Country rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Detaliczny i hurtowy handel materiałami budowlanymi. Usługi ogólnobudowlane: docieplenia budynków wielorodzinnych, dachy, domki jednorodzinne pod klucz, hydraulika, glazura, terakota.

Masterfranchiser of Town & Country brand at the territory of Poland. The company grants licenses to build single-family houses with a package of guarantee certificates. A comprehensive franchise package facilitates it to the authorized Town & Country partners to start their own business activity.

Retail and wholesale selling of building materials. General building services: insulation of multi-family buildings, roofs, turnkey detached houses, plumbing, glazing and terracotta.

Town & Country-Masterfranchisegeber in Polen. Firma leistet die Lizenzen auf Bau der Einfamilienhäuser mit dem Paket der Garantiebescheinigungen. Ein großes Franchisepaket erleichtert den autorisierten Parnter das Unternhemen anzufangen.

Groß- und Kleinhandel der Baumaterialien. Baudienstleistungen: nachträgliche Wärmeisolierung von Mehrfamiliengebäuden, Dächer, Einfamilienhäuser schlüsselfertig, Hydraulik, Fliesenbelag, Terrakotta.


Infinio Sp. z o.o.

ul. 5-Go Lipca 14 70-376 Szczecin tel.: 91 812 15 91 ; 504 044 400 fax: 91 812 15 90 e-mail: inekospzoo@poczta.onet.pl www.ineko.max.pl NIP: 852-236-16-81

ul. Władysława IV 147 B 75-347 Koszalin tel.: 94 341 50-18 ; 663 933 368 fax: 94 340 01 09 e-mail: mkrajczynski@infinio.pl www.infinio.pl NIP: 669-247-93-40

Kompleksowa obsługa budowlanych zadań inwestycyjnych i remontowych od projektu przez wykonanie do pozwolenia na użytkowanie. Budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne, budownictwo przemysłowe (stacje paliw, obiekty produkcyjne itp.) Obiekty służby zdrowia, budynki użyteczności publicznej.

Firma ogólnobudowlana zajmująca się realizacją i nadzorem inwestycji, remontami budynków, renowacjami kamienic, hydroizolacjami, dociepleniami, robotami dekarskimi, ślusarskimi, stolarskimi, elektrycznymi, hydraulicznymi, usuwaniem i utylizacją azbestu.

Comprehensive handling of investment construction and renovation projects, from design through execution, up to the permission for use. Residential single and a multi-family constructions, industrial construction (gas stations, manufacturing facilities, etc.), health care facilities, public utility buildings.

General and building company dealing with performance and supervision of investments, renovation of buildings, renovation of tenement houses, water insulation, insulation, roofing, locksmithing, carpentry, electrical, hydraulic works, disposal and utilization of asbestos.

Komplexe Bedienung der Investitions- und Renovierungsbauaufgaben ab einem Projekt über Ausführung bis zur Benutzungsgenehmigung. Wohnungsbau der Einfamilien- und Mehfamilienhäuer, Industriebau (Tankstellen, Produktionsobjekte u. ä.). Bauobjekte für Gesundheitswesen und Gemeinnützlichkeit.

Bauunternehmen beschäftigt sich mit der Realisierung und Aufsicht der Investitionen, Renovierung der Gebäude und Miethäuser, Hydroisolationen, nachträgliche Wärmeisolierungen, Dachdecker-, Schlosser-, Tischler-, Elektro- und Klempnerarbeiten sowie Entsorgung und Recycling des Asbests.

Invest Mak Marcin Makowski

Jonda Aneta Małgorzata Czaplińska

ul. Borówkowa 45 71-034 Szczecin tel.: 513 056 356 e-mail: investmak@onet.pl www.investmak.pl NIP: 852-230-26-90

ul. Welecka 21B 72-006 Mierzyn tel.: 519 516 544 fax: 91 483 42 41 e-mail: jonda@jonda.pl www.jonda.pl NIP: 852-213-84-86

Firma specjalizuje się w kompleksowym budownictwie domów jednorodzinnych w technologii murowanej, w stanie surowym, deweloperskim lub pod klucz.

Dekarstwo jest, obok blacharstwa, naszym wiodącym rzemiosłem. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie kompleksowego wykonawstwa dachów. Wykonujemy: krycie połaci dachowych, remonty dachów oraz montaż drewnianej konstrukcji dachów, systemów rynnowych, okien dachowych, włazów i podsufitki.

The company specializes in complex construction of detached houses in brick technology, in raw, developer, or turnkey state.

Roofing is our leading craftsmanship, next to tinsmithing. We offer a comprehensive service for the complex workmanship of roofs. We provide: coverage of roofs, roof repairs and installation of wooden roofing, gutter systems, roof windows, hatches and soffits.

Firma spezialisiert sich auf komplexem Bauen der Einfamilienhäuser mit gemauerter Technologie, im Rohzustand, Zustand gemäß des Bauträgers und schlüsselfertig.

Dachdeckerhandwerk, neben dem Klempnerhandwerk, ist unser führendes Handwerk. Wir bieten komplexe Bedienung der Dachdeckung. Wir bieten: Bedeckung der Dachflächen, Dachrenovierung und Montage der Dachholzkontruktion, Rinnen, Dachfenster, Einstiege und Deckenschalungen.

GEODEZJA I USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE GEODESY AND BUILDING INDUSTRY GEODÄSIE UND BAUWESEN

Ineko Sp. z o.o.

031


GEODEZJA I USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE GEODESY AND BUILDING INDUSTRY GEODÄSIE UND BAUWESEN

032

K&W Service Sp. z o.o.

Konsart Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 13C/6 70-240 Szczecin tel.: 91 434 76 29 tel.: 502 048 220 ; 507 291 364 fax: 91 434 76 29 e-mail: gregklim@o2.pl www.przewierty.szczecin.pl NIP: 852-233-89-20

ul. Wojska Polskiego 162/1 71-335 Szczecin tel.: 91 487 60 60 ; 91 487 60 61 fax: 91 487 60 60 e-mail: biuro@konsart.com.pl www.konsart.com.pl NIP: 851-100-45-75

Firma to spółka handlowo-usługowa, działająca na rynku od czerwca 2001 r. Oferujemy usługi związane z wykonywaniem sieci wodociągowych, energetycznych i gazowych przy zastosowaniu technologii bezwykopowej. Posiadamy również całą gamę profesjonalnego sprzętu oraz wykwalifikowaną kadrę.

Pełny zakres prac konserwatorskich na obiektach zabytkowych. Kompleksowe wykonawstwo w branży budownictwa mieszkalno-usługowego i przemysłowego. Pełny zakres robót wykończeniowych w najwyższym standardzie. Remonty i ocieplenia budynków przy zastosowaniu różnych technologii. Piaskowanie fasad.

The company is a retail and service company operating on the market since June 2001. We offer services related to the performance of water supply, electricity and gas systems, using the technology without trenches. We also have a wide range of professional equipment and qualified personnel.

The full scope of restoration works on historic buildings. A comprehensive performance in flat and service, and industrial building industry. The full scope of finishing works of the highest standard. Renovation and insulation of buildings with the use of various technologies. Sandblasting of facades.

Firma ist ein Handels- und Dienstleistungsgesellschaft, wirkt seit Juni 2001. Wir bieten die Dienstleistungen im Bereich der Ausführung von Wasserleitungs-, Energie- und Gasnetzen mit Anwendung der Technologie ohne Ausschachtungen. Wir besitzten auch eine Vielfalt der profesionellen Ausrüstungen und qualifizierten Mitarbeiter.

Großer Bereich der Konservatorarbeiten der Denkmäler. Komplexe Arbeiten in der Wohnungs- und Dienstleistungsbau sowie Industriebau. Innenausstattung auf dem höchsten Niveau. Renovierung und nachträgliche Wärmeisolierungen der Gebäude mit Anwendung von unterschiedlichen Technologien. Sandstrahlen der Fassaden.

Maciej Burdzy Technika Zduńska i Kominkowa

Mapa Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Piotr Przyborowicz

ul. Walecznych 7 70-783 Szczecin tel.: 511 346 686 e-mail: maciek@burdzy.pl www.burdzy.pl NIP: 852-162-18-84

ul. Niedziałkowskiego 24 XI p. Pok. 6 71-410 Szczecin tel.: 503 178 498 e-mail: biuro@mapa-geodezja.com www.mapa-geodezja.com NIP: 955-122-93-87

Kominki, piece, dystrybucja gorącego powietrza, zduństwo.

Sporządzanie map do celów projektowych i planistycznych. Geodezyjna obsługa budowy. Inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego. Pomiar przemieszczeń pionowych i poziomych budowli. Rozgraniczanie i podział nieruchomości.

Fireplaces, stoves, hot air distribution, construction of stoves.

Creation of maps for the design and planning purposes. Geodetic handling of construction works. Inventory of underground utilities. Measurement of vertical and horizontal structures. Demarcation and division of property.

Kamine, Heizofen, Vertrieb der Umluft, Ofensetzer-Dienstleistungen.

Wir erstellen Landkarten zu Projekt- und Planungszwecken. Geodätische Dienstleistungen für Bauwesen. Inventur der unterirdischen Erschließung. Messungen der vertikalen und horizontalen Verlagerung von Bauwerken. Abtrennung und Verteilung von Grundstücken.


Marco Usługi Budowlane Marek Zając

ul. Nadodrzańska 4 70-042 Szczecin tel.: 603 762 777 fax: 91 482 43 18 e-mail: biuro@marbet.pl www.marbet.pl NIP: 852-040-37-19

Chwiram 15 78-600 Wałcz tel.: 696 843 312 e-mail: marco5@interia.eu NIP: 765-108-37-00

Bezpośredni producent urządzeń do cięcia styropianu. Urządzenia te produkujemy w 12 różnych wersjach, np. różne wysokości ciętego styropianu (od 250 do 650 mm), z wersją cięcia klinów lub bez, do cięcia w pionie, poziomie, pod kątem. Istnieje możliwość wycinania liter i kształtów nieregularnych.

Usługi budowlane oraz kompleksowe wykonawstwo. Budowa od podstaw po więźbę dachową. Wykończenia – gipsowanie, malowanie i wiele innych.

Direct manufacturer of equipment for expanded polystyrene cutting. These devices are manufactured in 12 different versions, for example, different heights of cut (from 250 to 650 mm), with wedges cut version or not, to be cut vertically, horizontally, at an angle. You can cut out letters and irregular shapes.

Building services and a comprehensive workmanship. Construction from scratch up to timber roof trusses. Furnishing - patching with plaster, painting and many more.

Unmittelbarer Hersteller von Polystyrolschneidanlagen. Diese Anlagen werden von uns in 12 unterschiedlichen Versionen hergestellt z.B. für unterschiedliche Höhen ds. zu schneidenden Polystyrols (von 250 bis 650 mm), mit oder ohne Keilschneiden, zum horizontalen, vertikalen oder winkeligen Schneiden. Ausschneiden von Buchstaben oder unregelmäßigen Formen.

Baudienstleistungen und komplette Ausführung. Das Bau ab Fundament bis zum Dachstuhl. Innenausstattung - Gipsen, Anstreichen und viele andere.

Markiz Sp. z o.o.

Minex Budownictwo i Wyburzenia

GEODEZJA I USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE GEODESY AND BUILDING INDUSTRY GEODÄSIE UND BAUWESEN

Marbet FPH

ul. Cukrowa 49 71-004 Szczecin tel.: 91 489 45 25 fax: 91 489 45 26 e-mail: markiz@markiz.com.pl www.markiz.com.pl NIP: 955-199-95-82

Handel i produkcja stolarki otworowej i osłon przeciwsłonecznych.

ul. Gdańska 16 70-661 Szczecin tel.: 91 462 30 86/87 ; 501 329 934 fax: 91 462 30 86/87 e-mail: minex@minex.szczecin.pl www.minex.szczecin.pl NIP: 851-030-73-51

Trade and manufacture of joinery and sun visors.

Handel und Herstellung von Gerähmen und Sonnenschutz.

033


GEODEZJA I USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE GEODESY AND BUILDING INDUSTRY GEODÄSIE UND BAUWESEN

Otto Muller Pro Log Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Budowlane, Projektowanie i Logistyka

034

P.H. Ceramik

ul. Energetyków 9 Lok. 103 70-656 Szczecin tel.: 91 812 75 15 fax: 91 812 75 15 e-mail: ottompl@box43.pl NIP: 851-102-14-38

ul. Świerczewska 50 71-066 Szczecin tel.: 91 453 15 10 fax: 91 453 18 55 e-mail: marketing@ceramik.com.pl www.ceramik.com.pl NIP: 851-010-10-69

Obsługa bocznic kolejowych lokomotywami spalinowymi. Projektowanie budowy nowych torów kolejowych. Remont, modernizacja i przebudowa istniejących obiektów kolejowych (tory, podtorza, urządzenia srk). Roboty budowlane – budowa układów torowych, naprawy główne, okresowe.

Firma zajmuje się sprzedażą płytek ceramicznych z importu: glazura, terakota, gresy, klinkiery, a także płytki przemysłowe na baseny, hale produkcyjne czy handlowe. Nasza oferta obejmuje również wyposażenie łazienek: wanny, kabiny, hydromasaże, ceramikę sanitarną (WC, umywalki, meble).

Servicing of railway sidings with diesel locomotives. Design of the construction of new railways. Renovation, modernization and reconstruction of existing rail facilities (tracks, subgrade, and traffic control devices.) Construction works - the construction of track systems, the main and periodic repairs.

The company deals with sales of imported ceramic tiles: glazed tiles, terracotta, stoneware, clinkers, as well as industrial tiles for swimming pools, production or commercial facilities. Our offer also includes equipment for bathrooms: bathtubs, cabins, hydromassage, sanitary ceramics (toilet, sinks, furniture).

Nebengleisservice mit Verbrennungslokomotiven. Bauprojekte für neue Bahngleise. Überholung, Modernisierung und Umbau der vorhandenen Bahnobjekten (Gleise, Bahnkörper, Anlagen der Bahnverkehrsteuerung). Bauarbeiten - Bau von Gleissystemen, Hauptreparaturen und regelmäßige Überholungen.

Unsere Firma verkauft eingeführte Keramikfliesen: Glasur, Terrakotta, Gres-Bodenfliesen, Klinker, als auch Industriefliesen für Schwimmhallen, Produktionshallen oder Geschäftsräume. Unser Angebot umfasst auch die Badezimmerausstattung: Wannen, Kabinen, Hydromassagen, Sanitärkeramik (WC, Waschbecken, Möbel).

P.H.Alimex II Marek Flasza

Partner S.J. Piotr Paszkowski, Jakub Paszkowski

Ustowo 40 C 70-001 Szczecin tel.: 91 482 91 70 fax: 91 482 91 69 e-mail: info@alimex.szczecin.pl www.alimex.szczecin.pl NIP: 852-102-50-30

Danowo 33 72-100 Goleniów tel.: 91 418 10 80 fax: 91 418 10 96 e-mail: rdes@op.pl NIP: 856-000-90-58

Wynajem, sprzedaż i serwis: rusztowania elewacyjne i warszawskie, szalunki, maszyny i sprzęt budowlany, nagrzewnice przemysłowe, części zamienne itp.

Produkcja stolarki okiennej i drzwiowej z drewna, PCV i aluminium.

Rent, sale and service: facade and Warsaw scaffolding, formwork, machinery and construction equipment, industrial heaters, spare parts, etc.

Production of window and door woodwork from wood, PVC and aluminum.

Vermietung, Verkauf und Service: Fassadengerüst, Warschauer Gerüst, Schalungen, Maschinen und Bauanlagen, Luftheizer, Ersatzteile u.ä.

Herstellung von Fenstern und Türen aus Holz, PVC und Aluminium.


P.H.U. Kado

ul. Orla 6 74-400 Dębno tel.: 95 750 24 09 fax: 95 750 24 09 e-mail: pbi-korimex@wp.pl www.korimex.prv.pl NIP: 597-000-00-32

ul. Gojawiczynskiej 31 70-787 Szczecin tel.: 91 464 35 84 fax: 91 464 35 84 e-mail: bart31@poczta.onet.pl www.kado.szczecin.pl NIP: 955-134-82-70

Prace budowlane i remontowe obiektów mieszkalnych oraz przemysłowousługowych. Przebudowa i budowa wodociągów, kanalizacji sanitarnych i deszczowych, oczyszczalni ścieków, dróg, placów, nawierzchni. Budowa wysypisk odpadów. Prace wykończeniowe. Roboty ziemne.

Firma istnieje od 2002 r. Zajmujemy się sprzedażą kostki brukowej i elementów małej architektury oraz tynków gipsowych i cementowo-wapiennych, profili, narzędzi, części i agregatów tynkarskich.

Construction and renovation of residential, and industrial and services facilities. Reconstruction and construction of water supply, sanitary and storm sewers, sewage treatment, roads, squares and surfaces. Construction of landfills. Finishing works. Earthworks.

The company has been operating since the year 2002. We deal with the sale of paving stones and elements of small architecture, and gypsum and cement-lime , profiles, tools, parts and plaster aggregates.

Bau- und Sanierungsarbeiten an Wohn-, Industrie- und Dienstleistungsgebäuden. Umbau und Bau von Wasserleitungen, Sanitärkanalisationen und Oberflächenentwässerungen, Kläranlagen, Straßen, Plätzen und Flächen. Bau von Mülldeponien. Abschlussarbeiten. Erdarbeiten.

Unsere Firma ist seit 2002 tätig. Wir befassen uns mit dem Verkauf von Pflasterwürfeln und Komponenten der kleinen Architektur, Gips-, Zementund Kalkputz, Profilen, Werkzeugen, Teilen und Putzaggregaten.

Phu Budex Sp. Jawna

PHU Pc-Art Anna Molik

ul. Niekładzka 5 72-300 Gryfice tel.: 91 384 52 40 fax: 91 384 38 68 e-mail: budexgryf@kki.pl www.budex-gryfice.pl NIP: 857-152-65-67

ul. Wojska Polskiego 2 73-200 Choszczno tel.: 95 765 09 95 ; 606 833 331 fax: 95 765 09 96 e-mail: anula-06@tlen.pl NIP: 594-100-76-17

Hurtownia materiałów budowlanych w Gryficach, oddział hurtowni w Kamieniu Pomorskim. Market budowlany Mrówka w Gryficach. Hotel SPA w Rewalu. Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronach WWW. Kontakt bezpośredni: Piotr Adamowicz, tel. 600 301 905.

Komputerowe projektowanie łazienek. Hhandel glazurą i terakotą, armaturą sanitarną, panelami, systemami dociepleń, chemią budowlaną, materiałami budowlanymi, wykończeniowymi itp. Usługi remontowe.

Wholesale of construction materials in Gryfice, a branch of the wholesale in Kamień Pomorski. Mrówka building market in Gryfice. SPA Hotel in Rewal. All necessary information can be found on the websites. Direct contact: Piotr Adamowicz, phone number 600 301 905.

Computer designing of bathrooms. Selling of glazed and terracotta tiles, sanitary fittings, panels, insulation systems, building chemistry, building materials, finishing materials, etc. Repair services.

Großhandelslager mit Baumaterialien in Gryfice. Niederlassung in Kamień Pomorski. Baumarkt Mrówka in Gryfice. Hotel SPA in Rewal. Alle notwendigen Informationen entnehmen Sie bitte der Webseite. Direktkontakt: Piotr Adamowicz. GSM: 600 301 905

Computergesteuerte Projektierung von Badezimmern. Handel mit Keramikfliesen und Terrakotte, Sanitärarmatur, Paneelen, Wärmeisoliersystemen, Bauchemie, Baustoffen, Abschlusselementen u.ä. Sanierungsdienstleistungen.

GEODEZJA I USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE GEODESY AND BUILDING INDUSTRY GEODÄSIE UND BAUWESEN

Pbi Korimex

035


GEODEZJA I USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE GEODESY AND BUILDING INDUSTRY GEODÄSIE UND BAUWESEN

036

Phu Verso

Pomorski-Międzyzdroje Sp. z o.o.

ul. Spółdzielców 8L 72-006 Mierzyn tel.: 91 486 88 55 ; 91 487 77 12 fax: 91 431 40 60 e-mail: rs@verso-ogrzewanie.pl www.verso-ogrzewanie.pl NIP: 852-135-60-34

ul. Żwirowa 12, Wicko 72-500 Międzyzdroje tel.: 600 065 509 ; 503 945 598 fax: 91 322 07 77 e-mail: michal_garbos@interia.pl NIP: 855-000-36-63

Firma obchodzi właśnie 10-lecie istnienia. Zajmujemy się sprzedażą, dystrybucją i montażem urządzeń grzewczych, sanitarnych, systemów instalacyjnych oraz odnawialnych źródeł energii, takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne. W ofercie firmy są najbardziej renomowani producenci z branży.

Budowa w systemie generalnego wykonawstwa. Planowanie i prowadzenie inwestycji. Roboty drogowe i inżynieryjne – sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

The company is now celebrating its 10th anniversary. We deal with sales, distribution and installation of heating and sanitary equipment, plumbing systems and renewable energy sources such as heat pumps, and solar collectors. The most reputable manufacturers in the industry are in the company’s offer.

Construction in the system of general workmanship. Planning and conduct of investments. Road and engineering works - water and sewer systems.

Unsere Firma Firma feiert gerade ihr zehntes Jubiläum. Wir befassen uns mit Verkauf, Vertrieb und Montage von Heiz- und Sanitäranlagen, Installationssystemen und erneuerbaren Energiequellen wie Wärmepumpen, Sonnenkollektoren. Unser Angebot umfasst die namhaftesten Branchenproduzenten.

Bau im Generalherstellungssystem. Plannung und Begleitung bei Investitionen. Straßen- und Ingenieurarbeiten - Wasserleitungs- und Abwassernetz.

Poźniak Firma Wielobranżowa

PPH JAKO Janusz Korzeniewicz

ul. Armii Polskiej 1/2/1 74-300 Myślibórz tel.: 95 474 53 95 tel.: 505 181 552 ; 505 181 553 fax: 95 747 53 95 e-mail: poznakfirma@onet.pl NIP: 597-145-23-80

ul. Jałtańska 1 70-783 Szczecin tel.: 91 561 04 72 ; 501 543 430 fax: 91 561 05 18 e-mail: pphjako@pphjako.pl www.pphjako.pl NIP: 854-000-12-14

Sprzedaż i montaż okien, drzwi, rolet, bram garażowych.

Obróbka kamienia naturalnego. Produkcja kostki granitowej i elementów granitowych. Korty tenisowe. Hotel i gastronomia.

Sales and assembly of windows, doors, shutters and garage gates.

Natural stone processing. Production of granite blocks and granite elements. Tennis courts. Hotel and gastronomy.

Verkauf und Montage von Fenstern, Türen, Rolladen und Garagentoren.

Natursteinbearbeitung. Herstellung von Granitwürfeln und Granitelementen, Tennisplätze. Hotel und Gastronomie.


PPHU Inwestbau

ul. Perkoza 11 71-696 Szczecin tel.: 607 032 482 ; 607 162 484 fax: 91 453 41 12 e-mail: kesi@plusnet.pl www.domadoz.com.pl NIP: 594-126-67-15

ul. Arkońska 46/10 71-470 Szczecin tel.: 91 452 81 15 tel.: 602 769 777 ; 784 172 761 fax: 91 452 81 15 e-mail: inwestbau@wp.pl NIP: 852-104-56-99

Budowa domów drewnianych i murowanych. Wykonujemy wszelkie roboty budowlane: budowa domów, prace wykończeniowe, prace ziemne, fundamenty, przyłącza, geodezja itd. Nasze biuro prowadzi pełny zakres usług projektowych od koncepcji, pozwolenia na budowę aż po oddanie do użytkowania.

1) Projektowanie, nadzory i wykonawstwo. 2) Monitoring, udrażnianie i czyszczenie instalacji kanalizacyjnych, deszczowych, przeciwpożarowych oraz studni i kratek ściekowych. 3) Wymiana pionów i poziomów wodnych oraz kanalizacyjnych.

Construction of wooden and brick houses. We do all construction works: the construction of houses, finishing works, earthworks, foundations, connections, surveying, etc. Our office deals with a complete range of design services from concept, building permits, until giving for use.

1) Designing, supervision and workmanship. 2) Monitoring, clearing and cleaning of sewage, storm, and fire systems, as well as wells and drains. 3) Vertical and horizontal exchange of water and sewer.

Errichtung von Holz- und Mauerhäusern. Sämtliche Bauarbeiten: Errichtung von Häusern, Abschluss- und Erdarbeiten. Fundamente, Anschlüsse, Geodäsie u.ä. Unser Büro hat in seinem Angebot komplexe Projektdienstleistungen, von Idee, über Baugenehmigungen bis zur Ingebrauchnahme.

1) Projektierung, Aufsicht und Ausführung. 2) Überwachung, Freimachung und Säuberung von Kanalisations-, Regenwasser-, Brandschutzinstallationen, als auch Senkschachten und Bodenabläufen. 3) Wechsel der vertikal und horizontal laufenden Wasserversorgungs- und Kanalisationsleitungen.

Pracownia Konstrukcyjna Bayer Projekt Mgr Inż. Andrzej Bayer

Prospective Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 69 70-382 Szczecin tel.: 91 482 81 22 ; 601 535 687 fax: 91 484 06 61 e-mail: bayerprojekt@bayerprojekt.pl www.bayerprojekt.pl NIP: 633-139-97-72

ul. Gdańska 6A 70-660 Szczecin tel.: 91 812 15 63 fax: 91 813 72 49 e-mail: biuro@prospective.pl www.prospective.pl NIP: 851-295-06-25

Dokumentacja w zakresie inżynierii i budownictwa: wielorodzinnego, przemysłowego, morskiego, hydrotechnicznego, mostowego i drogowego. Realizujemy: analizy kosztowe, koncepcje wielobranżowe, dokumentacje techniczne, dokumentacje budowlane, dokumentacje wykonawcze, ekspertyzy, orzeczenia techniczne.

GEODEZJA I USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE GEODESY AND BUILDING INDUSTRY GEODÄSIE UND BAUWESEN

PPHU Dom A Do Z

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze technicznej obiektów biurowych, magazynowo-usługowych oraz mieszkalnych. Pomagamy planować i realizować remonty, naprawy i modernizacje budynków i lokali. Zatrudniamy specjalistów wszystkich branż, umożliwiających bezawaryjne działanie obiektów.

Documentation within the scope of engineering and construction: multifamily, industrial, marine, hydro-engineering, bridge and road. We provide: cost analysis, multi-concepts, technical documentation, construction documentation, executive documentation, expertise, technical statements.

We specialize in a comprehensive technical servicing of office, storage and service, and living premises. We aid in planning and running of renovations, repairs and modernizations of buildings and premises. We employ specialists from all industries enabling non-fault operation of premises.

Dokumentation im Bereich von Ingenieur- und Bauwesen: Familien-, Industrie-, See-, Hydrotechnik-, Brücken- und Straßenbauwesen. Unsere Dienstleistungen umfassen: Kostenanalysen, Mehrbranchenkonzepte, technische Unterlagen, Baudokumentation, Ausführungsunterlagen, Gutachten, technische Gutachten.

Wir spezialisieren uns auf komplexe Dienstleistungen im Bereich der technischen Bedienung von Büro-, Lager-, Geschäfts- und Wohngebäuden. Wir helfen Ihnen bei Planung und Durchführung von Instandsetzungen, Reparaturen, Sanierungen von Gebäuden und Räumen. Wir beschäftigen Fachkräfte aus allen Branchen, um eine reibungslose Funktionsweise der Gebäude zu gewährleisten.

037


GEODEZJA I USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE GEODESY AND BUILDING INDUSTRY GEODÄSIE UND BAUWESEN

038

PRS Polish Radome Services

Przedsiębiorstwo Budowlane Calbud Sp. z o.o.

ul. Jordana 15 70-844 Szczecin tel.: 694 937 252 tel. italy: +39 347 490 0207 e-mail: pawel.marciniak@radome.pl www.radome.pl NIP: 955-144-48-84

ul. Kapitańska 2 71-602 Szczecin tel.: 91 480 61 01 fax: 91 448 05 23 e-mail: firma@calbud.com.pl www.calbud.com.pl NIP: 851-010-92-72

Montaż kopuł osłonowych na radary, montaż konstrukcji stalowych (wieże teletechniczne, radarowe itp.), montaż systemów nawigacyjnych (DIVOR, ILS). Specjalistyczne prace wysokościowe.

Działalność deweloperska i inwestycyjna w sektorze powierzchni mieszkaniowych oraz usługowych. Przemysłowe roboty budowlane. Roboty ogólnobudowlane. instalacyjne roboty sieciowe. Obsługa sieci wodno-kanalizacyjnej.

Installation of protective domes for radars, assembly of steel structures (teletechnical towers, radars, etc.), installation of navigation systems (DIVOR, ILS). Specialist works at heights.

Property development and investment activity in the sector of living and service areas. Industrial construction works. General and construction, and installation network works. Servicing of water and sewage systems.

Montage der Schutzkuppel für Radaranlagen, Montage der Stahlkonstruktionen (teletechnische Türme, Radartürme u.ä.), Montage der Navigationssysteme (DIVOR, ILS), seilunterstützte Höhenarbeiten.

Tätigkeiten eines Wohnungsbauunternehmers und Bauherrn im Sektor der Wohnungs- und Geschäftsflächen. Industrielle Bauarbeiten. Allgemeine Bauarbeiten. Insallations- und Netzarbeiten. Service für Wasserversorgungs- und Abwassernetzwerke.

Przedsiębiorstwo Budowlane Gmach

Przedsiębiorstwo Budowlane Helitex Sp. z o.o.

ul. Południowa 25 B 71-001 Szczecin tel.: 91 426 96 95 ; 601 702 765 fax: 91 426 96 95 e-mail: biuro@gmach.kbf.pl www.gmach.kbf.pl NIP: 851-100-77-63

ul. Racławicka 3 70-811 Szczecin tel.: 91 463 64 48 ; 91 415 92 34 ; 721 199 109 fax: 91 463 64 48 e-mail: biuro@helitex.pl www.helitex.pl NIP: 955-218-30-55

Wykonujemy prace ogólnobudowlane, począwszy od robót ziemnych przez prace betoniarskie, murarskie, dachowe aż do tynkarskich i malarskich. Wykonujemy obiekty pod klucz. Działamy w Szczecinie i jego okolicach. Wykonujemy prace dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

Główną działalnością jest wykonawstwo robót elewacyjnych, przede wszystkim docieplanie zewnętrznych ścian budynków. Obok robót elewacyjnych firma prowadzi roboty budowlane, takie jak: dekarskie, murowe, stolarskie i ślusarskie, tynkarskie czy posadzkowe.

We perform construction works, ranging from earthworks, through concrete, masonry, roof works, ending with plastering and painting. We perform turnkey facilities. We operate in Szczecin and in the neighborhood. We do work for individual and institutional investors.

The main activity is the carrying out of elevation works, and above all, insulation of external walls of buildings. Beside facade works, the company conducts works, such as: roofing, masonry, carpentry and metalwork, plastering and flooring services.

Allgemeine Baudienstleistungen. Von Erdarbeiten, über Beton-, Maurerund Dacharbeiten bis Putz- und Malerarbeiten. Wir bauen schlüsselfertige Gebäude. Wir sind in Szczecin und in seiner Umgebung tätig. Mit unseren Dienstleistungen wenden wir uns an individuelle Bauherren, als auch an Körperschaften.

Haupttätigkeit unserer Firma sind Fassadenarbeiten, und vor allem Wärmeisolierung von Außenwänden in Gebäuden. Außer Fassadenarbeiten werden durch unsere Firma Bauarbeiten geführt wie: Decker-, Maurer-, Tischler-, Schlosser-, Putz- oder Fliesenlegerarbeiten.


Przedsiębiorstwo Projektowo - Budowlane Hydrolog

ul. Potulicka 55 70-234 Szczecin tel.: 91 484 49 12 fax: 91 433 37 70 e-mail: sekretariat@pbinterbud.pl www.pbinterbud.pl NIP: 853-141-85-93

ul. Witosa 67 78-600 Wałcz tel.: 67 258 64 25 fax: 67 258 58 50 e-mail: hydrolog@op.pl NIP: 765-100-36-70

Spółka została powołana dn. 19.12.2000 r. i wpisana do KRS pod numerem 0000093459. Przedsiębiorstwo zajmuje się głównie budową, modernizacją i remontami obiektów mieszkaniowych, przemysłowych, dróg i placów, układaniem rurociągów.

Świadczymy usługi ogólnobudowlane. Oferujemy projekt i montaż wszelkich instalacji sanitarnych oraz montaż pomp ciepła i kolektorów słonecznych.

The company was established on 19 December 2000 and entered in the National Court Register under the number 0000093459. The company deals mainly with the construction, modernization and repairs of residential and industrial facilities, roads and squares, lying down of pipelines.

We provide general and building services. We offer designing and assembly of any sanitary installations, and assembly of heat pumps and sun collectors.

Die Gesellschaft wurde am 19.12.2000 entrichtet und ins polnische Handelsregister KRS unter der Nummer 0000093459 eingetragen. Der Schwerpunkt des Unternehmens ist Errichtung, Sanierung und Reparaturen von Wohn- und Industriegebäuden, Straßen und Platzanlagen, Verlegung von Rohrleitungen.

In unserem Angebot haben wir allgemeine Baudienstleistungen wie Projekte und Einbau von Sanitärinstallationen sowie Montage von Wärmepumpen und Sonnenkollektoren.

Przedsiębiorstwo Techniczno Budowlane Technobud Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instal-Bud Janusz Myczek

ul. Różowa 39 70-781 Szczecin tel.: 91 463 33 38 fax: 91 463 27 21 e-mail: pt-b.technobud.szczecin@post.pl NIP: 852-050-07-18

ul. Wojska Polskiego 2-6 78-600 Wałcz tel.: 67 258 93 66 fax: 67 387 17 13 e-mail: instalbud.walcz@op.pl NIP: 765-001-16-96

Firma działa na lokalnym rynku od 1988 r. Podstawowa działalność to budownictwo domów mieszkalnych pod klucz dla inwestorów zewnętrznych oraz budowa i sprzedaż domów mieszkalnych na własny rachunek.

The company has been operating on the local market since the year 1988. The basic activity includes building of turnkey residential houses for external investors, and building and sale of residential houses at their own expense.

Unsere Firma ist auf dem lokalen Markt seit 1988 tätig. Der Hauptgegenstand unserer Tätigkeit ist schlüsselfertige Errichtung von Wohnhäusern für externe Bauherren sowie Errichtung und Verkauf der eigenen Wohnhäuser.

GEODEZJA I USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE GEODESY AND BUILDING INDUSTRY GEODÄSIE UND BAUWESEN

Przedsiębiorstwo Budowlane Interbud Sp. z o.o.

Kompleksowa obsługa budynków mieszkalnych w każdym zakresie. Instalacje sanitarne, elektryczne, gazowe, centralnego ogrzewania. Remonty ogólnobudowlane.

A comprehensive servicing of living premises within any scope. Sanitary, electric, gas, and central heating systems. General and building repairs.

Komplexe Dienstleistungen für Wohngebäude: Sanitär-, Elektro-, Gas-, Zentralheizungsinstallationen. Allgeimeine Instandsetzungsarbeiten im Bauwesen.

039


GEODEZJA I USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE GEODESY AND BUILDING INDUSTRY GEODÄSIE UND BAUWESEN

PW Global Sp. z o.o.

Roboprojekt Monika Ocimek

ul. Łubinowa 20 A 70-785 Szczecin tel.: 91 812 22 85 ; 694 819 525 ; 696 480 486 fax: 91 812 22 85 e-mail: biuro@pwglobal.pl www.pwglobal.pl NIP: 851-277-91-14

ul. Szczerkowa 2 71-751 Szczecin tel.: 507 326 783 ; 504 209 518 e-mail: monikaocim@o2.pl NIP: 857-111-91-35

Wykonawstwo, projektowanie, kosztorysowanie, termomodernizacje, audyty energetyczne, nadzór inwestorski, administrowanie nieruchomościami, ubezpieczenia, konserwacja terenów.

Usługi remontowo-budowlane, drobne prace naprawcze, usługi transportowe oraz naprawa rowerów.

Workmanship, design, cost calculating, thermal efficiency improvement, energy audits, investor supervision, real estate administration, insurance, maintenance of areas.

Renovation and construction works, minor repair works, transport services and repair of bicycles.

Ausführung, Projekte, Kostenvoranschläge, Thermomodernisierungen, Energieaudits, Bauherrenaufsicht, Immobilienverwaltung, Versicherungen, Wartung von Grünanlagen.

Ausbesserungs- und Baudienstleistungen, kleine Reparaturarbeiten, Transportdiensleistungen und Fahrradreparaturen.

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Marka Weber Deitermann Biuro w Szczecinie

Sgi Baltis Sp. z o.o.

ul. Santocka 39 71-083 Szczecin tel.: 91 453 08 86 ; 452 32 85 tel.: 604 787 000 fax: 91 453 08 86 e-mail: krzysztof.przybyszewski@saint-gobain.com www.deitermann.pl NIP: 522-010-15-85

Hydroizolacje. Naprawa i wzmacnianie konstrukcji żelbetowych. Posadzki przemysłowe. Renowacje konstrukcji murowych. Roboty płytkarskie – baseny, tarasy, łazienki.

Waterproofing. Repair and strengthening of reinforced concrete structures. Industrial flooring. Renovation of masonry structures. Tile works - swimming pools, terraces, bathrooms.

Hydroisolierung. Überholung und Verstärkung von Eisenbetonkonstruktionen. Industriefußböden. Sanierung von Mauerkonstruktionen. Fliesenlegerarbeiten - Schwimmhallen, Terassen, Badezimmer.

040

Pl. Hołdu Pruskiego 9 70-550 Szczecin tel.: 91 881 92 00 fax: 91 881 92 08 e-mail: info@sgi.pl www.sgi.pl NIP: 852-101-86-33

Firma specjalizuje się w budowie wysokiej jakości apartamentów, mieszkań i obiektów biurowych. Prowadzi obecnie 10 projektów na terenie całego kraju, m.in. w Warszawie, Łodzi i Szczecinie. Wraz z Invest Komfort oraz Porta Drzwi należy do Grupy Kapitałowej Baltis Investment S.A. The company specializes in building high quality apartments, flats and office buildings. It currently runs 10 projects across the whole country, including among others those in Warsaw, Łódź and Szczecin. Together with Invest Komfort and Porta Drzwi, it belongs to Baltis Investment S.A. Capital Group. Unsere Firma spezialisiert sich auf Bau von hochqualitativen Appartements, Wohnungen und Geschäftsräumen. Zur Zeit werden polenweit 10 Bauvorhaben abgewickelt, u.ä. in Warszawa, Łódź und Szczecin. Zusammen mit Invest Komfort und Porta Drzwi gehören wir zur Kapitalgruppe Baltis Investment S.A.


Szczecńskie Przedsiębiorstwo Budowlane Best S.A.

ul. Szczawiowa 54 70-010 Szczecin tel.: 91 485 10 20 fax: 91 485 10 20 e-mail: roman.kudelnicki@status.com.pl NIP: 852-244-87-49

ul. Sosnowa 6F 71-468 Szczecin tel.: 91 423 97 16 fax: 91 423 97 04 e-mail: biuro@best-sa.com.pl www.best-sa.com.pl NIP: 851-020-57-68

Spółka wykonuje usługi ogólnobudowlane z zakresu budownictwa, przemysłowego, drogowego, mieszkaniowego. Przedsiębiorstwo działa na rynku budowlanym od 1992 r. Firma znana jest jako wykonawca budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego w małych osiedlach, a także jako generalny wykonawca wyłaniany w przetargach. The Company provides general building services within the scope of industrial, road, and housing construction.

Unsere Gesellschaft bietet allgemeine Baudienstleistungen im Bereich von Industrie-, Straßen- und Wohnungsbau an.

The company has been operating on the construction market since the year 1992. The company is known as the performer of one and multi-family housing in small settlements, as well as a general contractor appointed in the course of tenders. Unser Unternehmen ist auf dem Markt seit dem Jahre 1992 tätig. Unsere Firma ist als Auftragnehmer im Ein- und Mehrfamilienbauwesen in kleinen Siedlungen, aber auch als der in öffentlichen Ausschreibungen gewählte Generalauftragnehmer bekannt.

Talot

Twoje Okna S.J. Małgorzata Jacyna-Witt, Agata Safanów

ul. Poranna 6 71-221 Szczecin tel.: 601 570 746 ; 609 877 776 fax: 91 439 01 88 e-mail: biuro@talot.pl www.talot.pl NIP: 731-111-75-58

Al. Wojska Polskiego 64 - Wejście od 5-Lipca 70-479 Szczecin tel.: 91 485 02 32 ; 508 220 887 fax: 91 485 02 41 biuro@twoje-okna.szczecin.pl www.twoje-okna.szczecin.pl NIP: 852-226-77-81

Firma importuje listwy i profile z PCV, aluminium i stali. Niezbędne w nowoczesnym budownictwie, stosowane w dociepleniach, elewacjach, tynkach gipsowych i cementowo-wapiennych, zabudowie g-k itp. Dylatacje, kapinosy; okienne; łukowe; narożniki; okienne z siatką.

Zajmujemy się stolarką od 1993 roku. W swojej ofercie mamy: okna z PCV, drewna, aluminium, witryny, fasady, ogrody zimowe, bramy garażowe, rolety zewn. i wewn., żaluzje aluminiowe i drewniane, nawiewniki okienne, parapety, drzwi wejściowe. Tanie raty. Pomiar i doradztwo bezpłatne. Fachowy montaż.

The company imports strips and sections from PVC, aluminum and steel. Necessary in a modern construction industry, used in insulation, elevations, gypsum and cement and limestone plaster, gypsum-carton build-overs, etc. Dilation, gorges; window, arch, corners, windows with wire mesh.

Import von Leisten und Profilen aus PVC, Aluminium und Stahl. Notwendig im modernen Bauwesen, eingesetzt bei Wärmeisolierung, Fassaden, Gips-, Zement- und Kalkputz, bei Gipskartonplatten-Bebauung. Für Dilatationen, Tropfnasen, Fenster, Bögen, Ecken, Fenster mit Netz.

GEODEZJA I USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE GEODESY AND BUILDING INDUSTRY GEODÄSIE UND BAUWESEN

Status Sp. z o.o.

We have been dealing with carpentry since the year 1993. Our offer includes: windows made of PVC, wood, aluminum, sites, facades, winter gardens, garage gates, external and internal roller blinds, aluminum and wood blinds, air vents, window sills, entrance doors. Cheap installments. Measurement and counseling free of charge. Professional assembly. Im Tischlergewerbe sind wir seit 1993 tätig. In unserem Angebot haben wir Fenster aus PVC, Holz, Aluminium, Schaufenster, Fassaden, Wintergärten, Garagentore, Außen- und Innenrolläden, Jalousien aus Aluminium und Holz, Fensterlüfter, Fensterbretter, Eingangstür. Niedrige Raten. Kostenlose Messungen und Beratung. Fachkundige Montage.

041


GEODEZJA I USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE GEODESY AND BUILDING INDUSTRY GEODÄSIE UND BAUWESEN

Usługi Ogólnobudowlane Grym Grzegorz Bogucki

Usługi Transportowe i Budowlane Łukasz Bolczak

ul. Domowa 12 71-778 Szczecin tel.: 501 197 930 e-mail: g.bogucki@irma.szczecin.pl NIP: 851-108-18-19

ul. Robotnicza 3/5 72-010 Police tel.: 793 218 535 fax: 91 312 04 33 e-mail: bolczak83@o2.pl NIP: 851-274-18-44

Usługi ogólnobudowlane, produkcja materiałów budowlanych.

Budownictwo ogólne, elektryka, dekarstwo, roboty wykończeniowe, roboty c.o. i wodno-kanalizacyjne.

General building services, production of building materials.

General construction, electrics, roofing, furnishing works, central heating works and water and sewage works.

Allgemeine Baudienstleistungen. Baustoffherstellung.

Allgemeine Baudienstleistungen. Elektrik, Dachdeckerei, Ausbauarbeiten, Zentralheizung sowie Wasserversorgungs- und Kanalisationsarbeiten.

Vega

Veldach Niemcewicza Sp. z o.o.

Al. Boh. Warszawy 1/5 70-366 Szczecin tel.: 607 403 976 ; 518 536 331 fax: 91 433 12 07 e-mail: korneliamarchewka@wp.pl www.sgi.pl NIP: 854-112-52-72

ul. Niemcewicza 9 71-553 Szczecin tel.: 91 455 33 43 ; 91 422 28 93 fax: 91 455 33 59 e-mail: veldach@veldach.com.pl www.veldach.com.pl NIP: 851-290-78-13

Usługi budowlane.

042

Dach od A do Z – okna połaciowe, dachówki ceramiczne oraz cementowe, papy, gonty, systemy rynnowe PCV, stalowe, cynkowo-tytanowe i miedziane, membrany i folie dachowe, świetliki do dachów płaskich, narzędzia dekarskie oraz pełny asortyment elementów niezbędnych do wykonania dachu.Produkcja z polimerobetonu.

Construction services.

The roof from A to Z - roof windows, roof ceramic and cement tiles, roofing felt, shingles, gutter systems, PVC, steel, zinc-titanium and copper systems, roofing membranes and films, flat roof skylights, roofing tools, and a full range of components necessary to make a roof.

Baudienstleistungen.

Dach von A bis Z: - Dachflächenfenster, Keramik- und Zementdachziegel, Baupappen, Dachschindel, Rinnensysteme - PVC aus Stahl, Zink, Titan und Messing, Dachmembranen und -folien, Oberlichte, Dachdeckerwerkzeuge und vollständiges Sortiment an Artikeln, die zur Dachausführung notwendig sind.


Wigropol-LR

ul. Welecka 4 72-006 Mierzyn tel.: 91 483 45 02 fax: 91 483 45 02 e-mail: wagner@wagner-polska.pl www.wagner-polska.pl NIP: 955-205-82-78

ul. Struga 62-64 70-784 Szczecin tel.: 91 462 42 83 fax: 91 462 42 83 e-mail: kontakt@wigropol.pl www.wigropol.pl NIP: 955-169-25-30

Sprzedaż systemów dociepleń: kleje, farby, grunty, tynki.

Części zamienne oraz filtry do maszyn budowlanych, serwisowanie i naprawa maszyn budowlanych, naprawa wysięgników oraz łyżek przy pomocy specjalistycznego sprzętu.

Sale of insulation systems: glues, paints, priming paints and plasters.

Spare parts and filters for building machinery, servicing and repair of building machinery, repair of jibs and spoons with the use of specialist devices.

Verkauf von Wärmesysten: Klebstoff, Farbe, Grundierung, Putz.

Ersatzteile und Filter für Baumaschinen, Service und Überholung von Baumaschinen, Reparatur von Auslegern und Löffelschaufeln unter Einsatz von Fachgeräten.

WK. Druplast 85

Z.P.U. Arbet Sp. z o.o.

ul. Lubieszyńska 40 72-006 Mierzyn tel.: 91 311 52 23 ; 91 420 21 80 fax: 91 420 21 80 e-mail: wk.druplast85@poczta.onet.pl www.druplast85.com.pl NIP: 852-090-24-28

ul. Piesza 25 70-663 Szczecin tel.: 91 480 81 10 ; 91 482 10 50 fax: 91 480 81 11 e-mail: info@arbet.szczecin.pl www.arbet.szczecin.pl NIP: 852-050-08-94

Sprzedaż, montaż, produkcja wyposażenia budowlanego – stolarka otworowa (okna, drzwi, parapety, rolety), ogrody zimowe, zabudowy tarasów i balkonów, schody, balustrady szklane, ogrodzenia, bramy garażowe, mała architektura ogrodowa, kolektory słoneczne.

GEODEZJA I USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE GEODESY AND BUILDING INDUSTRY GEODÄSIE UND BAUWESEN

Wagner Polska Sp. z o.o.

Produkcja i sprzedaż betonu towarowego. Wynajem sprzętu do transportu i pomp do betonu. Sprzedaż kruszyw i materiałów budowlanych. Oferujemy również usługi hotelarskie w naszych trzech obiektach przy ul. Pieszej, Firlika i Jana Kazimierza w Szczecinie.

Sale, assembly, production of building equipment - slot carpentry (windows, doors, sills, roller blinds), winter gardens, building up of terraces and balconies, stairs, glass balustrades, fence, garage gates, small garden architecture, sun collectors.

Production and sale of ready-mixed concrete. Rental of equipment for the transport and concrete pumps. Sale of aggregates and building materials. We also offer hotel services in our three facilities at ul. Piesza, Firlika and Jana Kazimierza in Szczecin.

Verkauf, Montage und Herstellung von Bauaustattung: Fenster- und Türelemente (Fenster, Tür, Fensterbretter, Rollläden), Wintergarten, Terassen- und Balkonverkleidung, Treppen, Glasgeländer, Umzäunungen, Garagentore, kleine Gartenarchitektur, Sonnenkollektoren.

Herstellung und Verkauf von Warenbeton. Vermietung von Transportanlagen und Betonpumpen. Verkauf von Zuschlag- und Baustoffen. Unser Angebot umfasst auch Hoteldienstleistungen in unseren drei Gebäuden in den Straßen Piesza, Firlika und Jana Kazimierza in Szczecin.

043


GEODEZJA I USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE GEODESY AND BUILDING INDUSTRY GEODÄSIE UND BAUWESEN

Zachodniopomorskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Edbo Sp. z o.o.

044

ul. Zapadła 10 70-033 Szczecin tel.: 91 487 00 18 ; 91 487 00 22 fax: 91 487 00 61 e-mail: biuro@edbo.pl www.edbo.pl NIP: 852-222-37-72

Zakład Betoniarsko-Murarski Marian Nowik ul. Runowska 15 73-155 Węgorzyno tel.: 606 204 562 ; 91 397 16 43 fax: 91 397 15 61 e-mail: nowikmarian@interia.pl www.mariannowik.com NIP: 854-000-17-63

Głównym przedmiotem działalności firmy jest wykonawstwo robót w zakresie budownictwa drogowego i infrastruktury, robót ziemnych i usług w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Produkcja materiałów budowlanych: płyty chodnikowe gładkie, tłoczone i z fakturą płukaną; schody ażurowe i okładziny schodowe z fakturą płukaną; płytki lastrikowe; okładziny schodowe i parapety lastrikowe; wyroby małej architektury: ławki, kosze, donice, czapki na słupki ogrodzeniowe i inne.

The main business activity of the company is workmanship within the scope of road construction and infrastructure, earthworks and services within the scope of water and sewage systems.

Production of building materials: smooth paving stones, the ones that are embossed and textured washed, openwork stairs and stair coverings with rinsed texture; terrazzo tiles, stair cladding and terrazzo window sills; small architecture products: benches, baskets, pots, caps for fence posts and others.

Schwerpunkt der Unternehmenstätigkeit ist die Ausführung der Arbeiten im Bereich von Straßebau und Infrastruktur, Erdarbeiten und Dienstleistungen im Bereich der Wasser- und Abwasserinstallationen.

Herstellung von Baumaterialien: glatte, gepresste Bürgersteigplatten und Waschbeton-Bürgersteigplatten, Stanzstreifentreppen und Treppenbelege aus Waschbeton; Terrazzoplatten, Produkte der Kleinarchitektur, Bänke, Körbe, Blumentöpfe, Zaunpfostenabdeckungen u.ä.

Zakład Budowlany Jerzy Safanów i Roman Safanów Spółka Jawna

Zakład Ogólnobudowlany Saw-Bud Piotr Sawicki

Rajkowo 72-005 Przecław tel.: 91 482 04 96 fax: 91 482 04 96 e-mail: safanow@gmail.com www.safanow.pl NIP: 851-010-69-83

ul. Leśna 1/6 78-600 Wałcz tel.: 509 013 222 e-mail: sawbud@poczta.onet.pl NIP: 765-130-36-91

Usługi budowlane – specjalność: remonty dachów wraz z robotami towarzyszącymi. Sprzedaż materiałów budowlanych na dachy, projektowanie budynków, świadectwa energetyczne.

Prace związane z wznoszeniem budynków, prace elewacyjne, prace wykończeniowe w pełnym zakresie, inne prace związane z budownictwem.

Building services - specialty: repairs of roofs along with accompanying works. Sale of building materials for roofs, design of buildings, energy certificates.

Works connected with erection of buildings, facade works, furnishing works in the full scope, other works connected with building industry.

Baudienstleistungen - Schwerpunkt: Dachreparaturen und Begleitarbeiten. Handel mit Dach-Baumaterialien, Entwerfen von Gebäuden, Energieausweise.

Hochbau, Fassadenarbeiten, komplexe Ausbauarbeiten, andere Bauarbeiten.


Zakład Usług Budowlano-Remontowych Firma Rodzinna Fecek SC

ul. Połczyńska 12 78-600 Wałcz tel.: 604 450 926 ; 67 250 08 00 fax: 67 258 54 60 e-mail: zborejszo@neostrada.pl NIP: 765-000-00-14

ul. Wybudowanie 1A 78-600 Wałcz tel.: 67 258 24 17 fax: 67 258 24 17 e-mail: feceksc@o2.pl www.feceksc.pl NIP: 765-100-07-89

Usługi ogólnobudowlane w pełnym zakresie.

Kompleksowe usługi budowlane – od budowy domków po ich wykończenia, montaż okien i drzwi, odkurzacze centralne.

The full scope of general and building services.

A comprehensive building services - starting from the construction of houses up to their trimming, the assembly of windows and door, central vacuum cleaner.

Allgemeine Bauarbeiten im vollen Umfang.

Komplexe Baudienstleistungen - von Errichtung der Häuser bis zu ihrem Ausbau, Einbau von Fenstern und Türen. Zentralstaubsauger.

Zakład Wielobranżowy Usług Budowlanych Fasada Sp. z o.o.

ZPUH Irma Marek Bogucki

ul. Kotwiczna 9 70-673 Szczecin tel.: 91 462 31 39 fax: 91 462 31 39 fasada@fasada.szczecin.pl www.fasada.szczecin.pl NIP: 852-060-57-13

ul. Transportowa 1 70-715 Szczecin tel.: 91 453 56 74 ; 91 460 69 15 fax: 91 453 56 74 ; 91 460 69 15 e-mail: irma@irma.szczecin.pl www.irma.szczecin.pl NIP: 851-020-09-95

Spółka zajmuje się realizacją pod klucz budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych. Zatrudnia doświadczoną kadrę kierowniczą. Posiada własne zaplecze i sprzęt niezbędny do realizacji inwestycji.

Wykonujemy pełny zakres robót inżynieryjno-budowlanych. Zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne, gazu, c.o. wraz z towarzyszącymi robotami drogowymi i elektrycznymi. Wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, gazu, c.o., wentylacji i klimatyzacji. Roboty ogólnobudowlane. Produkcja z polimerobetonu.

The company deals with turnkey completion of apartment buildings, public utility buildings and industrial premises. It employs experienced management staff. It has its own back office and the equipment necessary to realize investments.

We perform a full scope of engineering and building works. External water and sewage, gas, central heating networks, along with accompanying road and electric works. Internal water and sewage, gas, central heating, ventilation and air conditioning networks. General and building works. Production from polymer concrete.

Die Firma befasst sich mit der schlüsselfertigen Errichtung von Wohngebäuden, öffentlichen Einrichtungen und Industrieobjekten. Sie beschäftigt erfahrene Leitkräfte, verfügt über eigene Basis und die zur Durchführung der Bauvorhaben notwendigen Anlagen.

Komplexe Ingenieur- und Bauarbeiten. Wasserversorgungs- und Kanalisationsnetze außerhalb Gebäuden. Gas- und Heizungsinstallationen mit begleitenden Straßen- und Elektroarbeiten. Wasserversorgungs- und Kanalisationsnetze innerhalb Gebäuden, Gas- und Heizungsinstallationen, Lüftungs- und Klimaanlagen. Allgemeine Bauarbeiten. Herstellung aus Polymerbeton.

GEODEZJA I USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE GEODESY AND BUILDING INDUSTRY GEODÄSIE UND BAUWESEN

Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Borejszo

045


ARCHITEKTURA ARCHITECTURE ARCHITEKTUR

Architektura Inwestycje Sp. z o.o.

Biuro Architektoniczne Metropolis

ul. Mazurska 1 72-600 Świnoujście tel.: 91 322 00 32 fax: 91 322 00 32 e-mail: biuro@biuro-ai.com www.biuro-ai.com NIP: 855-154-94-18

ul. Narutowicza 12 70-240 Szczecin tel.: 91 434 73 43 ; 91 435 19 99 fax: 91 435 19 95 e-mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl NIP: 852-171-01-68

Architektura i urbanistyka.

Biuro działa na rynku od ponad 10 lat. Zajmuje się wykonywaniem pełnobranżowych dokumentacji projektowych wraz z kosztorysami oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Jesteśmy z inwestorem od koncepcji aż po odbiór obiektu.

Architecture and urban planning.

The office has been operating on the market for over 10 years. It deals with the performance of trade project documentation including cost estimates and provision of author supervision. We are with the investor from a concept to the delivery of a facility.

Architektur und Stadtplannung.

Büro existiert seit 10 Jahren. Es beschäftigt sich mit Ausführung der Projektdokumentation zusammen mit Kostenanschlägen und Autorenaufsicht. Wir sind Investoren ab Idee bis zur Objektabnahme.

Efendi

E+E Kołłątaj Reczka Pracownia Projektowa

ul. Szeroka 40 71-211 Szczecin tel.: 91 484 50 22 ; 604 499 522 fax: 91 484 50 22 e-mail: efendimeble@o2.pl NIP: 543-118-89-10

Al. Wojska Polskiego 42/16 70-475 Szczecin tel.: 91 433 56 25 fax: 91 433 56 25 e-mail: epluse@epluse.pl www.epluse.pl NIP: 852-001-92-05

Wykonujemy i montujemy meble i szafy wnękowe na wymiar, różnego rodzaju zabudowy wnęk, garderoby, szafy z drzwiami przesuwanymi typu Komandor, Indeco. W ofercie naszej firmy znajdą Państwo szeroką gamę drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz duży wybór paneli podłogowych i ściennych. We manufacture and assemble furniture and wardrobes made for a given size, various types of building cavities, closets, and cabinets with sliding doors of Komandor and Indeco type. In our company’s offer you will find a wide range of internal and external doors and a large selection of floor and wall panels. Wir herstellen und montieren die maßgerechten Möbel und Schränke, den Innenausbau, Garderobe, Schränke mit Schiebetür-Komandor und Indeco. In unserem Angebot finden Sie den großen Auswahl von Innen- und Außentüren sowie Fußboden- und Wandpaneele.

046

Firma działa od 18 lat. Prowadzimy kompleksową obsługę inwestycji budowlanych w zakresie projektowania we wszystkich branżach wraz z opracowaniami specjalistycznymi i sprawami formalnymi. Projektujemy obiekty użyteczności publicznej, mieszkalne, przemysłowe, stacje paliw. Projektujemy wnętrza. The company has been operating for 18 years. We provide comprehensive services for building investments within the scope of design in all the sectors including specialist studies and formal affairs. We design public utility buildings, residential and industrial facilities, service stations. We design interiors. Firma wirkt seit 18 Jahren. Wir erledigen volle Bedienung bei der Bauinvestitionen im Bereich der Gestaltung in allen Branchen zusammen mit spezialistischen Bearbeitungen und Formalitäten. Wir gestalten die Gebäude der Gemeinnützigkeit, Wohnhäuser, Industriegebäude, Tankstellen. Wir gestalten die Innenräume.


FBA S.C.

ul. Santocka 42A 71-071 Szczecin tel.: 91 487 59 66 ; 91 487 59 45 fax: 91 487 58 27 e-mail: faber@faber-meble.pl www.faber-meble.pl NIP: 852-109-00-91

ul. Kurza Stopka 5 70-535 Szczecin tel.: 91 431 90 44 fax: 91 431 90 43 e-mail: biuro@fba.pl www.fba.pl NIP: 955-205-64-40

Meble hotelowe – produkcja, transport i montaż w hotelach w kraju i zagranicą. Krzesła i stoły do restauracji, ogródków gastronomicznych i sal konferencyjnych – import, sprzedaż w kraju i zagranicą. Meble i krzesła biurowe – sprzedaż, transport i montaż. Hotel furniture - manufacturing, transport and assembly in hotels, at home and abroad. Chairs and tables for restaurants, restaurant gardens and conference rooms - import, sales at home and abroad. Office furniture and chairs - sale, transport and assembly.

Projekty architektoniczne i wielobranżowe budynków jedno i wielorodzinnych, użyteczności publicznej (handlowych, usługowych, biurowych), zamieszkania zbiorowego (ośrodków wypoczynkowych, hoteli), sportowych, rekreacyjnych i przemysłowych. Kompleksowa obsługa formalna i merytoryczna projektu. Architectural and multi-sector projects of single and multi-family buildings, public utility buildings (commercial, service, office), a collective residence (resorts, hotels), sport, recreational and industrial facilities. A complex formal and content-related servicing of the project.

Hotelmöbel - Herstellung, Transport und Monatge in den Hotels im Inland und Ausland. Stühle und Tische für Restaurants, Gastronomiegarten und Konferenzsäle - Import, Verkauf im Inland und Ausland. Büromöbel und Stühle - Verkauf, Transport und Montage.

Architektonische und Mehrzweigprojete der Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser, Gebäude der Gemeinnützigkeit (Handels-, Dienstleistungs-, Bürogebäude), kollektiven Wohnorte (Erholungsheime, Hotels), Sport-, Erholungs-- und Indusrietegebäude. Komplexe Bediennung der Formalitäten des Projektes.

IDS Biuro Architektoniczne Szczecin - Architekt Maciej Panek

Internal

ul. Kolumba 88,89/113 70-035 Szczecin tel.: 91 484 30 56 ; 608 424 209 fax: 91 886 54 22 e-mail: maciejpanek@home.pl www.maciejpanek.pl NIP: 851-211-08-07

ul. Witkiewicza 45C/6 71-123 Szczecin tel.: 91 486 20 22 fax: 91 486 20 55 e-mail: biuro@internal.pl www.internal.pl NIP: 852-110-08-08

Szczecińskie biuro architektoniczne, w którym wykonujemy projekty budowlane i wykonawcze. Naszą misją jest tworzenie wysokiej jakości architektury, z dbałością o zadowolenie klientów. Nasi architekci mają doświadczenie przy realizacji najbardziej skomplikowanych projektów.

ARCHITEKTURA ARCHITECTURE ARCHITEKTUR

Faber Sp.z o.o.

Projektowanie architektoniczne oraz wielobranżowe, kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych.

Szczecin architectural office in which we perform construction and executive projects. Our mission is to create high-quality architecture, paying attention to customers’ satisfaction. Our architects are experienced in implementing the most complex projects.

Architectural designs for multiple industries, full service of construction projects.

Archtektonisches Büro aus Szczecin, in dem wir die Bau- und Ausführungsprojekte anbieten. Unsere Mission ist Gestaltung der Architektur von hoher Qualität mit Sorge um Zufriedenheit der Kunden. Unsere Architekten besizten die Erfahrung bei der Realisierung von meistkomplizierten Projekten.

Architektonische und Mehrzweiggestaltung, komplexe Bedienung der Bauinvestitionen.

047


ARCHITEKTURA ARCHITECTURE ARCHITEKTUR

048

KAG II S.C. Studio Aranżacji Wnętrz

Madras Styl Małgorzata Mądraszewska

ul. Struga 23 70-784 Szczecin tel.: 91 431 31 75 fax: 91 431 31 75 e-mail: biuro@kagstudio.pl www.kagstudio.pl NIP: 955-189-62-50

ul. Władysława Jagiełły 19 70-260 Szczecin tel.: 784 040 528 fax: 91 463 11 10 e-mail: mmadraszewska@madrasstyl.pl www.madrasstyl.pl NIP: 955-130-94-65

Projektowanie i wyposażenie wnętrz. W ofercie mamy meble kuchenne, pokojowe, sypialnie. Wyposażamy też kompleksowo apartamenty i hotele.

Kompleksowa usługa, poczynając od projektu przez wyposażenie i realizację aż do Państwa satysfakcji. W ofercie posiadamy meble i oświetlenie wielu renomowanych producentów polskich i zagranicznych. W naszej stolarni realizujemy również indywidualne zamówienia na meble.

Interior design and furnishing. In our offer we have got kitchen, room, and bedroom furniture. We also provide a comprehensive furnishing of apartments and hotels.

Comprehensive service, starting from design, through furnishing and performance, until you have reached satisfaction. We offer furniture and lighting of many renowned Polish and foreign producers. We also deal with individual orders for furniture in our carpenter’s shop.

Gestaltung und Inneneinrichtung. In unserem Angebot haben wir Küchen-, Gästezimmer-, Schlafzimmermöbel. Komplette Austattung der Appartements und Hotels.

Komplexe Dienstleistungen vom Projekt über Ausstattung und Ausführung bis zu Ihrer Zufriedenheit. Unser Angebot umfasst Möbel und Beleuchtung von namhaften polnischen und ausländischen Herstellern. In unserer Tischlerei werden Möbel auf individuelle Bestellung hergestellt.

Navalconsulting

Nika Zabudowa Balkonów

ul. Monte Cassino 2/6 72-600 Świnoujście tel.: 91 489 85 34 fax: 91 462 43 05 e-mail: novalconsulting@uznam.net.pl www.novalconsulting.pl NIP: 855-117-82-58

ul. Narutowicza 14/18 A 70-240 Szczecin tel.: 91 489 37 14 fax: 91 489 37 14 e-mail: nika@sz.home.pl www.balkon-zabudowy.pl NIP: 955-146-48-23

Projektowanie statków.

Zabudowa balkonów – panoramiczna zabudowa balkonów szkłem bezpiecznym. Zajmujemy się stolarką aluminiową.

Ship design.

Building up of balconies - panoramic building up of balconies using secure glass. We deal with aluminum joinery.

Entwerfen von Schiffen.

Balkonverkleidung - Panoramaverkleidung der Balkons mit Sicherglas. Wir befassen uns mit Aluminium-Fenstergerähme.


Pracownia Projektowa Graphis Arch. Ryszard Pomierczyk

ul. Krakowska 1D 71-021 Szczecin tel.: 91 487 78 67 fax: 91 431 40 42 e-mail: ordoprojekt@interia.pl www.ordoprojekt.pl NIP: 955-183-52-02

ul. Małopolska 72-600 Świnoujście tel.: 91 327 96 36 ; 502 112 626 fax: 91 322 06 36 e-mail: graphis@uznam.net.pl NIP: 855-001-29-17

Zajmujemy się opracowywaniem wielobranżowych projektów obiektów użyteczności publicznej, budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego, obiektów przemysłowych, modernizacji i remontów obiektów istniejących (projektów przebudowy, rozbudowy etc.), a także architekturą wnętrz i małą architekturą.

Projektowanie architektoniczne w budownictwie, przygotowanie inwestycji, prowadzenie spraw formalno-prawnych, nadzory nad realizacją inwestycji.

We are developing multidisciplinary projects of public utility facilities, multifamily and single family housing, industrial buildings, modernization and repairs of existing buildings (remodeling projects, developing, etc.), as well as interior design and small architecture.

Architectural design in construction, preparation of investment, conducting formal and legal affairs, supervision over the implementation of the investment.

Wir befassen uns mit der Bearbeitung von Mehrbranchenprojekten für Objekte öffentlichen Nutzens, für Wohnungs- und Einfamilienbauwesen, Industrieobjekte. Projekte für Modernisierung und Sanierung der vorhandenen Objekte (Umbau-, Ausbauprojekte u.ä.) als auch Projekte für Innenausstattung und kleine Architektur.

Architektonische Projektierung im Bauwesen. Vorbereitung von Bauvorhaben, Führung der formalrechtlichen Angelegenheiten, Aufsicht über Bauvorhaben.

Pracownia Projektowa Studio L2, Monika Lichota-Tuszyńska

Progarden

ul. Poznańska 1B/4 71-785 Szczecin tel.: 601 707 249 ; 91 818 63 33 fax: 91 818 63 33 e-mail: studiol2@onet.pl www.studiol2.pl NIP: 852-147-04-80

ul. Piotra Skargi 38 71-422 Szczecin tel.: 603 085 464 e-mail: marta.goworko@pro-garden.com.pl www.pro-garden.com.pl NIP: 852-229-04-78

Usługi projektowe i konsultingowe z zakresu budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej. Doradztwo inwestycyjne i wykonawstwo pod klucz. Sprzedaż gotowych projektów domów jednorodzinnych firmy ARCHON. Pośrednictwo handlowo-usługowe i know-how inwestycyjny.

ARCHITEKTURA ARCHITECTURE ARCHITEKTUR

Ordo Projekt S.C. Marek Zdanowski, Przemysław Sakowski

Projektowanie i wykonywanie zieleni. Konserwacja i ochrona założeń ogrodowych. Pielęgnacja zieleni. Projekty i wykonawstwo małej architektury.

Design and consulting services in the field of housing and public utility construction. Investment counseling and turnkey workmanship. Sales of finished projects of detached houses of Archon company. Commercial and service intermediation, and investment know-how.

Design and preparation of green areas. Conservation and protection of garden formations. Maintenance of green areas. Designs and workmanship of small architecture.

Projekt- und Consultingdienstleistungen bei Errichtung von Wohngebäuden und öffentlichen Einrichtungen. Investitionsberatung und schlüsselfertige Ausführung. Verkauf von fertigen Einfamilienhaus-Projekten der Firma ARCHON. Handels- und Dienstleistungsvermittlung sowie Investitions-Know-How.

Projektierung und Ausführung von Grünanlagen. Wartung und Schutz von Gartenkomplexen. Grünanlagenpflege. Projektierung und Ausführung der kleinen Architektur.

053


ARCHITEKTURA ARCHITECTURE ARCHITEKTUR

054

Studio AG Sp. z o.o.

Urbicon Sp. z o.o.

ul. Konstytucji 3 Maja 19 72-100 Goleniów tel.: 91 433 19 50 fax: 91 433 19 51 e-mail: poczta@studioag.pl www.studioag.pl NIP: 856-172-59-92

ul. Trentowskiego 34 ul. Korzeniowskiego 1 (pracownia) 70-211 Szczecin tel.: 91 482 13 33 ; 91 482 72 25 fax: 91 482 72 17 e-mail: urbicon@urbicon.pl www.urbicon.pl NIP: 852-050-52-65

Projekty architektoniczno-budowlane, urbanistyczne, konstrukcyjne, instalacji sanitarnych (wod.-kan., c.o., wentylacja), elektryczne, drogowe, aranżacji wnętrz. W szczególności dla obiektów usługowo-handlowych, przemysłowych, budynków wielorodzinnych, hoteli, pensjonatów, kin oraz magazynów.

Firma powstała w roku 1989 r. Jest biurem projektowym, działającym na terenie Szczecina i całego kraju. URBICON wykonuje projekty w dziedzinie urbanistyki, architektury, projektowania wnętrz oraz wielobranżowe projekty budowlane, wykonawcze obiektów budowlanych oraz koncepcje, ekspertyzy, nadzory.

Architectural and construction projects, projects of urban, construction, sanitary systems (water and sewage, central heating, ventilation), electrical, road, interior design projects. In particular, for service and commercial, industrial facilities, multifamily buildings, hotels, guest houses, cinemas and stores.

The company was set up in the year 1989. It is a project management office operating at the territory of Szczecin and the whole country. URBICON does the projects in the area of town planning, architecture, interior design, as well as multi-discipline building and executive projects of building facilities, and their concepts, expertise, supervision.

Architektonische Bauprojekte, Urbanistik-, Konstruktionsprojekte. Projekte im Bereich von Sanitärinstallationen (Wasser-, Heizungs- und Belüftungsinstallationen), Elektro- und Straßenprojekte. Innenraumgestaltungsprojekte - insbesondere für Dienstleistungs- und Handelsobjekte, Industrieobjekte, Mehrfamilienhäuser, Hotels, Pensions, Kinos und Lagerhäuser.

Unsere Firma entstand im Jahre 1989. Wir sind ein in Szczecin und in ganz Polen tätiges Projektbüro. URBICON erstellt Projekte im Bereich von Urbanistik, Architektur, Innenraumgestaltung, als auch MehrbranchenBauprojekte, Ausführungs- und Werkpläne für Bauobjekte und Konzepte, Gutachten, Aufsicht.


Agencja Handlowa Dom Janusz Maćkowiak

ul. Piłsudskiego 22/1 70-462 Szczecin tel.: 91 433 25 39 fax: 91 489 25 37 e-mail: makler@4katy.com.pl www.4katy.com.pl NIP: 852-150-84-26

ul. Kilińszczaków 17 78-600 Wałcz tel.: 67 250 12 29 ; 67 250 07 55 tel.: 602 12 16 47 fax: 67 258 34 58 e-mail: ahdom@poczta.onet.pl www.ahdom.pl NIP: 765-000-81-80

Biuro obrotu nieruchomościami, z doświadczeniem, kompetencjami i otwartością na oczekiwania klientów. Działamy na mocy stosownych uprawnień: licencja zaw. nr 3832, członek Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, członek ZPON, członek Szczecińskiego Systemu Wymiany Ofert, ubezp. WARTA S.A.

Firma zajmuje się wycenami wartości nieruchomości, pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, doradztwem finansowym i inwestycyjnym. Działamy na terenie całej Polski.

The real estate office with experience, competence and openness for customers’ expectations. We operate under the relevant authorization: occupational license number 3832, the member of the Polish Real Estate Federation, the member of ZPON, the member of Szczecin System of Offers Exchange, WARTA S.A. insurance.

The company is involved in the appraisal of real estate value, intermediation in the turnover of real estate, financial and investment counseling. We operate at the territory of the entire Poland.

Büro des Immobilienverkehrs mit Erfahrung, Kompetenzen, offen auf die Erwartungen der Kunden. Wir handeln aus Kraft der entsprechenden Berechtigungen: Berufslizenz Nr 3832, Mitglied der Polischen Föderation des Immobilienmarktes, Mitglied des Westpomerschen Verbandes für Immobilienumsatz, Mitglied von MLS, WARTA S.A. - Versicherung

Firma beschäftigt sich mit Immobilienschätzungen, Vermittlung des Immobilienverkehrs, Finanz- und Investitionsberatung. Wir wirken in ganz Polen.

Agencja Obrotu Nieruchomościami Posesja S.C.

Anna Zabłocka Nieruchomości

Al. Papieża Jana Pawła II 18 70-453 Szczecin tel.: 91 812 30 33 fax: 91 812 30 22 e-mail: jp2@posesja.eu www.posesja.eu NIP: 851-155-75-12

ul. K. Przerwy-Tetmajera 6/1 71-320 Szczecin tel.: 91 434 79 21 ; 601 577 984 fax: 91 434 79 21 e-mail: zablocka@eurorent.pl www.eurorent.pl NIP: 858-000-16-11

Agencja działa od 1992 r. Jako jedna z pierwszych firm tej branży na polskim rynku służy Państwu pomocą w każdej kwestii związanej z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Mamy wiedzę i doświadczenie. POSESJA to dla wielu najlepsza agencja w Szczecinie. The agency has been operating since the year 1992. As one of the first companies in this industry on the Polish market it has been aiding you in any issue connected with the intermediation in real estate turnover. We have got knowledge and experience. For many people POSESJA is the best agency in Szczecin. Firma existiert seit 1992. Als eine der ersten Firmen dieser Branche auf dem polnischen Markt dient Ihnen in Vermittlung von Immobilienverkehr. Wir besitzen gute Kentnisse und Erfahrung. POSESJA ist für viele die beste Immobilienfirma in Szczecin.

NIERUCHOMOŚCI REAL ESTATE IMMOBILIEN

4Kąty Nieruchomości

Firma działa od 1995 roku. Indywidualnie i profesjonalnie obsługujemy klientów w zakresie pośrednictwa, wynajmu oraz sprzedaży mieszkań, domów, działek i lokali. Dodatkowo specjalizujemy się w sprzedaży kredytów hipotecznych. Koordynujemy cały proces przygotowania i uruchomienia kredytu. The company has been operating since the year 1995. We individually and professionally serve our customers within the scope of intermediation, lease and sale of flats, houses, plots and premises. In addition, we specialize in the sale of mortgage credits. We coordinate the entire process of preparation and release of a credit. Firma wirkt seit 1995. Individuell und professionell bedienen wir die Kunden im Bereich der Vermittlung, Vermietung und Verkauf der Wohnungen, Häuser, Grundstücke und Nutzräume. Zusätzlich spezialisieren wir uns auf Verkauf der Hypothekkredite. Wir koordinieren den ganzen Prozess der Vorbereitung und Gewährleistung eines Kredites.

055


NIERUCHOMOŚCI REAL ESTATE IMMOBILIEN

AO-Nieruchomości

Artbud Sp. z o.o.

ul. Mieszka I 81 71-011 Szczecin tel.: 601 41 80 52 fax: 91 483 79 43 e-mail: ao.nieruchomosci@gmail.com NIP: 852-112-49-38

ul. 5 Lipca 19C 70-376 Szczecin tel.: 91 484 61 18 fax: 91 484 61 18 e-mail: biuro@artbud.szczecin.pl www.artbud.szczecin.pl NIP: 852-250-89-83

Budowa, rozbudowa oraz wynajem nieruchomości.

Budowa i sprzedaż nowych mieszkań. Construction, development and lease of real estate. Construction and sale of new flats.

Bau, Ausbau und Vermietung der Immobilien.

Asmer - MS Więcej Niż Okna

BDS S.C

ul. Reduty Ordona 7 71-202 Szczecin tel.: 91 486 01 45 ; 600 003 692 fax: 91 486 01 44 e-mail: asmer@ms.pl www.asmer.pl NIP: 852-128-00-12

ul. Brodzińskiego 33 71-133 Szczecin tel.: 91 487 86 36 e-mail: ds@nord.v.pl NIP: 852-184-21-02

Firma z 20-letnim stażem. Jesteśmy liderem energooszczędnych rozwiązań w stolarce okiennej i drzwiowej oraz bram garażowych. Zapewniamy doskonałe produkty wraz z profesjonalnym wykonaniem usług montażowych. Oprócz stolarki posiadamy cały asortyment dodatkowych produktów. Zapraszamy. The company with 20-years’ practice. We are a leader in energy efficient solutions in the woodwork of windows and doors and garage gates. We provide excellent products along with professional implementation of assembly services. In addition to carpentry, we also have a full range of additional products. We invite you to visit us. Firma mit 20 Jahren der Erfahrung. Wir sind Leader der energiesparenden Lösungen in der Fenster- und Türtischlerei sowie Tischlerei der Garagentore. Wir sichern hervorragende Produkten zusammen mit profesionellen Montagedienstleistungen. Außer Tischlerei besitzten wir die ganze Vielfalt der zusätzlichen Produkten. Wir laden herzlich ein.

056

Bau und Verkauf von Neuwohnungen.


Bober Kamiński Nieruchomości S.C.

ul. 11-Go Listopada 1 74-300 Myślibórz tel.: 502 645 650 fax: 95 735 25 12 e-mail: mariusz@norsesowicz.com.pl www.norsesowicz.com.pl NIP: 597-103-95-79

Al. Wojska Polskiego 29/16 70-473 Szczecin tel.: 91 484 29 00 ; 91 386 24 34 fax: 91 886 59 26 e-mail: biuro@bk.nieruchomosci.pl www.bk.nieruchomosci.pl NIP: 852-249-59-73

Sprzedaż, zakup i wynajem nieruchomości, terenów pod zabudowę, działek rekreacyjnych, gruntów rolnych. Kompleksowa obsługa transakcji, pomoc w negocjacjach i w załatwianiu formalności. Sprawdzamy stan prawny nieruchomości, uczestniczymy w omawianiu warunków i podpisaniu umowy.

Biuro obrotu nieruchomościami, pośrednictwo w kupnie, sprzedaży i wynajmie nieruchomości, mieszkań, domów, działek, lokali, apartamentów i pensjonatów. Działamy na rynku szczecińskim oraz w pasie nadmorskim. Mamy filię w Rewalu, co pozwala nam na doskonałą obsługę rynku na zachodnim wybrzeżu.

The sale, purchase and rental of real estate, land for building, recreational plots, and agricultural land. Comprehensive transaction support, assistance in negotiations and formalities. We check the legal status of a property, participate in the discussion of terms and conditions, and the signing of a contract.

Real estate office, intermediation in purchase, sale and lease of real estate, apartments, houses, plots, flats, apartments and guest houses. We operate on the market in Szczecin and in the coastal area. We have a branch in Rewal which allows us to provide excellent servicing of the market on the west coast.

Verkauf, Kauf und Vermietung der Immobilien, Bebauungsgebiete, Erholungsgrundstücke, landwirtschaftlichen Grundstücke. Komplette Dienstleistung der Transaktion, Hilfe bei den Verhandlungen und Formalitäten. Wir prüfen die Rechtlage der Immobilien, beteiligen an Besprechung der Bediengungen und der Unterzeichnung des Vertrags.

Büro des Immobilienverkehrs, Vermittlung in Kauf, Verkauf und Viermietung der Immobilien, Wohnungen, Häuser, Grundstücke, Räume, Appartements und Gästehäuser. Wir wirken auf dem Stettiner Markt an der Küste. Wir haben eine Niederlassung in Rewal, was uns die profesionelle Bedienung auf der Westküste erleichtert .

Bonus Agencja Obrotu Nieruchomościami S.C.

Broker Anna Choynowska-Burbicka

Al. Niepodległości 22 70-412 Szczecin tel.: 91 484 66 66 ; 91 312 44 44 tel.: 91 460 66 66 ; 91 489 66 66 fax: 91 488 46 91 e-mail: oferty@bonus.szczecin.pl www.bonusnieruchomosci.pl NIP: 852-217-38-50

Wiodąca na lokalnym rynku agencja obrotu nieruchomościami. Firma oferuje pomoc w nabyciu, zbyciu, najmie bądź wynajmie nieruchomości. Bonus s.c. zapewnia kompleksową obsługę: od znalezienia nieruchomości, poprzez bezpłatne doradztwo kredytowe, aż po podpisanie aktu notarialnego. It is a leading real estate agency at the local market. The company offers help with purchase, sale or lease of real estate. Bonus s.c. provides a comprehensive service: starting from finding real estate, through free of charge credit advisory, up to signing of a notarial deed. Die führende auf dem lokalen Markt Agentur des Immobilienverkehrs. Firma leistet ihre Hilfe bei Kauf, Verkauf und Vermietung der Immobilien. Bonus GbR sichert die komplette Bedienung: ab Immobiliensuche über kostenlose Kreditberatung zur Unterschreibung des Notariatsaktes.

NIERUCHOMOŚCI REAL ESTATE IMMOBILIEN

Biuro Obrotu Nieruchomościami Norsesowicz

ul. Jaworowa 52/1 71-382 Szczecin tel.: 601 149 709 ; 91 452 63 05 fax: 91 452 63 05 info@brokernieruchomosci.pl www.brokernieruchomosci.pl NIP: 851-204-34-36

Marketing i sprzedaż nieruchomości. Pośrednictwo i doradztwo w branży nieruchomości. Obsługa firm deweloperskich, wyszukiwanie gruntów inwestycyjnych, tworzenie działów sprzedaży. Plany marketingowe dla projektów deweloperskich, koncepcje i projekty inwestorskie. Obsługa klienta. Outsourcing. Marketing and sale of real estate. Intermediation and counseling in the real estate industry. Servicing of property development companies, the search of investment land, creation of sales departments. Marketing plans for development projects, concepts and investment designs. Customer service. Outsourcing. Marketing und Verkauf der Immobilien. Vermittlung und Beratung in der Immobilien-Branche. Bedienung der Wohnungsbaufirmen, Suche nach den Investitionsgrundstücken, Organisation der Verkaufsabteilungen. Marketingpläne für Wohnungsbauprojekten, Investitionsprojekte und Ideen. Kundenbedienung. Outsourcing.

057


NIERUCHOMOŚCI REAL ESTATE IMMOBILIEN

058

Ciroko Sp. z o.o.

Continental Nieruchomości

ul. Merkatora 7 70-676 Szczecin tel.: 91 322 29 28 ; 91 483 04 30 fax: 91 483 04 31 e-mail: ciroko@ciroko.com.pl www.ciroko.com.pl NIP: 852-050-06-41

ul. 3 Maja 1 70-214 Szczecin tel.: 91 812 92 68 fax: 91 812 92 69 e-mail: biuro@e-continental.pl www.e-continental.pl NIP: 955-108-22-57

Sprzedaż i wynajem mieszkań i apartamentów w Świnoujściu i Szczecinie. Atrakcyjna lokalizacja, wysoki standard, garaż podziemny, winda. Atrakcyjne ceny mieszkań.

Proponujemy Państwu pełną obsługę każdej transakcji na rynku obrotu nieruchomościami. Dbamy o to, aby transakcja była w pełni bezpieczna dla naszych klientów, ponieważ naszym celem jest pełna satysfakcja klienta. Szczecin i pas nadmorski – rynek z perspektywami.

Sale and lease of flats and apartments in Świnoujście and Szczecin. Attractive location, high standard, underground garage, elevator. Attractive prices of flats.

We offer a complete service for each transaction on the real estate market. We make sure that a transaction was completely safe for our customers, because our goal is complete customers’ satisfaction. Szczecin and the coastal belt - the market with perspectives.

Verkauf und Vermietung der Wohnungen und Appartements in Świnoujście und Szczecin. Verlockende Lokalisierung, hoher Standard, Tiefgarage, Fahrstuhl. Verlockende Wohnungspreise.

Wir schalgen Ihnen komplette Bedienung bei jeder Transaktion auf dem Immobilienmarkt vor. Wir sorgen um Sicherheit der Transaktion und Zufreidenheit unserer Kunden. Stettin und Küste - ein Markt mit Aussichten.

DiP S.C. Dorota i Piotr Zdybel

Dom Inwest S.J.

ul. Kaszubska 5 72-600 Świnoujście tel.: 91 321 08 05 fax: 91 321 08 05 e-mail: zdybelp@fornet.com.pl NIP: 855-151-36-27

ul. Mazowiecka 30 A 72-600 Świnoujście tel.: 91 327 49 94 fax: 91 327 49 94 e-mail: dominwest@op.pl www.dominwest.pl NIP: 855-148-97-68

Wynajem nieruchomości.

Branża deweloperska.

Lease of real estate.

Property development industry.

Vermietung der Immobilien.

Wohnungsbaubranche.


Everbest Nieruchomości

ul. Aleja Kasztanowa 17 72-005 Przecław tel.: 91 432 90 00 fax: 91 432 90 15 e-mail: info@elbaco.com.pl www.elbaco.com.pl NIP: 852-001-05-46

ul. Wyzwolenia 34 70-552 Szczecin tel.: 91 431 65 81 do 85 fax: 91 431 65 83 e-mail: biuro@everbest.info www.everbest.info NIP: 851-250-63-27

Kompleksowe rozwiązania systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i grzewczych (projekt, wykonanie, serwis). Projektowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych. Projektowanie i automatyka cyfrowa. Rozruch instalacji z pomiarami hałasu oraz skutecznością wentylacji i regulacją.

Agencja rozpoczęła działalność w 2002 roku. Zajmujemy się fachową pomocą w kupnie i sprzedaży, wynajmie i zamianie nieruchomości, a także doradztwem kredytowym, gwarantując Państwu wygodę i bezpieczeństwo na każdym etapie transakcji.

Complex solutions for air conditioning systems, ventilation and heating systems (design, implementation, service). Design and construction of electrical installations. Design and digital automation. Starting of the installation with the noise measurement and efficient ventilation and regulation.

The agency started operating in the year 2002. We provide professional assistance in buying and selling, lease and swapping of real estate, as well as credit counseling, providing you with comfort and safety at every stage of the transaction.

Komplexe Lösungen der Klimaanlagensysteme, Lüftung- und Heizanlagen (Projekt, Ausführung, Service). Gestaltung und Ausführung der Elektroinstallation.Gestaltung und Digitalautomatik. Anlassen der Anlagen mit Lärmmessung und Lüftungwirksamkeit, Einstellung.

Agentur wirkt seit 2002. Wir beschäftigen uns mit Beratung und Hilfe beim Einkauf und Verkauf, bei Vermietung und Austausch der Immobilien, sowie Kreditberatung. Wir garantieren Ihnen die Bequemlichkeit und Sicherheit auf jedem Stufe.

Extra-Invest Nieruchomości Sp. z o.o.

Index Nieruchomości H.J.M. Skrzyniarz S. Jawna

Al. Wojska Polskiego 45 70-473 Szczecin tel.: 91 488 57 77 fax: 91 488 57 77 e-mail: extra@extra.pl www.extra.pl NIP: 851-275-49-30

ul. Bagienna 38 C 70-772 Szczecin tel.: 91 461 40 40 fax: 91 461 55 23 e-mail: sekretariat@index-szczecin.com.pl www.index-nieruchomosci.pl NIP: 955-171-12-79

Kompleksowe usługi w zakresie obrotu nieruchomościami: kupno, sprzedaż, najem/wynajem, pośrednictwo w udzielaniu kredytów, doradztwo. Firma powstała w 1992 roku jako jedna z pierwszych na Pomorzu i już na początku dowiodła, że jest specjalistą w swojej branży. Comprehensive services within real estate turnover: purchase, sale, lease/ rent, intermediation in granting credits, counseling. The company was founded in the year 1992 as one of the first in the Pomerania region, and from the very beginning it has proved to be a specialist in its field. Komplexe Dienstleistungen im Bereich des Immobilienverkehrs: Einkauf, Verkauf, Vermietung/ Miete, Kreditenvermittlung, Beratung. Firma entstand 1992 als eine der ersten Firmen in Pommen und schon seit Anfang beweiste, dass sie die Spezialistin in ihrer Branche ist.

NIERUCHOMOŚCI REAL ESTATE IMMOBILIEN

Elbaco

Firma specjalizuje się w budowie, wynajmie i sprzedaży hal i magazynów. W jej ofercie są lokale użytkowe i tereny pod inwestycje komercyjne w strategicznych dla biznesu lokalizacjach Szczecina. Firma ma 20-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości. The company specializes in the construction, lease and sale of halls and warehouses. In its offer there are commercial premises and land for commercial investments in strategic business locations in Szczecin. The company has 20 years of experience on real estate market. Firma spezialisiert sich auf Bau, Vermietung und Verkauf der Hallen und Magazine. In unserem Angebot sind Gewerberäume und Gebiete für komerzielle Investitionen in strategischen Standorten in Szczecin. Firma hat zwanzigjährige Erfahrung auf dem Immobilienmarkt.

059


NIERUCHOMOŚCI REAL ESTATE IMMOBILIEN

060

Infrapark Police SA

Inpro Sp. z o.o.

ul. Kuźnicka 1 72-010 Police tel.: 91 317 22 00 fax: 91 317 21 50 e-mail: zarzad@infrapark.pl www.infrapark.pl NIP: 851-287-15-29

ul. Narutowicza 12C/2A 70-240 Szczecin tel.: 91 488 52 20 ; 91 434 54 29 fax: 91 488 52 20 e-mail: biuro@inpro.szczecin.pl www.inpro.szczecin.pl NIP: 955-198-77-80

Firma zarządzająca Polickim Parkiem Przemysłowym. Dysponuje uzbrojonymi terenami inwestycyjnymi o różnej powierzchni, przeznaczonymi pod inwestycje przemysłowe, produkcyjne i usługowe (łącznie 150 ha). Tereny mają dostęp do infrastruktury drogowej, kolejowej, technicznej.

Firma zajmuje się kompleksowym zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami o różnym standardzie. Obsługuje kompleksy budynków mieszkalno-usługowych, jak i nieruchomości komercyjne (w tym biurowce) w Polsce północno-zachodniej. INPRO współpracuje z największymi deweloperami w Polsce.

The company manages Policki Park Przemysłowy [Police Industrial Park]. It has got armed investment areas of varying sizes, designed for industrial, manufacturing and services investments (150 ha in total). Areas have access to road, rail, and technical infrastructure.

The company deals with complex management and administration of real estate with various standards. It handles residential and services building complexes, as well as commercial real estate (including office buildings) in north-west Poland. INPRO cooperates with the largest property developers in Poland.

Firma leitet Industriepark Police. Sie verfügt über erschlossen Investitionsgebiete von unterschiedlicher Größe, die für Industrie-, Produktion-, Dienstleistungsinvestitionen bestimmt sind (zusammen 150 ha). Gebiete haben Zugang zur Straßen- Bahn- und technischen Infrastruktur.

Firma beschäftigt sich mit der komplexen Verwaltung der Immobilien von unterschiedlichem Standard. Sie bedient die Komplexe der Wohn- und Dienstleistungsgebäude, sowie komerzielle Immobilien (darin Bürohäuser) in nord-westlichen Polen. INPRO arbeitet zusammen mit größten Wohnungsbaufirmen in Polen.

Invest Nieruchomości

Inwest Nieruchomości

ul. Wyszyńskiego 3/3 75-062 Koszalin tel.: 94 347 70 00 fax: 94 711 14 14 e-mail: invest@investsc.pl www.nieruchomosci-invest.pl NIP: 669-243-29-99

ul. Leona Heyki 14 B 70-631 Szczecin tel.: 91 462 49 01 fax: 91 462 49 01 e-mail: biuro@inwest2050.pl www.inwest2050.pl NIP: 925-201-41-99

Podstawowym profilem działalności firmy jest pośrednictwo w sprzedaży, kupnie i wynajmie mieszkań, apartamentów, domów, działek, lokali użytkowych, obiektów komercyjnych, gospodarstw rolnych. Mamy 14-letnie doświadczenie! W naszej bazie jest ponad 900 ofert nieruchomości.

Zarządzanie nieruchomościami, transport wodny, śródlądowy, wynajem nabrzeży, wynajem slipu do wyciągu barek, sprzedaż złomu, wynajem pomieszczeń biurowych oraz hal i magazynów.

The basic profile of the company is acting as an intermediary in selling, purchasing and renting homes, apartments, houses, plots, business premises, commercial buildings, farms. We have got 14-years’ experience. There are more than 900 real estate offers in our base.

Management of real estate, sea and land transport, rental of waterfronts, rental of a slip to the lift barges, sales of scrap metal, lease of office premises and halls, and warehouses.

Hauptbereich der Tätigkeit ist Vermittlung im Verkauf, Kauf und in Vermietung der Wohunungen, Appartments, Häuser, Grundstücke, Gewerberäume, komerziellen Objekte, Bauernhöfe. Wir haben 14-jährige Erfahrung! In unserem Datenbank befindet sich über 900 Immobilienangebote.

Verwaltung der Immobilien, Beförderung auf den Wasserwegen, Kaivermietung, Vermietung der Slipanlagen für Aufzug der Kähne, Verkauf der Schrotte, Vermietung der Büroflächen, Hallen und Magazine.


Kann SC J.Weczer-Łysakowska K.Chełkowski

ul. Krzywoustego 11-13 70-250 Szczecin tel.: 91 489 00 54 fax: 91 489 16 55 e-mail: piotr@inwestor.com.pl www.inwestor.com.pl NIP: 851-100-46-87

ul. Owocowa 4B/2 70-213 Szczecin tel.: 600 91 30 61 e-mail: j.weczer-lysakowska@kann-szczecin.pl NIP: 851-269-90-59

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Handel nieruchomościami – kupno i sprzedaż. Pośrednictwo finansowe. Pożyczki gotówkowe bez zaświadczeń. Kredyty hipoteczne.

Prowadzenie inwestycji komercyjnych na terenach należących do firmy, w każdym etapie realizacji: kupno gruntu, projektowanie m.p.z.p., projekty architektoniczne, w tym projekt infrastruktury inżynieryjnej, projekty drogowe, budowa przygotowanej do realizacji inwestycji, dzierżawa gruntów i obiektów.

Intermediation in real estate turnover. Real estate - buying and selling. Financial intermediation. Cash loans without documents. Mortgage credits.

Keeping commercial investments in the areas belonging to the company, at any stage of development: purchase of land, design of master plan, architectural projects, including infrastructure engineering project, road projects, construction of the investment prepared for performance, tenancy of lands and lease of facilities.

Vermittlung des Immobilienverkehrs. Immobilienhandel - Kauf und Verkauf. Finanzvermittlung. Geldanleihen ohne Bescheinigungen. Hypothekarkredite.

Kommerzielle Investitionen auf den Grundstücken im Besitz der Firma auf jeder Abwicklungsphase: Grundstückserwerb, Entwerfen gemäß dem Raumordnungsplan, architektonische Projekte, davon Projekte der Ingenieurinfrastruktur, Straßenprojekte, Abwicklung des vorbereiteten Bauvorhabens, Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden.

Keja - Nieruchomości, Nautykwariat

Kristensen Group Sp. z o.o.

Wyb. Władysława IV Nr 28 72-600 Świnoujście tel.: 91 321 55 99 tel.: 601 540 291 ; 600 261 754 fax: 91 321 55 99 e-mail: keja@swinoujscie-nieruchomosci.eu www.swinoujscie-nieruchomosci.eu NIP: 692-151-84-27

ul. Idzikowskiego 7/9 02-704 Warszawa tel.: 91 327 80 80 ; 693 959 800 fax: 91 322 11 33 e-mail: egr@kristesnen-group.pl www.kristensen-group.pl NIP: 526-287-74-16

1) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. 2) Handel artykułami marynistycznymi i pamiątkami.

Firma otwarta w Polsce w 2005 r. Deweloper koncentruje się na sprzedaży swoich czterech projektów (Baltic Park w  Świnoujściu, apartamentów Bukowa Góra w  Wiśle, Osady Zamkowej w  Pasymiu, Apartamentów pod Śnieżką w Karpaczu) oraz rozpoczęciu II etapu w Wiśle i III etapu w Świnoujściu.

1) Intermediation in real estate turnover. 2) Trade of marine articles and souvenirs.

The company was opened in Poland in the year 2005. The developer focuses on the sale of its four projects (Baltic Park in Świnoujście, Bukowa Góra apartments in Wisła, Osada Zamkowa in Pasym, Apartments near Śnieżka in Karpacz) and the start of the second stage in Wisła and the third stage in Świnoujście.

1) Vermittlung beim Immobilienverkehr. 2) Handel mit Marineartikeln und -andenken.

Die Firma entstand in Polen im Jahre 2005. Der Bauunternehmer konzentriert sich auf dem Verkauf seiner vier Bauprojekte (Baltic Park in in Świnoujście), Appartements Bukowa Góra in Wisła, “Osada Zamkowa” in Pasym, Appartements “Pod Śnieżką” in Karpacz und auf dem Beginn der zweiten Bauphase in Wisła und der dritten Bauphase in Swinemünde.

NIERUCHOMOŚCI REAL ESTATE IMMOBILIEN

Inwestor Nieruchomości

061


NIERUCHOMOŚCI REAL ESTATE IMMOBILIEN

062

Litwiniuk-Property Nieruchomości w Polsce i na Świecie

M&K PH

Al. Wojska Polskiego 38 70-475 Szczecin tel.: 91 488 76 74 ; 91 488 77 88 fax: 91 488 98 80 e-mail: biuro@litwiniuk-property.com www.litwiniuk-property.com NIP: 852-236-65-37

ul. Dubois 17 71-610 Szczecin tel.: 91 422 05 70 ; 91 431 12 91 fax: 91 422 05 70 e-mail: biuro@mandk.com.pl www.mandk.com.pl NIP: 852-060-47-54

Oferujemy nieruchomości na terenie całej Polski oraz na świecie, m.in. w USA, Brazylii, Bułgarii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Turcji, ZEA (Dubaj), Egipcie i wielu innych krajach. Na Państwa indywidualne zlecenie oferujemy usługi specjalne, czartery oraz sprzedaż jachtów i samolotów.

Systemy dociepleń na wełnę i styropian – sprzedaż materiałów i wykonawstwo. Tynki i farby silikatowe i akrylowe. Okna i drzwi z drewna i PCV. Repliki stolarki zabytkowej. Bramy garażowe, markizy. Wynajem rusztowań. Własne powierzchnie biurowe, hale, magazyny pod wynajem.

We offer real estate throughout the entire Poland and in the world, among others in the USA, Brazil, Bulgaria, Germany, France, Spain, Turkey, UAE (Dubai), Egypt and many other countries. At your individual request, we offer special services, charters and sale of yachts and aircraft.

Insulation systems for wool and polystyrene - sale of materials and workmanship. Plaster and silicate and acrylic paints. Windows and doors made of wood and PVC. Replicas of historic woodwork. Garage gates, awnings. Rental of scaffolding. Own office space, halls, and warehouses for lease.

In unserem Angebot haben wir Immobilien in ganz Polen und in aller Welt, u.ä. in den USA, in Brasilien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Spanien, in der Türkei, in den Vereinigten Arabischen Emiraten (Dubai), in Ägypten und in zahlreichen anderen Ländern. Auf Ihren individuellen Auftrag bieten wir Ihnen Sonderleistungen an: Charters und Verkauf von Yachten und Flugzeugen.

Isoliersysteme aus Minerallwolle und Polystyrol - Verkauf von Materialien und Ausführung. Putz, Silikat- und Acrylfarben. Fenster und Türe aus Holz und PVC. Repliken der historischen Holzbauelemente. Garagentore, Markisen. Vermietung von Gerüsten. Eigene Büroflächen, Hallen und Lagerflächen zu vermieten.

Nawigator Nieruchomości

Nieruchomości Tamara Szczygieł

ul. Bohaterów Warszawy 42/43 Ip. 71-037 Szczecin tel.: 504 244 523 ; 91 887 51 46 e-mail: biuro@nawigator.szczecin.pl www.nawigator.szczecin.pl NIP: 852-178-65-79

Plac Słowiański 3 72-600 Świnoujście tel.: 91 321 17 27 fax: 91 321 17 97 e-mail: biuro@nieruchomosci.swinoujscie.pl www.nieruchomosci.swinoujscie.pl NIP: 855-102-73-41

Jesteśmy nowoczesną, licencjonowaną agencją nieruchomości o solidnych podstawach. Naszym celem jest skuteczna i rzetelna pomoc w transakcjach zakupu i sprzedaży nieruchomości, nie tylko na obszarze Szczecina, ale także całego województwa zachodniopomorskiego.

Kompleksowa obsługa w zakresie obrotu nieruchomościami. Oferujemy pełne pośrednictwo w sprzedaży, kupnie czy też wynajmie nieruchomości. Działamy w sektorze usług komercyjnych, realizując własny program kompleksowej obsługi przedsiębiorstw.

We are a modern, licensed real estate agency with solid roots. Our goal is efficient and reliable assistance in purchase and sale real estate transactions, not only in the area of Szczecin, but also in the entire Zachodniopomorskie voivodeship.

A complete service when it comes to the turnover of real estate. We offer a full intermediation in selling, buying or lease of real estate. We operate in the commercial services sector, implementing our own comprehensive program of self-service for enterprises.

Wir sind eine moderne zugelassene Immobilienagentur mit soliden Grundlagen. Unser Ziel ist erfolgreiche und zuverlässige Unterstützung bei Geschäften des Immobilienverkaufs und -erwerbs nicht nur allein in Szczecin, aber auch in der ganzen Woiwodschaft Westpommern.

Komplexe Dienstleistungen im Bereich des Immobilienverkehrs. Unser Angebot umfasst komplexe Vermittlung bei Verkauf, Kauf oder Vermietung von Immobilien. Wir sind auch im Sektor der kommerziellen Dienstleistungen tätig, indem wir unser eigenes Programm der komplexen Unternehmensberatung durchsetzen.


Nord Nieruchomości Agnieszka Niechajczyk

Al. Wojska Polskiego 9 70-470 Szczecin tel.: 91 431 58 08 tel.: 607 616 700 ; 667 718 700 fax: 91 434 42 56 e-mail: nwg@vp.pl NIP: 852-101-88-28

ul. Piłsudskiego 17 75-501 Koszalin tel.: 94 347 12 30 ; 94 345 30 00 fax: 94 347 12 30 e-mail: biuro@nord-nieruchomosci.pl www.nord-nieruchomosci.pl NIP: 669-198-50-12

Firma inwestycyjna z branży nieruchomości, specjalizująca się w inwestycjach komercyjnych. Podstawową działalnością firmy jest kupno lub też budowa nieruchomości pod wynajem na cele handlowe (sklepy detaliczne, małe centra handlowe). Mamy jednak też w swojej ofercie lokale biurowe.

Firma działa na rynku nieruchomości od 19 lat. Nasza firma jest stabilna, pewna, dynamiczna i rozpoznawalna, gwarantuje skuteczność, zadowolenie i satysfakcję klienta. Zajmujemy się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, wynajmem i najmem, sprzedażą i kupnem mieszkań, domów.

The investment company from real estate industry, specializing in commercial investments. Primary business of the company is the purchase or construction of real estate for rent for commercial purposes (retail stores, small shopping centers). However, we also offer office premises.

The company has been operating on the real estate market for 19 years. Our company is stable, secure, dynamic and recognizable, and it ensures efficiency and customer satisfaction. We deal with intermediation of real estate turnover, lease, sale and purchase of flats and houses.

Investitionsfirma aus der Immobilienbranche, die sich auf kommerzielle Investitionen spezialisiert. Der Schwerpunkt ist Errichtung von Immobilien und deren Vermietung zu Geschäftszwecken (Einzelhandelsläden, kleine Einkaufszentren). In unserem Angebot haben wir auch Büroräume.

Auf dem Immobilienmarkt sind wir seit 19 Jahren tätig. Wir sind eine stabile, zuverlässige, dynamische und erkennbare Firma. Wir garantieren Erfolg und Kundenzufriedenheit. Wir befassen uns mit Vermittlung im Immobilienverkehr, mit Vermietung und Mietung, Verkauf und Kauf von Wohnungen und Häusern.

P.P.H.U. Tęcza Ewa Żur Hurtownia Artykułów Budowlanych

P.W. Koral Mirosław Wyżykowski

ul. Szczecińska 49 75-137 Koszalin tel.: 94 340 89 73 ; 501 711 123 fax: 94 346 03 70 e-mail: sprzedaz@tecza.koszalin.pl www.tecza.koszalin.pl NIP: 669-000-76-48

NIERUCHOMOŚCI REAL ESTATE IMMOBILIEN

Nieruchomości Wiesław Groszak

Al. Wojska Polskiego 75 70-481 Szczecin tel.: 91 424 35 32 fax: 91 422 10 96 e-mail: pw-koral@pw-koral.pl www.pw-koral.pl NIP: 851-000-07-82

Podstawową działalność firmy stanowi hurtowa sprzedaż oraz kompleksowa obsługa dostaw materiałów budowlanych pod inwestycje. W ofercie szeroka gama produktów. Naszym klientom zapewniamy profesjonalne doradztwo, rabaty, dogodne terminy płatności, transport oraz rozładunek materiałów.

Przedsiębiorstwo zajmuje się wynajmem nieruchomości własnych i lokali użytkowych. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

The basic activity of the company is the wholesale selling and comprehensive service delivery of building materials for investments. We offer a wide range of products. We offer our clients professional counseling, discounts, favorable payment dates, transportation and unloading of materials.

The enterprise deals with lease of its own real estate and premises. You are welcome to use our services.

Die Haupttätigkeit der Firma ist Großhandel und komplexe Lieferungen von Baumaterialien für Investitionen. Das Angebot enthält ein breites Produktsortiment. Unseren Kunden gewährleisten wir professionelle Beratung, Nachlässe, günstige Zahlungsfristen, Transport und Entladung der Materialien.

Unser Unternehmen beschäftigt sich mit der Vermietung von eigenen Immobilien und Gewerberäumen. Sie sind eingeladen, unsere Leistungen zu nutzen.

063


NIERUCHOMOŚCI REAL ESTATE IMMOBILIEN

Pol-Kar S.C Jerzy i Janusz Kardziejonek

Polnord SA

ul. Usługowa 19 72-010 Police tel.: 91 317 03 00 fax: 91 431 63 62 e-mail: biuro.polkar@gmail.com www.pol-kar.pl

ul. Śląska 35/37 81-310 Gdynia tel.: 22 351 96 17 fax: 22 351 96 01 e-mail: ewa.kania@polnord.pl www.polnord.pl NIP: 583-000-67-67

Wynajem, obrót i zarządzanie nieruchomościami, deweloper, usługi budowlane, wyroby ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.

Spółka giełdowa i jedna z najbardziej doświadczonych firm deweloperskich w Polsce. Powstała w 1977 roku jako biuro eksportu budownictwa. Pod aktualną nazwą działa od 1988 r. Posiada największy wśród polskich deweloperów bank ziemi, pozwalający zrealizować 1 mln mkw. powierzchni mieszkalnej.

Lease, turnover and management of real estate, property development, building services, stainless and acid-resistant steel structures.

Immobilienvermietung, -verkehr- und verwaltung. Bauunternehmer. Baudienstleistungen. Produkte aus nichtrostenden und säuerbeständigen Stahl.

064

A listed company and one of the most experienced property development companies in Poland. It was set up in the year 1977 as a building export office. It has been operating under the current business name since the year 1988. It possesses the largest among the Polish property developers bank of areas, which makes it possible to perform 1 million of square meters of living space. Börsengesellschaft und eines der erfahrensten Wohnungsbaununternehmen in Polen. Sie enstand 1977 als Büro für Export von Baudienstleistungen. Unter der aktuellen Bezeichnung ist sie seit 1988 tätig. In Polen verfügt sie über die größte Bodenbank, dank der sie bereits fähig war, eine Million Quadratmeter der Wohnfläche zu bauen.

Pomerania Nieruchomości Marzanna Ignatowicz

Profi Nieruchomości

ul. Kaszubska 17/U1 70-402 Szczecin tel.: 91 489 42 42 ; 608 921 424 fax: 91 434 63 73 e-mail: biuro@pomerania.szczecin.pl www.pomerania.szczecin.pl NIP: 851-187-36-73

ul. Krzywoustego 54 70-315 Szczecin tel.: 91 488 55 50 fax: 91 488 55 50 e-mail: biuro@profi.szczecin.pl www.profi.szczecin.pl NIP: 852-101-56-52

Rzeczowy i wiarygodny doradca i przewodnik po rynku nieruchomości. Naszym zadaniem jest przedstawienie Państwu jak najlepszej oferty nieruchomości oraz wspomagających zakup kredytów hipotecznych. Ofertę kierujemy do osób indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

Firma od 2000 r. służy Państwu swoją wiedzą i doświadczeniem w sprawach tak ważnych, jak sprzedaż lub kupno wymarzonego mieszkania, domu czy działki. Czuwamy nad prawidłowym przebiegiem transakcji, sprawdzamy stan prawny nieruchomości. Na pierwszym miejscu stawiamy dobro naszych klientów.

An objective and reliable advisor and real estate market guide. Our task is to present the best real estate offer and mortgage credits aiding the purchase. The offer is directed to individuals and business entities.

The company has been providing its knowledge and experience since the year 2000 in such important issues as the sale and purchase of a dreamed flat, house or a plot. We make sure that transactions are done properly, check the legal status of real estate. The well-being of our customers is our priority.

Zuständiger und zuverlässiger Berater und Führer durch den Immobilienmarkt. Wir setzen uns zum Ziel, Ihnen die besten Angebote über Immobilien und Hypothekenkredite darzustellen. Mit unserem Angebot wenden wir uns an individuelle Personen und an Unternehmen.

Unsere Firma steht Ihnen seit 2000 mit Wissen und Erfahrung in den so wichtigen Angelegenheiten wie Verkauf oder Kauf von Traumwohnung, Haus oder Grundstück zur Verfügung. Wir sorgen für richtigen Geschäftsverlauf und prüfen die Rechtslage der Immobilien. Das Wohl unserer Kunden ist unser oberstes Ziel.


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Warszawy 34/35 70-340 Szczecin tel.: 91 484 25 64 ; 91 484 25 72 fax: 91 484 29 04 e-mail: jedynka@jedynka-sa.pl www.jedynka-sa.pl NIP: 852-050-84-99

ul. Celna 21 74-300 Myślibórz tel.: 95 747 31 65 ; 95 747 31 17 fax: 95 747 25 33 e-mail: pgkim@wp.pl www.pgkim-mysliborz.com NIP: 597-000-29-82

Usługi budowlane budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej. Deweloper. Usługi sprzętowe. Usługi turystyczne – dom wczasowy w Świnoujściu.

Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi na zlecenie. Wszelkie usługi komunalne: zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych; oczyszczanie ulic, placów, chodników; pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w mieście i na terenie gminy; wywóz nieczystości stałych i płynnych.

Construction services in the field of residential and public utility building industry. Property developer. Equipment services. Travel services - holiday houses in Świnoujście.

Management of real estate at the order. Any municipal services: management and maintenance of municipal cemeteries; cleaning of streets, squares, pavements; care and maintenance of green areas in the city and at the territory of the commune; removal of solid and liquid waste.

Baudienstleistungen für Wohnungsbau und öffentliche Einrichtungen. Wohnungsbaugesellschaft. Gerätedienstleistungen. Touristische Dienstleistungen. Ferienhaus in Świnoujście.

Wohnimmobilien-Management im Auftrag. Sämtliche Kommunaldienstleistungen: Friedhofsverwaltung und -erhaltung, Reinigung von Straßen, Plätzen, Bürgersteigen; Pflege und Erhaltung von Grünanlagen innerhalb der Stadt und Gemeinde; Entsorgung von festen und flüssigen Abfällen.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bumfin Andrzej Śliwa

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Unipol Sp. z o.o.

ul. B.Prusa 11/3 76-200 Słupsk tel.: 693 448 268 fax: 59 842 56 27 e-mail: bumfin@wp.pl www.tecza.koszalin.pl NIP: 839-221-28-46

ul. Struga 78 70-777 Szczecin tel.: 91 464 11 33 fax: 91 464 11 33 e-mail: biuro@pwunipol.pl www.pw-koral.pl NIP: 852-050-43-66

Doradztwo inwestorskie. Pośrednictwo finansowe. Projektowanie i kosztorysy. Ubezpieczenia. E-commerce.

Wynajem nieruchomości, prace budowlane, konstrukcje stalowe, roboty antykorozyjne, roboty ziemne.

Investment advisory. Financial intermediation. Designing and cost calculations. Insurance. E-commerce.

Lease of real estate, construction works, steel structures, corrosion protection works, earthwork.

Investorenberatung. Finanzvermittlung. Projekte und Kostenvoranschläge. Versicherungen, E-Commerce.

Immobilienvermietung, Bauarbeiten, Stahlkonstruktionen, Korrosionsschutzarbeiten, Erdarbeiten.

NIERUCHOMOŚCI REAL ESTATE IMMOBILIEN

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Jedynka SA

065


NIERUCHOMOŚCI REAL ESTATE IMMOBILIEN

066

Rent - Nieruchomości Romanowicz

Retra Sp. z o.o.

ul. Rydla 66 70-783 Szczecin tel.: 91 464 49 00 fax: 91 464 49 00 e-mail: biuro@rent-romanowicz.pl www.rent-romanowicz.pl NIP: 955-126-65-20

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 20 Lok. 4 71-072 Szczecin tel.: 91 482 70 20 fax: 91 489 52 18 e-mail: biuro@retra.pl www.retra.pl NIP: 852-231-78-69

Pośrednictwo w kupnie, sprzedaży i wynajmie nieruchomości zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Firma współpracuje z czołowymi deweloperami i inwestorami, którym oferuje kompleksową obsługę kolejnych faz procesu inwestycyjnego.

Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi (wspólnoty mieszkaniowe) i komercyjnymi.

Intermediation in buying, selling and lease of properties on both the primary and secondary markets. The company cooperates with leading property developers and investors to whom it offers comprehensive services of successive phases of the investment process.

Residential and commercial property management (community housing).

Vermittlung bei Kauf, Verkauf oder Vermietung von Immobillien sowohl auf dem primären, als auch auf dem sekundären Markt. Unsere Firma arbeitet mit führenden Bauunternehmen und Bauherren zusammen, an die sie sich mit ihrem Angebot über komplexe Betreuung in den nächsten Phasen des Investitionsprozesses richtet.

Verwaltung von Wohnungsimmobilien (Wohnungseigentümergemeinschaften) und von kommerziellen Immobilien.

Status Dom Sp. z o.o.

STEED S.A.

Al. Wojska Polskiego 13 A 70-470 Szczecin tel.: 91 432 98 19 fax: 91 432 98 14 e-mail: info@status.com.pl www.statusdom.pl NIP: 852-040-02-82

ul. Anieli Krzywoń 13-14 70-820 Szczecin tel.: 91 469 32 61 ; 602 652 052 fax: 91 460 03 75 e-mail: steedsa@op.pl www.steed.pl NIP: 852-114-66-96

Apartamenty i mieszkania w standardzie pod klucz – niebanalna aranżacja, atrakcyjna cena.

Firma regionalna zajmująca się od 15 lat budownictwem mieszkaniowym i usługowym. Oparta jest w całości na miejscowym kapitale. Jako deweloper i wykonawca wybudowaliśmy już ponad 26 tys. mkw. powierzchni mieszkalnych. Fundamentem założeń firmy było i jest zadowolenie naszych klientów.

Turnkey apartments and flats in the standard - original arrangement, an attractive price.

A regional company for 15 years engaged in the housing and service building industry. It is entirely based on a local capital. As the property developer and contractor we have built over 26 thousand square meters of living area. The basis of the company’s objective was and still is satisfaction of our customers.

Apartments und Wohnungen im Standard schlüsselfertig - ungewöhnliche Innendekoration, verlockender Preis.

Wir sind eine Regionalfirma, die sich seit 15 Jahren mit Wohnungs- und Dienstleistungsbau befasst. Im Ganzen basiert sie auf lokalem Kapital. Als Bauunternehmer und Auftragnehmer haben wir bereits über 26.000 m2 Wohnungsflächen gebaut. Der Grundsatz unserer Firma ist nach wie vor die Zufriedenheit unserer Kunden.


Wisag Polska

ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz tel.: 67 258 50 53 fax: 67 258 50 53 e-mail: tbswalcz@tbswalcz.pl www.tbswalcz.pl NIP: 765-151-02-95

ul. Podgórna 67 70-205 Szczecin tel.: 91 488 29 01 ; 783 727 171 fax: 91 488 48 28 e-mail: anna.kokocinska@wisag.pl www.wisag.pl NIP: 852-100-74-40

Działalność spółki obejmuje budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatację na zasadach najmu, administrowanie zasobem mieszkaniowym gminy miejskiej Wałcz, obsługę nieruchomości dużych wspólnot mieszkaniowych i współuczestniczenie w sprawowaniu zarządu w małych wspólnotach mieszkaniowych.

Zarządzanie nieruchomościami (facility service): sprzątanie obiektów, czyszczenie fasad i powierzchni szklanych, sprzątanie po remontach, budowach, sprzątanie terenów zewnętrznych, służby zimowe, pielęgnacja terenów zielonych, sprzątanie zakładów przemysłowych, usługi konserwatorskie.

The company’s activity involves the building of houses and their exploitation on the basis of lease, management of housing asset of Wałcz municipality, servicing of real estate of large housing communities and participation in management of housing in small communities.

Management of real estate (facility service): cleaning of facilities, cleaning of facades and glass surfaces, cleaning after renovations, constructions, cleaning of external areas, winter services, care of green areas, cleaning of industrial plants, conservation services.

Unsere Gesellschaft befasst sich mit Errichtung und Vermietung von Wohnhäusern. Verwaltung der Wohnungsressourcen der Stadtgemeinde Wałcz, Immobilienservice für große Wohnungseigentümergemeinschaften und Teilnahme an der Geschäftsführung in kleinen Wohnungseigentümergemeinschaften.

Immobilienverwaltung (Facility Service): Reinigung von Gebäuden, Säuberung von Fassaden und Glasflächen, Reinigung nach Bau- und Renovierungsarbeiten, Reinigung von Flächen außerhalb der Gebäude, Winterdienst, Pflege von Grünanlagen, Aufräumen in Industriebetrieben, Hausmeisterleistungen.

Zakład Budowlany Siemaszko

Zakład Usługowo-Produkcyjny Consteel Sp. z o.o.

ul. Warcisława 27D/1 71-667 Szczecin tel.: 91 422 16 51 fax: 91 422 00 65 e-mail: biuro@siemaszko.com.pl www.siemaszko.pl NIP: 955-000-43-21

ul. Sosnowa 6A 71-468 Szczecin tel.: 91 812 36 58 fax: 91 812 78 27 e-mail: biuro@consteel.pl www.consteel.pl NIP: 851-030-56-65

Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami.

Performance of general and building works connected with erecting buildings, development and sale of real estate, management of real estate.

Allgemeine Hochbauarbeiten, Immobilienbewirtschaftung und -verkauf, Immobilienverwaltung.

NIERUCHOMOŚCI REAL ESTATE IMMOBILIEN

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wałczu

Specjalistyczna firma z dużym doświadczeniem, zajmująca się kompleksową realizacją wszelkich inwestycji budowlanych, wykończeniowych oraz modernizacją istniejących obiektów.

A specialist company with considerable experience, dealing with a comprehensive performance of any building and finishing investments, as well as the modernization of the already existing premises.

Fachfirma mit großer Erfahrung, die sich auf komplexe Abwicklung von Bau- und Ausbauvorhaben und auf Modernisierung von vorhandenen Gebäuden spezialisiert.

067


NIERUCHOMOŚCI REAL ESTATE IMMOBILIEN

Żaneta Schmiedale

Panorama Nieruchomości Szczecin

Pl. Nieznanego Żołnierza 2 72-010 Police tel.: 503 508 786 fax: 91 312 25 50 e-mail: z.schmiedale@yahoo.co.uk www.inwestycjapolice.pl NIP: 851-282-70-20

ul. Jagiellońska 67 A / 1 70-382 Szczecin tel.: 696 469 031 tel.: 91 812 17 77 fax: 91 813 75 00 e-mail: bogdan@panorama-bn.pl www.panorama.bn.pl NIP: 843-131-47-24

W swojej działalności firma skupia się na identyfikacji i zakupie atrakcyjnych działek i lokalizacji, przeprowadzeniu pełnego procesu inwestycyjnego oraz sprzedaży gotowych obiektów. Taki model działalności możliwy jest dzięki współpracy z wyspecjalizowanymi partnerami branżowymi. In its activity the company focuses on identification and purchase of attractive plots and localizations, performance of the entire investment process and sale of ready premises. Such a model of activity is possible due to the cooperation with specialized trade partners. Unsere Firma konzentriert sich auf Identifizierung und Erwerb von attraktiven Grundstücken und Lokalisierungen, auf Durchführung von gesamten Investitionsprozessen als auch auf Verkauf von fertigen Objekte. Dieses Tätigkeitsmodel ist dank der Zusammenarbeit mit spezialisierten Branchenpartnern möglich.

068

Zapraszając do współpracy chcielibyśmy zaoferować Państwu interesujące oferty nieruchomości komercyjnych oraz skutecznie przeprowadzić kompleksową obsługę pośrednictwa, w tym także prawną, notarialną i kredytową. Panorama Nieruchomości Szczecin to Twój partner w nieruchomościach. By inviting collaboration we would like to offer you interesting offers commercial real estate and effectively carry out a comprehensive brokerage service, including legal, notary and credit. Panorama Real Estate Szczecin is your partner in real estate. Durch das Einladen Zusammenarbeit möchten wir Ihnen interessante Angebote für gewerbliche Immobilien und effektiv durchführen ein umfassendes Brokerage-Service, einschließlich der Prozesskosten, Notarund Kreditkosten. Panorama Immobilien Stettin ist Ihr Partner in Immobilien.


Aqua Team Grupa SBS Piotr Tobolski

ul. Matejki 34 72-600 Świnoujście tel.: 501 160 313 fax: 91 321 03 08 e-mail: office@alarm-service.com.pl www.alarm-service.com.pl NIP: 855-001-59-27

ul. Twardowskiego 18 70-320 Szczecin tel.: 91 486 12 50 ; 502 633 033 fax: 91 486 12 60 e-mail: biuro@aquateam.pl www.aquateam.pl NIP: 851-154-16-98

Firma realizuje prace zlecone od projektu do wykonawstwa w zakresie montażu i konserwacji systemów sygnalizacji włamania i napadu, przeciwpożarowych, systemów TV przemysłowej, kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, systemów domofonowych i wideodomofonowych.

The company carries out contracted works from design to manufacturing within the scope of installation and maintenance of intruder or fire alarm signaling systems, CCTV systems, access control and time recording systems, intercom and video entry phones.

Hurtownia instalacyjno-sanitarno-budowlana. Świadczymy usługi w zakresie kompleksowego zaopatrzenia budów, handlu hurtowego, uzdatniania wody oraz aranżacji i projektowania łazienek.

Sanitary, installation and construction wholesale. We provide services with the scope of a comprehensive supply of construction sites, wholesale trade, water and bathroom layout and design.

Firma realisiert die Auftragsaarbeiten ab einem Projekt bis zur Ausführung im Bereich der Montage und Instandhaltung von Einbruchs- und Überfallsystemen, Feuersystemen, Systemen des Industriefernsehens, Systemen der Zugangskontrolle und Anmeldungszeit der Arbeit, Systemen der Gegensprechanlagen und Videotelefone.

Großhandel. Anlage-, Sanitär-, Baudienstleistungen. Wir erbringen Ihnen Dienstleistungen im Bereich der komletten Bauversorgung, des Großhandels, der Wasseraufbreitung sowie Badezimmergestaltung und Dekoration.

ASD Sp. z o.o.

ATA Szczecin Sp. z o.o.

ul. Podgórna 46 70-205 Szczecin tel.: 91 488 91 88 fax: 91 488 91 89 e-mail: asd@asd.com.pl www.asd.com.pl NIP: 852-050-64-48

ul. Granitowa 7A 70-750 Szczecin tel.: 91 421 38 00 fax: 91 450 00 70 e-mail: sekretariat@ataszczecin.com.pl www.ataszczecin.com.pl NIP: 852-101-52-38

Projekt, instalacja i serwis elektronicznych systemów alarmowych włamania, napadu, pożaru, kontroli dostępu, telewizji dozorowej. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze, instalacje telefoniczne, sieci strukturalne, integracja systemów, inne instalacje niskoprądowe. Budowa kancelarii tajnych, zabezp. mechan.

Wdrażanie systemów do druku cyfrowego oraz systemów do elektronicznej archiwizacji dokumentów. Realizujemy sprzedaż i najem urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek, drukarek oraz innego sprzętu automatyki biurowej. Jesteśmy dystrybutorem marek: Ricoh, Samsung, Develop.

The design, installation and servicing of electronic alarm systems for burglary, robbery, fire, access control, CCTV. Voice alarm systems, telephone installations, structural network, systems’ integration and other low voltage installations. Construction of secret, mechanically secured offices.

Implementation of systems for digital printing and electronic archiving of documents. We provide sales and rental of multifunctional products, copiers, printers and other office automation equipment. We are the distributors of the following brands: Ricoh, Samsung, Develop.

Gestaltung, Monage und Service der elektronischen Alarmsysteme von Einbruch, Überfall, Brand, Zugangskontrolle, Überwachungsfernsehen. Warnungstonsysteme, Telefonanlagen, Strukturnezte, Integrierung der Systeme, andere Niederströmmungsanlagen. Bau der Geheimkenzleien, mechanischen Sicherungen.

Einführung der Systeme von Digitaldruck und elektronischen Dokumentenarchivierung. Wir realisieren Verkauf und Miete der Mehrzweckanlagen, Kopiemaschinen, Druckmaschinen und anderen automatischen Büroanlagen. Wir sind Vertreiber von: Ricoh, Samsung, Develop.

INSTALACJA / UTRZYMANIE / SERWIS INSTALLATION/MAINTENANCE/SERVICING INSTALLATIONEN/INSTANDHALTUNG/SERVICE

Alarm-Service Leon Gadomski

071


INSTALACJA / UTRZYMANIE / SERWIS INSTALLATION/MAINTENANCE/SERVICING INSTALLATIONEN/INSTANDHALTUNG/SERVICE

072

ATS - Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Boguard ZPCH Ewa Trubicka, Bożena Olejnik Spółka Jawna

ul. Celna 1 70-644 Szczecin tel.: 91 462 31 75 fax: 91 462 48 60 e-mail: biuro@atssi.pl www.atssi.pl NIP: 852-050-93-98

ul. Harcerzy 3/5 71-465 Szczecin tel.: 91 454 21 38 fax: 91 454 21 38 e-mail: boguard_szczecin@go2.pl www.boguard.pl NIP: 852-215-73-19

Profesjonalne produkty i usługi w zakresie informatyzacji firm i instytucji: outsourcing IT, czyli pełna odpowiedzialność za zasoby sprzętowe, funkcje i procesy; analiza potrzeb informatycznych i projektowanie rozwiązań dedykowanych; dostawa i serwis sprzętu komputerowego i urządzeń fiskalnych.

Oferujemy usługi z zakresu: usługi porządkowo-czystościowe; profesjonalna ochrona osób i mienia; serwis odzieży pracowniczej i środków BHP; zarządzanie nieruchomościami; roboty remontowo-budowlane; inne usługi świadczone wg zapotrzebowania danej firmy; doradztwo i usługi menedżerskie.

Professional products and services within the scope of computerization of companies and institutions: IT outsourcing, that is complete responsibility for equipment, functions and processes; analysis of computer needs and design of dedicated solutions; delivery and servicing of computer hardware and fiscal devices.

We offer the following services: cleaning services, professional security of persons and property, service of workers’ garment and safety measures, property management, renovation and construction works, other services provided according to a company’s needs, consulting and managerial services.

Profesionelle Produkte und Dienstleistungen im Bereich der Informatisierung von Unternehmen und Institutionen: outsourcing IT, das heisst volle Verantworung für Anlagen, Funktionen und Prozessen; Analyse der informatischen Bedürfnissen und Gestaltung der dedizierter Lösungen; Anlieferung und Service der Hardware und Fiskalanlagen.

Wie bieten die Diensteistungen im Bereich: Reinigungsdienstleitungen; profesionelle Personen- und Eigentumschutz; Service der Arbeitskleidung und BHP-Mitteln, Verwaltung der Immobilien, Renovierungs- und Bauarbreiten, andere Dienstleistungen gemäß des Firmennachfrage, Beratung und Manager-Dienstleistungen.

Ciepły Dom Sp. z o.o.

Faro Sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 6 74-300 Myślibórz tel.: 95 747 58 61 fax: 95 747 29 61 e-mail: cieply_dom@poczta.onet.pl www.cieplydom.net.pl NIP: 597-000-54-20

ul. Osiedleńcza 11 70-775 Szczecin tel.: 91 462 02 01 fax: 91 462 02 01 e-mail: info@faro-is.com www.faro-is.com NIP: 955-210-91-94

Sprzedaż urządzeń grzewczych (kotły gazowe, olejowe, kolektory słoneczne, pompy ciepła). Usługi instalacyjne, montaż kotłów, kolektorów, pomp ciepła. Sporządzanie kalkulacji, wycena u klienta w domu. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Montaż klimatyzacji, wentylacji.

Specjalizujemy się w instalacjach przemysłowych: demontażu, montażu, podłączeniach elektrycznych, hydraulicznych, mechanicznych i pneumatycznych maszyn i linii produkcyjnych, w tym montaż rurociągów i usługi spawania. Oferujemy obsługę serwisową w zakresie automatyki przemysłowej, w tym proj. CAD.

Sales of heating appliances (gas and oil boilers, solar collectors, heat pumps). Installation services, installation of boilers, solar collectors, heat pumps. Making calculations, the valuation at the customer’s home. Warranty and post-warranty service. Installation of air conditioning, ventilation.

We specialize in industrial systems: disassembly, assembly, electrical, hydraulic, mechanical and pneumatic connections of machinery and production lines, including the installation of pipelines and welding services. We offer service in the field of industrial automation, including CAD designs.

Verkauf der Heizanlagen (Gas-Heizkessel, Ölkessel, Solarkollektoren, Wärmepumpen). Installationsdienstleistungen, Monage der Kessel, Kollektoren, Wärmepumpen. Fertigung der Kalkulation, Schätzung bei dem Kunden zu Hause. Montage der Klima- und Lüftungsanlagen.

Wir spezialisieren uns auf industrielle Instalierung: Demontage, Montage, Elektroanlagen, hydraulische, mechnische und pneumatische Maschinen und Fertigungsstraßen, darin Rohrleitungmontage und Schweißen. Wir bieten die Serviceleistungen der Industrieautomatik, Gestaltung. CAD.


Hydrogaz S.C.

ul. Matejki 34 72-600 Świnoujście tel.: 603 197 715 e-mail: waldek@poztrans.eu www.poztrans.eu NIP: 855-112-85-62

ul. Kaszubska 1, Wilcza 31 78-600 Wałcz tel.: 604 394 762 ; 694 205 225 fax: 67 250 13 04 e-mail: hydrogaz@interia.eu www.hydrogazwalcz.pl NIP: 765-166-31-65

Obsługa podmiotów w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej. Dokumentacje pożarowe i projekty urządzeń pożarowych. Serwis systemów sygnalizacji pożarowej i oddymiania, serwis sprzętu ppoż. Dokumentacje BHP. Szkolenia BHP i ppoż.

Całodobowe pogotowie hydrauliczne. Przeglądy gazowe. Instalacje gazowe, elektryczne, wodne i c.o. Armatura, kotły gazowe, węglowe, ogrzewacze. Materiały instalacyjne i budowlane: miedź, ocynk, alu-Pex i inne (ceny konkurencyjne, w budownictwie mieszkaniowym – z montażem taniej o 15% VAT).

Servicing of entities within the scope of safety and hygiene at work, and fire protection. Fire documentation and fire facilities projects. Servicing of fire alarm and smoke systems, fire equipment service. Documentation of safety and hygiene at work. Safety and hygiene at work and fire-fighting trainings.

Twenty-four-hour emergency plumbing. Gas inspections. Gas, electric, water and central heating systems. Fittings, gas and carbon boilers, heaters. Installation and construction materials: copper, zinc, alu-Pex and other (competitive prices, in residential building - with assembly it is cheaper by 15% of VAT).

Bedienung der Unternehmen im Bereich von BHP sowie des Brandschutzes. Brand-Dokumentation und Projekte der Brandanlagen. Service der Systeme von Brand- und Rauchsignalanlagen, Serviceleistung der Brandschutzanlagen, BHP-Dokumentation. BHP- und Brandschutzschulungen.

24-Stunden-Hydraulikservice. Überprüfung der Gasanlagen. Gas-, Elektro-, Wasser- und Zentralheizunganlagen. Armatur, Gas-, Kohlekessel, Erhitzer. Installations- und Baumaterialien: Kupfer, Verznik, Alu-Pex u. a. (günstige Preise in Wohnungsbau - mit Motage um 15% MwSt billiger).

Jurbud S.C. Maszyny Budowlane A.Budny A.Jurczyk

Mercurius B. Hawrylczuk Sp.J.

ul. A. Struga 68 70-784 Szczecin tel.: 606 234 805 ; 500 457 676 e-mail: serwis@jurbud.com.pl www.jurbud.com.pl NIP: 955-221-47-03

ul. Jagiellońska 33 70-382 Szczecin tel.: 91 484 23 94 fax: 91 485 02 92 e-mail: poczta@instalacje.pl www.instalacje.pl NIP: 851-030-74-34

Firma świadczy usługi z zakresu naprawy, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego maszyn budowlanych oraz narzędzi monterskich. Współpracujemy z wieloma renomowanymi firmami, m.in. Weber, Dynapac, Honda, Wacker, Perkins, Deutz. Prowadzimy sprzedaż i wynajem maszyn nowych i używanych.

The company provides services within the scope of repair, warranty and post-warranty servicing of construction machinery and tools for installation jobs. We cooperate with many renowned companies, including Weber, Dynapac, Honda, Wacker, Perkins, Deutz. We sell and rent new and used machines. Firma erbringt die Dienstleistungen im Bereich der Reparatur, des Garantieservices und des Services nach Ablauf der Beanstandungsfrist von Baumaschinen und Monteurwerkzeuge. Wir arbeiten mit vielen renomierten Firmen, u. a. Weber, Dynapac, Honda, Wacker, Perkins, Deutz zusammen. Wir verkaufen und vermieten die neuen und gebrauchten Maschinen.

INSTALACJA / UTRZYMANIE / SERWIS INSTALLATION/MAINTENANCE/SERVICING INSTALLATIONEN/INSTANDHALTUNG/SERVICE

FUHP Pożtrans

Technika grzewcza i sanitarna – projektowanie, wykonawstwo, serwis, eksploatacja i sprzedaż urządzeń grzewczych i sanitarnych. Wykonywanie audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej. Prowadzenie szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych.

Heating & sanitation - design, construction, maintenance, operation and sale of heating and sanitary appliances. Performance of energy audits and energy characteristics certificates. Conducting training in procurement law.

Heiz- und Sanitärtechnik - Projekte, Ausführung, Service, Betrieb und Verkauf von Heiz- und Sanitäranlagen. Energetische Audits und Energieausweise. Schulungen im Bereich des Rechts des öffentlichen Vergabewesens.

073


INSTALACJA / UTRZYMANIE / SERWIS INSTALLATION/MAINTENANCE/SERVICING INSTALLATIONEN/INSTANDHALTUNG/SERVICE

074

Multicom Karol Marcin Błaszczyk

Prokon Designing Waldemar Kugler S.J.

ul. Rydla 66 70-783 Szczecin tel.: 91 881 27 80 e-mail: biuro@multicom.szczecin.pl www.multicom.szczecin.pl NIP: 665-268-00-24

ul. Somosierry 26 71-181 Szczecin tel.: 91 485 81 24 ; 501 613 533 fax: 91 485 81 24 e-mail: prokon@prokon.com.pl www.prokon.com.pl NIP: 851-100-41-96

Twój komputer się nie uruchamia, laptop ma zbitą matrycę, handheld nie odtwarza gier, konsola zawiesza się ponad miarę? Przyjdź do nas, a zajmiemy się Twoim problemem. Dzięki naszemu 10-letniemu doświadczeniu i 5-letniej działalności masz pewność uzyskania profesjonalnej diagnozy.

Projektowanie i wykonawstwo w branży elektrycznej – pełny zakres napięć. Prefabrykacja rozdzielni elektrycznych. Budowa stacji bazowych telefonii komórkowej, ze stawianiem wież włącznie. Agregaty prądotwórcze – dostawa, automatyka, montaż.

Your computer will not run, a laptop has got a compact matrix, a handheld does not play games, the console hangs beyond measure, doesn’t it? Come to us and we will take care of your problem. Due to our 10-year’ experience and five-year’ activity you are assured to you would get professional diagnosis.

Design and workmanship in the electric industry - the full scope of voltage. Pre-fabrication of electrical switchgear. The construction of cellular phone base stations, including the erection of towers. Generators - supply, automation, assembly.

Dein PC will nicht immer starten, deine Laptopmatrix ist zerstört, dein Handheld will nicht mehr spielen und deine Spielkonsole hängt sich immer auf - Komm zu uns und wir erledigen dein Problem. Dank unserer 10-jähriger Erfahrung und 5-jähriger Tätigkeit sind wir sicher, eine professionelle Diagnose stellen zu können.

Projektierung und Ausführung in der Elektrobranche - alle Spannungen. Vorfertigung der Schaltanlagen. Errichtung der Basisstationen für Mobilfunknetze einschließlich der Aufstellung der Türme. Stromerzeugungsaggregate - Lieferung, Automatik, Montagedienst.

Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych MVB Sylwester Krzywiec S.J.

Toi Toi Polska Sp. z o.o.

ul. Widuchowska 19 71-718 Szczecin tel.: 91 439 49 96 ; 91 439 55 99 fax: 91 428 21 73 e-mail: biuro@mvb.pl www.mvb.pl NIP: 852-230-97-00

ul. Bydgoska 2 70-011 Szczecin tel.: 91 482 62 54 ; 662 151 702 e-mail: szczecin@toitoi.pl www.toitoi.pl www.toicamp.eu NIP: 118-004-27-84

Projekty, realizacje, obsługa systemów elektronicznych i teleinformatycznych, kompleksowe działania w zakresie systemów IT, dedykowane systemy teleinformatyczne, technologie w obszarach elektroniki specjalistycznej, automatyka przemysłowa, systemy bezpieczeństwa.

Obsługa sanitarna budów, imprez. Doradztwo, transport, wynajem produktów spółki – kabiny sanitarne, ogrodzenia, kontenery sanitarne, socjalne, magazynowe, agregaty prądotwórcze. Lider w branży na terenie kraju – 25 oddziałów na terenie Polski, ok. 30000 kabin oraz 250 samochodów specjalistycznych.

Projects, performance, servicing of electronic and teleinformatic systems, complex activities within the scope of IT systems, dedicated teleinformatic systems, technologies in the areas of specialized electronic, industrial automation, and security systems.

Sanitary service of building sites, events. Counseling, transportation, rental of company’s products - sanitary cabins, fencing, sanitary, social, storage containers, power generators. Leader in the industry in the country - 25 branches at the territory of Poland, about 30000 cabins and 250 specialist vehicles.

Projekte, Produktion, Service von elektronischen und teleinformatischen Systemen. Komlexe Dienstleistungen im Bereich der IT-Systeme, dedizierte IT-Systeme, Technologie im Bereich der Fachelektronik, Industrieautomatik, Sicherheitssysteme.

Sanitärdienstleistungen für Baustellen und Veranstaltungen. Beratung, Transport, Vermietung von Firmenprodukten: Sanitärkabinen, Umzäunungen, Sanitär-, Sozial- und Lagercontainers, Stromerzeugungsaggregate. Branchenleader im Inland - 25 Niederlassungen in Polen, ca. 30.000 Kabinen und 250 Sonderfahrzeuge.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie

ul. Krzywoustego 17 72-100 Goleniów tel.: 601 87 94 60 fax: 91 461 23 08 e-mail: wojciech@henszke.pl www.zs.henszke.pl NIP: 856-100-07-28

ul. Golisza 10 71-682 Szczecin tel.: 91 422 12 61 do 65 fax: 91 422 12 58 e-mail: zwik@zwik.szczecin.pl www.zwik.szczecin.pl NIP: 851-262-48-54

Konstrukcje, maszty antenowe, kompleksowe instalacje antenowe, remonty konstrukcji masztów, wież, kominów, pionowanie masztów, wymiana i regulacja linowych. Roboty wysokościowe. Przeglądy okresowe budowli, ekspertyzy techniczne budowli i obiektów. Instalacje radiolinii. Remonty konstrukcji.

Dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, usługi transportowe i sprzętowe, handel artykułami wodociągowymi, sprzedaż i legalizacja wodomierzy.

Structures, antenna masts, complex antenna systems, repairs of the structure of masts, towers, chimneys, plumbing of masts, cable replacement and adjustment. Works at heights. Periodic inspections of buildings, technical expertise of buildings and facilities. Installations of radio lines. Renovation of the structure. Konstruktionen, Antennenmasten, komplexe Antenneninstallationen, Reparaturen von Mastkonstruktionen, Türmen, Kaminen, Lotung von Masten, Austausch und Regelung von Linienmasten. Höhenarbeiten. Regelmäßige Überwachungen von Bauwerken, technische Gutachten über Bauten und Objekte. Radiolinie-Installationen. Instandsetzung von Konstruktionen.

Water supply, removal and cleaning of sewage, transport and equipment services, selling of water-supply articles, sale and legalization of water meters.

INSTALACJA / UTRZYMANIE / SERWIS INSTALLATION/MAINTENANCE/SERVICING INSTALLATIONEN/INSTANDHALTUNG/SERVICE

Zakład Ślusarski Inż. Wojciech Henszke

Wasserversorgung, Abwasserabnahme und -klärung, Transport- und Gerätedienstleistungen, Handel mit Wasserleitungsartikeln, Wasserzählerverkauf und -zulassung.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wałcz

ZUH Plus-Alarm Piotr Szczerek

Plac Polski 1 78-600 Wałcz tel.: 67 258 24 78 fax: 67 258 24 79 e-mail: zwik@zwikwalcz.pl www.zwikwalcz.pl NIP: 765-000-63-30

ul. Poniatowskiego 18A/30 78-600 Wałcz tel.: 605 913 713 fax: 67 387 31 70 e-mail: plusalarm@plusalarm.pol.pl www.instalacje.pl NIP: 765-100-94-25

Produkcja wody i odbiór ścieków.

Projektowanie i montaż systemów sygnalizacji zagrożeń, takich jak: System Sygnalizacji Włamania i Napadu, System Telewizji Dozorowej, System Sygnalizacji Pożaru, System Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy.

Water production and sewer collection.

Design and assembly of threat signaling systems, such as: System for Signaling of Burglary and Attack, Closed-circuit Television System, Fire Alarm System, Access Control and Working Time Registration System.

Wasserversorgung und Abwasserbehandlung.

Projekt und Montage von Gefahrenwarnsystemen: Einbruch- und Überfallwarnsystem, Überwachungs-Fernsehsystem, Feuerwarnsystem, Zugangskontrollsystem und Arbeitszeitregistrierungssystem.

075


PROJEKTOWANIE i ARANŻACJA DESIGNING AND ARRANGEMENT PROJEKTE UND GESTALTUNG

076

Bajart Karolina Mrowiec

Baszta Agnieszka Drońska - Projektowanie i Aranżacja Wnętrz

ul. Duńska 90 71-771 Szczecin tel.: 790 402 613 e-mail: karolina.mrowiec@bajart.pl www.bajart.pl NIP: 631-241-44-82

ul. Hangarowa 13 (Galeria Handlowa Top Shopping) 70-767 Szczecin tel.: 609 699 900 e-mail: architekt@baszta.szczecin.pl www.baszta.szczecin.pl NIP: 955-105-80-98

Malunki oryginalne i niepowtarzalne, wykonywane bezpośrednio na ścianie, na indywidualne zamówienie klienta. Stworzymy każdy, najbardziej oryginalny malunek zarówno w Twoim domu, jak i biurze. Zamów darmowy projekt u naszego artysty!

Kompleksowe projektowanie i aranżacja wszelkich wnętrz, nadzór inwestycyjny, szybkie terminy i bogate doświadczenie. Przyjmujemy zlecenia na terenie całego kraju i świata.

Original and unique paintings made directly on the wall, at the individual request of a customer. We will create every, even the most original painting, both in your home or office. Order a free-of-charge project with our artist!

Comprehensive design and arrangement of any interior, supervision of investment, quick appointments and rich experience. We accept offers at the territory of the entire country and the world.

Originelle und einzigartige Wandmalereien auf individuelle Bestellung der Kunden. Wir machen jede originelle Wandmalerei entweder bei Ihnen zu Hause als auch im Büro. Bestellen Sie einen Projekt bei unserem Künstler.

Komplette Gestaltung und Innendekoration, Investitionsaufsicht, schnelle Termine und große Erfahrung. Wir bekommen die Aufträge im Inland und im Ausland.

Biuro Projektów Bpbm Bimor Sp. z o.o.

Centrum Ogrodnicze Ogród Pod Wierzbami Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

ul. Jagiellońska 67/68 70-382 Szczecin tel.: 91 485 03 34 fax: 91 485 00 33 e-mail: info@bimor.szczecin.pl www.bimor.szczecin.pl NIP: 852-050-06-64

Autostrada Poznańska 1 71-001 Szczecin tel.: 91 435 05 06 fax: 91 435 05 06 e-mail: ogrod@ogrodpodwierzbami.pl www.ogrodpodwierzbami.pl NIP: 955-215-69-63

Projektowanie i realizacja inwestycji: przemysłowych i użyteczności publicznej (hale, magazyny, zbiorniki, instalacje, szkoły, farmy wiatrowe), portowych (nabrzeża, bazy i terminale, magazyny, place składowe),

Sprzedaż roślin i artykułów ogrodniczych. Projektowanie, zakładanie i urządzanie terenów zielonych. Wykonujemy systemy automatycznego nawadniania, nasadzenia, elementy wodne oraz zakładamy trawniki. Ponadto wykonujemy wertykulację, koszenia, nawożenia, przycinanie.

Design and performance of investments: industrial and public utility buildings (halls, warehouses, tanks, installations, schools, wind farms), port (berth, bases and terminals, warehouses, storage yards), general construction and housing, and environmental protection.

Sales of plants and gardening items. Design, creation and organization of green areas. We make automatic systems for watering and planting, water elements and we make lawns. In addition, we also perform verticulation, mowing, fertilizing, and pruning.

Gestaltung und Organisation der Investitionen: Industrieinvestitionen und gemeinnützige Investitionen (Hallen, Maganizne, Tanks, Anlagen, Schulen, Windfarmen), Hafeninvestitionen (Kaie, Terminals, Magazine, Abladeplätze), Bau- und Umweltschultzinvestitionen.

Verkauf der Pflanzen und Gartenzubehör. Gestaltung und Einrichtung der grünen Flächen. Wir fertigen die Systeme der automatischen Bewässerung, Anpflanzen, Wasserelemente und legen die Rasen an. Überdies machen wir Vertikulation, Mähen, Düngung, Beschneidung.


Multiko Narkiewicz Sp.J.

ul. Wawrzyniaka 6W 70-392 Szczecin tel.: 91 48 78 042 fax: 91 48 78 042 e-mail: info@ecco-line.com.pl www.ecco-line.com.pl NIP: 852-050-96-71

ul. Kurza Stopka 5 70-535 Szczecin tel.: 91 432 97 30 fax: 91 489 45 69 e-mail: info@multiko.com.pl www.multiko.com.pl NIP: 527-103-60-99

Firma oferuje bogaty asortyment mebli biurowych i elementów wyposażenia sklepów. Prowadzimy kompleksową obsługę klienta sklepów wszelkich branż (np. spożywczych, przemysłowych, jubilerskich, odzieżowych, obuwniczych, RTV-AGD, aptek, kwiaciarni, piekarniczych, stacji paliw). The company offers a wide range of office furniture and elements of shops’ equipment. We provide a comprehensive customer service stores in all the industries (such as food, industrial, jewelry, clothing, furniture, household appliances, pharmacies, florists, bakers, petrol stations).

Od 1992 r. zajmujemy się kompleksowym wyposażeniem biur, sal konferencyjnych, hoteli, kawiarni i restauracji. Co roku wzbogacamy ofertę o najnowsze wzory i elementy wykończeniowe. Oferujemy aranżacje i fachowe doradztwo, montaż. Wiedza i wieloletnie doświadczenie to podstawa naszego profesjonalizmu. Since 1992 we have been dealing with complex furnishing of offices, conference rooms, hotels, cafes and restaurants. We enrich our offer with the latest designs and finishing elements every year. We offer arrangements and expert advice, installation. Knowledge and many years of experience are the basis of our professionalism.

Firma bietet reiches Sortiment der Büromöbel und Ladenaustattung. Wir bedienen den Kunden aller Branchen (z. B. Lebensmittel-, Industrie-, Juwelier-, Kleidung- Schuh-, Haushaltswaren-, Apotheken-, Blumenladen-, Bäckerei-, Tankstellen-Branche).

Seit 1992 beschäftigen wir uns mit komplexer Ausstattung von Büro- und Konferenzräumen, Hotels, Cafes und Restaurants. Alljährlich wird unser Angebot um die neuesten Muster und Abschlusskomponente bereichert. In unserem Angebot haben wir Raumgestaltung, Fachberatung und Montage. Unserem Professionalismus liegen Fachwissen und jahrelange Erfahrung zu Grunde.

Ogrodnicy - Krusikieiwcz

Ogrody Malwa

ul. Rzemieślnicza 8 71-344 Szczecin tel.: 603 633 100 fax: 91 484 27 77 e-mail: projekty@ogrodnicy.pl www.ogrodnicy.pl NIP: 852-112-45-71

ul. Kościuszki 17 A 72-110 Przybiernów tel.: 502 056 209 e-mail: info@ogrodymalwa.eu www.ogrodymalwa.eu NIP: 556-184-27-04

Kompleksowo projektujemy i urządzamy ogrody. Specjalizujemy się w instalacji systemów nawadniających. Po dwunastu latach działalności mamy na koncie liczne realizacje, w tym ogrody prywatne, publiczne tereny zieleni czy obiekty sportowe. Służymy pomocą i doradztwem. Serdecznie zapraszamy!

Firma zajmuje się projektowaniem i wykonawstwem ogrodów i terenów zieleni na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz sprzedażą roślin pochodzących z będącej częścią firmy rodzinnej szkółki roślin ozdobnych w Przybiernowie (50 km od Szczecina).

We comprehensively design and arrange gardens. We specialize in the installation of irrigation systems. After twelve years of activity we have completed numerous projects, including private gardens, public green areas and sport facilities. We offer you help and counseling. We kindly invite you to visit us!

The company is engaged in the design and workmanship of gardens and green areas at the territory of Zachodniopomorskie voivodeship and the sale of plants coming from the school of ornamental plants being a part of family business in Przybiernów (50 kilometers from Szczecin).

Komplexe Projektierung und Einrichtung der Gärten. Wir spezialisieren uns auf Installation von Bewässerungssystemen. Im Laufe von 12 Jahren unserer Tätigkeit haben wir unzählige Projekte umgesetzt, darunter Privatgärten, öffentliche Grünanlagen oder Sportobjekte. Wir bieten Ihnen Unterstützung und Beratung an. Seien Sie herzlich willkommen!

Die Firma befasst sich mit Projektierung und Einrichtung der Gärten und Grünanlagen in der Woiwodschaft Westpommern. Sie verkauft die aus dem Zierpflanzenbau in Przybiernów (50 km von Szczecin entfernt) kommenden Pflanzen. Der Zierpflanzbau ist Miteigentum der Familienfirma.

PROJEKTOWANIE i ARANŻACJA DESIGNING AND ARRANGEMENT PROJEKTE UND GESTALTUNG

Ecco-Line S.C.

077


PROJEKTOWANIE i ARANŻACJA DESIGNING AND ARRANGEMENT PROJEKTE UND GESTALTUNG

PHU DOMAX Robert Maksymowicz

Pracownia Projektowa PROJBUD Jan K. Konwiński

ul. Szeroka 39 71-211 Szczecin tel.: 91 482 57 22 fax: 91 439 22 17 e-mail: domax@domax.szczecin.pl www.domax.szczecin.pl NIP: 851-101-08-77

ul. Dąbrowskiego 6 78-600 Wałcz tel.: 67 387 32 35 ; 508 305 820 fax: 67 387 25 16 e-mail: projbudwalcz@gmail.com NIP: 765-110-55-31

Podłogi drewniane – montaż i serwis. Podłogi i ściany korkowe. Dobór kolorów na ścianę – mieszalniki DULUX. Remonty mieszkań. Drzwi wewn. i zewn. Farby, lakiery, bejce. Impregnaty, ochrona drewna. Dystrybutor podłóg: Panmar Berg&Berg, Novol, Old Chapel, Dom Korkowy. Producent schodów na wymiar.

Projektowanie budowlane we wszystkich branżach, świadectwa charakterystyki energetycznej, nadzory budowlane, prowadzenie inwestycji.

Wood floors - installation and service. Cork floors and walls. The choice of colors for a wall - DULUX mixers. Renovation of flats. External and internal doors. Paints, varnishes, stains. Preservatives, wood protection. Distributor of floors: Panmar Berg & Berg, Novol, Old Chapel, Dom Korkowy [Cork House]. Manufacturer of stairs to meet particular size.

Building design in all sectors, energy performance certificates, construction supervision, conducting investments.

Holzfußböden - Montage und Service. Korkfußböden und Korkwände. Auswahl von Wandfarben - Mischergeräre DULUX. Sanierung von Wohnungen. Innen- und Außentüre. Farben, Lacke, Beizmittel, Imprägnierungsmittel, Holzschutz. Fußbodenhändler: Panmar Berg&Berg, Novol, Old Chapel, Dom Korkowy, Hersteller von Treppen auf Maß.

Bauprojektierung in allen Branchen. Energieausweise, Bauaufsicht, Führung von Bauvorhaben.

Rhc Polska M. Brunneli

Trend S.C. Elżbieta Machałowska, Tomasz Machałowski

ul. Chopina 5B/6 72-600 Świnoujście tel.: 500 671 608 e-mail: m.brunelli@op.pl NIP: 855-141-34-69

ul. Modra 85 71-220 Szczecin tel.: 91 439 31 33 fax: 91 439 31 33 e-mail: biuro@trend.info.pl www.trend.info.pl NIP: 852-253-26-45

Zajmujemy się projektowaniem, sprzedażą i wykonawstwem łazienek, kuchni oraz całych wnętrz. Mamy dostęp do najnowszych trendów w zakresie aranżacji wnętrz, jak też sprzętów i materiałów. Biuro projektowe.

We deal with design, sale and workmanship of bathrooms, kitchens, and the entire interior. We have got access to the newest trends within the scope of interior design, as well as equipment and materials.

Project office.

Projektbüro.

078

Wir befassen uns mit Projektierung, Verkauf und Ausführung von Badezimmern, Küchen und ganzen Innenräumen. Wir haben Zugang sowohl zu den modernsten Trends im Bereich von Innenraumgestaltung, als auch zu Geräten und Materialien.


Gast S.C.

ul. M. Konopnickiej 2 72-010 Police tel.: 91 317 51 45 fax: 91 424 10 14 e-mail: ampio@ampio.pl www.ampio.pl NIP: 851-284-10-20

ul. Królowej Korony Polskiej 25 70-485 Szczecin tel.: 91 488 29 79 ; 91 431 99 19 ; 91 431 19 20 fax: 91 431 69 85 e-mail: biuro@gast.pl www.gast.pl NIP: 852-231-68-58

Firma zajmuje się produkcją i wdrażaniem samochodowych i domowych systemów alarmowych, systemów inteligentnej automatyki budynków. W zakres działalności firmy wchodzi również projektowanie oraz produkcja zaawansowanych urządzeń elektronicznych. The company is engaged in the production and implementation of car and home alarm systems, intelligent building automation systems. The scope of business also includes the design and manufacture of advanced electronic devices.

Branże: gastronomia, pralnictwo, utrzymanie czystości, środki chemiczne, HACCP. Usługi: projektowanie, wyposażenie, doradztwo, szkolenie, serwis, części zamienne, materiały eksploatacyjne, pomiary elektryczne i gazowe. Wykonywanie inwestycji pod klucz. Analiza opłacalności inwestycji. Industries: food, laundry, cleaning, chemicals, HACCP. Services: design, equipment, counseling, training, service, spare parts, consumables, electrical and gas measurements. Performance of turnkey investments. Analysis of the profitability of investment.

Firma beschäftigt sich mit Herstellung und Einrichtung der Auto- und Hausalarmsysteme, Systeme der intelligenten Gebäudenautomatik. Im Bereich unerer Tätigkeiten befinden sich auch Gestaltung und Herstellung der fortgeschritten Elektroanlagen.

Branchen: Gastronomie, Textilreiningungsdienstleistungen, Reinhaltung, chemische Reinigungsmittel, HACCP. Dienstleistungen: Gestaltung, Ausstattung, Beratung, Schulung, Service, Ersatzteile, Ausbeutungsmaterialien, Gas- und Elekromessungen. Fertigung der Inverstitionen schlüsselfertig. Investitionsanalyse.

Probud Firma Projektowo-Budowlana Tomasz Graf

Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń

ul. Sosnowa 6/1-2 71-468 Szczecin tel.: 91 453 67 07 fax: 91 453 67 07 e-mail: probud-projekt@o2.pl www.probud.net.pl NIP: 955-130-09-55

Strączno 108 78-600 Wałcz tel.: 601 519 920 ; 67 258 20 50 fax: 67 258 20 50 e-mail: bielenm@wp.pl NIP: 765-000-27-86

Projektowanie. Usługi budowlane. Nadzór.

Designing. Construction services. Supervision.

Projektleistungen. Bauleistungen. Bauherrenaufsicht.

PROJEKTOWANIE / WDRAŻANIE DESIGNING / IMPLEMENTATION PROJEKTE / EINLEITUNG

Automatyka-Control S.C.

Firma zajmuje się prowadzeniem prac projektowych oraz nadzorem nad budowami. Opracowujemy dokumentację projektową wszystkich branż – od garażu po stację paliw.

The company deals with running design works and supervision over construction sites. We prepare design documentation of all industries - from garages up to a gas station.

Unsere Firma befasst sich mit der Führung von Projekt- und Bauaufsichtsarbeiten. Wir bearbeiten Projektunterlagen für alle Branchen - von Garage bis zur Tankstelle.

081


Artifex Marcin Matuszewski

Astra Sp. z o.o.

ul. Słowacka 12/5 71-771 Szczecin tel.: 606 378 594 e-mail: marcin@intelektualnie.pl www.intelektualnie.pl NIP: 839-298-19-06

ul. Niepodległości 1 73-110 Stargard Szczeciński tel.: 500 019 771 fax: 91 573 70 40 e-mail: dyrektor@smsstargard.eu www.olimpijczyk.stargard.pl NIP: 851-199-09-24

Firma zajmuje się szkoleniami z zakresu szybkiego czytania, technik pamięciowych, map myśli oraz metod efektywnej nauki. Mamy liczne oddziały w całym kraju. Zapraszamy do serwisu intelektualnie.pl.

Szkolenia z zakresu sportu. Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych. Przedszkola, szkoły podstawowe.

The company deals with trainings in the field of speed reading, memory techniques, mind maps and methods of effective learning. We have got numerous branches all over the country. We invite you to visit the service intelektualnie.pl.

Trainings within the scope of sport. Sport and recreation activities for kids, adolescents and adults. Organization of sport and sport and recreation events. Kindergarten, primary schools.

Firma beschäftigt sich mit Schulungen aus dem Bereich von Schnelllesen, Gedächtnistechniken, Gedankenkarten und Methoden des effektiven Lernens. Wir besitzen zahlreiche Niederlassungen im ganzen Land. Wir laden zum Webservice intelektualnie.pl ein.

Schulungen aus dem Bereich des Sportwesens. Sport- und Erholungsunterrichte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Kindergarten, Grundschulen.

Best Angielski

Career Center Centrum Szkoleniowe

ul. Żubrów 6/113 71-616 Szczecin tel.: 530 505 095 e-mail: bestangielski@gmail.com www.bestangielski.pl NIP: 851-277-73-97

Dojazd Do Klienta 70-771 Szczecin tel.: 794 224 661 e-mail: biuro@career-center.pl www.career-center.pl NIP: 955-103-99-71

Szkoła specjalizuje się w prowadzeniu kursów języka angielskiego z dojazdem do domu lub miejsca pracy słuchaczy. Oferujemy kursy języka angielskiego ogólnego, a także Business English, angielski branżowy, konwersacje, przygotowanie do egzaminów językowych oraz korepetycje.

082

Oferujemy kursy językowe oraz szkolenia dla biznesu. Kursy językowe są skrojone na miarę potrzeb odbiorcy. CAREER CENTER specjalizuje się w nauczaniu ESP, specjalistycznych języków obcych, np. angielski w HR, obsłudze klienta, medycynie, IT, budownictwie, branży morskiej, kontaktach biznesowych etc.

The school specializes in the conduct of on-site English courses or the ones conducted at the place of work of our students. We offer general English and Business English courses, specialist English, conversations, preparation for language exams and private lessons.

We offer language courses and business trainings. Language courses are tailored to the needs of a recipient. CAREER CENTER specializes in teaching ESP, specialized foreign languages such as English in HR, customer service, medicine, IT, construction industry, maritime industry, business contacts etc.

Die Sprachschule spezialisiert sich in Englischkursen mit Zufahrt an die Kunden. Wir bieten allgemeine Englischkursen wie auch Business-Englisch, Fachenglisch, Konversationen, Vorbereitung für Sprachprüfungen sowie Nachhilfestunden.

Wir bieten die Sprachkurse und Schulungen für Business. Sprachkurse enstprechen den Bedürfnissen der Kunden. CAREER CENTER spezialisiert sich auf ESP-Unrerrichten, Fachsprachenunterricht z. B. Englisch für HR, Kundenbedienung, Medizin, IT, Bauwesen, Meeresbranche, Businesskontakte u. ä.


Centrum Językowo-Edukacyjne Cogito Agnieszka Grabowska

Centrum Kształcenia Zawodowego

ul. Miłosławska 15 70-835 Szczecin tel.: 503 977 254 e-mail: biuro@cogito.szczecin.pl www.cogito.szczecin.pl NIP: 955-205-62-85

ul. Okólna 15 72-602 Świnoujście tel.: 91 321 53 39 ; 91 321 55 22 fax: 91 321 52 24 e-mail: ckz.sekretariat@fornet.com.pl www.ckz.uznam.net.pl NIP: 851-010-77-87

Tłumaczenia polsko-niemieckie i niemiecko-polskie, ustne i pisemne, niskie ceny, krótkie terminy realizacji. Kursy niemieckiego dla uczniów wszystkich szkół, dorosłych, firm i instytucji. Zajęcia grupowe i indywidualne – na każdym poziomie. Przygotowanie m.in. do egzaminów szkolnych i certyfikatów.

Kształcenie bezrobotnych, doskonalenie kadr przedsiębiorców i instytucji, w tym: nauki i oświaty, gospodarki energetycznej, gospodarki morskiej, ekonomii. Rzemiosło. Pozaszkolne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych robotników, dające im dalszy awans zawodowy.

Polish-German and German-Polish translations, oral or written translations, low prices, short performance times. German courses for students of all schools, adults, companies and institutions. Group and individual classes - at all levels. Preparation for school exams and certificates, among others.

The training of the unemployed, improving human resources of entrepreneurs and institutions, including: science and education, energy management, maritime management, economy. Craftsmanship. Out-of-school forms of increasing professional qualifications of workers, which allow them a further career promotion.

Übersetzungen deutsch-polnisch und polnisch-deutsch, Dolmetschen. Günstige Preise, schnelle Realisation. Deutschkursen für Schüler, Erwachsene, Firmen und Institutionen. Individuelle und Gruppenunterrichtsstunden - jede Lehrstufe. Vorbereitung für Prüfungen und Zertifikate.

Bildung der Arbeitslosen, Fortbildung der Führungskräfte und Institutionen, darin: Lehre und Bildung, Energiewirtschaft, Meereswirtschaft, Ökonomie. Handwerk. Außerschulische Formen der Fortbildung der Arbeiter, die Ihnen weitere berufliche Chancen geben.

Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o.

Centrum Stylizacji Agg Anna Gielar Gregorczyk

ul. Królowej Korony Polskiej 3/2 70-485 Szczecin tel.: 91 887 60 17 fax: 91 432 05 04 e-mail: biuro@cra.com.pl www.cra.com.pl NIP: 852-250-49-79

ul. Złotowska 3 71-793 Szczecin tel.: 515 125 786 e-mail: atelier@stylizacja.eu www.stylizacja.eu NIP: 851-268-28-11

Firma doradczo-szkoleniowa, oferująca profesjonalne i kompleksowe usługi szkoleniowe realizowane na terenie całego kraju. Odrębną dziedzinę działalności spółki stanowią usługi doradcze w zakresie planowania inwestycji oraz pozyskiwania funduszy z UE.

Kreowanie wizerunku osób indywidualnych i firm. Doradztwo w zakresie pełnej stylizacji. Projektowanie i szycie strojów służbowych. Projektowanie i szycie strojów wieczorowych i ślubnych. Metamorfozy. Szkolenia z zakresu stylizacji. Szkolenia z zakresu kroju i szycia. Pokazy stylizacji. Pokazy mody.

Counseling and training company offering professional and comprehensive training services performed in the entire country. Counseling services within the scope of investment planning and obtaining EU funds constitute a separate area of activity of the company.

Image creation of individual people and companies. Counseling within the scope of a full styling. Designing and sewing of business clothes. Designing and making of evening and wedding clothes. Metamorphoses. Trainings within the scope of styling. Trainings within the scope of style and sewing. Styling shows. Fashion shows.

Beratungs- und Schulungsfirma. Professionelle und komplette Schulungsdienstleistungen in dem ganzen Land. Anderes Fachgebiet der Gesellschaft ist Dienstleistung im Bereich der Anlageberatung und Gewinnung der EUFonds.

Imagepflege der Personen und Firmen. Styling-Beratung. Gestaltung und Nähen der Berufskleidung. Gestaltung und Nähen der Abendskleidung und Hochzeitskleidung. Verwandlung. Styling-Schulungen. Schulungen des Zuschnitts und Nähens. Styling-Shows. Modenschauen.

083


084

Centrum Szkolenia Igielski

Centrum Szkoleniowe Termina Jan Gołąb

Al. Boh. Warszawy 18/2 70-372 Szczecin tel.: 91 812 15 15 fax: 91 812 18 19 e-mail: igielski@igielski.com.pl www.igielski.com.pl NIP: 852-216-57-38

ul. Dzierżonia 20 71-792 Szczecin tel.: 692 871 558 ; 783 492 584 e-mail: szkolenia@termina.pl www.termina.pl NIP: 851-154-94-12

Oferujemy profesjonalne szkolenia dla kierowców: prawo jazdy kat. A, B, B+E, C, C+E, D oraz szkolenia zawodowe dla kierowców: kwalifikacja wstępna, szkolenia okresowe, kurs na instruktora nauki jazdy. Dysponujemy profesjonalną kadrą dydaktyczną oraz nowoczesnym sprzętem szkoleniowym.

Specjalizujemy się w szkoleniach dla firm, które dążą do zwiększenia efektywności pracy swoich pracowników oraz konkurencyjności na rynku. Bogatą ofertę i doświadczenie oferujemy w organizacji treningów interpersonalnych oraz szkoleń biznesowych z zakresu ZZL i obsługi klienta.

We offer professional trainings for drivers: driving license of the following categories - A, B, B + E, C, C + E, D and occupational trainings for drivers: initial qualification, periodic training, a course to be a driving instructor. We have a professional teaching staff and modern training equipment.

We specialize in trainings for companies which wish to enhance the efficiency of their employees and the competitiveness on the market. We provide rich offer and experience in the organization of interpersonal trainings and business trainings in the field of HRM and customer service.

Wir bieten die profesionellen Schulungen für Autofahrer. Kategorien A, B, B+E, C, C+E, D und Berufschulungen für Autofahrer: Vorqualifikation, Fahrkursleiter-Schulungen. Wir verfügen von profesionellen Schulungsleitern und modernen Schulungsanlagen.

Wir spezialisieren uns auf Schulungen für Firmen, die die Effektivität der Arbeiter und Konkurrenzfähigkeit auf dem Markt erhöhen wollen. Reiches Angebot und Erfahrung in den interpersonalen Trainings und BusinessSchulungen für Personalverwaltung und Kundenbedienung.

Chica-Gointernational Instytut Języków Obcych Native Speakers

Creative Training - Szkolenia i Rozwój

ul. Stanisława Więckowskiego 3/2 70-411 Szczecin tel.: 663 760 321 e-mail: info@chica-gointernational.eu www.chica-gointernational.eu NIP: 854-226-53-19

ul. Grzymińska 28E/4 71-711 Szczecin tel.: 698 099 800 e-mail: s.olszewska@op.pl www.creativetraining.pl NIP: 852-174-04-65

Ranking najlepszych szkół języka angielskiego 2010. Co oferujemy? Doświadczenie. Elastyczność. Profesjonalną kadrę lektorską (native speakers). Renomę i gwarancję.

Szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej z zakresu ZZL, rozwoju osobistego, umiejętności miękkich. Coaching menedżerski. EEG-biofeedback. Wsparcie i konsultacje psychologiczne.

Ranking of the best English language schools in the year 2010. What do we offer? Experience. Flexibility. Professional teaching staff. Reputation and guarantee.

Trainings for staff and managers in the field of HRM, personal development and soft skills. Managerial coaching. EEG-biofeedback. Support and psychological consultations.

Ranking der besten Englisch-Sprachschulen 2010. Was bieten wir an? Erfahrung. Flexibilität. Professionelle Lehrer (Native Speakers). Ansehen und Qualitätssicherung.

Schulungen der Mitarbeiter und Führungskräfte aus dem Bereich der Personalverwaltung, persönlichen Entwicklung, weichen Fähigkeiten. Manager-Coaching. EEG-Biofeedback. Psychologische Unterstützung und Beratung.


Dms Project

English Unlimited

ul. Sosnowa 24 70-896 Załom tel.: 696 428 568 e-mail: info@dmsproject.pl www.dmsproject.pl NIP: 955-217-99-41

ul. Sienna 6/2 70-542 Szczecin tel.: 91 812 03 41 fax: 91 812 03 42 e-mail: szczecin@eu.com.pl www.eu.com.pl NIP: 583-000-28-29

Tworzenie, sprzedaż i udostępnianie najwyższej jakości szkoleń e-learningowych. Przy opracowywaniu szkoleń wykorzystujemy najefektywniejsze metody przekazywania treści, co sprawia, że nasze produkty uważane są za bezkonkurencyjne. Creating, selling and providing the highest quality e-learning trainings. While preparing trainings, we use the most efficient methods for transmitting content, which makes it that our products are considered to be unbeatable.

Nasze kursy umożliwiają skuteczną naukę języka w przyjaznej i miłej atmosferze, zakładają indywidualne podejście do uczącego się, są prowadzone według autorskich programów nauczania, opartych o europejskie standardy nauczania i zapewniają profesjonalne przygotowanie do międzynarodowych egzaminów. Our courses provide effective language learning in a friendly and relaxed atmosphere, they are based on the assumption of an individual approach to a learner, they are conducted according to the author’s curriculum, based on the European standards of teaching, and they provide professional preparation for international exams.

Gestaltung, Verkauf und Verfügung der E-learning-Schulungen von höhster Qualität. Bei der Bearbeitung verwenden wir die effektivsten Methoden der Inhaltsübermittlung, was macht unsere Produkte konkurrenzlos.

Unsere Sprachkurse ermöglichen erfolgreichen Sprachenbeherrschen bei netter und freundlicher Atmosphäre. Individuleller Umgang mit den Studenten, Autorlehrprogramme von europäischem Standard sichern profesionelle Vorbereitung für internationale Prüfungen.

English With Martin

Englishcontact Katarzyna Polak-Koleśnik

Warzymice 91A 72-005 Przecław tel.: 91 311 66 44 ; 503 039 837 e-mail: englishwithmartin@gmail.com NIP: 851-278-34-69

ul. Frysztacka 8/5 70-133 Szczecin tel.: 695 658 221, 660 693 834 e-mail: biuro@english-contact.pl www.english-contact.pl NIP: 851-298-57-53

Usługi języka angielskiego. Nauczanie i tłumaczenia.

Nauka języka angielskiego oraz niemieckiego z dojazdem do klienta (woj. zachodniopomorskie). Oferta kierowana jest do firm oraz osób prywatnych, które pragną poszerzyć znajomość języka obcego w ciekawy sposób (szerokie użycie multimediów oraz materiałów autentycznych) oraz w rozsądnej cenie.

English language services. Teaching and translations.

Learning English and German with at a client’s place (Zachodniopomorskie voivodeship). This offer is directed to companies and individuals who wish to broaden their knowledge of a foreign language in an interesting way (wide use of multimedia and authentic materials) and at a reasonable price.

Englisch-Dienstleistungen. Lehre und Übersetzungen.

Unterrichten der englischen und deutschen Sprache mit Zufahrt an die Kunden (Westpommern). Das Angebot ist an Firmen und Privatpersonen gerichtet, die ihre Sprachkentnisse auf interessante Weise erweitern wollen (Gebrauch der Multimedien und autentischen Materialien). Ein güstiger Preis.

085


Expert Centrum Językowo-Szkoleniowe

F.H.U. Impuls Beata Kondracka

Al. Wojska Polskiego 5/2 70-470 Szczecin tel.: 91 488 81 33 ; 600 500 275 fax: 91 488 81 33 e-mail: biuro@expert-kursy.pl www.expert-kursy.pl NIP: 955-186-59-53

ul. Gen. Sikorskiego 8/1 70-313 Szczecin tel.: 91 482 73 76 ; 662 150 015 fax: 91 484 14 55 e-mail: szczecin.impuls@wp.pl www.kosmetykiimpuls.pl NIP: 955-111-02-55

Szkolenia językowe dla osób indywidualnych, firm i instytucji, kursy oraz lekcje indywidualne języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego i rosyjskiego. Kursy ogólne, biznesowe oraz specjalistyczne. Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe (język angielski i niemiecki). Language training for individuals, companies and institutions, courses and individual English, German, Spanish, French, Italian and Russian lessons. General, business and specialist courses. Standard and certified translations (English and German). Sprachschulungen für individuelle Personen, Firmen und Institutionen, Kursen und individuelle Unterrichtstunden der englischen, deutschen, spanischen, französischen, italienischen und russischen Sprache. Allgemeine Sprachkurse, Business- und Fachkurse.

Faid - Szkolenia Pierwszej Pomocy ul. Łokietka 31\25 70-254 Szczecin tel.: 608 471 824 e-mail: faid_szkolenia@wp.pl www.faid.com.pl NIP: 666-192-87-62

We conduct trainings in nail styling, manicure, pedicure, tanning of the body using air brush method, permanent eyelash extensions and much more. We equip lounges with professional cosmetics, specimen and tools for modeling of nails, art decoration in gel and acryl. We train the unemployed! Wir führen die Schulungen der Fingernage-Styling, Maniküre, Pediküre, Air Brush-Methode des Körperbräunens, permanentes Wimperverlängern u. v. a. Unser Salon ist mit profesionellen Kosmetikren, Präparaten und Wekzeuge für Fingernage-Styling, Kunstornamentik in Gel und Acryl ausgerichtet. Schulungen für Arbeitslosen.

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Not Rada Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 67 70-478 Szczecin tel.: 91 434 55 09 fax: 91 433 83 05 e-mail: biuro@not.szczecin.pl www.not.szczecin.pl NIP: 852-000-25-70

Zajmujemy się szkoleniami z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zarówno dla firm, jak i osób indywidualnych. Po odbyciu kursu wystawiamy zaświadczenia uznawane przez instytucje kontrolujące pracodawców (obowiązek szkolenia pracowników nakłada na pracodawcę kodeks pracy).

Federacja powstała w 1947 r. i zrzesza ok. 4 tys. członków, w tym wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-techniczną i dydaktyczną. Jest dobrowolnym związkiem 18 stowarzyszeń naukowo-technicznych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi kursy specjalistyczne i doradztwo techniczne.

We provide training in the field of first aid for both companies and individuals. After completing the course, we issue certificates recognized by the institutions which control employers (the duty to train employees is required from the employer according to the Labor Code).

The Federation was founded in the year 1947 and has about four thousand members, including highly qualified scientific and technical teaching staff. It is a voluntary association of 18 scientific and technical associations. In the course of the business activity, it leads specialist courses and technical counseling.

Wir beschäftigen uns mit Kursen der Erste Hilfe sowohl für Firmen als auch Privatpersonen. Nach dem Kurs geben wir die Bescheinigung der Insitutionen, die die Arbeitgeber kontrollieren (Pflicht der Kursen regelt der Arbeitsgesetzbuch).

086

Prowadzimy szkolenia stylizacji paznokci, manicure, pedicure, opalania ciała metodą air brush, permanentnego przedłużania rzęs i wiele innych. Wyposażamy salony w profesjonalne kosmetyki, preparaty i narzędzia do modelowania paznokci, artystycznego zdobnictwa w żelu i akrylu. Szkolimy bezrobotnych!

Zusammenschluss entstand 1947 und vereinigt über 4 Tausend Mitglieder, darain hohqualifizierten wissenschaftstechnischen, didaktischen Kader. Wir sind freiwillinger Verbard der 18 wissenschaftstechnischen Vereine. In den Rahmen unserer Wirtschaftstätigkeit führen wir die Fachkurse und technische Beratung.


Fhu Optimum Paweł Wierzchowiec

Fundacja IT

ul. Wybickiego 26 71-206 Szczecin tel.: 602 655 544 e-mail: bhp24@op.pl www.bhp24.szczecin.pl NIP: 955-133-46-12

ul. Jagiellońska 67 70-382 Szczecin tel.: 91 484 44 37 fax: 91 484 44 37 e-mail: biuro@uczelnia.it www.uczelnia.it NIP: 852-247-59-24

Szkolenia, nadzór i doradztwo w zakresie BHP, ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy. Sporządzamy dokumentację związaną z bezpieczeństwem i higieną. Prowadzimy sprzedaż odzieży roboczej z dostawą do Twojej firmy.

Autoryzowane szkolenia Cisco, Microsoft, Linux, ECDL. Międzynarodowe centra egzaminacyjne Pearson VUE, Prometric, Certiport oraz ECDL.

Training, supervision and counseling within the scope of health and safety at work, fire protection and first aid. We prepare documentation related to health and safety. We sell work wear delivered to your company.

Authorized trainings of Cisco, Microsoft, Linux, ECDL. International examination centers of Pearson VUE, Prometric, Certiport and ECDL.

Schulungen, Aufsicht und Beratung im Bereich von BHP, Feuerschutz und Erste Hilfe. Wir fertigen die Dokumentation von BHP. Wir verkaufen Arbeitskleidung mit Lieferung an Deine Firma.

Autorisierte Schulungen Cisco, Microsoft, Linux, ECDL. Internationale Prüfungszentren Pearson VUE, Prometric, Certiport und ECDL. Ein güstiger Preis.

Fxmasters Mikołaj Rylski

Gabinet Psychologiczny

ul. Nieduża 28/5 71-531 Szczecin tel.: 607 283 168 e-mail: kontakt@fx-masters.pl www.fx-masters.pl NIP: 851-296-22-03

Szczecin tel.: 696 533 586 e-mail: piotrowicz_psycholog@onet.pl NIP: 852-163-31-08

Szkolenia dla firm: psychologiczne techniki sprzedaży; dobra komunikacja z klientem; jak sobie radzić ze stresem i wypaleniem zawodowym; sztuka negocjacji; warsztaty integracyjne. Coaching. Psychoterapia indywidualna i rodzinna, pomoc w rozwiązywaniu osobistych problemów. Szkolenia z zakresu finansów, inwestowania i prawa (w tym w szczególności prawa pracy).

Training programs in finance, investment and law (including, in particular, labor law).

Schulungen aus dem Bereich der Finanzen, Investitionen und Recht (vor allem Arbeitsrecht).

Training for companies: psychological selling techniques, good communication with a client, how to deal with stress and professional burn-out, the art of negotiation, integration workshops. Coaching. Individual and family psychotherapy, help in solving personal problems. Firmenschulungen: psychologische Verkaufstechniken; gute Kommunikation mit dem Kunden; wie mit dem Stress und beruchflichen Ausbrennen zurechtkommen; Verhandlungen, Integrationsworkshops. Coaching. Individulelle und Familienpsychotherapie, Hilfe bei der Lösung der persönlichen Problemen.

087


High Definition Dance Studio Aleksandra Bogusławska

Inbit Sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 14 70-201 Szczecin tel.: 511 642 681 ; 519 721 725 e-mail: aleksandra@hd-dance.pl www.hd-dance.pl NIP: 852-171-07-19

ul. Mickiewicza 47 70-385 Szczecin tel.: 91 423 33 11 fax: 91 423 07 77 e-mail: szczecin@inbit.pl www.inbit.pl NIP: 851-242-89-46

Nauka tańca nowoczesnego dla wszystkich grup wiekowych. Style: hiphop, lyrical hip-hop, new age, new style, house, pop, popping, dancehall, jazz, modern, contemporary, klasyka, taniec współczesny. Pokazy taneczne, spektakle. Udział w festiwalach, turniejach, mistrzostwach.

Domeną naszej firmy są usługi związane z rynkiem pracy, szkolenia informatyczne oraz nauczanie języków obcych. InBIT aktywnie pozyskuje środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (ponad 40 projektów zrealizowanych bądź będących w trakcie realizacji).

Teaching modern dance for all age groups. Style: hip-hop, lyrical hip-hop, new age, new style, house, pop, popping, dancehall, jazz, modern, contemporary, classical, contemporary dance. Dance shows, performances. Participation in festivals, tournaments, championships.

The domain of our company are services related to the labor market, IT trainings and teaching of foreign languages. InBIT actively seeks funding from the European Social Fund (more than 40 projects completed or in progress).

Tanzunterrichten von Modern Dance für alle Altersgruppen. Tanzstile: HipHop, New Age, New Style, House, Pop, Popping, Dancehall, Jazz, Modern, Contemporary, Klasik, Modern Dance. Tanzschauen, Schauspiele. Teilnahme an Festivals, Wettkämpfen, Meisterschaften.

Unsere Domäne sind die Dienstleistungen, die mit dem Arbeitsmarkt verbunden sind. Informatische Schulungen und Fremdsprachenunterrichten. InBIT gewinnt sehr aktiv die EFS-Mittel (schon über 40 realisierten oder in der Relisierungsphase Projekte).

Kamil Zieliński Szkolenia, Coaching, Doradztwo HR

LC - Zabawy Językiem Izabela Mórawska

ul. Hrubieszowska 60/3 71-047 Szczecin tel.: 663 170 011 e-mail: kamil@zielinski.us www.zielinski.us NIP: 669-227-92-62

ul. H.Modrzejewskiej 71 A 75-728 Koszalin tel.: 94 342 66 45 fax: 94 342 66 45 e-mail: biuro@learningcenter.com.pl www.learningcenter.com.pl NIP: 669-203-19-70

Celem firmy jest współpraca z Państwem w zakresie podnoszenia kompetencji Państwa pracowników poprzez zapewnienie kompleksowych usług w obszarze HR. Nasza firma proponuje działania z zakresu doradztwa personalnego, szkoleń, coachingu oraz programy rozwojowe. Serdecznie zapraszamy do współpracy! The company’s goal is to work with you within the scope of improving the competence of your employees by providing comprehensive services in HR. Our company offers a range of activities within the scope of personal counseling, training, coaching and development programs. We kindly invite you to establish cooperation! Userer Firma setzt sich zum Ziel, mit Ihnen bei der Kompetenzerhöhung Ihrer Mitarbeiter zusammenzuarbeiten, indem wir Ihnen komplexe Leistungen im HR-Bereich gewährleisten. Wir schlagen Ihnen Handlungen im Bereich der Personalberatung, Schulungen, Coaching und Entwicklungsprogramme vor. Wir hoffen auf eine gute Zusammenarbeit.

088

Firma zajmuje się nauczaniem i doskonaleniem języka angielskiego. Oferuje zajęcia zarówno dla dzieci w wieku 1 – 2 lat, jak również zajmuje się kształceniem osób indywidualnych i grup w różnym wieku.

The company is engaged in teaching and perfecting English language. It offers classes for children aged 1 - 2 years, and it is also responsible for teaching individuals and groups of all ages.

Unsere Firma beschäftigt sich mit Englischunterricht und Verbesserung der Englischkenntnisse. Mit unserem Angebot wenden wir uns sowohl an Kinder im Alter von 1-2 Jahren, als auch an individuelle Personen und Gruppen im unterschiedlichen Alter.


Lecto Szkoła Językowa

Marcin Bogucki - Ośrodek Szkolenia Kierowców

ul. Wojska Polskiego 1 72-600 Świnoujście tel.: 660 755 687 e-mail: biuro@lecto.pl www.lecto.pl NIP: 613-119-71-53

ul. Żubrów 6 71-616 Szczecin tel.: 880 090 990 e-mail: biuro@bogucki.szczecin.pl www.bogucki.szczecin.pl NIP: 851-265-46-25

Zajęcia języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Kursy ogólne i specjalistyczne dla firm. Wykwalifikowani, doświadczeni nauczyciele stosujący nowoczesne i ciekawe metody nauczania. Tłumaczenia językowe. English, German, Russian, Spanish and Italian classes for children, adolescents and adults. General and specialized courses for companies. Qualified and experienced teachers using modern and interesting teaching methods. Language translations.

Firma prowadzi szkolenia podstawowe, dodatkowe i uzupełniające na prawo jazdy kategorii B. Kładziemy nacisk na profesjonalne przygotowanie kursantów do egzaminu państwowego, ale przede wszystkim do sprawnego i samodzielnego poruszania się w ruchu drogowym. Mamy konkurencyjne ceny! Zapraszamy. The company provides basic, additional and complementary training in order to get the driving license of B category. We focus on the professional preparation of students for the state examination, but primarily for the efficient and independent movement on the road. We have competitive prices! We invite you to visit us.

Englisch-, Deutsch-, Russisch-, Spanisch- und Italienischunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Allgemeinbildender Unterricht und Fachkurse für Firmen. Qualifizierte und erfahrene Lehrer mit modernen und spannenden Lehrmethoden. Übersetzungen.

Unsere Firma hat in ihrem Angebot grundsätzliche und zusätzliche Schulungen sowie Ergänzungsschulungen für den Führerschein der Klasse B. Einen besonderen Druck legen wir auf professionelle Vorbereitung unserer Kursteilnehmer auf ihre staatliche Führerscheinprüfung, aber vor allem ist für uns geschickte und selbständige Teilnahme am Straßenverkehr von großer Bedeutung. Wir haben Konkurrenzpreise! Sie sind herzlich eingeladen!

Omnia Centrum Edukacji Sp. z o.o.

Ośrodek Edukacyjny Forum Anna Hoffmann

ul. Wojska Polskiego 63 70-434 Szczecin tel.: 91 488 20 62 w. 12,13 tel.: 91 433 89 66 w. 12,13 fax: 91 433 89 66 w. 15 e-mail: biuro@omnia-ce.eu www.omnia-ce-eu NIP: 851-231-79-22

ul. Kuśnierska 8 70-536 Szczecin tel.: 91 488 57 50 ; 91 489 64 56 ; 605 686 760 fax: 91 489 64 54 e-mail: forum@v.pl www.forum.v.pl NIP: 852-129-94-60

Policealne Studium Kosmetyczne. Policealne Studium Fryzjerskie. Studium Odnowy Biologicznej. Studium Florystyczne. Ośrodek kształcenia – szkoły zawodowe: manikiur, pedikiur, fryzjer, florysta, decoupage, barman, kelner, hotelarz, stolarz, opiekun osoby zależnej, opiekunka dziecięca, kursy komputerowe.

Firma szkoleniowa, która posiada ponad 10-letnie doświadczenie w branży. Specjalizujemy się w organizowaniu konferencji oraz seminariów szkoleniowych dla firm oraz różnych grup zawodowych.

Post-secondary College of Cosmetics. Post-secondary College of Hairdressing. Biological Regeneration College. Floristic College. Education Center occupational trainings: manicure, pedicure, hair salon, florist, decoupage, bartender, waiter, hotelier, carpenter, guardian of the dependent person, babysitter, computer courses.

Training company which has over 10-years’ experience in the industry. We specialize in organizing conferences and training seminars for companies and different occupational groups.

Postlyzeale Kosmetikerstudium. Postlyzeale Friseur-Studium. WellnessStudium. Floristik-Studium. Bildungszentrum - Berufsschulungen: Manikürer, Pedikürer, Friseur, Florist, Decoupage, Barkeeper, Kellner, Hotelfachmann, Tischler, Pfleger einer abhängigen Person, Aupair, Computerkurse.

Wir sind eine Schulungsfirma mit über 10-jähriger Erfahrung in unserer Branche. Wir spezialisieren uns auf Organisation der Konferenzen und Schulungsseminare für Firmen und unterschiedliche Berufsgruppen.

089


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

PFU Bartomol Bartosz Kajat

ul. Bydgoska 50 78-600 Wałcz tel.: 67 259 91 62 ; 67 250 01 87 fax: 67 250 01 87 e-mail: dziekanat@pwsz.eu www.pwsz.eu NIP: 765-159-71-78

ul. Murarska 9A 73-150 Łobez tel.: 501 894 828 fax: 91 397 64 70 e-mail: b.kajat@lcfe.pl www.lcfe.pl NIP: 854-130-53-30

W ramach Wydziału Społeczno-Inżynieryjnego funkcjonują 4 instytuty: Ekonomiczny, Politechniczny, Kultury Fizycznej i Humanistyczny. Oferowane kierunki to: finanse i rachunkowość, zarządzanie i inżynieria, wychowanie fizyczne, filologia oraz informatyka i ekonometria. Within the Social-Engineering Faculty there operate four institutes: Economic, Polytechnic, Physical Education and Humanities. The fields of study offered include: finance and accounting, management and engineering, physical education, philology, and computer science and econometrics.

Workshops on financial education combined with Cashflow 101 board game. You will get to know: why your bank does not ask you about school certificate, why hard work does not bring any results, whether your house is your asset, whether you play to win or whether you play not to lose,

Innerhalb der Fakultät für Sozial- und Ingenieurwissenschaften sind 4 Institute tätig: Institut für Ökonomie, Polytechnik, Sport und Geisteswissenschaften. Das Angebot umfasst folgende Fachrichtungen: Finanzen und Rechnungswesen, Manamegent und Ingenieurwesen, Sport, Philologie sowie Informatik und Ökonometrie.

Finanzbildung - Workshops und Brettspiel Casflow 101. Du kannst erfahren: Warum braucht deine Bank keine Schulzeugnisse? Warum bringt harte Arbeit keine Erfolge mit sich? Gehört dein Haus zu deinen Aktiva? Spielst du, um zu gewinnen, oder spielst du, um nicht zu verlieren?

Prestige s.c. Dominika Olejniczak, Rafał Kulka

Presto Szkoła Języków Obcych

ul. Czesława 2/57 71-504 Szczecin tel.: 91 820 48 28 fax: 91 820 48 28 e-mail: prestige@nietylkoszkolenia.pl www.nietylkoszkolenia.pl NIP: 851-304-24-56

Al. Wojska Polskiego 7A 70-236 Szczecin tel.: 793 797 977 fax: 91 431 99 13 e-mail: biuro@presto.edu.pl www.presto.edu.pl NIP: 851-206-49-87

Obszar działalności firmy: szkolenia menedżerskie, handlowe, interpersonalne, doradztwo i konsulting w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

090

Warsztaty z edukacji finansowej połączone z grą planszową Cashflow 101. Dowiesz się: Dlaczego Twój bank nie prosi Cię o świadectwo szkolne? Dlaczego ciężka praca nie przynosi efektów? Czy Twój dom stanowi Twoje aktywa? Czy grasz, aby wygrać, czy grasz, by nie przegrać?

Nauka języków 4 razy szybciej! Metoda Callana – język angielski. Metoda prestoDEUTSCH (odpowiednik Callana) – język niemiecki. Bezpłatne lekcje próbne! – nawet 2 tygodnie na sprawdzenie nas. Atrakcyjne zniżki i bonusy – możesz się uczyć nawet za darmo! U nas nie musisz płacić za cały semestr z góry!

The company’s area of activity: managerial, commercial, interpersonal trainings, counseling and consulting within the scope of running a business activity.

Learning languages 4 times faster! Callan method - English. PrestoDEUTSCH method (the equivalent of Callan method) – German. Trial lessons free of charge! - you have got even two weeks to check us. Attractive discounts and bonuses - you can even learn for free! With us you don’t need to pay for the whole semester in advance!

Tätigkeitsbereich unserer Firma: Manager-, Geschäfts- und Interpersonalschulungen, Beratung und Consulting im Bereich der Gewerbeführung.

Fremdsprachenlernen vier Mal schneller! Die Callan-Methode - Englisch. Die Methode PrestoDEUTSCH (Äquivalent der Callan-Methode) - Deutsch. Kostenloser Probeunterricht! - sogar 2 Wochen, um uns prüfen zu können. Günstige Ermäßigungen und Nachlässe - bei uns kannst du sogar kostenlos lernen! Bei uns musst du nicht für das ganze Semester im Voraus zu zahlen!


Profi Deutsch Piotr Czypicki

Salomon Centrum Szkoleniowo - Doradcze

Planty 1 70-730 Szczecin tel.: 784 672 205 e-mail: kontakt@profideutsch.pl www.profideutsch.pl NIP: 851-298-94-90

ul. Dworcowa 1 74-500 Chojna tel.: 91 414 21 24 ; 728 379 053 e-mail: biuro@salomonchojna.pl www.salomonchojna.pl NIP: 597-149-04-81

Firma świadczy profesjonalne usługi w zakresie języka niemieckiego. Prowadzimy kursy językowe na najwyższym poziomie, wykorzystując nowoczesne technologie multimedialne. Na potrzeby naszych szkoleń stworzyliśmy najskuteczniejszy system do nauki słownictwa.

Jesteśmy niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego oraz firmą doradczą. Nasza firma specjalizuje się w obsłudze firm i instytucji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego. Dodatkowo organizujemy różnego rodzaju kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

The company provides professional services within the scope of German language. We conduct language courses at the highest level, using the newest multimedia technologies. For the purposes of our trainings we have created the most efficient system for vocabulary learning.

We are a non-public institution of lifelong learning and a consulting company. Our company specializes in serving companies and institutions in the field of safety and hygiene of work and fire safety. In addition, we organize various courses to improve occupational skills.

Wir erbringen professionelle Dienstleistungen im Bereich der deutschen Sprache. Wir führen Sprachkurse auf dem höchsten Niveau und unter Einsatz von modernen Multimedia-Technologien. Zum Zwecke unserer Schulungen haben wir das effektivste System zur Wortschatzbeherrschung entwickelt.

Wir sind eine nicht öffentliche Einrichtung für Lebenslanges Lernen und eine Beratungsfirma zugleich. Wir spezialisieren uns auf Betreuung von Firmen und Institutionen im Bereich der Arbeitssicherheit und Arbeitshygiene und Brandschutz. Zusätzlich dazu organisieren wir unterschiedliche Kurse zur Erhöhung der beruflichen Qualifikationen.

Stepbystep Szkolenia & Coaching Artur Rak

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

ul. Kaczeńcowa 16 72-003 Dobra tel.: 883 701 636 e-mail: kontakt@e-globus.pl www.e-globus.pl NIP: 851-116-22-74

ul. Mieszka I 61 C 71-011 Szczecin tel.: 91 48 38 164 fax: 91 48 30 581 e-mail: biuro.rektora@cb.szczecin.pl www.cb.szczecin.pl NIP: 955-197-85-51

Jesteśmy małą, profesjonalną firmą szkoleniową. Cechuje nas indywidualne podejście oraz krótkie terminy realizowanych zleceń. Co robimy? Doradzamy, konsultujemy, szkolimy z zakresu marketingu i sprzedaży. Nasi klienci to głównie właściciele firm, pracownicy z działów marketingu i HR, menedżerowie. We are a small, professional training company. Individual approach and short performance periods of orders are our characteristic features. What do we do? We counsel, consult, train within the scope of marketing and sales. Mostly the owners of companies, employees from marketing and HR divisions, and managers are our customers. Wir sind eine kleine professionelle Schulungsfirma. Wir zeichnen uns durch individuelle Betrachtung und kurze Termine der Auftragsabwicklung aus. Was machen wir? Beratung, Consulting, Schulungen im Bereich von Marketing und Verkauf. Zu unseren Kunden gehören vorwiegend Firmeneigentümer, Mitarbeiter aus Marketing- und HR-Abteilungen, Manager.

Uczelnia prowadzi studia magisterskie na kierunku pedagogika oraz licencjackie na kierunkach: pedagogika, politologia, filologia i ekonomia. Prowadzimy również studia podyplomowe na kierunkach: socjoterapia, bezpieczeństwo wewnętrzne i wielu innych. The college conducts master’s studies in pedagogy and bachelor studies in the fields of pedagogy, political science, philology and economics. We also run postgraduate studies in the fields of: sociotherapy, internal security, and many more. Unsere Hochschule hat in ihrem Angebot Magisterstudium in der Fachrichtung Pädagogik und Lizenziatstudium in den Fachrichtungen: Pädagogik, Politikwissenschaft, Philologie und Ökonomie. In unserem Angebot haben wir auch Aufbaustudium in den Fachrichtungen: Soziotherapie, innere Sicherheit und andere.

091


Szkoła Bell

Szkoła Języka Angielskiego International House

Al. Wojska Polskiego 42 70-475 Szczecin tel.: 91 488 43 00 fax: 91 812 77 54 e-mail: szczecin@bellschools.pl www.bellschools.pl NIP: 584-106-54-66

ul. Zwycięstwa 7-9A 75-028 Koszalin tel.: 94 341 01 80 ; 94 341 01 96 fax: 94 341 01 80 e-mail: koszalin@inthouse.pl www.inthouse.pl NIP: 669-101-83-29

Kursy języka angielskiego i niemieckiego dla dzieci, młodzieży, studentów i osób dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania. Szkolenia dla firm skrojone na miarę potrzeb klientów www.bellcorporate.pl. Szkoła Bell w Szczecinie jest także centrum egzaminacyjnym Cambridge ESOL. English and German courses for children, adolescents, students and adults at all the levels of advancement. Trainings for companies adjusted to customers’ needs www.bellcorporate.pl. Bell School is also Cambridge ESOL examination center in Szczecin. Englisch- und Deutsch-Sprachkurse für Kinder, Jugendliche, Studenten und Erwachsene in allen Fortschrittsstufen. Individuell an Kundenbedürfnisse angepasste Schulungen für Firmen. www.bellcorporate.pl. Die Schule Bell in Szczecin ist auch als Prüfungszentrum für Cambridge ESOL tätig.

Angielski z Anglikami – angielski bez problemów. Kursy języka angielskiego prowadzone przez brytyjskich lektorów (native speakers), weryfikowanych przez Human Recources IH London – na wszystkich poziomach zaawansowania, pod nadzorem zatrudnionego w szkole na stałe dyrektora ds. metodycznych. English with Englishmen - English without problems. English courses conducted by the British teachers (native speakers), verified by Human Resources IH London - at all the levels of advancement, under the supervision of a permanently employed in the school methodology director. Englisch mit Engländern - Englisch ohne Probleme. Durch britische Lektoren (Nativ Speakers) geführe Englischkurse. Unsere Lektoren wurden durch Human Recources IH London geprüft. Kurse auf jedem Fortschrittsniveau. Alles unter der Aufsicht des bei unserer Schule fest angestellten Direktors für Methodik.

Szkoła Językowa A+ Plac Wolności 4-5 78-600 Wałcz tel.: 67 250 10 29 fax: 67 250 10 29 e-mail: szkola@jezykowa.eu www.jezykowa.eu NIP: 765-139-42-22

Skutecznie uczymy języków obcych na każdym poziomie zaawansowania. Prowadzimy kursy językowe ogólne, przygotowujące do egzaminów i specjalistyczne. Dzieci (już od 3 miesiąca życia) uczymy metodą Helen Doron. Wykonujemy tłumaczenia przysięgłe i zwykłe we wszystkich językach europejskich.

092

Szkoła Języków Obcych Jolanty Uścinowicz ul. 3 Maja 4/7 70-214 Szczecin tel.: 91 488 33 75 ; 501 135 688 fax: 91 488 33 75 e-mail: sekretariat@sjo.com.pl www.sjo.com.pl NIP: 852-050-32-89

Nauczanie języków obcych w grupach i indywidualnie dla dzieci, młodzieży i dorosłych na różnych poziomach zaawansowania. Tłumaczenia standardowe i symultaniczne, konsultacje, konwersacje, obozy językowe dla dzieci i młodzieży. Pełna oferta dostępna na www.sjo.com.pl. Zapraszamy!

We effectively teach foreign languages at each and every level of advancement. We run general courses, the ones which aim at preparing for exams, as well as specialist courses. Children (beginning as early as from the third month of life) are taught using the method of Helen Doron. We do certified and standard translations in all the European languages.

Teaching foreign languages in groups and individually to children, adolescents and adults at different levels of advancement. Standard translations and simultaneous interpretation, consultations, conversations, language camps for children and young people. The full offer available at www.sjo.com.pl. We welcome you to visit us!

Erfolgreiche Fremdsprachenkurse in jeder Fortschrittsstufe. Wir führen allgemeine Kurse, Kurse mit Prüfungsvorbereitung und Fachkurse. Kinder (bereits ab 3. Lebensmonat) werden nach Helen-Doron-Methode unterrichtet. Wir bieten auch beglaubigte und unbeglaubigte Übersetzungen in allen europäischen Sprachen an.

Fremdsprachenunterricht in Gruppen und individuell, f��r Kinder, Jugendliche und Erwachsene in unterschiedlichen Fortschrittsstufen. Standard- und Simultandolmetschen, Sprechstunden, Konversationen, Fremdsprachenlager für Kinder und Erwachsene. Das gesamte Angebot entnehmen Sie bitte unserer Webseite unter www.sjo.com.pl. Seien Sie herzlich willkommen!


Szkoła Języków Obcych Meritum

Szkoła Nauki Jazdy Roy

ul. Strzelecka 40 74-300 Myślibórz tel.: 511 044 011 e-mail: meritum.szkola@wp.pl www.meritum.szkola.pl NIP: 597-157-34-51

ul. Dąbrowskiego 1A 72-600 Świnoujście tel.: 91 321 73 38 ; 501 528 558 fax: 91 322 39 93 e-mail: naukajazdy@swinoujscie.com.pl www.naukajazdy.swinoujscie.pl NIP: 855-136-64-16

Szkoła oferuje kursy, szkolenia dla firm, warsztaty oraz zajęcia indywidualne. Korzystamy z najlepszych metod nauczania, skierowanych do różnych grup wiekowych, firm i instytucji. Prowadzimy zajęcia innowacyjną na lokalnym rynku metodą Callana.

Szkolenie kandydatów na kierowców (A, A1, A2, AM, B, B1, B-automat, C, C+E, B+E, D, T). Kursy dla kier. zawodowych – kwalifikacja wstępna i szkolenie okresowe. Kursy dla instr. nauki jazdy. Szkolenie operatorów wózków widłowych, suwnic, dźwigów, podestów ruchomych i inne. Szkolenia BHP, ADR i ppoż.

The school offers courses, trainings for companies, workshops and individual classes. We use the best teaching methods directed to different age groups, companies and institutions. We conduct the classes using Callan method which is innovative on the local market.

Trainings for candidates to be drivers ([categories] A, A1, A2, AM, B, B1, B-an automatic gearbox, C, C+E, B+E, D, T). Trainings for professional drivers preliminary qualification and periodic training. Trainings for driving instructors. Training for operators of forklifts, cranes, elevators, mobile platforms and other. Work safety, ADR and fire-fighting training.

Unsere Schule hat in ihrem Angebot Kurse, Schulungen für Firmen, Workshops und individuellen Unterricht. Wir verwenden die besten Unterrichtsmethoden, die den einzelnen Altersgruppen, Firmen und Einrichtungen individuell angepasst werden. Unser Unterrricht wird mit der auf dem lokalen Markt innovativen Callan Methode geführt.

Schulungen für Führerscheinbewerber (A, A1, A2, AM, B, B1, B-Automatik, C, C+E, B+E, D, T). Kurse für Kraftfahrer - Vorqualifikationen und regelmäßige Schulungen. Kurse für Fahrlehrer. Schulungen für Bediener von Gabelstaplern, Kränen, Fahrbühnen. Schulungen im Bereich von Arbeitssicherheit und Arbeitshygiene, ADR und Brandschutz.

Środkowopomorskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej

Teichert & Partners Psychologia i Biznes

ul. Zwycięstwa 42 75-037 Koszalin tel.: 501 264 193 ; 94 347 00 50 fax: 94 341 13 12 e-mail: sce@sce.net.pl www.sce.net.pl NIP: 669-167-49-73

ul. Poniatowskiego 76B/1-2 71-112 Szczecin tel.: 91 486 05 05 fax: 91 486 05 05 e-mail: info@teichert.pl www.teichert.pl NIP: 697-113-71-30

Szeroki profil szkoleń skierowanych do wszystkich szczebli administracji publicznej, jednostek budżetowych, a także szkolenia skierowane do sektora prywatnego.

Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą. Pomagamy naszym klientom w takich obszarach, jak zarządzanie, sprzedaż, marketing i rozwój osobisty. Są wśród nas trenerzy biznesu i praktycy zarządzania, psychologowie, ekonomiści, socjologowie. Działamy na rynku szkoleniowym od kilkunastu lat.

Wide profile of trainings targeted to all the levels of public administration, budgetary units, and the trainings directed to the private sector.

We are training and counseling company. We help our customers in such areas as management, sale, marketing and personal development. There are business coaches and management practitioners, psychologists, economists, sociologists among us. We have been operating on the training market for over a dozen years.

Ein umfangreiches Angebot über Schulungen für alle Stufen der öffentlichen Verwaltung, Haushaltseinheiten, als auch Schulungen für den Privatsektor.

Wir sind eine Schulungs- und Beratungsfirma. Wir unterstützen unsere Kunden in folgenden Bereichen: Management, Verkauf, Marketing und persönliche Entwicklung. Unter uns gibt es Business-Trainers und Management-Praktiker, Psychologen, Wirtschaftler, Soziologen. Wir sind auf dem Schulungsmarkt seit einigen zehn Jahren tätig.

093


094

Translantica - Centrum Języków Obcych z dojazdem do domu lub firmy

Vocat Agata Kostecka

ul. Cegielniana 6 74-400 Dębno tel.: 794 725 510 e-mail: kontakt@translantica.com.pl www.translantica.com.pl NIP: 597-163-67-89

ul. Żubrów 6 71-616 Szczecin tel.: 696 488 199 e-mail: agata.vocat@gmail.com NIP: 851-268-04-91

Centrum oferuje indywidualne kursy z dojazdem do Państwa domu lub firmy na terenie Szczecina i okolic. Szeroki wybór kursów dla dzieci i dorosłych. Doświadczona kadra lektorska. Zajęcia odbywają się 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Bezpłatny dojazd!

Oferuję usługi w zakresie nauczania języka angielskiego, szczególnie angielski biznesowy. Prowadzę zajęcia przygotowujące do egzaminów językowych (BEC P i V, FCE, CAE i inne). Jestem również certyfikowanym trenerem biznesu. Prowadzę szkolenia biznesowe, także w języku angielskim.

The center offers on-site individual courses at your home or company at the territory of entire Szczecin and neighborhood. A wide selection of courses for children and adults. Experienced teaching staff. The classes take place 7 days a week between 7 a.m. to 9 p.m. You can drive here for free!

I offer the services within the scope of English learning, particularly business English. I conduct classes aiming at the preparation for language exams (BEC Preliminary and Vantage, FCE, CAE and others). I am also a certified business coach. I conduct business trainings, also in English.

Unser Zentrum hat in seinem Angebot Individuallkurse in Ihrem Haus oder am Sitz Ihrer Firma in Szczecin und in seiner Umgebung. Eine reiche Auswahl an Kursen für Kinder und Erwachsene. Erfahrene Lehrer. Der Unterricht findet 7 Tage pro Woche von 7 bis 21 Uhr statt. Kostenlose Anfahrt!

Mein Angebot umfasst Englischunterricht, und insbesondere BusinessEnglisch. Vorbereitung auf Sprachprüfungen (BEC P und V, FCE, CAE und andere). Ich bin auch zertifizierter Business-Trainer. Mein Angebot umfasst auch Business-Schulungen, auch auf Englisch.

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie

Plac Jana Kilińskiego 3 70-965 Szczecin tel.: 91 450 12 01 ; 91 450 17 01 fax: 91 450 17 11 e-mail: info@wzdz.pl www.wzdz.pl NIP: 851-010-77-87

Al. Wojska Polskiego 128 70-491 Szczecin tel.: 91 422 58 58 fax: 91 452 69 44 e-mail: rekrutacja@wsb.szczecin.pl NIP: 778-102-89-41

Działamy na rynku usług szkoleniowych od ponad 60 lat. Nasz główny zakres działania to profesjonalna organizacja szkoleń w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, prowadzonych we własnej nowoczesnej bazie dydaktycznej przez doświadczoną i sprawdzoną kadrę. Mamy system zarządzania jakością ISO.

Wydział proponuje studia licencjackie na 3 kierunkach: finanse i rachunkowość, zarządzanie i logistyka. W ich obrębie znajduje się 16 specjalności do wyboru. Ponadto w swojej ofercie uczelnia ma studia podyplomowe na 11 kierunkach.

We have been operating on the market of training services for over 60 years. Our primary scope of operation includes professional organization of trainings as far as professions sought on the labor market are concerned, the trainings being conducted in our own modern didactic premises by experienced and checked staff. We have got ISO quality management system.

The faculty proposes bachelor studies in the following 3 fields of study: finance and accountancy, management and logistics. There are 16 specializations within them to choose from. Moreover, the college has got in its offer postgraduate studies in 11 fields of study.

Auf dem Markt sind wir über 60 Jahre tätig. Unser grundsätzlicher Tätigkeitsbereich beruht auf der professionellen Organisation von Schulungen in den auf dem Arbeitsmarkt gefragten Berufen. Schulungen werden in unserer modernen didaktischen Basis durch erfahrene und zuverlässige Schulungskräfte geführt. Wir haben das Qualitätsmanagementssystem ISO.

Die Fakultät hat in ihrem Angebot Lizentiatsstudium in drei Fachrichtungen: Finanzen und Rechnungslegung, Management und Logistik. Im Rahmen der Fachrichtungen kann man unter 16 Fachgebieten wählen. Dabei enthält das Angebot der Hochschule elf Aufbaustudiengänge.


Zachodniopomorska Szkoła Businessu Sp. z o.o. w Szczecinie ul. Żołnierska 53 71-210 Szczecin tel.: 91 814 94 10 fax: 91 814 94 40 e-mail: rektorat@zpsb.szczecin.pl www.zpsb.szczecin.pl NIP: 852-000-09-44

Doradztwo, prace badawczo-rozwojowe, działalność prawnicza, działalność edukacyjna, poligraficzna, sprzedaż książek.

Counseling, research and development works, legal activity, educational, printing activity, sale of books.

Beratung, Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, Bildungstätigkeit, Druckereigewerbe, Handel mit Büchern.

095


STYCZEŃ 13.01 15.01 15-22.01 26-27.01 28.01

LUTY

4.02 9.02 12.02 18.02 23-24.02 25.02

MARZEC 3.03 5-6.03 17.03 23.03 25.03 30-31.03

KWIECIEŃ 2-3.04 7.04 14.04 15.04 27-28.04 27-29.04 29.04

MAJ

30.04-3.05 12.05 13.05 21.05 25.05 25.05-26.05 27.05

CZERWIEC 4.06 11.06 17.06 22.06 24.06 25.06

096

“Planowanie spadkowe, sukcesja w firmie i rodzinie” - bezpłatne szkolenie Squash Izbowy Izbowy wyjazd na narty do Włoch Akademia Wina “Profesjonalna sprzedaż” - bezpłatne szkolenie

“Jak z sukcesem prowadzić firmę” - bezpłatne szkolenie Izbowy Wieczorek Brydżowy Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PIG Kabareton Izbowy Akademia Wina “Kształtowanie wizerunku firmy” - bezpłatne szkolenie

Izbowy Wieczór Filmowy Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej w Warszawie Wręczenie nagród “Buławy Nestora Przedsiębiorczości” “Planowanie spadkowe, sukcesja w firmie i rodzinie” - bezpłatne szkolenie “Profesjonalna obsługa klienta” - bezpłatne szkolenie Akademia Wina

Izbowy Turniej Tenisowy Izbowy Turniej w Kręgle Akademia Wina “Jak efektywnie zarządzać płynnością w firmie” - bezpłatne szkolenie Akademia Wina Polsko-Ukraińskie Forum Gospodarcze “Techniki motywowania i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu” - bezpłatne szkolenie

Wyjazd turystyczny do Lizbony Akademia Wina Izbowy Wieczorek Brydżowy Izbowe Ściganie GRAND PRIX na torze gokartowym “Planowanie spadkowe, sukcesja w firmie i rodzinie” - bezpłatne szkolenie Akademia Wina “Etykieta biznesowa z elementami protokołu dyplomatycznego” - bezpłatne szkolenie

Izbowy Piknik Golfowy Izbowe Nurkowanie Wielka Gala Północnej Izby Gospodarczej “Jak zrobić biznes w Niemczech” - bezpłatne szkolenie “Marketing w nowoczesnej firmie” - bezpłatne szkolenie Izbowy wyjazd na ryby

LIPIEC

2.07 8.07 13.07 16.07 29.07

SIERPIEŃ 6.08 10.08 13.08 20.08 26.08

WRZESIEŃ 3.09 7.09 9.09 21-23.09 29.09 30.09

Zawody na nartach wodnych “Pierwsza pomoc” - bezpłatne szkolenie Rejs statkiem “Dziewanna” Izbowe Nurkowanie “Wystąpienia publiczne, budowanie prezentacji i prelekcji” - bezpłatne szkolenie

Turniej Paintball dla firm “Pierwsza pomoc” - bezpłatne szkolenie Squash Izbowy Izbowe Nurkowanie “Bądź liderem, zbuduj wymarzony zespół” - bezpłatne szkolenie

Izbowe Pożegnanie Lata “Planowanie spadkowe, sukcesja w firmie i rodzinie” - bezpłatne szkolenie Herbatka Izbowa Wyjazd na targi Life Style Expo Izbowy Wieczorek Brydżowy “Zarządzaj swoim czasem, wykorzystuj go efektywnie” - bezpłatne szkolenie

PAŹDZIERNIK 7.10 7-9.10 13.10 18.10 26.10 28.10

LISTOPAD 4.11 9.11 18.11 24.11 25.11 26.11

GRUDZIEŃ 7.12 8.12 15.12 16.12 22.12

Dni Budowlanych Wyjazd turystyczny do Rzymu Izbowy Turniej w Kręgle Debata z kandydatami na posłów do Sejmu RP “Planowanie spadkowe, sukcesja w firmie i rodzinie” - bezpłatne szkolenie “Dobry pracownik to zmotywowany pracownik - czyli kogo, jak i czym” - bezpłatne szkolenie

Izbowy Wieczorek Brydżowy “Jak zrobić biznes w Niemczech” - bezpłatne szkolenie Kabareton Izbowy Andrzejki Izbowe “Pozyskaj dobrego pracownika czyli wszystko o rekrutacji, selekcji” - bezpłatne szkolenie Squash Izbowy

“Planowanie spadkowe, sukcesja w firmie i rodzinie” - bezpłatne szkolenie Izbowy Wieczór Filmowy Wigilia Izbowa “Techniki NLP, zastosowania w nowoczesnym biznesie” - bezpłatne szkolenie Wręczenie nagród “Buławy Nestora Przedsiębiorczości”


Actum Finanse S.A.

ul. Bohaterów Warszawy 82/17 71-061 Szczecin tel.: 91 484 61 99 fax: 91 484 61 99 e-mail: robert@abovo.biz.pl NIP: 852-102-67-91

ul. Jagiellońska 39 B 70-382 Szczecin tel.: 91 425 07 21 ; 91 820 11 11 fax: 91 425 07 23 e-mail: biuro@actum-finanse.pl www.actum-finanse.pl NIP: 852-255-51-55

Doradztwo finansowe: inwestycje krótko i długoterminowe, jednoraz. i regularne, ubezpieczenia na życie i majątkowe, kredyty mieszkaniowe i inwestycyjne. Usługi księgowe: prowadzenie KPiR, ksiąg handlowych, ZUS, płace, rozliczenia roczne. Dojazd do klienta. Uprawnienia Ministra Finansów. OC zawodowe. Financial counseling; short-term and long-term, one-time and regular investments, life and property insurance, home and investment credits. Accounting services: keeping of revenue and expense ledger, books of accounts, Social Insurance Institution [ZUS], payroll, annual settlements. Onsite visits. Entitlement of the Minister of Finance. Professional third-party insurance.

Pozabankowa instytucja finansowa zajmująca się udzielaniem pożyczek. Powstała jako odpowiedź na rosnące potrzeby rynku w zakresie szybkich i bezpiecznych pożyczek na nieokreślony cel przy absolutnym minimum formalności. Jedynym kryterium jest zabezpieczenie na nieruchomości.

Non-banking financial institution involved in granting loans. It has been established as the response for the increasing market needs within the scope of quick and secure loans for unspecified aim at the minimum level of formality. The only criterion is the real estate collateral.

Finanzberatung: lang- und kurzfristige Investitionen, einmalige und reguläre, Lebens- und Vermögensversicherungen, Wohnunungs- und Investitionskredite. Buchhaltungs: Führung bei der Eingangs- und Ausgangsbücher, Handelsbücher, Sozialversicherungsanstalt, Gehaltsabrechnungen, Jahreserklärungen. Zufahrt an die Kunden. Berechtigungen des Finanzministers. Berufliche Haftpflichtversicherung.

Finanzinstitution außerhalb der Bank beschäftigt sich mit Anleihen. Entstand als Antwort für wachsende Marktbedürfnisse für schnelle und sichere Anleihen zum unbestimmten Zweck bei Minimum der Formalitäten. Einziges Kriterium ist Absicherung an Immobilien.

Alior Bank Spółka Akcyjna

Bank BGŻ

Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa tel.: 723 685 342 ; 723 685 206 ; 782 892 996 e-mail: iwona.bialach@alior.pl www.aliorbank.pl NIP: 107-001-07-31

Pl. Lotników 3B 40-414 Szczecin tel.: 91 433 19 10 fax: 91 433 82 20 e-mail: o.szczecin-sekret@bgz.pl www.bgz.pl NIP: 526-100-85-46

Banki. Placówki w Szczecinie: ul. Rydla 52 al. Wojska Polskiego 39 al. Wyzwolenia 32

EKONOMIA ECONOMY ÖKONOMIE

AB OVO Usługi Finansowe

Uniwersalny bank komercyjny, od lat zajmujący miejsce w pierwszej dziesiątce największych banków w Polsce. Dysponuje siecią ponad 300 oddziałów oraz udostępnia bezprowizyjnie ponad 3500 bankomatów w całym kraju. Klienci mają do dyspozycji nowoczesne i wygodne rozwiązania bankowe.

Banks. Branches in Szczecin: ul. Rydla 52 al. Wojska Polskiego 39 al. Wyzwolenia 32

A universal commercial bank for years being among the top ten largest banks in Poland. It has the network of over 300 branches and it provides over 3500 automated teller machines without any commission in the whole country. The customers may use modern and comfortable banking solutions.

Banken. Bankfilialen in Szczecin: Rydla-Strasse 52 Wojska Polskiego-Allee 39 Wyzwolenia-Allee 32

Universale, komerzielle Bank, die sich seit Jahren in der Gruppe von zehn größten Banken in Polen befindet. Sie besitzt über 300 Niederlassungen und verfügt kostenlos über 3500 Bankautomaten im ganzen Lande. Die Kunden haben zu Ihrer Verfügung moderne und bequeme Bankdienstleistungen.

099


Bank DnB Nord Polska S.A.

Bank Gospodarstwa Krajowego

ul. Partyzantów 3/2 70-222 Szczecin tel.: 91 484 29 91 fax: 91 484 49 04 e-mail: piotr.blaszczyk@dnbnord.pl www.dnbnord.pl NIP: 525-221-29-39

ul. Tkacka 4 70-556 Szczecin tel.: 91 434 47 11 fax: 91 434 47 12 e-mail: szczecin@bgk.com.pl www.bgk.com.pl NIP: 525-001-23-72

EKONOMIA ECONOMY ÖKONOMIE

Jedyny w Polsce bank państwowy, istniejący od 1924 r. Zarządza funduszami i programami rządowymi.

The only state bank in Poland which has been operating since the year 1924. It manages the government funds and programs.

Die einzige staatliche Bank in Polen, existiert seit 1924. Verfügt mit Finanzmitteln und Regierungsprogrammen.

100

Bank Ochrony Środowiska S.A. Centrum Korporacyjne w Szczecinie

Bank Polska Kasa Opieki S.A Centrala

ul. Monte Cassino 16 70-466 Szczecin tel.: 91 480 06 00 fax: 91 480 06 01 e-mail: szczecin@bosbank.pl www.bosbank.pl NIP: 527-020-33-13

ul. Grzybowska 53/57 00-950 Warszawa tel.: 22 656 00 00 fax: 22 656 00 04 e-mail: info@pekao.com.pl www.pekao.com.pl NIP: 526-000-68-41

Od 19 lat na rynku. Naszym atutem jest szeroka paleta nowoczesnych bankowych produktów dla klientów korporacyjnych i jednostek samorządu terytorialnego. Oferujemy preferencyjne, bardzo nisko oprocentowane kredyty na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i zarazem wspierające rozwój biznesu.

Bank działa od 80 lat. Jest jednym z największych banków Europy Środkowej, a w Polsce największym bankiem pod względem kapitalizacji rynkowej.

For 19 years on the market. Our strengths include a variety of modern banking products for corporate customers and local government units. We offer preference, low interest credits for undertakings connected with the protection of environment and at the same time supporting business development.

The bank has been operating for 80 years. It is one of the biggest banks in the Central Europe, and it is the biggest bank in Poland as far as market capitalization is concerned.

Seit 19 Jahren auf dem Markt. Unser Vorzug ist Vielfalt von modernen Bankprodukten für Korporationskunden und Selbstverwaltungseinheiten. Wir bieten niedrigverzinsliche Vorzugskredite auf Unternehmen, die mit Umweltschutz verbunden sind und unterstützten gleichzeitig die Geschäftsentwicklung.

Bank existiert seit 80 Jahren. Ist eine der größten Banken in Mitteleuropa und hinsichtlich der Marktkapitalisierung die größte Bank in Polen.


Bank Zachodni WBK S.A.

ul. Jagiellońska 97 70-435 Szczecin tel.: 91 432 22 20 ; 91 462 60 86 ; 91 483 40 30 fax: 91 488 28 36 e-mail: bsrz@tstd.pl www.bsrz.tstd.pl NIP: 852-040-08-85

ul. Matejki 22 70-530 Szczecin tel.: 91 480 29 21 fax: 91 480 29 62 e-mail: michal.jefimowicz@bzwbk.pl www.bzwbk.pl NIP: 896-000-56-73

Działalność bankowa.

Kredyty, lokaty, wymiana walut, obsługa bankowa.

Banking activity.

Credits, deposits, currency exchange, bank servicing.

Banktätigkeit.

Kredite, Einlagen, Geldwechsel, Bankdienstleistung.

Bankowy Fundusz Leasingowy S.A.

Biuro Rachunkowe Trames S.C.

ul. Kapitańska 2 71-602 Szczecin tel.: 91 812 03 17 ; 603 803 391 fax: 91 812 03 18 e-mail: szczecin@bankowyleasing.pl www.bankowyleasing.pl NIP: 725-173-56-94

ul. Monte Cassino 24 70-467 Szczecin tel.: 91 424 43 47 ; 697 110 155 e-mail: trames@trames.pl www.trames.pl NIP: 955-216-01-66

Leasing operacyjny i kapitałowy pojazdów, flot pojazdów, maszyn i urządzeń, nieruchomości i jednostek pływających. Wynajem i zarządzanie flotami pojazdów. Finansowanie w złotówkach, euro, frankach szwajcarskich lub dolarach. Organizowanie zakupów środków trwałych z zagranicy.

Kompleksowa obsługa firm w zakresie: księgowość (specjalizacja – pełna księgowość); doradztwo i nadzór księgowy; obsługa kadr i płac; zarządzanie finansami; controlling; rejestracja spółek handlowych.

Operational and capital leasing of vehicles, fleet of vehicles, machines and devices, real estate and vessels. Lease and management of vehicle fleets. Financing in Polish zloty, euro, Swiss franc or dollar. Organization of fixed assets purchases from abroad.

Comprehensive servicing of companies in the following areas: accounting (specialization - full accounting), counseling and accounting supervision, handling of human resources and payroll, financial management, controlling, registration of commercial companies.

Operatives Leasing und Kapitalleasing der Fahrzeuge, Fahrzeugsflotten, Maschinen und Anlagen, Immobilien und Wasserfahrzeuge. Vermietung und Verwaltung der Fahrzeugsflotten. Finanzierung in Zloty, Euro, Franken, Dollar. Organisation der Einkauf von Sachanlagen aus dem Ausland.

Komplette Firmenbedienung im Bereich: Buchhaltung (Fachgebiet - volle Buchhaltung); Beratung und Buchhaltungsaufsicht; Personalabteilung und Gehaltsabrechnungen, Verwaltung der Finanzen, Controlling, Anmeldung der Handelsgesellschaften.

EKONOMIA ECONOMY ÖKONOMIE

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Szczecinie

101


EKONOMIA ECONOMY ÖKONOMIE

102

BRE Bank S.A., Oddział Korporacyjny Szczecin

BRE Leasing Sp. z o.o.

Pl. Żołnierza Polskiegp 1B 70-551 Szczecin tel.: 91 430 11 03 fax: 91 488 32 27 e-mail: oddzial.szczecin@brebank.pl www.brebank.pl NIP: 526-021-50-88

ul. Niepodległości 22 70-412 Szczecin tel.: 91 434 71 74 ; 91 434 70 73 fax: 91 488 32 65 e-mail: szczecin@bre-leasing.com.pl www.bre-leasing.com.pl NIP: 526-021-29-25

Bank dla instytucji, korporacji oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Oferuje wszystkie typy finansowania, poczynając od kredytu obrotowego po wieloletnie, złożone projekty inwestycyjne oparte o finansowanie strukturalne.

Leasing to doskonały i prosty sposób na sfinansowanie Twoich inwestycji! BRE Leasing wyróżnia wszechstronna oferta leasingu ruchomości i nieruchomości kierowana do klientów korporacyjnych i instytucjonalnych, średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw.

The Bank for institutions, corporations and small and medium enterprises. It offers all types of financing, starting with a short-term credit, up to longterm, complex investment projects based on structured financing.

Leasing is an excellent and easy way to finance your investments! BRE Leasing is distinguished by a comprehensive range of leasing of movable and immovable properties directed to corporate and institutional clients, medium, small and micro enterprises.

Bank für Institutionen, Korporationen sowie Klein- und Mittelunternehmen. Sie bietet alle Finanzierungsmöglichkeiten, ab einen Umsatzkredit zu den langjährigen Investitionsprojekten, die auf Strukturfinanzierung basieren.

Leasing ist die beste und einfachste Weise auf Finanizerung Deiner Investitionen! BRE Leasing unterscheidet das vielseitige Leasing-Angebot der Mobilien und Immobilien, das an den Korporationskunden und institutionellen Kunden der Mittel-, Klein- und Mikrounternehmen gerichtet ist.

Centralne Biuro Obrotu Wierzytelnościami Remigiusz Rekman

Centrum Finansowe Janosik

ul. Jagiellońska 39 B 70-382 Szczecin tel.: 91 425 07 21 ; 91 820 11 11 fax: 91 425 07 23 e-mail: biuro@cbow.pl www.cbow.pl NIP: 852-114-28-76

ul. Krzywoustego 28 70-316 Szczecin tel.: 91 433 22 77 ; 91 880 81 99 fax: 91 820 51 22 e-mail: biuro@cf-janosik.pl www.cf-janosik.pl NIP: 673-166-27-24

Podstawą naszej działalności jest skup wierzytelności oraz windykacja na zlecenie. Jako jedyna firma na naszym rynku zajmujemy się również restrukturyzację długów. Ponadto organizujemy szkolenia z dziedziny windykacji oraz pomagamy firmom w tworzeniu ich samodzielnych działów windykacji.

Przedstawiamy oferty 28 banków oraz instytucji finansowych. Szczycimy się 93-procentową przyznawalnością kredytową. Firmom oferujemy kredyty mimo wykazywanej straty finansowej, zaległości skarbowych i ZUS. Zapraszamy.

Our core business is buying debts and debt collection on demand. As the only company on our market we also deal with debt restructuring. We also arrange trainings in the field of debt collection and we assist companies in creating their independent debt collection divisions.

We present the offers of 28 banks and financial institutions. We take pride in 93 per cent of credit being awarded to us. We offer credits to companies, despite a financial loss shown, tax and social security arrears. We invite you to visit us.

Die Grundlage unserer Tätigkeit ist Ankauf der Gläubigerforderungen und Zurückforderung. Als einzige Firma auf unserem Markt beschäftigen wir uns mit Schuldenrestrukturierung. Überdies organisieren wir die Schulungen aus dem Bereich der Zurückforderung und helfen den Firmen bei der Organisation der Zurückforderungsabteilungen.

Wir stellen die Angebote von 28 Banken und Finanzinstitutionen vor. Wir haben 93-prozentige Kreditgewährleistung. Trotz der Finanzverluste und Rückstände im Steueramt und Sozialversicherunganstalt bieten wir einen Kredit an. Wir laden ein.


Doradztwo Ekonomiczno-Finansowe Mirosław Jasiczek

ul. Piłsudskiego 7 70-422 Szczecin tel.: 91 431 48 85 fax: 91 431 48 90 e-mail: przemyslaw.sawicki@db.com www.db-pbc.pl NIP: 676-010-74-16

ul. Fryderyka Chopina 49F/13 71-450 Szczecin tel.: 606 820 550 e-mail: miroslaw.jk@interia.pl NIP: 955-144-11-47

Jedna z wiodących globalnych instytucji finansowych, świadcząca m.in. wysokiej klasy usługi bankowe w segmencie klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Kredyty hipoteczne, pożyczki hipoteczne, kredyty konsolidacyjne, kredyty inwestycyjne, kredyty gotówkowe, biznesplany, leasing nieruchomości, leasing operacyjny i finansowy, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, ubezpieczenia, doradztwo ekonomicznofinansowe.

One of the leading global financial institutions, providing, among others, high-class banking services in the segment of individual customers and small and medium enterprises.

Mortgage credits, mortgage loans, consolidation credits, investment credits, cash credits, business plans, real estate leasing, operational and financial leasing, intermediation in real estate turnover, property management, insurance, financial and economic consulting.

Eine der führenden globalen Finanzinstitutionen erbringt die Dienstleistungen u. a. Bankdienstleistungen von bester Qualität für individuelle Kunden sowie für Klein- und Mittelunternehmen.

Hypothekarkredite, Hypothekendarlehen, Konsolidierungskredite, Investitionskredite, Bargeldkredite, Businesspläne, Leasing der Immobilien, Finanzleasing, Oparations-Leasing, Vermittlung des Immobilienverkehrs, Verwaltung der Immobilien, Versicherungen, ökonomische und finanzielle Beratung.

Ed-Pro Sp. z o.o.

FF-U-H Victoria +

ul. Jasia i Małgosi 2 71-804 Szczecin tel.: 722 140 014 ; 601 960 929 fax: 91 886 54 23 e-mail: biuro@ed-pro.pl www.ed-pro.pl NIP: 851-309-14-89

Więcław 21/1 78-316 Brzeżno tel.: 510 538 227 e-mail: gold.multi@gmail.com NIP: 672-176-38-37

Firma zajmuje się dwoma głównymi rodzajami działalności: zaawansowane usługi finansowo-księgowe (obsługując w sposób kompleksowy zarówno duże, średnie, jak i mikroprzedsiębiorstwa) oraz pozyskiwanie finansowania dla nowych projektów z zakresu IT (współtworząc nowe idee IT).

Przedstawiciel handlowy niemieckiego Sutorbanku. Oferujemy klientom inwestycje w czyste złoto próby 999,9. Lokaty jednorazowe i systematyczne, zwolnione z podatku VAT. W ofercie także: kredyty dla firm, leasing uproszczony, bez BIK; pożyczki gotówkowe – procedury uproszczone; doradztwo finansowe.

The company deals with two main types of activities: advanced financial and accounting services (serving in a comprehensive manner, large, medium and micro enterprises), and acquisition of financing for new projects in IT (co-creating new IT ideas).

Sales representative of the German Sutorbank. We offer our customers investments in pure gold of 999.9 test. One-time and systematic deposits, exempt from VAT. The offer also includes: credits for companies, simplified leasing, no BIK [credit information], cash loans - simplified procedures, financial counseling.

Firma wirkt in zwei Fachbereichen: fortgeschrittene Finanzdienstleistungen und Buchhaltung (volle Bedienung entweder Groß- und Mittelunternehmen als auch Mikrounternehmen) sowie Gewinnung der Finanzierung für ITProjekte ( wir erschaffen gemeinsam neue IT-Ideen).

Handelsvertreter der deutschen Sutorbank. Wir bieten unseren Kunden die Investitionen in reines Gold von Probe 999,9. Einmalige und planmäßige Anlagen, VAT-Steuerbefreiung. In unserem Angebot: Firmenkredite, vereinfacher Leasing, ohne BIK (Büro für Kreditinformationen), Geldanleihe vereinfachte Formalitäten, Finanzberatung.

EKONOMIA ECONOMY ÖKONOMIE

Deutsche Bank PBC S.A.

103


EKONOMIA ECONOMY ÖKONOMIE

104

Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o.

Ga-Lex Sp. z o.o.

ul. Bogusława 7/LU4 70-440 Szczecin tel.: 91 488 28 01 fax: 91 488 28 01 e-mail: fundusz@um.szczecin.pl www.fundusz.szczecin.pl NIP: 851-280-41-83

ul. Śląska 49A 81-310 Gdynia tel.: 58 668 02 69 fax: 58 668 08 33 e-mail: galex@galex.pl www.galex.pl NIP: 958-134-64-88

Poręczenia kredytowe dla MMŚP zarejestrowanych, posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Szczecina lub w gminach graniczących ze Szczecinem (Police, Dobra Szczecińska, Kołbaskowo, Gryfino, Stare Czarnowo, Kobylanka, Goleniów).

Dochodzenie przez przedsiębiorców roszczeń finansowych, monitoring płatności, wspomaganie egzekucji komorniczej, obsługa prawna.

Credit guarantees for registered micro, small and medium enterprises, having their registered seat or doing business in the city of Szczecin and in the municipalities bordering with the city of Szczecin (Police, Dobra Szczecińska, Kołbaskowo, Gryfino, Stare Czarnowo, Kobylanka, Goleniów).

The investigation by entrepreneurs of financial claims, monitoring of payment, support of debt collection execution, legal services.

Kreditbürgschaften für Klein- und Mittelunternehmen, die ihren Sitz oder Gewerbe in Stettin oder in Gemeinden, die mit Stettin grezen, haben (Police, Dobra Szczecińska, Kołbaskowo, Gryfino, Stare Czarnowo, Kobylanka, Goleniów).

Ermittlung der Finanzforderungen von den Unternehmern, Zahlungsmonitoring, Unterstützung der Zwangseinziehung einer Exekution von Außenstäneden, Rechtshilfe.

Gospodarczy Bank Spóldzielczy w Barlinku

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie

ul. Strzelecka 2 70-340 Barlinek tel.: 95 746 04 00 fax: 95 746 04 11 e-mail: bank@gbsbank.pl www.gbsbank.pl NIP: 597-000-01-09

Rynek 6 73-200 Choszczno tel.: 95 765 73 15 fax: 95 765 84 24 e-mail: sekretariat@gbschoszczno.pl www.gbschoszczno.pl NIP: 594-100-01-82

Bank założony ponad 60 lat temu w Barlinku. To jeden z najprężniej rozwijających się banków spółdzielczych w Polsce, z siecią 25 placówek w całym północno-zachodnim regionie kraju. Swoją markę buduje przede wszystkim na zaufaniu i satysfakcji klienta, traktując go jak dobrego znajomego.

Bank: udzielanie kredytów, przyjmowanie depozytów, prowadzenie rachunków osobistych, bieżących, doradztwo finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe.

The bank was set up over 60 years ago in Barlinek. This is one of the fastest growing co-operative banks in Poland, with a network of 25 branches throughout the north-western region of the country. Its brand is built primarily on trust and customer’s satisfaction, treating them as a good friend.

Bank: granting credits, accepting deposits, keeping personal and current accounts, financial counseling, insurance intermediation.

Bank wurde vor 60 Jahren in Barlinek gegründet. Das ist eine der dynamisch entwickelnden Genossenschaftsbanken in Polen, mit Netz der 25 Niederlasungen im nord-westlichen Gebiet des Landes. Ihre Marke bildet vor allem auf dem Vertrauen und der Zufriedenheit der Kunden, die wir als gute Bekannten behandeln.

Bank: Krediterteilung, Annahme in das Depositum, Führung der laufenden und privaten Rechnungen, Finanzberatung, Versicherungsvermittlung.


Ignaczak Kacprzak Gniadek Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 6 70-436 Szczecin tel.: 723 680 427 fax: 91 880 27 10 e-mail: krzysztof.jankowski@hsbc.com www.hsbc.com NIP: 526-021-14-69

Al. Niepodległości 22 70-412 Szczecin tel.: 91 814 61 46 fax: 91 814 61 47 e-mail: sekretariat@ikg.pl www.ikg.pl NIP: 851-266-40-03

Bankowość dla klientów indywidualnych: HSBC Premier, HSBC Advance. Bankowość dla firm: Business Direct. Bankowość korporacyjna.

Kancelaria powstała w 2000 roku. Świadczymy kompleksowe usługi księgowe oraz doradcze z zakresu księgowości i obsługi kadrowo-płacowej. Łączymy wieloletnie doświadczenie z szeroką wiedzą zawodową, indywidualnym podejściem do klienta oraz znajomością specyfiki polskiego systemu podatkowego.

Banking for individual customers: HSBC Premier, HSBC Advance. Banking for companies. Business Direct. Corporate banking.

The office was set up in the year 2000. We provide comprehensive accounting and advisory services in the field of accounting and HR and payroll services. We combine extensive experience with professional knowledge, individual approach to a customer and knowledge of the specifics of the Polish tax system.

Bankdienstleitungen für individuellen Kunden: HSBC Premier, HSBC Advance. Bankdienstleistungen für Firmen: Business Direct. Bankdienstleitungen für Korporationen.

Kanzlei entstand 2000. Wir erbrigen volle Dienstleistungen in Buchhaltung und Beratung im Bereich der Buchführung und Bedienung der Lohn- und Gehaltslisten. Wir verbinden die langjährige Erfahrung mit dem großen Fachwissen, individueller Kundenbedienung und Kentnissen des polnischen Steuersystems.

ING Bank Śląski S.A. Region Korporacyjny Północno-Zachodni

Kancelaria Doradztwa Finansowego Libra Inkaso Sp. z o.o.

ul. 3 Maja 30 70-215 Szczecin tel.: 91 480 53 60 fax: 91 480 53 32 e-mail: dariusz.czop@ingbank.pl www.ingbank.pl NIP: 634-013-54-75

Al. Wyzwolenia 70 71-510 Szczecin tel.: 91 422 31 19 ; 510 057 507 fax: 91 422 31 19 e-mail: libra@eurofinans.pl www.eurofinans.pl NIP: 851-293-61-34

Kompleksowa obsługa bankowa podmiotów gospodarczych.

Profesjonalne dochodzenie roszczeń finansowych z wykorzystaniem licencjonowanych detektywów, również na terenie krajów niemieckojęzycznych. Doradztwo i weryfikacja klientów pod względem finansowym i gospodarczym.

Comprehensive banking support for business entities.

Professional financial redress with the use of licensed investigators, also in German speaking countries. Counseling and verification of customers as far as finance and economy are concerned.

Komplexe Bankbedienung der Unternehmen.

Professionelle Geltendmachung von finanziellen Ansprüchen mit Einsatz von lizenzierten Detektiven, auch auf dem Gebiet der deutschsprachigen Länder. Beratung sowie Kundenprüfung auf ihre Finanz- und Wirtschaftslage hin.

EKONOMIA ECONOMY ÖKONOMIE

HSBC Bank Polska S.A.

105


EKONOMIA ECONOMY ÖKONOMIE

106

Kancelaria Finansowa Ewa Karpisz-Dziadkowiec

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

ul. Kaszubska 53 70-226 Szczecin tel.: 603 170 564 e-mail: onyx@life.pl NIP: 851-195-71-05

ul. Armii Ludowej 21 51-214 Wrocław tel.: 717 850 120 fax: 717 850 121 e-mail: krd@krd.pl www.krd.pl NIP: 895-179-47-07

Kancelaria finansowa powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów w zakresie profesjonalnego i niezależnego doradztwa w obszarze finansów osobistych. Przeprowadzamy analizę finansową i opracowujemy indywidualną strategię inwestycyjną. Naszą misją jest dostarczanie najlepszych rozwiązań.

Największe biuro informacji gospodarczej w Polsce, gromadzące dane ze wszystkich sektorów gospodarki. Usługi Krajowego Rejestru Długów BIG SA: dopisywanie dłużników, monitoring kontrahenta, weryfikacja klienta.

The financial office was established in response to customers’ demand for professional and independent counseling in the area of personal finance. We conduct financial analysis and develop an individual investment strategy. Our mission is to provide the best solutions.

The largest business information office in Poland, bringing together data from all the sectors of the economy. Services of the National Register of Debt, BIG SA: adding debtors, monitoring of a contractor, verification of a customer.

Unsere Finanzkanzlei entstand als Antwort auf den Kundenbedarf an professionelle und unabhängige Beratung im Bereich von Privatfinanzen. Wir führen Finanzanalysen durch und bearbeiten individuelle Investitionsstrategien. Unsere Mission ist, die bestmöglichen Lösungen anzubieten.

Die größte Wirtschaftsinformationsstelle in Polen, in der Daten aus allen Wirtschaftsbereichen gesammelt werden. Dienstleistungen des Polnischen Schuldnerregisters BIG SA; Eintragung der Schuldner, Überwachung des Vetragspartners, Kundenprüfung.

Lukas Bank

Martinex S.C.

ul. Matejki 22 70-530 Szczecin tel.: 91 480 10 04 fax: 91 480 10 97 e-mail: jlata@lukasbank.pl www.gbsbank.pl NIP: 657-008-22-74

ul. Jagiellonska 86/2 70-437 Szczecin tel.: 506 039 024 e-mail: rez@vp.pl NIP: 851-010-77-35

Bank detaliczny, który umożliwia korzystanie ze swoich produktów i usług poprzez wszystkie kanały dostępu: bankowość elektroniczną (LUKAS e-Bank), telefon (LUKASlinia) oraz sieć ponad 440 placówek bankowych. Oferujemy klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom kompleksową ofertę.

Kantory wymiany walut. Usługi deweloperskie. Pożyczki.

The retail bank which allows for the use of its products and services across all access channels: electronic banking (LUKAS e-Bank), phone (LUKASlinia) and a network of over 440 bank branches. We provide individual consumers and small and medium enterprises with a comprehensive offer.

Currency exchange offices. Property development services. Loans.

Retail Banking mit unterschiedlichen Zugriffsmöglichkeiten: per E-Banking (LUKAS e-Bank), per Telefon (LUKASlinia) und dank dem vorhandenen Netz von über 440 Bankstellen. Unser Angebot enthält komplexe Bankdienstleistungen für individuelle Kunden sowie für Klein- und Mittelunternehmen.

Wechselstube. Bauunternehmer, Darlehen.


Millennium Leasing Sp. z o.o. Agencja Batex Barbara Podlaszuk

Modmar

ul. Białowieska 2 71-010 Szczecin tel.: 91 482 55 17 ; 666 010 248 fax: 91 482 62 58 e-mail: batex@leasingszczecin.pl www.leasingszczecin.pl NIP: 852-114-47-34

ul. Wojska Polskiego 113 78-600 Wałcz tel.: 501 623 323 fax: 67 250 16 48 e-mail: zx13r@poczta.onet.pl www.modmar.pl NIP: 765-105-36-62

It has been operating on the Polish market for over 20 years (formerly as BEL Leasing). We offer leasing of means of transport, road and construction machinery, other machinery and equipment and real estate. We provide counseling - taking into consideration individual needs of each entrepreneur, and we also finance purchases. Auf dem Finanzmarkt sind wir über 20 Jahre tätig (früher als BEL Leasing). In unserem Angebot haben wir Dienstleistungen im Bereich von Leasing von Transportmitteln, Bau- und Straßenmaschinen, anderen Maschinen und Anlagen als auch Leasing von Immobilien. Beratungsdienstleistungen unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse jedes Unternehmens. Wir finanzieren Ihre Einkäufe.

Działalność finansowa (kredyty, pożyczki, opłaty). Sprzedaż, serwis pojazdów. Montaż – serwis instalacji LPG.

Financing activity (credits, loans, fees). Sales, vehicle service. Assembly LPG system service.

EKONOMIA ECONOMY ÖKONOMIE

Istnieje na polskim rynku finansowym ponad 20 lat (dawniej jako BEL Leasing). Oferujemy usługi leasingu środków transportu, maszyn budowlanych i drogowych, innych maszyn i urządzeń oraz nieruchomości. Doradzamy – uwzględniając indywidualne potrzeby każdego przedsiębiorcy i finansujemy zakupy.

Finanzdienstleistungen (Kredite, Darlehen, Gebühren) KFZ-Verkauf und KFZ-Service. Montage - Service von LPG-Gasanlagen.

Nordea Bank Polska S.A. Oddział w Szczecinie

PKO Bank Polski Regionalny Oddział Korporacyjny

ul. Malczewskiego 26 71-612 Szczecin tel.: 91 434 82 20 fax: 91 488 80 56 e-mail: callcenter@nordea.com www.nordea.pl NIP: 586-000-78-20

Al. Niepodległości 40 70-404 Szczecin tel.: 91 430 65 14 fax: 91 488 03 43 e-mail: rok.szczecin@pkobp.pl www.pkobp.pl NIP: 525-000-77-38

Wiodąca grupa finansową w Europie Północnej oraz w regionie Morza Bałtyckiego, działająca w trzech obszarach: bankowość detaliczna, bankowość korporacyjna i instytucjonalna, zarządzanie aktywami i ubezpieczenia na życie. Nordea oferuje usługi finansowe dla klientów indywidualnych i firm.

Bank zapewnia kompleksową ofertę produktów i usług finansowych. Jest partnerem małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji. W ramach grupy kapitałowej świadczy usługi w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych oraz elektronicznych usług płatniczych.

A leading financial group in Northern Europe and the Baltic Sea region, operating in three areas: retail banking, corporate and institutional banking, asset management and life insurance. Nordea offers financial services for individual customers and companies.

The Bank provides a comprehensive offer of financial products and services. It is a partner of small and medium enterprises and corporations. It provides services of leasing, factoring, investment funds and electronic payment services within the capital group.

Wir sind eine in Nordeuropa und in der Ostseeregion führende in drei Bereichen tätige Finanzgruppe: Retail-Banking, Corporate-Banking und Insitutionelle Banking, Aktivamanagement und Lebensversicherungen. Nordea hat in ihrem Angebot Finanzdienstleistungen für individuelle Kunden und für Firmen.

Unsere Bank sichert ein komplexes Angebot über Produkte und Finanzdienstleistungen. Wir sind ein Partner für Klein- und Mittelunternehmen, als auch für Körperschaften. Im Rahmen unserer Kapitalgruppe erbringen wir Leistungen im Bereich von Leasing, Faktoring, Investitionsfonds und elektronischen Zahlungsdienstleistungen.

107


EKONOMIA ECONOMY ÖKONOMIE

108

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Raiffeisen Bank Polska S.A.

ul. Monte Cassino 32 70-466 Szczecin tel.: 91 312 92 16 fax: 91 312 92 01 e-mail: pfp@pfp.com.pl www.pfp.com.pl NIP: 851-224-29-11

Al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin tel.: 91 813 40 00 fax: 91 813 40 50 www.raiffeisen.pl NIP: 526-020-58-71

Instytucja ukierunkowana na pomoc w tworzeniu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Fundacja proponuje przedsiębiorcom wsparcie finansowe i szkoleniowo-doradcze w ramach funduszy pożyczkowych, poręczeniowych oraz funduszy podwyższonego ryzyka.

Bank środka – koncentruje się na obsłudze średnich i mniejszych przedsiębiorstw oraz polskiej klasy średniej. Misja banku to dążenie do budowania trwałych relacji z klientami poprzez oferowanie pełnego zakresu usług finansowych o najwyższej jakości.

The institution directed towards help in creation and development of micro, small and medium enterprises. The foundation offers to entrepreneurs financial, training and counseling support within the scope of loan and guarantee funds, as well as increased risk funds.

Bank of the center - it is focused on serving medium and small enterprises and the Polish middle class. The mission of the bank is striving to build lasting relationship with customers by offering a full range of financial services of the highest quality.

Einrichtung, die auf Unterstützung bei Gründung und Entwicklung von Mikro-, Klein- und Mittelunternehmen orientiert ist. Unsere Stiftung schlägt den Unternehmern ihre Unterstützung im Bereich von Finanzen, Schulungen, Beratungen im Bereich von Darlehens-, Bürgschaftsfonds sowie Fonds mit erhöhtem Risiko vor.

Die Bank der Mitte. Raiffeisen Bank Polska S.A. konzentriert sich auf Bedienung von Mittel- und Kleinfirmen und der polnischen Mittelklasse. Die Mission der Bank ist das Streben nach dauerhafen Beziehungen zu Kunden durch Anbieten den Kunden aller höchstqualitativen Finanzdienstleistungen.

Raven Leasing

SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

ul. Wielkopolska 71-415 Szczecin tel.: 91 852 27 47 ; 790 487 208 e-mail: biuro@raven-szczecin.pl www.raven-szczecin.pl NIP: 253-012-98-43

ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa tel.: 22 528 46 00 ; 22 528 46 40 fax: 22 528 46 11 e-mail: leasing@sgef.pl www.sgef.pl NIP: 526-174-03-88

Działalność firmy koncentruje się na trzech obszarach: leasingu, konsultingu oraz negocjacji usług bankowych. Działanie na tych trzech polach umożliwia zoptymalizowanie kosztów prowadzenia działalności naszych kontrahentów w sposób pełniejszy i bardziej skuteczny, niż robi to nasza konkurencja.

Firma działa na polskim rynku leasingu od 13 lat. Specjalizuje się w leasingu maszyn i urządzeń przemysłowych, środków transportu oraz sprzętu medycznego i zaawansowanych technologii. Udziela pożyczek oraz realizuje inwestycje ze wsparciem unijnym.

The company’s activity focuses on three areas: leasing, consulting and negotiation of banking services. Action on these three fields can optimize the costs of running of the business of our contractors more fully and more efficiently than our competition does.

The company has been operating on the Polish leasing market for 13 years. It specializes in leasing of machinery and industrial equipment, transportation and medical equipment and advanced technologies. It provides loans and invests with the support of the EU.

Die Tätigkeit unserer Firma konzentriert sich auf drei Schwerpunkten: Leasing, Consulting und Verhandlungen in Bezug auf Bankdienstleistungen. Aktivitäten auf den vorgenannten drei Tätigkeitsgebieten ermöglichen uns, die durch unsere Kontrahenten getragenen Betriebsaufwendungen besser und effektiver zu optimalisieren, als es sich unsere Konkurrenz leisten kann.

Unsere Firma ist auf dem polnischen Leasing-Markt seit 13 Jahren tätig. Wir spezialisieren uns auf Leasing von Maschinen und Industrieanlagen, Transportmitteln, medizinischen Anlagen und fortgeschrittener Technologie. Wir gewähren Darlehen und realisieren Investitionen mit EU-Subventionen.


Tezaurus Grupa Doradcza

ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa tel.: 22 870 86 81 ; 606 812 429 fax: 22 870 86 89 e-mail: info.pl.sfs@siemens.com www.siemens.pl/leasing NIP: 526-020-87-63

ul. Kolumba 86 71-035 Szczecin tel.: 91 434 02 51 fax: 91 886 18 02 e-mail: tomasz.maciejewicz@tezaurus.szczecin.pl NIP: 854-169-29-47

Dynamicznie rozwijająca się spółka wchodząca w skład grupy Siemens Financial Services, specjalizująca się w leasingu maszyn i urządzeń. Tworzymy rozwiązania finansowe dla firm zainteresowanych inwestycjami w branżach: rolniczej, medycznej oraz w przemyśle. Dynamically developing company being the part of Siemens Financial Services Group, which specializes in the leasing of machinery and devices. We create financial solutions for companies interested in investing in the following industries: agriculture, medicine and trade. Die sich dynamisch entwickelnde Gesellschaft innerhalb der Gruppe Siemens Financial Services spezialisiert sich auf Leasing von Maschinen und Anlagen. Wir bilden Finanzlösungen für Firmen, die für Investitionen in Landwirtschaft, Medizin oder Industrie interessiert sind.

Usługi Finansowe ul. Klemensiewicza 15/45 70-028 Szczecin tel.: 609 175 787 e-mail: jolanta.dlugajczyk@akcenta.pl www.akcenta.pl NIP: 955-158-99-44

Usługa pośrednictwa dewizowego to: alternatywa i oszczędność przy obsłudze finansowej handlu zagranicznego; zawsze negocjowane, indywidualne, najkorzystniejsze kursy kupna i sprzedaży dewiz bez minimalnych limitów; możliwość posyłania i przyjmowania płatności zagr. po konkurencyjnych opłatach. Foreign currency intermediation services mean: an alternative and savings during the financial servicing of foreign trade; always negotiated, individual, the best buying and selling rate of foreign currency without minimum limits; the possibility to send and accept foreign payments with competitive fees. Unsere Dienstleistung der Devisenvermittlung: Alternative und Sparen bei der Finanzbedienung des Auslandshandels, immer individuell verhandelbare Geld- und Briefkurse ohne Mindesgrenzen; Aufgeben und Empfangen von ausländischen Zahlungen für Konkurrenzgebühren.

Pośrednictwo kredytowe dla osób fizycznych i firm. Usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne dla MŚP. Zarządzanie projektami unijnymi.

Credit intermediation for natural persons and companies. Counseling, training and information services for SME. Management of the European Union projects.

EKONOMIA ECONOMY ÖKONOMIE

Siemens Finance Sp. z o.o.

Kreditvermittlung für natürliche Personen und Firmen. Beratungs-, Schulungs- und Informationsdienstleistungen für Klein- und Mittelunternehmen. Management der EU-Projekte.

Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

ul. Św. Ducha 5A 70-205 Szczecin tel.: 91 813 01 10 ; 91 813 01 22 fax: 91 813 01 11 e-mail: biuro@zrfpk.pl www.zrfpk.pl NIP: 851-279-89-79 Wspieramy rozwój firm z sektora MŚP, udzielając im poręczeń na zaciągane kredyty i pożyczki. Celem funduszu jest ułatwienie podejmowania działalności gospodarczej, a także aktywizacja rynku pracy. ZRFPK jest największym w woj. zachodniopomorskim pośrednikiem udzielającym poręczeń w ramach JEREMIE. We support the development of companies from SME sector by providing warranty for taking credits and loans. The aim of the fund is to facilitate undertaking of business activity, as well as the activating of the labor market. ZRFPK is the biggest intermediary granting warranty within JEREMIE framework in Zachodniopomorskie voivodeship. Wir unterstützen die Entwicklung von Klein- und Mittelunternehmen, indem wir ihnen Bürgschaften für genommene Kredite und Darlehen gewähren. Unser Fonds hat sich zum Ziel gesetzt, die Aufnahme der wirtschaftlichen Tätigkeit zu erleichtern und den Arbeitsmarkt zu aktivieren. ZRFPK ist der größte Vermittler von Bürgschaften im Rahmen des JEREMIE-Systems in der Woiwodschaft Westpommern.

109


UBEZPIECZENIA INSURANCE VERSICHERUNGEN

110

Agencja Generalna Uniqa TU S.A. Karol Batko

Centrum - Multiagencja - Kredyty, Inwestycje, Ubezpieczenia - Sebastian Kula

ul. Wielkopolska 21 70-451 Szczecin tel.: 91 433 73 76 fax: 91 433 73 76 e-mail: karol.batko@uniqa.pl www.uniqa.pl NIP: 854-128-85-02

ul. Wolności 19 73-200 Choszczno tel.: 660 470 896 fax: 95 765 07 65 e-mail: centrum.sebastian.kula@wp.pl www.centrumfinansowe.dobrapolisa.info NIP: 594-129-49-76

Pełna obsługa ubezpieczeniowa zarówno firm, jak i klientów indywidualnych. Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, finansowe, na życie i inne. Zapraszamy!

W naszym centrum finansowym zobaczysz i porównasz produkty finansowe (ubezpieczenia, kredyty), które najlepiej odpowiadają Twoim oczekiwaniom. Szeroka gama produktów pozwoli Państwu na wybranie najkorzystniejszego i najatrakcyjniejszego ubezpieczenia z naszej oferty.

The full insurance service of both companies and individual customers. Property, communication, financial, life and other insurance. We invite you to visit us!

In our financial center you will see and compare financial products (insurance, credits) that best suit your needs. Wide range of products will allow you to choose the best possible and the most attractive insurance from our offer.

Volle Versicherungsbedienung entweder Firmen als auch Privatpersonen. Vermögens-, Verkehrs-, Finanz- und Lebensversicherung u. ä. Wir laden ein!

In unserem Finanzzentrum können Sie unsere Finanzprodukte (Versicherungen, Kredite), die Ihren Erwartungen entsprechen, vergleichen. Vielfalt unserer Produkte erlaubt Ihnen die Entscheidung über die beste und günstigste Versicherung zu treffen.

Centrum Ubezpieczeniowe B.Z. Rostkowscy Agencja T.U.I.R Warta S.A.

Compensa TU S.A. VIG

ul. 1-Go Maja 6A 74-300 Myślibórz tel.: 95 747 29 03 fax: 95 747 38 25 e-mail: rostkowski1@op.pl NIP: 597-104-06-54

ul. Mieszka I 82-83 71-011 Szczecin tel.: 91 433 55 03 fax: 91 489 25 26 e-mail: oddzial.szczecin.nonlife@compensa.pl www.compensa.pl NIP: 526-021-46-86

Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW, ASS, szyb. Ubezpieczenia mieszkań i domów. Ubezpieczenia firm. Ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia grupowe.

Zapewniamy kompleksową obsługę klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych klientów korporacyjnych, oferując m.in. ubezpieczenia: komunikacyjne, zdrowotne, mieszkań, mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Motor insurance, collision, comprehensive and third party insurance, accident insurance, auto assistance insurance. Insurance of flats and houses. Insurance of companies. Life insurance and group insurance.

We provide comprehensive services for individual consumers, small and medium enterprises and large corporate customers by offering, among others, insurance: transportation, health, housing, property and civil liability.

Versicherungen. Hauptpflichtversicherung, Kaskoversicherung, Unfallversicherung, Scheibenversicherung. Versicherungen der Wohnungen und Häuser. Firmenversicherungen. Lebens- und Gruppenversicherungen.

Wir sichern komplette Bedienung der individuellen Kunden, Klein- und Mittelunternehmen sowie Korporationen. Wir bieten Kommunikations-, Gesundheits-, Wohnungsversicherungen. Haftpflichtversicherung.


Finans Serwis Marian Swakowski

ul. Dworcowa 2/105 70-206 Szczecin tel.: 505 040 533 ; 91 434 24 02 fax: 91 43 42 402 e-mail: dagmarajezyk@tlen.pl NIP: 852-217-63-40

ul. Staromłyńska 7/3 70-561 Szczecin tel.: 91 433 98 56 fax: 91 433 98 50 e-mail: biuro.fs@wp.pl www.finanserw.pl NIP: 852-102-32-26

Sprzedaż ubezpieczeń: grupowych (dla pracowników), zdrowotnych indywidualnych, majątkowych, komunikacyjnych i na życie.

Kancelaria ubezpieczeń i finansów – ubezpieczenia majątkowe i na życie, inwestycje, emerytury. Obsługa firm i osób fizycznych.

Sales of insurance: group (for employees), individual health, property, communication and life.

Law office for insurance and finance - property insurance and life insurance, investments, pensions. Servicing of companies and natural persons.

Verkauf der Versicherungen: Gruppenversicherung (für Arbeiter), individuelle Gesundheitsversicherungen, Eigentum- und Lebensversicherung.

Kanzlei der Versicherungen und Finanzen - Eigentum- und Lebensversicherungen, Investitionen, Renten. Bedienung der Unternehmen und natürliche Personen.

Finanz - Concept

HDI Gerling Życie Tu S.A. Oddział Szczecin

Rue Du Capitaine Jean Maridor 7 13-405 Berlin tel.: 49 30 462 22 07 fax: 49 30 462 22 49 e-mail: r.fuerst@berlin.de www.ubezpieczeniawniemczech.pl NIP: 698-031-25-75

ul. Staromłyńska 18 70-561 Szczecin tel.: 91 489 63 05 fax: 91 489 29 74 e-mail: iga.gawlinska@gerling.com.pl www.hdi-gerling.pl NIP: 113-153-68-59

Ubezpieczenia prywatne i firmowe, zdrowotne, na życie, ryzyka i kapitałowe, od nieszczęśliwych wypadków. Specjalne oferty dla firm budowlanych: od odpow. cywilnej, samochodowe i inne. Berlin, Szczecin, Löcknitz itd. Od 1992 r. na rynku finansów i ubezpieczeń, dostęp do ponad 150 ubezpieczalni.

UBEZPIECZENIA INSURANCE VERSICHERUNGEN

Dagmara Jeżyk - Ubezpieczenia

Oferujemy polisy o charakterze ochronnym i inwestycyjnym. W naszych programach klienci mają dostęp do ok.100 otwartych funduszy inwestycyjnych. Pomagamy indywidualnie dopasować polisy, w zależności od oczekiwań klientów. Firmom proponujemy programy dla pracowników.

Private and company insurance, health, life, risk and capital insurance, insurance against accidents. Special offers for construction companies: from civil liability, car and more. Berlin, Szczecin, Löcknitz etc. Since the year 1992 it has been on the market of finance and insurance, access to more than 150 insurance companies.

We offer protective and investment policies. In our programs, clients have access to about 100 open-ended funds. We help you to individually adjust a policy depending on the customers’ expectations. We offer companies some programs for employees.

Private und Firmenversicherungen, Kranken- und Lebensversicherungen, Risko- und Kapitalversicherung, Unfallversicherung. Spezielle Angebote für Bauunternehmen: Haftpflicht- und Fahrzeugsversicherungen u. a. Berlin, Szczecin, Löcknitz u. s. w. Seit 1992 auf dem Finanz- und Versicherungsmarkt. Über 150 zugänglichen Versicherungsberater.

Wir bieten die Versicherungspolicen von Schutz und Investitionen. In unseren Programmen haben die Kunden einen Zugang zu etwa 100 offenen Investmentfonds. Wir helfen die Policen individuell anzupassen, abhänging von Kundenerwartungen. Wir bieten den Firmen die Mitarbeitersprogramme.

111


UBEZPIECZENIA INSURANCE VERSICHERUNGEN

112

Kancelaria Brokerska W.Szajek & Partnerzy

Multiprofit Urszula Jeger

Al. Bohaterów Warszawy 13A/23 70-370 Szczecin tel.: 91 424 43 08 ; 603 098 896 fax: 91 424 43 08 e-mail: kancelaria@broker-szajek.pl www.broker-szajek.pl NIP: 596-117-60-85

ul. Zwycięstwa 16,IIIIp., Pok.9 75-033 Koszalin tel.: 604 236 922 fax: 94 317 14 37 e-mail: urszula.jeger@gmail.com www.multiprofit.com.pl NIP: 669-166-56-03

Kancelaria od wielu lat wspiera firmy oraz osoby prywatne w różnych aspektach ubezpieczeń. Oprócz ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz majątku oferujemy wiele innych, konstruowanych indywidualnie na potrzeby naszych klientów.

Ubezpieczenia na życie indywidualne i grupowe, zdrowotne, kosztów leczenia za granicą, ubezpieczenie wzajemne wspólników, majątkowe, OC działalności gospodarczej, gwarancje ubezpieczeniowe, komunikacyjne, Program Pomocy Prawnej, zniżki SKiP – jesteśmy sygnatariuszem etyki PIPUiF.

The law office has been supporting companies and individuals in various aspects of insurance for many years. In addition to civil liability and property insurance, we offer many others, constructed according to the individual needs of our customers.

Individual and group life and health insurance and group, health insurance against medical expenses abroad, mutual insurance of associates, property, business liability insurance, insurance, communications guarantees, Legal Assistance Program, SKIP discounts - we are a signatory to the PIPUiF (The Polish Chamber of Insurance and Finance Intermediaries ) ethics.

Seit Jahren unterstützt unsere Kanzlei Gesellschaften und Privatpersonen in unterschiedlichen Versicherungsaspekten. Außer Haftpflicht- und Vermögensversicherungen haben wir in unserem Angebot zahlreiche für den individuellen Kunden maßgeschneiderte Versicherungen.

Individuell- und Gruppenlebensversicherungen, Kranken- und Auslandskrankenversicherungen. Gesellschafterversicherungen auf Gegenseitigkeit. Vermögens-, Gewerbehaftpflicht- und KFZ-Versicherungen. Versicherungsgarantien. Rechtsberatunsprogramm, SKiP-Ermäßigungen, wir sind EthikUnterzeichner bei PIPUiF.

Pallada Ubezpieczenia

PHU Geld System Sławomir Kawecki

Al. Wojska Polskiego 211A 71-334 Szczecin tel.: 91 442 22 22 fax: 91 442 22 23 e-mail: ubezpieczenia@pallada.com.pl www. pallada.com.pl NIP: 955-142-53-84

Al. Wojska Polskiego 3/2 70-470 Szczecin tel.: 91 488 30 91 fax: 91 433 87 32 e-mail: biuro@geldsystem.pl www.geldsystem.pl NIP: 955-113-35-98

Firma świadcząca usługi w sektorze ubezpieczeń od 1999 roku. Szeroki wachlarz oferowanych produktów pozwala sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów, a profesjonalny i doświadczony zespół doradców pomoże dokonać właściwego wyboru.

Głównie pośrednictwo i doradztwo ubezpieczeniowe. Obsługujemy kilka tysięcy klientów w zakresie ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, finansowych i na życie. Wśród klientów są duże podmioty gospodarcze, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz klienci indywidualni. Dołącz do nas i Ty!

The company has been providing services in the insurance sector since the year 1999. A wide range of products offered allows to meet the expectations of even the most demanding customers, and professional and experienced team of advisors will help you to make the right choice.

Mainly, intermediation and insurance counseling. We serve several thousands of customers in the field of property, communications, financial and life insurance. Its customers are large business entities, small and medium enterprises and individual customers. You can also be the one to join us!

Seit 1999 ist die Firma im Sektor der Versicherungen tätig. Ein breites Sortiment an angebotenen Produkten erlaubt, sogar Erwartungen den anspruchsvollsten Kunden zu erfüllen und das professionelle und erfahrene Berater-Team hilft Ihnen die richtige Wahl treffen.

Unsere Firma ist vorwiegend im Bereich von Versicherungsvermittlung und -beratung tätig. Wir betreuen einige Tausend Kunden im Bereich der Vermögens-, KFZ-, Finanz- und Lebensversicherungen. Zu unseren Kunden gehören große Konzerne, Klein- und Mittelunternehmen als auch individuelle Kunden. Schließe dich uns an!


Placówka Partnerska Aviva - Olszewska Maria

Proffman Broker Sp. z o.o.

ul. Zaciszna 4 71-531 Szczecin tel.: 91 489 80 10 tel.: 501 675 275 ; 501 023 474 fax: 91 489 80 10 e-mail: olszewska.maria@aviva.com.pl www.doradca.aviva.pl/molszewska NIP: 851-102-12-14

Al. Papieża Jana Pawła II 40/1 70-445 Szczecin tel.: 91 432 38 60 ; 91 432 38 65 tel.: 602 221 512 fax: 91 432 38 68 e-mail: info@proffman.pl www.proffman.pl NIP: 852-102-61-99

Counseling within the scope of retirement planning. Life insurance, accident and health, hospital, housing, vehicle, property insurance, company insurance, group insurance, property of companies.

UBEZPIECZENIA INSURANCE VERSICHERUNGEN

Doradztwo w zakresie planowania emerytalnego. Ubezpieczenia na życie, wypadkowe, zdrowotne, szpitalne, mieszkań, aut, majątkowe, ubezpieczenia firm, ubezpieczenia grupowe, majątek przedsiębiorstw.

Beratung im Bereich von Pensionsplanung. Lebens-, Unfall-, Kranken-, Krankenhaus-, Wohnungs-, KFZ-, Vermögens-, Firmen-, Gruppen- und Betriebsvermögensversicherungen.

Wama Brokerskie Biuro Ubezpieczeń ul. Kościelna 35/15 74-100 Gryfino tel.: 91 404 52 44 ; 91 454 69 35 fax: 91 454 69 34 e-mail: w.jasiulewicz@post.pl NIP: 858-125-07-18

Kompleksowa obsługa w zakresie ubezpieczeń – zawieranie umów ubezpieczeń (wszystkie towarzystwa ubezpieczeń), obsługa szkodowa.

A comprehensive service within the scope of insurance - conclusion of insurance agreements (all insurance companies), handling of damage.

Komplexe Betreuung im Versicherungsbereich - Abschließen von Versicherungsverträgen (alle Versicherungsgesellschaften), Schadensregulierung.

113


KSIĘGOWOŚĆ / AUDYT / PODATKI ACCOUNTANCY / AUDIT / TAXES BUCHHALTUNG / AUDIT / STEUERN

114

Acta-Czip Sp. z o.o.

Atm Consulting Anna Tomczyk

ul. Bolesława Śmiałego 11/2 70-351 Szczecin tel.: 91 484 28 18 fax: 91 484 49 17 e-mail: biuro@czip.eu www.czip.eu NIP: 851-288-68-67

ul. Santocka 44 71-071 Szczecin tel.: 91 433 53 56 ; 91 432 37 89 fax: 91 433 53 56 e-mail: atmconsulting@home.pl www.atmconsulting.pl NIP: 851-141-76-10

Spółka funkcjonuje od 2004 r. Głównymi obszarami jej działalności są: archiwizacja dokumentów, prowadzenie biura rachunkowego oraz konsulting.

Sporządzanie sprawozdawczości finansowej, bilansowej i podatkowej. Tworzenie dokumentacji księgowej (plan kont, obieg dokumentów, inwentaryzacja). Obsługa kadrowo-płacowa, regulaminy wynagrodzeń. Doradztwo techniczne w zakresie spawalnictwa, ochrony radiologicznej, systemów zarządzania.

The company has been functioning since the year 2004. Its main areas of operation are: archiving of documents, running of accounting office and consulting.

Preparation of financial, balance sheet and tax reporting. Creation of accounts (chart of accounts, flow of documents, inventory). Personnel and payroll services, regulations concerning remuneration. Technical advice on welding, radiation protection, and management systems.

Die Gesellschaft existiert seit 2004 vor allem im Bereich: Dokumentenarchivierung, Führung eines Lohnbüros sowie Unternehmensberatung.

Fertigung der Rechnungs-, Bilanz- und Steuerlegung. Erstellung der Buchhaltung (Kontenplan, Dokumentenumlauf, Inventur). Gehaltsabrechnungen, Personalabteilung, Gehaltsordnung). Technische Beratung im Bereich der Schweißtechnik, des radiologischen Schutzes, der Verwaltung von Systemen.

Axes Sp. z o.o.

Beata Kuśmierek Biuro Rachunkowe

ul. Jodłowa 23J 71-114 Szczecin tel.: 91 431 01 25 tel.: 691 865 357 ; 602 385 096 fax: 91 431 01 25 e-mail: skulo@poczta.onet.pl www.axes.biz.pl NIP: 852-253-99-89

ul. Spółdzielców 18 A/1 72-006 Mierzyn - Szczecin tel.: 91 486 93 80 ; 509 508 002 fax: 91 431 58 59 e-mail: biuro@biurobeaty.com www.biurobeaty.com NIP: 851-193-22-98

Kompleksowa obsługa firm, rachunkowość i finanse. Restrukturyzacja, zabezpieczanie kontraktów, windykacja należności, porady prawne, controlling i zapobieganie nadużyciom.

Biuro zajmuje się stałą obsługą podatkowo-księgową małych i średnich firm. Udzielamy klientom fachowej pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej i ułatwiamy poruszanie się po „pajęczynie“ przepisów. W oparciu o udzielone pełnomocnictwo reprezentujemy naszych klientów przed urzędami skarbowymi.

A comprehensive servicing of companies, accountancy and finance. Restructuring, securing contracts, debt collection, legal advice, controlling and prevention of malpractice.

The office deals with a permanent tax and accounting servicing of small and medium enterprises. We provide our customers with professional help in running of a business activity and we facilitate getting around “the network” of regulations. We represent our customers in tax offices based on the power of attorney granted.

Komplette Firmenbedienung, Buchhaltung und Finanzen. Restrukturierung, Sicherung der Kontakte, Zurückforderung, Rechtsberatung, Controlling und Abwendung der Unterschlagungen.

Büro beschäftigt sich mit Steuer- und Buchhaltungsbedienung der Kleinund Mittelunternehmen. Wir leisten die Fachhilfe bei Gewerbe und erleichtern die Bewegung im “Spinnennetz”der Vorschriften. Nach erteilten Vollmacht vertreten wir unsere Kunden vor den Finanzämter.


Biuro Rachunkowe Zofia i Ryszard Kowalscy

ul. Niemcewicza 14G/3 71-520 Szczecin tel.: 605 297 807 ; 91 421 32 84 fax: 91 421 32 84 e-mail: bkep@inet.pl www.bkep.pl NIP: 955-000-04-12

ul. Bohaterów Września 6/204 72-600 Świnoujście tel.: 91 321 56 02 ; 605 233 765 fax: 91 321 03 17 e-mail: podkowa@uznam.net.pl www.podatki.swin.pl NIP: 855-117-20-37

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji VAT, rozliczeń z ZUS. Posiadamy polisę OC oraz Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów, uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg.

Prowadzenie księgowości podmiotów gospodarczych (osób fizycznych i prawnych), kadry, ZUS, sporządzanie kalkulacji finansowych i biznesplanów, doradztwo gospodarcze.

Bookkeeping services, tax revenue and expense ledger, tax records, settlements with Social Insurance Institution [ZUS]. We have a policy and Qualification Certificate of the Minister of Finance, giving authorization for providing bookkeeping services.

Bookkeeping of business entities (legal and natural persons), human resources, Social Insurance Institution, making financial calculations and business plans, business consulting.

Führung der Rechnungsbücher, des Steuerbuches der Einnahmen und Ausgaben, Mwst-Buchführung, Abrechnungen der Sozialversicherungsanstalt. Wir besitzen eine Hauptflichtversicherung und Qualifikationsbescheinigung des Finanzministers für Buchführung.

Buchhaltung der Unternehmen (juristische und natürliche Personen) Personenabteilung, Sozialversicherungsanstalt, Fertigung der Finanzberechungen und Businesspläne, Wirtschaftsberatung.

Biuro Rachunkowe Cash Flow Danuta Rzadkowolska

Biuro Rachunkowe Dorota Roszkowska-Galant

ul. Niedziałkowskiego 24 (Budynek TVP. III Piętro) 71-410 Szczecin tel.: 605 294 196 fax: 91 422 93 48 e-mail: rzadkowolska@cashflow.biz.pl www.cashflow.biz.pl NIP: 851-133-68-11

ul. Bolesława Śmiałego 28/9 70-348 Szczecin tel.: 91 812 22 54 fax: 91 485 03 78 e-mail: galant@galant.net.pl www.galant.net.pl NIP: 955-121-04-65

Biuro rachunkowe (licencja nr 41950/2010) oferuje usługi w zakresie: prowadzenia ksiąg i ewidencji podatkowych, obsługi kadrowo-płacowej, sporządzania rocznych zeznań podatkowych i sprawozdań finansowych, sporządzania wniosków kredytowych, doradztwa dla osób rozpoczynających działalność. The accounting office (license no. 41950/2010) offers the following services: bookkeeping and making tax records, HR and payroll services, preparation of annual tax reports and financial statements, preparation of loan applications, consulting for the people starting business activity. Abrechnungsbüro (Lizenz Nr. 41950/2010) bietet die Dienstleistungen im Bereich: Buchhaltung und Steuerbuchführung, Personenabteilung und Gehaltsabrechnungen, Jahressteuererklärungen und Finanzberichte, Fertigung der Kreditanträge, Beratung für Personen, die ein Gewerbe treiben wollen.

KSIĘGOWOŚĆ / AUDYT / PODATKI ACCOUNTANCY / AUDIT / TAXES BUCHHALTUNG / AUDIT / STEUERN

Biuro Księgowe Ewa Piotrowska

Naszą specjalnością są wysokiej jakości usługi podatkowo-księgowe. W pracy stosujemy nowoczesne, ale i sprawdzone systemy informatyczne wspomagające prowadzenie księgowości. Dysponujemy doświadczonym, zgranym zespołem, który dzięki swojej wiedzy jest w stanie podołać najtrudniejszym zadaniom. We specialize in high quality tax and accounting services. In this work we use modern, but proven IT systems which support bookkeeping. We have an experienced, integrated team which thanks to its expertise is able to cope with the toughest tasks.

Unseres Fachgebiet sind Steuer- und Buchhaltungsdientleistungen von hoher Qualität. In unserer Arbeit anwenden wir moderne aber geprüfte Computersysteme, die unsere Buchhaltung unterstützen. Wir verfügen mit einem sehr erfahrenen und kollegialen Team, das jede schwieriege Aufgabe lösen kann.

115


KSIĘGOWOŚĆ / AUDYT / PODATKI ACCOUNTANCY / AUDIT / TAXES BUCHHALTUNG / AUDIT / STEUERN

Biuro Rachunkowe EBG Doradztwo Podatkowe Elżbieta Gierlik

Biuro Rachunkowe Enigma

ul. Gen. Dąbrowskiego 5/U-1 70-100 Szczecin tel.: 510 113 910 e-mail: gierlik@ebg.szczecin.pl www.ebg.szczecin.pl NIP: 854-111-78-35

ul. Łyskowskiego 16 70-641 Szczecin tel.: 91 462 41 29 ; 501 664 512 fax: 91 462 41 29 e-mail: grazynajanuszewska@wp.pl NIP: 852-165-09-92

Kompleksowa obsługa księgowo-podatkowa podmiotów gospodarczych. Świadczymy również usługi doradztwa podatkowego oraz reprezentowania klientów przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi.

Comprehensive tax and accounting support of business entities. We also provide tax advisory services and representation of customers before tax authorities and administrative courts.

Komplexe Rechnungs- und Steuerbedienung der Unternehmen. Wie bieten auch die Dienstleistungen im Bereich der Steuerberatung und Kundenvertretung vor den Finanzämtern und Verwaltungsgerichten.

The office provides full accounting services, personnel and payroll services, and all the services related to the conduct of business activities.

Büro erbringt die komplette Dienstleistungen in Buchhaltung, Personenabteilung und Gehaltsabrechnungen sowie alle Dienstleistungen, die mit einem Unternehmen verbunden sind.

Biuro Rachunkowe Infokadr Katarzyna Kinaszewska

Biuro Rachunkowe Katarzyna Anders-Gibas

ul. Dworcowa 2 70-206 Szczecin tel.: 91 813 70 97 ; 513 858 438 fax: 91 813 70 97 e-mail: biuro@infokadr.szczecin.pl www.infokadr.szczecin.pl NIP: 955-118-96-53

ul. Polskich Marynarzy 22/1 71-050 Szczecin tel.: 91 486 80 04 fax: 91 486 80 04 e-mail: info@podatkowe-biuro.pl www.podatkowe-biuro.pl NIP: 852-162-23-81

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie: prowadzenia księgowości dla podmiotów gospodarczych, w tym kadry, płace oraz ZUS. Certyfikat Księgowy Ministra Finansów Nr 18474/2007.

We offer comprehensive services in the following areas: accounting for business entities, including human resources, payroll and Social Insurance Institution. Accountancy Certificate of the Minister of Finance No. 18474/2007.

Wir bieten komplette Bedienung im Bereich: Buchhaltung für Unternehmen, darin auch Personalabteilung, Gehaltsabrechnungen, Sozialversicherungsanstalt. Buchhaltungbescheinigung des Finanzministers Nr.18474/2007.

116

Biuro świadczy kompleksową obsługę księgowo-rachunkową, kadrowo-płacową oraz wszelkie usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Biuro istnieje od 2002 r. Prowadzimy pełną obsługę księgową firm: księgi handlowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencje dla ryczałtu, kadry i płace, ZUS, roczne zeznania, zwrot VAT od materiałów budowlanych.

The office has been operating since the year 2002. We provide a full accounting service of companies: trade books, tax revenue and expense ledgers, records for a lump sum, human resources and payroll, Social Insurance Institution, annual return, VAT refund on building materials.

Büro existiert seit 2002. Wir bieten volle Buchhaltungsbedienung der Firmen: Geschäftsbücher, Steuerbücher der Einnahmen und Ausgaben, Buchführung für Pauschale, Personalabteilung, Gehaltsabrechnungen, Sozialversicherungsanstalt, Jahressteuererklärungen, Mehrwertsteuerentschädigung für Baumateriallien.


Biuro Rachunkowe Sigma B.Janke, A.Janke

Biuro Rachunkowe WIM Alla Mark

Al.Wojska Polskiego 3/3 70-470 Szczecin tel.: 91 431 57 28 ; 91 431 57 29 tel.: 600 035 827 fax: 91 431 00 01 e-mail: biuro@sigma.szczecin.pl www.sigma.szczecin.pl NIP: 955-194-40-03

ul. Witkiewicza 49/U-15 71-124 Szczecin tel.: 502 632 705 ; 91 486 12 32 e-mail: wim.alla@wp.pl NIP: 852-040-69-13

We serve companies of different sizes and in different sectors. The service we offer is comprehensive: from human resources to accountancy. We try to provide the best advice and the one that is in accordance with the regulations. We provide support in obtaining subsidies from the EU. It is possible to collect documents from a customer. Time is money! Wir bedienen die Firmen von unterschiedlichen Größe und aus unterschiedlichen Branchen. Dienstleistung, die wir anbieten, ist gesamtheitlich: ab Personalabteilung zur Buchhaltung. Wir beraten möglichst gut und gemäß der Vorschriften. Wir unterstützen bei der Gewinnung der EU-Finanzierung. Bei uns ist es auch möglich, die Dokumenten von dem Kunden abzunehmen. Zeit ist Geld!

Księgowość: ryczałt, księga podatkowa, pełna rachunkowość, kadry, płace, ZUS.

Accounting: lump sum, tax book, full accounting, human resources, payroll, Social Insurance Institution.

Buchhaltung: Buchführung für Pauschale, Steuerbuch, volle Buchhaltung, Personalabteilung, Gehaltsabrechnungen, Sozialversicherungsanstalt.

Constans Spółka Doradztwa Podatkowego

Deloitte Audyt Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 24-26 75-712 Koszalin tel.: 94 34 35 207 fax: 94 34 08 904 e-mail: constans@polsoft.pl www.constans.net.pl NIP: 669-240-64-99

Plac Rodła 8, XII Piętro 70-419 Szczecin tel.: 91 359 40 65 fax: 91 359 40 66 e-mail: poznan@deloittece.com www.deloitte.com/pl NIP: 527-020-07-86

Usługi rachunkowe, doradztwo podatkowe, analizy finansowe, sporządzanie wniosków kredytowych, usługi kadrowe.

Accounting services, tax consultancy, financial analyses, preparation of credit applications, HR services.

Buchhaltung, Seuerberatung, Finanzanalyse, Kreditanträge, Personalabteilung.

KSIĘGOWOŚĆ / AUDYT / PODATKI ACCOUNTANCY / AUDIT / TAXES BUCHHALTUNG / AUDIT / STEUERN

Obsługujemy firmy różnej wielkości i z różnych branż. Usługa, którą oferujemy jest kompleksowa: od kadr po księgowość. Staramy się doradzać jak najlepiej i zgodnie z przepisami. Wspieramy przy pozyskiwaniu dotacji z UE. Istnieje możliwość odbioru dokumentów u klienta. Czas to pieniądz!

Oferujemy audyt finansowy, profesjonalne badania sprawozdań finansowych oraz doradztwo dotyczące mechanizmów kontroli i systemów księgowych (które możemy ocenić w dowolnym momencie roku obrotowego).

We provide financial audit, professional auditing of financial statements and advice on control mechanisms and accounting systems (which we can assess at any time during the financial year).

Wir bieten Rechnungsprüfung , profesionelle Überprüfung der Finanzberichte und Beratung bei den Kontrollmechanismen und Buchhaltungssystemen ( die man in jedem Moment des Rechnungsjahres beurteilen kann).

117


KSIĘGOWOŚĆ / AUDYT / PODATKI ACCOUNTANCY / AUDIT / TAXES BUCHHALTUNG / AUDIT / STEUERN

118

Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Expert-Team Maret Tadeusz Słaby

Plac Rodła 8, XII Piętro 70-419 Szczecin tel.: 91 359 40 66 e-mail: poznan@deloittece.com www. deloitte.com/pl NIP: 525-219-14-27

Wybrzeże Władysława IV 22 72-600 Świnoujście tel.: 91 321 20 00 ; 609 811 228 fax: 91 322 56 96 e-mail: mts@expert-team.eu www.expert-team.eu NIP: 855-002-08-22

Dział Doradztwa Podatkowego firmy Deloitte to jedna z największych i najdynamiczniej rozwijających się spółek doradztwa podatkowego w Polsce. Świadczymy usługi doradztwa podatkowego z zakresu m.in. VAT, CIT, PIT, podatkowych aspektów fuzji i przejęć, postępowania podatkowego i sądowego.

Księgowość, pomoc prawna firmom.

Tax Advisory Department of Deloitte company is one of the largest and fastest-growing tax advice companies in Poland. We provide tax advisory services in the fields including, among others, VAT, CIT, PIT, tax aspects of mergers and acquisitions, tax and judicial proceedings.

Accounting, legal aid for companies.

Abteilung der Steuerberatung von Deloitte ist ein der größten und schnell entwickelnden Gesellschaften der Steuerberatung in Polen. Wir erbringen die Dienstleistungen der Steuerberatung im Bereich u. a. Mehrwertsteuer, Körperschaftsteuer, Jahressteuererklärung, Steuergesichtspunkt der Fusion und Übernahme, Steuer- und Gerichtsverfahren.

Buchhaltung, Rechtshilfe der Firmen.

Finanse-Partner Barbara Pyziołek

Hossa - Biuro Rachunkowe

ul. Iwaszkiewicza 63/2 70-786 Szczecin tel.: 604 081 440 fax: 91 46 44 947 e-mail: info@finanse-partner.pl www.finanse-partner.pl NIP: 673-139-53-87

Al. Wojska Polskiego 184B 71-256 Szczecin tel.: 91 486 01 83 fax: 91 487 40 68 e-mail: biuro@hossa24.pl www.hossa24.pl NIP: 851-100-70-71

Księgowość on-line KPiR, outsourcing księgowy, rozliczanie zeznań rocznych, sporządzanie analiz finansowych, raportów, planów finansowych i biznesplanów, opracowywanie wniosków kredytowych i leasingowych, pomoc w usuwaniu zaległości w prowadzeniu ewidencji księgowo-finansowej.

Pełna Księgowość. Księgi przychodów i rozchodów. Ewidencja ryczałtów. Ewidencja VAT. Sporządzanie deklaracji i bilansów. Raporty GUS. Kadry, płace, ZUS.

Accounting on-line, revenue and expenditure ledgers, accountancy outsourcing, annual tax statements, preparation of financial analyses, reports, financial plans and business plans, preparing credit and leasing applications, help in removing backlog in the conduct of accounting and financial records.

Full accounting. Revenue and expense ledgers. Records of lump sums. VAT records. Preparation of statements and balances. CSO [Central Statistical Office] reports. Personnel, payroll, Social Insurance Institution [ZUS].

Online-Buchhaltung Eingangs- und Ausgangsbuch, Outsourcing-Buchhaltung, Abrechnung der Jahreserklärungen, Erstellung der Finanzanalysen, Berichte, Finanzpläne und Businesspläne, Bearbeitung der Kreditanträge und Leasinganträge. Wir helfen die Rückstände in der Buchhaltung und Finanzführung aufholen.

Volle Buchhaltung. Einnahme- und Ausgabebuch. Buchführung der Pauschale. VAT-Buchführung. Erstellung der Erklärungen und Bilanzen. GUS-Berichte. Lohn- und Gehaltslisten, Sozialversicherungsanstalt.


Kancelaria Biegłego Rewidenta Lexiber Joanna Mechecka

Kancelaria Doradcy Podatkowego Beata Norsesowicz

ul. Zaułek 1 72-100 Goleniów tel.: 604 430 657 e-mail: lexiber@wp.pl www.lexiber.pl NIP: 672-152-06-55

ul. Ogrodowa 21 74-300 Myślibórz tel.: 501 556 101 fax: 95 747 58 42 e-mail: beatanorsesowicz@wp.pl NIP: 597-103-95-85

I offer comprehensive accounting and tax services: auditing of financial statements, tax counseling, tax audit, economic and financial expertise, bookkeeping, tax bookkeeping, appeals against the decisions of tax authorities.

In meinem Angebot habe ich komplexe Dienstleistungen im Bereich von Rechnungswesen und Steuern: Jahresabschlussprüfung, Steuerberatung, Steuerprüfung, Wirtschafts- und Finanzgutachten, Führung der Handelsbücher, Führung der Steuerbücher, Berufungen gegen Bescheide der Finanzbehörden.

Doradztwo podatkowe.

Tax advisory.

Steuerberatung

Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Audytu Debet Halina Kozak

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Lidia Sikorska

ul. Grottgera 6 75-628 Koszalin tel.: 94 346 08 96 fax: 94 346 09 01 e-mail: debet@debet.koszalin.pl www.debet.koszalin.pl NIP: 669-001-29-16

ul. Zygmunta Felczaka 23/1 71-417 Szczecin tel.: 91 422 06 47 fax: 91 455 30 37 e-mail: info@podatki-sikorska.pl NIP: 851-117-54-43

Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. Doradztwo podatkowe. Deklaracje podatkowe, ZUS. Badanie sprawozdań finansowych. Odwołania od decyzji organów podatkowych. Audyt funduszy UE jednostek administracji publicznej.

Usługi księgowe, doradztwo podatkowe, zeznania podatkowe.

Keeping of books of accounts. Keeping of tax revenue and expense ledgers. Tax advisory. Tax returns, Social Insurance Institution. Auditing of financial statements. Appeals against decisions of tax authorities. Audit of EU funds of public administration units.

Accounting services, tax counseling, tax returns.

Führung der Handelsbücher. Führung der Einnahmen- und Ausgabenbücher für steuerliche Zwecke. Steuerberatung. Steuererklärungen. Fragen zur Sozialversicherungsanstalt. Jahresabschlussprüfung. Berufungen gegen Bescheide der Finanzbehörden. Audit der EU-Fonds bei Einheiten der öffentlichen Verwaltung.

Buchführung, Steuerberatung, Steuererklärungen.

KSIĘGOWOŚĆ / AUDYT / PODATKI ACCOUNTANCY / AUDIT / TAXES BUCHHALTUNG / AUDIT / STEUERN

Oferuję kompleksowe usługi rachunkowo-podatkowe: badanie sprawozdań finansowych, doradztwo podatkowe, audyt podatkowy, ekspertyzy ekonomiczno-finansowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ksiąg podatkowych, odwołania od decyzji organów podatkowych.

119


KSIĘGOWOŚĆ / AUDYT / PODATKI ACCOUNTANCY / AUDIT / TAXES BUCHHALTUNG / AUDIT / STEUERN

120

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Profit Mgr Inż. Maria Flanc

Kancelaria Podatkowa Agnieszka Kniaziewicz

ul. Dąbrowskiego 2/2 78-600 Wałcz tel.: 67 250 04 75 fax: 67 250 04 76 e-mail: maria_flanc@vp.pl NIP: 765-112-72-54

ul. Św. Wojciecha 14 70-410 Szczecin tel.: 509 750 810 ; 91 423 41 16 fax: 91 423 41 16 e-mail: kniaziewicz@gazeta.pl www.expert-team.eu NIP: 851-136-22-86

Doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg, ZUS, deklaracje.

Obsługa księgowa, podatkowa i prawna osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą.

Tax consulting, bookkeeping, Social Insurance Institutions, declarations.

Accounting, tax and legal servicing of natural and legal persons conducting business activity.

Steuerberatung, Führung der Handels- und Steuerbücher, Fragen zur Sozialversicherungsanstalt, Erklärungen.

Buchführung, steuerliche und rechtliche Betreuung von gewerbetreibenden natürlichen und juristischen Personen.

Kancelaria Podatkowa Kiersznicka Halina

Kancelaria Rachunkowo-Podatkowa Otus M.Bielawska, D.Grabska S.C.

ul. Nickiewicza 17 70-383 Szczecin tel.: 91 422 24 92 ; 509 653 707 fax: 91 422 24 92 e-mail: brhir@poczta.onet.pl NIP: 852-114-16-06

ul. Piłsudskiego 17/3A 70-460 Szczecin tel.: 91 820 12 16 fax: 91 820 12 15 e-mail: otus@otuspodatki.pl www.otuspodatki.pl NIP: 851-304-70-34

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, ryczałt. Obsługa i doradztwo w zakresie podatków osób fizycznych. Rozliczanie ZUS, urząd skarbowy.

Świadczymy usługi księgowo-kadrowe dla jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, spółek jawnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych, stowarzyszeń i fundacji oraz osób fizycznych.

Keeping of books of accounts and tax, lump sum payments. Servicing and counseling within the scope of taxation of natural persons. Settlements with Social Insurance Institution, tax office.

We provide staffing and accounting services for one-person businesses, civil partnerships, general partnerships, limited liability companies, limited partnerships, associations and foundations, and individuals.

Führung der Handels- und Steuerbücher. Pauschaleinkommensteuer. Betreuung und Beratung im Bereich der Steuern von natürlichen Personen. Abrechnungen mit Sozialversicherungsanstalt und Finanzamt.

Wir erbringen Dienstleistungen im Bereich von Buchhaltung und Personalwesen für Einzelgewerbetreibende, für Gesellschaften bürgerlichen Rechts, für offene Gesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Kommanditgesellschaften, Vereine und Stiftungen sowie für natürliche Personen.


Pak Biuro Rachunkowo Podatkowe Krystyna Pakalnicka

Plac Kilińskiego 3 71-414 Szczecin tel.: 91 422 52 12 fax: 91 422 52 12 e-mail: info@konsulta.pl www.konsulta.pl NIP: 851-291-26-36

ul. Kostki Napierskiego 81/6 70-783 Szczecin tel.: 91 464 44 45 ; 502 602 357 fax: 91 464 44 45 e-mail: pakalnicka@poczta.fm NIP: 955-000-03-52

Księgowość polska i niemiecka, prowadzenie KPiR i ksiąg handlowych, kadry i płace, rozliczanie niemieckiego podatku VAT dla polskich firm z tytułu: transport osób, sprzedaż wysyłkowa, handel obwoźny, usługi w Niemczech, rozliczanie podatku dochodowego za pracę w Niemczech (zwrot podatku).

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych. Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. Ewidencja ryczałtu, rozliczeń VAT. Pełna obsługa kadrowo-płacowa i rozliczeń ZUS. Wyprowadzanie zaległości. Sporządzanie sprawozdań finansowych.

Polish and German accounting, running of income and expenditure ledgers and commercial books, human resources and payroll, settlement of VAT for Polish companies on account of: transport of passengers, mail selling, itinerant trade, services in Germany, settlement of income tax for work in Germany (tax refund).

Keeping books of accounts of companies and natural persons. Keeping tax revenue and expense ledgers. Records of a lump sum and VAT settlements. Full servicing of personnel and payroll and Social Insurance Institution [ZUS] settlements. Getting rid of arrears. Drawing up of financial statements.

Polnische und deutsche Buchführung, Führung der Einnahmen- und Ausgabenbücher zu steuerlichen Zwecken, Führung der Handelsbücher, Personalwesen, Löhne- und Gehälter, Abrechnung der deutschen Mehrwersteuer für polnische Firmen auf Grund von: Personenbeförderung, Versandhandel, Haustürverkauf, Dienstleistungen in Deutschland, Abrechnung der Lohnsteuer in Deutschland (Rückerstattung der Lohnsteuer).

Führung der Handelsbücher für Gesellschaften und natürliche Personen. Führung von Einnahmen- und Ausgabebüchern für steuerliche Zwecke. Pauschalerfassung, MWSt-Verrechnungen. Komplexe Dienstleistungen im Bereich von Personal, Löhnen- und Gehältern. Verrechnungen mit der Sozialversicherungsanstalt. Begleichung von Rückständen. Aufstellung von Jahresabschlüssen.

Pomorska Agencja Doradztwa Finansowego I Szkoleń Padfis Sp. z o.o.

Wermi Anna Wiącek

ul. Gen. Dąbrowskiego 4 70-120 Szczecin tel.: 91 488 38 44 fax: 91 488 38 44 e-mail: info@padfis.pl www.padfis.pl NIP: 851-284-47-74

Na Klifie 60 70-123 Kołbaskowo tel.: 91 880 36 63 ; 609 093 136 fax: 91 880 36 63 e-mail: biuro@wermi.pl www.wermi.pl NIP: 855-125-79-63

Prowadzenie postępowań odwoławczych i apelacyjnych. Reprezentowanie podatników przed organami podatkowymi, skarbowymi i NSA. Współpraca w zakresie badań sprawozdań finansowych – wykonywanie audytów podatkowych. Pełne prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ksiąg przychodów i rozchodów. Conducting of review and appeal proceedings. Representing taxpayers before tax authorities, fiscal, and the Supreme Administrative Court. Cooperation within the scope of financial statements - performance of tax audits. A full keeping of books of account and revenue and expense ledger. Berufungs- und Appellationsverfahren. Vertretung der Stuerpflichtigen vor Steuer-, Finanzbehörden und vor dem Obersten Verwaltungsgericht. Zusammenarbeit im Bereich von Jahresabschlussprüfungen - Steueraudits. Vollständige Führung der Handelsbücher und Einnahmen- und Ausgabebücher für steuerliche Zwecke.

KSIĘGOWOŚĆ / AUDYT / PODATKI ACCOUNTANCY / AUDIT / TAXES BUCHHALTUNG / AUDIT / STEUERN

Konsulta Spółka z o.o.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie profesjonalnej obsługi księgowej oraz kadrowo-płacowej przedsiębiorstw. Pomagamy również w efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi.

The office provides the services within the scope of professional accounting, personnel and payroll handling of enterprises. We also aid in effective human resources management.

Unsere Kanzlei hat in ihrem Angebot professionelle Beratung im Bereich von Buchführung sowie Personal- und Lohnwesen für Unternehmen. Wir werden Sie auch beim effizienten Human Capital Management unterstützen.

121


Arkom Sp. z o.o.

B&B Bartkowiak Gastronomia i Handel Sp.J.

ul. Rodakowskiego 1/2 71-345 Szczecin tel.: 91 884 21 00 ; 509 930 013 fax: 91 884 21 10 e-mail: sekretariat@cafeclub.pl www.cafeclub.eu NIP: 851-276-44-08

ul. Roosvelta 15D 72-600 Świnoujście tel.: 91 321 24 14 fax: 91 321 24 14 e-mail: koraliki@o2.pl NIP: 855-143-42-01

Prowadzenie kawiarni sieci Cafe Club. Sieć liczy 27 kawiarni Cafe Club oraz 1 kawiarnię nowej marki z segmentu premium: Cafe Club Style. Kawiarnie rozmieszczone są w największych centrach handlowych kraju, a oferta gastronomiczna lokali obejmuje szeroki wybór kaw, herbat oraz deserów.

Gastronomia i handel.

Running of Cafe Club network of coffee shops. The network consists of 27 coffee shops and 1 new brand coffee shop from the premium segment: Cafe Club Style. The coffee shops are situated in the biggest shopping centers in the country, and the gastronomic offer of the shops includes a wide selection of coffee, tea and desserts.

122

Gastronomy and commerce.

Leitung eines Cafés aus der Cafe Club-Netz. Das Netz zählt 27 Cafe Club Cafés und ein Café von neuer Marke aus dem Premiumsegment: Cafe Club Style. Cafés befinden sich in den größten Einkaufszentren im Inland und Gastronomieangebot umfasst breites Sortiment von Kaffee- und Teesorten und Nachtisch.

Gastronomie und Handel.

Catering i Gastronomia u Barbary

Centrum Usług Gastronomicznych Mars

ul. Matejki 14 70-530 Szczecin tel.: 91 433 56 96 ; 502 550 859 fax: 91 422 24 92 e-mail: barbarakarolak49@gmail.com NIP: 852-102-02-80

ul. Ks.P. Wawrzyniaka 5 70-393 Szczecin tel.: 91 42 22 331 ; 603 112 911 fax: 91 42 22 331 e-mail: mediastrojny@op.pl www.restauracjamars.eu NIP: 852-238-96-27

Działalność gastronomiczna i cateringowa. Organizacja przyjęć w domu, firmie i w plenerze.

Dancingi, wesela, bankiety, przyjęcia, catering, szkolenia, imprezy plenerowe.

Gastronomic and catering activities. Organization of parties at home, in a company or outdoors.

Dancing, weddings, banquets, receptions, catering, trainings, outdoor events.

Gastronomie und Catering. Organisation der Partys zu Hause, in der Firma und unter freiem Himmel.

Feste, Hochzeiten, Bankette, Veranstaltungen, Catering, Schulungen, Partys unter freiem Himmel.


Contel Sp. z o.o.

Cukiernia-Piekarnia Woźniak Sp. z o.o.

ul. Gdańska 3C 70-660 Szczecin tel.: 91 884 21 00 ; 509 930 013 fax: 91 884 21 00 e-mail: sekretariat@cafeclub.pl www.cafeclub.eu NIP: 669-232-30-23

ul. Kwiatowa 5 71-045 Szczecin tel.: 91 483 43 05 fax: 91 483 43 05 wew.102 e-mail: cukierniawozniak@v.pl www.cukierniawozniak.pl NIP: 852-242-76-93

Prowadzenie kawiarni sieci Cafe Club. Sieć liczy 27 kawiarni Cafe Club oraz 1 kawiarnię nowej marki z segmentu premium – Cafe Club Style. Kawiarnie znajdują się w największych centrach handlowych kraju, a ich oferta gastronomiczna obejmuje szeroki wybór kaw, herbat oraz deserów.

Running of Cafe Club network of coffee shops. The network consists of 27 coffee shops and 1 new brand coffee shop from the premium segment - Cafe Club Style. The coffee shops are situated in the biggest shopping centers in the country, and their gastronomic offer includes a wide selection of coffee, tea and desserts.

Produkcja i sprzedaż własnych wyrobów cukierniczych i piekarskich. Wypiek naszego pieczywa odbywa się w oparciu o tradycyjną technologię, przy użyciu naturalnych surowców wysokiej jakości, bez dodatków konserwujących. Asortyment naszych wyrobów jest regularnie uzupełniany o nowe wyroby. Production and sale of their sugar and confectionery products. Baking of our bread is based on traditional technology, using high quality natural ingredients with no preservative additives. The range of our products is regularly updated with new products.

Leitung eines Cafés aus der Cafe Club-Netz. Das Netz zählt 27 Cafe Club Cafés und ein Café von neuer Marke aus dem Premiumsegment: Cafe Club Style. Cafés befinden sich in den größten Einkaufszentren im Inand und Gastronomieangebot umfasst breites Sortiment von Kaffee- und Teesorten und Nachtisch.

Herstellung und Verkauf der eigenen Süß- und Backwaren. Unseres Brot machen wir nach traditoneller Technologie. Wir benuzten Produkte von höhster Qualität, ohne Konservatnen. In unserem Angebot finden Sie immer ein neues Gebäck.

Firma Gastronomiczno-Handlowa

Gama Plawgo & Zawisza Spółka Jawna

ul. Gdyńska 28 72-600 Świnoujscie tel.: 91 322 48 64 fax: 91 322 48 64 e-mail: resbryza@o2.pl www.bryza.swinoujscie.com.pl NIP: 852-209-54-00

ul. Szczecińska 25A 75-122 Koszalin tel.: 94 346 03 22 fax: 94 346 03 22 e-mail: gama@gama.pl www.gama.pl NIP: 669-214-78-85

Gastronomia, catering, przyjęcia okolicznościowe, wesela, dekoracje weselne i okolicznościowe sal, kościołów, samochodów. Samochód do ślubu, sklep z dekoracjami ślubnymi, salon sukien ślubnych.

Gastronomy, catering, occasional receptions, weddings, wedding and special decorations of rooms, churches and cars. Car for a wedding, shop with wedding decorations, wedding dress salon.

Gastronomie, Catering, Gelegenheitsfeste, Hochzeitsfeste, Hochzeits- und Saaldekorationen, Dekoration der Kirchen und Autos. Auto für Hochzeit, Geschäfte mit Hochzeitsdekorationen, Salon der Hochzeitskleider.

Kompleksowe wyposażenie zapleczy kuchennych w profesjonalne urządzenia gastronomiczne. Realizujemy wszelkie obiekty kuchenne pod klucz, tzn. od fazy projektowania do montażu, rozruchu i przeszkolenia personelu. Zapraszamy do współpracy!

Comprehensive equipment for kitchen’s back with professional catering equipment. We carry out all the kitchen facilities at turnkey, i.e. from the design phase to installation, start-up and training of personnel. We invite you to establish cooperation!

Komplette Ausrüstung der Küchenhinterländer in profesionellen Gastronomieanlagen. Wir realisieren alle Küchenobjekte schlüsselfertig, d. h. ab einem Projekt zur Montage, Inbetriebnahme und Personalschulungen. Wir laden zur Zusammenarbeit ein!

123


J&B II Elita S.C. Catering i Gastronomia, Euro Club. Szkolenia Zawodowe J., G., K. Zagrodny-Kuczer ul. Jagiellońska 71 70-365 Szczecin tel.: 91 484 05 49 tel.: 502 085 785 ; 601 767 325 ; 603 756 858 fax: 91 484 05 49 e-mail: biuro@jbelita.pl www.jbelita.pl NIP: 851-251-47-52

ul. Niepodległości 22 70-412 Szczecin tel.: 91 433 55 02 e-mail: kontakt@coyote-club.com www.coyote-club.com NIP: 851-252-42-65

Kompleksowa organizacja dużych wydarzeń (z pełnym zapleczem technicznym i rozrywkowym), uroczystych koktajli i bankietów (otwarcia firm i zakładów pracy), pikników, biesiad staropolskich, konferencji, szkoleń, wykwintnych śniadań, obiadów i kolacji, wigilii, spotkań świątecznych. Szkolenia zawodowe.

Firma działa od 1997 r., głównie na rynku gastronomicznym. Posiadamy dwa lokale gastronomiczne zlokalizowane w centrum miasta: Boston Pub przy al. Niepodległości 22 oraz Coyote Club przy ul. Jagiellońskiej 89.

Complex organization of large events (with full technical and entertainment support), festive cocktails and banquets (the opening of companies and workplaces), picnics, traditional Polish feasts, conferences, training courses, gourmet breakfasts, lunches and dinners, Christmas Eves, Christmas meetings. Professional trainings.

The company has been operating since the year 1997, mainly on the gastronomic market. We have got two eating places situated in the city center: Boston Pub at al. Niepodległości 22 and Coyote Club at ul. Jagiellońska 89.

Komplexe Organisation der großen Veranstaltungen (mit dem vollen technischen und Untergaltungsservice), feierlichen Koktail-Partys und Bankette (Firmen- und Bertiebseröffnung), Picknicks, altpolnischen Festmähler, Konferenzen, Schulungen, vorzüglichen Frühstücke, Mittagessen und Abendessen, Heiligabende, Feiertag-Treffen. Berufschulungen.

Das Unternehmen existiert seit 1997, vor allem auf dem Gastronomiemarkt. Wir besitzen zwei Gaststätte in der Stadtmitte: Boston Pub in der Niepodległości-Allee 22 und Coyote Club in der Jagiellońska-Straße 89.

Lulu Club

Mała Gospoda Krystian Landmesser

ul. Partyzantów 2 70-222 Szczecin tel.: 515 604 585 ; 91 831 42 61 e-mail: lulu@luluclub.pl www.luluclub.pl NIP: 852-256-75-43

ul. Południowa 15 71-001 Szczecin tel.: 530 696 880 e-mail: malagospoda@op.pl www.malagospoda.pl NIP: 852-192-04-34

Klub znajduje się w centrum Szczecina, w zabytkowej kamienicy. Dużą część klubu zajmuje scena teatralna. Lulu Club specjalizuje się w organizacji spotkań biznesowych, okolicznościowych, business after party oraz wszelkiego rodzaju wydarzeń. Czynny od czwartku do soboty od godz. 20 do 5. The club is located in the center of Szczecin, in the historic tenement. A large part of the club is covered with a theatrical scene. Lulu Club specializes in organizing business meetings, occasional meetings, business after-party and all kinds of events. Open from Thursday to Saturday from 8 p.m. to 5 a.m. Unser Club befindet sich im Zentrum von Szczecin, in einem historischen Mietshaus. Ein großer Teil unserers Clubs gehört zur Theaterbühne. Lulu Club spezialisiert sich auf die Organisation von Business- und Gelegenheitstreffen, Business-After-Party und sämtlichen anderen Veranstaltungen. Öffnungszeiten: vom Donnerstag bis Samstag von 20 bis 5 Uhr.

124

J+J s.c., Coyote Club, Boston Pub

Firma świadcząca usługi gastronomiczne i charakteryzująca się indywidualnym podejściem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy regularne dostarczanie smacznych posiłków dla pracowników Państwa firm – w bardzo atrakcyjnych cenach.

Catering service company which is known for individual approach. To meet the expectations of our customers, we offer a regular delivery of delicious meals for the employees of your companies - at very attractive prices.

In unserem Angebot haben wir Gastronomiedienstleistungen und wir zeichnen uns durch individuelle Kundenbetreuung aus. Um Erwartungen unserer Kunden entgegen zu kommen haben wir in unserem Angebot regelmäßige Lieferungen von leckeren Gerichten für Ihre Mitarbeiter - und zu äußerst günstigen Preisen - berücksichtigt.


Marand s.c. Mariusz Kotkowski, Małgorzata Kotkowska

Miziewicz & Marshall s.c.

ul. Monte Cassino 6/LU6 70-464 Szczecin tel.: 91 488 52 73 fax: 91 488 52 73 e-mail: gospoda@zbojnicka.pl www.zbojnicka.pl NIP: 851-288-52-99

ul. Ks. Bogsława X 8 70-440 Szczecin tel.: 91 818 32 72 ; 509 808 433 e-mail: restauracja@valentino-ristorante.com www.valentino-ristorante.com NIP: 851-304-73-53

Przede wszystkim znakomita kuchnia, oparta na oryginalnych przepisach oraz profesjonalna obsługa, która dba o to, aby nasi goście czuli się wyjątkowo nie tylko przy wyjątkowych okazjach. Kompleksowo organizujemy wszelkiego rodzaju uroczystości, nawet do 150 gości.

Restauracja, kuchnia polska (góralska), catering, imprezy okolicznościowe, dostawa na telefon, kiermasze świąteczne.

Restaurant, Polish cuisine (from the mountains), catering, occasional events, delivery on the phone, Christmas fairs.

Restaurants, Polnische Küche (Goralenküche), Catering, Feier, Bestellung von Lieferungen per Telefon, Weihnachts- und Ostermärkte .

First of all, exquisite cuisine, based on the original recipes and a professional staff that makes sure that our guests feel special not only at very special occasions. We comprehensively organize all kinds of celebrations, even up to 150 guests.

Vor allem vorzügliche Küche auf der Basis von Originalrezepten und professionelles Bedienungspersonal, das immer dafür sorgt, dass unsere Gäste sich bei uns außergwöhnlich nicht nur zu Sondergelegenheiten fühlen. Unser Angebot enthält komplexe Organisation von unterschiedlichen Veranstaltungen, an denen bis 150 Gäste teilnehmen können.

OSADA Restauracja Club

P.W.Europex

Wybrzeże Władysława IV 30A 72-600 Świnoujscie tel.: 889 994 171 e-mail: osadaclub@gmail.pl www.osada-club.pl NIP: 855-154-83-24

Al. Wojska Polskiego 20 70-471 Szczecin tel.: 509 092 621 e-mail: biuro@wasabi-club.pl www.wasabi-club.pl NIP: 955-001-01-55

Gastronomia.

Gastronomy.

Gastronomie.

Jedno z najnowszych, najmodniejszych i najnowocześniejszych miejsc na klubowej mapie Szczecina. Niespotykany dotąd charakter zawdzięcza przede wszystkim swojemu położeniu oraz połączeniu tego, co stare, industrialne z tym, co nowe, czyste i w bardzo dobrym guście.

One of the newest, the most trendy and modern place on the clubbing map of Szczecin. The nature that you will not meet anywhere largely due to its location and a combination of what is old and industrial with what is new, clean and in very good taste.

Einer der neuesten und modernsten Orte auf der Stettiner Club-Landkarte. Den einzigartigen Charakter hat er einerseits seiner Lage zu verdanken, und andererseits einer Zusammenfügung all dessen, was alt und industriell ist mit dem, was geschmackvoll und sauber ist.

125


PHU “Perfekt“ Magiczna Spiżarnia

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Malgo Małgorzata Jaźwiecka

ul. Chrobrego 1B 72-600 Świnoujście tel.: 91 321 13 33 e-mail: zofiap1@wp.pl www.magicznaspizarnia.pl NIP: 855-104-39-37

ul. Staromłyńska 7A 70-561 Szczecin tel.: 695 627 567 ; 510 194 941 ; 510 155 377 e-mail: malgo@inet.pl www.obiadyszczecin.pl NIP: 856-101-81-83

Pierogi, pierożki, naleśniki i inne smakołyki. Klimatyczny wystrój. Domowa atmosfera i pyszne jedzonko. Pierogi domowej roboty – aż 14 rodzajów, a co miesiąc w czwartek – nowe.

Dumplings, pancakes and other treats. Climatic decor. Home-like atmosphere and delicious food. Homemade dumplings - as many as 14 kinds, and every month on Thursday - the new ones.

126

Prowadzimy jadłodajnię na szczecińskiej starówce. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 18. Oferujemy dania kuchni polskiej, ale również dania w oparciu o kuchnię włoską, meksykańską, turecką i grecką. Prowadzimy catering dla firm.

We run a restaurant in the Old Town in Szczecin. We work from Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. We offer Polish cuisine dishes but also the dishes based on Italian, Mexican, Turkish and Greek cuisine. We provide catering for companies.

Piroggen, kleine Teigtaschen und andere Leckereien. Gemütliche Einrichtung. Häusliche Atmosphäre und schmackhaftes Essen. Hausgemachte Piroggen - sogar 14 Arten und jeden Monat jeweils am Donnerstag - neue Arten.

Wir führen eine Kantine in der Stettiner Altstadt. Wir arbeiten vom Montag bis Freitag von 09.00 bis 18.00 Uhr. Außer Gerichten polnischer Küche servieren wir auch Gerichte italienischer, mexikanischer, türkischer und griechischen Küche. Firmen bieten wir unsere Cateringdienstleistungen an.

Restauracja Bohema Kaja s.c.

Restauracja Christopher Columbus

Al. Wojska Polskiego 67 70-478 Szczecin tel.: 91 433 22 30 ; 608 308 156 e-mail: restauracja@bohema.szczecin.pl www.bohema.szczecin.pl NIP: 852-245-21-13

Wały Chrobrego 1 70-500 Szczecin tel.: 91 489 34 01 fax: 91 489 34 01 e-mail: columbus@columbuspub.pl www.walychrobrego.com NIP: 851-260-65-43

Restauracja zaprasza na wykwintne dania kuchni śródziemnomorskiej: świeże ryby, owoce morza, doskonałe mięsa i makarony. Dzięki stylowym wnętrzom i pięknemu ogrodowi Bohema daje gościom wyjątkowe poczucie spokoju i intymności.

Restauracja zlokalizowana na Wałach Chrobrego, wykonana w całości z drewna, zalicza się do najlepszych lokali gastronomicznych w Polsce. Atmosfera, klimat, bogate i atrakcyjne menu oraz profesjonalizm obsługi przyciągają znamienitych gości każdego dnia.

The restaurant serves exquisite Mediterranean cuisine: fresh fish, seafood, fine meat and pasta. Due to stylish interiors and a beautiful garden, Bohema gives guests a unique feeling of peace and intimacy.

The restaurant is located in Wały Chrobrego, it is made entirely of wood, and it is one of the best restaurants in Poland. Atmosphere, climate, rich and attractive menus and professional service attract distinguished guests every day.

Unser Restaurant bietet Ihnen vorzügliche Speisen der Mittelmeerküche an: frische Fische, Seefrüchte, ausgezeichnete Fleischsorten und Nudeln. Seine Raumgestalltung und sein schöner Bohema-Garten verleihen unseren Gästen das einzigartige Gefühl von Ruhe und Intimität.

Unser Restaurant befindet sich an Wały-Chrobrego. Das ganze Restaurant wurde aus Holz gefertigt und gehört zu den besten Gastronomielokalen in Polen. Atmosphäre, Klima, reichtes und attraktives Menü, als auch professionelles Serviceteam ziehen jeden Tag namhafte Gäste an.


Restauracja Polska Kuźnia

Rogo-Różański i Wspólnicy Spółka Jawna

ul. Śląska 41 70-432 Szczecin tel.: 91 489 63 57 fax: 91 488 39 39 e-mail: mckuznia@neostrada.pl www.kuznia.szczecin.pl NIP: 855-107-45-36

ul. Arkońska 28 71-470 Szczecin tel.: 91 487 44 53 tel.: 502 640 661 fax: 91 487 44 53 e-mail: rogo@oberzachlopska.pl www.oberzachlopska.pl NIP: 851-282-99-58

Restauracja znajduje się w centrum Szczecina. Lokal utrzymany jest w przytulnej, ciepłej kolorystyce, co stwarza niepowtarzalny klimat. Staropolska, tradycyjna kuchnia oraz miła, elegancka obsługa zestawione są z nowatorskim sposobem serwowania potraw. Catering, lunch time, wesela, komunie.

Oberża przyjmuje klientów indywidualnych oraz organizuje wszelkie przyjęcia (komunie, jubileusze, chrzciny, wesela itp.) Przygotowujemy również catering. Położenie lokalu i rozległy parking pozwalają przyjmować wycieczki. Profesjonalizm i doskonała kuchnia czynią lokal godnym polecenia.

The restaurant is situated in the center of Szczecin. The restaurant is decorated with cozy, warm colors, which create a unique atmosphere. Old Polish, traditional cuisine and nice, elegant service are juxtaposed with an innovative way of serving dishes. Catering, lunch time, weddings, communions.

The inn takes individual clients and arranges any events (communions, anniversaries, baptism, weddings, etc.). We prepare also catering. Location of the premises and a large car park allow to admit tours. Professionalism and excellent cuisine make the restaurant worth recommending.

Das Restaurant befindet sich im Stettiner Stadtzentrum. Seine gemütliche und warme Farbgebung verleiht ihm das einzigartige Klima. Die altpolnische traditionelle Küche und das nette elegante Servicepersonal werden hier mit der innovativen Art und Weise der Gerichtservierung verbunden. Catering, Lunch Time, Hochzeitsfeier, Erstkommunionen.

Unser Gasthaus empfängt individuelle Kunden und organisiert Veranstaltungen jeglicher Art (Erstkommunion, Jubiläen, Taufe, Hochzeitsfeier u.ä.). Wir bereiten auch Catering vor. Dank der Lage unseres Gasthauses und dank dem großen Parkplatz können wir auch Ausflüge bewirten. Dank unserem Professionalismus und dank unserer vorzüglichen Küche ist unser Gasthaus empfehlenswert.

Sound Power Jazz Club

Taste Naleśnikarnia

ul. Armii Krajowej 3 72-600 Świnoujscie tel.: 91 321 26 40 fax: 91 321 43 10 e-mail: club@centrala.pl www.centrala.pl NIP: 855-109-32-89

ul. Wyszyńskiego 10 70-201 Szczecin tel.: 602 357 364 e-mail: nalesnikitaste@gmail.com www.taste.szczecin.pl NIP: 852-250-03-49

Serwujemy prawdopodobnie największe naleśniki w Szczecinie. Lokal mieści się w samym centrum miasta. Do wyboru dania obiadowe i słodkie. Gastronomia.

We serve probably the best pancakes in Szczecin. The restaurant is situated in the very city center. You may choose from dinner and sweet dishes. Gastronomy.

Gastronomie.

Höchstwahrscheinlich servieren wir die größten Pfannkuchen in Szczecin. Unser Lokal befindet sich direkt im Stadtzentrum. Mittags- und Süßgerichte zur Auswahl.

127


Zbigniew Piotr Radecki ul. Tkacka 12 70-556 Szczecin tel.: 91 425 27 15 e-mail: biuro@radecki.com.pl www radecki.com NIP: 955-153-20-45

Jedna z niewielu restauracji w Szczecinie, którą właściciel firmuje swoim nazwiskiem, co dowodzi bardzo poważnego podejścia do tematu. Jednocześnie sam gotuje. Firma organizuje bankiety, przyjęcia okolicznościowe, catering. Projektowanie i budowa restauracji.

It is one of not many restaurants in Szczecin which holds the surname of its owner, which proves that the whole thing is treated very seriously. The owner also cooks in the restaurant by himself. The company organizes banquets, occasional events, catering. Design and construction of a restaurant.

Eines der wenigen Restaurants in Szczecin, für das der Eigentümer mit dem eigenen Namen verantwortlich zeichnet. Dies zeugt davon, wie das Thema des Restaurants seriös betrachtet wird. Gleichzeitig ist er selbst als Koch tätig. Die Firma organisiert Bankette, Gelegenheitsfeier, Catering. Projekte und Errichtung von Restaurants.

128


100% s.c.

Acus Maria Sobiech i Piotr Stefaniuk Sp.J. - Salon Caterina

ul. Świętojańska 35 71-751 Szczecin tel.: 91 453 76 35 fax: 91 453 76 36 e-mail: info@stoprocent.com www.sklep.stoprocent.com NIP: 955-193-30-34

Pl. Zgody 1F 70-472 Szczecin tel.: 91 488 22 32 fax: 91 488 22 32 e-mail: szczecin@caterina.pl www.caterina.pl NIP: 113-002-77-71

Produkcja i sprzedaż odzieży miejskiej lub ulicznej oraz dla fanów muzyki hip-hop i rap. Firma produkuje również odzież na indywidualne zamówienia, np. dla sportowców na turnieje i zawody oraz do potrzeb kręcenia teledysków.

Od 19 lat jedna z czołowych firm polskiego rynku mody. Przez ten czas zdobyła uznanie i lojalność klientek. Jest ekskluzywną marką skierowaną do kobiet, które są świadome swojej kobiecości, a w ubiorze cenią jakość i styl. Caterina to również szlachetne tkaniny prosto z Włoch.

Manufacture and sale of city or street clothing, and for fans of hip-hop and rap. The company also manufactures custom-made clothing, for example for athletes for tournaments and competitions, as well as for the purposes of shooting music videos.

It has been one the leading companies of the Polish fashion market for 19 years. During this time it has gained the recognition and loyalty of its customers. It is an exclusive brand directed to women who are aware of their femininity, and value quality and style in clothing. Caterina means also noble materials directly from Italy.

Herstellung und Verkauf der Stadt- und Straßenkleidung sowie Kleidung für Hip-Hop- und Rapfans. Firma produziert auch individuelle Bekleidung z.B. für Sportler zum Wettbewerb und Wettkampf als auch Bekleidung für Videoclips.

Seit 19 Jahren eine der führenden Firmen auf dem polnischen Modenmarkt. In dieser Zeit erlangte sie die Anerkennung und Loyalität der Kundinen. Diese exklusive Marke wird an die Frauen gerichtet, die ihrer Weiblichkeit bewusst sind und schätzen vor allem gute Qualität und Still. Caterina das sind auch Edelgewebe aus Italien.

Andersz Paweł Jerzy Andersz

Antiksawa Wojciech Sawaszkiewicz

ul. Okólna 49 71-742 Szczecin tel.: 91 421 99 97 ; 502 652 932 fax: 91 421 99 97 e-mail: biuro@andersz.com www.andersz.com NIP: 851-136-02-87

ul. Małkowskiego 27 70-304 Szczecin tel.: 91 434 54 63 ; 512 352 331 fax: 91 489 35 16 e-mail: antiksawa@vp.pl www.antiksawa.com NIP: 852-166-75-38

Sprzedaż materiałów i oprzyrządowania stomatologicznego. Organizacja konferencji „Realna stomatologia“.

Antyki. Handel (skup i sprzedaż). Renowacja mebli, obrazów, porcelany, ram itd. Sprzedaż materiałów renowacyjnych. Fachowa wycena i ekspertyza.

Sales of dental materials and instrumentation. The organization of the conference “Realna stomatologia” [“Real dentistry”].

Antiques. Commerce (purchase and sale). Renovation of furniture, paintings, china, frames, etc. Sale of renovation materials. Professional valuation and expertise.

Verkauf der Zahnarztmaterialien und Anlagen. Organisation der Konferenz “Reale Stomatologie”.

Antiquitäten. Handel (Verkauf und Ankauf). Möbel-, Bilder-, Porzellan-, Rahmenrenovierung usw. Verkauf der Renovierungsmaterialien. Fachschätzung und Expertise.

129


Apa Strip S.J. - Budowniczy

Aquator Sp. z o.o.

ul. Gdańska 13 A 70-661 Szczecin tel.: 91 434 96 00 fax: 91 434 96 05 e-mail: biuro@apastrip.pl www.budowniczy.com.pl NIP: 852-218-47-24

ul. Gdańska 40 70-660 Szczecin tel.: 664 952 987 e-mail: szczecin@dobra-woda.com.pl www.dobra-woda.com.pl NIP: 514-000-92-22

Zajmujemy się hurtową sprzedażą materiałów i systemów budowlanych oraz wykończeniowych. Ofertę kierujemy do zidentyfikowanych odbiorców hurtowych z obszaru Pomorza Zachodniego. Naszymi klientami są duże i mniejsze firmy wykonawcze, developerzy, rzemieślnicy oraz składy z materiałami budowlanymi. We are involved in wholesale selling of building and finishing materials and systems. The offer is directed to identify wholesale recipients from the West Pomerania region. Among our customers there are big and small executive companies, property developers, carpenters and building materials stores. Wir beschäftigen uns mit Verkauf der Baumaterialien sowie Bau- und Ausstattungssystemen. Unseren Angebot richten wir an erkennbarten Großhandelempfänger aus dem Gebiet Westpommerns. Unsere Kunden sind größere und kleinere Bauunternehmen, Bauträgern, Handwerker und Lager mit Baumaterilanien.

Production and distribution of spring water in 5-gallon bottles (18.9 l) along with the lease of equipment (warming-cooling pumps, dispensers, pumps) and accessories. Production and sale of carbonated spring water and carbonated water in 0.75 l and 1.5 l bottles.

Herstellung und Distribution des Quellwassers in 5-Gallone-Flaschen (18,9 L) zusammen mit Pacht der Anlagen (wärmende und kühlende Tanksäule, Spender, Pumpen) und Zubehör. Herstellung und Verkauf des sprudeln und stillen Quellwassers in den Flaschen von 0,75 L und 1,5 L.

Ares Usługi Ewa Jabłońska

Artur Czumaj

ul. Rynek 2 73-200 Choszczno tel.: 95 765 04 15 fax: 95 765 04 25 e-mail: ares@choszczno.net www.ares-choszczno.pl NIP: 594-000-23-74

ul. Pochyła 7/1 71-745 Szczecin tel.: 509 286 765 e-mail: artur1313@op.pl NIP: 851-105-82-69

Pieczątki, datowniki, numeratory w automatach oraz tradycyjne na stopkach. W sprzedaży wszystkie akcesoria do pieczątek. Ksero kolor i skanowanie do formatu A3, laminowanie, wizytówki, plakaty, ulotki. Oprawa prac i dokumentów. Termonadruki na odzieży, parasolach, kubkach, znaczki button. Stamps, daters, numbering machines and traditional ones on legs. The sale of accessories for stamps. Color photocopying and scanning up to A3 format, laminating, business cards, posters, leaflets. Binding of theses and documents. Thermo prints on clothing, umbrellas, mugs, button badges. Stempel, Datumsstempel, Paginierstempel in den Automaten und traditionelle in den Druckstücken. Im Verkauf sind alle Stempelzubehör. Bunte Kopien und Einscannen bis zum A3-Format, Laminierung, Visitenkarten, Plakate, Flugblätter. Arbeiten- und Dokumentenbinden. Thermoaufdrücke auf Kleidungen, Regenschirmen, Bechern, Button-Marken.

130

Produkcja i dystrybucja wody źródlanej w butlach 5-galonowych (18,9 l) wraz z dzierżawą urządzeń (dystrybutory grzejąco-chłodzące, dozowniki, pompki) i akcesoriów. Produkcja i sprzedaż wody źródlanej gazowanej i niegazowanej w butelkach 0,75 l oraz 1,5 l.

Handel artykułami spożywczo-przemysłowymi, pośrednictwo handlowe. Przedstawicielstwo dla firm. Zarządzanie sprzedażą. Sprzedaż urządzeń medycznych do światłoterapii – Certyfikowany Przedstawiciel Medyczny firmy Bioptron. The sale of food and industrial products, commercial intermediation. Representation for companies. Sales management. Sales of medical devices for light therapy - Certified Medical Representative of Bioptron company. Handel der Lebens- und Industriemitteln, Handelsvermittlung. Firmenbertretung. Verkaufsverwaltung. Verkauf der medizinischen Anlagen für Lichttherapie - zertifizierter Medizinvertreter von Bioptron.


Benzol Rutkowski, Matysiak Spółka Jawna

Bims Plus Sp. z o.o. Sp.K. Szczecin

ul. Królewiecka 1 74-300 Myślibórz tel.: 95 747 25 02 ; 95 747 58 87 fax: 95 747 58 87 e-mail: benzol@op.pl www.sklep.stoprocent.com NIP: 597-147-98-35

ul. Cukrowa 12 71-004 Szczecin tel.: 91 435 88 85 fax: 91 435 87 51 e-mail: szczecin@bimsplus.com.pl www.bimsplus.com.pl NIP: 955-220-94-12

Sprzedaż detaliczna i hurtowa paliw: benzyn bezołowiowych 95 i 98, oleju napędowego, lekkiego oleju opałowego, bioestra stanowiącego samoistne paliwo oraz olejów silnikowych, przekładniowych, maszynowych, hydraulicznych na terenie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Jako największa hurtownia w Polsce obsługujemy kompleksowo branże: instalacyjną, sanitarną, grzewczą, klimatyzacyjną i wentylacyjną oraz sieci zewnętrznych. Docieramy do Inwestora, wykorzystując sprawdzony trójstopniowy model dystrybucji: od producenta przez hurtownika do wykonawcy.

Retail and wholesale selling of fuels: lead-free petrol 95 and 98, diesel oil, light fuel oil, bioester [biofuel] which constitutes independent fuel, as well as motor, gear, machine, and hydraulic oil at the territory of Zachodniopomorskie [West Pomerania] and Lubuskie voivodeships.

As the largest wholesaler in Poland we comprehensively serve the following industries: installation, sanitary, heating, air conditioning and ventilation, and external networks. We get to the investor, using a proven three-tier distribution model: from the manufacturer through the wholesaler to the contractor.

Kraftstoffe: Groß- und Kleinhandel von bleifreiem Benzin 95 und 98, Dieselöl, leichtem Heizöl, Biodiesel bestehend aus eigenständingen Kraftstoff sowie Motor-, Schmier-, Machinen-, Hyndrauliköle auf dem Gebiet der Woiwodschaften von Westpommern und Lebus.

Als größter Großhändler in Polen bedienen wir die folgenden Branchen: Installations-, Sanitär-, Heiz-, Klimaanlagen- und Lüftungsbranche sowie Branche der Außennetze. Wir kommen an den Investoren mit Hilfe des geprüften dreistufigen Distributionsmodells: ab Hersteller über Großhändler zum Ausführender.

Biuro Plus-Kitta i Spółka S.J.

BMA Mariola Tukalska Bogdan Tukalski

ul. Królowej Korony Polskiej 25 70-485 Szczecin tel.: 91 333 02 00 ; 91 422 01 92 fax: 91 333 02 04 e-mail: biuro@szczecin.biuroplus.pl www.biuroplus.szczecin.pl NIP: 852-235-72-31

ul. Tomaszowska 11/3 71-671 Szczecin tel.: 91 442 03 61 tel.: 601 722 660 ; 501 574 111 fax: 91 442 03 61 e-mail: biuro@bma.com.pl www.bma.com.pl NIP: 851-242-10-22

Obsługa firm i instytucji w zakresie dostaw materiałów biurowych, takich jak: papier, tonery i atramenty, akcesoria komputerowe, artykuły biurowe, meble biurowe, systemy przechowywania i archiwizacji dokumentów, artykuły spożywcze i higieniczne. Ponadto wyrób pieczątek oraz skup zużytych tonerów. Servicing of companies and institutions within the scope of delivery of office supplies such as paper, toners and ink, computer accessories, office items, office furniture, the systems for storage and archiving of documents, groceries and hygienic goods. Moreover, the manufacturing of stamps and purchase of used toners. Bedienung der Firmen und Institutionen im Bereich der Lieferung von Büromaterialien wie: Papier, Toner und Tinten, Computerzubehör, Bürobedarf, Systeme der Aufbewahrung und Ablage der Dokumenten, Lebens- und Hygienemittel. Überdies Stempelherstellung und Ankauf der abgenutzten Toner.

Etykiety samoprzylepne, 3D, tłoczone, tabliczki znamionowe, zabezpieczające, plomby gwarancyjne, plastykowe i metalowe, szyldy znaki specjalne, przewieszki kartonowe i plastikowe, płyty czołowe. Witraże, szkło wypukłe, gięte, laminowane kolor, fazowane, wzory na szkle 3D, meble ze szkła, ozdoby.

Self-adhesive, 3D, embossed labels, nameplates, safety plates, warranty seals, plastic and metal seals, signs, special characters, cardboard and plastic overhangs, front panels. Stained-glass windows, curved, bent, laminated color, beveled glass, 3D designs on glass, glass furniture, decorations. Selbstklebende Etikette, 3D, gepresste, Nennschilder, sichernde, Garantieplomben, aus Plastik und aus Metall, spezielle Markenschilder, Plastik- und Pappeüberhänge, Frontalplatten. Glasmalereien, gewölbtes, gebogenes Glas, laminierte Farben, fasene, Muster auf 3D-Glas, Glasmöbel, Schmuck.

133


Bogmar Meble - Producent

BP Service Center Krzysztof Fiutka

ul. Narzędziowa 35 70-807 Szczecin tel.: 507 05 05 55 fax: 91 469 36 01 e-mail: bmandrzej@op.pl www.bogmar.pl NIP: 955-206-39-48

Lubieszyn 3A 72-002 Dołuje tel.: 91 311 85 55 fax: 91 311 85 55 e-mail: 447@bpsc.nazwa.pl NIP: 852-114-94-30

Produkujemy i dostarczamy meble do biur, hoteli, restauracji, sklepów, uczelni. Kompleksowo wyposażamy obiekty na terenie Polski i Europy w oparciu o projekty gotowe i własne. Za darmo doradzamy i wykonujemy aranżacje komputerowe umeblowania w standardzie określonym przez użytkownika.

Stacja paliw BP.

We produce and supply furniture for offices, hotels, restaurants, shops, schools. We comprehensively equip facilities at the territory of Poland and Europe, based on ready and own projects. We provide free counseling and make computer arrangements of furniture in the standard determined by the user.

BP petrol station.

Herstellung von Möbel für Büros, Hotels, Restaurants, Geschäfte, Hochschulen. Wir bieten volle Austattung der Objekte in Polen und Europa gemäß der fertigen und eigenen Entwürfe. Wir beraten und bereiten die kostenlose Innendekokoration auf dem Computer.

BP-Tankstelle.

Centrum Ogrodnicze Rajski Ogród

Cewar Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego / Róg Zaleskiego 70-490 Szczecin tel.: 91 487 54 75 fax: 91 487 56 80 e-mail: rajskiogrod@gmail.com www.rajski.szczecin.pl NIP: 852-101-21-45

Stobno 57 72-002 Dołuje tel.: 91 462 50 00 fax: 91 462 50 11 e-mail: info@cewar.pl www.cewar.pl NIP: 955-193-91-14

Drzewa i krzewy ozdobne. Ceramika i dekoracje. Zapewniamy najwyższej jakości asortyment w ilości ponad 5000 gatunków drzew, krzewów i kwiatów. Posiadamy szeroką ofertę dorosłych okazów: drzew alejowych i bonsai do 10 m wysokości. Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Obsługujemy firmy oraz instytucje.

134

Sprzedaż materiałów ogniotrwałych i izolacyjnych szamotowych, wysokoglinowych, andaluzytowych, cementy typu GÓRKAL, kruszywa szamotowe. Mat. uszczelkarskie, uszczelki, termoizolacja, płyty uszczelniające, szczeliwa plecione, sznury termoizolacyjne. Tworzywa konstrukcyjne: PTFE, poliamid, ertacet.

Decorative trees and shrubs. Ceramics and decorations. We provide the highest quality range of over 5000 species of trees, shrubs and flowers. We have a wide range of adult specimens of: avenue and bonsai trees up to 10 meters in height. Retail and wholesale selling. We provide the services to companies and institutions.

Sales of refractory and insulating refractory, high in aluminum, andalusite, cements of GÓRKAL type, refractory aggregate. Sealing materials, gaskets, insulation, sealing plates, sealing braided cords insulation. Construction plastics: PTFE, nylon, ertacet.

Bäume und Ziersträucher. Keramik und Dekoration. Wir sicher Sortiment von höhster Qualität. Über 500 Gattungen der Bäume, Sträucher und Blummen. Wir besitzen schon erwachsene Stücke: Aleenbäume und Bonsai bis 10 Höhe. Groß- und Kleinhandel. Wir bedienen Firmen und Institutionen.

Verkauf der feuerbeständigen Materialien und Schamottmaterialien, hochlehmige Materlianien, Andalusitmaterialien, GÓRKAL-Zement, Schamottzuschalgsstoffe. Dichtungmaterialien, Dichtungen, Termoisorierung, Dichtungsplatten, flechte Dichtungsschnuren. Konstruntionsstoffe: PTFE, Polamid, Ertacet.


Christianus Jadwiga Sowa

Clex Polska

ul. Grunwaldzka 98E 72-600 Świnoujście tel.: 91 327 95 30 fax: 91 327 95 30 e-mail: mamasowa@poczta.onet.pl NIP: 855-002-22-41

ul. Boh. Warszawy 15-16 70-361 Szczecin tel.: 91 484 37 15 fax: 91 484 38 17 e-mail: jacek@clex-polska.pl www.clex-polska.pl NIP: 852-237-09-58

Handel.

Zaopatrujemy zakłady optyczne we wszystkie podstawowe materiały, urządzenia optyczne i materiały eksploatacyjne.

Commerce.

We supply optical plants with all essential materials, optical equipment and exploitation materials.

Handel.

Wir versorgern die Oprtikbetriebe mit Grundmaterialien, Optikanlagen und Abbaumaterialien.

Colourhome Mariusz Bączkiewicz

Cubica Piotr Sudoł

ul. Kadłubka 26A/3 71-521 Szczecin tel.: 888 737 157 e-mail: office@colourhome.eu www.colourhome.eu www.ewwa.pl www.blackdiamonds.pl NIP: 851-195-52-24

ul. Św. Ducha 5A/5 70-205 Szczecin tel.: 91 817 01 30 fax: 91 813 01 71 e-mail: biuro@cubica.com.pl NIP: 781-111-84-14

Pośrednictwo kredytowe. Handel artykułami sportowymi, import odzieży sportowej, akcesoriów i komponentów komputerowych, organizacja wydarzeń, produkcja namiotów i urządzeń dmuchanych na festyny.

Firma zajmuje się sprzedażą mebli i wykładzin. Wyposaża jednostki publiczne oraz klientów indywidualnych w meble biurowe, hotelowe, szkolne i metalowe oraz w wykładziny dywanowe i PCV. Jest autoryzowanym partnerem znanych producentów, m.in. FM Balma, Profim, Nowy Styl, Maltzahn, Gerflor, Forbo.

Credit intermediation. Sale of sport articles, import of sportswear, accessories and computer components, organization of events, the production of tents and inflatable devices for the festivities.

The company sells furniture and carpets. It equips public entities and individual customers with office, hotel, school and metal furniture, and carpets and PVC. It is an authorized partner of well-known manufacturers, including FM Balma, Profim, Nowy Styl, Maltzahn, Gerflor, Forbo.

Kreditvermittlung. Handel mit Sportwaren, Import der Sportkleidung, Hardware, Organisation der Veranstaltungen, Herstellung der Zelten und Luftanlagen für Feste.

Firma beschäftigt sich mit Verkauf der Möbel und Teppichboden. Wir versorgen die öffentliche Institutionen als auch die individuellen Kunden in Möbel für Büros und Schulen, Metallmöbel sowie Teppichboden und PVC. Wir sind autorisierter Partner der gut bekannten Hersteller, u. a.: FM Balma, Profim, Nowy Styl, Maltzahn, Gerflor, Forbo.

135


136

Damare Danuta Dobrowolska i Marek Wojnarowski Sp. Jawna

Deka Izolacje Techniczne Sp. Jawna

ul. Szczawiowa 54 70-010 Szczecin tel.: 91 482 15 03 fax: 91 482 00 08 e-mail: damare@damare.pl www.damare.pl NIP: 955-150-48-99

Słoneczny Sad 29 B 72-002 Dołuje tel.: 91 483 52 25 fax: 91 483 52 25 e-mail: deka@deka.szczecin.pl www.deka.szczecin.pl NIP: 852-183-51-54

Specjalizujemy się w dystrybucji materiałów budowlanych potrzebnych, aby wybudować od podstaw każdy dom. Producenci, z którymi współpracujemy to firmy o dobrej renomie i ugruntowanej pozycji na rynku. Zapewniamy konkurencyjne ceny i fachowe doradztwo techniczne.

Centrum zaopatrzenia dla ciepłownictwa, chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji. Zaopatrujemy też przemysł stoczniowy, jachtowy oraz kominkarzy. Dysponujemy też asortymentem do tworzenia systemów rozprowadzania ciepłego powietrza oraz zabezpieczeń budynków przed rozprzestrzenianiem się ognia.

We specialize in distribution of building materials needed to build every house from scratch. The manufacturers who we work with are the companies with good reputation and established position on the market. We provide competitive prices and expert technical advice.

Supply center for heating, refrigeration, air conditioning, ventilation. We supply a shipbuilding and yachting industry, and also fireplace builders. We also have assortment to create warm air distribution systems, and for the security of buildings against the spread of fire.

Wir spezialisieren uns auf Distribution der Baumaterialien. Die Hersteller, mit denen wir zusammenarbeiten, sind renomierte Firmen von gutem Ruf. Wir sichern die verlockende Presie und technische Fachberatung.

Versorgungszentrum für Kühltechnik, Wärmeversorgung Klimaanlagen, Belüftung. Wir versorgen auch Werftindustrie, Jachtindustrie und Kaminkehrer. Wir Verfügen über Sortiment zur Gestaltung der Warmluftsysteme und Branschutz der Gebäude.

DLG Sp z o.o.

Dom Handlowy Rokita Krystyna Łątkowska

ul. Chmielewskiego 23 70-028 Szczecin tel.: 91 482 93 96 fax: 91 482 79 34 e-mail: dlgszczecin@op.pl www.jetech.pl NIP: 955-217-79-36

ul. Kilińszczaków 44 78-600 Wałcz tel.: 67 258 26 84 fax: 67 258 26 84 e-mail: kwrokita1@wp.pl NIP: 765-101-56-96

Importer i dystrybutor na terenie Polski profesjonalnych narzędzi JETECH Tool. W naszej ofercie hurtowej znajdą Państwo również akcesoria samochodowe, kosmetyki, kołpaki, pokrowce.

Prowadzimy sprzedaż wyrobów ze szkła, wikliny, drewna, porcelany i plastiku oraz wyrobów erotycznych.

Importer and distributor of professional JETECHTool tools at the territory of Poland. You will also find car accessories, cosmetics, caps, and covers in our wholesale offer.

We sell glassware, wicker, wood, porcelain and plastic, and erotic products.

Importeur und Vertreiber der profesionellen JETECH Tool-Werkzeuge in Polen. In unserem Großhandelsangebot finden Sie auch Fahrzeugszubehör, Pflegemitteln, Radkappen, Auto-Schutzhüllen.

Verkauf der Erzeugnisse aus Glas, Weidentrieb, Holz, Porzellan und Plastik sowie erotischen Produkte.


Domar Sp. z o.o. ul. Królowej Korony Polskiej 25 70-486 Szczecin tel.: 91 422 50 78 fax: 91 422 50 68 e-mail: sekretariat@domar.szczecin.pl www.domar.szczecin.pl NIP: 852-060-11-12

Domlux Sp. z o.o. ®

ul. Piłsudskiego 41 72-010 Police tel.: 91 317 55 23 fax: 91 317 55 23 wew. 40 e-mail: biuro@domlux.pl www.domlux.pl NIP: 851-276-26-68

Oferujemy Państwu meble do kompleksowego wyposażenia domu. W Centrum Meblowym przy ul. Twardowskiego 5 w Szczecinie swoje stoiska patronackie mają BYDGOSKIE MEBLE, FORTE, JAFRA, MEBLOTAP, HELVETIA, DĄB. Wyposażamy hotele i pensjonaty. Prowadzimy wynajem powierzchni biurowych i magazynowych.

Nasza firma istnieje na polickim rynku już od 1995 r. Podstawowym profilem naszej działalności jest handel materiałami budowlanymi oraz materiałami do remontu i wykończeń. W naszej ofercie znajdą Państwo również szeroki asortyment glazury i terakoty, wykończenia łazienek. Projektujemy łazienki!

We offer you furniture for a comprehensive home furnishing. In Centrum Meblowe [Furniture Center] at ul. Twardowskiego 5 in Szczecin, the following companies have their stands: BYDGOSKIE MEBLE, FORTE, JAFRA, MEBLOTAP, HELVETIA, DĄB. We equip hotels and guesthouses. We provide lease of office and warehouse space.

Our company has been operating on the market in Police since the year 1995. The basic profile of our activity is trading of building materials and materials for repairs and finishing. We also offer a wide range of wall and floor tiles, and bathroom finishes. We design bathrooms!

Wir beiten Ihnen die Möbel für volle Wohnungsausstattung. In dem MöbelZentrum in der Twardowskiego-Strasse 5 in Szczecin finden Sie die Firmenstände von BYDGOSKIE MEBLE, FORTE, JAFRA, MEBLOTAP, HELVETIA, DĄB. Wir statten Hotels und Gästehäuser aus. Wir vermieten die Büro- und Magazinflächen.

Unsere Firma existiert seit 1995 auf dem Markt in Police. Grundgebiet unserer Dienstleitungen ist Handel mit Baumaterialien und Materialen für Renovierung. In unserem Angebot finden Sie auch reiches Sortiment der Keramikfliesen und Terrakotte und Sortiment für Badezimmer. Wir gestalten die Badezimmer!

Economicus

Eko-Dom Łubkowski, Dolata Sp. Jawna

ul. Obrońców Stalingradu 12 70-407 Szczecin tel.: 91 434 06 03 fax: 91 434 06 03 e-mail: economicus@eki.pl www.eki.pl NIP: 852-101-21-68

ul. Szybowcowa 86 70-843 Szczecin tel.: 91 469 37 72 ; 91 462 88 56 tel.: 91 483 32 22 ; 91 461 27 61 fax: 91 431 22 56 e-mail: eko-dom@home.pl www.eko-dom.szczecin.pl NIP: 955-188-60-56

Księgarnia internetowa oferuje szeroki wybór literatury ekonomicznej, prawniczej i nauk pokrewnych dla studentów i praktyków biznesu.

Firma specjalistyczna, zajmująca się od ponad kilkunastu lat sprzedażą okien, drzwi, parapetów, rolet, bram i ogrodzeń. O wysokiej pozycji świadczą liczne nagrody i wyróżnienia. W czterech biurach handlowych firma zapewnia profesjonalną obsługę, bezpłatny pomiar i doradztwo techniczne.

The Internet bookstore offers a wide range of economic, legal and related sciences literature for students and business practitioners.

A specialist company which for more than a dozen years has been dealing with selling windows, doors, window sills, roller blinds, gates and fences. The high position is supported by numerous awards and recognitions. The company has four sale offices and provides professional service, free measuring and technical advice.

Online-Buchhandlung bietet eine reiche Auswahl der ökonomischen, juristischen Literatur sowie verwandeten Lehren für Studenten und BusinessPraktiker.

Ein Fachunternehmen beschäftigt sich seit einigen Jahren mit Verkauf der Fernster, Türen, Fensterbretter, Rollladen, Tore und Umzäunungen. Über hohe Marktposition bescheinigen zahlreiche Preise und Auszeichungen. In vier Handelbüros sichert die Firma profesionelle Kundenbedienung, kostenlose Messung und technische Beratung.

137


138

Ekocentrum

Elfood - Dystrybucja Sp. z o.o.

ul. Michałowicza 12 43-300 Bielsko-Biała tel.: 33 810 16 55 e-mail: ekocentrumbielsko@gmail.com www.sklep.myecolife.pl/ekocentrum NIP: 855-126-73-06

ul. Szczecińska 22 75-135 Koszalin tel.: 94 347 19 51 fax: 94 347 19 58 e-mail: a.stodolnik@iglotex.com.pl www.elfood.com.pl NIP: 499-032-11-41

Sprzedaż hurtowa, detaliczna, internetowa najwyższej jakości certyfikowanych produktów ekologicznych. Ekologiczna żywność bez konserwantów i dodatków chemicznych, hipoalergiczne i biodegradowalne środki czystości na bazie roślin. Czysty dom bez alergii dla Twojej rodziny. Dostawa do domu lub biura.

Firma zajmuje się dystrybucją mrożonych produktów spożywczych (lody, frytki, warzywa, zapiekanki) do punktów detalicznych (supermarkety, markety, sklepy) oraz produktów spożywczych (przyprawy, sosy, majonezy) do punktów gastronomicznych (restauracje, stołówki, hotele, ośrodki wypoczynkowe).

Wholesale, retail, Internet selling of high-quality certified organic products. Organic food with no preservatives or chemical additives, hypoallergenic and biodegradable cleaning products based on plants. Clean house with no allergies for your family. Delivery at home and office.

The company deals with distribution of frozen food products (ice cream, chips, vegetables, casseroles) to retail outlets (supermarkets, markets, stores) and food products (spices, sauces, mayonnaise) to catering outlets (restaurants, canteens, hotels, holiday resorts).

Großhandel, Kleinhandel, Online-Verkauf der zertifizierten ökologischen Produkten. Ökologische Nahrung ohne Konservierungsstoffe und Chemie, hypoallergene und bioabbaubare Reinigungmittel. Ein sauberes Haus für Deine Familile. Lieferung nach Hause oder ins Büro.

Firma beschäftigt sich mit Distribution der Gefriergüter (Eis, Pommes, Gemüse, überbackene Baguettes) an den Einzelhandelsgeschäfte (Supermärkte, Laden) sowie Lebensmitteln (Speisewürzen, Saucen, Majonäsen) an Gastronomiepunkten (Restaurants, Kantinen, Hotels, Freizeitzentren).

Elte Sp. z o.o.

Endorfina S.C.

Kołbacz, ul. Warcisława (brak numeru) 74-106 Stare Czarnowo tel.: 91 312 41 91 fax: 91 312 41 98 e-mail: elte@elte.pl www.elte.pl NIP: 852-234-59-66

ul. Świętojańska 35 71-723 Szczecin tel.: 91 453 76 35 e-mail: info@endorfinajeans.com www.sklep.endorfinajeans.com NIP: 851-292-67-10

Handel hurtowy naczyniami jednorazowymi, opakowaniami foliowymi, środkami higieny, chemią gospodarczą oraz AGD.

Główną działalnością firmy jest produkcja i sprzedaż odzieży.

Wholesale selling of disposable crockery, foil packaging, hygiene agents, chemistry and household appliances.

The main business activity of the company is manufacturing and sale of clothing.

Großhandel der Einweggeschirr, Plastikverpackungen, Hygienemitteln, Haushaltschemie und Haushaltswaren.

Hauptbereich unserer Tätigkeit ist Herstellung und Verkauf der Bekleidung.


Epee Polska Sp. z o.o.

Eurograw

ul. Majora Waleriana Łukasińskiego 116 71-215 Szczecin tel.: 91 466 80 70 fax: 91 466 80 79 e-mail: epee@epee.pl www.epee.pl NIP: 955-208-90-43

Al. Wojska Polskiego 13 70-470 Szczecin tel.: 91 488 07 82 fax: 91 488 07 82 e-mail: biuro@eurograw.pl www.eurograw.pl NIP: 852-110-80-69

Naszą misją jest sprawianie dzieciom wielkiej frajdy, aby bawiąc się zabawkami EPEE czerpały z tego jak najwięcej radości i pobudzały swoją kreatywność, a rodzice doceniali naszą dbałość o jakość i bezpieczeństwo naszych zabawek.

Najstarsza (rok zał. 1946) i największa tego typu firma na Pomorzu Zachodnim. Nasze główne obszary działania to: obróbka laserem, trofea-nagrody, usługi grawerskie, wytwórnia pieczątek, laminaty grawerskie, metale kolorowe, upominki.

Our mission is to give kids great fun so that playing with EPEE toys would give them as much joy as possible and boost their creativity, and so that parents would appreciate our focus on quality and safety of our toys.

The oldest (established in the year 1946) and the largest company of such a type in the West Pomerania region. Our main areas of activity include: laser treatment, trophies-awards, engraving services, manufacturing of stamps, engraving laminates, non-ferrous metals, gifts.

Unseres Ziel ist - den Kinder einen großen Spaß machen. Während des Spiels mit EPEE-Spielzeugen werden sie viel Spaß haben und Kreativität anregen. Die Eltern schätzen unsere Sorge um Qualität und Sicherheit unseren Spielzeugen.

Älteste (Gründungsjahr 1946) und größte Firma dieser Art in Westpommern. Unsere Fachbereiche sind: Laserbearbeitung, Trophäen-Preise, Graveurdienstleistungen, Stempelherstellung, bunte Metalle, Graveurlaminate, Souvenirs.

Europrojekty Consulting Ltd.

Firma Handlowa Duet

ul. Piotra Skargi 15 71-422 Szczecin tel.: 91 439 35 04 ; 91 439 35 03 tel.: 91 439 35 05 ; 91423 79 33 fax: 91 422 40 73 e-mail: biuro@europrojekty.com www.vawt.com.pl NIP: 851-206-76-78

ul. Konstytucji 3-Go Maja 72-600 Świnoujście tel.: 91 321 02 95 fax: 91 321 02 95 e-mail: sklep@duet-zabawki.pl www.duet-zabawki.com.pl NIP: 855-001-45-43

Firma zajmuje się sprzedażą turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu VAWT oraz kolektorów słonecznych służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Firma świadczy również usługi dotyczące możliwości pozyskania refundacji części kosztów ze środków unijnych.

Firma zajmuje się sprzedażą detaliczną oraz sprzedażą internetową zabawek renomowanych firm.

The company deals with selling of wind turbines with VAWT vertical axis and the solar collectors for generating energy from renewable sources. The company also provides services relating to the possibility of obtaining reimbursement of part of costs from the EU funds.

The company deals with retail and on-line sales of toys from reputable companies.

Firma beschäftigt sich mit Verkauf der Windturbinen von einer vertikalen Rotationsachse VAWT und Solarkollektoren, die für Gewinnung der erneubaren Energiequellen geeignet sind. Firma erbring die Dienstleistungen in der Gewinnung der EU-Finanzierung.

Firma beschäftigt sich mit Kleinhandel und Online-Verkauf der Spielzeuge der renommierten Firmen.

139


140

FHU Aga Agnieszka Bukowska

FHU Batna Sylwia Siudej

ul. Leszczynowa 4/3 70-766 Szczecin tel.: 91 469 02 62 fax: 91 469 02 62 e-mail: aga1@onet.eu NIP: 955-107-89-13

Targ Rybny 4/2 70-535 Szczecin tel.: 91 421 27 23 ; 91 813 63 13 tel.: 519 191 799 fax: 91 813 63 13 e-mail: sylwiasiudej@batna-wykladziny.pl www.batna-wykladziny.pl NIP: 851-209-29-66

Firma prowadzi sprzedaż artykułów biurowych, eksploatacyjnych i papierniczych.

Sprzedaż i montaż wykładzin obiektowych.

The company sells office supplies and stationery supplies.

Sales and installation of floor coverings.

Firma verkauft die Büroartikeln, Bürobedarf, Papierartikeln.

Verkauf und Montage der Industriebodenbeläge.

Firma Handlowa Kris

Firma Handlowa Orkan At s.c. Yacob

ul. 1 Maja 35 71-627 Szczecin tel.: 91 488 58 85 ; 91 424 00 80 fax: 91 489 05 54 e-mail: info@kris.szcecin.pl www.kris.szczecin.pl www.snickers.kris.szczecin.pl NIP: 851-101-10-32

ul. Zwyciętwa 115 75-601 Koszalin tel.: 94 340 23 02 fax: 94 340 23 02 e-mail: yacob@yacob.com.pl www.yacob.com.pl NIP: 669-187-04-44

Hurtowa i detaliczna sprzedaż odzieży roboczej i artykułów BHP. Oficjalny dystrybutor na Polskę artykułów marki Snickers Workwear.

Sprzedaż bagażu firm Samsonite, Roncato, teczek i galanterii skórzanej firmy Valentini, Samsonite, torebek renomowanych firm polskich, włoskich, duńskich, francuskich. Sprzedaż hurtowa torebek i galanterii skórzanej. Zajmujemy się także produkcją i sprzedażą flag polskich i na zamówienie.

Wholesale and retail selling of work wear and safety products. The official distributor in Poland of articles of Snickers Workwear.

Sales of luggage of Samsonite and Roncato companies, briefcases and leather goods from Valentini and Samsonite companies, handbags of reputable Polish, Italian, Danish, French companies. Wholesale selling of handbags and leather accessories. We also manufacture and sell Polish flags, also at the order.

Groß- und Kleinhandel der Arbeitskleidung und Artikeln des Arbeitschutzes und der Arbeitshygiene. Offizieller Vertreiber der Artkilen von Snickers Workwear in Polen.

Verkauf der Gepäck von Samsonite, Roncato, Aktentaschen und Lederwaren von Valentini, Samsonite, Taschen der renomierten polnischen Hersteller, italienischen, dänischen, französischen. Großhandel der Taschen und Lederwaren. Wir beschäftigen uns auch mit Herstellung und Verkauf der polnischen Flaggen und anderen auf Bestellung.


Firma Handlowo-Usługowa Barkus

GC Servis

ul. Bydgoska 75 78-600 Wałcz tel.: 67 387 05 36 ; 67 387 05 26 fax: 67 387 05 36 e-mail: barkus@vp.pl NIP: 765-146-18-81

Al. Piastów 26 71-064 Szczecin tel.: 509 464 772 e-mail: gcservis@gmail.com NIP: 853-125-28-33

Handel hurtowy i detaliczny w asortymencie: rowery, skutery, motocykle, quady, sprzęt fitness, zabawki, części rowerowe i skuterowe. Dla całego asortymentu: serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Firma jest również oddziałem producenta rowerów, skuterów i motocykli ARKUS & ROMET Group.

Usługi: kserowanie, drukowanie, bindowanie, oprawa prac, laminowanie, skanowanie, sprzedaż artykułów biurowych, pieczątek, części i tonerów do kopiarek (na zamówienie).

Wholesale and retail trade of: bicycles, scooters, motorcycles, ATVs, fitness equipment, toys, bicycle and scooter parts. For the entire goods: warranty and post-warranty service. The company is also a branch of the manufacturer of bicycles, scooters and motorcycles, ARKUS & ROMET Group.

Services: photocopying, printing, binding, binding of theses, laminating, scanning, sale of office supplies, stamps, parts and toners for copiers (at request).

Groß- und Kleinhandel: Fahrräder, Motorroller, Motorräder, Quad, FitnessAusrüstung, Spielzeuge, Fahrrad- und Motorollerteile. Für das ganze Sortiment: Garantieservice und Service nach Ablauf der Beanstandungsfrist. Firma ist auch eine Niederlassung der Hersteller von Fahrräder, Motorroller und Motorräder - ARKUS & ROMET Group.

Dienstleistungen: Kopieren, Drucken, Heften, Einbinden, Laminieren, Einscannen, Verkauf der Bürobedarf, Stempel, Kopierer-Zubehör und Toner (auf Bestellung).

Geulincx Poland Sp. z o.o.

GF Energia Sp. z o.o.

ul. Szkolna 17 72-004 Tanowo-Szczecin tel.: 91 423 93 93 fax: 91 423 93 93 e-mail: biuro@geulincx.pl www.geulincx.pl NIP: 777-300-20-74

ul. Lubieszyńska 57 72-006 Mierzyn tel.: 91 311 85 84 ; 91 311 85 97 fax: 91 311 87 97 e-mail: biuro@gfenergia.pl www.gfenergia.pl NIP: 955-205-88-06

Jesteśmy producentem i wyłącznym przedstawicielem w Polsce czołowych firm medycyny weterynaryjnej. Twórca i sponsor Międzynarodowej Bazy Danych Zaczipowanych Zwierząt SAFE ANIMAL. Bezpłatnie rejestrujemy i odnajdujemy zagubione zwierzęta. Sprawdź na www.safe-animal.eu.

We are the manufacturer and the exclusive representative in Poland of the leading companies of veterinary medicine. Creator and sponsor of ANIMAL SAFE International Database of Chipped Animals. We record and find lost animals for free. Check at www.safe-animal.eu.

Wir sind Produzent und alleinige Vertretung der Hauptfirmen der Veterinärmedizin in Polen. Gründer und Sponsor von Międzynarodowa Baza Danych Zaczipowanych Zwierząt SAFE ANIMAL. Wir registrieren und finden die verlorenen Tiere kostenlos. Prüfen Sie an www.safe-animal.eu.

W gamie oferowanych przez nas produktów znajdują się: olej napędowy, lekki olej opałowy, benzyna bezołowiowa PB 95, benzyna bezołowiowa PB 98, biodiesel 100, biodiesel B20. Dostawy realizujemy do 24 godzin, w sytuacjach nagłych również tego samego dnia. Within the scope of the products offered by us there are: diesel oil, light fuel oil, lead-free petrol 95, lead-free petrol 98, biodiesel 100, biodiesel B20. Deliveries are done within 24 hours, in emergency situations also during the same day. In der Vielfalt von uns anzubietenden Produkten befinden sich: Dieselöl, bleifreies Benzin PB 95, bleifreies Benzin PB 98, Biodiesel 100, Biodiesel B20. Die Lieferungen werden innerhalb 24 Stunden realisiert, bei Sonderfällen noch an dem selben Tag.

141


142

Intergas Sp.z o.o.

Ital-Pol Meble Włoskie

ul. Tczewska 32 70-850 Szczecin tel.: 91 460 01 85 fax: 91 471 21 15 e-mail: mgryczka@intergas.pl www.intergas.pl NIP: 852-000-94-48

ul. Struga 25 ul. Hangarowa 13 (Top-Shopping) 70-784 Szczecin tel.: 91 462 63 70 ; 91 461 38 86 fax: 91 462 63 70 e-mail: natuzzi@ital-pol.pl www.ital-pol.pl NIP: 851-303-79-69

Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż węgla, oleju opałowego oraz gazu płynnego propan-butan do zbiorników i w butlach.

Sprzedaż mebli i art. wyposażenia wnętrz do salonu, jadalni i sypialni. Proj. i aranżacja ekskluzywnych kuchni włoskich. W ofercie marki włoskie: Natuzzi, Veneta Cucine, Maxdivani, Italsofa, Calligaris, Selva, Tonin, Sofitalia, Florida, Flai, Alf, Spagnesi, Europeo, Colico oraz JOOP, Koinor, ArteM.

The object of the company’s activity is sale of coal, fuel oil and liquefied propane-butane gas to tanks and in cylinders.

Sales of furniture and furnishing articles for a living room, dining room and bedroom. Design and arrangement of exclusive Italian kitchens. We offer such Italian brands as: Natuzzi, Veneta Cucine, Maxdivani, Italsofa, Calligaris, Selva, Tonin, Sofitalia, Florida, Flai, Alf, Spagnesi, Europeo, Colico and JOOP, Koinor, ArteM.

Bereich der Tätigkeit unserer Gesellschaft ist Verkauf von Kohle, Heizöl und Propan-ButanFlüssiggas für Tanke und in Gasflaschen.

Verkauf der Möbel und Innenausrüstung für Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer. Gestaltung und Dekoration der exklusiven italienischen Küchen. In unserem Angebot sind die italienischen Marken: Natuzzi, Veneta Cucine, Maxdivani, Italsofa, Calligaris, Selva, Tonin, Sofitalia, Florida, Flai, Alf, Spagnesi, Europeo, Colico oraz JOOP, Koinor, ArteM.

Kamiko Krystyna Mikolajewicz

Kolor Paweł Knajp

ul. Szafera 190 71-245 Szczecin tel.: 601 855 949 ; 91 439 33 90 fax: 91 439 33 90 e-mail: k.mikolajewicz@interia.pl www.kamiko.pl NIP: 852-113-42-91

Lubieszyn 2A 72-002 Dołuje tel.: 604 93 93 93 e-mail: kolor@life.pl www.kolor-pk.pl NIP: 852-103-37-10

Handel artykułami piśmienniczymi i upominkami, opakowaniami do prezentów. Pakowanie prezentów.

Handel internetowy w branży oświetleniowej.

Trade with stationery articles and gifts, packaging for gifts. Wrapping gifts.

E-commerce in the lighting industry.

Handel mit Schreibwaren, Kleingeschenken und Geschenkverpackungen, Verpackung von Geschenken

Beleuchtungsbranche - Internethandel.


Kompartner

Krzysztof Szymański Biuro Handlowo Usługowe

ul. Krzywoustego 9-10 70-250 Szczecin tel.: 91 483 79 99 e-mail: szczecin.kupiec@kompartner.pl www.kompartner.pl NIP: 852-187-46-74

ul. Juranda 2/1 71-156 Szczecin tel.: 697 700 658 e-mail: kszym@post.pl NIP: 851-166-14-80

Firma zajmuje się sprzedażą i serwisem sprzętu komputerowego. Prowadzimy również salon Orange Partner. Mamy duże doświadczenie w branży komputerowej i telefonicznej. Prowadzimy kompleksową obsługę firm, gwarantujemy dobre ceny i profesjonalną obsługę.

The company is engaged in selling and servicing of computer hardware. We also keep Orange Partner salon. We have big experience in computer and telephone industries. We provide full service for companies, we guarantee good prices and professional service.

Doradca ds. paliw ciekłych, hurtowa sprzedaż paliw ciekłych, doradztwo techniczne w branży paliw i przewozu paliw. Posiadam certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy (nr 01996/ F4/04). Pomoc w zakupie naczep-cystern różnego przeznaczenia.

Advisor in the field of liquid fuels, wholesale selling of liquid fuels, technical counseling in the field of fuels and transportation of fuels. I have a certificate of professional competence in international road transport of goods (No. 01996/F4/04). Help in purchasing of semi-tankers for various purposes.

Unsere Firma beschäftigt sich mit Verkauf und Service von Hardware. Wir führen auch ein Orange-Partnerhaus. Wir verfügen über große Erfahrung in der Computer- und Telefonbranche. Wir bieten Ihnen komplexe Betreuung von Firmen an und garantieren gute Preise und professionelles Kundenservice.

Beratung im Bereich von flüssigen Treibstoffen. Großhandel mit flüssigen Treibstoffen. Technische Beratung in Bereich von Treibstoffen und Treibstoffbeförderung. Wir sind im Besitz der Bescheinigung über fachliche Eignung für die Güterbeförderung im internationalen Straßenverkehr (Nr. 01996/ F4/04). Unterstützung beim Erwerb von Tankaufliegern unterschiedlicher Bestimmung.

Kwitnący Ogród Tomasz Jackowski

LKJ Lucyna Kopij-Jackiewicz

ul. Koński Kierat 11/11 70-563 Szczecin tel.: 91 812 49 50 ; 501 071 800 fax: 91 812 49 50 e-mail: ktj@rubikon.pl NIP: 851-030-13-02

ul. Ks. Bogusława 11 70-441 Szczecin tel.: 91 489 18 87; 662 289 509 fax: 91 489 18 87 e-mail: lkj.sklep@wp.pl www.lkj.sklep.pl NIP: 851-020-05-06

Kwiaciarnia. Punkty sprzedaży: Niepodległości 26, Koralowa 96, Ku Słońcu 125. Bukiety na każdą okazję. Bogaty wybór roślin doniczkowych. Dostawa pod wskazany adres.

Florist’s. Sale points: Niepodległości 26, Koralowa 96, Ku Słońcu 125. Bouquets for every occasion. Wide selection of potted plants. Delivery to the indicated address.

Blumengeschäft. Verkaufsstellen: Niepodległości 26, Koralowa 96, Ku Słońcu 125. Blumensträuße für jede Gelegenheit. Eine reiche Auswahl an Topfpflanzen.

Firma istnieje na rynku szczecińskim od 1981 roku i specjalizuje się w sprzedaży ekskluzywnej odzieży skórzanej i kożuchów oraz futer o niepowtarzalnych wzorach. W naszych 4 salonach firmowych na terenie Szczecina znajdziecie państwo bogatą kolekcję dla szerokiego grona odbiorców. The company has been operating on the market in Szczecin since the year 1981, and it specializes in selling upscale leather clothing and fur coats of unique designs. In our four showrooms in Szczecin you can find a rich collection for a wide group of consumers.

Unsere Firma ist auf dem Stettiner Markt seit 1981 tätig und spezialisiert sich auf Verkauf von exklusiver Lederbekleidung, Pelzen und Pelzjacken mit einzigartigen Mustern. In unseren 4 Firmenläden in Szczecin finden Sie eine umfangreiche Kollektion für breiten Kundenkreis.

143


144

Logos Daniel Kardasz

Makand

ul. Piastów 65 70-332 Szczecin tel.: 91 432 36 26 fax: 91 432 36 26 e-mail: szczecin.piastow@komputronik.pl www.salony.komputronik.pl/szczecin_piastow NIP: 927-105-81-40

ul. Rayskiego 23 70-442 Szczecin tel.: 91 433 04 08 ; 601 611 938 fax: 91 488 58 86 e-mail: makand1@interia.pl www.makand.pl NIP: 852-040-18-73

Sprzedaż sprzętu komputerowego i nawigacji, serwis komputerów, wdrażanie rozwiązań informatycznych.

Sprzedaż: tapety z katalogów, tysiące wzorów na czasie, tapety, okleiny, bortery, kasetony, listwy, sztukateria, farby, pędzle, wałki, kleje, silikony, zaprawy, uszczelki, panele, płytki PCV, artykuły wykończenia wnętrz, glazura, drzwi, okna. Pomagamy w wyborze wykonawcy prac remontowych.

The sale of computer hardware and navigation, computer service, implementation of IT solutions.

Sales: wallpaper from the directories, thousands of designs at the time, wallpaper, veneer, bortery, panels, moldings, stucco, paint, brushes, rollers, adhesives, silicones, mortars, seals, panels, PVC tiles, interior decoration items, tiles, doors, window. We assist in the choice of repair work contractor.

Verkauf von Computern und Navigationsgeräten. Computerservice. Einführung von IT-Lösungen.

Verkauf: Katalog-Tapeten, tausende aktuelle Muster, Tapeten, Furniere, Borders, Kassetten, Leisten, Stuckarbeit, Farben, Pinsel, Malerrollen, Klebstoffe, Silikone, Mörtel, Dichtungen, Paneele, PVC, Abschlussleisten, Fliesen, Türe, Fenster. Wir helfen Ihnen bei der Wahl eines Auftragnehmers für Ihre Renovierungsarbeiten.

Mazur – Firma Handlowa Konrad Mazur

Meat Bk Sp. z o.o.

ul. Tama Pomorzańska 14 D 70-030 Szczecin tel.: 91 812 01 41 fax: 91 482 08 05 e-mail: mazur@mazur.pl www.mazur.pl NIP: 852-101-21-39

ul. Pomorska 115B 70-812 Szczecin tel.: 91 464 23 12 fax: 91 464 35 65 e-mail: meatbk@meatbk.eu www.meatbk.eu NIP: 955-195-18-88

Używane i nowe maszyny dla przemysłu szklarskiego. Akcesoria dla szklarzy (nożyki, ssawki, liniały). Części zamienne do maszyn. Serwis maszyn szklarskich. Przedstawicielstwo firmy HEGLA (linie do rozkroju szkła float, VSG) oraz firmy COOLTEMPER (linie do hartowania szkła).

Handel hurtowy. Materiały budowlane, farby, lakiery samochodowe, mieszalniki farb i lakierów, rozpuszczalniki itp. Wszystko dla budownictwa, palety drewniane, chłodnie składowe. Normy UE. Mięso mrożone.

Used and new machinery for the glass industry. Accessories for glaziers (blades, nozzles, rulers). Spare parts for machinery. Glass machine service. Representation of Hegel company (cutting lines for float glass, VSG), and COOLTEMPER company (lines for glass tempering).

Wholesale trading. Building materials, paints, automobile varnish, paint and varnish mixers, solvents, etc. All for construction industry, wooden pallets, cold stores. EU standards. Frozen meat.

Gebraucht- und Neumaschinen für Glasindustrie. Zubehör für Glaser (Scheren, Absaugdüsen, Lineale). Maschinenersatzteile. Service von Glasereimaschinen. Vertretung der Fa. HEGLA (Floatglasschneidanlagen VSG) und Vertretung der Fa. COOLTEMPER (Glashärtungsanlagen)

Großhandel. Baustoffe, Farben, Autolacke, Farben- und Lackmischer, Lösungsmittel u.ä. Alles für Bauwesen: Holzpaletten, Lagerkühlhäuser, EU-Normen. Gefrierfleisch.


Medea Piotr Adamczyk

Metal Best Sp. z o.o.

ul. Krakowska 23 71-017 Szczecin tel.: 91 483 27 88 fax: 91 483 49 24 e-mail: biuro@medea.biz.pl www.medea.biz.pl NIP: 854-124-87-44

ul. Obotrycka 13 71-684 Szczecin tel.: 607 753 739 ; 662 710 294 fax: 91 424 02 83 e-mail: sekretariat@metal-best.pl www.metalbest.pl NIP: 851-304-79-79

Sprzedaż materiałów eksploatacyjnych, biurowych, papier ksero, papier komputerowy, papier poligraficzny, rolki do kas, tusze, tonery, reklamówki i woreczki jednorazowe, stretch do paletowania. Produkcja: brykiet kominkowy i pellet.

Sales of consumables, office supplies, xerox paper, computer paper, printing paper, rolls for tills, inks, cartridges, plastic bags and disposable plastic bags, stretch for palleting. Production: fireplace briquette and pellet.

Verkauf von Verbrauchsmaterialien und Bürobedarf: Xero-Papier, Computerpapier, Druckpapier, Registrierkassen-Rollen, Tinten, Tonner, Werbetüten und Einwegtaschen, Stretch für Palettenwickeln. Produktion: Kaminbrikett und Pellet.

Handel blachami stalowymi, bezpośredni import blach g/w od producenta (Belgia, Holandia, Francja, Niemcy). Handel hurtowy oraz detaliczny.

Trade in steel sheets, direct import of “g/w” sheet metal from the manufacturer (Belgium, the Netherlands, France, and Germany). Wholesale and retail trading.

Stahlblechhandel, Blech-Import unmittelbar vom Hersteller (Belgien, die Niederlanden, Frankreich, Deutschland). Groß- und Einzelhandel.

Mistral Polska S.J.

Multi Polska Sp. z o.o.

Al. Powstańców Wielkopolskich 39B 70-111 Szczecin tel.: 91 483 73 73 fax: 91 483 73 73 e-mail: biuro@mistral-rtv.pl www.mistral-rtv.pl NIP: 856-163-91-52

Autostrada Poznańska 1 71-001 Szczecin tel.: 91 482 53 02 ; 91 435 08 00 fax: 91 483 77 63 e-mail: sekretariat@multi.pl www.multi.pl NIP: 852-040-00-17

Producent i importer wysokiej jakości elektroniki użytkowej. W naszej ofercie znajdują się m.in. telewizory z tunerem MPEG-4, DVD, radia, ramki cyfrowe i konsole do gier.

Jedna z największych sieci handlowych w zachodniej Polsce, działająca od 1991 roku. Sukces zbudowaliśmy, oferując markowy sprzęt w możliwie najniższej cenie, czerpiąc korzyści z wieloletnich bezpośrednich kontaktów z producentami i pozycji dużego dystrybutora.

The manufacturer and importer of high quality consumer electronics. Our offer includes TV sets with MPEG-4 tuner, DVDs, radios, digital photo frames and video game consoles.

One of the largest retail networks in the western Poland which has been operating since the year 1991. We have built success by offering branded equipment at the lowest possible prices, taking advantage of long-term direct contacts with manufacturers and the position of a big distributor.

Hersteller und Einführer der hochqualitativen Nutzelektronik. Unser Angebot umfasst u.ä. Fernseher mit MPEG-4 Tuner, DVD, Radiogeräte, Digitalrahmen und Spielkonsolen.

Eines der größten in Westpolen seit dem Jahre 1991 tätigen Handelsnetzwerke. Unseren Erfolg haben wir erreicht, indem wir Markengeräte zu möglichst niedrigen Preisen angeboten haben. Dabei haben wir aus unseren jahrelangen unmittelbaren Kontakten mit Produzenten und aus unserer Position eines großen Vertriebsunternehmens Nutzen gezogen.

145


Netto Sp. z o.o.

Nova-Art Tadeusz Koźbiał

Motaniec 30 73-108 Kobylanka tel.: 91 469 99 99 fax: 91 469 99 98 e-mail: netto@netto.pl www.netto.pl NIP: 852-102-14-63

ul. Gdańska 22 70-661 Szczecin tel.: 509 860 380 fax: 91 48 54 600 e-mail: novaart@vp.pl www.nova-art.pl NIP: 854-000-29-69

Sieć osiedlowych dyskontowych sklepów, oferujących produkty pierwszej potrzeby w niskich cenach. Firma istnieje od 1989 roku. Import i dystrybucja upominków, pamiątek i art. do wystroju wnętrz. Obserwujemy nowe trendy, modę i kolorystykę, starając się dopasować naszą ofertę do wymogów rynku. Część naszej oferty mogą Państwo obejrzeć na naszej stronie internetowej. Tel. 509 860 380 (Tadeusz). Network of residential discount stores offering primary products at low prices.

Siedlungsnetz mit Diskontsläden, in deren Angebot sich Produkte des täglichen Bedarfs zu niedrigen Preisen befinden.

146

The company has been operating since the year 1989. Import and distribution of gifts, souvenirs and articles for interior design. We observe new trends, fashion and color schemes, trying to match our offer to market requirements. You can see part of our offer on our website. Phone no. 509 860 380 (Tadeusz). Die Firma ist seit 1989 tätig. Einfuhr und Vetrieb von Geschänken, Andenken und Innenausstattungsartikeln. Wir beobachten die neuen Trends, Mode und Farbgebung und bemühen uns, unser Angebot den Marktanforderungen anzupassen. Unser Angebot können Sie teilweise unserer Webseite entnehmen. Telefon: 509 860 380. (Tadeusz).

Office1 P.H.U. Grażyna Rynkiewicz

Optik Center Ekspres

ul. Jagiellońska 70 70-382 Szczecin tel.: 91 484 07 06 fax: 91 484 49 27 e-mail: szczecin1@office1.pl NIP: 856-135-73-47

ul. Kwiatów Polskich 57 71-499 Szczecin tel.: 91 812 84 10 fax: 91 814 29 21 e-mail: optik.center.ekspres@wp.pl www.optikcenterekspres.pl NIP: 967-101-45-25

Wszystko, czego potrzebujecie Państwo w biurze znajdziecie pod jednym dachem u nas. W sklepie prowadzone są usługi biuroserwisowe, a także samoobsługowa sprzedaż artykułów szkolnych i biurowych. Zaproś naszego przedstawiciela handlowego i zapytaj o katalog.

Badanie wzroku. Dobór i sprzedaż soczewek kontaktowych. Kolorowe soczewki kontaktowe. Sprzedaż okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych. Sprzedaż akcesoriów do okularów. Drobne naprawy okularów.

Everything you need in your office you will find under one roof at our place. Office services, as well as self-service sale of school and office articles are provided in the store. Invite our sales representative and ask for a catalog.

Eyesight tests. The selection and sale of contact lenses. Colored contact lenses. Sales of prescription glasses and sunglasses. Sales of accessories for spectacles. Minor repairs of spectacles.

Alles, was Sie für Ihr Büro brauchen, werden Sie bei uns unter einem Dach finden. In unserem Geschäft werden Büroserviceleistungen als auch Selbstbedienungsverkauf von Schulartikeln und Bürobedarf geführt. Laden Sie bitte unseren Handelsvertreter ein und fragen Sie ihn bitte nach unserem Katalog.

Sehprüfungen. Anpassung und Verkauf von Kontaktlinsen. Bunte Kontaktlinsen. Verkauf von Korrektur- und Sonnenbrillen. Verkauf von Brillenzubehör. Kleine Brillenreparaturen.


P.H. Euro-Gryf II

P.H. Hiper-Glazur Sp. z o.o.

ul. Czeska 10/6 71-780 Szczecin tel.: 501 607 836 fax: 91 434 07 70 e-mail: euro.gryf.ii@interia.pl www.euro-gryf2.pl NIP: 851-116-64-21

ul. Świerczewska 8 71-066 Szczecin tel.: 91 483 34 75 fax: 91 483 34 75 e-mail: henryk.jastrzebski@hiperglazur.pl www.hiperglazur.pl NIP: 852-233-54-88

Handel hurtowo-detaliczny artykułami gospodarstwa domowego, artykułami szkolnymi, wyposażenia ogrodów, dekoracje i ozdoby, akcesoria zoologiczne.

Handel hurtowy i detaliczny materiałami budowlanymi: farby, płytki ceramiczne, chemia budowlana, farby przemysłowe, drzwi, panele podłogowe, wykładziny, styropian, wełna, cement, bloczki, cegły, dachy. Działamy na terenie całego kraju. Własne punkty m.in. w Pyrzycach i Stargardzie Szcz.

Wholesale and retail selling of household articles, school items, items for garden furnishing, decorations and ornaments, pet accessories.

Groß- und Einzelhandel mit Haushaltsartikeln, Schulartikeln, Gartenausstattung, Verzierung und Schmuck, Zooartikeln.

Wholesale and retail selling of building materials: paints, ceramic tiles, construction chemicals, industrial paints, doors, floor panels, carpet, styrofoam, wool, cement, blocks, bricks, roofs. We operate at the territory of the entire country. Own sales points, among others, in Pyrzyce and Stargard Szczeciński. Groß- und Einzelhandel mit Baustoffen: Farben, Keramikfliesen, Bauchemie, Industriefarben, Türen, Fußbodenpaneelen, Fußbodenbelegen, expandiertem Polystyrol, Wolle, Zement, Blöckchen, Ziegeln, Dächern. Wir sind polenweit tätig. Eigenverkaufsstellen u.ä. In Pyrzyce und Stargard Szcz.

P.P.H. Larix Sp.J.

Partydeco.pl

ul. B. Chrobrego 36 73-108 Kobylanka tel.: 91 461 32 81 ; 726 154 555 fax: 91 461 32 81 e-mail: larix@larix-meble.pl www.larix-meble.pl NIP: 854-000-81-79

ul. Kolumba 1 70-035 Szczecin tel.: 91 489 94 66 fax: 91 433 42 26 e-mail: salon@partydeco.pl www.partydeco.pl NIP: 955-001-01-84

Detaliczna sprzedaż mebli do biur i mieszkań, obrazów i innych dodatków aranżacji wnętrz. Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym na stronie: www.larix-meble.pl oraz do odwiedzenia naszych salonów w Szczecinie przy ul. Struga 42 i w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Bema 6.

Jesteśmy największym w Polsce importerem i producentem dekoracji ślubnych. W ofercie oprócz balonów, lampionów szczęścia, zaproszeń, podziękowań dla rodziców, tkanin, gadżetów weselnych i wielu innych produktów. Mamy również autorskie kolekcje ślubne opracowane przez najlepszych projektantów.

Retail selling of furniture for offices and flats, images and other interior accessories. We invite you to visit our on-line store at: www.larix-meble.pl and visit our stores in Szczecin at ul. Struga 42 and in Stargard Szczeciński at ul. Bema 6.

We are Poland’s largest importer and manufacturer of wedding decorations. Apart from offering balloons, happiness lanterns, invitations, thanks to parents, textiles, weddings gadgets, and many other products, there are also art-house wedding collections designed by top designers in our offer.

Einzelhandel mit Büro- und Wohnungsmöbeln, Bildern und anderen Innenausstattungartikeln. Genießen Sie Einkäufe in unserem Internetshop unter www.larix-meble.pl. Besuchen Sie bitte auch unsere Ladenräume in Szczecin ul. Struga 42 und in Stargard Szczeciński ul. Bema 6.

Wir sind der polenweit größte Importeur und Hersteller von Hochzeitsdekorationen. Außer Ballons, Glückslampions, Einladungen, Danksagungen für Eltern, Geweben, Hochzeits-Gadgets und vielen anderen Produkten haben wir auch durch die besten Projektanten vorbereitete Hochzeitskollektionen.

147


Paulhurt

PAVLUS Paweł Pawlus

ul. Szopena 5A 72-600 Świnoujście tel.: 91 321 47 83 ; 601 341 660 fax: 91 321 47 83 e-mail: novela@op.pl NIP: 855-000-06-82

ul. Światowida 75/76 71-727 Szczecin tel.: 781 180 180 e-mail: pavlus@pavlus.pl www.pavlus.pl NIP: 842-151-05-01

Hurtownia wielobranżowa.

General store wholesale.

Producent mebli kuchennych ze sklejki gabonowej. Inteligencja i niespotykane, nowe rozwiązania w połączeniu z najnowszymi osiągnięciami inżynierii materiałowej pozwoliły nam stworzyć produkt klasy premium. Nasze produkty tworzone są przez konkretnych ludzi dla konkretnych osób. The manufacturer of kitchen furniture from plywood Gaboon. Intelligence and unique, new solutions, combined with the latest developments of material science have enabled us to create a premium product. Our products are created by specific people for specific individuals.

Mehrbranchen-Großhandlung.

148

Hersteller von Küchenmöbeln aus Gabun-Sperrholz. Inteligenz und einzigartige neue Lösungen in Verbindung mit den neusten Ereignissen im Material-Ingenieurwesen erlaubten uns, ein Produkt der Premium-Klasse zu schaffen. Unsere Produkte werden durch konkrete Menschen für konkrete Personen gefertigt.

Phu Balt-Trans S.C.

PHU Bauart S.C. Małgorzata i Grzegorz Segieda

ul. Wyszyńskiego 28 70-203 Szczecin tel.: 91 812 82 09 fax: 91 433 84 75 e-mail: biuro@balt-trans.pl www.balt-trans.pl NIP: 955-182-34-46

Kołbaskowo13 72-001 Kołbaskowo tel.: 91 311 95 16 fax: 91 311 93 73 e-mail: biuro@bauart.pl www.benderspolska.pl NIP: 851-101-90-74

Nasza firma oferuje szeroki wybór powłok malarskich do przemysłowego zabezpieczania konstrukcji stalowych używanych w energetyce, przemyśle naftowym, morskim i innych. Dostarczamy także urządzenia i urządzenia do nakładania powłok i kontroli ich jakości.

Przedstawicielstwo handlowe na całą Polskę niemieckiej firmy produkującej dachówkę cementową Benders Dachstein GmbH.

Our company offers a wide range of paint coatings for industrial protection of steel structures used in energy, oil and gas, marine industry and others. We also provide facilities and equipment for coating application and control of their quality.

Representation for the entire country of a German company producing Benders Dachstein GmbH cement tiles.

Das Angebot unserer Firma umfasst eine breite Auswahl an Farbanstrichen für industrielle Sicherung von Stahlkonstruktionen, die in der Energiewirtschaft, Erdölindustrie, maritimen Wirtschaft und in anderen Branchen eingesetzt werden. Wir liefern auch Geräte und Anlagen zur Beschichtung und zur Qualitätskontrolle der Beschichtungen.

Handelsvertreter für Polen des deutschen Herstellers von Dachsteinen Benders Dachstein GmbH.


PHU ESO Stanisław Osajda

PHU Impex Piotr Bęćkowski

ul. Zamkowa 3D 72-200 Nowogard tel.: 91 392 29 28 fax: 91 392 66 70 e-mail: esonowogard@interia.pl www.esonowogard.pl NIP: 859-000-27-30

Nowy Rynek 6 70-533 Szczecin tel.: 91 812 01 26 fax: 91 812 62 00 e-mail: sekretariat@phu-impex.pl www.phu-impex.pl NIP: 853-100-26-45

Kompleksowe wyposażenie gabinetów fryzjerskich i kosmetycznych.

Sprzedaż sprzętu komunalnego: pojemniki na odpady, śmieciarki, zamiatarki, piaskarki, piaskarko-solarki, bramowce, hakowce. Remonty śmieciarek. Sprzedaż części do pojazdów komunalnych.

Complex equipment for hairdressing and beauty treatment rooms.

Sales of municipal equipment: waste containers, garbage trucks, sweepers, sand spreaders, sand and salt spreaders, skip loaders, hook lifts. Repairs of garbage trucks. Sales of parts for municipal vehicles.

Komplexe Ausstattung für Friseur- und Kosmetiksalons.

Verkauf von Kommunalanlagen. Abfallbehältern, Müllwagen, Straßenkehrfahrzeugen, Sandstreuern, Sand- und Salzstreuern, Absetzkippern, Abrollkippern. Verkauf von Teilen für Kommunalfahrzeuge.

Popielscy i Syn

Power-Tech Janusz Marcin Ejma

ul. Wojska Polskiego 93 72-600 Świnoujście tel.: 506 016 191 e-mail: danielkaczmarek@101win.pl www.101win.pl NIP: 855-153-97-79

ul. Nowomiejska 74E 78-600 Wałcz tel.: 67 258 48 31 fax: 67 258 48 31 e-mail: powertech@powertech.com.pl www.powertech.com.pl NIP: 765-134-17-34

Firma zajmuje się importem i sprzedażą wina. Zaopatrujemy restauracje, bary, sklepy. Prowadzimy sprzedaż hurtową i detaliczną. Tylko najlepsze wina od czołowych producentów. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.101win.pl.

Firma zajmuje się sprzedażą i skupem maszyn przemysłowych, w szczególności dla przemysłu metalowego. Specjalizujemy się w dostawach maszyn do obróbki blach, jak wycinarki laserowe, wykrawarki, prasy krawędziowe, zaginarki, gilotyny. Dodatkowo świadczymy usługi wycinania laserowego.

The company deals with import and sale of wine. We supply our products to restaurants, cafes, stores. We run wholesale and retail selling. Only the best wines from the leading producers. We invite you to visit our website www.101win.pl.

The company is engaged in the sale and purchase of industrial machinery, in particular for metal industry. We specialize in the supply of metal processing machinery, such as laser cutters, punching machines, press brakes, bending machines, guillotines. In addition, we provide laser cutting services.

Unsere Firma befasst sich mit Einfuhr und Verkauf von Wein. Wir beliefern Restaurants, Bars, Läden. Wir führen Groß- und Einzelhandel. Nur der beste Wein von Spitzenproducenten. Besuchen Sie bitte unsere Webseite www.101win.pl.

Wir befassen uns mit Verkauf und Kauf von Industriemaschinen, insbesondere für die Metallindustrie. Wir spezialisieren uns auf die Lieferung von Blechverarbeitungsmaschinen wie Laserausschneidemaschinen, Stanzmaschinen, Biegepressen, Kantenbiegemaschinen, Blechtafelscheren. Zusätzlich enthält unser Angebot Dienstleistungen des Laser-Ausschneidens.

149


PPH Ozi Salitra&Salitra Spółka Jawna

Prima Serwis Sp. z o.o.

ul. Jagiełły 9A / Gronowa 25 70-260 Szczecin tel.: 91 812 01 81 ; 91 484 15 67 fax: 91 812 01 81 ; 91 484 15 67 e-mail: biuro@ozi.pl www.ozi.pl NIP: 858-000-77-66

ul. Kniewska 2K 70-846 Szczecin tel.: 91 434 78 42 fax: 91 488 94 44 e-mail: sekretariat@prima.pl www.prima.pl NIP: 955-189-70-83

Firma zajmująca się zaopatrzeniem statków i promów morskich operujących w portach Szczecin-Świnoujście i Gdańsk-Gdynia. Realizujemy zaopatrzenie w zakresie artykułów żywnościowych i alkoholi, artykułów wyposażenia hotelu i kuchni.

The company deals with supply of ships and ferries operating in the maritime ports of Szczecin-Świnoujście and Gdańsk-Gdynia. We carry out supplies of food and spirits, hotel and kitchen equipment.

Unsere Firma befasst sich mit der Versorgung von Schiffen und Seefähren in den Häfen Szczecin - Świnoujście und Gdańsk-Gdynia. Wir beliefern Schiffe und Seefähren mit Lebensmittelartikeln, alkoholischen Getränken, Artikeln für die Hotel- und Küchenausstattung.

150

Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe Krzysztof Bobryk

Przedsiębiorstow Handlowo Usługowe Nova P.D.Bitner

ul. Milczańska 31 D 70-107 Szczecin tel.: 91 483 69 30 fax: 91 482 50 64 e-mail: info@bobryk.pl www.bobryk.pl NIP: 851-030-85-40

ul. Hangarowa 8 70-767 Szczecin tel.: 91 462 73 59 fax: 91 462 73 59 e-mail: anna.b@phu-nova.eu www.phu-nova.eu NIP: 955-162-95-66

Hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw silnikowych oraz lekkiego oleju opałowego, stacje kontroli pojazdów, myjnie, serwis i sprzedaż samochodów ciężarowych i osobowych, sprzedaż detaliczna autogazu.

W ofercie mamy elementy pneumatyki i podciśnienia, mechatroniki oraz hydrauliki siłowej. Oferujemy również wiele innych elementów służących do automatyzacji procesów technologicznych związanych ze sprężonym powietrzem, mechatroniką czy hydrauliką.

Wholesale and retail selling of motor fuel and light heating oil, vehicle inspection stations, car washes, service and sales of trucks and cars, retail selling of LPG.

We offer pneumatic and vacuum, mechatronics and hydraulics components. We also offer many other items designed to automate technological processes associated with compressed air, mechatronics and hydraulics.

Groß- und Einzelhandel mit Motorkraftstoffen und leichtem Heizöl, technische KFZ-Überwachungsstelle, Autowaschanlagen, Service und Handel mit LKW und PKW, Einzelhandel mit Autogas.

Unser Angebot enthält Elemente von Pneumatik und Unterdruck, Mechatronik und Kraftmechanik. In unserem Angebot haben wir auch viele andere Elemente zur Automatisierung der mit Pressluft, Mechatronik oder Hydraulik verbundenen technischen Prozessen.


Przedsiębiorstwo Handlowe Ad*Rem Wojciech Teszner

Przedsiębiorstwo Handlowe MAT Michał Szymkowiak

ul. Jagiellońska 39B 70-382 Szczecin tel.: 91 484 42 15 fax: 91 484 77 67 e-mail: buiro@ad-rem.pl NIP: 852-090-15-70

ul. Tama Pomorzańska 12C 70-030 Szczecin tel.: 91 482 89 04 fax: 91 482 89 04 e-mail: mat@mat.szczecin.pl www.mat.szczecin.pl NIP: 852-090-07-25

Sprzedaż oleju opałowego. Hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw płynnych. Wynajem powierzchni biurowych.

Sale of fuel oil. Wholesale and retail selling of liquid fuels. Lease of office space

Handel mit Heizöl. Groß- und Einzelhandel mit flüssigen Treibstoffen. Vermietung von Büroflächen.

Przedsiębiorstwo Handlowo - Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego - Supon S.A. ul. Przestrzenna 6 70-800 Szczecin tel.: 91 425 64 00 fax: 91 425 64 30 e-mail: biuro@supon-bhp.pl www.supon-bhp.pl NIP: 851-100-67-00

Sprzedaż hurtowa i detaliczna akcesoriów do produkcji mebli, sprzedaż frontów meblowych, cięcie i okleinowanie płyt meblowych.

Wholesale and retail selling of accessories for the production of furniture, sale of furniture front sides, cutting and veneering of furniture plates.

Groß- und Einzelhandel mit Zubehör für Möbelherstellung. Verkauf von Möbelfronten, Schneiden und Furnieren der Möbelplatten.

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Agromec Sp. z o.o. ul. Kmiecika 1-3 70-809 Szczecin tel.: 91 469 40 40 ; 91 469 40 69 fax: 91 469 34 10 e-mail: handlowy@agromec.pl www.agromec.pl NIP: 955-165-74-04

Handel artykułami BHP i ppoż. Serwis sprzętu gaśniczego i ratunkowego. Projektowanie, montaż i serwis instalacji alarmowych, stałych urządzeń gaśniczych, wodnych i gazowych, biernych zabezpieczeń ppoż. Serwis i wynajem odzieży roboczej i ochronnej.

Handel hurtowy komponentami paszowymi, mączka rybna, śruta sojowa, białko ziemniaczane, skrobia, zboża itp.

Sale of work safety and fire-fighting goods. Servicing of fire-fighting and rescue equipment. Designing, assembly and servicing of alarm installations, permanent fire-fighting devices, water and gas devices, passive firefighting protections. Service and lease of work and protective clothing.

Wholesale trade in fodder components, fish meal, soya meals, potato protein, starch, corn, etc.

Handel mit Artikeln für Arbetssicherheit und Arbeitshygiene sowie mit Brandschutzartikeln. Service von Lösch- und Rettungsgerätgen. Projektierung, Montage und Service von Alarmanlagen, festen Wasser- und Gaslöschanlagen, passiven Brandschutzsicherungen. Service und Vermietung von Arbeits- und Schutzkleidung.

Großhandel mit Futterkomponenten, Fischmehl, Sojaschrot, Kartoffeleiweiß, Stärke, Getreide u.ä.

151


152

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Darbest Dariusz Biegański

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Elnico Włodzimierz Przygoda

ul. Kilińszczaków 38-42 78-600 Wałcz tel.: 693 294 797 e-mail: darioszewc@interia.pl NIP: 765-158-55-25

ul. Krucza 22 78-600 Wałcz tel.: 604 643 900 fax: 67 387 53 30 e-mail: elnico@wp.pl NIP: 765-100-20-15

Naprawa i renowacja obuwia oraz sprzedaż akcesoriów do pielęgnacji obuwia.

Firma oferuje projekt, montaż, nadzór. Linie kablowe i napowietrzne do 15kV, stacje transformatorowe i rozdzielnie, instalacje elektryczne siłowe, sterownicze i oświetleniowe obiektów przemysłowych i handlowych (markety).

Repair and renovation of shoes, and sale of shoe care accessories.

The company offers design, assembly, and supervision. Cable and overhead lines up to 15kV, transformer stations and switchboards, electrical power installations, control and lighting installations of industrial and commercial objects (markets).

Schuhreparaturen und Schuhservice als auch Verkauf von SchuhpflegeZubehör.

Leistungsangebot: Planung, Ausführung, Überwachung. Kabelleitungen und Freileitungen bis 15 KV, Umspannwerke und Schaltanlagen, Drehstromsysteme, Steueranlagen, Beleuchtungsanlagen für Industrieund Handelsobjekte (Großmärkte).

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Katarzyna Beata Nowak

Puf Sp. z o.o.

ul. W. Łokietka 19A/4 70-256 Szczecin tel.: 502 289 881 e-mail: kat.nov@wp.pl NIP: 852-150-94-66

ul. Różana 5 75-212 Koszalin tel.: 94 343 50 06 fax: 94 343 50 06 e-mail: biuro@dobreokna.com www.dobreokna.com NIP: 669-230-66-97

Doradztwo obejmujące opracowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej. Ponadto wyroby rękodzielnicze: zdobienie szkła (malowanie, piaskowanie, ozdabianie, techniki łączone), biżuteria.

Firma zajmuje się produkcją stolarki okiennej i drzwiowej: drewnianej, aluminiowej oraz z tworzyw sztucznych (PCV).

Counseling consisting in preparation of motions for financing from external sources, including the European Union. Moreover, handicraft items: decoration of glass (painting, sand blasting, decorating, linking techniques), jewelry.

The company has been manufacturing windows and doors: wood, aluminum and plastics (PVC).

Beratung als Bearbeitung von Anträgen auf Unterstützung aus externen Mitteln, darunter aus EU-Subventionen. Unser Angebot umfasst auch Handwerksprodukte: Glasverziehrung (Malen, Sandstrahlen, Verziehren, verbundene Techniken), Schmuckwaren.

Unsere Firma befasst sich mit Herstellung von Fenster- und Türgerähmen aus Holz, Aluminium und Kunststoffen (PVC).


PW IRFAR Sebastian Faryniarz

Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne

ul. Żurawia 20 71-694 Szczecin tel.: 91 485 66 25 ; 91 453 55 54 tel.: 601 784 800 ; 605 048 080 fax: 91 485 66 25 ; 91 453 55 54 e-mail: irfar@irfar.pl www.irfar.pl NIP: 851-108-18-48

ul. Kosciuszki 26 74-200 Pyrzyce tel.: 91 579 19 60 fax: 91 570 12 25 e-mail: ppk_pyrzyce@pro.onet.pl www.ppkpyrzyce.pl NIP: 853-000-28-96

Firma istnieje na rynku szczecińskim ponad 20 lat. Oferujemy szeroki wybór artykułów budowlanych – dekarskie, ociepleniowe i inne. W ciągłej sprzedaży mamy różnego rodzaju papy, gonty, dachówki (polskie i zagraniczne!), akcesoria dachowe i chemię budowlaną. Doradztwo i wykonawstwo. Zapraszamy! The company has been operating on the market in Szczecin for over 20 years. We offer a wide range of construction products - roofing, insulating and others. In our sales we have various types of roofing felt, shingles, tiles (Polish and foreign!), roofing accessories and building chemistry. Counseling and workmanship. We welcome you to visit us! Unsere Firma ist auf dem Stettiner Markt seit über 20 Jahren tätig. In unserem Angebot haben wir zahlreiche Bauartikel: Dachdeckerartikel, Wärmeisolierstoffe und andere. Im ständigen Verkauf haben wir Baupappen, Dachschindel, (polnische und ausländische!) Dachziegel, Dachzubehör und Bauchemie. Beratung und Ausführung. Seien Sie herzlich willkommen!

Hurtownia materiałów budowlanych od fundamentu aż po dach. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Zaopatrzenie ludności w wodę. Usługi wywozu odpadów. Utrzymanie porządku i czystości. Obsługa i utrzymanie we właściwym stanie technicznym.

Wholesale of building materials from foundation to a roof. Sewerage. Water supply. Waste collection services. Maintaining order and cleanliness. Support and maintenance in good technical condition.

Großhandlung mit Baustoffen vom Fundament bis zum Dach. Abwasserentsorgung und -klärung. Wasserversorgung für Menschen. Dienstleistungen der Abfallentsorgung. Erhaltung von Ordnung und Sauberkeit. Service und Instandhaltung.

Qtrade

Rexomed Sp. z o.o.

ul. Tęczowe Ogrody 6 Lok.10 72-005 Warzymice tel.: 91 881 26 55 fax: 91 881 26 57 e-mail: qtrade@qtrade.pl www.qtrade.pl NIP: 955-204-55-48

ul. Mączna 31 70-843 Szczecin tel.: 91 464 26 00 fax: 91 461 20 41 e-mail: biuro@rexomed.com.pl www.rexomed.com.pl NIP: 852-040-02-76

Wyłączny dystrybutor w Polsce akcesoriów meblowych marki WIRELI. Naszym celem jest kompleksowe zaopatrzenie firm działających w branży meblarskiej (producentów mebli, hurtowni, studiów meblowych) w nowoczesne wyposażenie do szafek kuchennych, łazienkowych i garderobianych.

Hurtownia sprzętu medycznego, stomatologicznego oraz rehabilitacyjnego. Kompleksowa obsługa przychodni medycznych, szpitali, klinik, detalistów.

Exclusive distributor of WIRELI furniture accessories in Poland. Our goal is a comprehensive supply of companies operating in the furniture industry (furniture manufacturers, wholesalers, furniture studios) with modern equipment for kitchen, bathroom and wardrobe cabinets.

Wholesaler of medical, dental, and rehabilitation equipment. Comprehensive service of medical clinics, hospitals, clinics and retailers.

Exklusiv-Vertreiber von Möbelzubehör der Marke WIRELI in Polen. Unser Ziel ist komplexe Belieferung der in der Möbelbranche tätigen Firmen (Möbelhersteller, Großhandlungen, Möbelstudios) mit moderner Ausstattung für Küchen-, Bad- und Garderobenschränke.

Großhandlung mit Medizin-, Zahnarzt- und Rehabilitationsgeräten. Komplexe Dienstleistungen für Ambulatorien, Krankenhäuser, Kliniken und Einzelhändler.

153


Royal Serwis Mink Sp. z o.o.

Sayna Kajetan Michał Sayna

ul. Orzeszkowej 29A 73-110 Stargard Szczeciński tel.: 666 843 843 fax: 91 471 37 26 e-mail: mink@mink.pl www.royal-serwis.pl NIP: 854-232-38-15

ul. Łukasińskiego 30E/3 71-215 Szczecin tel.: 606 600 085 e-mail: caytec@gazeta.pl NIP: 855-102-22-89

1) Wyspecjalizowana dystrybucja karm dla psów i kotów. 2) Usługi logistyczne – magazynowanie, pakowanie i wysyłka na zlecenie. 3) Usługi hotelarskie – www.przydebach.pl. 4) Usługi z zakresu psychologii zwierząt i audyty dobrostanu zwierząt gospodarczych i domowych. 5) Handel artykułami sportowymi. 1) A specialized distribution of feed for dogs and cats. 2) Logistic services warehousing, packaging and shipping at the order. 3) Hotel services - www. przydebach.pl. 4) Services in the field of animal psychology, and livestock and home animals’ welfare audits. 5) Trade of sporting goods.

Tiernahrungsverkauf für Hunde und Tiere mit ausgeprägten Schwerpunkt. 2) Logistik- und Lagerungsdienstleistungen, Verpacken und Versand im Auftrag. 3) Hoteldienstleistungen - www.przydebach.pl 4). Dienstleistungen im Bereich von Psychologie der Tiere und Gesundheitszustandsprüfung von Nutz- und Haustieren. 5) Handel mit Sportartikeln.

154

Silverpol

Sklep i Usługi Foto Zbigniew Kwiatkowski

ul. Drzymały 4 72-010 Police tel.: 91 317 50 71 fax: 91 317 50 71 e-mail: silverpol@silverpol.pl www.silverpol.pl NIP: 851-030-88-47

ul. Kilińszczaków 37 78-600 Wałcz tel.: 67 258 29 58 ; 501 572 508 fax: 67 258 29 58 e-mail: fotosklep.zk@wp.pl www.fotokwiatkowski.pl NIP: 765-000-18-58

Produkcja biżuterii ze złota srebra i bursztynu. Import – eksport. Działalność od 1967 r. Sklep firmowy: al. Wyzwolenia 12 w Szczecinie. Skup złota, srebra, wymiana biżuterii. Tel: 91 488 02 04.

Wydruki wielkoformatowe, wideofilmowanie uroczystości i fotografie okolicznościowe (śluby, komunie, studniówki i inne). Fotoksiążki, nadruki na koszulkach, poduszkach, kubkach. Przegrywanie VHS na płyty DVD, ekspresowe wywoływanie zdjęć. Sprzedaż towarów: aparaty cyfrowe, albumy, ramki.

Production of jewelry made of gold, silver and amber. Import – export. In operation since the year 1967. Retail store: al. Wyzwolenia 12 in Szczecin. Buying up of gold and silver, jewelry exchange. Phone no.: 91 488 02 04.

Large format prints, filming of ceremonies and occasional photographs (weddings, communions, proms, etc.). Photobooks, prints on t-shirts, pillows, mugs. Recording VHS on DVD, express photo developing. Sale of goods: digital cameras, albums, frames.

Schmuckherstellung aus Gold, Silber und Bernstein, Einfuhr - Ausfuhr. Wir sind seit 1967 tätig. Firmenladen: al. Wyzwolenia 12 in Szczecin. Ankauf von Gold und Silber. Schmuckwechsel. Tel.: +48 91 488 02 04.

Großformatdruck. Videofilmen der Feierlichkeiten und Gelegenheitsfotos (Hochzeit, Erstkommunion, Vorabiparty und andere). Fotobücher, Aufdruck auf Shirts, Kopfkissen, Bechern. VHS auf DVD - Umspielen, superschnelle Fotoentwicklung. Warenverkauf: Digitalkameras, Alben, Rahmen.


Sklep Rybny Grzegorz Andraszczyk

Solarum

ul. Wojska Polskiego (za przejazdem kolejowym) 78-600 Wałcz tel.: 691 026 557 e-mail: asiafish@o2.pl NIP: 765-130-74-82

ul. Witkiewicza 63/5 71-125 Szczecin tel.: 91 487 83 90 fax: 91 487 83 90 e-mail: info@solarum.pl www.sklep.solarum.pl NIP: 739-101-24-41

Prowadzimy sprzedaż ryb świeżych, mrożonych, wędzonych, przetworów rybnych oraz mięczaków i skorupiaków.

We sell fresh, frozen, smoked fish, fish products and molluscs and crustaceans.

Verkauf von frischen, gefrorenen, geräucherten Fischen, Fischprodukten, Weich- und Krebstieren.

Firma istnieje od 1999 r. i zajmuje się kompleksową obsługą salonów solarium, tj. sprzedażą urządzeń nowych i używanych, lamp do solarium, kosmetyków do opalania itp. Oferujemy również usługi w zakresie serwisu urządzeń, badania zgodności z normą PIH, usługi opalania na najwyższym poziomie.

The company has been existing since the year 1999 and deals with a full service of solaria, i.e. the sales of new and used appliances, lamps for solaria, sun care cosmetics, etc. We also offer services in the field of servicing devices, examining the compliance with PIH standard, tanning services at the highest level. Die Firma ist seit 1999 tätig und befasst sich mit komplexen Serviceleistungen für Solarium-Salons, d.h. mit dem Verkauf von Neu- und Gebrauchtanlagen, Solariumlampen, Bräunungskosmetika u.ä. Unser Angebot umfasst auch Dienstleistungen im Bereich von Anlagenservice, Prüfungen auf die Konformität mit der PIH-Normen hin, die höchstqualitative Bräunung.

Soraya Biżuteria

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Szczecinie

ul. E. Orzeszkowej 28 71-564 Szczecin tel.: 91 432 00 31 (51) fax: 91 488 70 61 e-mail: info@soraya.biz.pl www.soraya.biz.pl NIP: 858-000-08-24

ul. Krasińskiego 79/80 71-446 Szczecin tel.: 91 489 80 50 - 51, 52, 53 fax: 91 489 80 60 e-mail: marketing@spolem.szczecin.pl www.spolem.szczecin.pl NIP: 851-000-05-75

Handel hurtowy i detaliczny biżuterią sztuczną i z kamieni półszlachetnych oraz dodatkami dla kobiet i mężczyzn. Adres Galerii Soraya: Zygmunta Starego 3a, 70-504 Szczecin.

Sprzedaż detaliczna artykułów spożywczych i przemysłowych.

Wholesale and retail selling of artificial jewelry and the one made of precious stones, and accessories for women and men. The address of Soraya Retail Park: Zygmunta Starego 3a, 70-504 Szczecin.

Retail selling of food and manufactured goods.

Groß- und Einzelhandel mit Kunst- und Halbedelsteinschmuck als auch mit Accessoires für Damen und Herren. Anschrift der Soraya-Galerie: Zygmunta Starego 3a, 70-504 Szczecin.

Einzelhandel mit Lebensmitteln und Industriewaren.

155


156

Styl Emilia Kubiak

Techsan Spółka Jawna

ul. Boh. Września 76 72-600 Świnoujście tel.: 91 327 90 55 fax: 91 327 85 75 e-mail: maciejkubiak@gazeta.pl NIP: 855-000-06-30

ul. Druckiego - Lubeckiego 1A 71-656 Szczecin tel.: 91 812 10 30 fax: 91 812 10 31 e-mail: techsan@techsan.pl NIP: 955-197-36-54

Jubiler.

Sprzedaż hurtowa i detaliczna urządzeń instalacyjnych, grzewczych i sanitarnych.

Jeweler.

Wholesale and retail selling of plumbing, heating and sanitation equipment.

Juweilier.

Groß- und Einzelhandel mit Installations-, Heizungs- und Sanitäranlagen.

Tedmark Sp. z o.o. - Opakowania Szyte Na Miarę

Tobacco Press

ul. A. Struga 41 70-784 Szczecin tel.: 91 485 39 16 fax: 91 485 38 19 e-mail: biuro@tedmark.pl www.tedmark.pl NIP: 955-204-29-46

ul. Pomorska 141-143 70-812 Szczecin tel.: 91 469 37 01 fax: 91 469 39 38 e-mail: sekretariat@tobaccopress.pl www.tobaccopress.pl NIP: 955-169-74-44

Opakowania dla gastronomii, do pakowania na wynos i serwowania na miejscu, do kanapek, sałatek, ciastek i tortów oraz nowoczesne rozwiązania do mięsa, warzyw i owoców oraz przemysłu. Opakowania dla piekarni, cukierni i kawiarni. Produkty do utrzymania higieny oraz akcesoria gastronomiczne.

Sieć saloników prasowych. Proponujemy Państwu wyroby tytoniowe, prasowe, artykuły upominkowe, szkolne oraz zabawki. U nas skorzystają Państwo również z kolektury LOTTO – a za to wszystko można płacić kartą płatniczą. Jesteśmy dla Państwa codziennie w godz. 7 – 21.

Packaging for gastronomy, takeaway packaging and serving on site, for sandwiches, salads, pastries and cakes, and innovative solutions for meat, vegetables, fruit and trade. Packaging for bakeries, pastry shops and cafes. Products for maintaining hygiene and gastronomic accessories.

The network of newsagent’s stores. We offer you tobacco products, press, gifts, school items and toys. You can also use LOTTO lottery office - and for all that you can pay with a credit card. We are at your disposal every day from 7 a.m. to 9 p.m.

Verpackungen für Gastronomie, Verpackungen für Speisen zum Mitnehmen oder zur Servierung am Ort, Verpackungen für Sandwiches, Salate, Kuchen und Torten. Moderne Lösungen für Fleisch, Gemüse und Obst und für Industrie. Verpackungen für Bäckereien, Konditoreien und Cafes. Hygieneprodukte und Gastronomiezubehör.

Wir sind ein Netz von Pressesalons. Unser Angebot umfasst auch Tabakwaren, Presse, Geschenke, Schulartikeln und Spielzeuge. Bei uns können Sie auch Lotto spielen und für alles mit der Karte zahlen. Wir stehen Ihnen alltäglich von 7 bis 21 Uhr zur Verfügung.


Tomix S.J.

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o.

ul. Twardowskiego 18 70-320 Szczecin tel.: 91 485 65 55 ; 91 485 65 56 fax: 91 485 65 85 e-mail: info@tomix.pl www.tomix.pl NIP: 851-100-74-73

ul. Rapackiego 2 71-467 Szczecin tel.: 800 156 037 ; 91 421 59 38 fax: 91 421 59 39 e-mail: biuro.szczecin@tzmo.com.pl NIP: 851-207-26-33

Działamy w kilku branżach. 1) Hurtownia i sklepy – oświetlenie Spotline, BPM, Astro, Merten; www.spotline.tomix.pl. 2) Hurtownia i sklepy – bielizna damska, bielizna męska, bielizna, rajstopy, bielizna nocna, szlafroki; www.lachanson.pl. We operate in several industries. 1) Warehouse and stores - Spotline, BPM, Astro, Merten lighting; www.spotline.tomix.pl. 2) Warehouse and stores - lingerie, male underwear, underwear, tights, nightclothes, dressing gowns; www.lachanson.pl. Wir sind in mehreren Branchen tätig. 1) Großhandlung und Geschäfte - Beleuchtung Spotline, BPM, Astro, Merten; www.spotline.tomix.pl. 2) Großhandlung und Geschäfte - Damenwäsche, Mänenrwäsche, Unterwäsche, Strumpfhosen, Nachtwäsche, Morgenmäntel; www.lachanson.pl.

Istniejemy od 1997 roku. Zajmujemy się dystrybucją takich marek, jak: Bella, Pollena Eva, Seni, Matopat, Dr. Max. Naszymi klientami są m.in.: jednostki służby zdrowia, hurtownie, sklepy medyczne, gabinety lekarskie i osoby prywatne realizujące wnioski na środki refundowane przez NFZ.

We have been operating since the year 1997. We deal with the distribution of such brands as: Bella, Pollena Eva, Seni, Matopat, Dr. Max. Our clients include: health care units, warehouses, medical stores, medical offices and individuals carrying out requests for funds reimbursed by the NHS.

Wir sind seit 1997 auf dem Markt tätig und befassen uns mit dem Vertrieb von solchen Marken wie: Bella, Pollena Eva, Seni, Matopat, Dr. Max. Unsere Kunden sind u.ä.: Einheiten der Gesundheitsfürsorge, Medizingeschäfte, Arztpraxen und Privatpersonen, die Anträge auf die durch Nationalen Gesundheitsfonds refinanzierten Mittel realisieren.

Uni-Mebel S.C. T. Cichoń, A. Parawa

Variopool Polska Sp. z o.o.

ul. Dzielnicowa 33/1 71-743 Szczecin tel.: 91 880 80 29 fax: 91 428 10 35 e-mail: biuro@uni-mebel.pl www.uni-mebel.pl NIP: 851-295-60-88

ul. Niedziałkowskiego 24, Piętro XII, Pok. 3 71-410 Szczecin tel.: 91 881 20 06 fax: 91 886 60 62 e-mail: info@variopool.pl www.variopool.pl NIP: 525-242-92-83

Projektowanie izolacji i wyposażenia wnętrz okrętowych. Prace izolacyjne. Montaż konstrukcji i blachowanie. Wylewanie mas podłogowych oraz wykładanie wykładzin, dywanów i kafli. Montaż podłóg pływających. Montaż szalunków ściennych i sufitowych. Monta�� mebli i końcowego wyposażenia.

Firma ma w swojej ofercie ruchome dna i poziome lub pionowe pomosty przegradzające do basenów. Nasze najnowsze realizacje możecie Państwo obejrzeć w CKS przy ul. Rydla 49 w Szczecinie i na basenie SDS w Szczecinie. Więcej na stronie www.variopool.pl.

Design of insulation and interior furnishing of ships. Insulating works. Assembly of construction and metal sheet. Pouring floor masses and laying carpets, rugs and tiles. Installation of floating floors. Installation of shuttering for walls and ceilings. Assembly of furniture and final furnishing.

The company has in its offer moving beds and horizontal or vertical dividing platforms to swimming pools. You can have a look at our newest achievements in CKS at ul. Rydla 49 in Szczecin and SDS [Szczecin Sport House] swimming pool in Szczecin. You can find out more at our website www.variopool.pl.

Projektierung von Installationen und Innenausstattung für Schiffe. Dämmung. Einbau von Konstruktionen und Blecharbeiten. Ausgießen des Fußbodensuntergrunds und Auslegung von Teppichbelägen, Verlegung von Teppichen und Fliesen. Einbau von Schwimmböden. Montage von Wandund Dachdeckeschalungen. Montage von Möbeln und Schlussausstattung.

Die Firma hat in ihrem Angebot Hubböden und horizontale oder vertikale Beckenabtrennungen. Unsere neuesten Projekte können Sie sich in CKS in Rydla 49 in Szczecin und auf der Schwimmhalle SDS in Szczecin ansehen. Mehr Infos entnehmen Sie bitte der Webseite www.variopool.pl

157


158

Viola Wioleta Stasiłowicz

Vobis S.A.

ul. Energetyków 7A 72-010 Police tel.: 605 395 528 fax: 91 312 23 95 e-mail: viola97@vp.pl www.meble-viola.pl NIP: 851-279-52-02

ul. Ściegiennego 62 70-353 Szczecin tel.: 91 481 11 00 fax: 91 311 84 90 e-mail: sekretariat@vobis.pl www.vobis.pl NIP: 852-060-03-31

Proponujemy Państwu meble gotowe i na wymiar: kuchenne, pokojowe, przedpokoje, garderoby, szafy przesuwne, meble biurowe, wyposażenie sklepu. Oferujemy pomiar, projekt i doradztwo gratis! Produkty wykonujemy z materiałów wysokiej jakości.

Największa detaliczna specjalistyczna sieć sprzedaży sprzętu cyfrowego w Polsce. Jesteśmy po to, by doradzać naszym klientom, jak swobodnie poruszać się po świecie skomplikowanych technologii. Nasza oferta obejmuje m.in. notebooki, komputery, drukarki, monitory, GPS, aparaty cyfrowe.

We propose to you ready furniture and the one that matches given measures: kitchen, room, hall, wardrobe, moving wardrobes, office furniture, and shop supply. We offer measurement, design and counseling for free! Our products are made from high quality materials.

The biggest retail specialist network of digital equipment in Poland. We operate to advise our customers how to freely get around the world of complex technologies. Our offer includes, among others, notebooks, computers, printers, monitors, GPS, digital cameras.

Wir möchten Ihnen fertige Möbel und Möbel auf Maß vorschlagen: Küchen-, Zimmer-, Vorzimmermöbel, Garderoben, Schiebeschränke, Büromöbel, Ladenausstattung. Unser Angebot enthält auch kostenlose Messungen, Projektierung und Beratung!. Unsere Produkte werden aus hochqualitativen Materialien gefertigt!

Das größte Einzelhandelsnetz mit ausgeprägten Schwerpunkt im Verkauf von Digitalgeräten in Polen. Wir sind da, um unsere Kunden zu beraten, wie man sich in der Welt mit komplizierten Technologien frei bewegen kann. Unser Angebot umfasst u.ä. Notebooks, Computers, Druckergeräte, Bildschirme, GPS, Digitalkameras.

Węglobud S.A

Wiko Handel - Usługi Bogdan Kościelny

ul. Monte Cassino 18A 70-467 Szczecin tel.: 91 423 73 97 ; 91 424 04 88 fax: 91 423 73 98 e-mail: sekretariat@weglobud.pl www.weglobud.pl NIP: 851-020-67-10

ul. Jadźwingów 3 M 34 02-692 Warszawa tel.: 22 473 12 67 fax: 22 473 12 81 e-mail: bkosciel1@wp.pl www.wiko.waw.pl NIP: 521-032-54-32

Firma zajmuje się handlem materiałami do instalacji sanitarnych, techniką grzewczą, materiałami budowlanymi oraz opałem. W ofercie pełny asortyment do budowy Twojego domu. Posiadamy również żwirownię, która oferuje bogaty asortyment kruszyw.

Usługi czystościowo-porządkowe.

The company deals with selling of materials for sanitary systems, heating technique, building materials and fuel. There is a full assortment to build a house in our offer. We also have a gravel pit which offers a wide range of aggregates.

Cleaning services.

Die Firma befasst sich mit dem Handel von Sanitärinstallationsartikeln, Heiztechnik, Baustoffen und Brennmaterial. Unser Angebot enthält das volständige Sortiment für die Errichtung Ihres Hauses. Wir sind auch im Besitz einer Kiesgrube mit unterschiedlichen Zuschlagstoffen.

Reinigungs- und Ordnungsleistungen.


Wineland Sp. z o.o. ul. Kameralna 22 72-006 Mierzyn tel.: 91 311 54 70 e-mail: sklep@wineland.pl www.wineland.pl NIP: 899-180-78-01

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Ozimek Sp. Jawna K.Ozimek, R.Ozimek, M.Ozimek ul. Usługowa 1A 73 110 Stargard Szczeciński tel.: 91 577 11 27 ; 95 765 01 13 fax: 91 577 11 27 e-mail: robertozimek@wp.pl NIP: 854-189-85-83

Import oraz handel winami z Europy. Sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz w kanale HoReCa.

Produkcja wyrobów wędliniarskich z mięsa wieprzowego i drobiowego. Właściciel marki „Wędliny z PRL-u“. Producent wyśmienitych wędlin z chłopskiej wędzarni. Polecamy szeroki asortyment wędlin opartych na tradycyjnych, sprawdzonych recepturach. Prowadzimy sieć handlu hurtowego i detalicznego.

Import and selling of wines from Europe. Retail, wholesale and HoReCa channel selling.

Production of meat products from pork and poultry. The owner of “Wędliny z PRL-u” brand. The producer of excellent cured meat from peasant smokehouse. We recommend a wide assortment of cured meat based on traditional and checked recipes. We keep the network of wholesale and retail trade.

Einfuhr und Handel mit Wein aus Europa. Einzelhandel. Großhandel im Horeca-Kanal.

Herstellung von Wurstwaren aus Schweine- und Geflügelfleisch. Eigentümer der Marke “Wędliny z PRL-u.” Hersteller der vorzüglichen Wurstwaren aus einer Bauernräucherei. Wir bieten Ihnen das breite Sortiment an Wurstwaren, die nach herkömmlichen und bewahrten Rezepten basieren, an. Wir führen Groß- und Einzelhandel.

ZPH Tesa Teresa Gromysz ul. Władysława Jagiełły 1 / Kopernika 9 70-254 Szczecin tel.: 91 812 36 46 fax: 91 812 36 46 e-mail: zphtesa@op.pl NIP: 852-102-35-16

Detaliczna i hurtowa sprzedaż tkanin kostiumowych, sukienkowych, wizytowych i tkanin ślubnych: atłasów, satyn, tiuli, szyfonów, muślinów, organtyn. Dodatkowy asortyment to podszewki oraz tkaniny pościelowe, techniczne, impregnowane i pasmanteria. Jesteśmy na rogu ulic Kopernika i Jagiełły.

Retail and wholesale selling of costume, dress, formal and bridal fabric: satin, tulle, chiffon, muslin, organdie. An additional assortment constitutes bedding fabrics and linings, technical, and impregnated fabrics, and haberdashery. We are situated at the corner of Kopernika and Jagiełły Streets.

Groß- und Einzelhandel mit Kostüm-, Kleider-, Gesellschafts- und Hochzeitsstoffen: Atlas, Satin, Tüll, Chiffon, Musselin, Organtin. Zusätzliches Sortiment sind Futtertücher und Bettwäschegewebe, technische, imprägnierte Gewebe und Kurzwaren. Wir warten auf Sie an der Ecke der Straßen Kopernika und Jagiełly.

159


ELEKTRYCZNA ELECTRIC INDUSTRY ELEKTRIK

160

Dr Barzyk Consulting

Fajko Janusz Furgał

ul. Teresy 5 72-006 Mierzyn tel.: 501 544 546 e-mail: biuro@barzyk.pl www.barzyk.pl NIP: 852-090-13-86

Al. Wojska Polskiego 198 A 71-347 Szczecin tel.: 91 487 71 00 ; 91 487 41 65 ; 91 487 42 75 tel.: 505 116 501 fax: 91 487 41 64 e-mail: fajko@op.pl NIP: 852-100-92-84

Elektrownie wiatrowe: projekty, budowa, eksploatacja. Projekty energetyczne, wdrożenia TPA. Doradztwo i szkolenia w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Handel hurtowy: artykuły elektryczne, energetyczne, kable, przewody, osprzęt elektryczny, źródła światła, oświetlenie. Narzędzia dla elektryków i mechaników. Techniczna obsługa przedsiębiorstw. Techniczna obsługa inwestycji.

Wind power stations: projects, construction, exploitation. Energy projects, the implementation of TPA. Consulting and training within the scope of renewable energy sources.

Wholesale selling: electrical and energy items, cables, wires, electrical equipment, sources of light, lighting. Tools for electricians and mechanics. Technical handling of enterprises. Technical handling of investments.

Windkraftwerke: Gestaltung, Bau, Gewinnung. Energetische Projekte, TPA-Einführungen. Beratung und Schulungen im Bereich der erneuerbaren Energiequellen.

Großhandel: Elektroartikeln, energetische Artikeln, Kabel, elektrische Ausrüstung, Lichtquellen, Beleuchtung. Werkzeuge für Elektriker und Mechaniker. Technische Firmenbedienung. Technische Investitionsbedienung.

Iw-Mar Marek Ślusarek Iwona Ślusarek

KK - Electronic Polska Sp. z o.o.

ul. Słowicza 10 71-690 Szczecin tel.: 91 432 82 51 ; 504 149 997 fax: 91 432 82 51 e-mail: i-mar@o2.pl NIP: 851-222-93-65

ul. Goleniowska 62 70-847 Szczecin tel.: 91 415 33 00 fax: 91 415 33 16 e-mail: poland@kk-electronic.com www.kk-electronic.pl NIP: 955-205-99-93

Firma zajmuje się projektowaniem i wykonawstwem instalacji elektrycznych w budownictwie, realizacją i oprogramowaniem systemów automatyki przemysłowej, realizacją instalacji teletechnicznych (systemy alarmowe, włamania i napadu, sygnalizacji ppoż.), realizacją sieci teleinformatycznych.

Spółka specjalizuje się w produkcji rozdzielni kontrolno-sterowniczych, głównie do elektrowni wiatrowych. Jest wiodącym europejskim producentem rozdzielnic elektroenergetycznych. Jest również sprawdzonym, solidnym dostawcą rozdzielnic dla zakładów przemysłowych oraz innych branż.

The company is involved in designing and performance of wiring systems in the building industry, performance and software for industrial automation systems, performance of teletechnical systems (alarm, burglary and robbery systems, systems for fire-fighting signaling), performance of teleinformatic networks.

The company specializes in the manufacture of control switchgear, mainly for wind power stations. It is a leading European manufacturer of electric and energy switchgear. It is also a proven, reliable supplier of switchgear for industrial plants and other industries.

Firma beschäftigt sich mit der Gestaltung und Fertigung der Elektroanlagen in der Bauindustrie, Erstellung und Software der Industrieautomatiksysteme, mit den Fernmeldeanlagen (Alarm-, Einbruch- und Überfallanlagen, Brandschutzanlagen), Installierung der teleinformatischen Netze.

Die Gesellschaft spezialisiert sich auf Herstellung von Schaltanlagen für Kontroll- und Steuereinrichtungen, vor allem für Windkraftanlagen. Sie ist ein führender europäischer Hersteller von elektroenergetischen Schaltanlagen. Sie ist auch bewährter zuverlässiger Lieferant von Schaltanlagen für Industriebetriebe und für andere Branchen.


Konsel Jacek Maciej Gawski

Lebaski

ul. Emilii Plater 13/7 71-635 Szczecin tel.: 601 095 505 e-mail: biuro@konsel.pl www.konsel.pl NIP: 764-182-70-79

ul. Husarów 4A 71-005 Szczecin tel.: 91 482 72 03 fax: 91 482 72 03 e-mail: lebaski@lebaski.pl www.lebaski.pl NIP: 852-060-21-23

The company has been operating since the year 2003. The range of services includes automation, electrical engineering, electronics and IT.

Unsere Firma ist seit dem Jahre 2003 tätig. Die angebotenen Diensleistungen umfassen Automatik, Elektrik, Elektronik und IT.

Hurt i detal art. elektrotechnicznych. Przewody, kable, rurki, listwy. Lampy, źródła światła, ledy, świetlówki energooszczędne. Osprzęt elektryczny, skrzynki. Transformatory, halogeny. Gniazda i wtyczki 230/380. Styczniki, zegary, liczniki. Oprawy oświetleniowe – rastry, lampy uliczne. WLS, HPIT.

Wholesale and retail selling of electrical engineering articles. Wires, cables, tubes, slats. Lamps, light sources, LEDs, energy saving fluorescent light. Electrical equipment, boxes. Transformers, halogens. 230/380 jacks and plugs. Contactors, timers, counters. Luminaires - screens, street lamps. WLS, HPIT. Groß- und Einzelhandel mit Elektroartikeln. Leitungen, Kabel, Rohre, Leisten. Lampen, Lichtquellen, LEDs, Energiesparleuchten. Elektrozubehör, Elektrokästen. Transformatoren. Halogenglühbirnen, Steckdosen und Stecker 230/380. Schaltschütze, Uhren, Zähler. Beleuchtungsarmatur - Rasterbeleuchtung, Straßenlampen. WLS, HPIT.

Les-Pol Eksport-Import, Ryszard Wichniewicz

Net-Line Sp. z o.o.

ul. Połczyńska 8 78-200 Białogard tel.: 94 312 08 07 ; 94 312 05 03 fax: 94 312 05 05 e-mail: lespol.pl@gmail.com www.les-pol.com.pl NIP: 672-100-20-73

ul. Płocka 1 71-003 Szczecin tel.: 91 482 71 19 ; 91 485 35 11 ; 91 485 35 12 fax: 91 482 71 19 wew. 110 e-mail: netline@netline.com.pl www.netline.com.pl NIP: 955-219-83-29

Firma świadcząca od 1989 r. usługi montażowe w branży elektronicznej oraz usługi ogólnomontażowe, tj. miękkie lutowanie manualne (m.in. złącza, wtyczki), obróbka i pobielanie kabli, montaż manualny precyzyjnych elementów. Certyfikaty IPC A 610, IPC J STD 001. Firma ma własny transport.

Hurtowa sprzedaż produktów niezbędnych do kompleksowej realizacji przedsięwzięć związanych z okablowaniem strukturalnym i instalacjami elektrycznymi. Usługi i doradztwo. Dystrybucja i dostawa osprzętu elektroinstalacyjnego, teleinformatycznego, elektrycznego oraz sprzętu komputerowego.

The company which has been providing installation services in the electronic industry and general assembly services since the year 1989, i.e. soft manual soldering (including connectors, plugs), processing and tinning (whitening) of cables, manual assembly of precision components. IPC A 610, IPC J STD 001 certificates. The company has its own transport.

Wholesale selling of products necessary for a comprehensive implementation of projects related to structured cabling and electrical installations. Services and counseling. Distribution and supply of electroinstallation, teleinformatic, electrical and hardware accessories.

Seit 1989 haben wir in unserem Angebot Montageleistungen in der Elektrobranche sowie allgemeinen Montagedienst, d.h. manuelles Weichlöten (u.ä. Verbindungen, Stöße), Kabelbearbeitung und -verzinnung, manuelle Montage der Feinelemente. Zertifikate IPC A 610, IPC J STD 001. Wir verfügen über unser eigenes Transport.

Großhandel mit Artikeln, die für eine komplexe Durchführung der mit Strukturverkabelung und Elektroinstallationen verbundenen Unternehmungen notwendig sind. Dienstleistungen und Beratung. Vertrieb und Lieferung von Zubehör für Elektroinstallationen, IT, Elektrik und Hardware.

ELEKTRYCZNA ELECTRIC INDUSTRY ELEKTRIK

Firma działa od 2003 r. Zakres świadczonych usług obejmuje automatykę, elektrykę, elektronikę oraz IT.

161


P.H.U. Megalux Sp. z o.o.

PKP Energetyka S.A.

ul. Starzyńskiego 26 72-010 Police tel.: 91 312 38 75 ; 600 724 824 fax: 91 424 04 48 e-mail: mega-lux@post.pl www.megalux.com.pl NIP: 851-274-01-58

ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa Zakład Pomorski - ul. Czarnieckiego 8, 70-221 Szczecin tel.: 91 471 14 71 fax: 91 471 58 14 e-mail: ez14@pkpenergetyka.pl www.pkpenergetyka.pl NIP: 526-254-27-04

Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną artykułów elektrotechnicznych oraz wykonuje usługi w zakresie instalacji elektrycznych.

ELEKTRYCZNA ELECTRIC INDUSTRY ELEKTRIK

The company provides wholesale and retail selling of electric and technical goods and performs services within the scope of electrical installations.

162

Groß- und Einzelhandel mit Elektroartikeln. Dienstleistungen im Bereich der Elektroinstallationen.

Budowa, rozbudowa, modernizacja i utrzymywanie sieci i urządzeń trakcji elektrycznej oraz instalacji elektroenergetycznych. Wykonawstwo i utrzymywanie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego. Wykonywanie pomiarów eksploatacyjnych.

Construction, development, modernization and maintenance of networks and devices of electric traction, and electric and energetic installations. Workmanship and maintenance of outdoor and indoor lighting. Performance of operational measurements.

Bau, Ausbau, Modernisierung und Erhaltung von Netzen und Anlagen der elektrischen Traktion und elektroenergetischen Installationen. Ausführung und Erhaltung der Außen- und Innenbeleuchtung. Nutzungsmessungen.

Zakład Usług Elektrycznych Hertz Roman Herczyński

ZPR Pom-Elter Sp. z o.o.

ul. Swobody 8 70-674 Szczecin tel.: 91 462 53 54 ; 91 462 53 55 fax: 91 462 53 53 e-mail: hertz@hertz.szczecin.pl www.hertz.szczecin.pl NIP: 851-030-88-01

ul. Stargardzka 34 74-200 Pyrzyce tel.: 91 570 19 40 ; 509 903 591 fax: 91 570 19 40 e-mail: biuro@pomelter.com www.pomelter.com NIP: 853-141-69-73

Usługi budowlane i instalacyjne dla sektora telefonii mobilnej. Prace na dużych wysokościach przy użyciu technik alpinistycznych. Usługi elektroinstalacyjne, produkcja rozdzielnic elektrycznych. Produkcja i montaż konstrukcji stalowych. Usługi projektowe, nadzory inwestycyjne.

Naprawy maszyn elektrycznych: silniki prądu stałego i zmiennego do 1250 kW, spawarki, prądnice agregatów prądotwórczych, pomp zatapialnych, głębinowych. Pomiary elektryczne. Diagnostyka maszyn (wyważanie, osiowanie). Prace spawalniczo-tokarskie (napawanie i toczenie wałów silników elektrycznych).

Building and installation services for mobile telephony sector. Works at considerable heights with the use of climber techniques. Electric and installation services, production of electric switchgear. Production and assembly of steel structures. Project services, investment supervision.

Repair of electric machinery: DC and AC motors up to 1250 kW, welding equipment, power generators, submersible pumps, deep sea. Electrical measurements. Diagnostic of equipment (balancing, alignment). Welding and turning works (repair and turning of electric motors shafts).

Bau- und Installationsdienstleistungen für den Mobilfunksektor. Seilunterstützte Höhenarbeiten. Elektroinstallationsdienstleistungen. Herstellung von Schaltanlagen. Herstellung und Montage von Stahlkonstruktionen. Projektdienstleistungen. Bauherrenaufsicht.

Überholung von Elektromaschinen: Gleichstrom- und Wechselstrommotoren bis 1250 kW, Schweißanlagen, Stromgeneratoren, Tauch- und Tieftauchpumpen. Elektromessungen. Maschinendiagnostik (Auswuchten, Zentrieren). Schweiß- und Dreharbeiten (Überholung und Drehen von Elektromotorwellen).


Astronic Sp. z o.o.

Ekotrade Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Szczecinie

Stare Bielice 23F 76-039 Biesiekierz tel.: 94 346 86 71 fax: 94 346 86 71 e-mail: scorpio@astronic.com.pl www.astronic.com.pl NIP: 524-102-99-53

ul. 3 Maja 22 70-215 Szczecin tel.: 91 482 39 10 fax: 91 483 72 35 e-mail: szczecin@ekotrade.com.pl www.ekotrade.com.pl NIP: 526-020-78-87

We monitor fire alarm systems at the territory of Zachodniopomorskie voivodeship, and we work in the field of transport and waste management.

Wir kontrolieren die Systeme der Brandsignalisation in Westpommern und beschäftigen uns mit Abfalltransport und Einrichtung.

Firma świadczy kompleksowe usługi ochrony osób i mienia na terenie całego kraju. Ochrona fizyczna osób i mienia. Konwojowanie wartości pieniężnych. Monitoring z udziałem patroli interwencyjnych. Projektowanie i montaż elektronicznych systemów alarmowych.

The company provides comprehensive protection of persons and pro-perty throughout the country. Physical protection of people and property. Convoying of monetary values. Monitoring with the participation of intervention patrols. Design and installation of electronic alarm systems.

Firma erbring die Dienstleistungen der Personen- und Eigentumschutz in dem ganzen Land. Eskorte des Geldes. Monitoring mit Interventionspatrouille. Gestaltung und Montage der elektronischen Alarmsysteme.

Gemini Sp. z o.o.

Grupa Hunters Sp. z o.o.

ul. Tama Pomorzańska 5 70-030 Szczecin tel.: 91 482 32 13 fax: 91 482 31 16 e-mail: gemini@gemini.szczecin.pl www.gemini.szczecin.pl NIP: 851-011-03-35

ul. 26 Kwietnia 81 71-126 Szczecin tel.: 91 486 32 83 fax: 91 486 43 79 e-mail: szczecin@hunters.pl www.hunters.pl NIP: 995-011-14-63

Ochrona osób i mienia, ochrona w systemie dyskretnego ostrzegania (monitoring), konwojowanie gotówki, montaż systemów alarmowych.

Jako koncesjonowana firma, wyspecjalizowana w kompleksowej ochronie mienia, powstała w 1990 roku, jesteśmy dla Państwa inwestycją w bezpieczeństwo. Do oferowanych przez nas usług należą m.in.: monitoring oraz ochrona stacjonarna obiektów, inkaso, kompleksowe sprzątanie obiektów, lokalizacja GPS.

Protection of persons and property, protection in the system of discrete warning (monitoring), escorting cash, installation of alarm systems.

As a licensed company that specializes in the comprehensive protection of property, and which was founded in the year 1990, we are your investment in security. The services we provide include: monitoring and stationary protection of objects, collection, complete cleaning of objects, the GPS location.

Personen- und Eigentumschutz, Monitoring, Eskorte des Bargeldes, Montage der Alarmsysteme.

Als konzessioniertes Unternehmen, das 1990 entstand und sich auf volle Vermögensschutz spezialisiert, sind wir für Ihnen eine Investition in Sicherheit. Zu unseren Dienstleistungen gehören u. a. Monitoring und Objektenschutz, Inkasso, komplexe Objektenreinigung, GPS-Lokalisierung.

OCHRONA OSÓB I MIENIA PROTECTION OF PEOPLE AND PROPERTY PERSONEN- UND VERMÖGENSSCHUTZ

Monitorujemy systemy sygnalizacji pożarów na terenie województwa zachodniopomorskiego i prowadzimy działalność w zakresie transportu i zagospodarowania odpadów.

163


OCHRONA OSÓB I MIENIA PROTECTION OF PEOPLE AND PROPERTY PERSONEN- UND VERMÖGENSSCHUTZ

164

Komandos-Szczecin Sp. z o.o.

Sekret Ochrona Osób i Mienia W.Głowacki I T.Woźniak Sp.J.

ul. Bytomska 11 70-603 Szczecin tel.: 91 430 82 37 fax: 91 430 82 37 e-mail: biuro@komandos-sz.pl www.komandos-sz.pl NIP: 852-001-21-66

ul. Armii Krajowej 12 72-600 Świnoujście tel.: 91 321 03 56 ; 91 321 04 90 fax: 91 321 04 90 e-mail: sekret@swinoujscie.com.pl www.sekret.swinoujscie.com.pl NIP: 855-000-60-12

Profesjonalne usługi w zakresie ochrony osób i mienia, technicznych zabezpieczeń – montaż elektronicznych systemów alarmowych i urządzeń telewizji przemysłowej, instalowanie mechanicznych urządzeń zabezpieczenia mienia, monitoring sygnałów alarmowych, parking strzeżony przy ul. Hryniewieckiego.

Ochrona fizyczna osób i mienia. Monitoring systemów alarmowych. Monitoring wizyjny. Konwoje wartości pieniężnych. Zabezpieczenie imprez masowych.

Professional services within the scope of protection of persons and property, technical protection - installation of electronic alarm systems and CCTV equipment, installation of mechanical equipment for securing of property, monitoring of alarm signals, secured parking at ul. Hryniewieckiego.

Physical protection of people and property. Monitoring of alarm systems. Visual monitoring. Convoys of monetary values. Securing of mass events.

Professionelle Dienstleistungen im Bereich von Personen- und Objektschutz, techniche Absicherungen - Einbau von elektronischen Sicherheitssystemen und Anlagen des Industriefernsehens. Einbau von mechanischen Anlagen zur Vermögenabsicherung. Überwachung von Alarmsignalen. Betreibung eines bewachten Parkplatzes in der Hryniewieckiego-Straße.

Physischer Personen- und Vermögensschutz. Überwachung der Alarmsysteme. Kamera-Überwachung. Geldkonvois. Sicherung von Massenveranstaltungen.

Stekop S.A. Region Zachodniopomorski

Trezor Sp. z o.o.

ul. Bankowa 2 78-600 Wałcz tel.: 67 258 03 45 fax: 67 258 03 45 e-mail: oddzial.walcz@stekopsa.pl www.stekopsa.pl NIP: 542-102-39-17

ul. Bronowicka 27 71-012 Szczecin tel.: 91 433 10 93 fax: 91 433 10 93 e-mail: biuro@trezor.szczecin.pl www.trezor.co NIP: 955-209-57-18

Oferujemy: monitoring, konserwację, SSWiN – system sygnalizacji włamania i napadu, ochronę fizyczną, patrolowanie, konwojowanie wartości pieniężnych, rozbudowę systemów, sprzątanie.

Koncesjonowana firma wyspecjalizowana w ochronie fizycznej osób i mienia. Świadczymy usługi: zabezpieczenie fizyczne obiektu, kontrola i ewidencjonowanie ruchu materiałowego, podejmowanie interwencji w sytuacjach awaryjnych, konwojowanie wartości pieniężnych, konserwacja systemów ochronnych.

We offer: monitoring, maintenance, SSWiN - the system for burglary and attack signaling, physical protection, patrol, escorting of monetary values, development of systems, cleaning.

A licensed company specializing in physical protection of people and property. We provide the following services: physical security of a facility, control and recording of movement of materials, intervening in emergency situations, escorting of monetary values, maintenance of protection systems.

Unser Angebot enthält: Monitoring, Wartung, SSWiN - Einbruch- und Überfallwarnsysteme, physischen Schutz, Streifen, Geldkonvois, Ausbau der Systeme, Reinigung.

Konzessionierte Firma spezialisiert sich auf physischen Personen- und Vermögensschutz. Wir erbringen folgende Dienstleistungen: physische Sicherung von Objekten, Kontrolle und Register beim Materialienverkehr, Eingriffe in Notsituationen, Geldkonvois, Wartung von Schutzsystemen.


Biuro Tłumaczeń Przysięgłych Up & Up Justyna i Jakub Batyńscy

Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych Idiomas s.c.

ul. Bp. Domina 1/13 75-061 Koszalin tel.: 94 348 06 23 ; 607 355 335 fax: 94 348 06 23 e-mail: tlumaczenia@upup.pl www.upup.pl NIP: 669-249-33-34

ul. Welecka 38 72-006 Mierzyn tel.: 91 852 28 07 ; 91 852 28 08 tel.: 501 186 639 fax: 91 852 28 06 e-mail: info@idiomas.pl www.idiomas.pl NIP: 852-246-59-72

Sworn, standard, specialist, and car translations in 20 languages! We offer the following languages: English, German, Italian, French, Dutch, Flemish, Swedish, Spanish, Norwegian, Danish and many others.

Beglaubigte, allgemeine, fachspezifische Übersetzungen und Übersetzungen von Fahrzeugsdokumenten in rund 20 Sprachen. Unsere Sprachen: Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Holländisch, Schwedisch, Spanisch, Norwegisch, Dännisch u.v.a.

Świadczymy kompleksowe usługi tłumaczeniowe dla firm. Wykonujemy tłumaczenia zwykłe, przysięgłe, specjalistyczne (techniczne, prawne, ekonomiczne, medyczne, IT) oraz tłumaczenia ustne (konsekutywne i symultaniczne). Zajmujemy się kompleksową obsługą konferencji na terenie całego kraju. We provide comprehensive translation services for companies. We perform standard, certified, and specialist translations (technical, legal, from the field of economy, medicine, IT) and interpreting (consecutive and simultaneous). We provide comprehensive servicing of conferences throughout the country. Wir erbringen gesamtheitliche Übersetzungsleistungen für Firmen. Allgemeine Übersetzungen und beglaubigte Übersetzungen, Fachübersetzungen (technische, juristische, wirtschaftliche, medizinische, IT) sowie Dolmetschen (simultan und konsekutiv). Betreung der Konferenzen im ganzen Land.

Centrum Językowo-Edukacyjne Cogito Agnieszka Grabowska

I&T

ul. Miłosławska 15 70-835 Szczecin tel.: 503 977 254 e-mail: biuro@cogito.szczecin.pl www.cogito.szczecin.pl NIP: 955-205-62-85

ul. Chopina 49F/13 71-450 Szczecin tel.: 602 624 156 e-mail: zimecki@inet.pl NIP: 851-199-08-41

Tłumaczenia polsko-niemieckie i niemiecko-polskie, ustne i pisemne, niskie ceny, krótkie terminy realizacji. Kursy niemieckiego dla uczniów wszystkich szkół, dorosłych, firm i instytucji. Zajęcia grupowe i indywidualne – na każdym poziomie. Przygotowanie m.in. do egzaminów szkolnych i certyfikatów.

Tłumaczenia symultaniczne, konsekutywne i pisemne. Obsługa konferencji i spotkań. Tłumaczenia pisemne, w tym tłumaczenia przysięgłe. Organizacja konferencji, warsztatów, seminariów i spotkań. Nawiązywanie kontaktów handlowych z zagranicą.

Polish-German and German-Polish translations, oral or written translations, low prices, short performance times. German courses for students of all schools, adults, companies and institutions. Group and individual classes - at all levels. Preparation for school exams and certificates, among others.

Interpreting - simultaneous, consecutive, and written translations. Handling of conferences and meetings. Written translations, including certified translations. Organization of conferences, workshops, seminars and meetings. Establishing of business contacts with foreign countries.

Übersetzungen deutsch-polnisch und polnisch-deutsch, Dolmetschen. Günstige Preise, schnelle Realisation. Deutschkursen für Schüler, Erwachsene, Firmen und Institutionen. Individuelle und Gruppenunterrichtsstuden - jede Lehrstufe. Vorbereitung für Prüfungen und Zertifikate.

Simultanes und konserkutives Dolmetschen und Übersetzungen. Betreung der Konferenzen und Treffen. Allgemeine Übersetzungen und beglaubigte Übersetzungen. Organisation der Konferenzen, Workshops, Seminare und Treffen. Anschluss der Handelskontakte im Ausland.

TŁUMACZENIA TRANSLATIONS DOLMETSCHEN UND ÜBERSETZEN

Tłumaczenia przysięgłe, zwykłe, specjalistyczne, samochodowe w 20 językach! Obsługujemy języki: angielski, niemiecki, włoski, francuski, holenderski, flamandzki, szwedzki, hiszpański, norweski, duński i wiele innych.

167


TŁUMACZENIA TRANSLATIONS DOLMETSCHEN UND ÜBERSETZEN

168

Impresariat Zachodniopomorski

Link Edukacja

ul. Kamieńska 10 70-848 Szczecin tel.: 91 422 00 15 ; 694 441 433 fax: 91 422 00 15 e-mail: biuro@impresariat.szczecin.pl www.impresariat.szczecin.pl NIP: 955-152-13-89

ul. Jana Pawła II 23 70-454 Szczecin tel.: 91 484 74 77 fax: 91 484 74 77 e-mail: t.matejuk@linkedukacja.pl www.linkedukacja.pl NIP: 852-184-88-95

Tłumaczenia symultaniczne, obsługa konferencji, organizacja imprez, nagłośnienia, multimedia, wydarzenia artystyczne.

Usługi w zakresie tłumaczeń zwykłych i przysięgłych ze wszystkich języków świata. Atuty: super ceny dla firm, bezpłatne dostarczenie dokumentów do siedziby klienta, gwarancja najniższej ceny, krótki czas oczekiwania na przetłumaczone dokumenty. Zapraszamy.

Simultaneous interpreting, servicing of conferences, organization of events, sound, multimedia, artistic events.

Translation services, including standard and certified translations in all the languages of the world. Strengths: great prices for companies, free of charge delivery of documents to a customer’s seat, guarantee of the lowest price, short waiting time for the translated documents. We welcome you to visit us.

Simultanes Dolmetschen, Betreung der Konferenzen, Organisation der Veranstaltungen, Beschallung, Multimedia, Kunstereignisse.

Dienstleistungen im Bereich von einfachen und beglaubigten Übersetzungen in allen Sprachen der Welt. Vorteile: Superpreise für Firmen, kostenlose Lieferung der Übersetzungen zum Sitz unserer Kunden. Wir gewährleisten die niedrigsten Preise und die kürztesten Termine. Seien Sie herzlich willkommen!

Quality Translations Robert Frąckowiak

Signulum CT - Agencja Tłumaczeń Języka Rosyjskiego

ul. Kujawska 5/6 M. 13 70-425 Szczecin tel.: 605 683 073 e-mail: poland.robert@gmail.com www.qualitytranslations.pl NIP: 852-113-65-68

ul. Wybickiego 26 71-206 Szczecin tel.: 692 434 454 e-mail: signulum@op.pl www.signulum.pl NIP: 955-208-30-17

Doświadczenie w branży tłumaczeń od 1992 r. Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne na terenie całego kraju oraz zagranicą. Tłumaczenia pisemne, także przysięgłe. Obsługiwane języki obce: angielski, rosyjski. Bezpośrednie tłumaczenia pomiędzy angielskim a rosyjskim. Nacisk na jakość.

Kompleksowa obsługa tłumaczeń: tłumaczenia zwykle; tłumaczenia dokumentacji technicznej; tłumaczenie stron internetowych i ich lokalizacja; skład DTP (Corel, Adobe inDesign, ArchiCad, Autocad). Tłumaczymy również na j. angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, ukraiński i białoruski. Zapytaj o inne języki!

Experience in the translation industry since the year 1992. Simultaneous and consecutive interpretation throughout the country and abroad. Written translations, and also certified translations. Languages served: English, Russian. Direct translations in English-Russian combination of languages. Emphasis on quality.

A comprehensive handling of translations: standard translations, translations of technical documentations, website translation and their localization; DTP composition (Corel, Adobe InDesign, ArchiCad, Autocad). We translate also into English, German, French, Ukrainian and Belarusian.

Branchenerfahrung seit 1992. Simultan- und Konsekutivdolmetschen im In- und Ausland. Übersetzungen - darunter beglaubigte Übersetzungen. Die von uns übersetzten Sprachen: Englisch, Russisch. Unmittelbare Übersetzungen in den Sprachpaaren Englisch-Russisch und Russich-Englisch. Betonung auf Qualität.

Komplexe Dolmetscher- und Übersetzerdienstleistungen. Unbeglaubigte Übersetzungen. Übersetzungen von technischen Unterlagen; Übersetzungen von Internetseiten und ihre Lokalisierung; DTP-Satz (Corel, Adobe inDesign, ArchiCad, Autocad). Wir übersetzen auch ins Englische, Deutsche, Franösische, Ukrainische und Weißrusische und andere Sprachen.


Agencja Żeglugowa-Mate Maritime Agency

Ahlmann-Zerssen Sp. z o.o.

ul. Ruciana 24 71-471 Szczecin tel.: 91 453 64 53 ; 602 609 542 fax: 91 453 64 53 e-mail: office@mate.com.pl www.mate.com.pl NIP: 851-010-19-22

ul. Gdańska 20F 70-661 Szczecin tel.: 91 464 60 89 fax: 91 489 51 00 e-mail: szczecin@ahlmann-zerssen.pl www.ahlmann-zerssen.pl NIP: 851-281-91-38

Agencja morska, spedycja, transport, agencja celna. Obsługa agencyjna statków morskich w portach polskich i obcych. Reprezentujemy interesy armatorów, czarterujących, kapitanów statków, spedytorów i firm przeładunkowych. Współpracujemy z właścicielami ładunków w portach. Aranżujemy remonty statków, realizujemy dostawy paliw i mat. technicznych. Maritime agency, freight forwarding, transport, customs agency. Maritime agency services in Polish and foreign ports. We represent the interests of ship owners, charterers, masters of vessels, freight forwarders and cargo handling companies. We cooperate with the owners of cargo in ports. We arrange ship repairs, we deliver fuel and technical materials.

Baltic Stevedoring Company Sylwestrzak Sp. Jawna

Betamar Sp. z o.o.

ul. Władysława IV 1 70-651 Szczecin tel.: 91 462 47 11 fax: 91 462 41 72 e-mail: biuro@balticstevedoring.com www.balticstevedoring.com NIP: 852-000-12-40

ul. Łady 2 70-966 Szczecin tel.: 91 432 46 57 ; 602 739 376 fax: 91 432 46 50 e-mail: betamar@betamar.com.pl NIP: 955-215-24-80

Przeładunki: morskie, rzeczne i lądowe. Magazynowanie i konfekcjonowanie towarów. Handel hurtowy. Transport oraz spedycja morska i lądowa. Logistyka.

Produkcja: sekcji okrętowych, pontonów transportowych z pełnym wyposażeniem, kadłubów średnich i małych statków, tankowców, promów pasażersko-samochodowych, jachtów. Produkcja offshore, skidów, kotwic, zbiorników, itp. Produkcja diverterów, elektrowni wiatrowych.

Reloading: ocean, river and land. Storage and packaging of goods. Wholesale trading. Transport and sea and land shipping. Logistics.

The production of: marine sections, transport pontoons with full equipment, hulls of small and medium sized vessels, tankers, passenger and car ferries, yachts. Offshore production, production of skids, anchors, tanks, etc. Production of diverters, and wind power plants.

Meeres-, Fluss-, Landumladungen. Einlagerung und Konfektionierung der Waren. Großhandel. Meeres- und Landspedition. Logistik.

Herstellung: Schiffsektionen, Transportpontons mit voller Ausrüstung, Rümpfe der Klein- und Mittelschiffe, Tanker, Passagier- und Autofähren, Jachten. Herstellung von Off-Shore, Ankern, Tanks u. ä. Herstellung von Divertern, Windkraftwerken.

MORSKA MARITIME INDUSTRY MARITIM

Seefahrtsagentur, Spedition, Transport, Zollagentur. Hochseesschiffe-Service in polnischen und ausländischen Häfen. Wir vertreten die Interessen von Reedereien, Charterern, Schiffskapitänen, Spediteuren und Umschlagsfirmen. Wir arbeiten mit Besitzern des Cargos in Häfen zusammen. Wir erledigen Schiffsreparaturen, Lieferung der Krafftstoffe und technischen Stoffe.

169


MORSKA MARITIME INDUSTRY MARITIM

170

Bulk Cargo - Port Szczecin Sp z o.o.

Elektryka Morska

ul. Gdańska 21 70-661 Szczecin tel.: 91 430 73 73 ; 91 462 44 70 fax: 91 462 35 29 e-mail: biuro@bulkcargo.com.pl www.bulkcargo.com.pl NIP: 852-060-03-25

ul. Wiosny Ludów 24/26 71-471 Szczecin tel.: 91 852 47 07 ; 608 65 95 05 fax: 91 882 13 77 e-mail: info@elektrykamorska.pl www.elektrykamorska.pl NIP: 851-254-21-22

Przeładunki towarów w portach morskich, składowanie i magazynowanie towarów.

Specjalizujemy się w technicznym zaopatrzeniu branży morskiej. Jesteśmy przedstawicielem norweskiej firmy John Gjerde AS – producenta głowic odpowietrzających oraz dystrybutorem kabli okrętowych i offshore. Nasze produkty posiadają certyfikaty uznanych towarzystw klasyfikacyjnych.

Reloading of goods at sea ports, storage and warehousing of goods.

We specialize in technical supply of the marine industry. We are the representative of a Norway company John Gjerde AS - the manufacturer of vent heads and distributor of marine and offshore cables. Our products are certified by recognized classification societies.

Umschläge, Lagerung und Einlagerung von Waren in den Seehäfen.

Wir spezialisieren uns auf die technische Versorgung der Seebranche. Wir sind Vertreter der norwegischen Firma John Gjerde AS - der Hersteller von Entlüftungsköpfe und Vertreiber der Schiffs- und Off-Shore-Kabel. Unsere Produkte besizten Zertifikate.

Fast Terminals Sp. z o.o.

Kingsped Sp. z o.o.

ul. Bytomska 7 70-603 Szczecin tel.: 91 430 85 98 ; 91 430 81 86 fax: 91 430 81 87 e-mail: fast@fastterminals.com www.fast-lines.com NIP: 851-000-38-52

ul. Bytomska 8A 70-603 Szczecin tel.: 91 462 39 03 ; 91 430 83 53 tel.: 91 430 76 09 ; 91 430 76 08 fax: 91 430 83 53 e-mail: info@kingsped.com.pl www.kingsped.com.pl NIP: 851-101-57-74

Przeładunki, magazynowanie i składowanie w szczecińskim porcie.

Obsługa ładunków w portach, w kontenerach oraz konwencjonalnie. Fracht morski, spedycja portowa.

Cargo handling, storage and warehousing in the port in Szczecin.

Handling of cargo in ports, containers and conventionally. Sea freight forwarding, port forwarding.

Umschläge, Lagerung und Einlagerung von Waren in dem Stettiner Hafen.

Betreuung der Ladung in den Häfen und in Containers. Konfektionierung. Seefracht. Hafenspedition.


Ladzińscy

Magemar Polska Sp. z o.o.

ul. Portowa 1E 72-020 Trzebież tel.: 602 108 081 ; 91 312 82 83 fax: 91 312 88 40 e-mail: ladzinscy@hoga.pl www.yacht.hg.pl www charter.hg.pl NIP: 851-104-65-56

ul. Bytomska 7 70-603 Szczecin tel.: 91 430 88 91 lub 92 fax: 91 430 88 93 e-mail: office@magemar.com.pl www.magemar.com.pl NIP: 851-258-24-00

Production and sale of yachts, boats, canoes and others made of laminate (GRP-polyester). Services: repairs, alterations of yachts, upholstery, stainless steel, locksmithing, carpentry (boat building). Charter of yachts, boats, motor boats, water scooters and bicycles. Organization of collective outdoor events. Herstellung und Verkauf von Yachten, Booten, Kähnen und anderen Einheiten aus Laminat (GFK-Polyester). Dienstleistungen: Überholungen, Bearbeitung von Yachten, Polsterei, Nirostahl, Schlosserei, Tischlerei (Bootsbau). Charter von Yachten, Booten, Motorbooten, Wasserscootern und Tretbooten. Organisation von Open-Air-Veranstaltungen.

1) Transport morski, czyli to, co lubimy najbardziej i w czym się specjalizujemy. 2) Spedycja morska i lądowa, od której zaczynaliśmy w 1999 r. 3) Agencja celna – to jedna z najbardziej skomplikowanych i odpowiedzialnych usług świadczonych przez naszą firmę. Zapraszamy!

1) Sea transport which is what we like most and what we specialize in. 2) Sea and land shipping from which we started in the year 1999. 3) Customs agency - it is one of the most complicated and responsible services rendered by our company. We invite you to visit us!

1). Seetransport, also das, was wir am liebsten mögen und worauf wir uns spezialisieren. 2) See- und Landspedition, mit der wir im Jahre 1999 begonnen haben. 3) Zollagentur - eine der anspruchsvollsten und verantwortlichsten von uns angebotenen Dienstleistungen. Seien Sie herzlich willkommen!

Marcon

Marel - Serwis Mariusz Samborski

ul. Szymonowica 21 71-482 Szczecin tel.: 91 453 66 92 ; 694 053 734 e-mail: j.nalecki@wp.pl NIP: 851-102-10-07

ul. Pawła 1 72-006 Mierzyn - Szczecin tel.: 91 485 83 88 fax: 91 487 99 48 e-mail: sekretariat@marel.szczecin.pl www.marel.szczecin.pl NIP: 852-060-83-50

Projektowanie obiektów pływających, takich jak statki morskie i rzeczne, obiektów pływających o różnym przeznaczeniu, takich jak hotele, restauracje lub inne obiekty usługowe, nawodnych stacji paliw. Konsulting w zakresie gospodarki morskiej.

Firma specjalizuje się w serwisowaniu urządzeń automatyki przemysłowej. Mimo że działa głównie w dziedzinie automatyki okrętowej, jesteśmy otwarci na współpracę także w innych branżach, gdzie niezbędne jest stosowanie systemów automatycznego sterowania.

Design of floating objects such as sea and river ships, floating objects for various purposes, such as hotels, restaurants and other service facilities, water fuel stations. Consulting within the scope of maritime management.

The company specializes in the servicing of industrial automation devices. Although it operates mainly in the field of shipping automation, we are open to also establish cooperation with other industries, where the use of automatic control systems is essential.

Projektierung von Schwimmeinheiten wie See- oder Flussschiffe, Schimmeinheiten mit unterschiedlichem Verwendungszweck wie Hotels, Restaurants oder andere Dienstleistungsobjekte, Wassertankstellen. Consulting im Bereich der Seewirtschaft.

Die Firma spezialisiert sich auf Service der Industrieautomatikanlagen. Obwohl die Firma vor allem im Bereich der Schiffsautomatik wirkt, stehen wir zur Verfügung auch für andere Branchen, in denen man auch die Systeme der Automatiksteuerung anweden kann.

MORSKA MARITIME INDUSTRY MARITIM

Produkcja i sprzedaż: jachtów, łodzi, łódek, kajaków i innych z laminatu (GFKpoliester). Usługi: remonty, przeróbki jachtów, tapicerstwo, stal nierdzewna, ślusarstwo, stolarstwo (szkutnictwo). Czarter jachtów, łodzi, motorówek, skuterów wodnych i rowerów. Organizacja zbiorowych imprez plenerowych.

171


MORSKA MARITIME INDUSTRY MARITIM

172

Navikon Sry Sp. z o.o.

Phoenix Polska Sp. z o.o.

Wybrzeże Władysława IV 1 70-651 Szczecin tel.: 91 322 08 80 fax: 91 322 08 86 e-mail: navikon@navikon.pl www.navikon.pl NIP: 955-203-09-43

ul. Dębogórska 22 71-717 Szczecin tel.: 91 421 42 30 fax: 91 421 42 15 e-mail: info@phoenix-poland.com www.phoenix-poland.com NIP: 955-214-91-82

Remonty statków.

Firma sektora morskiego. Specjalizujemy się w remontach silników okrętowych. Jesteśmy również autoryzowanym przedstawicielem Caterpillara dla silników morskich. Nasi pracownicy posiadają certyfikaty takich producentów silników, jak Yamnar, Daihatsu, MAN.

Ship repair.

The company from the maritime sector. We specialize in the repair of marine engines. We are also an authorized representative of Caterpillar for marine engines. Our employees have certificates of engine manufacturers such as Yamnar, Daihatsu, MAN.

Schiffsreparaturen.

Wir sind eine Firma aus dem maritimen Sektor. Wir spezialisieren uns auf die Überholung von Schiffsmotoren. Wir sind auch autorisierter Vertreter von Caterpillar im Bereich von Seemotoren. Unsere Mitarbeiter besitzen Zertifikate von solchen Motorenherstellern wie Yamnar, Daihatsu und MAN.

Polska Żegluga Morska Przedsiębiorstwo Państwowe

Przedsiebiorstwo Usług Hydrotechnicznych Rusiecki

Plac Rodła 8 70-419 Szczecin tel.: 91 359 43 33 fax: 91 359 42 88 e-mail: pzmmanagement@polsteam.com.pl www.polsteam.com.pl NIP: 851-020-56-62

ul. Szczawiowa 69A 70-010 Szczecin tel.: 91 462 48 75 ; 91 431 90 40 fax: 91 462 48 75 e-mail: biurorusiecki@wp.pl www.kingsped.com.pl NIP: 851-020-91-28

Podstawowa działalność: przewóz ładunków masowych w trampingu światowym. Handlowy, operacyjny i techniczny zarząd flotą. Czarter statków handlowych i usługi brokerskie. Usługi agencyjne w polskich portach. Usługi w zakresie konsultingu i zatrudniania załóg.

Prowadzimy działalność hydrotechniczną, tj. remonty i montaż obiektów podwodnych, cięcie i spawanie podwodne, pogłębianie i oczyszczanie dna, przeglądy jednostek pływających, obróbka stali nierdzewnej. Specjalizacją firmy są roboty instalacyjno-technologiczne oczyszczalni ścieków i przepompowni.

The main activity: transport of bulk cargo in the world tramping. Commercial, operational and technical management of a fleet. Charter of commercial ship and brokerage services. Agency services in Polish ports. The services within the scope of consulting and employment of crews.

We conduct hydro-technical activity, i.e. repairs and installation of underwater objects, cutting and underwater welding, dredging and cleaning of the bottom, inspection of vessels, stainless steel processing. The company specializes in installation and technological works of wastewater treatment plants and pumping stations.

Die Haupttätigkeit: Seebeförderung von Massengütern im Welttramping. Flottenmanagement im Bereich von Handel, Operation und Technologie. Charter von Handelsschiffen und Brockerdienstleistungen. Agenturdienstleistungen in polnischen Häfen. Dienstleistungen im Bereich von Consulting und Crew-Beschäftigung.

Wir sind im Bereich der Hydrotechnik tätig: Repataruren und Montage der Unterwasserobjekte, Unterwasserschneiden und -schweißen, Bodenvertiefung und -reinigung, Überwachung der Schwimmeinheiten, Nirostahlbearbeitung. Schwerpunkt der Firma: Installationstechnische Arbeiten an Kläranlagen und Umpumpwerken.


Unity Line Sp. z o.o.

ul. Fioletowa 51/6 70-781 Szczecin tel.: 604 975 999 e-mail: info@seaman.pl www.seaman.pl NIP: 955-121-54-45

Plac Rodła 8 70-419 Szczecin tel.: 91 359 57 95 fax: 91 359 58 85 e-mail: info@unityline.pl www.unityline.pl NIP: 851-100-15-94

Główną działalnością jest prowadzenie strony dla marynarzy i agencji crewingowych. Dodatkowo świadczę różne usługi związane z branżą morską w zakresie IT i zasobów ludzkich.

Morskie podróże do Skandynawii. Przewoźnik promowy na trasie Świnoujście – Ystad. Najwygodniejsza droga przez Bałtyk i szeroki wybór atrakcyjnych ofert wypoczynku w Skandynawii. Promy Polonia i Skania oferują swoim gościom niezliczone atrakcje. Zapraszamy na pokład!

The main activity is running of the website for sailors and crewing agencies. In addition, I provide various services related to the maritime industry in the field of IT and human resources.

Sea excursions to Scandinavia. Ferry carrier on the way from Świnoujście to Ystad. The most comfortable way through the Baltic Sea and a wide selection of attractive rest offers in Scandinavia. Polonia and Scania ferries offer their guests endless attractions. Join us on board!

Die Haupttätigkeit meiner Firma beruht auf der Führung einer Webseite für Seeleute und Crewing Agenturen. Zusätzlich biete ich unterschiedliche mit der maritimen Branche verbundenen Dienstleistungen im Bereich von IT und HR an.

Skandinavische Seereisen. Fährbeförderer auf der Strecke Świnoujście Ystadt. Der bequemste Weg durch die Ostsee und eine reiche Auswahl an Erholungsangeboten in Skandinavien. Die Fähre Polonia und Skania bieten ihren Gästen zahlreiche Attraktivitäten an. Seien Sie herzlich willkommen an Bord!

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA

Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.

ul. Bytomska 7 70-603 Szczecin tel.: 91 430 82 20 ; 91 430 82 40 fax: 91 462 34 12 ; 91 462 48 42 e-mail: info@port.szczecin.pl www.port.szczecin.pl NIP: 955-188-91-61

ul. Jana z Kolna 7 71-603 Szczecin tel.: 91 434 55 61 fax: 91 434 22 63 e-mail: sekretariat@zegluga.szn.pl www.zegluga.szn.pl NIP: 851-020-72-24

Zarządzanie terenami i infrastrukturą portową. Planowanie rozwoju portów. Budowa, rozbudowa, modernizacja, utrzymywanie infrastruktury. Dzierżawa terenów i obiektów. Stanowienie i pobieranie opłat portowych. Usługi świadczone w wolnych obszarach celnych. Odbiór odpadów ze statków. Management of port area and infrastructure. Planning of ports’ development. Construction, development, modernization, maintenance of infrastructure. Tenancy of areas and premises. Determining and collecting of port fees. The services are provided in a free customs area. Collection of waste for ships. Verwaltung von Grundstücken und Hafeninfrastruktur. Enwicklungspläne für Häfen. Errichtung, Ausbau, Modernisierung, Erhaltung der Infrastruktur. Verpachtung von Geländen und Gebäuden. Festsetzung und Vereinnahmung von Hafengebühren. Dienstleistungen in zollfreien Zonen. Entsorgung von Schiffsabfällen.

MORSKA MARITIME INDUSTRY MARITIM

Rafał Siwczak Usługi Internetowe Seaman

Obsługa statków turystycznych i jachtów przy nabrzeżu pasażerskim w Szczecinie. Współorganizacja imprez masowych przy Wałach Chrobrego w Szczecinie. Wynajem powierzchni handlowych i usługowych. Administracja i zarządzanie terenami przemysłowymi, zlokalizowanymi w granicach portu w Szczecinie. Servicing of tourist ships and yachts at passenger landing pier in Szczecin. Co-organization of mass events at Wały Chrobrego in Szczecin. Lease of commercial and service areas. Administration and management of industrial parks situated within the boundaries of Szczecin port.

Bedienung von Ausflugschiffen und Yachten am Passagierkai in Szczecin. Mitorganisation von Massenveranstaltungen an Wały Chrobrego in Szczecin. Vermietung von Geschäfts- und Dienstleistungsflächen. Verwaltung und Management von Industrieflächen innerhalb des Hafens Szczecin.

173


TRANSPORT / SPEDYCJA / DYSTRYBUCJA TRANSPORT / SHIPPING / DISTRIBUTION TRANSPORT / SPEDITION / VERTRIEB

174

Auto Taxi Sp. z o.o.

Balt-Cargo. K.Krack. D.Golubska. E.Krack S.J.

ul. Thugutta 2A-2B 71-693 Szczecin tel.: 191 91 , 91 455 88 66 , 91 453 55 55, 691 919 919 fax: 91 453 57 77 e-mail: autotaxiszczecin@op.pl www.autotaxi.szczecin.pl NIP: 851-011-07-72

ul. Merkatora 11 70-676 Szczecin tel.: 91 462 41 81, 91 462 41 84 , 609 584 796 fax: 91 462 52 70 e-mail: baltcargo@baltcargo.pl NIP: 955-199-94-12

Przewozy osób taksówkami osobowymi na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Oferujemy swoje usługi przy organizowaniu imprez okolicznościowych.

Usługi agencji celnej w imporcie, eksporcie, tranzycie. Spedycja kontenerów. Transport drogowy i morski. Obsługa ładunków w portach Szczecin i Gdynia.

Transport with passenger taxis in all the countries of the European Union. We offer our services during the organization of occasional events.

Services of customs agency services in import, export, and transit. Shipment of containers. Sea and road transport. Handling of cargoes in the ports of Szczecin and Gdynia.

Personenbeförderung mit Pkw-Taxis in EU-Ländern. Wir bieten unsere Dienstleistungen bei der Organisation der Gelegenheitsveranstaltungen.

Dienstleistungen der Zollagentur im Import, Export, Transit. Containerspedition. Straßen- und Meeresntransport. Frachtbedienung in Häfen von Szczecin und Gdynia.

Best Logistics Sp. z o.o.

Cargo 69 Sp. z o.o.

ul. Ks. Stanisława Kujota 18/21 70-605 Szczecin tel.: 91 483 08 20 fax: 91 483 08 29 e-mail: info@best-logistics.com www.best-logistics.com NIP: 955-197-37-89

ul. Wiosenna 32 70-807 Szczecin tel.: 91 425 72 00 fax: 91 425 72 03 e-mail: cargo69@cargo69.pl www.cargo69.pl NIP: 852-102-73-65

Kompleksowa obsługa ładunków nienormatywnych. Transport samochodowy, kolejowy, śródlądowy, morski. Spedycja portowa, usługi przeładunkowe i wynajem dźwigów, montaż przemysłowy.

Jesteśmy nowoczesną firmą transportową z 15-letnim doświadczeniem w sektorze usług TSL. Duża konkurencja na rynku usług transportowych jest dla nas wyzwaniem, które mobilizuje nas nie tylko do spełniania oczekiwań naszych klientów, ale również do uprzedzania ich życzeń.

A comprehensive service of non-standard loads. Road, rail, in-land, and sea transport. Port forwarding services, cargo handling and rental of cranes, industrial assembly.

We are a modern transport company with 15-years’ experience in the TSL service sector. Intense competition on the market of transport services is a challenge for us which motivates us not only to meet the expectations of our customers, but also to anticipate their wishes.

Komplexe Bedienung der nicht normgerechten Ladungen. Fahrzeugs-, Bahn-, Land-, Meerestranspot. Hafen-Spedition, Umladungsdienstleistungen und Kranverleih, Industriemontage.

Wir sind monderne Transportfirma mit 15. Jahren der Erfahrung in TSLSektor. Große Konkurrenz auf dem Transportmarkt ist eine Herausforderung für uns, was mobilisiert uns nicht nur zur Erfüllung der Wünsche unserer Kunden aber auch diesen Wünschen zuvorkommen.


Czarter Ziemba Piotr

Elcar Spedition

ul. Przytulna 2 74-100 Gryfino tel.: 91 415 20 42 ; 601 252 042 fax: 91 431 71 69 e-mail: czarter@poczta.onet.pl www.przewozyczarter.pl NIP: 858-000-70-80

ul. Strzałowska 17 71-730 Szczecin tel.: 91 422 45 19 fax: 91 424 15 66 e-mail: elcar@wp.pl www.elcar-sped.pl NIP: 851-000-07-47

We have been engaged in trafficking people across Europe since 1993. We have buses equipped with air conditioning, toilet, VCR and minibar. We offer facilities for conferences, training courses, events, tours, pilgrimages. We have a fleet of vehicles of Bova and Mercedes brands.

Seit 1993 beschäftigen wir uns mit dem Personentransport in ganz Europa. Wir verfügen über Fernbüsse mit Klimanalagen, Toiletten, Fernsehen und Minibar. Wir bieten die Betreung bei den Konferenzen, Schulungen, Veranstaltungen, Ausflügen, Pilgerfahrten. Zur Verfügung steht Fahrzeugsflotte von Bova und Merceses.

Międzynarodowy transport towarów samochodami o tonażu 24,6 lub 3,5t – przesyłki częściowe i całopojazdowe, transport odzieży na wisząco – posiadamy specjalnie przystosowane pojazdy. Jesteśmy członkiem ZMPDiS. Współpracujemy z polskimi i europejskimi giełdami transportowymi. Firma działa od 1990 r. International transport of goods with vehicles with a tonnage of 24,6 or 3.5 tons - a partial and full shipment, transportation of hanging garments - we have specially adapted vehicles. We are a member of ZMPDiS [Association of International Carriers]. We cooperate with Polish and European transport auctions. The company has been operating since the year 1990. Internationale Warentransport mit Kraftfahrzeugen über 24,6 oder 3,5t Packungen in Teilen oder volle Kraftfahrzeugsverpackung, Transport der hängenden Kleidungen - wir besitzen dafür spezielle Kraftfahrzeuge. Wir sind ein Mitglied von ZMPDiS. Wir arbeiten mit den polnischen und europäischen Transportbörsen. Firma wirkt seit 1990.

Lodimex - Lodom

Mark-Trans Usługi Transportowe Marek Wojtanowski

ul. Pomorska 112A 70-812 Szczecin tel.: 91 462 42 82 ; 462 49 11 fax: 91 462 34 26 e-mail: handel@lodimex.pl www.lodimex.pl NIP: 852-060-06-15

ul. Kasprowicza 3 74-320 Barlinek tel.: 95 746 25 20 fax: 95 746 25 20 e-mail: biuro@mark-trans.pl NIP: 597-132-95-38

Centrum zajmuje się sprzedażą, dystrybucją, transportem, logistyką, importem i eksportem żywności mrożonej oraz dostawą produktów dla gastronomii. Firma posiada skład żywności mrożonej – LODOM Spółka z o.o. – o kubaturze 70.000 m sześc. oraz tunel mroźniczy.

The Center is engaged in the sale, distribution, transportation, logistics, import and export of frozen food and supply of products for catering. The company has a storage of frozen food - LODOM Spółka z o.o. - with the capacity of 70,000 cubic meters and a freezing tunnel. Unser Zentrum befasst sich mit Verkauf, Vertrieb, Transport, Logistik, Einfuhr und Ausfuhr von Gefriernahrungsmitteln und mit Produktenlieferung für Gastronomie. Wir sind im Besitz eines Lagers mit Gefriernahrungsmitteln - LODOM Spółka z o.o. mit der Kubatur von 70.000 m3 und eines Gefriertunnels.

TRANSPORT / SPEDYCJA / DYSTRYBUCJA TRANSPORT / SHIPPING / DISTRIBUTION TRANSPORT / SPEDITION / VERTRIEB

Od 1993 roku zajmujemy się przewozem osób na terenie całej Europy. Dysponujemy autokarami wyposażonymi w klimatyzację, toaletę, magnetowid i minibar. Oferujemy obsługę konferencji, szkoleń, imprez okolicznościowych, wycieczek, pielgrzymek. Dysponujemy flotą pojazdów marek Bova i Mercedes.

Międzynarodowe przewozy osób, jak i drobnych ładunków autobusami i busami.

International passenger and small cargo transport in buses and minibuses.

Internationale Personen- und Kleingüterbeförderung mit Bussen und Kleinbussen.

175


TRANSPORT / SPEDYCJA / DYSTRYBUCJA TRANSPORT / SHIPPING / DISTRIBUTION TRANSPORT / SPEDITION / VERTRIEB

Mastertrans, Cezary Janowski - Usługi Transportowe

NKN Usługi Kolejowe - Projektowanie, Budownictwo, Transport Sp. z o.o.

ul. Gronowa 43 71-085 Szczecin tel.: 508 180 343 fax: 91 886 50 32 e-mail: c.janowski@sky.pl www.transport-szczecin.com.pl NIP: 852-194-97-39

ul. Energetyków 9/113 70-656 Szczecin tel.: 91 812 69 74 fax: 91 812 69 74 e-mail: biuro@nkn.com.pl www.nkn.com.pl NIP: 955-216-06-63

Usługi transportowe na terenie Unii Europejskiej. Ceny kalkulujemy na optymalnym poziomie względem czasu i odległości, ustalamy je z góry, po wycenie każdego przewozu indywidualnie, według map elektronicznych. Koszty są dokładnie sprecyzowane i nie stanowią dla Państwa niewiadomej.

Eksploatacja bocznic kolejowych w rejonie woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego. Wynajem lokomotyw spalinowych typu SM 42 i 401 Da. Projektowanie dróg kolejowych. Modernizacja już istniejących i budowa nowych bocznic kolejowych. Przeglądy okresowe bocznic kolejowych.

Transport services at the territory of the European Union. We calculate prices at the optimal level with respect to time and distance, we set them in advance after the valuation of each journey individually, according to electronic charts. The costs are clearly specified and are not unknown to you.

Operation of railway sidings in the area of Zachodniopomorskie and Pomorskie voivodeships. Rental of diesel locomotives of SM 42 and 401 Da types. Design of railways. Modernization of the already existing and the construction of new railway sidings. Periodic inspections of railway sidings.

Transportdienstleistungen in der ganzen Europäischen Union. Die Preise werden unter Berücksichtigung von Zeit und Entfernung optimal kalkuliert und im Voraus ermittelt. Die Preisermittlung erfolgt für jeden Transportauftrag individuell gemäß elektronischen Landkarten. Unsere Kosten werden detailliert berechnet und sind für Sie kein Rätsel.

Nutzung von Nebengleisen in der Woiwodschaft Westpommern und Pommern. Vermietung von Verbrennungslokomotiven Typ SM 42 und 401 Da. Projektierung von Bahnstrecken. Modernisierung der vorhandenen und Errichtung von neuen Nebengleisen. Regelmäßige Überwachung von Nebengleisen.

Perfekt S.C. Agencja Celna Wioleta Pajzert, Ewa Zieniuk

PKP Cargo S.A. Zachodniopomorski Zakład Spółki

Przejście Graniczne Lubieszyn 72-002 Dołuje tel.: 91 311 87 74 tel.: 601 357 460 ; 609 237 557 fax: 91 311 87 74 e-mail: perfekt_ac@wp.pl www.acperfekt.pl NIP: 851-257-21-69

ul. Marynarska 1 70-216 Szczecin tel.: 91 471 44 31 fax: 91 471 43 16 e-mail: ct.zachodniopomorski@pkp-cargo.pl www.pkp-cargo.pl NIP: 955-224-85-47

Przewóz kolejowy towarów w komunikacji krajowej, jak i międzynarodowej. Przewóz towarów niebezpiecznych. Przewozy kolejowo-promowe na trasie Świnoujście – Ystad. Posiadamy certyfikat jakości ISO. Obsługa celna i spedycyjna, doradztwo celne. Wystawiamy dokumenty Intrastat, tranzyty T1, T2, ECS, dopuszczenie do obrotu, odprawy czasowe, pomagamy w opłacie akcyzy, uzyskaniu numeru EORI. Handling of customs and shipment, customs consultancy. We issue Intrastat documents, T1, T2, ECS transits, authorization for use, time customs, we assist in payment of excise duty, obtaining EORI number. Dienstleistungen für Zoll und Spedition. Zollberatung. Wir erstellen folgende Unterlagen: Intrastat, Versandanmeldungen T1, T2, ECS, Zullasungen zum Verkehr, vorübergehende Zulassungen. Wir unterstützen Sie bei Verbrauchssteuern, bei der Beantragung der EORI-Nummern.

176

Railway carriage of goods in domestic and international communication. Carriage of dangerous goods. Rail and ferry transport on the way Świnoujście - Ystad. We possess ISO quality certificate.

Güterbeförderung im inländischen und internationalen Schienenverkehr. Gefahrguttransporte. Beförderung mit Bahn und Fähre auf der Strecke Świnoujście - Ystadt. Wir haben das ISO-Qualitätszertifikat.


Port Lotniczy Szczecin-Goleniów

Przedsiębiorstwo Handlowe Helen Agnieszka Sulikowska

Glewice 72-100 Goleniów tel.: 91 481 74 00 fax: 91 418 33 83 e-mail: info@airport.com.pl www.airport.com.pl NIP: 856-159-82-00

ul. Budowlanych 10/2 78-400 Szczecinek tel.: 94 374 57 00 fax: 94 374 57 00 e-mail: biuro@helen.com.pl www.helen.com.pl NIP: 673-167-26-22

The development of scheduled and charter flights from the International Szczecin-Goleniów Airport holding the name of NSZZ Solidarność [Solidarity Trade Union].

Entwicklung von Zeitplan- und Charterflügen vom Internationalen Flugzeughafen Szczecin-Goleniów im. NSZZ Solidarność.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Wałczu ul. Wojska Polskiego 54 78-600 Wałcz tel.: 67 258 32 71 ; 67 258 30 46 fax: 67 258 56 27 e-mail: pkswalcz@pkswalcz.com.pl www.pkswalcz.pl NIP: 765-157-95-65

Dystrybucja okularów do czytania – kolekcja Cobra. Zapraszamy do współpracy apteki, sklepy zielarsko-medyczne i hurtownie farmaceutyczne.

Distribution of glasses for reading - Cobra collection. We invite to cooperation pharmacies, herb and medical shops, and pharmaceutical wholesales.

Vertrieb von Lesebrillen aus der Kollektion “Kobra.” Wir hoffen auf erfolgreiche Zusammenarbeit mit Apotheken, Kräuter- und Medizingeschäften sowie Pharmagroßhandlungen.

Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Zachodniopomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Szczecinie ul. Czarnieckiego 9 70-221 Szczecin tel.: 91 471 55 10 fax: 91 471 14 36 e-mail: pr.szczecin@kolej.pr NIP: 526-255-72-78

Transport drogowy osób: przewozy regularne oraz okazjonalne przewozy krajowe i zagraniczne. Dodatkowe usługi: Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, naprawa pojazdów, stacja paliw, myjnia samochodowa, serwis ogumienia, serwis tachografów, serwis klimatyzacji, parking monitorowany 24h.

Firma zajmuje się kolejowymi regionalnymi przewozami osób w województwie zachodniopomorskim.

Road transport of people: regular and occasional transport at home and abroad. Additional services: Regional Motor Vehicle Diagnostic Station, repair of motor vehicles, petrol station, car wash, tire service, service of recording equipment, air-conditioning services, parking monitored for 24 hours.

The company deals with the regional rail transport of passengers in the West Pomerania region.

Straßenbeförderung von Personen, reguläre und gelegenheitliche in- und ausländische Transporte. Zusätzliche Dienstleistungen: KFZ-Prüfstelle, KFZService, Tankstelle, Autowäsche, Reifen-, Fahrtenschreiber-, Klimaanlagenservice. Rund um die Uhr bewachter Parkplatz.

Unsere Firma befasst sich mit regionaler Bahnbeförderung von Personen innerhalb der Woiwodschaft Westpommern.

TRANSPORT / SPEDYCJA / DYSTRYBUCJA TRANSPORT / SHIPPING / DISTRIBUTION TRANSPORT / SPEDITION / VERTRIEB

Rozwój rozkładowych i czarterowych połączeń lotniczych z Międzynarodowego Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów im. NSZZ Solidarność.

177


TRANSPORT / SPEDYCJA / DYSTRYBUCJA TRANSPORT / SHIPPING / DISTRIBUTION TRANSPORT / SPEDITION / VERTRIEB

178

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rzecku

Sad - Sped Sp. z o.o. Sp.K.

ul. 22 Lipca 26 73-200 Rzecko tel.: 95 765 18 88 ; 95 765 24 49 ; 95 765 24 55 fax: 95 765 24 54 e-mail: biuro@rsp.rzecko.eu www.rsp.rzecko.eu NIP: 594-000-13-34

ul. Kwiatowa 1 D 71-045 Szczecin tel.: 91 483 23 44 ; 91 485 13 14 fax: 91 483 42 14 e-mail: transport@sadsped.pl www.sadsped.pl NIP: 852-224-64-77

Głównym obszarem działalności spółdzielni jest produkcja palet drewnianych. Oprócz wytwarzania palet RSP trudni się także produkcją rolniczą: uprawa zbóż (pszenica, kukurydza na ziarno) oraz prowadzenie fermy trzody chlewnej. Spółdzielnia posiada również punkt sprzedaży materiałów budowlanych.

Transport, spedycja, logistyka. Spedycja samochodowa, kolejowa, morska, śródlądowa. Specjalizacja – przewozy wyrobów hutniczych.

The main area of activity of the cooperative society is the production of wooden pallets. In addition to the production of RSP pallets, it also deals with agricultural production: cultivation of grain (wheat, corn for grain), and keeping farm pigs. The cooperative society also has a point of sale of building materials.

Transportation, shipping, logistics. Car, rail, sea, and inland shipping. Specialization - transporting of steel products.

Unsere Genossenschaft ist vorwiegend im Bereich der Herstellung von Holzpaletten tätig. Darüber hinaus befassen wir uns mit landwirtschaftlicher Produktion: Getreideanbau (Weizen, Maiskorn) und Mastschweinezucht. Die Genossenschaft hat auch eine Verkaufsstelle mit Baustoffen.

Transport, Spedition, Logistik. Fahrzeug-, Bahn-, See- und Binnenseespedition. Schwerpunkt: Beförderung von Hüttenerzeugnissen.

Sadex Piotr Lachowicz Agencja Celna i Spedycyjna

Spedycja Międzynarodowa Agroland - Cargo Sp. z o.o.

ul. Energetyków 3/4 70-656 Szczecin tel.: 91 462 31 98 ; 91 835 60 57 tel.: 601 704 479 fax: 91 462 34 50 e-mail: biuro@spedycjasadex.pl www.spedycjasadex.pl NIP: 851-101-23-04

ul. Fińska 7 72-606 Świnoujście tel.: 91 321 61 22 ; 91 322 00 13 fax: 91 322 00 85 ; 91 321 61 50 e-mail: agroland@agroland-cargo.swi.pl www.agroland.pl NIP: 775-001-38-55

Firma powstała w 1995 roku. Oferujemy: obsługę spedycyjną ładunków w portach polskich; przeładunki oraz składowanie towarów na terenie portów; przewozy ładunków w kontenerach drogą morską i lądową; odprawy celne we wszystkich procedurach celnych; Intrastat.

Transport międzynarodowy ładunków całopojazdowych oraz częściowych do i ze Skandynawii oraz wielu krajów Europy Zachodniej i Rosji.

The company was set up in the year 1995. We offer: cargo shipping services in Polish ports, cargo handling and storage of goods in ports, shipment of cargo in containers by sea and land; customs clearance in all customs procedures; Intrastat.

International transport of full and partial truck loads to and from Scandinavia and many countries in Western Europe and Russia.

Unsere Firma entstand 1995. Unser Angebot enthält: Speditionsbedienung der Ladungen in polnischen Häfen, Umschlag und Warenlagerung auf dem Hafengebiet. Beförderung der Ladungen in Containers per Schiff oder per Achse. Zollabfertigungen in allen Zollprozeduren. Intrastat.

Komplett- und Teilladungen im internationalen Straßenverkehr: Skandinavien, viele westeuropäische Länder und Russland.


Tankwagon Sp. z o.o.

Trans-Marine Spedycja Miedzynarodowa i Agencja Celna Sp. z o.o.

ul. Sułkowskiego 4 71-129 Szczecin tel.: 91 487 12 57 fax: 91 431 54 37 e-mail: biuro@tankwagon.pl www.tankwagon.pl NIP: 852-070-23-62

ul. Hryniewieckiego 26 70-606 Szczecin tel.: 91 430 83 46 fax: 91 462 44 32 e-mail: transmarine.szczecin@transmarine.com.pl www.transmarine.com.pl NIP: 958-134-83-98

The core business of the company is renting cars (tanks for the transport: petroleum products, LPG, sulfuric acid, etc., as well as other specialist cars) to customers - domestic and foreign, with the use of its own fleet and our national and international partners.

Die Haupttätigkeit der Gesellschaft ist Vermietung von Bahnwagen (Kesselwagen zur Beförderung von Petroleumprodukten, flüssigen LPG-Gassen, Schwefelsäure u.ä und Spezialbahnwagen) für in- und ausländische Kunden, mit Einsatz des eigenen Fuhrparks und Fuhrparks unserer in- und ausländischen Partner.

Usługi w zakresie: spedycji portowo-morskiej, spedycji lądowej, odpraw celnych, ubezpieczenia ładunków, wystawiania dokumentów spedycyjnych i celnych, organizacji kontroli ilościowo-jakościowej, doradztwo w zakresie wyboru optymalnych warunków przewozu ładunków, w transporcie morskim.

Services within the scope of: port and maritime shipping, land shipping, customs clearance, cargo insurance, the issuance of shipping and customs documents, the organization of quantitative and qualitative control, counseling on the selection of optimal conditions for the carriage of goods in maritime transport. Dienstleistungen im Bereich von: Hafen- und Seespedition, Landspedition, Zollabfertigungen, Frachtversicherungen, Ausstellung von Speditions- und Zollunterlagen, Organisation von Quantitäts- und Qualitätskontrollen, Beratung bei der Auswahl der optimalen Güterbeförderungsbedingungen im Seetransport.

Unimax-Mp

Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

ul. Matejki 1 73-200 Choszczno tel.: 95 765 34 96 fax: 95 765 34 97 e-mail: unimax-mp@unimax-mp.pl www.unimax-mp.pl NIP: 594-100-25-02

ul. Budowlanych 9 78-600 Wałcz tel.: 67 258 44 35 fax: 67 258 32 21 e-mail: zkmwalcz@neostarada.pl www.zkmwalcz.pl NIP: 765-000-69-33

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą w branży usług TSL, specjalizująca się w chwili obecnej głównie w obsłudze krajowych i zagranicznych producentów mebli tapicerowanych oraz w przewozach innych ładunków przestrzennych.

Podstawową działalnością spółki jest komunikacja miejska na terenie miasta i gminy Wałcz. Wynajmujemy również autokary na wycieczki turystyczne i okolicznościowe przewozy osób. Wykonujemy przewozy szkolne dzieci i młodzieży.

We are a rapidly growing company in the field of logistic services, specializing at the moment mainly in servicing domestic and foreign manufacturers of upholstered furniture and transport of other space cargo.

The basic activity of the company constitutes public transport at the territory of Wałcz city and commune. We also rent coaches for tourist trips and occasional passenger transportation. We deal with school transport of children and adolescents.

Wir sind eine sich dynamisch entwickelnde Firma der TSL-Dienstleistungsbranche, die sich derzeit hauptsächlich auf Bedienung der in- und ausländischen Polstermöbel-Hersteller und auf Beförderung anderer Raumladungen spezialisiert.

Die Haupttätigkeit unserer Gesellschaft ist der öffentliche Verkehr innerhalb der Stadt und Gemeinde Wałcz. Wir befassen uns auch mit der Bussvermietung für Ausflüge und Gelegenheitsbeförderungen. Wir erbringen auch Transportdienstleistungen für Schulkinder und Jugendliche.

TRANSPORT / SPEDYCJA / DYSTRYBUCJA TRANSPORT / SHIPPING / DISTRIBUTION TRANSPORT / SPEDITION / VERTRIEB

Podstawową działalnością spółki jest wynajem wagonów (cystern do przewozu: produktów naftowych, gazu płynnego LPG, kwasu siarkowego itp., a także innych wagonów specjalistycznych) klientom – krajowym i zagra-nicznym, z wykorzystaniem taboru własnego oraz naszych krajowych i zagranicznych partnerów.

179


INŻYNIERIA / KONSTRUKCJE / TECHNOLOGIA ENGINEERING / CONSTRUCTIONS / TECHNOLOGY INGENIEURWESEN / TECHNOLOGIE

180

Adamus HT Spółka z o.o.

Addax Schaffhausen Gmbh

ul. Robotnicza 3A 71-712 Szczecin tel.: 91 442 25 92 fax: 91 428 05 31 e-mail: marketing@adamus.com.pl www.adamus.com.pl NIP: 851-279-17-01

ul. Bociania 22 71-696 Szczecin tel.: 91 455 88 88 (89) fax: 91 453 52 76 e-mail: addax@addax.biz www.addax-schaffhausen.ch

Produkujemy oprzyrządowanie dla przemysłu farmaceutycznego, spożywczego i maszynowego, w tym: stemple i matryce do prasowania tabletek, elementy linii blistrowych, części zamienne do tabletarek i linii blistrowych, wykrojniki i tłoczniki. Ponadto wykonujemy obróbkę cieplną w próżni.

Precyzyjna obróbka metali. Przetwórstwo tworzyw sztucznych. Opakowania i detale z tworzyw sztucznych. Elektronika specjalna i systemy zabezpieczeń. Paliwa stałe. Budowa maszyn i konstrukcji stalowych. Spedycja lądowa i wodna. Doradztwo gospodarcze na terenie Szwajcarii.

We manufacture tooling for the pharmaceutical, food and machinery industries, including: punches and dies for pressing tablets, blister line components, spare parts for compressing machines and blister lines punch and dies. Moreover, we perform heat treatment in vacuum.

Precise processing of metals. Processing of plastics. Packaging and plastic parts. Special electronics and security systems. Solid fuels. Construction of machinery and steel structures. Land and sea shipping. Economic counseling at the territory of Switzerland.

Herstellung der Ausrüstung für Pharma-, Lebensmittel- und Maschinenindustrie, darin: Stempel und Matrizen für Tablettenpressen, Teile für Blisterlinien, Ersatzteile für Tablettiermaschinen und Blisterlinien, Presseund Schnittwerkzeuge. Wir bieten auch die Vakuum-Wärmebehandlung.

Metallfeinbearbeitung. Verarbeitung von Kunststoffen. Verpackungen und Details aus Kuststoffen. Sonderelektronik und Sicherheitssysteme. Festbrenstoffe. Bau der Maschinen- und Stahlkontruktionen. Seefracht und Landspedition. Wirtschaftsberatung in der Schweiz.

Anmet

Cadm Usługi Inżynieryjne Łukasz Lewandowski

ul. Lodowcowa 20 71-784 Szczecin tel.: 501 239 082 e-mail: anmet@anmet.szczecin.pl www.anmet.szczecin.pl NIP: 851-242-15-07

ul. Młodzieży Polskiej 28A/8 70-774 Szczecin tel.: 91 461 34 79 fax: 91 461 34 79 e-mail: cadm@cadm.pl www.cadm.pl NIP: 955-187-67-21

Wszelkiego rodzaju konstrukcje stalowe wg indywidualnych projektów. Wykonujemy również elementy ze stali nierdzewnej, głównie dla budownictwa, jak i przemysłu spożywczego. Prowadzimy również wypożyczalnię podnośników nożycowych.

Jesteśmy zespołem młodych inżynierów gotowych zmierzyć się z każdym niemal problemem konstrukcyjnym, od pierwszych szkiców koncepcyjnych po pełną dokumentację techniczną (konstrukcyjną). Naszą ofertę kierujemy w szczególności do małych i średnich firm, którym zapewniamy wsparcie techniczne.

All kinds of steel structures according to individual projects. We also produce stainless steel components, mainly for construction and food industries. We also deal with the rental of scissor lifts.

We are a team of young engineers ready to face almost every construction problem, from initial concept sketches to full technical (construction) documentation. Our offer is directed in particular to small and medium companies to which we provide technical support.

Unterschiedliche Arten der Stahlkonstruktionen laut individuellen Projekten. Wir stellen auch die Elemente aus dem rostfreien Stahl her, vor allem für Bauindustrie aber auch für Lebensmittelindustrie. Wir führen auch Verleih der Scherenhebern.

Wir sind ein Team der jungen Ingeneiure. Wir sind auf fast jeden Konstruktionsproblem vorbereitet. Ab erster Skizze bis zur vollen technischen Dokumentation (Kontruktionsdokumentation). Unser Angebot richten wir an Klein- und Mittelunternehmen, deren wir die technische Unterstützung leisten.


FHU Adkostal Adam Tomczyk

FHUP Reko Konstanty Łatka

ul. Wróblewskiego 5E/4 72-010 Police tel.: 502 583 372 ; 694 473 956 e-mail: adkostal@interia.eu NIP: 851-251-13-86

Karsk 17A 72-200 Karsk tel.: 501 412 072 fax: 91 321 07 73 e-mail: rekokarsk@o2.pl NIP: 859-001-16-40

The company specializes in erecting steel structures. Refurbishment, welding. We also offer interior furnishing, laying floor and wall tiles, panels, etc.

Firma spezislisiert sich auf Aufstellung der Stahlkonstruktionen. Renovierung, Schweißen. Wir bieten auch Innenausstattung, Verlegen von Keramikfliesen, Terrakotte, Fußbodenpaneele u. ä.

Firma od 10 lat prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbierania odpadów metali żelaznych i nieżelaznych. Ponadto wykonujemy prace w zakresie robót ziemnych sprzętem typu koparki i ładowarki.

The company has been running business activity for 10 years within the scope of collection of waste of non-ferrous metals. Moreover, we perform works within the scope of earth works using the equipment such as shovels and chargers.

Firma treibt ein Gewebe im Bereich der Sammlung der Eisenmetall- und Nichteisenmetallabfälle seit 10 Jahren. Überdies erledigen die Erdarbeiten mit Bagger und Lader.

Firma Usługowo - Handlowa

Genneco Consultans Sp. z o.o.

ul. Spółdzielców 52 72-010 Police tel.: 91 317 00 75 fax: 91 312 15 95 e-mail: bok@ekomax.biz www.ekomax.biz NIP: 851-215-55-95

ul. Szybowcowa 53/7 70-843 Szczecin tel.: 501 262 406 ; 91 419 14 38 fax: 91 419 14 38 e-mail: genn1@o2.pl www.genneco.pl NIP: 955-229-56-99

W zakresie naszej działalności warsztatowej są między innymi prace montażowo-spawalnicze. Dysponujemy uzbrojonym i oprzyrządowanym zapleczem. Wykonujemy: konstrukcje stalowe, urządzenia, balustrady itp. Mamy technologię zatwierdzoną przez UDT, wg normy PN-EN ISO15614-1.

Działalność inżynieryjna. Zarządzanie projektami inżynieryjnymi. Nowoczesne technologie inżynierii środowiska. Architektura, projektowanie, geologia, budownictwo, instalacje. Badania i rozwój. Hydrologia, budownictwo wodno-melioracyjne, hydrotechnika.

The scope of our workshop activities contains, inter alia, assembly and welding works. We have equipped hinterland with tools. We manufacture: steel structures, equipment, railings, etc. We have the technology approved by UDT, according to PN-EN ISO15614-1 standard.

Engineering activity. Management of engineering projects. Modern technologies of environmental engineering. Architecture, design, geology, construction, and installations. Research and development. Hydrology, water supply and drainage construction, hydraulic engineering.

Im Bereich unserer Werkstattstätigkeit sind vor allem Montage- und Schweißdienstleistungen. Wir verfügen über ausgerüsteten und erschlossenen Basis. Wir fertigen die Stahlkonstruktionen, Anlagen, Balustraden u. ä. Wir besitzen zugelassenen Technologien von UDT, gemäß der PN-EN ISO15614-1-Norm.

Ingenieurtätigkeit. Verwaltung der Ingenieurprojekte. Moderne Technologien der Umweltingenieurwissenschaft. Architektur, Projektengestaltung, Geologie, Bauwesen, Installationen. Forschungen und Entwicklung. Hydroliogie, Wasser- und Meliorationsbau, Hydrotechnik.

INŻYNIERIA / KONSTRUKCJE / TECHNOLOGIA ENGINEERING / CONSTRUCTIONS / TECHNOLOGY INGENIEURWESEN / TECHNOLOGIE

Firma specjalizuje się w stawianiu konstrukcji stalowych. Remontowanie, spawanie. Ponadto oferujemy wykańczanie wnętrz, kładzenie glazury, terakoty, paneli itp.

181


Metallbau Sawicki Konsulting Zbigniew Sawicki

ul. Skoszewo 46 72-510 Wolin tel.: 91 326 65 93 fax: 91 326 65 93 e-mail: hfb-skoszewo@o2.pl www.hfb.pl NIP: 851-001-06-74

ul. Migdałowa 3 72-003 Wołczkowo k/Szczecina tel.: 512 376 224 fax: 91 311 35 97 e-mail: z.sawicki@metallbau.com.pl www.metallbau.com.pl NIP: 955-192-03-85

Produkcja linii technologicznych do wytłaczania profili, rur, płyt. Handel używanymi maszynami: wytłaczarki, wtryskarki, maszyny do rozdmuchu butelek, karnistrów, peryferia, maszyny do obróbki skrawaniem. Świadczenie usług w obróbce skrawaniem, spawanie, usługi warsztatowe itp.

Produkcja wyrobów stalowych w ocynku i w stali nierdzewnej. Elementy stalowe na zewnątrz i wewnątrz budynku – przemysłowe (stal ocynk. malowana proszkowo): schody, podesty, balustrady, balkony stalowe. Wyposażenie budynku (stal nierdzewna): schody, poręcze, balustrady – szkło i inne.

Production of technological lines for extrusion of profiles, tubes, plates. Sale of used machines: extruders, injection molding, blow molding machines for bottles, cans, peripherals, machines for curve processing. Providing services in machine processing, welding, workshop services, etc.

Production of galvanized steel and stainless steel products. Steel elements on the outside and inside the building - industrial (galvanized powdercoated steel): steel stairs, landings, balustrades, balconies. Furnishing of a building (stainless steel): stairs, handrails, balustrades - glass and others.

Herstellung der technologischen Linien für Auspressung der Profile von Röhren und Platten. Handel mit den gebrauchten Maschinen: Pressen, Spritzgussmaschinen, Maschinen für Auseinanderbalsen der Flaschen, Kanister, Peripherien, Maschinen für Zerspanung, Schweißen, Werkstattdienstleistungen u. ä.

Herstellung von verzinkten Stahlprodukten und Nirostahlprodukten. Stahlkomponente außerhalb und innerhalb der Industriegebäuden (verzinkter pulverbeschichteter Stahl): Treppen, Podeste, Geländer, Stahlbalkons. Gebäudeausstattung (Nirostahl): Treppen, Handläufe, Geländer - Glas und andere.

PPHU Bekazet Bąk Keller Sp.J

Thermocontrol Sp. z o.o.

ul. Maciejowicka 36 BCE 70-786 Szczecin tel.: 91 462 62 65 fax: 91 462 62 65 e-mail: cezarybak@bekazet.pl www.bekazet.pl NIP: 955-001-21-83

ul. Odzieżowa 12C/3 71-502 Szczecin tel.: 91 455 32 20 fax: 91 455 31 70 e-mail: biuro@thermocontrol.com.pl www.thermocontrol.com.pl NIP: 851-298-69-07

NA

GA

RU

BOTANI CZ

OWA ŁUBIN

STRUGA ST

WA

ZW

IER

ZY

NIE

CK

A CK

A

I

W

O EJ

CI

ŁUBINO

INŻYNIERIA / KONSTRUKCJE / TECHNOLOGIA ENGINEERING / CONSTRUCTIONS / TECHNOLOGY INGENIEURWESEN / TECHNOLOGIE

HFB Sp. z o.o.

MA

BS

KA

A

DĄBSK

Handel, produkcja, usługi. Rozdzielnice elektryczne, szafy, sterownicze materiały elektryczne, elektronarzędzia, narzędzia z napędem spalinowym. Serwis, miernictwo, produkcja metalowa, instalacje elektryczne.

182

Zajmujemy się automatyką przemysłową branży ciepłowniczej, w tym wykonywaniem zakupu urządzeń instalacji c.o. i c.w.u., ich montażem i uruchamianiem oraz usługami projektowymi, a także działalnością w zakresie rozliczeń energii cieplnej i wody.

Commerce, production, services. Electrical switchgear, cabinets, control electrical materials, electric power tools, tools with internal-combustion drive. Service, surveying, metal production, electrical installations.

We are engaged in industrial automation of heat industry, including the purchase of devices for central heating and hot water systems, their installation and start-up, and project services, as well as activities in the field of heat energy and water settlement.

Handel, Produktion, Dienstleistungen. Elektrische Schaltanlagen, Steuerschränke, Elektromaterialien, Elektrowerkzeuge, Werkzeuge mit Verbrennungsantrieb. Service, Meßtechnik, Metallproduktion, Elektroinstallationen.

Wir befassen uns mit der Industrieautomatik in der Heizungsindustrie, davon mit Erwerb von Anlagen für Heizungs- und Warmwasserinstallationen, mt ihrer Montage und Inbetriebnahme. Unser Angebot umfasst auch Projektdienstleistungen und Tätigkeit im Bereich der Abrechnung von Wärmeenergie und Wasser.


Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. O/Zg w Szczecinie

Zaklad Ślusarski Niroform Grzegorz Garsztka

ul. Tama Pomorzańska 26 70-952 Szczecin tel.: 91 482 42 81 fax: 91 482 52 08 sekretariat.szczecin@wsgaz.pl www.wsgaz.pl NIP: 778-138-74-79

ul. Kościuszki 45C 72-004 Trzeszczyn tel.: 91 312 26 50 fax: 91 312 24 04 e-mail: biuro@niroform.pl www.niroform.pl NIP: 851-101-86-95

Distributor of gas fuel which ensures that customers have constant and secure supply of gas. We focus on development and ecology. We add new recipients efficiently and on time, continuously developing our gas infrastructure. Vertreiber von Gasheizstoffen, der seinen Kunden ständige und sichere Gaslieferungen gewährleistet. Wir setzen auf Entwicklung und Umweltschutz. Neue Empfänger werden reibungslos und termingerecht angeschlossen. Unsere Gasinfrastruktur wird permanent ausgebaut.

Design, production and assembly of steel structures: balustrades, roofs, stair structures, gates, fence, and others according to the order. Types of steel: duplex, stainless steel, black steel. Galvanized and powder coated structures. We have a welding certificate, and his own design.

Projekt, Herstellung und Montage von Stahlkonstruktionen: Geländer, Dächer, Treppenkonstruktionen, Tore, Zäune, Pforten und andere Dienstleistungen je nach Bestellung. Stahlgattungen: Duplex, Nirostahl, Schwarzstahl. Verzinkte und pulverbeschichtete Konstruktionen. Wir sind im Besitz des Schweißzertifikats und eigenes Projektbüros.

Zakład Instalacyjno-Budowlany Hydro-Bud Maciej Błoński

ZWiK - Zakład Wodociągów i Kanalizacji

ul. Leśna 3 78-600 Wałcz tel.: 67 250 04 20 fax: 67 250 04 20 e-mail: hydrobud1@op.pl NIP: 765-130-36-62

ul. Kołłątaja 4 72-600 Świnoujście tel.: 91 321 45 31 fax: 91 321 47 82 e-mail: amakiela@zwik.fn.pl www.bip.um.swinoujscie.pl NIP: 855-002-44-12

Wykonywanie zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Wodociągi i kanalizacja.

Performance of external water and sewage systems.

Water supply and sewage systems.

Wir führen Wasser- und Abwasserinstallationen außerhalb von Gebäuden aus.

Wasser- und Abwasserleitungen

INŻYNIERIA / KONSTRUKCJE / TECHNOLOGIA ENGINEERING / CONSTRUCTIONS / TECHNOLOGY INGENIEURWESEN / TECHNOLOGIE

Dystrybutor paliwa gazowego, zapewniający swoim klientom ciągłą i bezpieczną dostawę gazu. Stawiamy na rozwój i ekologię. Sprawnie i terminowo przyłączamy nowych odbiorców, stale rozbudowując infrastrukturę gazowniczą.

Projektowanie, produkcja i montaż konstrukcji stalowych: balustrady, dachy, konstrukcje schodowe, bramy, płoty, furtki, inne wg zlecenia. Gatunki stali: duplex, stal nierdzewna, stal czarna. Konstrukcje cynkowane i malowane proszkowo. Posiadamy certyfikat spawalniczy oraz własne biuro projektowe.

185


INNE OTHERS SONSTIGES

186

2 Morrow Sp. z o.o.

A.R.Centrum Wynajmu i Turystyki Krystyna Wesołowska

ul. Bronowicka 27 71-012 Szczecin tel.: 91 489 70 41 fax: 91 489 70 43 e-mail: office@2morrow.pl www.2morrow.pl NIP: 852-240-74-66

ul. K. Kolumba 1 Lok 6 70-035 Szczecin tel.: 91 434 00 06 ; 91 434 08 01 fax: 91 434 00 06 e-mail: biuro@centrumwynajmu.pl www.centrumwynajmu.pl NIP: 851-107-58-59

Kompleksowe usługi w zakresie pakowania, konfekcjonowania, sortowania, montowania, drukowania oraz blistrowania artykułów z różnych materiałów. Zapewniamy przystępną cenę, terminowość oraz profesjonalizm i najwyższy poziom naszych usług.

Wynajem samochodów osobowych (Ford, FIAT, Opel), minibusów, autokarów. Czarter łodzi i statków wycieczkowych. Wycieczki po mieście: zwiedzanie miasta z przewodnikiem, zwiedzanie tramwajem retro. Bilety na zwiedzanie podziemnego Szczecina. Wycieczki: Berlin, Praga. Organizacja imprez integracyjnych.

Comprehensive services of packaging, packing, sorting, assembling, printing and blistering of articles from various materials. We provide a reasonable price, punctuality and professionalism, and the highest level of our services.

Rental of passenger cars (Ford, FIAT, Opel), minibuses, coaches. Charter of boats and cruise ships. City tours: city sightseeing with a tour guide, sightseeing in a retro tram. Tickets for the sightseeing of the underground Szczecin. Tours: Berlin, Prague. Organization of integration events.

Komplette Dienstleistungen im Bereich von Verpackungsarbeiten, Konfektionierung, Sortierarbeiten, Montage, Drucken und Blistern der Artikeln aus unterschiedlichen Stoffen. Wir garantieren günstigen Preis und Professionalität sowie höchste Qualität unserer Dienstleistungen.

Vermietung der Pkws (Ford, FIAT, Opel), Minibusse, Reisebusse. Charter der Boote und Ausflugsschiffe. Stadtsausflüge: Stadtrundfahrten mit einem Reiseleiter, Stadtbesichtigung mit einer Retro-Strassenbahn. Eintrittskarten für Besichtigung des unterirdischen Stettins. Ausflüge: Berlin, Prag. Organisation der Integrationsfeiern.

Alutec Sp. z o.o.

Biuro Ochrony Osób i Mienia Fort Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 48 73-210 Recz tel.: 95 765 61 66 fax: 95 765 61 66 e-mail: m.urbanczyk@alutec.biz NIP: 594-100-37-66

ul. Reczańska 1 71-013 Szczecin tel.: 91 488 02 96 fax: 91 488 04 27 e-mail: szczecin@fortochrona.com.pl www.fortochrona.com.pl NIP: 852-252-67-16

Odlewnictwo metali nieszlachetnych, zwłaszcza wyroby z aluminium używane w przemyśle motoryzacyjnym, chirurgicznym i w przemyśle artykułów gospodarstwa domowego.

Świadczymy usługi w zakresie: ochrona fizyczna obiektów, montaż kompleksowej techniki alarmowej (alarmy i kamery), ochrona i monitoring imprez masowych oraz ochrona osobista, a także ochrona budowy (m.in. Szczecin, Stargard, Świnoujście).

Casting of base metals, especially aluminum products used in automotive, surgical and household goods industries.

We provide the following services: physical protection of facilities, installation of a comprehensive alarm technology (alarms and cameras), protection and monitoring of mass events and personal protection, as well as the protection of the building site (e.g. Szczecin, Stargard, Świnoujście).

Gießhandwerk der unedeln Metallen, vor allem Aluminiumerzeugnisse, die in der Kraftfahrzeugs-, Chirurgieindustrie und in der Industrie der Haushaltswaren benutzt werden.

Wir erbringen die Dienstleistungen im Bereich: Objektschutz, Montage der Alarmtechnik (Alarmanlagen und Kameras), Überwachung und Monitoring der Massenveranstaltungen und Personenschutz sowie Bauplatzschutz (u. a. in Szczecin , Stargard, Świnoujście).


ul. M. Kasprzaka 11A/1 71-074 Szczecin tel.: 91 453 24 99 ; 601 577 353 fax: 91 453 24 99 e-mail: bsl@bsl.com.pl www.bsl.com.pl NIP: 852-050-30-65

Firma prowadzi usługi w zakresie technicznej obsługi imprez, koncertów, wystaw, spotkań firmowych, pokazów, wydarzeń sportowych, uroczystości państwowych, konwencji wyborczych itd. Zajmujemy się realizacją dźwięku i światła. Montujemy podesty, sceny, dachy. Zapewniamy przyłącza energetyczne. The company provides services within the scope of technical servicing of events, concerts, exhibitions, corporate meetings, shows, sport events, state ceremonies, election conventions, etc. We deal with sound and light. We install platforms, stages, roofs. We provide power connections.

Chemicals Systems

Al. Wojska Polskiego 3/2 70-470 Szczecin tel.: 91 488 30 91, 91 433 87 32, 91 433 87 33 fax: 91 488 30 91 e-mail: chemical@kokoma.pl www.chemicalsystems.pl NIP: 852-252-18-77 Jesteśmy specjalistami w zakresie stosowania chemii w przemyśle. Usługi: odkamienianie instalacji wodnych wszelkiego rodzaju; domywanie po zabrudzeniach olejowych; doczyszczanie trudnych zanieczyszczeń przemysłowych; zabezpieczanie wody technologicznej; likwidacja Legionelli. We are specialists within the scope using chemistry in the industry. Services: decalcification of water installations of all kinds; cleaning after oil dirts, cleaning of severe industrial pollution, protection of technological water; liquidation of Legionella.

Firma beschäftigt sich mit der technischen Bedienung der Veranstaltungen, Konzerte, Ausstellungen, Firmentreffen, Sportereignisse, Staatsfeiern, Wahlkonventionen u. ä. Wir beschäftigen uns mit den Licht- und Tonanlagen. Montage der Podeste, Bühnen, Dächer. Wir sichern energetische Anschlüsse.

Wir sind Spezialisten im Bereich der Anwendung der Chemie in der Industrie. Dienstleistungen: Entsteinerung der Wasserinstalationen, Ölbeschmutztung sauberwaschen, gründliche Reinigung der industriellen Verschutzungen, Sicherung des technologischen Wassers, Legionellen-Entfernen.

Firma Usługowa Elżbieta Bojanowska

Firma Usługowa Romus Roman Szczęchuła

ul. Szkolna 11A/22 72-600 Świnoujście tel.: 607 637 562 e-mail: elabojanowska@tlen.pl NIP: 855-125-12-80

ul. Łokietka 22 70-255 Szczecin tel.: 91 489 84 13 fax: 91 489 84 15 e-mail: romus@romus.szczecin.pl www.romus.szczecin.pl NIP: 955-167-46-96

Gabinet terapeutyczny. Usługi transportowe.

Sprzątanie powierzchni wewnętrznych (klatki schodowe, biura, obiekty handlowe, obiekty po remoncie itp.) i zewnętrznych. Pielęgnacja terenów zielonych, odśnieżanie, usługi deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji, zbieranie i transport odpadów, dzierżawa kontenerów na odpady.

Therapeutic cabinet. Transport services.

Cleaning of internal (staircases, offices, commercial buildings, objects, buildings after repair, etc.) and external surfaces. Care of green areas, snow removal, pest control services, disinfection and disinfestation, collection and transport of waste, rental of containers holding waste.

Therapiezentrum. Transportdienstleistungen.

Reinigung der Innen und Außenflächen (Treppenhäuser, Büros, Handelsobjekte, Objekte nach Renovierung u. ä.). Pflege der Grünflächen, Schneeräumen, Schädlingsbekämpfung, Desinfektion und Desinsektion, Transport und Sammlung von Spermüll, Pacht der Spermüllcontainer.

INNE OTHERS SONSTIGES

BSL Technika Sceniczna

187


INNE OTHERS SONSTIGES

188

Fliegel Textilservice Warszawa Sp z o.o. Sp K /Oddział Nowe Czarnowo

Hera

ul. Prosta 51 00-838 Warszawa Nowe Czarnowo 68 C, 74-105 Nowe Czarnowo tel.: 91 416 16 10 fax: 91 416 15 92 e-mail: info@fliegel.pl www.fliegel.pl NIP: 858-000-76-19

ul. Ku Słońcu 22 71-073 Szczecin tel.: 91 485 66 33 fax: 91 485 69 09 e-mail: info@hera.pl www.hera.pl NIP: 852-000-45-11

W ramach grupy Fliegel Textilservice Albatros Sp. z o.o. Sp.k. firma Fliegel Textilservice Warszawa Sp. z o.o. Sp.k. świadczy usługi pralnicze.

Usługi pogrzebowe i kamieniarstwo. Kompleksowa obsługa pogrzebów. Transport w kraju i zagranicą. Wykonujemy nagrobki na zamówienie. Sprzedaż nagrobków gotowych naszej produkcji. Kamieniarstwo budowlane – wykonujemy parapety, blaty kuchenne, stoły, posadzki, schody, elewacje itp.

Within the group Fliegel Textilservice Albatros Sp. z o.o. Capital company Fliegel Textilservice Warszawa Sp. z o. o. Capital company provides laundry services.

Funeral services and masonry. A comprehensive handling of funerals. Transport in the country and abroad. We make gravestones at the order. Sales of ready-made gravestones produced by us. Construction masonry - we make sills, kitchen table tops, tables, floors, stairs, facades, etc.

In den Rahmen der Gruppe Fliegel Textilservice Albatros Sp. z o.o. Sp.k. Firma Fliegel Textilservice Warszawa Sp. z o.o. Sp.k. erbringt die Textilreinigungsdienstleistungen.

Beerdigungsdienstleitungen und Steinmetzhandwerk. Komplette Beerdigungsbedienung. Transport im Inland und Ausland. Wir herstellen die Grabmäler auf Bestellung. Verkauf der schon fertigen Grabmäler unserer Herstellung. Bausteinmetzhandwerk - wir stellen die Fensterbretter, Küchenplatten, Tische, Fußboden, Treppen, Fassaden.

Holding-Zremb Gorzów S.A.

Koros Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 13-17 66-400 Gorzów Wlkp. tel.: 95 720 82 80 fax: 95 728 25 45 e-mail: info@holding-zremb.pl www.holding-zremb.pl NIP: 597-140-14-48

ul. Kołłątaja 3 72-600 Świnoujście tel.: 91 321 30 12 fax: 91 321 30 12 e-mail: biuro@koros.pl NIP: 855-000-37-75

Wykonawstwo konstrukcji metalowych, w tym stalowych, spawanych: mostów, wiaduktów, hal, suwnic, urządzeń przemysłowych, wyposażenia hut i elektrowni, również urządzeń dla budownictwa, rolnictwa i ogrodnictwa, wyposażenia wnętrz hodowlanych i podwykonawstwo konstrukcji offshore’owych.

Komunalne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe i Ochrony Środowiska.

The performance of metal and welded constructions, including the steel ones: bridges, flyovers, halls, cranes, manufacturing devices, the equipment for foundries and power stations, also the devices for building industry, agriculture and gardening, the equipment for farm interior and subcontracting of offshore constructions.

Municipal Enterprise for Services and Trade and the Protection of Environment.

Fertigung der Metalkonstruktionen wie Stahl- und Schweißkonstruktionen von Brücken, Überführungen, Industriehallen, Kränen, Industrieanlagen, Hütten- und Kraftwerkausrüstung sowie Bau- und Landwirtschaftsanlagen, Anlagen für Tierzucht und Unterbeauftragung der Offshore-Kontruktionen.

Kommunales Unternehmen für Dienstleistungen, Handel und Umweltschutz.


Laskar Dawid Bakalarz

Pazim Sp. z o.o.

ul. Obotrycka 15D/1 71-684 Szczecin tel.: 500 287 650 fax: 91 350 05 07 e-mail: biuro@laskar.pl www.laskar.pl NIP: 851-248-37-50

Plac Rodła 8 70-419 Szczecin tel.: 91 359 46 14 fax: 91 359 46 16 e-mail: office@pazim.pl www.pazim.pl NIP: 851-020-83-82

Kompleks PAZIM, poza powierzchniami biurowymi na wynajem, oferuje usługi gastronomiczne: Café 22, Café Baltica, Baila Club; odnowę biologiczną i rehabilitację w Baltica Wellness&Spa oraz pralnię chemiczną. To też rejsy po porcie: Odra i Peene Queen oraz statek-restauracja Ładoga przy Jana z Kolna.

We work at heights using climbing equipment. We have been operating since the year 1999, seven days a week, 24 hours a day. The most frequently performed works include washing windows and facades, installation and maintenance of advertising, painting of facades, chimneys and steel structures.

PAZIM complex, in addition to office spaces for lease, offers catering services: Café 22, Café Baltica, Baila Club; wellness and rehabilitation in Baltica Wellness & Spa and dry cleaning. There are also cruises along the port: Odra and Peene Queen, and the ship-restaurant Ładoga at Jana z Kolna.

Wir bieten Ihnen seilunterstützte Höhenarbeiten an. Wir sind seit 1999 tätig und stehen Ihnen rund um die Uhr 7 Tage in der Woche zur Verfügung. Die von uns am häufigsten geleisteten Arbeiten sind: Fenster- und Fassadenputzen, Montage und Wartung von Werbungen, Malearbeiten bei Fassaden, Kaminen und Stahlkonstruktionen.

Außer der zu vermieteten Büroflächen enthält das Angebot des PAZIM-Komplexes Gastronomiedienstleistungen: Café 22, Café Baltica, Baila Club, Wellness und Rehabilitation in Baltica Wellness&Spa und eine chemische Reinigung. Zum Angebot gehören auch Hafenkreuzfahrten mit Odra und Peene Queen, aber auch das Restaurants-Schiff Ładoga in Jana-z-Kolna-Straße.

Polship Sp. z o.o.

Pracownia Złotnicza Krzysztof Wójcik

ul. Karpia 15 70-747 Szczecin tel.: 91 462 30 11 fax: 91 462 36 50 e-mail: psp@polship.com.pl www.polship.eu NIP: 851-100-11-34

ul. Mickiewicza 105 71-280 Szczecin tel.: 91 486 16 79 fax: 91 486 16 79 e-mail: info@kwojcik.com.pl www.kwojcik.com.pl NIP: 852-101-96-38

Firma powstała w 1994 roku. Firma zajmuje się remontami statków morskich w pełnym zakresie (prace kadłubowo-spawalnicze, remonty maszyn i urządzeń, naprawy elektryki i elektroniki okrętowej), technicznym zaopatrzeniem statków oraz produkcją konstrukcji stalowych. ISO 9001-2008.

Firma powstała w 1983 r. Swoją pracę w zawodzie (od 36 lat) traktuję jak pasję. Wykonuję indywidualne zamówienia klientów, dokonuję napraw biżuterii oraz okularów. Stale współpracuję z klientami z Paryża, Mediolanu, Londynu, Genewy i Berlina, od lat dając im gwarancję usług na najwyższym poziomie.

The company was set up in the year 1994. The company is engaged in repair of ships in the full extent (the work of hull welding, repairing machinery and equipment, repair of ship electrics and electronics), technical supply of ships and steel production. ISO 9001-2008.

The company was set up in the year 1983. I treat my job in the profession (for 36 years) as passion. I run individual orders of customers, repair jewelry and glasses. I continuously work with the customers from Paris, Milan, London, Geneva and Berlin, for years providing them with the guarantee of the services at the highest level.

Unsere Firma entsand im Jahre 1994. Sie befasst sich mit komplexen Reparaturen von Seeschiffen (Rumpf- und Schweißarbeiten, Überholung von Maschinen und Anlagen, Reperaturen im Bereich von Schiffselektrik und -elektronik), technischer Versorgung von Schiffen und Herstellung von Stahlkonstruktionen. ISO 9001-2008.

Die Firma enstand im Jahre 1983. Meine Berufsarbeit (seit 36 Jahren) ist meine Leidenschaft. Ich realisiere individuelle Kundenaufträge, repariere Schmuckwaren und Brillen. Nach wie vor arbeite ich mit meinen Kunden aus Paris, Mailand, London, Genf und Berlin zusammen und seit Jahren garantiere ich ihnen höchstqualitative Dienstleistungen.

INNE OTHERS SONSTIGES

Wykonujemy prace wysokościowe z zastosowaniem sprzętu alpinistycznego. Działamy od 1999 roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Do najczęściej wykonywanych prac zaliczamy mycie okien i elewacji, montaż i konserwację reklam, malowanie elewacji, kominów i konstrukcji stalowych.

189


INNE OTHERS SONSTIGES

190

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Port Rybacki Gryf

Remondis Szczecin Sp. z o.o.

Władysława IV 1 70-651 Szczecin tel.: 91 810 12 00 fax: 91 810 12 03 e-mail: info@gryfport.com.pl www.gryfport.com.pl NIP: 851-020-49-64

ul. Żołnierska 56 71-210 Szczecin biuro obsługi klienta: 91 431 08 23 sekretariat: 91 431 08 01 fax: 91 431 08 55 e-mail: szczecin@remondis.pl www.remondis.pl NIP: 852-001-40-18

Prowadzimy działalność związaną z szeroko pojętymi usługami portowymi, ze specjalizacją w przechowywaniu produktów głęboko mrożonych (ryba) oraz wynajmem pomieszczeń warsztatowo-biurowych i placów składowych.

Kompleksowa gospodarka odpadami: wywóz odpadów komunalnych stałych i płynnych; wywóz gruzu i odpadów budowlanych; odbiór odpadów przemysłowych i niebezpiecznych; selektywna zbiórka i skup surowców wtórnych. Letnie i zimowe utrzymanie ulic, chodników i placów. Rękaw budowlany – wynajem.

We conduct activities related to port services in their broad meaning, specializing in storage of frozen products (fish) and the rental of premises for offices and workshops, and storage yards.

Comprehensive waste management: municipal solid waste and liquid waste disposal; construction debris disposal; industrial waste and hazardous waste collection; selective collection and purchase of recycled materials. Summer and winter maintenance of streets, sidewalks and squares. Construction sleeve - rental.

Unsere Tätigkeit umfasst unterschiedliche Hafendienstleistungen. Unser Schwerpunkt ist: Lagerung von tiefgefrorenen Produkten (Fisch) und Vermietung von Werkstatt-, Büro- und Lagerflächen.

Komplexe Abfallbewirtschaftung: Entsorgung von festen und flüssigen Kommunalabfällen, Enffernung von Schutt und Bauabfällen, Entsorgung von industriellen und gefährlichen Abfällen. Selektives Sammeln und Ankauf von Sekundärrohstoffen. Erhaltung von Straßen, Bürgersteigen und Plätzen im Sommer und Winter. Transportschlauch - Vermietung.

Roka - Niewiadomski Spółka Komandytowa

Schenker Sp. z o.o.

ul. Marii Dąbrowskiej 18 70-785 Szczecin tel.: 91 466 83 32 fax: 91 466 83 21 e-mail: marketing@roka.szczecin.pl www.roka.szczecin.pl NIP: 781-165-53-71

ul. Pomorska 66 70-812 Szczecin tel.: 91 464 74 44 fax: 91 464 74 46 e-mail: info-pl@dbschenker.com www.dbschenker.com/pl NIP: 527-010-38-24

Firma ma wieloletnie doświadczenie w sektorze utrzymania czystości, ochrony oraz prania. Posiadamy koncesję wydaną przez MSWiA (nr L-0029/04). Pralnia z barierą higieniczną należy do najnowocześniejszych. Naszym atutem są ekologiczne środki i ergonomiczny sprzęt.

Globalny dostawca zintegrowanych usług logistycznych. W oparciu o transport lądowy, lotniczy, oceaniczny oraz magazynowanie, DB Schenker oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania globalnymi łańcuchami dostaw dla producentów, eksporterów i importerów wiodących marek.

The company has many years of experience in the maintenance of cleanliness, security and laundry. We are licensed by the Ministry of Interior and Administration (No. L-0029/04). Washhouse with hygienic barrier belongs to the most modern. Our advantages are ecological resources and ergonomic equipment.

Global provider of integrated logistic services. Based on road, air, ocean transport and warehousing, DB Schenker offers comprehensive solutions for managing global supply chains for manufacturers, exporters and importers of the leading brands.

Die Firma hat jahrelange Erfahrung im Sektor von Sauberkeitserhaltung, Schutz und Waschen. Wir besitzen die durch MSWiA erteilte Konzession (Nr. L-0029/04). Unsere Wäscherei mit hygienischer Barriere gehört zu den modernsten Wäschereien. Unser Vorteil sind umweltfreundliche Mittel und energiesparende Anlagen.

Globaler Lieferant von integrierten Logistikdienstleistungen. Auf der Basis von Straßen- Flugzeug-, Hochseetransport und Lagerung werden durch DB Schenker komplexe Lösungen im Bereich von Management über globale Lieferungsketten für Produzenten, Exporteure und Importeure der führenden Firmenmarken angeboten.


Spółdzielnia Inwalidów Selsin

Sprint Transport Deneko Grosicki Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Św.Ducha 2A 70-205 Szczecin tel.: 91 434 22 03 fax: 91 433 56 94 e-mail: prezes@selsin.pl www.selsin.pl NIP: 852-000-10-79

ul. Księcia Warcisława I 20/4 71-667 Szczecin tel.: 91 813 71 45 fax: 91 813 70 44 e-mail: biuro@spedycjasprint.pl www.spedycjasprint.pl NIP: 851-284-19-94

Sewing linens, hotel fancy goods and garment sewing services on demand. Counseling on the preparation of patterns, sewing templates. The manual works associated with sorting and packaging, and other minor services which do not require the use of machines.

Schneidern von Bettzeug, Hotelgalanterie und Schneidern von Bekleidung im Auftrag. Beratung im Bereich der Vorbereitung von Schnittmustern, Schneiderschablonen. Mit Sortierung und Verpackung verbundene Handarbeiten und andere Kleindienstleistungen ohne Maschineneinsatz.

Firma istnieje od 2003 r. Zajmujemy się zarówno transportem krajowym, jak również przewozami pomiędzy krajami europejskimi, ze szczególnym uwzględnieniem Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Francji oraz państw skandynawskich.

The company has been operating since the year 2003. We deal with domestic transportation, as well as transportation between the European countries, particularly Italy, Spain, Germany, France and the Scandinavian countries.

Unsere Firma ist seit 2003 tätig. Wir befassen uns sowohl mit Bahntransporten als auch mit Beförderungsleistungen zwischen europäischen Ländern unter besonderer Berücksichtigung von Italien, Spanien, Deutschland, Frankreich und Skandinavien.

Terminal Promowy Świnoujście Spółka z o.o.

Tres Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 1 72-606 Świnoujście tel.: 91 322 61 12 ; 91 322 61 01 fax: 91 322 61 42 e-mail: terminalpromowy@sft.pl www.sft.pl NIP: 855-149-60-18

ul. Krakowska 61B 71-017 Szczecin tel.: 91 485 47 60 fax: 91 485 47 68 e-mail: tres@tres.net.pl www.tres.net.pl NIP: 852-105-19-78

24-godzinna obsługa portowa promów morskich, statków ro-ro i statków wycieczkowych, ruchu pasażerskiego. Przeładunki ro-ro samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, naczep drogowych, wagonów kolejowych, składowanie i magazynowanie towarów oraz pojazdów drogowych. Promy do Ystad i Trelleborga.

Jesteśmy obecni na rynku od 1996 r. Nasza specjalność to kompleksowa obsługa studiów mebli kuchennych, które wyposażamy w sprzęt AGD do zabudowy. Prowadzimy sprzedaż tylko i wyłącznie hurtową i nie obsługujemy klientów detalicznych.

24-hour port servicing of ferries, ro-ro ships, ro-ro ferries and cruisers, passenger traffic. Ro-ro reloading of passenger cars, trucks, semi-trailers, railway cars, storage and warehousing of goods and road vehicles. Ferries to Ystad and Trelleborg.

We have been present on the market since the year 1996. We specialize in a comprehensive servicing of kitchen furniture studios, which we equip with home appliances to be further built over. We provide only wholesale selling and do not serve retail customers.

Hafenservice rund um die Uhr für Seefähren, RoRo-Schiffe und Ausflugsschiffe, Personenverkehr. RoRo-Umschlag von PKW, LKW, Straßenaufliegern, Bahnwagen, Lagerung und Aufbewahrung von Waren und Straßenfahrzeugen. Fähren nach Ystadt und Trelleborg.

Auf dem Markt sind wir seit 1996 tätig. Wir spezialisieren uns auf komplexe Betreuung von Küchenmöbelstudios, die wir mit Einbau-Haushaltsgeräten beliefern. Wir sind nur im Großhandelbereich tätig und betreuen keine Einzelhandelkunden.

INNE OTHERS SONSTIGES

Szycie pościeli, galanterii hotelowej oraz usługi szycia konfekcji na zlecenie. Doradztwo w zakresie przygotowania wykrojów, szablonów krawieckich. Prace manualne związane z sortowaniem i pakowaniem oraz inne drobne usługi, które nie wymagają użycia maszyn.

191


INNE OTHERS SONSTIGES

192

Univers Stanisław Ławicki

Wielowski Spółka Jawna

Kurów 32 72-001 Kołbaskowo k. Szczecina tel.: 91 482 90 67 fax: 91 482 90 71 e-mail: biuro@metalekolorowe.info.pl www.metalekolorowe.info.pl NIP: 852-000-70-30

ul. Wyszyńskiego 13 72-009 Police tel.: 91 431 69 87 fax: 91 432 48 16 e-mail: damian@ta.pl www.hotel-damian.pl www.ponderosa.pl NIP: 851-277-10-70

Sprzedaż hurtowa i detaliczna metali kolorowych. Miedź, mosiądz, brąz, aluminium. Pręty, rury, blachy, kształtowniki, a także tworzywa konstrukcyjne, poliamid.

W skład spółki wchodzą: Centrum Handlowo-Usługowe „KINGA“ w Policach – wynajem powierzchni handlowo-usługowych; rancho PONDEROSA – dziki zachód: zoo, hotel, restauracja, stadnina, imprezy integracyjne dla firm, atrakcje dla dzieci; Ośrodek Wypoczynkowo-Leczniczy „DAMIAN“ w Pobierowie.

Wholesale and retail selling of non-ferrous metal. Copper, brass, bronze, aluminum. Rods, pipes, plates, sections, and construction materials, poliamid.

The company consists of: “KINGA” Commercial and Service Center w Police – lease of commercial and service premises; Rancho PONDEROSA – wild west: zoo, hotel, restaurant, stud farm, integration events for companies, attractions for children; “DAMIAN“ Holiday and Therapeutic Resort in Pobierowo.

Groß- und Einzelhandel mit Buntmetallen: Kupfer, Messing, Bronze, Aluminium, Stäbe, Rohre, Blech, Profile, Konstruktionswerkstoffe, Polyamid.

Zur Gesellschaft gehören: Handels- und Dienstleistungszentrum “KINGA” in Police - Vermietung von Geschäfts- und Dienstleistungsflächen, Ranch PONDEROSA - der Wilde Westen, Zoo, Hotel, Restaurant, Gestüt, Integrationsveranstaltungen für Firmen, Attraktivitäten für Kinder: Erholungs- und Heilzentrum “DAMIAN” in Pobierowo.

Wir-Mar Mariola Suchańska

Wycieczki Po Porcie (Stateczki Odra Queen i Peene Queen)

ul. Dębogórska 34/36 71-670 Szczecin tel.: 91 423 61 72 fax: 91 423 61 72 e-mail: wirmar@marsnet.pl NIP: 851-255-18-94

ul. Jana z Kolna (Vis-A-Vis Wałów Chrobrego) 70-419 Szczecin tel.: 91 434 57 00 fax: 91 434 57 00 e-mail: statki@statki.net.pl www.statki.net.pl NIP: 851-020-83-82

Utrzymanie czystości i porządku na jezdniach, chodnikach, przystankach komunikacji miejskiej. Pielęgnacja terenów zielonych oraz wynajem i serwis kabin przenośnych WC.

Standardowy rejs trwa ok. 50 minut. Podczas rejsu mamy okazję zapoznać się z zakamarkami szczecińskiego portu i terenów stoczni szczecińskich, trasa biegnie również wzdłuż pięknego, naturalnego brzegu Odry, z bogatą florą i fauną. Podczas rejsu prowadzi nas lektor, który opowiada o trasie.

Maintenance of cleanliness on the roads, pavements, public transport bus stops. Care of green areas, and rental and servicing of portable toilets.

A standard cruise lasts about 50 minutes. During the cruise we have got the opportunity to get to know recess of Szczecin port and the area of Szczecin shipyard, the route runs also parallel to a beautiful natural bank of Odra, with a rich fauna and flora. During the cruise we are directed by an announcer who talks about the route.

Erhaltung von Sauberkeit und Ordnung auf Straßen, Bürgersteigen, Haltestellen des Nahverkehrs. Pflege von Grünanlagen sowie Service und Vermietung von mobilen Toilettenkabinen.

Eine Standartkreuzfahrt dauert ca. 50 Minuten. Während der Kreuzfahrt bekommen wir die Möglichkeit, uns mit Ecken und Winkeln des Stettiner Hafens und der Stettiner Werften bekannt zu machen. Die Route läuft dem schönen natürlichen an Flora und Fauna reichen Oderufer entlang. Während der Fahrt erzählt uns ein Lektor über die Route.


Z.P.H.G. Jumar Julian Maruszewski

Zakład Konstrukcji i Ekspertyz Sp z o.o.

ul. Długa 20 72-006 Mierzyn tel.: 91 483 18 32 BOK 91 489 85 91 fax: 91 483 12 23 e-mail: biuro@jumar.info.pl www.jumar.info.pl NIP: 852-030-00-66

ul. Karsiborska 4D 72-600 Świnoujście tel.: 91 321 56 94 fax: 91 322 47 00 e-mail: biuro@techmarin.com.pl www.techmarin.com.pl NIP: 855-000-60-70

Removal of waste: after renovation in containers; big-bag, municipal, industrial. Asenization - removal of cesspool for a property. Sale of aggregates: sand, gravel and debris from the recycling, and garden soil.

Abfallentsorgung: in Containers nach Instandsetzungsarbeiten, Big-Bag, Kommunal- und Industrieabfälle. Gülleentsorgung. Verkauf von Zuschlagstoffen: Sand, Kies, Recyclingschutt und Gartenerde.

Specjalistyczne remonty urządzeń przemysłowych. Naprawa fundamentowań maszyn i urządzeń. Remonty siłowni i urządzeń jednostek pływających.

Specialist repairs of industrial devices. Repair of foundation of machinery and devices. Repair of power plants and swimming vessels devices.

Fachreparaturen von Industrieanlagen. Reparatur von Maschinen- und Anlagengründungen. Instandsetzung von Kraftwerken und Überholung von Anlagen der Schwimmeinheiten.

Zakład Szklarski Waldemar Skwarna

Zakład Usług Dźwigowych Amatex

ul. Miłosławska 15 70-835 Szczecin tel.: 91 460 12 53 ; 602 364 511 fax: 91 460 12 53 e-mail: skwarna.waldemar@gmail.com NIP: 955-184-06-86

Al. Piastów 67/8A 70-331 Szczecin tel.: 501 054 603 e-mail: waldemar.rafalski@tlen.pl NIP: 852-109-06-36

Szczecińska firma rodzinna z wieloletnią tradycją, z siedzibą na Prawobrzeżu Szczecina, oferuje: szeroki zakres profesjonalnych usług szklarskich, szklenie u klienta, duży wybór ornamentów, szyby zespolone, lustra, oprawa obrazów, duży wybór ram obrazowych, passe-partout. Konkurencyjne ceny!

Family company from Szczecin with many years of tradition, with its registered seat in the right part of Szczecin, offers: a wide range of professional glazier services, glazing at a customer’s site, a large selection of ornaments, double glazing, mirrors, picture framing, a large selection of picture frames, passe-partout. Competitive prices! Wir sind eine Stettiner Familienfirma mit jahrelanger Tradition und mit Sitz am rechten Ufer von Szczecin. Unser Angebot enthält: ein umfangreiches Sortiment an professionellen Glasarbeiten, Glasdienstleistungen am Kundensitz, eine große Auswahl an Ornamenten, Thermoscheiben, Spiegeln. Bildereinrahmung, eine große Auswahl an Bilderrahmen, Passe-Partout. Konkurrenzpreise!

INNE OTHERS SONSTIGES

Wywóz odpadów: poremontowych w kontenerach; big-bag, komunalnych, przemysłowych. Asenizacja – wywóz szamba z posesji. Sprzedaż kruszyw: piaski, żwiry, gruz z recyklingu oraz ziemia ogrodowa.

Firma działa od 1996 r. Świadczy usługi w zakresie obsługi dźwigów dokowych i lądowych, suwnic, koparko-ładowarek i sztaplarek oraz usługi poddźwigowe. Firma zatrudnia pracowników o wysokich kwalifikacjach i z dużym doświadczeniem zawodowym. Główne miejsce działalności to SSR Gryfia. The company has been operating since the year 1996. It provides the services within the scope of dock cranes and land cranes, backhoe loaders and fork lifts and slinger services. The company employs highly qualified workers with a considerable professional experience. SSR Gryfia is its main place of activity. Unsere Firma ist seit 1996 tätig. Wir erbringen Dienstleistungen im Bereich von Dockkränen und Kränen, Absetzern und Staplern sowie Dienstleistungen der Anschläger. Unsere Firma beschäftigt hochqualifizierte Mitarbeiter mit jahrelanger Berufserfahrung. Der Hauptort unserer Tätigkeit ist Stettiner Reparaturwerft Gryfia.

193


INNE OTHERS SONSTIGES

194

ZPHU Drewa Ewa Kłosowska

ZUPH Pomorze Sp. z o.o.

Glinki 1 78-600 Wałcz tel.: 67 258 17 25 fax: 67 258 17 25 e-mail: drewa@interia.pl www.drewa-schody.pl NIP: 765-000-33-72

ul. Narutowicza 22 70-231 Szczecin tel.: 91 433 34 26 fax: 91 448 00 95 e-mail: pomorze@pomorze.szczecin.pl www.pomorze.szczecin.pl NIP: 852-060-09-63

Produkcja schodów i drzwi na wymiar. Meble na zamówienie. Listwy wykończeniowe. Usługi stolarskie. Mamy sklep firmowy „Świat Drewna“ w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 95.

Usługi kompleksowego utrzymania czystości biur, obiektów kubaturowych, pojazdów szynowych, terenów zielonych.

Production of stairs and doors adjusted to given measurements. Custommade furniture. Finishing slats. Carpentry services. We have got a retail store “Świat Drewna” in Wałcz at ul. Wojska Polskiego 95.

Services of a comprehensive keeping of cleanliness of offices, cubic facilities, rail vehicles and green areas.

Herstellung von Treppen und Türen auf Maß. Abschlussleisten. Tischlerdienstleistungen. Unser Firmenladen “Świat Drewna” befindet sich in Wałcz in der Wojska-Polskiego-Straße 95.

Komplexe Reinigungsdienste für Büros, Volumenobjekte, Schienenfahrzeuge, Grünanlagen.


Andycomp Andrzej Ciesiński

Biznesport.pl - Robert Butryn

ul. Wąska 1C 78-600 Wałcz tel.: 67 258 00 66 ; 502 381 387 e-mail: biuro@andycomp.com.pl www.andycomp.com.pl NIP: 765-000-85-99

ul. Niedziałkowskiego 26A/10 71-410 Szczecin tel.: 888 520 888 e-mail: info@biznesport.pl www.biznesport.pl NIP: 851-196-09-75

Nowoczesne programy do zarządzania – COMARCH OPT!MA i XL (analizy, księgowość, sprzedaż, kadry i płace, produkcja, CRM). Projektowanie stron internetowych. Pełny zakres usług od instalacji poprzez wdrożenie do opieki nad eksploatacją. Niezawodne kasy fiskalne oraz sprzęt komputerowy.

Innowacyjna agencja interaktywna, specjalizująca się w projektowaniu i tworzeniu portali internetowych, platform biznesowych oraz dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań, skutecznie wspierających procesy zarządzania firmą. Firma powstała w 2004 roku na bazie grupy doświadczonych webdeweloperów. Innovative interactive agency specializing in designing and creating of Internet portals, business platforms, and delivering of innovative solutions which effectively support business management processes. The company was established in the year 2004 on the basis of a group of experienced web developers.

Moderne Verwaltungsprogramme - COMARCH OPT!MA und XL (Analyse, Buchhaltung, Verkauf, Personalabteilung und Gehaltsabrechnungen, Herstellung, CRM). Gestaltung der Webseiten. Voller Dienstleistungsbereich ab Installierung über die Einführung zur Pflege bei Betrieb. Unfehlbare Registrierkassen sowie Hardware.

Neuartige interaktive Agentur spezialisiert sich auf Gestaltung und Fertigung der Webportale, Businessplattformen und Leistung der modernen Lösungen, die die Verwaltungsprozesse der Firma unterstützen. Firma entstand 2004 auf dem Basis der erfahrenen Webgruppe.

BTC Sp. z o.o.

Computec S.A.

ul. Południowa 25 71-001 Szczecin tel.: 91 433 18 80 ; 91 485 33 04 fax: 91 485 33 06 e-mail: info@btc.com.pl www.btc.com.pl NIP: 955-206-11-16

ul. Wielka Odrzańska 18/2 70-535 Szczecin tel.: 603 113 932 e-mail: krzysztof.kaczanowski@computec.pl www.computec.pl NIP: 927-176-58-77

Spółka oferuje rozwiązania i usługi z zakresu zarządzania zasobami IT. Specjalizujemy się w projektowaniu, produkcji i rozwoju specjalistycznego oprogramowania (np. system e-Audytor) do zarządzania infrastrukturą IT, z przeznaczeniem dla różnych sektorów gospodarki i administracji państwowej.

Jesteśmy jednym z wiodących partnerów SAP Business One w Polsce. Nasze doświadczenie oraz wykształcona i fachowa kadra pozwalają na wdrożenie zintegrowanych systemów zarządzania pod specyficzne wymagania klientów. Jesteśmy Złotym Partnerem firm SAP Polska oraz Microsoft Polska.

The company offers solutions and services within the scope of IT management. We specialize in designing, manufacturing and development of specialized software (such as the e-Audytor system) to manage IT infrastructure, designed for different sectors of the economy and state administration.

We are one of the leading SAP Business One partners in Poland. Our experience and educated and professional staff allow for the implementation of integrated management systems adjusted to specific customers’ requirements. We are the Gold Partner of SAP Polska and Microsoft Polska.

Gesellschaft bietet die IT-Lösungen und IT-Dienstleistungen im Bereich der Personalverwaltung. Wir spezialisieren uns auf Gestaltung, Herstellung und Entwicklung der Spezialsoftware (z. B. e-Audytor-System) für Verwaltung der IT-Infrastruktur mit der Bestimmung für unterschiedliche Wirtschaftsund staatlichen Verwaltungssektoren.

Wir sind ein der führenden Partner von SAP Business One in Polen. Unsere Erfahrung, gut ausgebildete und profesionelle Mitarbeiter erlauben uns auf die Einführung der integrierten Verwaltungssysteme gemäß der Erwartungen unserer Kunden. Wir sind ein goldener Partner von SAP Polska und Microsoft Polska.

IT IT IT

Modern management programs - COMARCH OPT!MA and XL (analyses, accounting, sales, personnel and payroll, production, CRM [Customer Relationship Management]. Website designing. The full scope of services starting from installation, through implementation up to the care during utilization. Reliable cash registers and computer hardware.

195


Divinetechnology IT Solutions

Ebstream - Gerard Wawrzyniak

ul. Polskich Marynarzy 40/10 71-050 Szczecin tel.: 668 153 131 e-mail: office@divinetechnology.com.pl www.divinetechnology.com.pl NIP: 852-230-32-41

ul. Szczecińska 1N/4 72-003 Dobra (k. Szczecina) tel.: 91 311 30 45 e-mail: office@ebstream.com www.ebstream.com NIP: 852-122-25-17

Firma tworzy oprogramowanie na zamówienie klienta, specjalizując się w systemach ERP, MRP, WMS oraz CRM.

The company creates software to at a customer’s order, specializing in ERP, MRP, WMS and CRM systems.

Dokumenty elektroniczne (formularze elektroniczne ebForm), podpis elektroniczny, transakcje elektroniczne, elektroniczna skrzynka podawcza. Przetwarzanie dokumentów elektronicznych, integracja ww. rozwiązań z innymi systemami informatycznymi. Electronic documents (ebForm electronic forms), electronic signature, electronic transactions, electronic inbox. The processing of electronic documents, the integration of the above solutions with other IT systems.

Elektronische Dokumente (elektronische Formulare - ebForm), elektronische Unterschrift, elektronische Transaktionen, elektronische Post. Verarbeitung der elektronischen Dokumente, Integration o. g. Lösungen mit den informatischen Systemen.

Greatdesign Software Group

IFG Design

ul. Romantyczna 24/2 70-781 Szczecin tel.: 91 852 24 82 ; 516 425 948 fax: 91 852 24 83 e-mail: info@greatdesign.pl www.greatdesign.pl NIP: 597-157-26-58

ul. Krakowska 62/18 71-017 Szczecin tel.: 692 944 284 e-mail: biuro@ifg.pl www.ifg.pl NIP: 852-128-44-70

Firma dynamicznie rozwijająca się na ogólnopolskim rynku IT. Skupiamy się na dostępnych rozwiązaniach technologicznych (open source software), oferujemy także szkolenia ECDL, umożliwiając zdobycie unijnych certyfikatów potwierdzających zdobyte umiejętności komputerowe.

Obsługa małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie projektowania i tworzenia serwisów internetowych WWW, rejestracja domen, hosting, e-marketing. Doradztwo w zakresie informatyki.

The company grows rapidly on the nationwide IT market. We focus on the available technological solutions (open source software), we also offer ECDL trainings, allowing you to gain the EU certificates attesting acquired computer skills.

Support for small and medium enterprises within the scope of designing and creating website services, domain registration, hosting, e-marketing. Counseling within the scope of IT.

Dynamisch entwickelnde Firma auf dem gesamtpolnischen IT-Markt. Wir konzentrieren uns auf vorhandenen technologischen Lösungen (pen source software), wir bieten auch die ECDL-Schulungen und ermöglichen die Gewinnung der EU-Zertifikate, die die eroberten Komputerkentnisse bestätigen.

Bedienung der Klein- und Mittelunternehemen im Bereich der Gestaltung der Erstellung der Webservices, Registrierung der Domänen, Hosting, E-Marketing. Beratung im Bereich der Informatik.

IT IT IT

Firma gestaltet die Software auf Bestellung des Kunden. Wir spezialisieren uns auf ERP-, MRP-, WMS- und CRM-Systeme.

196


Macrologic S.A.

Mediadat Software Sp. z o.o.

ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa tel.: 22 511 81 15 fax: 22 511 81 16 e-mail: office@macrologic.pl www.macrologic.pl NIP: 522-000-28-25

Plac Rodła 8 70-419 Szczecin tel.: 91 488 27 88 e-mail: info@mediadat.pl www.navision.pl NIP: 852-251-56-93

We support customers in achieving business goals through effective use of information systems. We realize our mission by providing companies with IT solutions from the family of Xpertis.

We are a certified partner of Microsoft. For more than a decade we have been building the success of our customers by implementing software in enterprises on the Polish and German markets. We offer ERP systems for comprehensive business management, CRM software and creation of dedicated applications.

Wir unterstützen unsere Kunden bei der Umsetzung ihrer Business-Ziele durch effiziente Nutzung der IT-Systeme. Die von uns betreuten Unternehmen beliefern wir mit Xpertis IT-Lösungen.

Wir sind zertifizierter Partner der Firma Microsoft. Seit über zehn Jahren bauen wir den Erfolg unserer Kunden durch Einführung von Software in Unternehmen aus dem polnischen und deutschen Markt. In unserem Angebot haben wir ERP-Systeme zum komplexen Firmen-Management, CRMSoftware und Entwicklung von dedizierten Applikationen.

Medialand Sp. z o.o.

Ntconsult Systemy Informatyczne Polska Sp. z o.o.

Pl. Rodła 8 70-419 Szczecin tel.: 91 359 46 31 fax: 91 359 46 32 e-mail: informatyka@medialand.pl www.medialand.pl NIP: 851-259-97-54

ul. Niemierzyńska 17A 71-441 Szczecin tel.: 504 300 148 e-mail: info@ntconsult.pl www.ntconsult.pl NIP: 955-219-90-04

Nasza oferta to obsługa informatyczna: doradztwo, sprzedaż i konfiguracja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, projektowanie, instalacja i konfiguracja, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, serwis sprzętowy i programowy.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i współpracy z firmami z różnych branż możemy zaoferować stabilne oraz przydatne na co dzień narzędzia IT. Stale poszukujemy nowych rozwiązań, aby dopasować nasze oprogramowanie do aktualnych zmian oraz rosnących wymagań klientów.

We offer IT services: consulting, sales and configuration of computer hardware and software, design, installation and configuration, creating and maintaining websites, servicing the hardware and software.

Due to many years of experience and cooperation with companies from different industries, we can offer a stable and useful in everyday life IT tools. We are constantly looking for new solutions to match our software to the current changes and growing customer demands.

Unser Angebot umfasst IT-Dienstleistungen: Beratung, Verkauf und Konfiguration von Hardware und Software, Projizieren, Installation und Konfiguration, Einrichtung und Erhaltung von Webseiten, Internetshop und Programme.

Dank jahrelanger Erfahrung und Zusammenarbeit mit Firmen aus unterschiedlichen Branchen können wir Ihnen stabile und im Alltag bewahrte IT-Werkzeuge anbieten. Ständig suchen wir nach neuen Lösungen, um unser Software an die jeweiligen Änderungen und wachsenden Kundenanforderungen anzupassen.

IT IT IT

Wspieramy klientów w realizacji celów biznesowych przez efektywne wykorzystanie systemów informatycznych. Naszą misję realizujemy, dostarczając przedsiębiorstwom rozwiązania informatyczne z rodziny Xpertis.

Jesteśmy certyfikowanym partnerem firmy Microsoft. Od ponad dekady budujemy sukces naszych klientów, wdrażając oprogramowanie w przedsiębiorstwach na rynku polskim i niemieckim. Oferujemy systemy ERP do kompleksowego zarządzania firmą, oprogramowanie CRM i tworzenie aplikacji dedykowanych.

197


IT IT IT

198

Objectconnect

Profi-Data Sp. z o.o.

ul. Welecka 22E 72-006 Mierzyn tel.: 91 483 39 66 e-mail: info@objectconnect.pl www.objectconnect.pl NIP: 851-308-69-04

ul. Milczańska 30A 70-107 Szczecin tel.: 91 489 80 00 fax: 91 488 41 66 e-mail: profidata@profidata.com.pl www.profidata.com.pl NIP: 852-000-27-94

Firma programistyczna działająca na rynku europejskim. Od ponad 10 lat zajmuje się przeprowadzaniem analiz procesów biznesowych w firmach oraz tworzeniem oprogramowania pod potrzeby klientów. ObjectConnect ma w ofercie także systemy on-line dla firm, np. www.NaSerwerze.pl

Jesteśmy domem software’owym, tworzącym zaawansowane technologicznie systemy informatyczne. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji i wdrażaniu własnego oprogramowania przeznaczonego dla ubezpieczeń, bankowości, transportu, przemysłu oraz administracji publicznej. Partner SAP.

The software company operating on the European market. For over 10 years it has been dealing with conducting of business process analyses in companies and software development for customers’ needs. ObjectConnect offers also on-line systems for companies such as www.NaSerwerze.pl

We are a software house which creates technologically advanced information systems. We have got long-term experience in designing, production and implementation of our own software aimed for insurance, banking, transport, industry and public administration sectors. SAP partner.

Wir sind eine auf dem europäischen Markt tätige Programmierfirma. Seit über 10 Jahren beschäftigen wir uns mit Analysen von Businessprozessen in Firmen und mit Entwicklung von Software ensprechend den Kundenbedürfnissen. ObjectConnect hat in ihrem Angebot auch On-Line-Systeme für Firmen wie z.B. www.NaSerwerze.pl

Wir sind ein Software-Haus und befassen uns mit der Entwicklung von technologisch fortgeschrittenen IT-Systemen. Wir haben jahrelange Erfahrung in Projektierung, Produktion und Einleitung eigener Software im Bereich von Versicherungen, Bankwesen, Transport, Industrie und öffentlicher Verwaltung. SAP-Partner.

Seetech S.C.

Softlandia Sp. z o.o.

ul. Modra 9A 71-220 Szczecin tel.: 91 432 80 40 fax: 91 432 80 44 e-mail: seetech@seetech.pl www.seetech.pl NIP: 852-115-02-32

ul. Królowej Jadwigi 20A 70-262 Szczecin tel.: 91 488 29 10 fax: 91 489 21 01 e-mail: biuro@softlandia.pl www.softlandia.pl NIP: 852-232-22-50

Wieloletni partner firmy Microsoft, o prestiżowym tytule Microsoft Gold Certified Partner, koncentrujący się na wdrożeniach systemu Microsoft Dynamics NAV oraz serwisie powdrożeniowym. Nasze doświadczenie potwierdzają zakończone sukcesem wdrożenia oraz liczne certyfikaty naszego zespołu.

Doradztwo, sprzedaż, wdrożenie, serwis systemu SYMFONIA®, systemu zarządzania FORTE®, systemu CRM – ACT! by Sage. Sprzedaż serwerów. Jedyne w regionie autoryzowane Centrum Edukacyjne Symfonii. Wieloletnie doświadczenie, stabilna kadra, znajomość procesów biznesowych, współpraca z uczelniami.

Long-term partner of Microsoft with a prestigious title of Microsoft Gold Certified Partner, focusing on the implementation of Microsoft Dynamics NAV system and after-implementation service. Our experience is confirmed by the successful implementation and numerous certificates issued to our team.

Counseling, sales, implementation, service of SYMFONIA ® System, FORTE ® Management System, CRM - ACT! by Sage system. Sale of servers. The only authorized Symfonia Education Center in the region. Many years of experience, a stable staff, knowledge of business processes, collaboration with universities.

Jahrelanger Partner der Firma Microsoft mit dem Prestigetitel Microsoft Gold Certified Partner, der sich auf Einführung des Systems Microsoft Dynamics NAV und auf Service nach der Systemeinführung konzentriert. Unsere Erfahrung kann durch die erfolgreich durchgeführten Systemeinführungen und zahlreiche Zertifikate unseres Teams bestätigt werden.

Beratung, Verkauf, Einführung, Service für das System SYMFONIA®, Managementsystem FORTE®, CRM-ACT-System by Sage! Serververkauf. Das einzige in der Region autorisierte Bildungszentrum für Symfonia. Jahrelange Erfahrung, stabiles Personal, Kenntnisse der Business-Prozesse, Zusammenarbeit mit Hochschulen.


Tursoft Firma Usługowo-Handlowa Marek Żuber

Unizeto Technologies SA

ul. Królowej Jadwigi 12/51 78-600 Wałcz tel.: 502 120 140 e-mail: tursoft@op.pl www.macrologic.pl NIP: 765-120-51-26

ul. Królowej Korony Polskiej 21 70-486 Szczecin tel.: 91 480 12 01 fax: 91 480 12 20 e-mail: szczecin@unizeto.pl www.unizeto.pl NIP: 852-000-64-44

The company deals with a complete IT service of companies, starting with the counseling within the scope of the use of IT up to the delivery of complex solutions, computer hardware, software and services.

The producer and integrator of IT solutions, supplier of data center and mass services connected with an electronic signature, mass printouts and envelope inserting. The company’s main domains are system solutions for safe exchange of e-documents, and identity management in teleinformatic systems.

Unsere Firma befasst sich mit der komplexen IT-Firmenbetreuung, beginnend mit der Beratung im Bereich der IT-Verwendung, bis zur Lieferung von komlexen Lösungen, Hardware, Software und Dienstleistungen.

Hersteller und Integrator von IT-Lösungen, Dienstleister von Datenzentren und der mit elektronischer Unterschrift verbundenen Massendienstleistungen, Massenausdrucke und Kuvertieren. Die Domäne unserer Gesellschaft sind Systemlösungen für einen sicheren Wechsel von E-Dokumenten und Identitätsmanagement in IT-Systemen.

Visioncom

Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa Alfa Sp. z o.o.

ul. Łubinowa 55/3 70-785 Szczecin tel.: 609 355 111 fax: 91 88 66 171 e-mail: biuro@visioncom.pl www.visioncom.pl NIP: 955-220-20-02

ul. Kukułeczki 56 71-698 Szczecin tel.: 91 432 89 81 ; 91 455 76 94 fax: 91 455 77 88 e-mail: alfatv@alfatv.pl www.alfatv.pl NIP: 851-100-99-57

Firma specjalizuje się w projektowaniu stron internetowych oraz e-commerce. Ponadto oferujemy usługi z zakresu outsourcingu IT.

Firma funkcjonuje na rynku od 1991 roku. Do podstawowych dziedzin naszej działalności należą: tworzenie systemów informatycznych dla gmin, miast i powiatów oraz jednostek podległych tym urzędom; produkcja programów telewizyjnych, filmów promocyjnych i dokumentalnych.

The company specializes in website design and e-commerce. Moreover, we provide services in the area of IT outsourcing.

The company has been functioning on the market since the year 1991. Our basic areas of operation include: creation of IT systems for communes, cities and poviats, as well as the units subordinate to these authorities; production of TV programs, promotional and documentary movies.

Unsere Firma spezialisiert sich auf Webseitenerstellung und E-Commerce. Darüber hinaus bieten wir Dienstleistungen im Bereich von IT-Outsourcing an.

Unsere Firma ist auf dem Markt seit dem Jahre 1991 tätig. Zu den Hauptschwerpunkten unserer Tätigkeit gehören: Entwicklung von ITSystemen für Gemeinden, Städte, Landkreise sowie für die ihnen untergeordneten Einheiten; Herstellung von Fernsehprogrammen, Werbe- und Dokumentarfilmen.

IT IT IT

Firma zajmuje się pełną informatyczną obsługą firm, począwszy od doradztwa w zakresie wykorzystania informatyki po dostawę kompleksowych rozwiązań, sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług.

Producent i integrator rozwiązań IT, dostawca usług centrum danych oraz usług masowych związanych z podpisem elektronicznym, wydrukami masowymi i kopertowaniem. Domena spółki to systemowe rozwiązania bezpiecznej wymiany e-dokumentów oraz zarządzanie tożsamością w systemach teleinformatycznych.

199


ADMINISTRACJA ADMINISTRATION VERWALTUNG

200

Ask Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Cinte

ul. Chmielewskiego 22A 70-028 Szczecin tel.: 91 483 82 60 fax: 91 483 78 97 e-mail: biuro@ask-si.pl www.ask-si.pl NIP: 851-260-33-03

ul. Struga 18 71-784 Szczecin tel.: 603 038 313 fax: 91 350 02 05 e-mail: info@cinte.pl www.cinte.eu NIP: 666-191-99-96

Kompleksowe usługi informatyczne dla przedsiębiorstw, instytucji samorządowych, edukacji oraz placówek medycznych.

Usługi IT: serwis, edukacja, wdrożenia, serwisy web, strony WWW.

Comprehensive IT services for enterprises, self-governmental institutions, education and medical institutions.

IT services: servicing, education, implementation, web services and websites.

Komplette Informatikdienstleistungen für Unternehmen, Selbstverwaltungsinstitutionen, Bildungs- und Medizinzentren.

IT-Dienstleistungen: Service, Schulungen, Einführungen, Webservice, Webseiten.

Mh-Informatyka Bartłomiej Łańcucki

Netarc

ul. Monte Cassino 6 75-412 Koszalin tel.: 694 482 125 ; 668 801 391 e-mail: biuro@mh-informatyka.pl www.mh-informatyka.pl NIP: 673-165-44-00

ul. Klonowica 11B/35 71-244 Szczecin tel.: 91 885 18 12 fax: 91 885 33 01 e-mail: biuro@netarc.pl www.netarc.pl NIP: 852-222-64-57

Dostarczamy klientom najnowsze rozwiązania z zakresu informatyzacji przedsiębiorstwa, programy księgowe i handlowe Comarch Optima, Comarch CDN XL oraz sprzęt komputerowy. Świadczymy usługi wdrożeniowe, szkoleniowe, serwisowe. Oferujemy fachowe doradztwo w zakresie bezpieczeństwa danych.

Firma zajmuje się kompleksowym outsourcingiem IT, wdrażaniem systemów teleinformatycznych, systemów zarządzania i systemów księgowych. Doradzamy w sprawach rozwiązań systemowych i dobieramy rozwiązania do indywidualnych potrzeb klienta. Tworzymy również i zarządzamy portalami internetowymi.

We provide customers with the latest innovations within the scope of information technology of companies, accounting and business software, Comarch Optima, Comarch CDN XL, and computer hardware. We provide implementation, training and handling services. We offer professional counseling on data security.

The company is engaged in comprehensive IT outsourcing, implementation of teleinformatic systems, management and accounting systems. We advise on matters of system solutions and we choose the solutions adjusted to the needs of an individual customer. We also create and manage Internet portals.

Unsere Kunden beliefern wir mit den neuesten IT-Lösungen für Unternehmen, Buchführungs- und Handelssoftware von Comarch, Optima, Comarch CDN CL sowie Hardware. Wir bieten Einleitungs-, Schulungs- und Servicedienstleistungen an. Unser Angebot enthält auch Fachberatung im Bereich von Datensicherheit.

Das Angebot unserer Firma umfasst komplexes IT-Outsourcing, Einführung von IT-, Management- und Buchhaltungssystemen. Wir beraten im Bereich von Systemlösungen und wählen Lösungen, die individuellen Kundenbedürfnissen angepasst sind. Darüber hinaus werden von uns Internetportale eingerichtet und verwaltet.


System-IT

ul. Struga 42 70-784 Szczecin tel.: 91 484 89 66 fax: 91 885 14 78 e-mail: biuro@progress.info.pl www.progress.info.pl NIP: 955-189-40-15

ul. S. B. Lindego 3 71-315 Szczecin tel.: 91 886 17 73 fax: 91 886 17 83 e-mail: emilia.szczesna@system-it.pl www.system-it.pl NIP: 955-168-88-18

Obsługa informatyczna firm w zakresie: instalacji oprogramowania, usuwania usterek i naprawy sprzętu. Administracja infrastrukturą sieciową, szkolenia personelu, profesjonalna archiwizacja danych, odzyskiwanie utraconych danych. Własny serwis, krótki czas naprawy. Obsługa klientów indywidualnych.

Nasz firma oferuje usługi z zakresu IT. Bezpieczeństwo, niezawodne działanie struktur teleinformatycznych, outsourcing oraz integracja systemów komputerowych to strategiczne punkty charakteryzujące profil działalności naszej firmy. Zapraszamy do współpracy.

IT servicing of companies within the scope of: software installation, removal of errors and hardware repairs. Administration of network infrastructure, personnel trainings, professional data archiving, and recovery of lost data. Our own service, short repair time. Servicing of individual customers.

Our company offers services within the scope of IT. Security, reliable operation of teleinformatic structures, outsourcing and integration of computer systems are strategic points that describe our company’s profile of activity. We invite you to establish cooperation.

IT-Service für Firmen im Bereich von: Software-Installation, Mängelbeseitigung und Reparaturen des Hardware, Verwaltung der Netzinfrastruktur, Personalschulungen, professionelles Datenbackup, Wiedergewinnung der verlorenen Daten. Eigenes Service, kurzfristige Reparaturen. Betreuung der individuellen Kunden.

Unsere Firma hat in ihrem Angebot IT-Dienstleistungen. Sicherheit, zuverlässige teleinformatische Strukturen, Outsourcing und Integration von Computersystemen sind strategische Punkte, die das Tätigkeitsprofil unserer Firma charakterisieren. Wir hoffen auf eine Zusammenarbeit mit Ihnen.

X-Comp Sp. z o.o.

Zenden

ul. Tama Pomorzańska 26 70-952 Szczecin tel.: 91 312 34 60 fax: 91 312 34 61 e-mail: biuro@xcomp.pl www.xcomp.pl NIP: 955-194-51-32

ul. Kadetów 1A/U1 71-227 Szczecin tel.: 91 483 18 78 fax: 91 882 13 46 e-mail: biuro@zenden.pl www.zenden.pl NIP: 858-120-67-69

Firma oferuje klientom kompleksową obsługę IT oraz sprzęt i oprogramowanie najwyższej klasy (mamy ISO 9001:2008, 27001:2007). Nasza działalność skupiona jest w czterech dziedzinach: 1) Dostawy sprzętu i oprogramowania. 2) Zabezpieczenie danych. 3) Serwis. 4) Outsourcing usług informatycznych.

Nadrzędnym celem naszej firmy jest niesienie pomocy wszystkim, którzy chcą powierzyć kompleksową obsługę transakcji wewnątrzwspólnotowych profesjonalnemu podmiotowi – firmie Zenden. Serdecznie zapraszamy!

The company offers to its customers a comprehensive IT service, as well as the highest class hardware and software (we have got ISO 9001:2008, 27001:2007). Our activity focuses on four areas: 1) Delivery of hardware and software. 2) Data protection. 3) Service. 4) Outsourcing of IT services.

A primary aim of our company is to help everybody who wants to entrust a comprehensive handling of intra-community transactions to a professional entity - Zenden company. We kindly invite you to visit us!

Wir bieten unseren Kunden eine komplexe IT-Betreuung sowie höchstklassige Hardware und Software an (wir sind nach ISO 9001:2008, 27001:2007 zertifiziert). Wir spezialisieren uns auf folgende vier Schwerpunkte: 1) Lieferungen von Hardware und Software. 2) Datensicherung. 3) Service. 4) Outsourcing der IT-Dienstleistungen.

Das übergeordnete Ziel unserer Firma ist Hilfeleistung für diejenigen, die unser professionelles unter der Firma ZENDEN tätiges Unternehmen mit der komplexen Betreuung von innergemeinschaftlichen Geschäften beauftragen möchten. Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit mit Ihnen!

ADMINISTRACJA ADMINISTRATION VERWALTUNG

Progress Systemy Informatyczne Krzysztof Paczkowski

203


E-COMMERCE E-COMMERCE E-COMMERCE

204

10Q Grupa Interaktywna

AC Systemy Komputerowe Stanisław Bor Sp. Jawna

Plac Zgody 1/13 70-472 Szczecin tel.: 609 628 107 ; 606 877 726 e-mail: info@10q.pl www.10q.pl NIP: 855-137-16-01

ul. Monte Cassino 35 72-600 Świnoujście tel.: 91 888 88 88 fax: 91 888 83 50 e-mail: kontakt@acsystemy.pl www.acsystemy.pl NIP: 855-129-92-81

Szeroko pojęty marketing internetowy. W naszej ofercie znajduje się tworzenie serwisów i portali internetowych, identyfikacja wizualna firm, fotografia reklamowa i 3D oraz usługi dla sklepów internetowych. Specjalizujemy się w marketingu mobilnym.

1) Dostawca internetu. 2) Telefonia VOIP. 3) Telewizja internetowa. 3) Salon komputerowy. 4) Serwis urządzeń komputerowych. 5) Sprzedaż i wdrożenie systemów finansowo-księgowych oraz magazynowych. 6) Urządzenia fiskalne. 7) Strony WWW.

Internet marketing in its broad meaning. In our offer you may find the creation of web services and portals, visual identification of companies, advertising and three-dimensional photography, as well as the services for e-shops. We specialize in mobile marketing.

1) Internet provider. 2) VOIP telephony. 3) Internet television. 3) Computer showroom. 4) Service of computer devices. 5) Sale and implementation of accounting and finance, and warehouse systems. 6) Fiscal devices. 7) Webpages.

Weit und breit bekanntes Internetmarketing. In unserem Angebot befinden sich Gestaltung von Webportalen und Webservicen, visuelle Firmenidentifikation, Werbefotografie und 3D als auch Dienstleistungen für Online-Shops. Unsere Spezialisierung ist Mobile-Marketing.

1) Internetanbieter. 2) VOIP Funk. 3) Internetfernsehen. 3) Computersalon. 4) Service der Hardware. 5) Verkauf und Einführung der Finanz- und Buchhaltungssysteme sowie Lagerhaussysteme. 6) Fiskalanlagen. 7) Webseiten

B2B Sp. z o.o.

DATA-PC Przemysław Ciesielczyk

ul. Św. Wincentego 114 Lok. 340 03-291 Warszawa tel.: 22 378 30 09 e-mail: office@smbnavigator.com www.smbnavigator.com NIP: 524-268-52-40

ul. Wielkopolska 43A 71-450 Szczecin tel.: 507 025 167 ; 603 631 731 e-mail: biuro@data-pc.pl www.data-pc.pl NIP: 955-198-60-71

Właściciel portalu internetowego zrzeszającego małych i średnich przedsiębiorców, głównie z Europy, z ponad 20 branż. SMB Navigator jest wielojęzyczną platformą kojarzącą oferty firm, promuje producentów, hurtowników i dostawców na rynkach zagranicznych.

Kompleksowa obsługa informatyczna firm: serwis sprzętu komputerowego, administracja sieciami komputerowymi oraz całą infrastrukturą informatyczną, sprzedaż sprzętu komputerowego i oprogramowania, strony internetowe, projekty graficzne, hosting.

The owner of an Internet portal associating small and medium entrepreneurs, mainly from Europe, from over 20 industries. SMB Navigator is a multilingual platform which connects companies’ offers, promotes producers, wholesalers and suppliers on foreign markets.

Comprehensive IT services for companies: servicing of computer hardware, administration of computer networks and of the entire IT infrastructure, sales of computer hardware and software, websites, graphic designs, hosting.

Der Inhaber des Webportals, das vereinigt Klein- und Mittelunrenehmen vor allem aus Europa von über 20 Branchen. SMB-Navigator ist mehrsprachige Internetplatform, die stetzt die Firmenangebote zusammen, bewirbt die Hersteller, Großhändler und Lieferanten auf den ausländischen Märkten.

Volle Firmenbedienung: Imagepflege , Hardware, Verwaltung der Computernetze und informatischen Infastruktur, Verkauf der Hardware und Software, Webseiten, Grafikprojekte, Hosting.


Enterso Sp. z o.o.

Interreklama Radosław Zacha

ul. Bolesława Śmiałego 3/4 70-350 Szczecin tel.: 791 791 151 e-mail: bok@enterso.pl www.enterso.pl NIP: 852-256-80-57

ul. Gryczana 14 70-787 Szczecin tel.: 511 678 058 e-mail: kontakt@interreklama.pl www.interreklama.pl NIP: 851-281-52-35

We realize our own innovative items in the IT world. Our products help people in their daily work, conducting business, and making money. Enterso company operates primarily to help to develop a given industry in an innovative manner that is ahead of the competition.

We creatively use the potential of the Internet, in an effective manner promoting our customers’ brands. We specialize in designing and maintaining of professional websites. We are an interactive agency which enables our customers to make an accurate investment in the Internet.

Wir realisieren eigene, innovative Ideen in der IT-Welt. Unsere Produkte helfen den Menschen in der täglichen Arbeit, im Unternehmen, Geldverdienen. Firma Ernsto soll vor allem bei Entwicklung der Branche auf moderne und konkurenzlose Weise helfen.

Kreativ nützten wir das Potential vom Internet und erfolgreich bewerben wir die Marken unserer Kunden. Wir spezialisieren uns auf profesionelle Gestaltung sowie Haltung der Webseiten. Wir sind interaktive Agentur, die unseren Kunden eine Investition in Internet ermöglicht.

Intymna.pl Sp. z o.o.

Markom

ul. Mieszka I 30 75-132 Koszalin tel.: 0 801 003 059 fax: 94 343 30 18 e-mail: moda@intymna.pl www.intymna.pl NIP: 669-233-03-94

ul. Domańskiego 2 71-312 Szczecin tel.: 194 74 ; 91 487 55 75 fax: 91 487 57 05 e-mail: markom@telvinet.pl www.markom.szczecin.pl www.telvinet.pl NIP: 852-001-67-21

INTYMNA.PL® jest liderem sprzedaży bielizny damskiej przez Internet. Sklep powstał w 2001 r. Został uznany za sklep nr 1 m.in. w rankingu sklepów internetowych Wprost i Money.pl w 2006 i 2007 roku. Kolejne rankingi potwierdzają nieustanną popularność INTYMNA.PL®.

Internet: domeny – rejestracja, zarządzanie; hosting – projekt, wykonanie, utrzymanie stron internetowych; konta e-mail; sklepy internetowe. Telefoniczna informacja o firmach.

INTYMNA.PL ® is a leader in sales of women’s underwear over the Internet. The store was established in the year 2001. In 2006 and 2007 it was recognized as no. 1 shop in the ranking of on-line stores prepared by Wprost and Money.pl. The next rankings confirm the constant popularity of INTYMNA.PL ®. INTYMNA.PL® ist ein Leader der Online-Verkauf von Damenunterwäschen. Online-Shop entstand 2001 und wurde als Online-Shop Nummer eins im Ranking von Wprost und Money.pl in den Jahren 2006 und 2007 anerkannt. Die nächsten Rankings bestätigen die unaufhörliche Popularität von INTYMNA.PL®.

E-COMMERCE E-COMMERCE E-COMMERCE

Realizujemy własne, innowacyjne pozycje w świecie IT. Nasze produkty pomagają ludziom w codziennej pracy, prowadzeniu firmy, zarabianiu pieniędzy. Firma Enterso ma przede wszystkim pomagać rozwijać daną branżę w sposób nowatorski i wyprzedzający konkurencję.

Kreatywnie wykorzystujemy potencjał Internetu, w skuteczny sposób promując marki naszych klientów. Specjalizujemy się w profesjonalnym projektowaniu oraz utrzymaniu stron internetowych. Jesteśmy agencją interaktywną, umożliwiającą naszym klientom trafną inwestycję w Internet.

Internet: domains - registration, management, hosting - design, performance, maintenance of websites; e-mail accounts, Internet stores. Telephone information about companies.

Internet - Domain-Registrierung. Verwaltung, Hosting-Projekte, Einrichtung und Erhaltung von Webseiten, E-Mail-Konten, Internetshops. Telefonische Auskunft über Firmen.

205


E-COMMERCE E-COMMERCE E-COMMERCE

206

MAX.pl Sp. z o.o.

Proscape - IT & GSM Solutions

ul. Piotra Skargi 15 71-422 Szczecin tel.: 91 449 51 00 e-mail: info@max.pl www.max.pl NIP: 851-169-64-61

ul. Niedziałkowskiego 24 71-401 Szczecin tel.: 0801 000 859 tel.: 91 881 21 92 ; 697 40 40 44 fax: 91 881 21 93 e-mail: info@proscape.pl www.proscape.pl NIP: 852-236-79-04

Dynamicznie rozwijająca się firma konsultingowa, specjalizująca się w doradztwie biznesowo-technologicznym. Jak powiedział Marion Harper: „Dobre zarządzanie biznesem to zarządzanie przyszłością, a zarządzanie przyszłością to zarządzanie informacją“.

Specjalizujemy się w konsultingu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań opartych na technologiach informatycznych. W naszej ofercie można znaleźć m.in. serwery internetowe o wysokiej niezawodności, certyfikaty SSL zabezpieczające połączenia sieciowe oraz rozwiązania z zakresu telefonii mobilnej GSM.

A dynamically developing consulting company that specializes in business and technology counseling. As Marion Harper said: “Good business management is the management of future and future management is information management.”

We specialize in consulting and implementation of modern solutions based on IT technologies. In our offer you may find, among others, highly reliable Internet servers, SSL certificates securing network connections and solutions within the scope of GSM mobile telephony.

Wir sind eine sich dynamisch entwickelnde Consulting-Firma, die sich auf Business- und Technologieberatung spezialisiert. “Gutes Business Management heißt Zukunftsmanagement, und Zukunftsmanagement heißt Informationsmanagement” - so sagte Marion Harper.

Wir spezialisieren uns auf Consulting und Einleitung der modernen auf ITTechnologien basierenden Lösungen. Unser Angebot enthält u.ä.: einwandfreie Internet-Server, SSL-Zertifikate zur Sicherung der Netzverbindungen und Lösungen aus dem Bereich der Mobilfung GSM.

Serwis Finansowy Trend

Simula-Car-HT Jarosław Kraszewski

ul. Żółkiewskiego 5/13 70-345 Szczecin tel.: 606 261 026 e-mail: info@trend.biz.pl www.trend.biz.pl NIP: 852-123-13-38

ul. Kusocińskiego 31/3 70-237 Szczecin tel.: 669 642 888 e-mail: simula-car@simula-car.eu www.simula-car.eu NIP: 852-108-89-06

Serwis powstał pod koniec 2005 r. Firma zajmuje się publikacją bieżących informacji z rynków finansowych oraz sprzedażą produktów finansowych przez Internet.

Głównym celem działalności Simula-Car-HT jest dostarczanie profesjonalnych symulatorów edukacyjnych: nauki jazdy dla ośrodków szkolenia kierowców, wózków widłowych dla firm szkoleniowych oraz maszyn specjalnych. Świadczymy także usługi outsourcing IT dla firm.

The service was set up at the end of the year 2005. The company is engaged in the publication of current information from the financial markets and sales of financial products via the Internet.

The main objective of Simula-Car-HT is to provide professional educational simulators: driving training for centers providing trainings for drivers, forklift training for companies and special machines. We provide also IT outsourcing services for companies.

Unser Service enstand ende 2005. Unsere Firma befasst sich mit der Veröffentlichung von laufenden Informationen aus Finanzmärkten und mit Verkauf von Finanzprodukten per Internet.

Das Hauptziel der Simula-Car-HT ist Lieferung von professionellen Fahrsimulatoren für Fahrerschulungszentren, Gabelstaplern für Schulungsfirmen und Sondermaschinen. Unser Angebot umfasst auch Dienstleistungen im Bereich von IT-Outsourcing für Firmen.


Wałecki Portal Informacyjny S.C. ul. Orla 3 78-600 Wałcz tel.: 605 458 741 e-mail: ziemiawalecka@wp.pl www.ziemiawalecka.pl NIP: 765-165-97-84

Pierwsza w powiecie wałeckim gazeta on-line. Firma zajmuje się budową stron WWW, pośrednictwem reklamowym i działalnością wydawniczą. Współpracujemy również ze stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi w celu pozyskiwania środków unijnych. The first on-line newspaper in the poviat of Wałcz. The company deals with construction of websites, advertising intermediation and publishing activity. We cooperate also with associations and natural persons in order to gain the EU funds.

E-COMMERCE E-COMMERCE E-COMMERCE

Die erste On-Line-Zeitung im Landkreis Wałcz. Wir beschäftigen uns mit Errichtung von Webseiten, Werbevermittlung und Verlagstätigkeit. Wir stehen in Zusammenarbeit mit Vereinen und natürlichen Personen zwecks Gewinnung der EU-Subventionen.

207


Artgalle Galeria Sztuki Współczesnej

Bardins Sp. z o.o.

ul. Bogusława 7 70-440 Szczecin tel.: 91 488 17 01 e-mail: jolagalle@poczta.onet.pl www.artgalle.art.pl NIP: 851-124-26-07

ul. Niedziałkowskiego 24 71-410 Szczecin tel.: 91 420 10 90 fax: 91 886 47 15 e-mail: info@bardins.pl www.bardins.pl NIP: 851-257-07-27

Galeria komercyjna, skupiająca wybitnych polskich artystów tworzących współczesne dzieła malarskie, grafikę, rzeźbę oraz unikatowe szkło. W galerii działa pracownia ceramiczna udostępniana także do spotkań integracyjnych połączonych z warsztatami. Doradztwo i aranżacja wnętrz. Commercial gallery which brings together prominent Polish artists who create contemporary paintings, graphics, sculpture and unique glass. There operates a ceramic workshop in the gallery which is also made available for group integration meetings connected with workshops. Counseling and interior design.

208

Sprzedaż specjalistycznego oprogramowania do projektowania 3D i wizualizacji oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie. Fotogrametria cyfrowa, laserowe skanowanie 3D, pomiar 3D, digitalizacja obiektów użytkowych i zabytkowych. Sale of specialist software for three-dimensional designing and visualization, and conduct of trainings within this scope. Digital photogrammetry, 3D laser scanning, 3D measurement, digitizing of utility buildings and monuments.

Komerzielle Galerie versammelt hervorragende polnische Künstler, die die modernen Kunstwerke aus Malerei, Graphik, Skulptur und dem einzigartigen Glas schöpfen. In der Galerie wirkt Keramikatelier, das auch für Integrationstreffen mit Werkstätten zur Verfügung steht. Beratung und Innendekoration.

Verkauf der Spezialsoftware für 3D-Gestaltung und Visualisierung sowie Schulungen in diesem Bereich. Ziffer-Photogrammetrie, 3D-Lasereinscannen, 3D-Messung, Digitalisierung der Nutzgebäude und historischen Gebäude.

Ilmar Ilona Samborska

Kodak Express - Fotografika

ul. Sabały 25 71-341 Szczecin tel.: 91 829 91 26 ; 91 487 07 27 fax: 91 829 91 26 e-mail: biuro@drukfoto.pl www.drukfoto.pl NIP: 852-060-83-44

ul. Bol. Krzywoustego 54 70-315 Szczecin tel.: 91 484 56 71 fax: 91 484 56 71 e-mail: sklep@fotografika.pl www.fotografika.pl NIP: 852-040-36-65

Kompleksowa obsługa fotograficzna. Zdjęcia reportażowe z uroczystości: ślub, chrzest, pierwsza komunia, absolutorium itp. Zdjęcia w szkołach, przedszkolach, na uczelniach (tableau, księgi absolwentów). Zdjęcia studyjne i reklamowe. Poligrafia – wydruki cyfrowe, proj. druków reklamowych i wizytówek.

Wywoływanie filmów, zdjęcia cyfrowe. Zdjęcia do dokumentów (dowód, paszport, wiza, dyplom, legitymacja). Reprodukcja i retusz starych zdjęć. Zdjęcia na płótnie i na kubkach. Obsługa imprez okolicznościowych i rodzinnych, ślubów, chrztów. Sprzedaż ramek, albumów i sprzętu fotograficznego.

A comprehensive photographic service. Reportage photos from events: wedding, baptism, first communion, being given a certificate of completion of studies, etc. Images at schools, universities (tableau, books of graduates). Studio and advertising photos. Printing - digital prints, designs of advertisement prints and business cards.

Developing films, digital photos. Photos to documents (ID, passport, visa, diploma). Reproduction and retouching of old photos. Photos on canvas and mugs. Handling of special and family events, weddings, baptisms. Sale of frames, albums and photographic equipment.

Komplexe Fotobedienung. Fotoreportagen der Feierlichkeiten: Hochzeitsfeieren, Tauchfeiern, Erstkommunion, Abgangsfeiern u. ä. Fotos in den Schulen, Kindergärten, Hochschulen (Fototafel, Absolventsbücher). Studiofotos und Werbefotos. Polygrafisches Gewerbe: Digital-Druck, Gestaltung der Werbedrucke und Visitenkarten.

Entwicklung von Filmen, Digitalfotos. Aufnahmen für Dokumente (Personalausweis, Pass, Visum, Diplom, Ausweis). Renovierung und Retusche von von alten und zerstörten Aufnahmen. Fotos auf Leinwand und Becher. Fotoservice bei Gelegenheits- und Familienveranstaltungen, Hochzeits- und Tauffeiern. Verkauf von Rahmen, Alben und Fotoequipment.


On-Screen Multimedia Solutions

PACH Paweł Chmielewski

ul. Szafera 128/27 71-245 Szczecin tel.: 508 828 797 e-mail: oms@on-screen.tv www.on-screen.tv NIP: 852-223-20-50

ul. Gdańska 3C 70-660 Szczecin tel.: 91 464 00 58 ; 501 163 903 fax: 91 464 00 58 e-mail: info@pach.pl www.pach.pl NIP: 852-227-36-98

Produkcja filmów i grafik reklamowych, wideoklipów i filmów z imprez okolicznościowych. Reportaże, filmy korporacyjne.

Production of films and advertising graphics, music videos and videos from events. Reports, corporate videos.

Grafika, fotografia reklamowa i produktowa, wydawnictwo, reklama zewnętrzna, identyfikacja wizualna i kreowanie wizerunku firm, serwisy i sklepy internetowe, druk offsetowy i wielkoformatowy.

Graphics, advertising and product photography, publishing, outdoor advertising, corporate visual identity and public relations, services and Internet stores, offset and large format printing.

Werbegrafiken- und Filmproduktion. Produktion von Video-Clips und Filmen von Gelegenheitsveranstaltungen. Reportagen, Korporationsfilme.

Grafik, Werbe- und Produktfotografie, Verlag, Außenwerbung, visuelle Identifizierung und Gestaltung des Firmenimages. Services und Internetshop. Offset- und Großformatdruck.

Ramki Foto Stanisław Gazda

Video-Foto Tomasz Michalski

ul. Narożna 66 71-499 Szczecin tel.: 603 912 577 fax: 91 426 11 10 www.ramkifoto.pl NIP: 851-190-70-07

ul. Wojska Polskiego 8/1A 78-600 Wałcz tel.: 67 250 14 22 e-mail: videofilmowanie1@wp.pl www.videofilmowaniecyfrowe.prv.pl NIP: 765-107-07-84

Produkcja ramek do zdjęć z pleksi (9x13, 10x15, 13x18), legitymacyjnych, piórniki, breloczki. Hit roku: zegar z reklamą Państwa firmy. Przyjmujemy prace zlecone na wtryskarki. Posiadamy duże doświadczenie w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Production of photo frames with plexiglass (9x13, 10x15, 13x18), photos for pupils’ identity cards, pencil cases, key rings. Hit of the year: a clock with an advertisement of your company. We accept the works assigned for injection molding machines. We have extensive experience in the plastics processing industry. Herstellung von Plexi-Fotorahmen (9x13, 10x15, 13x18), Ausweisetuis, Federmappen, Anhängsel. Jahreshit: eine Uhr mit der Werbung Ihrer Firma. Wir führen Spritzgussarbeiten aus. Jahrelange Erfahrung in der Kuststoffverarbeitung.

Oferujemy filmowanie oraz fotografowanie wszelkich uroczystości, wywoływanie zdjęć, zdjęcia do dokumentów. Prowadzimy sprzedaż art. fotograficznych, albumów, ramek itp.

We offer filming and taking photographs of any ceremonies, developing photographs, document photos. We conduct sales of photography articles, photo albums, frames, etc.

Unser Angebot enthält Filmen und Fotografieren bei allen Feierlichkeiten, Aufnahmenentwicklung, Fotoentwicklung, Ausweisfotos. Wir verkaufen Fotoartikeln, Fotoalben, Rahmen u.ä.

209


E-COMMERCE E-COMMERCE E-COMMERCE


AB Press Michał Abkowicz

Abkowicz Press Włodzimierz Abkowicz

Warzymice 176/8 72-005 Przecław tel.: 91 885 15 05 ; 606 431 426 fax: 91 885 15 06 e-mail: portal@szczecinbiznes.pl www.szczecinbiznes.pl NIP: 955-168-12-94

ul. Cukrowa 45/5 71-004 Szczecin tel.: 91 442 92 75 fax: 91 885 48 03 e-mail: redakcja@swiatbiznesu.com www.swiatbiznesu.com NIP: 955-149-67-86

Szczecinbiznes.pl - business portal of West Pomerania region issued by AB Press company, offering a variety of forms of advertising and promotional banners, promotional items, mailings. This is the first information service dedicated to the economy at the territory of West Pomerania, and issued in Polish and English. Szczecinbiznes.pl - Business Webportal des Westpommerns geleitet von AB Press-Unternehmen, schlägt unterschiedliche Formen der Werbung und Promotion wie Werbebanner, Werbeartikel, Mailing vor. Das ist das erste Informantionsservice, das der Wirtschaft auf dem Gebiet des Westpommerns auf Polnisch und Englisch gewidmet ist.

The publisher of the West Pomerania economic magazine “Świat Biznesu”. The organization of the annual competition for the economic event of the year and the business personality of the year in the West Pomerania region entitled Perły Biznesu [Pearls of the Business]. Organization of PR activity and promotional campaigns in media. Herausgeber des Wirtschaftsmagazins Westpommerns - “Świat Biznesu”. Organisation des alljährliches Wettbewerbs auf wirtschaftlichs Ereignis des Jahres und Businesspersönlichkeit des Jahres in Westpommern, wird als Businessperle genannt. Organisation der PR-Tätigkeit und Promotionskampagnen in Medien.

Agencja Aktorska Studio ABM Szczecin Grażyna Nieciecka-Puchalik

Agencja Artystyczna Odeon

ul. Krasickiego 13/1A 71-333 Szczecin tel.: 601 772 882 e-mail: szczecin@studioabm.com.pl www.studioabm.com.pl NIP: 852-136-69-37

ul. Witkiewicza 36/27 71-122 Szczecin tel.: 600 44 66 59 e-mail: biuro@agencjaodeon.pl www.agecjaodeon.pl NIP: 851-256-25-73

Profesjonalny casting. Baza aktorów z całej Polski, modelek, hostess. Realizacja filmów reklamowych, promocyjnych, instruktażowych itp. Pełna obsługa planu filmowego. Kompleksowa organizacja imprez artystycznych (także dla dzieci), integracyjnych, szkoleń, wydarzeń. Akcje promocyjne, targi.

Szeroko rozumiana działalność rozrywkowa i artystyczna, począwszy od impresariatu spektakli teatralnych po organizowanie wydarzeń dla firm.

Professional casting. The database of actors, models and hostesses from all over Poland. Performance of advertising, promotional, instructional movies, etc. The full servicing of a set. A comprehensive organization of artistic events (also for children), integration events, trainings, happenings. Promotional campaigns, fairs.

Entertainment and artistic activity in its wide meaning, starting with the management of theater shows up to the organization of events for companies.

Profesionelles Casting. Datenbank der Schauspieler, Modelle, Hostessen aus ganz Polen. Werbe-, Promotionss-, Schulungsfilme u. ä. Volle Bedienung des Drehortes. Gesamtheitliche Organisation der Kunstveranstaltungen (auch für Kinder), Integrationsfeiern, Schulungen, Ereingisse. Promotionstätigkeiten, Messen.

Sehr umfassende Unterhaltungs- und Kunsttätigkeit beginnend ab Veranstaltungsagentur der Theaterstücke bis zur Organisation der Veranstaltungen für Firmen.

MEDIA / ROZRYWKA MEDIA / ENTERTAINMENT MEDIEN / UNTERHALTUNG

Szczecinbiznes.pl – portal biznesowy Pomorza Zachodniego wydawany przez firmę AB Press proponuje różnorodne formy reklamy i promocji: banery, artykuły promocyjne, mailingi. To pierwszy serwis informacyjny poświęcony gospodarce na terenie Pomorza Zachodniego i wydawany w języku polskim i angielskim.

Wydawca magazynu gospodarczego Pomorza Zachodniego „Świat Biznesu“. Organizacja corocznego konkursu na wydarzenie gospodarcze roku i osobowość biznesu roku na Pomorzu Zachodnim, pn. Perły Biznesu. Organizacja działalności PR oraz akcji promocyjnych na łamach mediów.

213


Aluscena

Andy Scamps Orchestra - Andy Andrzej Szpak

ul. J.K. Kluka 44 71-499 Szczecin tel.: 601 706 452 fax: 91 426 11 73 e-mail: aluscena@aluscena.pl www.aluscena.pl NIP: 851-020-33-15

ul. Dzierżonia 68 A 71-792 Szczecin tel.: 91 426 98 22 ; 693 250 250 fax: 91 426 98 22 e-mail: andyso@poczta.onet.pl www.andys.republika.pl NIP: 851-152-31-91

Obsługa techniczna imprez: nagłośnienie, oświetlenie sceny, zadaszenia, podesty. Produkcja konstrukcji aluminiowych.

Zespół muzyczny występujący w Polsce i zagranicą. Występowali na Galach Mistrzów Sportu, balach Business Club, Lions Club czy Rotary Club. Występują na liniach promowych Viking Line, Stena Line i Silja Line. Bale, wesela, imprezy. Prowadzenie w językach: angielskim, szwedzkim, niemieckim.

MEDIA / ROZRYWKA MEDIA / ENTERTAINMENT MEDIEN / UNTERHALTUNG

Technical handling of events: sound, lighting of a scene, canopies, platforms. Production of aluminum structures.

Technische Dienstleistungen der Veranstaltungen: Beschallung, Bühnenbeleuchtung, Obdachung, Podeste. Herstellung der Aluminiumkonstruktionen.

Die Band spielt in Polen und im Ausland. Sie spielten für Sportmeistergala, Bälle von Business Club, Lions Club und Rotary Club. Sie spielen an den Fährenlinien Viking Line, Stena Line und Silja Line. Bälle, Hochzeitsfeste, Veranstaltungen. Leitung der Veranstaltungen in folgenden Sprachen: Englisch, Schwedisch, Deutsch.

Bipress Agencja Promocyjno-Wydawnicza Janina Piotrowska

Dekoracje.szczecin.pl

ul. Spółdzielców 20 C-12 72-006 Szczecin-Mierzyn tel.: 91 818 48 10 ; 91 433 40 81 fax: 91 818 48 10 e-mail: bip@bipress.pl www.bipress.pl NIP: 852-184-12-26

ul. Żubrów 6 Pok 110 71-616 Szczecin tel.: 500 646 130 ; 602 760 766 e-mail: info@dekoracje.szczecin.pl www.dekoracje.szczecin.pl NIP: 852-160-84-70

Obsługa firm w zakresie public relations. Profesjonalna promocja firm na łamach magazynu gospodarczego Nadmorski Przegląd Gospodarczy, adresowanego do polskich i zagranicznych przedsiębiorców. Pismo kolportowane na całym polskim wybrzeżu. Materiały w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Dekoracje sal bankietowych, konferencyjnych, balowych, weselnych. Produkcja i sprzedaż kompozycji kwiatowych do biur, recepcji, restauracji. Dekoracje z owoców i warzyw – carving. Wyposażenie wnętrz w dekoracje tekstylne: projekt, szycie, montaż.

Servicing of companies within the scope of public relations. Professional promotion of companies in the business magazine entitled Nadmorski Przegląd Gospodarczy, addressed to the Polish and foreign entrepreneurs. The letter is circulated around the entire Polish coast. Materials are available in Polish, German, and English.

Decorations of banquet rooms, conference rooms, ball rooms, wedding rooms. Manufacture and sale of floral arrangements for offices, reception desks, restaurants. Decorations made from fruit and vegetables - carving. Interior design in textile decorations: design, sewing, assembly.

PR-Dienstleistungen. Provesionelle Promotion der Firmen in dem Wirtschaftsmagazin “Nadmorski Przegląd Gospodarczy” für die polnischen und ausländischen Unternehmer. Magazin ist auf der ganzen polnischen Küste in der polnischen, deutschen und englischen Sprache verbreitet.

214

The music band performing in Poland and abroad. They took part in Gala Mistrzów Sportu [Sports Champions Gala], Business Club balls, and performed in Lions Club or Rotary Club. They perform on such ferries lines as Viking Line, Stena Line and Silja Line. Balls, wedding receptions, events. Conducted in the following languages: English, Swedish, and German.

Dekoration der Bankett-, Konferenz-, Hochzeits-, Ballsäle. Gestaltung und Verkauf der Blumenkompositionen für Büros, Rezeptionen, Restaurants. Früchte- und Gemüseschnitzereien - Carving. Innendekorationen: Gestaltung, Nähen, Montage.


Emaco

ul. Korzeniowskiego 2 70-211 Szczecin tel.: 91 434 56 63 fax: 91 489 03 59 e-mail: program@slowianin.org www.slowianin.org NIP: 852-001-06-93

Al. Wojska Polskiego 3 70-470 Szczecin tel.: 91 489 22 22 ; 606 499 399 fax: 91 434 09 34 e-mail: info@emaco.pl www.emaco.pl NIP: 851-031-25-30

Organizator projektów kulturalnych, przede wszystkim koncertów rockowych. Przygotowujemy również imprezy rekreacyjne w plenerze. Placówka organizująca najlepsze imprezy w mieście.

Wielkopowierzchniowe struktury namiotowe (od kilkuset do ponad 10000 mkw.), hale i pawilony namiotowe, wyposażenie dodatkowe, organizacja imprez, festiwali, koncertów, spotkań szkolnych i klasowych, imprez firmowych, festynów, jarmarków, prezentacji. Usługi przedstawicielskie na rynku skandynawskim.

The organizer of cultural projects, especially rock concerts. We also prepare outdoor recreational events. The center organizing the best parties in town.

Large tent structures (several hundred to more than 10000 square meters), halls and tent pavilions, additional equipment, organization of events, festivals, concerts, school and class meetings, corporate events, festivals, fairs and presentations. Representative services on the Scandinavian market.

Veranstalter der Kulturprojekte, vor allem Rockkonzerte. Wir bereiten auch Freizeitveranstaltungen unter freiem Himmer vor. Der beste Veranstaltungsorganisator in der Stadt.

Großflächenzeltstrukturen ( ab einige Hundert bis über 10000 qm.), Hallen und Festzelte, zusätzliche Ausrüstung, Organisation der Veranstaltungen, Festivals, Konzerte, Schul- und Klassentreffen, Betriebspartys, Feste, Jahrmärkte, Vorstellungen. Dienstleistungen des Vertreters auf dem skandinavischen Markt.

Fabryka Słowa

Kręgielnia MK Bowling

Al. Wojska Polskiego 31/4 70-473 Szczecin tel.: 91 421 46 42 fax: 91 421 46 42 e-mail: bury@eprestiz.pl www.eprestiz.pl NIP: 851-302-94-21

Al. Wyzwolenia 18-20/1B 70-554 Szczecin tel.: 91 483 93 99 fax: 91 483 93 88 e-mail: szczecin@mkbowling.pl www.mkbowling.pl NIP: 851-294-98-98

Wydawca miesięczników lifestyle’owych „Prestiż“ w Szczecinie, Koszalinie i Trójmieście.

Kręgielnia dysponuje czternastoma torami do gry, wśród nich są tory wyposażone w bandy ułatwiające grę dzieciom. System liczenia punktów oraz zarządzania torami jest całkowicie skomputeryzowany. Na antresoli znajduje się 16 stołów do bilarda i snookera.

Publisher of “Prestige” monthly lifestyle magazines in Szczecin, Koszalin and Trójmiasto.

The bowling center has fourteen tracks to play, and among them there are the tracks equipped with a band helping children to play. The scoring system and the management of the tracks are completely computerized. On the mezzanine there are 16 tables for billiard and snooker.

Herausgeber der Lifestyle-Monatszeitschriften “Prestiż” in Szczecin, Koszalin und Trójmiasto.

Kegelanlage mit 14 Kegelbahnen. Einige Kegelbahnen sind mit einer Bande ausgestattet, um den Kindern das Spielen zu erleichtern. Das Punktenzählsystem und Steuersystem der Kegelbahnen sind voll computergestützt. Im Halbgeschoss gibt es 16 Billard- und Snookertische.

MEDIA / ROZRYWKA MEDIA / ENTERTAINMENT MEDIEN / UNTERHALTUNG

Dom Kultury Słowianin

215


MEDIA / ROZRYWKA MEDIA / ENTERTAINMENT MEDIEN / UNTERHALTUNG

Kurier Szczeciński Sp. z o.o.

Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o.

Pl. Hołdu Pruskiego 8 70-550 Szczecin tel.: 91 442 91 00 ; 91 442 91 01 fax: 91 442 91 05 e-mail: marketing@kurier.szczecin.pl www.24kurier.pl NIP: 851-262-18-96

ul. Struga 6-8 70-777 Szczecin tel.: 91 464 44 01 fax: 91 464 44 02 e-mail: office@mts.pl www.mts.pl NIP: 851-010-96-16

Wydawanie gazet i pozostała działalność wydawnicza. Działalność agencji informacyjnych i reklamowych. Badanie rynku i opinii publicznej. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami.

Głównym przedmiotem działalności jest organizacja targów, m.in. BudGryf Szczecin, Energia, Wszystko dla Domu, Market Tour, Ogród, Organic. Działalność spółki obejmuje również wynajem hal i sal konferencyjnych oraz organizację i kompleksową obsługę dużych imprez plenerowych.

Issuing of newspapers and other publishing activities. The operation of information and advertising agencies. Market research and opinion polls. Lease and management of real estate.

The main business activity is the organization of trade fairs, among others, Bud-Gryf Szczecin, Energia [Energy], Wszystko dla domu [Everything for the House], Market Tour, Ogród [Garden], Organic. The company’s activity also includes lease of halls and meeting rooms, and organization and full servicing of large outdoor events.

Herausgabe der Zeitungen und übrige Verlagstätigkeit. Tätigkeit der Informations- und Werbeagenturen. Markt- und Öffentlichkeitsforschung. Verwaltung und Vermietung der Immobilien.

Der Hauptunternehmensgegenstand beruht auf der Organisation von Messen u.ä. Bud-Gryf Szczecin, Energie, Alles für Haus, Markt, Tour, Garten, Organic. Die Tätigkeit der Gesellschaft umfasst auch Vermietung von Hallen und Konferenzräumen, Organisation und komplexe Betreuung von großen Open-Air-Veranstaltungen.

Onomatopeja - Agencja Muzyczna

Pionier Sp.J. Jerzy Miśkiewicz, Wacław Szewczyk

ul. Skorpiona 6 71-771 Szczecin tel.: 889 099 196 fax: 91 818 48 10 e-mail: info@onomatopeja.pl www.onomatopeja.pl NIP: 851-284-64-54

ul. Wojska Polskiego 2 70-470 Szczecin tel.: 91 434 77 02 fax: 91 433 65 27 e-mail: info@kino-pionier.com.pl www.kino-pionier.com.pl NIP: 852-050-68-10

Organizacja imprez. Technika sceniczna (nagłośnienie, oświetlenie). Studio nagrań. Imprezy dla dzieci. Karaoke. Wesela i imprezy okolicznościowe.

Organization of events. Stage technology (sound, lighting). Recording studio. Events for children. Karaoke. Weddings and special events.

Organisation von Veranstaltungen. Bühnentechnik (Beschallung, Beleuchtung). Aufnahmestudio. Kinderpartys. Karaoke. Hochzeitsfeier und Gelegenheitsveranstaltungen.

216

Najstarsze bez przerwy działające kino na świecie (od 1907 roku), wpisane do księgi rekordów Guinnessa. Zapraszamy widzów do dwóch w pełni klimatyzowanych sal ze znakomitym nagłośnieniem. Wynajmujemy również sale na konferencje, spotkania, oświadczyny, urodziny.

The oldest continuously operating movie theater in the world (since the year 1907), entered into the Guinness Book of Records. We invite viewers come to two fully air-conditioned rooms with excellent sound system. We also rent rooms for conferences, meetings, engagement events, and birthdays.

Das seit 1907 ununterbrochen tätige älteste Kino der Welt wurde beim Guinness - Rekordbuch angemeldet. Wir laden unsere Gäste zu zwei klimatisierten Kinosälen mit ausgezeichneter Beschallung ein. Unsere Säle werden auch für Konferenzen, Treffen, Heiratsanträge und Geburtstagspartys vermietet.


Przemas-Technika

ul. Hryniewieckiego 1 70-606 Szczecin tel.: 509 508 005 ; 509 508 021 e-mail: info@promolab.pl www.promolab.pl NIP: 851-298-19-33

ul. Łużycka 15A 74-100 Gryfino tel.: 505 256 900 e-mail: biuro@przemas-technika.pl www.przemas-technika.pl NIP: 858-119-88-92

Nasza firma zajmuje się obsługą techniczną i wsparciem dla wszelkiego rodzaju wydarzeń, spotkań, konferencji i imprez. W ramach naszej działalności dostarczamy rozwiązania w zakresie nagłośnienia, oświetlenia, scen, konstrukcji i multimediów.

Organizacja imprez firmowych, wydarzeń, koncertów – nagłośnienie, oświetlenie, multimedia, sceny, zaplecze techniczne, artyści, DJ-e, konferansjerzy – kompleksowa obsługa imprez.

Our company deals with technical servicing and support of any happenings, meetings, conferences and events. We provide solutions within the scope of sound, lighting, scene, construction and multimedia as the part of our business.

Organization of corporate events, events, concerts - sound, lighting, multimedia, stages, technical facilities, artists, DJs, announcers - a comprehensive servicing of events.

Unsere Firma hat in ihrem Angebot technischen Dienst und Unterstützung für jegliche Ereignisse, Treffen, Konferenzen und Veranstaltungen. Im Rahmen unserer Tätigkeit liefern wir Lösungen im Bereich von Beschallung, Beleuchtung, Bühnen, Konstruktionen und Multimedia.

Organisation von Firmenveranstaltungen, Ereignissen, Konzerten - Beschallung, Beleuchtung, Multimedia, Bühnen, technische Basis, Künstler, DJs, Conférenciers - Komplexes Service für Veranstaltungen.

Rancon Renata Nowakowska Akademia Stylu

Studio Dao Renata Ostrowska

ul. Podhalańska 8A/6 70-452 Szczecin tel.: 505 010 030 e-mail: renata_nd@poczta.onet.pl www.akademiastylu.eu NIP: 851-020-40-65

ul. Brodzińskiego 82 71-133 Szczecin tel.: 91 487 02 03 ; 512 170 320 fax: 91 487 02 03 e-mail: studiodao@studiodao.com.pl www.studiodao.com.pl NIP: 852-111-15-97

Od 8 lat współorganizator wyborów miss. Zajęcia przygotowawcze, castingi, pokazy mody. Szkolenia: 1) Rola savoir-vivre w biznesie, kształtowaniu pozytywnego wizerunku oraz w życiu codziennym. Umiejętność komunikacji i kontaktów międzyludzkich. 2) Wysokie obcasy – sztuka eleganckiego poruszania się.

Sprzedaż tekstyliów i upominków reklamowych ze znakowaniem: sitodruk, tampodruk, tłoczenie, laser, haft. Druk offsetowy, cyfrowy, wielkoformatowy. Galanteria skórzana, ceramika reklamowa. Projekty graficzne. Organizacja imprez firmowych, koncertów, sympozjów i konferencji prasowych. Strony www.

It has been the co-organizer of miss beauty pageant for 8 years. Preparatory classes, castings, fashion shows. Trainings: 1) The role of savoir-vivre in business, creating a positive image and everyday life. Communication and interpersonal skills. 2) High heels - the art of an elegant way of moving.

Sales of textiles and promotional gifts with the marking: screen printing, pad printing, stamping, laser, embroidery. Offset, digital, and large-format printing. Leather goods, advertising ceramics. Graphic designs. Organization of company’s events, concerts, symposiums and press conferences. Websites.

Der Mitveranstalter bei Misswahlen seit 8 Jahren. Vorbereitungsunterrichte, Castings, Modenschauen. Die Schulungen: 1) Rolle der Etikette in dem Business, bei der Gestaltung der positiven Abbildung sowie im alltäglichen Leben. Zwischenmenschliche Kommunikationsfähigkeit und Beziehungen. 2) Hoche Absätze - Fertigkeit der eleganten Bewegung.

Verkauf von Textilien und Werbegeschenken mit Siebdruck, Tampodruck, Prägen, Laser, Stickerei. Offsetdruck, Digitaldruck, Großformatdruck. Ledergalanterie, Werbekeramik. Grafische Projekte. Organisation von Firmenveranstaltungen, Konzerten, Symposien und Pressekonferenzen. Webseiten.

MEDIA / ROZRYWKA MEDIA / ENTERTAINMENT MEDIEN / UNTERHALTUNG

Promolab

217


Szogun Mariusz Dutka

U.Studio Wojciech Miziewicz

ul. Mickiewicza 94/7 71-105 Szczecin tel.: 602 700 072 e-mail: info@szogun.pl www.szogun.pl www.naturapark.pl NIP: 852-196-47-33

ul. Księcia Bogusława 44/6 70-440 Szczecin tel.: 91 431 87 10 ; 601 878 636 fax: 91 431 87 10 e-mail: biuro@ustudio.pl www.ustudio.pl NIP: 599-249-19-07

Od przeszło 10 lat organizujemy imprezy integracyjne dla firm. W tym czasie zorganizowaliśmy 1058 imprez na terenie całego kraju. Ok 65 km od Szczecina posiadamy centrum eventowe (40 miejsc nocleg, katamarany, 25 km tras quadowych, alpinistyka, miejsce na pikniki dla 800 osób) – www.naturapark.pl. We have been organizing integration events for companies for over 10 years. We have organized 1058 events in the whole country since then. We possess an event center located about 65 kilometers from Szczecin (we are able to accommodate 40 guests, there are 25 kilometers of quad routes, mountain climbing, place for picnics for 800 people) - www.naturapark.pl.

MEDIA / ROZRYWKA MEDIA / ENTERTAINMENT MEDIEN / UNTERHALTUNG

Seit über 10 Jahren organisieren wir Integrationsveranstaltungen für Firmen. Inzwischen organisierten wir 1058 Veranstaltungen in ganz Polen. Ca. 65 km von Szczecin entfern haben wir ein Event-Zentrum (40 Übernachtungsmöglichkeiten, Katamarane, 25 km Quadstrecken, Alpinistik, Picknickplatz für 800 Personen) - www.naturapark.pl

Advertising agency specializing in a comprehensive organization of company’s events. The main sections are: Events – company’s events, feasts, markets, reunions, deck party, etc.; Fashion – models, hostesses, fashion shows, photo sessions Promotion; Yacht & Boat Charter.

Werbeagentur, die sich auf komplexe Organisation von Firmenveranstaltungen spezialisiert. Hauptbereiche unserer Tätigkeit sind: Firmenveranstaltungen, Feier, Jahrmärkte, Treffen, DeckParty u.ä. Fashion - Models, Hostessen, Modeschauen, Fotosessionen: Promotion: Yacht & Boat Charter.

wSzczecinie.pl

Zbigniew Murzyn Galeria

ul. Żubrów 6, pok. 11 71-616 Szczecin tel.: 693 227 340 e-mail: redakcja@wszczecinie.pl www.wszczecinie.pl NIP: 955-207-69-39

ul. Dworcowa 6 75-201 Koszalin tel.: 600 718 652 ; 94 341 43 32 e-mail: galeria@zbigniewmurzyn.com www.zbigniewmurzyn.com NIP: 669-206-80-74

Zawsze aktualna i łatwa w obsłudze baza informacji o szczecińskich wydarzeniach. Za pomocą działów Wiadomości, Rozrywka i Kultura przekazujemy artykuły, felietony, reportaże oraz wywiady. Treść jest często wzbogacona materiałem audio lub wideo.

Always up-to-date and easy to use database about events in Szczecin. By means of such sections as News, Culture and Entertainment, we provide articles, feature articles, coverage and interviews. The content is often enriched by audio or video materials.

Immer aktuelle und leicht bedienbare Datenbank mit Informationen über Ereignisse in Szczecin. In den Spalten Nachrichten, Erholung und Kultur stellen wir Ihnen Artikel, Feuilletons, Reportagen und Interviews zur Verfügung. Oft wird der Inhalt um Audio- oder Video-Materialien bereichert.

218

Agencja reklamowa specjalizująca się w kompleksowej organizacji imprez firmowych. Główne działy to: Events – imprezy firmowe, festyny, jarmarki, zloty, deck party itp.; Fashion – modelki, modele, hostessy, pokazy mody, sesje fotograficzne; Promotion; Yacht & Boat Charter.

Autorska galeria artysty-malarza Zbigniewa Murzyna. Technika, którą posługuje się malarz to olej na płótnie malowane szpachlą. Zbigniew Murzyn jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków (przyjęty na podstawie prac). Malarz wszechstronny. Jak sam mówi: maluje to, co go zachwyca.

An author gallery of Zbigniew Murzyn, an artist and a painter. The technique that the painter uses is oil on canvas, painted with a putty knife. Zbigniew Murzyn is the member of the Polish Association of Painters (admitted on the basis of his works). Versatile painter. As he says himself: he paints the things that impress him. Autorengalerie des Künslters und Malers Zbigniew Murzyn. Die Technik des Malers heißt: Öl auf der Leinwand - Spachtelmalerei. Zbigniew Murzyn ist Mitglied des Polnischen Verbandes für Künstler und Bildende Künstler (eingeschrieben auf Grund seiner Arbeiten). Vielseitig begabter Maler. Wie er selbst sagt: “ich male das, was mich begeistert.”


Archimax Jadwiga Krystyna Ignaczak-Felińska

Technic-Control Sp. z o.o.

ul. Potulicka 28/55 70-234 Szczecin tel.: 608 112 653 e-mail: info@archimax.eu www.archimax.eu NIP: 727-189-77-96

ul. 1 Maja 33 71-627 Szczecin tel.: 91 455 36 12 fax: 91 423 13 45 e-mail: biuro@technic-control.pl www.technic-control.pl NIP: 851-011-03-29

Research of landscape and historic architecture, archaeology, locations in the areas of historic investments, such as wind towers, residential areas, engineering networks. Renovation projects of historical monuments. Renewable energy projects, eco-houses and gardens, consultancy and scientific expertise.

NDT laboratory, accredited by PCA [Polish Center for Accreditation] according to PN-EN/ISO 17025:2005 standard. We offer testing of steel products, castings of forgings, and welded connections of various types of constructions by means of the following methods: radiographic, ultrasonic, magnetic, penetrative and visual. Training and examination of welders.

Wissenschaftliche Forschungstätigkeiten der historischen Architektur und Landschaft, Archäologie, Standortes auf dem Gebiet der historischen Investitionen, z. B. Windtürme, Wohnsiedlungen, die technischen Netze. Entwürfe der Denkmalrenovierung. Entwürfe der erneubaren Energie, Eko-Häuser und Gärten, Beratung und wissenschaftliche Expertisen.

Labor für zerstörungsfreie Prüfungen, Zertifizierung PCA gemäß der Norm PN-EN/ISO 17025:2005. Unser Angebot umfasst Prüfungen von: Hüttenerzeugnissen, Gußstücken, Schmiedestücken und Schweißverbindungen von Konstruktionen jeglicher Art nach der radiografischen und visuellen Methode und nach der Ultraschall-, Magnet-, Penetrationsmethode. Schulungen und Prüfungen für Schweißer.

Uni-Stat Badania i Projekty Europejskie Dla Biznesu S.C.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Papieża Jana Pawła II 48/10 70-415 Szczecin tel.: 600 977 729 fax: 91 487 48 49 e-mail: unistat@onet.eu www.socjolog.szczecin.pl NIP: 852-251-83-90

ul. Św. Ducha 2 70-205 Szczecin tel.: 91 488 24 88 fax: 91 488 26 26 e-mail: zarzad@zarr.com.pl www.zarr.com.pl NIP: 852-100-23-07

Firma powstała w celu kreowania i wspierania wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem lokalnym, regionalnym czy międzyregionalnym poprzez dostarczanie rzetelnych i wiarygodnych informacji wspomagających procesy decyzyjne. The company has been established in order to create and support any undertakings connected with local, regional and interregional development by means of supply of reliable and credible information supporting decision processes. Die Firma entstand mit dem Ziel, sämtliche mit der lokalen, regionalen oder interregionalen Entwicklung verbundenen Unternehmungen durch Lieferung von zuverlässigen und glaubwürdigen entscheidungsunterstützenden Informationen zu kreieren und zu unterstützen.

Spółka, której głównym akcjonariuszem jest samorząd województwa zachodniopomorskiego. Celem statutowym spółki jest szeroko pojęta promocja regionu oraz aktywizacja gospodarcza i pomoc w działaniu małym i średnim przedsiębiorstwom.

BADANIA I ROZWÓJ RESEARCH AND DEVELOPMENT FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Badania naukowe architektury zabytkowej i krajobrazu, archeologii, lokalizacji na terenach zabytkowych inwestycji, np. wież wiatrowych, osiedli mieszkaniowych, sieci technicznych. Projekty remontu zabytków. Projekty energii odnawialnej, eko-domów i ogrodów, konsultacje i ekspertyzy naukowe.

Laboratorium badań nieniszczących, akredytacja PCA wg normy PN-EN/ ISO 17025:2005. Oferujemy badania wyrobów hutniczych, odlewów odkuwek i połączeń spawanych różnego typu konstrukcji metodami: radiograficzną, ultradźwiękową, magnetyczną, penetracyjną i wizualną. Szkolenie i egzaminowanie spawaczy.

It is the company the shareholder of which is the local government of Zachodniopomorskie voivodeship. The statutory objective of the company is the promotion of the region in its broad meaning, as well as economic activation and help in the operation of small and medium enterprises.

Eine Gesellschaft, deren Hauptaktionär die Selbstverwaltung der Woiwodschaft Westpommern ist. Das satzungsgemäße Ziel der Gesellschaft ist die weitgehende Förderung der Region sowie wirtschaftliche Aktivierung und Unterstützung für Klein- und Mittelunternehmen.

219


DORADZTWO / KONSULTING COUNSELING / CONSULTING BERATUNG / CONSULTING

A&M Advice Małgorzata Romancio

ADS Consulting Sp. z o.o.

ul. Kr. Korony Polskiej 24, pok. 306 (Biuro) 70-486 Szczecin tel.: 91 422 30 30 fax: 91 422 30 35 e-mail: advice@advice.com.pl www.advice.com.pl NIP: 955-190-42-16

ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 24 70-302 Szczecin tel.: 91 488 20 01 fax: 91 488 20 01 e-mail: biuro@adsc.pl www.adsc.pl NIP: 852-252-66-62

Pośrednictwo i doradztwo finansowe. Doradztwo inwestycyjne w zakresie finansowania nieruchomości. Leasing.

Firma szkoleniowa. Szkolenia otwarte, zamknięte, wyjazdowe, połączone z integracją uczestników. Indywidualne szkolenia i sesje coachingowe. Kompleksowa organizacja imprez integracyjnych. Tworzymy i realizujemy projekty szkoleniowe dofinansowane ze środków UE.

Intermediation and financial counseling. Investment counseling within the scope of real estate financing. Leasing.

Training company. Open, closed, away trainings connected with the integration of participants. Individual trainings and coaching sessions. A comprehensive organization of integration events. We create and perform training projects co-financed from the EU funds.

Finanzvermittlung und Finanzberatung. Investitionsberatung im Bereich der Immobilienfinanzierung. Leasing.

Schulungsfirma. Offene und geschlossene Schulungen. Ausreiseschulungen in Verbindung mit Integration der Teilnehmer. Individuelle Schulungen und Coaching. Gesamtheitliche Organisation von Integrationsfeiern. Wir bilden und realisieren die Schulungsprojekte, die aus EU-Mitteln finanziert sind.

Asset Beata Baranowicz

Bagera Katarzyna Solarska

ul. Zielona 2 75-664 Koszalin tel.: 694 998 311 e-mail: biuro@asset.koszalin.pl www.asset.koszalin.pl NIP: 669-173-63-03

ul. Floriana Szarego 5 Lok. 8 70-743 Szczecin tel.: 664 679 991 e-mail: katarzynasolarska@wp.pl NIP: 955-134-14-86

Bieżące doradztwo, strategie i plany rozwoju, ekspertyzy i analizy finansowoekonomiczne, aplikacje do programów unijnych, zarządzanie projektami finansowanymi z funduszy unijnych, rozliczanie dotacji i pożyczek, studia wykonalności, programy szkolenia i doradztwa zawodowego.

A current counseling, strategies and development plans, expertise and financial and economic analyses, applications to the European Union programs, management of programs financed from the EU funds, settling of grants and loans, feasibility studies, trainings and professional counseling programs. Akluelle Beratung, Strategien und Entwicklungspläne, Expertisen und finanz-ökonomische Analysen, Applikationen für EU-Programme, Verwaltung der von EU finanzierten Projekten, Abrechnung der Zuwendungen und Darlehen, Machbarkeitstudien, Programme der Schulung und Berufberatung.

220

Firma zajmuje się doradztwem gospodarczym, świadczeniem usług windykacyjnych, pisaniem pozwów, wniosków, monitorowaniem postępowania egzekucyjnego. Świadczy kompleksową obsługę płatności: zabezpieczenie roszczenia, sporządzenie umów z kontrahentem, sprawdzenie potencjalnego kontrahenta. The company deals with business counseling, provision of debt collecting services, writing of petitions, motions, monitoring of enforcement proceedings. It provides a comprehensive payment service: collateral of a claim, drawing up of agreements with a contractor, checking of a prospective contractor. Firma beschäftigt sich mit Wirtschaftsberatung, Betreibungsdienstleistungen, Fertigung der Klageschriften und Anträge, Überwachung der Zwangsvollstreckung. Wir bedienen komplette Zahlungsdienstleistung: Gütersicherung, Anfertigung der Verträge mit den Vetrtragspartnern, Überprüfung eines potentiellen Vertragspartner.


Biuro Rachunkowe Taxman

ul. Leonida Teligi 25 75-206 Koszalin tel.: 94 346 23 18 fax: 94 343 00 01 e-mail: j.smidecka@interia.pl NIP: 672-160-24-59

ul. J.H.Dąbrowskiego 38/40 P.313 70-100 Szczecin tel.: 91 812 09 76 fax: 91 812 09 77 e-mail: info@taxman.biz.pl www.taxman.biz.pl NIP: 851-100-50-08

Kompleksowa obsługa kadr i BHP, analiza zgodności dokumentacji z aktualnym stanem prawnym. Realizujemy nakazy Państwowej Inspekcji Pracy, prowadzimy szkolenia BHP oraz kursy kierowcy wózków widłowych, operatora suwnic. Mamy wpis do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego.

Obsługa podatkowa i rachunkowa podmiotów z kapitałem krajowym i zagranicznym. Obsługa w zakresie kadr i płac. Pełna i uproszczona księgowość dla osób fizycznych i prawnych. Języki: polski, niemiecki, angielski. Działamy od 1994 r.

Comprehensive servicing of personnel and work safety, analysis of documentation’s compliance with the actual state of law. We carry out orders of the National Labor Inspectorate, carry out work safety trainings and trainings for forklift drivers and crane operators. We are entered in the register of centers for continuing education.

Handling of tax and accounting of the entities with domestic and foreign capital. Servicing within the scope of personnel and payroll. Full and simplified accountancy for natural and legal persons. Languages: Polish, German, English. We have been operating since the year 1994.

Komplexe Bedienung der Personalabteilung und BHP, Dokumentenanalyse gemäß der aktuellen Rechtslage. Wir erledigen die Anweisungen der staatlichen Arbeitsinspektion, wir führen die BHP-Schulungen und Schulungen für Gabelstaplerfahrer und Laufkranfahrer. Wir besitzten einen Eintrag an die Liste der Einrichtungen der ständigen Bildung.

Steuer- und Buchhaltungsbedienung der Unternehmen mit dem Inlandsund Auslandskapital. Bedienung im Bereich der Personalabteilung und Gehaltsabrechnungen. Volle und vereinfachte Buchhaltung für juristische und natürliche Personen. Sprachen: Polnisch, Englisch, Deutsch. Wir wirken seit 1994.

Bratniak Studencka Spółdzielnia Pracy

Centrum Doradztwa i Kształcenia Armada SC

Plac Dziecka 14 70-241 Szczecin tel.: 91 448 90 09 ; 91 448 91 80 tel.: 91 448 08 59 ; 91 448 91 83 fax: 91 448 91 80 ; 91 448 08 59 e-mail: biuro@bratniak.com.pl www.bratniak.eu NIP: 852-050-02-27

ul. Druckiego - Lubeckiego 1A 71-656 Szczecin tel.: 91 485 08 86 ; 91 484 09 95 fax: 91 485 08 86 e-mail: armada@armada-doradztwo.pl www.armada-doradztwo.pl NIP: 852-237-65-82

Utrzymanie czystości, prace przeładunkowe, obsługa inwentaryzacji, promocji, hostessy, merchandising, prace biurowe, dozorowanie obiektów, prace fizyczne przy produkcji, montażu, pakowaniu itp. Specjalizujemy się w usługach wymagających krótkookresowego zaangażowania dużych grup pracowników.

Doradztwo i szkolenia w zakresie prawa pracy, BHP, ochrony ppoż., pierwszej pomocy przedmedycznej, kursów kwalifikacyjnych dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz podestów ruchomych. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się produkty specjalnie przygotowane dla zakładu pracy.

Keeping cleanliness, handling of reloading, handling of inventarization, promotions, hostesses, merchandising, office works, supervision of objects, physical works during the manufacture, assembly, packaging, etc. We specialize in the services that require short-term involvement of large groups of employees.

Consulting and trainings within the scope of labor law, health and safety at work, fire protection, first aid, qualification courses for drivers of motorpowered trucks and mobile platforms. The products that have created the biggest interest are the ones specially prepared for the workplace.

Ordungsarbeiten, Umladungshilfe, Bedienung der Inventur, Promotion, Hostessen, Merchandising, Büroarbeiten, Objektüberwachung, körperliche Arbeiten bei der Herstellung, Montage, Einpackung u. ä. Wir spezialisieren uns auf kurzfristige Diensleistungen der großen Arbeitersgruppen.

Beratung und Schulungen im Bereich: Arbeitsrecht, BHP, Brandschutz, Erste Hilfe. Berufschulungen für Fahrer der Gabelstapler und Traggerrüste. Besondere Aufmerksamkeit erregen die Produkte, die besonders für einen Betrieb vorbereitet wurden.

DORADZTWO / KONSULTING COUNSELING / CONSULTING BERATUNG / CONSULTING

Biuro Konsultingowo-Usługowe Justyna Śmidecka

221


Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu

Centrum Wspierania Przedsiębiorczości SIGMA Tomasz Bilecki

ul. Okólna 15 72-602 Świnoujście tel.: 91 321 55 22 fax: 91 321 48 36 e-mail: ckz@uznam.net.pl www.ckz.uznam.net.pl NIP: 855-010-77-87

ul. 1 Maja 8/4 71-627 Szczecin tel.: 609 505 233 e-mail: biuro@cwpsigma.pl www.cwpsigma.pl NIP: 851-288-73-06

Realizacja programu edukacji narodowej, w tym kursy i szkolenia: morskie (ppoż., ITR, BWiOW, pom. lek, marynarz, st. marynarz, ratownik, zbiornikowce SSO, motorzysta), kierownika wycieczki szkolnej, pracownika ochrony, spawacza, operatora wózków jezdniowych, BHP, gastronomiczne, taxi, budowlane. Implementation of the national education program, including courses and trainings: marine (fire protection, ITR [Individual life saving techniques], BWiOW [Own safety and shared responsibility], doctor’s help, sailor, senior sailor, lifeguard, SSO tankers, motorman), head of a school trip, a security guard, welder, operator of trucks, health and safety at work, catering, taxi, construction.

DORADZTWO / KONSULTING COUNSELING / CONSULTING BERATUNG / CONSULTING

Realisierung des staatlichen Bildungsprogramms, darin Schulungen und Kurse: Meereskursen (Brandschutz, Erste Hilfe, Matrose, Vollmatrose, Rettungsschwimmer, Tankerschiffe SSO, Motorman), Kurse für Leiter der Schulausflüge, Leibwächter, Schweißer, BHP, Gastronomiekurse, Taxi, Baukurse.

222

Podmiotom sektora publicznego i prywatnego świadczymy najwyższej jakości usługi w zakresie: pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, zarządzania projektami UE, rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE, audytu projektów realizowanych ze środków UE. Entities from public and private sectors are provided with high quality services: obtaining external financing, EU project management, settlement of projects co-financed from the EU funds, audit projects performed from the EU funds. Wir erbringen die Dienstleistungen für private und öffentlichen Unternehem im Bereich der Gewinnung der Finanzierungsquellen der Investitionen, Verwaltung, Abrechnung und Audit der EU-Projekte.

Combiner Jacek Miller

DGA S.A.

ul. Bytomska 15 70-603 Szczecin tel.: 91 886 52 10 fax: 91 886 52 11 e-mail: biuro@combiner.pl www.combiner.pl NIP: 851-157-08-14

ul. Towarowa 35 61-896 Poznań tel.: 61 859 59 00 fax: 61 859 59 01 e-mail: dgasa@dga.pl www.dga.pl NIP: 781-101-00-13

Multiserwis. Prace remontowe i naprawcze na terenie portu. Pełne zaopatrzenie jednostek pływających. Przeładunki. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych. Kompleksowa współpraca i opieka nad inwestorami zagranicznymi. Szeroki zakres usług indywidualnych.

Firma doradczo-inwestycyjna, działająca na rynku od 20 lat. Spółka notowana jest na GPW od 2004 roku. Oferuje usługi profesjonalne w zakresie doradztwa biznesowego oraz zarządzania projektami. Prowadzi działalność inwestycyjną, wspierając rozwój firm o dużym potencjale.

Multiservice. Renovation and repair works in the port area. Full supply of vessels. Reloading. Performance and assembly of steel structures. Comprehensive co-operation and care of foreign investors. A wide scope of individual services.

The counseling and investment company which has been operating on the market for 20 years. The company has been listed at the Stock Exchange since the year 2004. It offers professional services within the scope business consulting and project management. It conducts investment activity supporting the development of the companies with a big potential.

Multiservice. Reparaturarbeiten im Hafen. Schiffversorgung. Umladungen. Montage der Stahlkonstruktionen. Volle Zusammenarbeit mit den ausländischen Investoren. Individuelle Dienstleistungen.

Firma für Beratung und Investitionen, wirkt auf dem Markt seit 20 Jahren. Gesellschaft ist in Wertpapierbörse seit 2004 börsennotiert. Wir bieten profesionelle Dienstleistungen im Bereich der Business-Beratung und Projektverwaltung. Wit führen Investitionstätigkeit und unterstützen die Entwicklung der Firmen mit dem großen Potential.


Doradztwo i Pośrednictwo

ul. Grota-Roweckiego 12/7 71-297 Szczecin tel.: 501 701 657 e-mail: biuro@domay.pl www.domay.pl NIP: 852-179-09-19

ul. Małej Łąki 02-793 Warszawa tel.: 521 088 956 e-mail: gmina1@poczta.onet.pl www.rewiamodykur.pl NIP: 521-028-04-16

Działamy od 2003 roku. Obsługujemy przedsiębiorstwa w zakresie: zarządzanie przedsiębiorstwem, wycena przedsiębiorstw, outsourcing finansowy, biznesplany i analizy ekonomiczne. Obecnie jesteśmy jedyną firmą na Pomorzu Zachodnim świadczącą usługi Zewnętrznego Dyrektora Finansowego.

Doradztwo gospodarcze: biznesplany, strategie rozwoju i wychodzenia z kryzysu. Szkolenia: organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, marketing, handel, negocjacje, zarządzanie. Poszukiwanie partnerów strategicznych i innych możliwości finansowania działań. Organizowanie przedsięwzięć.

We have been operating since the year 2003. We serve companies in the following areas: enterprise management, business valuation, financial outsourcing, business and economic analyses. Currently, we are the only company providing services of External Financial Director in the West Pomerania region.

Business consulting: business plans, development strategies and economic recovery. Trainings: organization and running of business activity, marketing, trade, negotiation, management. Searching for strategic partners and other opportunities for funding of activities. Organization of undertakings.

Wir wirken seit 2003. Wir bedienen die Unternehmen im Bereich: Unternehmensmanagement, Unternehmensschätzung, finanzielles Outsorcing, Businessplan und ökonomische Analysen. Zur Zeit sind wir einzige Firma in Westpommern mit Dienstleistungen des Außenfinanzdirektors.

Wirtschaftliche Beratung: Businesspläne, Strategien der Entwicklung und Krise-Überwinden. Schulungen: Organisation und Führung einer Wirtschaftstätigkeit, Marketing, Handel, Verhandlungen, Verwaltung. Suche nach den strategischen Partner und anderen Möglichkeiten der Finanzierung. Organisation der Unternehmen.

Doradztwo Ekonomiczne-Dariusz Zarzecki

Doradztwo i Szkolenia Kostyk.Com Michał Kostyk

ul. 5 Lipca 15 70-373 Szczecin tel.: 91 485 93 80 fax: 91 485 93 88 e-mail: biuro@zarzecki.pl www.zarzecki.pl NIP: 851-001-86-70

ul. Więckowskiego 6/U1 70-411 Szczecin tel.: 512 090 350 fax: 91 886 54 88 e-mail: biuro@kostyk.com www.kostyk.com NIP: 673-126-30-88

Firma świadczy usługi w zakresie: doradztwa ekonomicznego, konsultingu inwestycyjnego, GPW/NewConnect/Catalyst, due diligence, wyceny przedsiębiorstw, doradztwa strategicznego i kadrowego oraz usług w zarządzaniu.

Specjalizujemy się w doradztwie inwestycyjnym (leasing, kredyt) dla właścicieli firm z kategorii MŚP. Dla osób fizycznych organizujemy warsztaty z podstaw edukacji finansowej wg programu edukacyjnego „10 KROKÓW“. Jak zwiększyć swój finansowy IQ? (www.scfe.pl).

The company provides services in: business advisory, investment consulting, WSE/ NewConnect / Catalyst, due diligence, valuation of enterprises, strategic and human resources advisory, and services in management.

We specialize in providing investment counseling (leasing, credit) for owners of companies from the SME sector. We organize workshops covering the basics of financial education according to “10 Steps” educational program for individuals. How to increase your financial IQ? (www.scfe.pl).

Firma erbringt die Dienstleistungen im Breich: ökonomische und Investitionsberatung, GPW/NewConnect/Catalys, Due Diligence, Schätzung eines Unternehmens, strategische Beratung, Beratung der Personenabteilung und Verwaltungsdienstleistungen.

Wir spezialisieren uns auf Investitionsberatung (Leasing, Kredit) für Geschäftsinhaber der Mittelunternehmen. Für natürliche Personen organisieren wir die Wokshops über Finanzbildung in der Grundstufe gemäß des Bildungsprogramms „10 KROKÓW“. Wie kann man den finanziellen IQ erhöhen? (www.scfe.pl).

DORADZTWO / KONSULTING COUNSELING / CONSULTING BERATUNG / CONSULTING

Domay Consulting Dominik Bielawski

223


Dr Bis Consulting i Pośrednictwo

Dvag Beata Wasser

ul. Unisławy 13B/13 71-402 Szczecin tel.: 91 422 69 09 ; 91 489 13 77 fax: 91 422 20 25 e-mail: jrb@drbis.pl www.drbis.pl NIP: 851-252-06-17

Gemeindewiesenweg 89 D-17309 Pasewalk Tel.: +493973229859, +493973200865 Mobil: +491704176411 Fax: +493973229859 e-mail: beata.wasser@dvag.de www.dvag.de/beata.wasser NIP: D50-7FE-ZD-HS

Działalność konsultingowa, szczególnie w obszarze polsko-niemieckich stosunków gospodarczych. Pośrednictwo pracy na obszarze niemieckojęzycznym.

Profesjonalne doradztwo majątkowo-finansowe dla osób podejmujących działalność lub pracę na terenie Niemiec. Optymalizacja podatków, subwencje państwa, sprawy socjalno-prawne, kredyty, inwestycje, ubezpieczenia. Pełny serwis biurowy: PR, marketing, korespondencja z urzędami, tłumaczenia.

Consulting activities, particularly in the area of Polish-German economic relations. Job intermediation in the German-speaking area.

Professional property and financial counseling for the people starting business activity or work in Germany. Optimization of taxes, state subsidies, social and legal matters, credits, investments, insurance. A full office service. PR, marketing, correspondence with the authorities, translations.

DORADZTWO / KONSULTING COUNSELING / CONSULTING BERATUNG / CONSULTING

Consulting, besonders im Bereich der deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen. Arbeitsvermittlungsagentur auf dem deutschsprachigen Gebiet.

224

Profesionelle Beratung im Bereich der Finanzen und Investitionen für Personen, die ihre Tätigkeit oder Arbeit in Deutschland aufnehmen wollen. Steueroptimierung, staatliche Subvention, Sozial- und Rechtsachen, Kredite, Investitionen, Versicherungen. Volles Büro-Service: PR, Marketing, Briefwechsel mit den Ämten, Übersetzungen.

Eureka-Finanse Sp. z o.o.

European Communication Engineering Poland Sp. z o.o.

ul. Śląska 43A/32 70-431 Szczecin tel.: 91 812 78 89 fax: 91 434 42 04 e-mail: handlowy@eurekafinanse.pl www.eurekafinanse.pl NIP: 852-230-54-64

ul. Reymonta 68 71-276 Szczecin tel.: 91 433 02 39 ; 603 392 606 fax: 91 433 02 39 e-mail: ecepoland@eceltd.com www.eceltd.com NIP: 955-224-94-23

Lider zachodniopomorskiego rynku w sektorze obsługi należności handlowych, istniejący od 1999 r. Firma oferuje m.in.: monitoring wierzytelności, weryfikację kontrahentów, ocenę ryzyka współpracy, zabezpieczenie kontraktu, windykację, ubezpieczenie należności i obsługę prawną.

Jesteśmy globalnym liderem w branży planowania i optymalizacji sieci radiowych. Od 1998 roku prowadzimy projekty z zakresu głównych technologii radiowych: GSM, UMTS, WiMax, TETRA, LTE. Siłą firmy jest zespół wysoko wykwalifikowanych ekspertów.

Leader of the West region market in the sector of trade receivables service, which has been existing since the year 1999. The company’s offer include: monitoring of debts, verification of contractors, risk assessment of cooperation, the securing of a contract, debt collection, insurance of debts and legal services.

We are a global leader in the design and optimization of radio networks. Since 1998 we have been running major projects in the field of radio technology: GSM, UMTS, WiMax, TETRA, LTE. The strength of the company is a team of highly qualified experts.

Leader auf dem polnischen Markt der Bedienung von Handelsforderungen existert seit 1999. Firma bietet u.a.: Monitoring der Gläubigerforderungen, Überprüfung der Vertragspartner, Beschätzung des Risikos der Zusammenarbeit, Vertragsabsicherung, Zurückforderung, Versicherung der Forderungen und Rechtshilfe.

Wir sind ein Globalleader in der Plannung und Optimierung der Funknetze. Seit 1998 führen wir die Projekte aus dem Bereich der Hauptfunktechnologien: GSM, UMTS, WiMax, TETRA, LTE. Team der hochqualifizierten Experten ist unsere Stärke.


Gest Zarządzanie i Consulting

ul. Jagiellońska 88 70-437 Szczecin tel.: 91 431 42 04/12 fax: 91 431 40 97 e-mail: szc2@expander.pl www.expander.pl NIP: 521-345-12-55

ul. Z.Chmielewskiego 22A 70-028 Szczecin tel.: 91 482 11 72 fax: 91 482 11 72 e-mail: office@gest.pl www.gest.pl NIP: 851-209-16-59

Lider polskiego rynku doradców finansowych. W ciągu kilku lat naszej działalności doradcy finansowi Expandera zdobyli doświadczenie unikalne w skali całego rynku. Naszą misją jest dostarczanie klientom najlepszych rozwiązań, dzięki czemu pomagamy im spełnić najskrytsze marzenia.

Usługi zarządzania i organizacji przedsiębiorstwa. Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zarządzanie kosztami i finansami. Reorganizacje i restrukturyzacje. Controlling strategiczny i operacyjny. Analizy ekonomiczne. Przygotowanie i realizacja projektów inwestycyjnych.

The leader of the Polish market of financial advisers. Within several years of our business activity, financial consultants of Expander have gained experience that is unique in the entire market. Our mission is to provide customers with the best solutions, thus helping them to make their deepest wishes come true.

Enterprise management and organization services. Assistance in enterprise management. Cost and finance management. Reorganization and restructuring. Strategic and operational controlling. Economic analyses. Preparation and performance of investment projects.

Leader der Finanzberatung auf dem polnischen Markt. Seit einigen Jahren unserer Tätigkeit erworben die Expamder-Finanzberater sehr einzigartige Erfahrung. Unser Ziel ist Versorgung unseren Kunden mit besten Lösungen um Ihre Wunschträume zu verwirklichen.

Verwaltungsdienstleistungen und Organisation des Unternehmens. Hilfe bei der Unternehmenverwaltung. Verwaltung der Kosten und Finanzen. Reorganisation und Restrukturierung. Strategisches und operatives Controlling. Ökonomische Anaysen. Bearbeitung und Durchführung der Investitionsprojekte.

Global Erisson Consulting Sp. z o.o.

Hossa Finance

ul. Królowej Korony Polskiej 3/2 70-485 Szczecin tel.: 91 489 05 50 fax: 91 432 05 04 e-mail: biuro@erisson.com.pl www.erisson.com.pl NIP: 764-000-62-97

Al. Wojska Polskiego 47 70-473 Szczecin tel.: 91 425 28 50 ; 91 431 54 04 fax: 91 431 54 04 e-mail: biuro@hossafinance.pl www.hossafinance.pl NIP: 851-275-98-73

Działalność firmy obejmuje us��ugi szkoleniowe i doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich oraz wdrażania systemów zarządzania.

W ramach prowadzonej działalności ukierunkowanej na obsługę podmiotów gospodarczych oferujemy szeroki wachlarz usług z obszaru: produktów finansowych (kredyty, leasing), pozyskiwania funduszy europejskich, ubezpieczeń oraz produktów inwestycyjnych. Gorąco zachęcamy do współpracy z Hossa Finance!

The company’s operations include training and consulting services on obtaining grants from European Union funds and the implementation of management systems.

As part of its business activity oriented towards servicing of business entities, we offer a wide range of services in the area of: financial products (credits, leasing), obtaining European Union funds, insurance and investment products. We strongly encourage you to cooperate with Hossa Finance!

Firmentätigkeit umfasst die Schulungs- und Beratungsdientleistungen im Bereich der Gewinnung der EU-Fonds sowie der Einführung der Verwaltungssysteme.

Im Rahmen unserer Tätigkeit, die auf Bedienung der Unternehmen gerichtet ist, bieten wir eine große Palette der Dienstleistungen aus dem Bereich: Finanzprodukte (Kredit, Leasing), Gewinnung der EU-Fonds, Versicherungen und Investitionsprodukte. Wir laden sehr herzlich zur Zusammenarbeit mit Hossa Finance ein!

DORADZTWO / KONSULTING COUNSELING / CONSULTING BERATUNG / CONSULTING

Expander Advisosr , Oddział w Szczecinie

225


DORADZTWO / KONSULTING COUNSELING / CONSULTING BERATUNG / CONSULTING

Jacek Piechota Solution Partners

Jacek Piechota Solution Partners

Al. Wojska Polskiego 69 70-478 Szczecin tel.: 91 488 34 56 fax: 91 488 34 24 e-mail: office@jpsolutionpartners.com www.jpsolutionpartners.com NIP: 955-149-72-54

ul. Szpitalna 1 Lok.28 00-020 Warszawa tel.: 22 827 00 82 fax: 22 827 10 79 e-mail: office@jpsolutionpartners.com www.jpsolutionpartners.com NIP: 955-149-72-54

Doradztwo gospodarcze. Wspieranie działalności gospodarczej polskich i zagranicznych przedsiębiorców. Prowadzenie i obsługa inwestycji zagranicznych.

Wykorzystujemy naszą wiedzę z zakresu prowadzenia i obsługi inwestycji, międzynarodowej współpracy gospodarczej, kojarzenia kapitału i przedsiębiorców oraz wykorzystywania środków UE – z której korzystają nasi klienci, z sukcesem realizując swoje plany.

Business advisory. Support of economic activity of Polish and foreign entrepreneurs. Keeping and servicing of foreign investments.

We use our knowledge of the conduct and handling of investments, international economic cooperation, matching capital and entrepreneurs, and the use of the EU funds - from which our customers benefit, successfully implementing their plans.

Wirtschaftliche Beratung: Untestützung des Gewerbes der polnischen und ausländischen Unternehmer. Führung und Bedienung des ausländischen Investitionen.

Wir nützen unsere Kentnisse aus dem Bereich der Führung und Bedienung der Investitionen, internationalen Geschäftsbeziehungen, Vermittlung des Kapitals und der Unternehmer sowie Anwendung der EU-Mittel, die unsere Kunden erforgreich benutzen.

Kancelaria Consultingowa IRED prof.Zw.Dr Hab.Edward Urbańczyk

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Dr Piotr Bober

ul. Małopolska 9A/7 70-514 Szczecin tel.: 91 820 10 59 fax: 91 820 10 60 e-mail: ired@vp.pl NIP: 851-100-22-57

Doradztwo i ekspertyzy ekonomiczne. Usługi doradcze w zakresie marketingu i zarządzania. Usługi w branży wydawniczej. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Kupno i sprzedaż nieruchomości.

Counseling and economic expertise. Counseling services within the scope of marketing and management. Services in the publishing industry. Implementation of construction projects related to erection of buildings. Intermediation in real estate turnover. Purchase and sale of real estate.

Beratung und wirtschaftliche Gutachten. Beratung im Bereich von Marketing und Management. Verlagsdienstleistungen. Abwicklung der mit Hochbau verbundenen Bauvorhaben. Vermittlung beim Immobilienverkehr. Kauf und Verkauf von Immobilien.

226

ul. Dąbrowskiego 138 60-577 Poznań tel.: 61 847 38 27 ; 660 333 838 fax: 61 847 38 27 e-mail: biuro@kdg-pb.pl www.kdg-pb.pl NIP: 778-015-45-72

Usługi z zakresu wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstw, oceny efektywności inwestycji, analizy finansowej, zarządzania strategicznego, bankowości korporacyjnej oraz pozyskiwania funduszy UE.

Services in the field of valuation and value management of companies, assessment of the efficiency of investment, financial analysis, strategic management, corporate banking and obtaining of the EU funds.

Dienstleistungen im Bereich der Bewertung und Management von Firmenwert, Bewertung der Effizienz von Investitionen, Finanzanalysen, strategisches Management, Corporate Banking und Gewinnung der EUSubventionen.


Najda Consulting

ul. Falskiego 29 70-733 Szczecin tel.: 604 273 075 e-mail: dr.ewa@wp.pl www.motivation-training-consulting.pl NIP: 955-196-50-11

ul. Księdza Piotra Ściegiennego 27/14 70-354 Szczecin tel.: 91 461 30 81 fax: 91 461 30 81 e-mail: office@najdaconsulting.pl www.najdaconsulting.pl NIP: 955-189-62-21

Unikalne połączenie wiedzy merytorycznej z psychologią społeczną i psychologią wpływu. Szkolenia: sprzedaż, negocjacje, telemarketing, standardy obsługi, trudny klient, socjotechnika biznesu, autoprezentacja, skuteczna komunikacja, umiejętności menadżerskie, doradztwo HR etc.

Firma działa na rynku usług konsultingowych od 2004 r. Oferujemy Państwu pomoc w skutecznym pozyskaniu dofinansowania oraz jego rozliczeniu z funduszy unijnych i krajowych. Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorstw, samorządów, fundacji, uczelni wyższych oraz stowarzyszeń.

The unique combination of substantive knowledge with social psychology and the psychology of influence. Training: sales, negotiations, telemarketing, customer service standards, a difficult customer, social engineering of business, self-presentation, effective communication, managerial skills, HR consulting, etc.

The company has been operating on the market of consulting services since the year 2004. We offer effective assistance in obtaining financing and its settlement from the EU and national funds. Our offer is addressed to businesses, governments, foundations, universities and associations.

Einzigartige Verbindung von Sachwissen, Sozialpsychologie und Psychologie des Einflusses. Schulungen: Verkauf, Verhandlungen, Telemarketing, Service-Standards, schwieriger Kunde, Business-So