Page 1

better living

1


editor’s note ฉบั บนี้ เรามาพบกั บคุ ณ ผู้ อ่า นทางหน้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ทนหน้ า กระดาษ ถึงแม้ช่องทางจะเปลี่ยนไป แต่เนื้อหาก็ยังคงคอนเซ็ปต์เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของชาวพฤกษาทุกท่าน ปลายปีที่ผ่านมานี้ ถึงแม้จะมีเรื่องไม่น่าสบายใจเกิดขึ้นกับหลายคน แต่เราเชื่อว่าทุกอย่างจะ ผ่านไป และดีขึ้น ที่สำ�คัญเราจะเรียนรู้บทเรียนต่างๆ และรับมือกับมันได้ดีขึ้นอย่างแน่นอน Better Living

มีหลายคนทั้งนักวิชาการ นักสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงหมอดู ต่างออกมาพูดว่า นับจากนี้ไป โลกจะต้องประสบกับมหันตภัยนานาที่ล้วนเกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ด้วยกันเองทั้งสิ้น การที่ น้ำ�ท่วมครั้งนี้ เพราะฝนตกหนักเกินปกติก็ไม่ใช่สาเหตุเดียวของน้ำ�ท่วม แต่เป็นเพราะการตัดไม้ ทำ�ลายป่า ปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ำ� ซึ่งนับจากนี้เราจะต้องคิดกันให้มากๆ คิดหาวิธี การสร้างสรรค์ในการใช้ชีวิต ไม่ใช่อยากมีโต๊ะ เก้าอี้ ก็ไปตัดไม้ออกมาจากป่า แค่นี้ไม่พอ เราต้องคิดว่า ถ้าเราไม่มีไม้เราจะทำ�อย่างไร ฯลฯ สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์หลักของ better living ฉบับนี้ “บิ๊กไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์สร้างโลก” พอดี คุณผู้อ่านคะ เชื่อไหมคะ ความคิดสร้างสรรค์ยิ่งใช้ยิ่งงอกงามค่ะ ขอให้สนุกกับวิธีคิดใหม่ๆ เสมอค่ะ กองบรรณาธิการ

จัดทำ�โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จำ�กัด (มหาชน) ชัน้ 12 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 3 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ผลิตโดย บริษัท สำ�นักพิมพ์วงกลม จำ�กัด โทร. 0-2635-2850

better living

contents

02

editor’s note / contents

news from pruksa group

12

14

04

08

cover story : Big Ideas That Changed The World

ความคิดต้องสร้างสรรค์

อยู่บ้าน สบายใจ หลังน้ำ�ท่วม รับปีใหม่ :)

ของเก่ามีค่า... (โปรด) อย่าทิ้ง!

ความคิดสร้างสวน

18

20

22

24

28

shopping : season บ้านนี้มีสีสัน

better living with bo

diy

outside & around

green lists

30

32

34

35

36

health

entertainment reviews

money

q&a

better mind

สุขภาพดีเริ่มต้นที่ ‘น้ำ�’

interview

10

01

open house

5 รูปแบบการออมมีดี มีด้อย ต่างกันอย่างไร

home

บทเรียนในความมืด

garden :

โลกมี 2 ด้าน หนุ่มเมืองจันท์

better living

1


news from pruksa group Photo : Pruksa Group Text : กองบรรณาธิ ก าร

มอบทุนพฤกษา ประจำ�ปี 2554 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำ�กัด (มหาชน) โดยคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธาน กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ มอบทุนพฤกษา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำ�ปี 2554 ให้แก่นิสิต-นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก 6 สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำ�นวน 18 ทุน มูลค่า 450,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้ กับนิสติ -นักศึกษาทีเ่ รียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึง่ สอดคล้องกับกลยุทธ์ Yes, We Care ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ชุมชน และสังคมอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

Pruksa Living Healthy...สุขภาพดีๆ มีได้ที่พฤกษา เมือ่ ช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม 2554 ทีผ่ า่ นมา บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จำ�กัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ “Pruksa Living Healthy” บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แก่ลูกค้าและ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงกับที่ตั้งโครงการของบริษัทฯ โดยมีทีมแพทย์และ พยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญจากโรงพยาบาลชัน้ นำ� มาให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคเบือ้ งต้น กิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมสุขภาพและแสดงออกถึงความห่วงใยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สอดคล้องกับกลยุทธ์ “Yes, We Care” ของบริษัทฯ

พฤกษาช่วยเหลือลูกค้าและประชาชนในช่วงมหาอุทกภัย นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลประสบมหาอุทกภัย พฤกษา แสดงความ ห่วงใยลูกค้าและประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านการช่วยเหลือในหลายรูปแบบ ได้แก่ การทำ� คันกัน้ น้�ำ ป้องกันน้�ำ เข้าโครงการ การสูบน้�ำ เพือ่ ระบายน้�ำ ออกนอกพืน้ ทีโ่ ครงการ การมอบเรือ เพื่อใช้ในการสัญจร การจัดรถเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการอพยพ การมอบถุงยังชีพและ ข้ า วสารให้ แ ก่ ลู ก ค้ า และประชาชนทั่ วไป การมอบหั ว เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ เ พื่ อ บำ � บั ด น้ำ � เสี ย การจัดรถบริการตามเส้นทางสำ�คัญต่างๆ การทำ�ความสะอาดโครงการเพื่อให้ลูกค้ากลับ คืนสู่ที่พักอาศัยอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการจัดงานมหกรรมสินค้าราคาพิเศษ “Care Day” ที่มอบโอกาสให้ลูกค้าได้เลือกซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านราคาต่ำ�กว่าท้องตลาด 20-40%

2

better living


Villette Townhome : A Sweet Touch of Living โครงการ Villette (วิลเลต) ทาวน์โฮม 2 ชั้น ดีไซน์ใหม่ล่าสุด สำ�หรับผู้ที่หลงใหล และชื่นชอบความหวานละมุนนุ่มละไม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Modern Sweet” ท่ า มกลางสวนดอกไม้ แ ละสวนส่ ว นกลางสไตล์ อั ง กฤษ พร้ อ มสนามเด็ ก เล่ น และลานออกกำ � ลั ง กายเพื่ อ รองรั บ กิ จ กรรมโปรดของครอบครั ว บนทำ � เลติ ด ถนนกาญจนาภิเษก ให้คุณเชื่อมติดชีวิตในเมืองได้อย่างง่ายดาย พร้อมเปิดให้คุณ เป็นเจ้าของแล้ววันนี้ ในราคาเริ่มต้น 2.35 ล้านบาท แวะชมโครงการและ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1739

พฤกษาทาวน์ เน็กซ์ บางนา กม.5 ทาวน์โฮมสไตล์ Modern Alternative Design เน้นความโปร่ง โล่ง สบาย ลงตัวกับทุกฟังก์ชัน ตอบสนองความต้องการของชีวิตคนเมือง พร้อมให้คุณใช้ชีวิต กับครอบครัว ปาร์ตี้กับเพื่อนๆ หรือพักผ่อนสบายๆ ได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณ ราคาเริ่มต้น 1.55 ล้านบาท

better living

3


cover story Illus : Nutznutz Text : Endless Rain

รถเข็นช็อปปิ้ง

ซิลแวน นาทาน โกลด์แมน เป็นเจ้าของเครือข่าย ร้ า นขายปลี ก Piggly Wiggly ในเมื อ ง โอคลาโฮมา ปิ๊ งไอเดี ย ที่ จ ะทำ �ให้ ลู ก ค้ า ซื้ อ สินค้าในร้านของเขาให้มากขึ้น เมื่อเหลือบไป เห็นเก้าอีแ้ บบพับได้สองตัววางคูก่ นั เขาออกแบบ โดยวางตะกร้าใส่ของเอาไว้บนที่นั่งซึ่งถูกยก ระดับให้สูงขึ้น ติดล้อที่ปลายขาเพื่อให้เข็นได้ และใช้ขอบพนักเป็นทีจ่ บั โกลด์แมนนำ�แนวคิด นี้ไปปรึกษาช่างไม้ชื่อเฟรด ยัง ก่อนจะร่วมกัน สร้างต้นแบบรถเข็นช็อปป้ิงออกมา

การค้นพบนวัตกรรมหรือสิง่ ประดิษฐ์สำ�คัญทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่าทรงคุณค่า หากย้อน กลับไปดูที่มาที่ไปของเครื่องมือเครื่องใช้แต่ละอย่าง แม้เราจะพบความแตกต่างทางด้าน วิทยาการ รวมถึงรายละเอียดปลีกย่อยอืน่ ๆ อีกมากมาย แต่ทว่าในความต่างเหล่านัน้ กลับมีจดุ เริม่ ต้นจากความคิดสร้างสรรค์อนั ยิง่ ใหญ่ โดยไม่จำ�กัดว่าบุคคลต้นคิดจะเป็น นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร แพทย์ นักวิชาการ นักธุรกิจ นักเขียน หรือเป็นเพียงแม่บ้าน ธรรมดาๆ มาดูกันว่ามีไอเดียบิ๊กๆ อะไรบ้าง ที่วันนี้ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ประจำ�วันของพวกเรา

4

better living


เตาอบไมโครเวฟ

เพอร์ซี เลอบารอน สเปนเซอร์ นักวิทยาศาสตร์ ของบริษัทเรย์ทีออน พบว่าแท่งช็อกโกแลตที่ อยู่ในกระเป๋าของเขาเริ่มละลายขณะยืนอยู่ใน ห้องทดลอง ทีก่ �ำ ลังทดสอบอุปกรณ์แมกนีตรอน แน่นอนว่าตัวการของเรื่องนี้คือรังสีไมโครเวฟ ต่อมาสเปนเซอร์ทดลองวางไข่ดิบลงในหม้อที่ เจาะรูดา้ นข้าง แล้ววางหลอดแมกนีตรอนเอาไว้ ใกล้ๆ ทำ�ให้ไข่ระเบิดใส่หน้าผูช้ ว่ ยของเขา และ นั่นคือจุดกำ�เนิดของเตาไมโครเวฟ

ผ้าอ้อมสำ�เร็จรูป

ผ้าอ้อมสำ�เร็จรูปชิน้ แรกของโลก เจ้าของคุณสมบัติ กันน้ำ� แต่ระบายอากาศ ถูกเย็บขึ้นจากชิ้นส่วน ผ้าม่านห้องน้ำ�บุด้วยผ้าไหม! และทำ�ให้แมเรียน โดโนแวน แม่บา้ นในรัฐคอนเนตทิคตั สหรัฐอเมริกา ได้ค่าลิขสิทธิ์ใน ค.ศ. 1951 ไปถึง 1 ล้านดอลลาร์! สิบปีต่อมา วิคเตอร์ มิลส์ นักประดิษฐ์จากบริษัท พร็อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล นำ�มาต่อยอดได้ผลลัพธ์ ออกมาเป็นผ้าอ้อมสำ�เร็จรูปยี่ห้อ “แพมเพอร์ส”

ภาพอัลตราซาวนด์

หลายคนอาจอ้าปากค้างหากรู้ว่าจริงๆ แล้ว ภาพอั ล ตราซาวนด์ มี ต้ น กำ � เนิ ด มาจากการ วิ จั ย ทางการทหารและอุ ต สาหกรรมในช่ ว ง สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 ต่ อ มาจอร์ จ ลุ ด วิ ก แพทย์ประจำ�สถาบันวิจยั นาวาล รัฐแมรีแลนด์ สหรัฐอเมริกา ค้นพบความเป็นไปได้ในการใช้ อัลตราซาวนด์เพือ่ วินจิ ฉัยโรค และเอียน โดนัลด์ สูตนิ รีแพทย์ในเมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร นำ�มาทดลองกับหญิงตัง้ ครรภ์ แล้วโลกก็ได้เห็น ภาพของเด็กทารกที่อยู่ในครรภ์เป็นครั้งแรก

บัตรเครดิต

ใน ค.ศ. 1958 แบงก์อเมริการ์ด หรือธนาคารแห่ง อเมริกา (ก่อนเปลีย่ นชือ่ เป็น “วีซา่ ” ในเวลาต่อมา) ได้เปิดตัวบัตรเครดิตด้วยการส่งให้ลกู ค้าหกหมืน่ คน ในเมืองเฟรสโน รัฐแคลิฟอร์เนีย แต่ที่น่าตลกก็คือ คนที่เป็นต้นคิดเรื่องบัตรเครดิตตัวจริงกลับไม่ใช่ ธนาคารแห่งอเมริกา หากเป็นนักเขียนสติเฟือ่ งทีม่ ี นามว่า เอ็ดเวิร์ด เบลลามี ที่คิดคำ�นี้ขึ้นมาตั้งแต่ ค.ศ. 1888 เพื่อใช้ในนวนิยายของเขาที่เล่าถึงชีวิต ยุคต้นศตวรรษที่ 20 better living

5


คอนแท็กเลนส์แบบนุ่ม

ออตโต วิชเทอร์เล นักวิชาการจากสถาบัน เทคโนโลยีทางเคมี ประเทศเชคโกสโลวาเกีย เป็นผู้ค้นพบประโยชน์ของโพลิเมอร์ชนิดใหม่ ที่เขาได้พัฒนาขึ้น โดยใช้ชื่อว่า โพลี-เฮมา ไฮโดรเจล (Poly-HEMA Hydrogel) ซึง่ เป็น พลาสติกโปร่งใสอุ้มน้ำ�โดยไม่ซึมซับโมเลกุลที่ เป็นอันตราย ต่อมามันได้ถูกพัฒนาให้กลาย เป็นคอนแท็กเลนส์แบบนุ่มรุ่นแรก

เครื่องเอทีเอ็ม

ดอน เวทเซล วิศวกรบริษทั คูเทลในเมืองดัลลัส ต้องอด กินมือ้ กลางวันเพราะมัวเสียเวลาเข้าคิวนำ�เช็คไปขึน้ เงิน ทีธ่ นาคาร จึงคิดสร้างเครือ่ งกลสำ�หรับทำ�งานง่ายๆ ซ้�ำ ๆ แทนพนักงานธนาคาร บริษทั ทีเ่ ขาสังกัดอยูย่ อมลงทุน สร้างเครือ่ งกลนีด้ ว้ ยเงิน 4 ล้านดอลลาร์ หลังเผชิญกับ ปัญหาทางด้านเทคนิค เช่น วิธีทำ�ให้เครื่องนับเงินได้ อย่างถูกต้องโดยอัตโนมัติ การคิดค้นบัตรทีส่ ามารถแปลง ข้อมูลของลูกค้าเป็นรหัส รวมถึงเรื่องความปลอดภัย ในที่สุดเอทีเอ็มเครื่องแรกก็เปิดให้บริการที่ธนาคาร เคมิคัล สาขาลองไอร์แลนด์

จอภาพแอลซีดี

แม้ทีวีจอแบนจะเข้ามาแทนที่ทีวีจอตู้ได้ไม่นาน แต่การค้นพบ เทคโนโลยีจอภาพแอลซีดี (LCD-Liquid Crystal Display) ได้เกิด ขึน้ ทีห่ อ้ งทดลองอาร์ซเี อแล็บมาร่วม 50 ปีแล้ว เมือ่ จอร์จ เฮลเมียร์ ได้ท�ำ การทดลองจนค้นพบ “ผลึกเหลว” เป็นครัง้ แรก ปลายทศวรรษ ที่ 1980 การประดิษฐ์จอแอลซีดภี าพสีส�ำ หรับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ก็ประสบความสำ�เร็จ และใน ค.ศ. 2011 ทีวีจอแบนก็กลายเป็น ส่วนหนึ่งของกำ�แพงในแทบทุกบ้าน 6

better living

การพิสูจน์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ

อเล็ก เจฟฟรียส์ นักชีววิทยาโมเลกุลชาวอังกฤษ ได้คน้ พบวิธเี ปรียบเทียบ สายดีเอ็นเอในส่วนที่แสดงความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างชัดเจน ที่สุด ซึ่งเรียกว่า “มินิแซตเติลไลต์” (Minisatellite) วิธีนี้ทำ�ให้สามารถ วิเคราะห์ได้ทนั ทีวา่ ตัวอย่างดีเอ็นเอสองตัวทีถ่ กู เลือกมานัน้ มาจากคน คนเดียวกัน มาจากสมาชิกสองคนในครอบครัวเดียวกัน หรือมาจาก คนสองคนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลย


เวิลด์ไวด์เว็บ

ทิม เบอร์เนอร์ส-ลี นักฟิสิกส์ประจำ�ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ยุโรป หรือเซิร์น (CERN-European Organization for Nuclear Research) ในนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำ�เสนอแนวคิดเรื่องเวิลด์ไวด์เว็บ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “เว็บ” อันหมายถึงระบบคลังข้อมูลเก็บเอกสาร ไฟล์เสียง และวิดีโอ ซึ่งเชื่อมต่อกันในเครือข่ายขนาดมหึมาที่กระจายออกมาจากศูนย์กลาง โดย ได้พัฒนาองค์ประกอบสำ�คัญ 3 ประการ คือสร้างภาษาที่ใช้ในการสร้าง หน้าเอกสารบนเว็บ สร้างวิธที เี่ ครือ่ งคอมพิวเตอร์ใช้ดงึ ข้อมูลหน้าเอกสารจาก เซิร์ฟเวอร์ และประดิษฐ์ระเบียนเพื่อชี้แหล่งที่มาของข้อมูล ซึ่งระบุที่อยู่ของ เว็บไซต์นั้นๆ เช่น www.google.com

รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด

แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรถลูกผสมที่ใช้ได้ทั้งน้ำ�มันและ ไฟฟ้ามีมานานกว่าร้อยปี แถมยังเป็นเรื่องปกติสามัญ ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 รถรุน่ แรกๆ ทีใ่ ช้ระบบนีค้ อื รถรุน่ โลห์เนอร์-ปอร์เช ของเฟอร์ดนิ าน ปอร์เช ทีน่ �ำ ออก แสดงในงานเวิลด์เอกซ์โพสิชนั ค.ศ. 1900 ณ กรุงปารีส แต่ผผู้ ลิตส่วนใหญ่กลับมุง่ สร้างรถยนต์ทใ่ี ช้ไฟฟ้าทัง้ ระบบ 95 ปีผ่านไป วิศวกรของบริษัทโตโยต้านำ�โดยทาเกฮิซะ ยาเอกาชิ ผลิตรถยนต์ไฮบริดรุน่ พรีอสุ ขึน้ มา ผลลัพธ์คอื รถยนต์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงสูงกว่าคู่แข่ง บางรายถึงสองเท่า

เครื่องเล่นเอ็มพี 3

หลังจากโซนีว่ อล์กแมนของญีป่ นุ่ เคยสร้างปรากฏการณ์สะท้านโลก ในทศวรรษ 1980 แฮซาน บริษัทสัญชาติเกาหลีก็ผลิตเครื่องเล่น เพลงดิจิทลั ขนาดพกพาที่เรียกว่า “เอ็มพี 3” ความจุ 32 เมกะไบต์ ออกวางตลาด ไม่กี่เดือนถัดมาเอ็มพี 3 เครื่องที่สอง ไดมอนด์ริโอ ก็ออกวางขายในสหรัฐอเมริกา และถูกสมาคมอุตสาหกรรมบันทึก เสียงแห่งอเมริกาฟ้องร้องฐานทำ�ให้ยอดขายซีดีเพลงลดลง ผลคือ บริษัทไดมอนด์ชนะคดี แถมยังได้เครดิตในฐานะผู้ผลิตเอ็มพี 3 เครื่องแรกของโลกไปแบบเนียนๆ better living

7


interview Photo : นริ ศ Text : นริ ศ

ถ้าโลกนี้ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ โลกคงจืดชืดไร้สีสันพิลึกเลยละค่ะ ฉบับนี้ขอตั้งประเด็น “ความคิดต้องสร้างสรรค์” เชื่อมั่นพลานุภาพของความคิดค่ะ ความคิดสร้างสรรค์สามารถเปลี่ยนความธรรมดาให้เป็นความพิเศษ จากความ ไม่มอี ะไรให้มอี ะไร จากความล้าหลังไปหาความรุดหน้า และบางทีความคิดสร้างสรรค์กช็ ว่ ยแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดาย ชนิดคาดไม่ถึง เช่นเดียวกับเรื่อง “แม่บ้านกับดินสอ” :ปัญหาหนักคับอกของเหล่านักบินอวกาศ ในการคิดสรรหาปากกาที่จะนำ�ติดตัวไปใช้ในยานอวกาศที่มีสภาพไร้น้ำ�หนัก เพราะเมื่อต้องใช้ปากกา ขีดเขียนทีไร หมึกก็จะไหลกระเซ็นกระสายไร้ทิศทาง ขบคิดจนหัวแตกแต่ก็ยังหาปากกาที่ต้องการไม่ได้สักที แม่บ้านคนหนึ่งเลยส่งจดหมายไปหา เหล่านักบินอวกาศเป็นข้อความสั้นๆ ว่า “แล้วทำ�ไมไม่ใช้ ‘ดินสอ’ แทนเล่าพ่อคุณ!”

อัจฉรา ดัชนี

อุรชาติ มันทวงศ์

รัชดา-ห้วยขวาง

Terre - รัชโยธิน

พนักงานฝ่ายการตลาด

A ความคิดสร้างสรรค์ท�ำ ให้ชวี ติ มีสสี นั ขึน้ เช่น การเดินทางไปทำ�งาน

ทุกวันนั่งรถไป มีวันหนึ่งอาจนั่งมอเตอร์ไซค์ ต่อเรือ เห็นโฆษณา ข้ า งทาง เห็ น คนใช้ ชี วิ ต ก็ ทำ �ให้ เ ราได้ เ ห็ น มุ ม มองในอี ก แบบหนึ่ ง ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่เฉพาะนวัตกรรมใหม่ๆ ความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในการใช้ชีวิตด้วย

B “ระบบไวไฟ (Wi-Fi)” คนรู้ได้ยังไงว่าโลกนี้มีคลื่นอยู่ ตั้งแต่ รหัสมอส โทรเลข มันก็เป็นวิวฒ ั นาการมาเรือ่ ยๆ ไวไฟแรงมาก 20 เมก 100 เมก ไม่ต้องต่อสาย คนสามารถเอาคลื่นจากอากาศมาส่งข้อมูล ส่งอะไรต่างๆ นานา อีกหน่อยอาจจะส่งสิ่งของได้ด้วย

C ทุกคนจำ�เป็นต้องมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะ ไม่อย่างนั้นก็จำ�เจ กิน

มาม่าก็มาม่าๆ ทุกวัน เอามาม่ามาใส่หมูสับไหม มาทำ�เป็นทรงเครื่อง เติมข่า ตะไคร้ หรืออาจทำ�เป็นมาม่าแห้งก็ได้ ถ้าไม่มคี วามคิดสร้างสรรค์ ก็ฉีกซอง ใส่น้ำ�ร้อน ใส่ไข่

D บ้านไม่ใช่แค่ที่ที่ไว้สำ�หรับนอนอย่างเดียว เหมือนเวลาทำ�งาน

เหนื่อยๆ ทำ�ไมเราต้องไปร้านกาแฟด้วย ก็เพราะอยากได้มุมหนึ่ง ที่สบายๆ เราสามารถครีเอตเองได้ในบ้าน ใช้มุมระเบียง จัดสวน มีเก้าอีส้ กั ตัว เปิดเพลงสร้างบรรยากาศมูดแอนด์โทนคล้ายๆ ร้านกาแฟ มีเครื่องทำ�กาแฟสักตัวก็ไม่ต้องไปร้านกาแฟแล้ว

E ทุกคนก็จะเหมือนกันหมด ยูนิฟอร์มเดียวกันหมด ไม่มีใคร

แตกต่าง ไม่มใี ครโดดเด่น บ้านหน้าตาบล็อกเดียวกันเด๊ะ โลกจะไม่พฒ ั นา ไม่มีสีสัน โลกจะจืดๆ 8

better living

อินทีเรียดีไซเนอร์

A ความคิดสร้างสรรค์คือการมองให้เกิดมุมมองใหม่ มองให้เกิด

การพัฒนาความคิด ผมว่าการได้เห็นสิ่งต่างๆ ทำ�ให้กระบวนความคิด พัฒนาจินตนาการได้ ต่อยอดได้ อย่างผมนั่งทำ�งานโดยที่ไม่ได้ออกไป ข้างนอกเลย ไม่ได้ไปเห็น ไอเดียก็ไม่เกิด

B ผมว่าน่าจะเป็น “งานดีไซน์” นะครับ เช่น แฟชั่น โปรดักส์ แมกกาซีน เฟอร์นิเจอร์ ที่มีการครีเอตรูปแบบอยู่ตลอดเวลา

C จำ�เป็นครับ เพราะว่าถ้าคนเราหยุดคิดก็เหมือนหยุดเดิน แต่ถ้า

เราคิดเรื่อยๆ ก็เหมือนได้ก้าวเดินไปเรื่อยๆ เป็นการพัฒนาให้เรามี สิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นในโลกนี้ทุกๆ วัน

D ตรงกับอาชีพทีเ่ ป็นอินทีเรียอยูแ่ ล้ว ทำ�ให้ผมต้องอัพเดตความคิด

อยู่ตลอดเวลา รูปแบบการตกแต่งสามารถบอกถึงตัวตนของผู้อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้โทนสี การเลือกวัสดุ การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ กรอบรูป ปลอกหมอน... แต่บ้านผมไม่ค่อยเปลี่ยน ไปตกแต่งให้บ้าน ลูกค้ามากกว่าครับ

E โลกเหมือนหยุดเวลาไปเลย จะไม่มี 2012 รูปแบบของ 2011

ก็อยู่อย่างนั้น มันต้องเปลี่ยนไปตามเวลาที่เดินไปเรื่อยๆ ความคิด ต้องพัฒนาขึน้ อย่างคนปัน่ จักรยาน มาเป็นมอเตอร์ไซค์ มาเป็นรถยนต์ นั่นเพราะความคิด แต่ถ้าความคิดหยุดนิ่งก็ใช้แต่จักรยานไปตลอด


A

B

C

ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ใด คุณคิดว่า สำ�หรับคุณคือ? ของมนุษยชาติ ความคิดสร้างสรรค์ ที่คุณคิดว่าสุดยอด จำ�เป็นต่อการดำ�เนินชีวิต เพราะอะไร? ของมนุษย์และของคุณ มากน้อยเพียงใด?

กวินนา ชมภูนุช

พนักงานบริษัทเอกชน

A ความคิดสร้างสรรค์เป็นอะไรที่ไม่หยุดอยู่กับที่ เป็นสิ่งใหม่ๆ ที่

เกิดขึน้ ได้ตลอดเวลา ถ้าคนเรามีความคิดสร้างสรรค์อยูเ่ รือ่ ยๆ การพัฒนา กับความเจริญจะมีคกู่ นั ไปทุกด้าน ไม่วา่ จะเป็นการคมนาคม การสือ่ สาร การกินการอยู่ หรืออาชีพต่างๆ

B “ระบบ 3G” เมื่อก่อนเราคุยโทรศัพท์กันได้ยินแค่เสียง เดี๋ยวนี้

D

E

คุณได้นำ� ถ้าโลกนี้ ความคิดสร้างสรรค์ ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ มาใช้ใน “บ้าน” ของคุณ คุณคิดว่าโลก อย่างไร? จะเป็นอย่างไร?

เรวดี สินธุ์พรม

พนักงานบริษัทเอกชน

A ความคิด จินตนาการ และการลงมือทำ�ตามสิง่ ทีค่ ดิ ให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความสวยงาม เกิดความสุขกับตัวเราและคนรอบข้างได้

B การใช้ “พลังงานทดแทน” สามารถช่วยลดการใช้น้ำ�มัน ถือเป็น การนำ�ความคิดสร้างสรรค์มาช่วยประหยัดพลังงานและลดมลภาวะ

พัฒนามาเป็น 3G เราสามารถเห็นภาพได้ด้วย ทำ�ให้คนที่อยู่ห่างไกล คนละประเทศได้ใกล้ชดิ กันมากขึน้ ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็กระชับขึน้ ลดความคิดถึงลงไปได้

C จำ�เป็นมากค่ะ เพราะถ้าโลกนีข้ าดความคิดสร้างสรรค์ วิวฒ ั นาการ

C จำ�เป็นต่อชีวิตดิฉันและมนุษย์มากๆ ค่ะ ความคิดสร้างสรรค์

ในสวน แม่กับยายได้เดินออกกำ�ลังกายแล้วเป็นการนวดเท้าไปในตัว หรือการปลูกไม้ดอกก็ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับคนในบ้านได้ค่ะ

ทำ�ให้เกิดการพัฒนา อะไรที่ไม่ดีก็เอาความคิดสร้างสรรค์มาช่วยแก้ไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ค่ะ

D ยกตั ว อย่ า งซื้ อ กระถางใส่ ต้ น ไม้ ม าเป็ น กระถางไม้ ธ รรมดา

ต่างๆ แนวคิด หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คงไม่เกิดขึ้นและไม่พัฒนาค่ะ

D ยกตัวอย่างเรื่องการจัดสวนในบ้าน เลือกใช้หินแม่น้ำ�ปูทางเดิน

E คงไม่ดแี น่คะ่ เพราะไม่เกิดการพัฒนาและไม่มเี ทคโนโลยีตา่ งๆ

เอาสีน้ำ�มันมาทาเพื่อยืดอายุการใช้งาน กันแดด กันฝน แล้วเลือก ทาสีขาวให้เข้ากับโทนสีของบ้านด้วย ดิฉนั เป็นคนรักต้นไม้ หาซือ้ ต้นไม้ มาจัดสวน สวยงามร่มรืน่ แขกไปใครมาก็ชอบ เป็นตัวอย่างให้บา้ นอืน่ ๆ ได้ด้วยค่ะ

E อะไรก็คงเดิมๆ ล้าสมัย เหมือนเราย่�ำ อยูก่ บั ที่ โลกคงไม่นา่ อยูค่ ะ่

better living

9


open house Photo : บุ ญ ยวี ร ์ บุ น นาค Text : บุ ญ ยวี ร ์ บุ น นาค

อยู่บ้าน สบายใจ หลังน้ำ�ท่วม รับปีใหม่ :) 10

better living

หลังจากเมือ่ ปลายปีทแ่ี ล้วกรุงเทพฯ เมืองฟ้าอมร ของเรากลายสภาพเป็นเกาะ แก่ง ลุม่ น้�ำ (แล้วแต่ ใครจะเรียก) ตามแต่อาการหนักเบาของสภาพ น้�ำ ทีเ่ ข้าท่วมบ้านเรือน จึงขอแนะนำ�ให้หาสมดุล กับการใช้ชีวิตแบบใหม่ๆ อีกครั้ง (บางคนอาจ เรียกง่ายๆว่าปรับตัว) นั่นละที่เราจะทำ�จากนี้ ไป!! ตอนนีท้ บี่ า้ นน้�ำ เริม่ ลดแล้ว หลายสิง่ ทีก่ งั วล เราเริ่มขจัดมันออกไปด้วย “การทำ�ใจให้สบาย”

นอกจากการปรับตัวในการกินอยูแ่ ล้ว อย่างอืน่ ก็ ปล่อยสบายๆ เปรียบได้กับการสวมใส่เสื้อผ้า หลวมๆ ให้เวลากับตัวเองและสิ่งที่อยู่ตรงหน้า มากขึ้น สิ่งที่เราควรทำ�เป็นประจำ�ให้กับหัวใจ ตัวเองในเวลานีก้ ค็ อื “ฝึกฟังเสียงของธรรมชาติ” ที่อยู่รอบตัว จะมากน้อยก็ไม่เป็นไร พร้อมกับ การ “สูดหายใจเข้าออก” (อย่างหลังเนี่ยลอง ทำ�สิ ดีนะ)


เดิมทีหากน้ำ�ไม่ท่วมกรุงเทพฯ เวลานี้เราคงหนี ไม่ พ้ น กิ จ วั ต รแบบเร่ ง รี บ ของแต่ ล ะวั น เรา ไม่ต้องตื่นเช้า เราอยู่บ้านหรือเดินไปไหนๆ ได้ ด้วยใบหน้าที่ปราศจากเครื่องสำ�อางได้ เพราะ แอบคิดเอาเองว่า เวลาแบบนี้ใครกันจะมัวมา ห่วงเรื่องสวยๆ งามๆ เราได้เอาเท้าที่แสนจะ เมือ่ ยล้า มาเดินแช่น�้ำ เย็นๆ เล่น (เฉพาะวันแรกๆ ที่น้ำ�ท่วมเพราะหลังจากนั้นน้ำ�เริ่มเปลี่ยนไป... อึ๋ยยย)

ที่แน่ๆ เลยก็คือ เราได้ “อยู่” บ้านมากขึ้น การ “อยู่” แปลว่าเราได้ใช้เวลากับบ้านมากขึ้น ได้มองดูตน้ ไม้ทเี่ ราปลูก รดน้�ำ ต้นไม้ทกุ เช้า-เย็น เรามีโอกาสได้ส�ำ รวจข้าวของทีเ่ รามี (มาก) พอที่ ไม่ตอ้ งซือ้ เพิม่ และมุมต่างๆ ในบ้านอย่างละเอียด แล้วก็เริ่มจัดเก็บข้าวของที่วางกองเกลื่อนกลาด ทำ�ความสะอาดของที่เก็บไว้ในซอกหลืบอย่าง ตัง้ ใจ เช่น จัดระเบียบรองเท้าทีว่ างกระจายเต็มพืน้ ค่อยๆ ขัดเช็ดทำ�ความสะอาดพร้อมเก็บใส่กล่อง รื้อเอาเสื้อกันหนาวของปีที่แล้วมาซักเตรียมรับ ลมหนาวปีนี้ (ที่ว่ากันว่าจะหนาวนานนนนน) พอสายหน่อยก็เอาที่นอน หมอนหนุน ออกผึ่ง แดด ปัดฝุน่ ฆ่าเชือ้ โรค (ซะบ้าง) ชัน้ วางของอันเดิม

ทีส่ หี ลุดลอกก็ถกู ทาสีแปลงโฉมใหม่ พอเย็นหน่อย ก็คว้าหมวกกับถุงผ้าใบเก่งไปจ่ายตลาดที่ตลาด ใกล้บ้าน ได้ผักสดราคาเริ่มต้นที่ 3 บาท มาเป็น มื้อเย็น แทนการเดินตรงไปซูเปอร์มาร์เกตที่ ทุกอย่างเริ่มต้นที่ราคา 35 บาท อย่างแต่ก่อน หมาแมวทีเ่ ลีย้ งไว้กลับดูมคี วามสุขไปด้วย เพราะ ได้ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ...แหม! นี่ ถ้าไม่ติดว่าเห็นใจพี่ๆ จังหวัดที่ยังอุ้มน้ำ�แทน ชาวกรุงอยูล่ ะก็ อยากจะให้ (น้อง) น้�ำ อยูด่ ว้ ยกัน นานๆ จริงๆ เพราะตัง้ แต่ท�ำ งานเก็บเงินซือ้ บ้าน หลังนี้มา ก็เพิ่งจะมีครั้งนี้ที่เราได้ “อยู่” บ้าน จริงๆ กับเขาสักที

better living

11


home Photo : BB Text : BB

ของเก่ามีค่า... (โปรด) อย่าทิ้ง! 12

better living

แต่ก่อนนี้เวลาที่อยากได้อะไรมาแต่งบ้านก็จะคิดว่า...จะไปซื้อของชิ้นนั้นที่ไหนดี พอคิดออก ก็จะรีบจัดแจงไปซือ้ ทันที ไม่คดิ นาน แตกต่างจากเดีย๋ วนี้ พอเริม่ มีบา้ นแล้วก็มขี อง แต่ตอนนี้ ของเริ่มเยอะ...เยอะขึ้นเรื่อยๆ จนที่เก็บเริ่มไม่พอ แทนที่จะหาที่เก็บของเพิ่มเพื่อให้เพียงพอ กับของที่ซื้อมา เราต้องหยุดซื้อ!! แต่แค่หยุดซื้อของเพิ่มคงไม่พอนะคะ เราต้องรู้จักนำ�ของ ทีม่ อี ยูม่ าใช้หรือตกแต่งให้เกิดประโยชน์ จะได้ไม่ตอ้ งทิง้ และช่วยลดขยะให้โลกเราได้ ทีส่ ำ�คัญ ลดรายจ่ายสบายกระเป๋ามั่กๆ...


สวิงหาปลา สีสันยังสวยอยู่ ซื้อมากะจะตั้งโชว์ แต่แทนที่จะตั้งไว้เฉยๆ เราก็เอาต้นเดฟมาปลูกไว้ ดูแลรดน้ำ�ตามเวลาเพียงแค่นี้ (ง่ายๆ ใช่มั้ยคะ)

อันนี้ได้มาเมื่อคราวที่ไปเที่ยวทะเล คุณผู้ชายที่บ้านเลยเอามาแปลง เป็นโคมไฟในห้องแบบง่ายๆ เพียงเอาครอบหลอดไฟดวงเก่าเข้าไป ก็กลายเป็นโคมไฟแขวนที่หน้าตาไฉไล แถมเวลาเปิดจะมีแสง ที่ลอดผ่านตามช่องออกมา สวยไม่ใช่เล่นเลยนะ

ใบเนี้ยรักมาก เก่าขนาดไหนก็ไม่ทิ้งง่ายๆ เห็นแขวนเหงาอยู่นาน เลยเอาแว่นตาไปเกี่ยวไว้ เกี่ยวไปเกี่ยวมา เฮ้ย!! เหมาะดีนะ หยิบใช้ก็ง่าย แขวนไว้ก็ได้โชว์ด้วย

หุ่นลองเสื้อกับไฟกะพริบ

จานชามสังกะสี

กาน้ำ�ชาเซรามิกสีขาว

ของสองอย่างนี้ได้มาจากคนละที่ ประโยชน์การใช้งานก็ต่างกัน แต่จะเป็นไรไปถ้าเราเอามารวมกันไว้ในที่เดียว ตอนนี้กลายเป็นของสำ�หรับ สร้างบรรยากาศชิ้นสำ�คัญในบ้าน ไปเรียบร้อยแล้ว

มีอยู่เยอะ ใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมด แบ่งมาสักใบสองใบที่สีสวยๆ ลายน่ารักๆ เอามาติดด้วยกาวพลังช้าง บนผนังเหมาะๆ สักที่ (แถมกระจาดหวายด้วยก็ได้นะ) กลายเป็นของโชว์ไม่เกะกะอีกต่อไป

เราทำ�ฝาแตกไปแล้ว แต่ตัวกายังสวยเช้งอยู่เลย ก็เอามาเจาะรูที่ก้น แล้วใช้ปลูกต้นไม้เล็กๆ อย่างกุหลาบหิน วางตรงระเบียงเหมาะมาก

กาน้ำ�สังกะสีเก่า

ขวดน้ำ�ปลา/ขวดซอส ตั้งแต่เริ่มประยุกต์ใช้ไอเดียต่างๆ เรารักและชอบไอเดียนี้มากที่สุด เพราะ เป็นการช่วยลดปริมาณขยะให้โลกเราได้มาก เวลาที่มีขวดเครื่องปรุง เช่น ขวดน้ำ�ปลา หรือ ซอสต่างๆ ที่หมดแล้วก็อย่าทิ้ง เอามาล้าง ทำ�ความสะอาดผึ่งให้แห้งแล้วนำ�กลับมาใช้ ใหม่ได้ โดยหาจุกไวน์เก่าหรือถ้าไม่มีก็ใช้ ฝาขวดเดิมนั่นแหละ เราใช้เก็บจำ�พวก เครื่องเทศต่างๆ ในครัว (มันเวิร์กมาก!!)

เรามีตัวอย่างง่ายๆ ที่คุณเองก็สามารถ เอาไอเดียเหล่านี้ไปทำ�ได้ที่บ้าน หรือใคร อยากเอาไปต่อยอดไอเดียดีๆ กว่าเราก็จะ ยินดีมาก...ไม่ว่ากัน

กระถางต้นไม้พลาสติก ที่หน้าตาธรรมดาๆ ให้เป็นกระถางอันใหม่ ที่ดูดีนั้นทำ�ได้ไม่ยาก หาผ้าขนาดเหมาะๆ ลายโอเคมาห่อและผูกเป็นปมเล็ก แบบง่ายๆ ก็ได้ต้นไม้ไว้ตั้งโชว์ ในบ้านแล้วละค่ะ

ย่ามสะพายใบเก่า

ฝาชี ชิ้นสุดท้ายก็ต้องยกความดีให้กับ คุณผู้ชายเหมือนเคยค่ะ เริ่มจากฝาชีอันเก่า (ที่ฉันต้องเสียสละให้) และโคมไฟที่ตัวโป๊ะเดิมชำ�รุดไปแล้ว แต่ระบบต่างๆ ยังดีอยู่ เอามาประกอบร่างกันใหม่ กลายเป็นโคมไฟตั้งพื้นแบบดิบๆ อย่างที่คุณเห็นนี่ละค่ะ

หลากหลายไอเดียที่ได้นำ�มาให้คุณคนอ่านที่รักได้ชมนั้นไม่หวงห้ามเลย หากคุณนำ�ไปใช้ และ “จะดีใจมาก ถ้าคุณไม่ตอ้ งออกไปซือ้ หาอะไรใหม่ๆ มาใช้ หรือประดิษฐ์เพือ่ ให้เป็นของที่ เหมือนกันกับที่เรากล่าวมา” อยากให้คุณลองสำ�รวจของที่มีอยู่ในบ้าน ชิ้นไหนที่กำ�ลังจะ หมดอายุการใช้งานแบบเดิม ลองเอามาใช้หมุนเวียนให้เกิดประโยชน์กันนะคะ..อย่าลืมนะ “ของเก่ามีค่า...โปรดอย่าทิ้ง” better living

13


garden Photo : ณราชิ ต Text : นริ ศ

14

นามเรืองศรี

better living


>> บ้านของเราคงงามขึ้นหลายเท่า หากมีสวนสวยๆ มาประดับ โครงการพฤกษาวิลเลจปรารถนาให้ลูกบ้าน เห็นความสำ�คัญของสวนและการตกแต่งสวน จึงเชิญชวนลูกบ้านลองนำ�เสนอไอเดียเจ๋งๆ ในการจัดสวนเข้าร่วม โครงการประกวด “พฤกษาวิลเลจ Smile Garden Contest” งานนี้สวนของคุณโบ๋-ณราชิต นามเรืองศรี  ได้รบั รางวัลที่ 1 ไปค่ะ >> “สวนสีขาว” ในบ้านของเขาเป็นสวนโปร่ง สะอาด และสงบ ทีส่ ร้างสรรค์จากแนวคิดของ ชาวตะวันออก มีกลิน่ อายของสวนหินแบบสวนเซนและสงบเย็นแบบวิถพี ทุ ธ ทำ�ให้สวนทัง้ เรียบง่าย ลุม่ ลึก และแฝงนัย ฉบับนี้เลยขอนัดหมายเจ้าของสวนสีขาวมาพูดคุยถึงที่มาที่ไป ถามไถ่ว่ามีแนวคิดสร้างสรรค์ไปสร้างสวนให้ยิ้ม ได้อย่างไร

มาร่วมโครงการประกวด “พฤกษาวิลเลจ Smile Garden Contest” ได้อย่างไร?

ผมอยู่ ห มู่ บ้ า นพฤกษาวิ ล เลจ 28 Scenery บางใหญ่ครับ พอได้ยินว่ามีการประกวดสวน สนใจมากเลยครับ เลยส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ด้วยเหตุผล 3 ข้อ คือเงินรางวัล เงินรางวัล และ เงินรางวัลครับ (หัวเราะ) พูดเล่นนะครับ ผมว่า ผมคงเหมือนกับคนอื่นทั่วไปแหละครับ  คือฝัน อยากมีบ้านสักหลัง มีสวนสวยๆ กับเขาบ้าง ผมเป็นคนทีส่ นใจต้นไม้อยูแ่ ล้ว เวลาเจอพันธุไ์ ม้ แปลกๆ สวยๆ หรือเจอไอเดียอะไรดีๆ ผมจด บันทึกเก็บไว้ตลอด ผมกับแฟนเพิง่ ย้ายเข้ามาอยู่ บ้านหลังนี้ได้ไม่นาน ตั้งใจกันว่าจะจัดสวนกัน อยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้จัดสักที  มัวแต่ยุ่งเรื่องการ แต่งบ้านจัดบ้านอยู่ พอรู้ว่ามีโครงการประกวด จัดสวนและมีเงินรางวัลด้วย ทำ�ให้ฮดึ ขึน้ มาทันที (หัวเราะ) เลยเริม่ ดีไซน์สวนกัน นอกจากอยากให้ เป็นสวนที่เราชอบแล้ว ที่สำ�คัญต้องทำ�ให้บ้าน น่าอยู่มากขึ้นครับ...  ผมว่าถ้าไม่มีการประกวด จัดสวนครั้งนี้  บ้านผมก็คงยังไม่มีสวนที่เป็นรูป เป็นร่างแบบนี้หรอกครับ

“สวนสีขาว” ที่ชนะการประกวด มีคอนเซ็ปต์อย่างไร?

บอนไซ ส่วนไผ่ผมใช้หญ้าแทน ต้นเล็กไม่เปลือง พื้นที่  ลักษณะต้นก็เหมือนต้นไผ่เลย ส่วนภูเขา ก็ก่อดินขึ้นมาแล้วใช้มอสดินแปะ ให้อารมณ์ ของภูเขาเหมือนกัน  บริเวณอ่างน้ำ�ตกผมเน้น พืชที่ชอบน้ำ�มากๆ หน่อย พวกแว่นแก้วแคระ  กล้วยไม้แคระ มอสดิน หรือเฟิร์นอินโด ต้นไม้ ให้ความรู้สึกชุ่มชื่นแล้วยังทำ�ให้สวนหินดูมีชีวิต ชีวามากขึ้นด้วยนะครับ

วางว่าเป็นสวนหินประยุกต์ คือเป็นสวนหินที่มี ทัง้ ต้นไม้ ภูเขา และน้�ำ ตก ใช้หลักของพุทธศาสนา มาเป็นกรอบในการจัดสวนครับ คือความสะอาด ความสว่าง และความสงบ ความสะอาดคือโปร่ง ไม่รก ดูแลรักษาง่าย สวยงามเป็นระเบียบ ให้ความ รูส้ กึ เป็นส่วนเดียวกับตัวบ้าน ความสว่างคือต้อง ให้ความรูส้ กึ ปลอดโปร่ง รูส้ กึ ถึงสายลม แสงแดด  และขุนเขา ความสงบคือต้องมีความเป็นส่วนตัว และทำ�ให้จิตใจเป็นสมาธิได้ง่าย ใช้งบประมาณในการประกวดจัดสวนเท่าไหร่? ผมกับแฟนตกลงกันว่าน่าจะสัก 10,000 บาท สวนหินอารมณ์ออกไปในแนวสมาธิ ผ่อนคลาย  ไม่ได้รางวัลก็ไม่เป็นไร เพราะยังไงก็ได้ประโยชน์ และจินตนาการ คล้ายงานศิลปะนะครับ ต้นไม้ที่ กับบ้านและคนอาศัยอยูแ่ ล้ว หรือถ้าได้แค่อนั ดับ 3  เข้ากับอารมณ์นปี้ ระมาณบอนไซ ต้นไผ่ ถ้าไปหา ก็คุ้มแล้ว หลังจากนั้นก็มาดีไซน์สวนว่าควรเป็น ซื้อบอนไซฟอร์มสวยๆ สักต้น ราคาก็เป็นหมื่น ยังไงในงบที่ตั้งไว้ พอจัดเสร็จแล้ว สวนออกมา แล้ว เกินงบที่ตั้งไว้  หรือถ้าเอาไผ่มาปลูกก็ต้อง ค่อนข้างสวย ก็พอใจแล้วครับ ไม่ได้คิดอะไรต่อ  ใช้ เ วลากว่ า จะโต  และพื้ น ที่ แ คบเกิ นไปด้ ว ย  บังเอิญโชคดีได้รางวัลก็ยงิ่ ภูมใิ จกับไอเดียจัดสวน แทนที่จะใช้บอนไซ ผมเลือกใช้ต้นฝาดแดงแทน ของเรา โดยเลือกต้นทีเ่ ป็นทรงตกกระถาง ลีลาเขาคล้าย

better living

15


16

better living


คุณมีหลักการดูแลรักษาสวนอย่างไรบ้าง?

ต้อง ‘เข้าใจ’ กับ ‘เข้าถึง’ นะครับ เมื่อก่อน ผมเป็นคนปลูกต้นไม้ประเภทเห็นใครปลูกต้น อะไรสวย จะไปหาซื้อมาปลูกตามเขา โดยไม่ได้ ศึกษาให้เข้าใจก่อนว่าต้นไม้นนั้ ชอบอะไรไม่ชอบ อะไร เหมาะกับสถานที่แบบไหน ผมเคยซื้อต้น ชวนชมมาปลูก ดูแลอย่างดี รดน้�ำ เช้าเย็น ผ่านไป 3-4 ปี นอกจากจะไม่สวยแล้วยังไม่คอ่ ยออกดอก ด้วย เลยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับชวนชมดูถึงได้รู้ว่า  ชวนชมเป็นไม้ชอบแดด ชอบอยูก่ ลางแจ้ง ไม่คอ่ ย ชอบน้ำ�มาก อย่างแรกเลยผมว่าเราต้องเข้าใจ ต้นไม้ที่จะปลูกก่อน  ส่วนการเข้าถึงสำ�คัญมาก นะครับ ต่อให้เข้าใจต้นไม้ที่ปลูกดีแค่ไหน ถ้า ไม่มเี วลา ไม่คอ่ ยได้ดแู ล ยังไงก็ไปไม่รอด ผมเนีย่ แต่กอ่ นเป็นบ่อย ไม่ใช่วา่ ขีเ้ กียจนะครับ แต่ไม่คอ่ ย มีเวลา เมือ่ ก่อนผมชอบนอนดึกแล้วรีบตืน่ แต่เช้า ไปทำ�งาน กว่าจะกลับถึงบ้านก็ค่ำ� เหนื่อยแล้ว ไม่มีเวลาดูแลสวนเท่าไหร่  เดี๋ยวนี้ผมเลยใช้สูตร  24 หาร 3  ในหนึ่งวันผมจะแบ่งเวลาออกเป็น 3 ส่วน คือ 8 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง และ 8 ชั่วโมง 8 แรกใช้เพื่อการพักผ่อน  8 ที่สองใช้ไปกับการ ทำ�งานประจำ�ให้เต็มที่ และ 8 สุดท้าย แล้วแต่วา่ วันนัน้ ผมอยากทำ�อะไร อย่างน้อย 10-20 นาที ผมบังคับตัวเองให้ใช้ไปกับการดูแลสวน  ดูแล ต้นไม้ ทำ�ให้เดี๋ยวนี้ไม่มีข้ออ้างที่จะไม่ดูแลสวน  

สวนทีค่ ณ ุ ชอบเป็นสไตล์ไหน? หรือมี “ใคร” หรือ “อะไร” เป็นแรงบันดาลใจในการจัดสวน

นึกไม่ออกเลยนะว่ามีสวนสไตล์ไหนทีผ่ มไม่ชอบ ผมค่อนข้างชอบเกือบทุกสไตล์ เพราะว่าแต่ละ สไตล์กม็ ีเสน่หแ์ ตกต่างกันไป ส่วนแรงบันดาลใจ สำ�หรับผมคงเริม่ ตอนเรียนมหาวิทยาลัย ช่วงนัน้ ผมได้รจู้ กั กับกล้วยไม้พนั ธุห์ นึง่ ชือ่ ว่า “หอมสลบ” แค่ชื่อก็โดนแล้วนะ ลักษณะต้นเป็นปล้องคล้าย ต้นไผ่ พอเข้าหน้าหนาวเขาจะทิง้ ใบหมดเหลือแต่ ต้น เวลาออกดอกสีมว่ งเต็มต้น กลิน่ หอมมากๆ  สมกับชื่อเลย ดอกอยู่ได้ประมาณ 1-2 เดือน แล้วจะร่วงพร้อมกับแตกต้นอ่อน เป็นวงจรชีวิต ทีส่ วยงามมากๆ ทำ�ให้ผมเริม่ หลงใหลเสน่หข์ อง กล้วยไม้ บ้ากล้วยไม้อยู่พักใหญ่  หลังจากหาย คลั่งไคล้หลงใหลกล้วยไม้ ผมก็เริ่มสนใจเกี่ยวกับ ว่านเป็นพิเศษ การที่ได้รู้อะไรแปลกๆ ใหม่ๆ เกีย่ วกับต้นไม้นแี่ หละครับ ทำ�ให้ผมค่อนข้างสนุก กับมัน เลยกลายเป็นแรงบันดาลใจทำ�ให้ผมชอบ ปลูกต้นไม้ ชอบจัดสวนมาถึงทุกวันนี้

“ความคิดสร้างสรรค์” สำ�หรับคุณมีความหมายว่าอย่างไร คุณได้เอามาใช้ในสวนบ้างไหม?

ผมว่าหัวใจสำ�คัญของความคิดสร้างสรรค์ คืออย่า ไปยึดติด… ไม่รู้จะเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์ได้ หรือเปล่านะครับ เวลากลางคืนผมจะเอาอาหาร นกไปโปรยไว้หน้าบ้านและรอบๆ สวน พอถึง ตอนเช้ า ก็ มี น กบิ น มากิ น   กิ น เสร็ จ พวกมั น ก็ ร้องเพลงให้ฟังทุกเช้าเลย เพลินดีครับ

better living

17


shopping Photo : Fon Text : madsheep

มาเลือกเฟอร์นเิ จอร์ และของตกแต่งบ้านสุดเก๋ จากดีไซเนอร์ รุ่นใหม่ไฟแรงสูง ซึ่งแต่ละแบรนด์มีเอกลักษณ์การใช้สีที่ โดดเด่น เห็นแล้ว อยากได้มาไว้ในบ้านเป็นที่สุด เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้านจาก 4 แบรนด์ที่กำ�ลังมาแรง เห็นแล้วก็ได้ไอเดียในการ ตกแต่งบ้านแบบ 4 โซน 4 ฤดู มาดูซิว่าชิ้นไหนร้อนแรง สดใส และชิ้นไหนโรแมนติก

18

better living

Spring INGFAH Patio & Outdoor Furniture

เฟอร์นิเจอร์ชิ้นสวยในสวนแสนสดชื่นของฤดู ใบไม้ผลิ คงหนีไม่พน้ ม้านัง่ Museum Collection ที่พึ่งได้สองรางวัลสดๆ ร้อนๆ คือ Design Excellence Award 2011 (DEmark) และ Good Design Award 2011 อีกสองชิ้นที่น่ามี ไว้ในสวน คือ Planters กระถางต้นไม้สำ�หรับ สวนขนาดเล็ก หรือสวนระเบียง และ Birdie Wall Hook ที่แขวนรูปนกน่ารักเอาไว้เก็บ อุปกรณ์ทำ�สวน


Summer

Autumn

Winter

SKog

Qualy

Mink’s

เห็นเก้าอี้ Sho Sho Wide ในคอลเลคชั่น Sho Sho & the Gang จากแบรนด์ SKog แล้วนึก ถึงท้องฟ้าสีสดใสของฤดูร้อน ไหนจะเก้าอี้ยาว Chill จับคู่กับโต๊ะกาแฟ Cube ได้เป็นอย่างดี เหมาะจะนำ�ไปตั้งเป็นมุมอ่านหนังสือในห้อง นั่งเล่น สุดๆ

เฉลิมฉลองให้กับสีสันแห่งฤดูใบไม้ร่วง ไปกับ ห้องครัวที่เต็มไปด้วยของจิ๋วไอเดียจัดจ้านจาก แบรนด์ Qualy ตัง้ แต่ Leaf my Glass ทีต่ ดิ แก้ว กันลื่น ไล่ลงไปถึง Autumn Door Stopper สีจัดจ้านเหมือนใบเมเปิ้ลที่กำ�ลังเปลี่ยนสี ยังมี แมกเนตติดตู้เย็น Hummingbird’s message และที่ น่ า รั ก ที่ สุ ด บนโต๊ ะ อาหารคงหนี ไ ม่ พ้ น กระปุกเกลือและพริกไทยรูปลูกไก่ Jib-Jib

มาเพิม่ ความอบอุน่ ให้หอ้ งนอนด้วย Mink’s in House แบรนด์ทมี่ ดี ไี ซน์เรียบ แต่เนีย๊ บสุดๆ จะ นั่งแต่งตัว แต่งหน้า หรือแค่นั่งชิล บน Cube Chair ตัวเก๋ ห้อยโคมไฟ Krajarb รูปทรง คล้ายรังนก สำ�หรับคนทีช่ อบอ่านหนังสือบนเตียง เพิ่มความสว่างด้วย โคมไฟตั้งโต๊ะ Plain และที่ ขาดไม่ได้คงจะเป็นนาฬิกาหน้าปัดไม้ เอกลักษณ์ ของแบรนด์ Mink’s

better living

19


better living with bo Photo : วิ ธ ี ท ำ � Text : Bo

20

better living


จากประสบการณ์การเดินทางของโบ ทำ�ให้มี โอกาสได้เห็นอาหารของชาติอื่นพอควร แต่ยัง ไม่เคยเห็นประเทศไหนร่�ำ รวยไปด้วยความหลาก หลายทางชีวภาพของทรัพยากรธรรมชาติแบบ ประเทศไทยเลย ทั้งพืชพรรณธัญญาหารและ แหล่งโปรตีนโดยเฉพาะปลา ที่เดี๋ยวนี้หลายคน ให้ความสนใจ เพราะเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายและ มีไขมันไม่มากนัก

ปลาน้ำ�จืดที่คนอยู่ติดน้ำ�นิยมนำ�มารับประทาน และที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั น ทั้ ง ลั ก ษณะตั ว หน้ า ตา และเนื้ อ สั ม ผั สใกล้ เ คี ย งกั น มากคื อ ปลาเบีย้ ว ปลาน้�ำ เงิน และปลาเนือ้ อ่อน เมือ่ เป็น ปลาไทยโบจึงเลือกรายการอาหารไทยมาฝาก ไม่ใช่ฉฉู่ แี่ ต่เป็น “งบปลาน้�ำ เงิน” งบเป็นลักษณะ คล้ายห่อหมก แต่น�ำ ไปปิง้ แทนการนึง่ และไม่นยิ ม ใส่ไข่ในส่วนผสม

คนไทยสมัยก่อนโน้นมักใช้ชีวิตและเลือกที่จะตั้ง ถิน่ ฐานแถบราบลุม่ แม่น�้ำ ทำ�ให้วถิ ชี วี ติ ผูกพันกับ น้ำ� ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การเพาะปลูก และ สำ�คัญต่อเนื่องมาถึงเรื่องของอาหารการกินที่ สะท้อนออกมาในภาษาไทย เช่น กินข้าวกินปลา ข้าวปลาอาหาร คำ�สำ�คัญของวลีทใี่ ช้เน้นที่ “ข้าว” พอๆ กับการเน้นที่คำ�ว่า “ปลา”

เริม่ จากตัง้ กะทิแล้วเคีย่ วให้แตกมัน ใส่เครือ่ งแกง ลงไปผัดให้หอม พอหอมดีแล้วให้เติมน้ำ�ตาล มะพร้าว และน้�ำ ปลา ใส่มะพร้าวทึนทึกทีข่ ดู ด้วย มือแมวแล้วลงผัดจนมะพร้าวสุก โรยใบมะกรูด ซอย ชิมรสให้มีเค็มนำ�เล็กน้อย หอมเครื่องแกง ตักขึ้นพักไว้ให้เย็น

ไหนๆ พูดถึงเรือ่ งของภาษาแล้ว กาพย์เห่ชมปลา พระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ ที่ใช้ความ หลากหลายทางชีวภาพของปลาน้ำ�จืด ในบท พรรณนาความรัก ความคิดถึงน้องนาง ปลาก็ แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ในประเทศไทยอย่างเช่น น้ำ�เงินคือเงินยวง ขาวพรายช่วงสีสำ�อาง ไม่เทียบเปรียบโฉมนาง งามเรืองเรื่อเนื้อสองสี ปลากรายว่ายเคียงคู่ เคล้ากันอยู่ดูงามดี แต่นางห่างเหินพี่ เห็นปลาเค้าเศร้าใจจร เนื้ออ่อนอ่อนแต่ชื่อ เนือ้ น้องฤาอ่อนทัง้ กาย ใครต้องข้องจิตต์ชาย ไม่วายนึกตรึกตรึงทรวง

ส่วนผสม พริกแกงแดง ถ้าสามารถตำ�เองได้จะดีมาก หัวกะทิ 1 ถ้วยตวง น้ำ�ปลาตามชอบ น้ำ�ตาลมะพร้าวตามชอบ มะพร้าวทึนทึกขูด 1 ถ้วยตวง ใบยออ่อนซอยเป็นเส้นเล็กๆ ประมาณครึ่งถ้วย ใบโหระพาครึ่งถ้วย ใบมะกรูดซอยเป็นเส้นบางๆ กะทิสำ�หรับราดหน้า ปลาน้ำ�เงิน ใบตองสำ�หรับห่อ

นำ�ใบตองไปนาบไฟให้พออ่อนตัว ฉีกใบให้มี ความกว้างประมาณห้านิว้ ยาวแปดนิว้ วางใบยอ ที่หั่นฝอยตามและตักเครื่องแกงที่พักไว้วางไว้ ด้านบน แล้วตามด้วยเนือ้ ปลา จากนัน้ ตักเครือ่ ง แกงอีกส่วนที่เหลือวางบนตัวปลา โรยด้วยใบ มะกรูดซอย ใบโหระพา และใบยอซอย ทำ�คล้าย กับแซนด์วชิ พับมุมใบตองเข้าห่อขึน้ ให้เรียบร้อย กลัดด้วยไม้กลัดแล้วนำ�ไปย่างไฟจนปลาสุก เปิด ออกแล้วราดกะทิดา้ นบน โรยด้วยใบมะกรูดซอย รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆ ลองเปลี่ยนมารับประทานปลาท้องถิ่นตามลุ่ม แม่น้ำ�แบบนี้แทนที่จะกินปลาทับทิม ปลากะพง เลี้ยง คัดขนาด หรือแม้แต่ปลาแซลมอนที่ต้อง นำ�เข้าจากต่างประเทศ ถ้าเราสามารถกินอาหาร ได้อย่างมีความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว จะ ทำ�ให้ระบบนิเวศโดยรวมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สร้าง ความมั่นคงให้กับฐานทรัพยากรอาหารให้กับ สังคม ชุมชน และสุดท้ายคือตัวเราเอง

better living

21


diy Photo : madsheep Text : madsheep

homemade jigsaw .......................................... จิกซอว์รูปถ่าย ทำ�ง่ายจริงๆ

22

better living


มาทำ�ของเล่นให้เด็กๆ ที่บ้าน ด้วยของที่หาได้ไม่ยาก นอกจากสนุกทำ� สนุกเล่นแล้ว ยังช่วยเสริมทักษะ พัฒนาสมองให้เจ้าตัวเล็กที่บ้านได้อีกด้วย

วัสดุ อุปกรณ์

วิธีทำ�

1.

ภาพถ่ายครอบครัว สัตว์เลี้ยง หรือวิวทิวทัศน์ต่างๆ

2. 3.

กระดาษหลังรูป หรือกระดาษแข็ง

อุปกรณ์พร้อม กายพร้อม ใจพร้อม มาเริ่มกันเลย

1.

วางภาพถ่ายที่เลือก คว่ำ�ลงบนกระดาษรอง พ่นสเปรย์กาวบางๆ แล้วนำ�ภาพไปติด บนกระดาษหลังรูป

2.

วัดความกว้างออกมาจาก ขอบรูปด้านละ 1 เซนติเมตร เมื่อได้ทั้งสี่ด้านแล้ว ใช้คัตเตอร์ตัดออกมา แล้วตัดกระดาษหลังรูป ขนาดเท่ากันอีก 1 ชิ้น

สเปรย์กาวเบอร์ 77 (สเปรย์กาวมี 2 เบอร์ ได้แก่ เบอร์ 77 จะติดแน่นทนทาน เบอร์ 75 จะลอกออกได้)

4. ไม้บรรทัดเหล็ก 5. คัตเตอร์คมๆ 6. แผ่นรองตัด 7. ดินสอ 8. กระดาษรองขณะพ่นสเปรย์กาว

3.

เจาะช่องตามขอบรูป นำ�กรอบที่ได้มาติดเข้ากับ กระดาษที่ตัดเตรียมไว้ อีกชิ้นหนึ่ง

เด็กอายุ 3 ขวบ สามารถต่อจิกซอว์ขนาด 24 ชิ้นได้

4.

วาดเส้นลงบนด้านหลัง ของรูปที่ผนึกลงบนกระดาษ ขั้นตอนนี้ อาจให้เด็กๆ ช่วยวาดก็ได้

5.

ตัดตามรอยที่วาดไว้ ด้วยคัตเตอร์คมๆ จะได้จิกซอว์ที่มีชิ้นเดียวในโลก ฝีมือเราเอง

ระวังอย่าให้เด็กๆ อมหรือกลืนชิ้นส่วนของจิกซอว์

นอกจากภาพถ่ายแล้ว ลองนำ�ภาพวาดของเด็กๆ มาทำ�จิกซอว์บ้างก็เป็นไอเดียที่ไม่เลว better living

23


outside & around Photo : นริ ศ Text : นริ ศ

บ ท เ รี ย น ใ น ค ว า ม มื ด

ความมืดมิด >> ทำ�ให้หัวใจของเราสว่างขึ้น เวลาที่เรามองเห็นด้านที่สวยงามของโลกนี้ มี บางคราวที่เราหวั่นไหวและนึกถามตัวเองว่า หากวันหนึ่งเราไม่สามารถมองเห็นความสวยงาม ของสรรพสิ่งเหล่านี้ โลกของเราจะเป็นอย่างไรบ้าง คำ�ถามนี้มีคำ�ตอบให้เราแล้ว แต่เป็นคำ�ตอบ ที่ต้องไปสัมผัสและมีประสบการณ์ด้วยเอง ขอบอกว่ามันโดนจริงๆ ค่ะ outside and around ฉบับนี้ขอพาคุณๆ ไป เที่ยวในความมืดกันดีกว่า ในเมื่อความจริงที่ ปรากฏอยู่ตรงหน้าทุกเมื่อเชื่อวันขณะนี้มันเกิน กว่าจะอยากเห็น... นิทรรศการ Dialogue in the Dark อยู่ที่จัตุรัส วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ (อพวช.) บนชั้น 4 ของจามจุรีสแควร์ เป็นนิทรรศการทีเ่ ราจะได้ผจญภัยไปในความมืด โดยมีผู้พิการทางสายตาเป็นผู้นำ�ทาง การชม นิทรรศการจัดเป็นรอบ แต่ละรอบจัดให้เข้าชม เป็นกลุ่มเล็กไม่เกิน 8 คน ก่อนเข้าชมทุกคน จะได้รับการปฐมนิเทศสั้นๆ แนะนำ�เรื่องการ

24

better living

ปฏิบัติตน รวมถึงวิธีใช้ไม้เท้าสำ�หรับผู้พิการ ทางสายตาที่ได้รับแจก เสร็จจากตรงนี้ทุกคนจะ ถูกนำ�เข้าประตูเล็กๆ ทีพ่ าไปสูโ่ ลกของความมืด มืดสนิทจริงๆ ชนิดที่ต่อให้คุณถ่างตาแค่ไหน คุณก็จะไม่มีทางมองเห็นได้ เพราะเขาต้องการ ให้คุณหยุดใช้ประสาทสัมผัสทางการมองเห็น สักหนึ่งชั่วโมง สำ�หรับบางคนมันอาจจะมืด จนคุณได้ยินเสียงหัวใจที่เต้นตึกตักอยู่ข้างใน ก็เป็นได้ คุณไกด์ของเราเป็นหญิงสาวส่งเสียง แนะนำ�ตัวเองและบอกว่า หากใครที่รู้สึกกลัว หรือไม่มั่นคงจะใช้วิธีหลับตาเอาก็ได้ แต่สักพัก ทุกคนจะปรับตัวได้แน่นอน คุณไกด์ให้เราทุกคน แนะนำ�ตัวเองด้วยเช่นกัน

คุณไกด์บอกให้เราคล้องไม้เท้าเอาไว้ในมือข้าง ซ้ายแล้วใช้มอื ขวาสัมผัสผนัง แล้วเดินตามๆ กัน เข้าไปในสถานทีแ่ ห่งหนึง่ มีกลิน่ หอมของสเปรย์ ปรับอากาศ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจนเจอโซฟา เบาะหนัง ทุกคนไปนั่งกองอยู่รวมกัน คุณไกด์ แนะให้เราลองสำ�รวจดูว่ามันคือที่ไหน พวกเรา พากันเดินสะเปะสะปะย่อตัวลงสัมผัสข้าวของ เครื่องใช้ตามที่บอก ใครสัมผัสเจออะไรก็ร้อง บอกกัน โต๊ะ วิทยุ ชั้นเก็บหนังสือ ฯลฯ เดากัน ง่ายดายว่า ห้องนั่งเล่น บางคนยังคลำ�ไม่เจอ อะไรเลย คุณไกด์ก็เดินไปหาคนนั้นแล้วจูงมือ พาไปสัมผัสข้าวของที่เพื่อนๆ เจอ น่าอัศจรรย์ มากค่ะทีน่ อ้ งเขาจำ�ชือ่ และเสียงของเราทุกคนได้


นิทรรศการ Dialogue in the Dark–บทเรียนจากความมืด เป็น นิ ท รรศการชั่ ว คราว คิ ด ค้ น และ พัฒนาโดย Dr.Andreas Heinecke ชาวเยอรมัน นิทรรศการนีจ้ ดั แสดง มาแล้วกว่า 130 เมือง ใน 22 ประเทศ นิ ท รรศการนี้ จ ะกระตุ้ น ให้ ผู้ ช ม ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของ ประสาทสัมผัสของเรา จัดแสดง บนพืน้ ทีท่ มี่ ดื สนิท 600 ตารางเมตร มีผพู้ กิ ารทางสายตาเป็นไกด์น�ำ ชม นับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน สังคมวิทยาศาสตร์ที่ไม่มีพรมแดน อย่างแท้จริง

Dr.Andreas Heinecke ได้รับ รางวั ล อโชกา ในฐานะที่ เ ป็ น ผู้ ป ระกอบการสั ง คม (Social Enterpreneur Partnership) นิทรรศการบทเรียนจากความมืดนี้ เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่ขายรูปแบบ นิ ท รรศการ และจั ด ฝึ ก อบรม ผู้ พิ ก ารทางสายตา และผู้ ด้ อ ย โอกาสให้ ส ามารถเป็ น ผู้ นำ � ชม นิทรรศการได้ เป็นธุรกิจที่ช่วยให้ ผู้ พิ ก ารทางสายตาทั่ ว โลกกว่ า 6,000 คน มีงานทำ�และเป็นงานที่ มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมคนธรรมดา

ในบางประเทศ นิ ท รรศการนี้ มี ส่วนที่เป็นภัตตาคารด้วยเรียกว่า Taste of Darkness–รสชาติ ของความมืด เสิร์ฟครั้งแรกที่เมือง อาวี ย อง ฝรั่ ง เศส ที่ ค นเข้ า ไป รับประทานอาหารจะนัง่ รับประทาน อาหารฝรั่งเศส 4 คอร์ส ในความ มืด โดยมีพนักงานบริกรเป็นผูพ้ กิ าร ทางสายตาเสิร์ฟอาหารทั้ง 4 จาน ตามแบบภั ต ตาคารฝรั่ ง เศสเป๊ ะ เป็นอีกประสบการณ์ที่น่าลิ้มลอง และควรค่าแก่การจดจำ�ตลอดไป

สนใจเข้ า ชมนิ ท รรศการนี้ ไ ด้ ที่ จั ตุ รั ส วิ ท ยาศาสตร์ องค์ ก าร พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ชัน้ 4 จัตรุ สั จามจุรสี แควร์ สามารถโทร.จองล่ ว งหน้ า ได้ ที่ 0-2577-9999 ต่อ 1829–1830

better living

25


จากห้องนั่งเล่นผู้ชมจะถูกพาเดินต่อไป มีเสียง น้ำ�ไหล ผนังบ้านกลายเป็นที่โล่ง พื้นจากพรม กลายเป็นแผ่นหิน สะพานและราวจับไม้ไผ่ มี ต้นไม้แ ละเสียงนกร้องจิ๊ บๆ ทุ กคนเริ่ มผ่ อน คลายขึ้น จะเป็นที่อื่นไปไม่ ได้ น อกจากสวน แต่จะเป็นสวนชนิดไหน เราต้องไปสำ�รวจกัน เราเดินไปเจอม้านัง่ อัลลอยด์และรูปปัน้ คุณไกด์ แบ่งเราเป็นกลุ่มย่อยให้ช่วยกันบอกเล่าหน้าตา ของรูปปั้น กลุ่มเราคลำ�เจอรูปปั้นเด็กไว้ผมจุก กลางศีรษะ จากประสบการณ์เดิมมันต้องเป็น รูปปั้นตุ๊กตาเด็กไทย และสวนนี้ต้องเป็นสวน สาธารณะไม่ใช่สวนหลังบ้านอย่างแน่นอน จากสวนสาธารณะเราเดินผ่านย่านจอแจ ผ่าน เนินเล็กๆ ปะทะเบาๆ กับราวลูกกรงกั้นข้าง ถนน ผ่านเข้าไปในตลาด ที่ว่าคือตลาดก็เพราะ ว่าเราเจอแผงขายของนานา ไม่ว่าจะเป็นของ ที่ขายข้างถนนที่เราคุ้นตา หวี แป้ง ยาสีฟัน ของกระจุ ก กระจิ ก ตามมาด้ ว ยแผงขายผั ก ผลไม้สด มีผลไม้รูปทรงต่างๆ ให้เราสัมผัส จับต้องเป็นที่สนุกสนาน

26

better living

ออกมาจากตลาดโดยไม่มีของติดมือมาสักชิ้น ผิดนิสยั นักชอปอย่างแรง ผิดหวังนะนี่ น้องไกด์ พาเราไปริมถนนที่เสียงจอแจอีกครั้ง คราวนี้พา เราผจญภัยไปกับรถตุ๊กตุ๊กขนาด 8 ที่นั่ง เพราะ สามารถบรรทุกลูกทัวร์ได้หมด รถตุ๊กตุ๊กพาเรา ห้ อ ทะยานปรี๊ ด ปร๊ า ดไปตามถนน มี เ บรก มีเลี้ยว มีแซง คุณน้องโชเฟอร์คอยบอกให้เรา หลบ ก้ม ราวกับมองเห็นทุกสิ่งในความมืด ทำ�เอาทุกคนเหนี่ยวเกาะราวกันตัวเกร็งไปหมด เหมือนจะรู้ว่าเหนื่อยและคอแห้งเพราะมัวแต่ เมาท์แตก เวลาที่เจออะไรก็ร้องอวดกัน ฉันเจอ โน่น ฉันเจอนี่ คุณไกด์ก็พาเรามาจอดที่ไหน สักแห่ง พาเข้าไปในร้านประมาณว่าบาร์ ตอนนี้ แหละทีเ่ ราได้ใช้เงิน ทีก่ อ่ นเข้าน้องๆ บอกให้เรา เตรี ย มเงิ น เหรี ย ญสิ บ แบงก์ ยี่ สิ บ ห้ า สิ บ แบงก์ร้อย หรือห้าร้อยอะไรก็ได้ที่เรามั่นใจว่า เราจำ�ได้ติดตัวมาด้วย แบบว่าแบ่งใส่กระเป๋าไว้ ข้างนี้ห้าสิบ ข้างนี้ยี่สิบ พอเราไปถึงบริเวณที่ สัมผัสดูก็คล้ายเคาน์เตอร์นะ จะมีน้องคนขาย คอยร้องบอกว่า มีอะไรขายมั่ง อาทิ น้ำ�อัดลม น้ำ�ผลไม้ และขนมกรุบกรอบ ใครอยากได้อะไร ก็สั่งได้เลย ทึ่งมากค่ะ ทึ่งที่น้องเขาทอนตังค์ ได้ถูกต้องและสามารถขายของในความมืดได้ คล่องแคล่ว ทัง้ หยิบของ ทอนเงิน และจัดลำ�ดับ ลูกค้า

ตอนนี้แหละที่ทุกคนจะได้นั่งชิล กินขนมจิบน้ำ� ในความมืด และได้สัมภาษณ์เปิดใจคุณไกด์ ของเรา ส่วนใหญ่คำ�ถามของพวกเราคือการ ทำ�ความเข้าใจความคิด การใช้ชีวิตของผู้พิการ ทางสายตาในแง่มุมต่างๆ เรียกว่าเจาะใจกัน เลยก็ว่าได้ เป็นประสบการณ์ที่ทำ�ให้คนสายตา ปกติอย่างเราเข้าใจโลกของผู้พิการทางสายตา ว่ามีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับเรา ใช้ชีวิต เหมือนเรา ที่สำ�คัญเราว่าเขาเก่งกว่าเราในการ ใช้ประสาทสัมผัสอื่นๆ ที่ไม่ใช่การมองเห็น พวกเรานั่งคุยกันเองในความมืดนั้นว่า บางครั้ง เราก็ปล่อยให้สิ่งที่เห็นครั้งแรกพาความคิดเรา ไปตามเคยชิน ตัดสิน วิพากษ์ทุกสิ่งโดยลืมใช้ หัวใจ ลืมใช้ประสาทสัมผัสอืน่ ๆ เรามักจะลืมไป ว่าโลกนีส้ ร้างสรรค์สงิ่ สวยงามมาให้เรามากมาย แม้ บ างครั้ งโลกแห่ ง การงานจะพาเราไปไกล เกินไป เราน่าจะแบ่งเวลาไปชืน่ ชม ดมกลิน่ หอม ของต้นไม้ใบหญ้า ใช้มือทำ�งาน ฟังคนอื่นให้ มากขึ้นด้วยใจที่เคารพในความแตกต่าง และ ใช้ ใ จเข้ า ใจกั น และกั น ให้ ม ากขึ้ น โลกนี้ ค ง สว่างไสวน่าอยู่ขึ้นอย่างแน่นอน


better living

27


green lists Text : Aom

You Are What You Eat ‘ปิ่นโตใส่ใจ’ วัฒนธรรมการผูกปิน่ โตนอกบ้านถือเป็นทางเลือกอันดับต้นๆ ของคนในเมืองใหญ่ ทีใ่ ช้จา่ ย เวลาไปกับการจราจรบนท้องถนน แต่ปนิ่ โตส่วนใหญ่มกั มีเมนูเดิมๆ รสชาติซ�้ำ ๆ บวกกับคุณค่า ทางอาหารแบบตกๆ หล่นๆ จึงน่าปรบมือให้กับคนที่คิดทำ�ปิ่นโตอาหารเพื่อสุขภาพอย่าง “ปิน่ โตใส่ใจ” เพือ่ ให้บริการคนรักสุขภาพถึงทีบ่ า้ นและทีท่ �ำ งานโดยเฉพาะ จุดเด่นของปิน่ โต เจ้านี้คือเมนูส่วนใหญ่จะเป็นอาหารมังสวิรัติ ใช้วัตถุดิบจากแปลงเกษตรอินทรีย์ หลีกเลี่ยง การใช้เนื้อสัตว์ ปรุงรสไม่จดั จ้าน ไม่ใส่สารปรุงแต่ง ไม่ฟอกขาว ใช้ข้าวซ้อมมือ รวมถึงมีเมนู อาหารสุขภาพที่อิงหลักการปรับสมดุลร้อน-เย็น (ตามแบบหมอเขียว) ที่กำ�ลังอินเทรนด์ อีกด้วย อยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้ลองเข้าไปดูที่ www.saijaihealthyfood.com

จิม ทอมป์สันฟาร์ม ฤดูหนาวที่กำ�ลังจะมาถึงนี้ สำ�หรับคนที่ชอบท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม แต่ยังขยาดเรื่องยุ่งๆ แถววังน้�ำ เขียว เราขอแนะนำ�ให้ลองเลีย้ วไปเทีย่ วจิม ทอมป์สนั ฟาร์มทีต่ งั้ อยูใ่ กล้ๆ กันในเขต อำ�เภอปักธงชัยแทน แม้จะเริม่ ต้นมาจากการเป็นแหล่งผลิตใยไหมและปลูกหม่อนอาหารหลัก ของหนอนไหม แต่ปจั จุบนั ได้ถกู พัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรทีม่ คี วามงดงาม ทางธรรมชาติ ผสมผสานกับวัฒนธรรมอีสานแบบดัง้ เดิม โดยทางฟาร์มจะเปิดให้คนทัว่ ไปได้เข้า ชมบรรยากาศพร้อมร่วมกิจกรรมสนุกๆ ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคมจนถึงต้นเดือนมกราคม ของทุกปี สีจ่ ดุ ไฮไลต์ทหี่ า้ มพลาดให้เริม่ จากทุง่ ปอเทืองและสวนลอยฟ้า ทุง่ ทานตะวันและลาน ฟักทอง หมูบ่ า้ นอีสานและหมูบ่ า้ นศิลปิน ก่อนจะตบท้ายด้วยสวนดอกไม้และช็อปป้งิ ในตลาด จิม ทอมป์สัน เริ่มวางแผนกะการณ์กันเนิ่นๆ ได้ที่ www.jimthompson.com/farm/thai

10 อันดับ เมืองเป็นมิตรกับจักรยาน เทรนด์การขี่จักรยานกำ�ลังได้รับความนิยม มากขึ้ น ทุ ก ที เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ ท างเว็ บ ไซต์ askmen.com ได้จดั อันดับ 10 เมืองเป็นมิตร กับจักรยานมากที่สุดในโลก ได้ผลออกมา ดังนี้

กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประชากร ใช้จักรยานร้อยละ 40

เมืองพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีทางจักรยานเชื่อมต่อแต่ละชุมชน

28

better living


เว็บไซต์ของคนหัวใจสีเขียว Greenlattes.com เป็นเว็บไซต์ที่น่าจะถูกใจคนที่มีหัวใจสีเขียวอยู่ไม่น้อย เพราะเว็บไซต์นี้ เขารวบรวมเรื่องราวและไอเดียดีๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัวเราในชีวิตประจำ�วัน เช่น การตกแต่งบ้าน การทำ�สวน อาหารการกิน ทั้งน่ารู้ น่าชม และน่าชิมอย่างครบครัน ไม่วา่ จะเป็นการแนะนำ�ร้านอาหารเพือ่ สุขภาพบรรยากาศดีๆ ร้านอาหารทีใ่ ช้วตั ถุดบิ เกษตร อินทรีย์ และร้านอาหารทีใ่ ช้ผกั ไฮโดรโปรนิกส์ทวั่ กรุงเทพฯ แนะนำ�แหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร ธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แนะนำ�แหล่งชอปปิงสินค้าเกษตรอินทรีย์ และกิจกรรม สนุกๆ มีสาระ ตลอดจนข่าวสารเด็ดๆ แก็ดเจ็ตเก๋ๆ ทีล่ ว้ นมีเป้าหมายร่วมกันในการอนุรกั ษ์ ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจากทุกมุมโลก สนใจคลิกเข้าไปดูแหล่งชิม ชม ชอป แบบกรีนๆ ได้ที่ www.greenlattes.com

iPad 2 ลดโลกร้อน นอกจากจะขยันหาแอพพลิเคชันใหม่ๆ มาล่อใจสาวกทัว่ โลก แท็บเล็ตยอดนิยมอย่าง iPad 2 ยังตอบสนองกระแสกรีน ด้วยการออกแบบสัดส่วนให้บางลงและมีน้ำ�หนักเบากว่ารุ่นแรก การออกแบบรุน่ นีจ้ งึ ช่วยลดความสิน้ เปลืองทรัพยากรลงจากเดิมกว่า 33 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียว กับหน่วยประมวลผลข้อมูลทีป่ ราศจากสารหนู BFRs สารปรอท และ PVC ชิน้ ส่วนประกอบ ยังสามารถนำ�ไปรีไซเคิลได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ทำ�ให้ค่อนข้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้จำ�นวนผู้ใช้ iPad ยังมีผลต่อยอดการซื้อ E-Book ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งนิตยสารเพื่อ การเรียนรูอ้ ย่าง Good Magazine ได้วเิ คราะห์เอาไว้วา่ ถ้าหนอนหนังสือใช้ iPad มากเท่าไหร่ การใช้กระดาษก็จะลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกลดลงอีกทอด สงสัยต้อง ลองหามาพิสูจน์สักเครื่อง...

กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เช่าจักรยานฟรี คืนค่ามัดจำ�ให้ทันที ที่นำ�จักรยานมาคืน

เมืองโบโกตา ประเทศโคลัมเบีย ทุกวันอาทิตย์จะมีการปิดถนน เพื่อให้คนขี่จักรยาน

เมืองคูริติบา ประเทศบราซิล มีทางจักรยานเกือบทุกหนแห่ง ในเมือง

เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา มีทางจักรยาน 2,400 ไมล์ พร้อมที่จอดแบบใช้มิเตอร์

เมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีทางจักรยานสำ�หรับคนถนัดซ้าย

เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน มีวงแหวนสีเขียวหรือ ทางจักรยานรอบใจกลางเมือง

กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน จักรยานยังเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด สำ�หรับสภาพการจราจรในปักกิ่ง

เมืองทรอนด์ไฮม์ ประเทศนอร์เวย์ มีลิฟต์ช่วยยกจักรยาน ตามจุดที่เป็นเนินเขาทั่วเมือง

better living

29


health Illus : Nutznutz Text : Suleemart

30

better living


ช่วงปลายปีที่ผ่านมา เชื่อว่าคำ�ทักทายติดปากคนไทยที่ร่วมทุกข์ร่วมสมัยสุดๆ คงหนีไม่พ้น “ที่บ้านน้ำ�ท่วม หรือเปล่า...” นับเป็นวิกฤตการณ์ที่ทำ�เอาบางคนยังคงขวัญผวาไม่หาย แค่ได้ยินคำ�ว่า “น้ำ�” คอลัมน์ Health เล่มนี้จึงขอพลิกวิกฤตเป็นโอกาส โดยการนำ�เสนอมุมดีๆ ของ “น้ำ�” ว่าแท้ที่จริงแล้วมีประโยชน์ต่อสุขภาพของ คนเรามากขนาดไหน สำ�หรับคนทีผ่ า่ นการเรียนวิชาสุขศึกษา คงผ่านหูผา่ นตามาบ้างว่า ร่างกาย ของคนเรานั้นมีน้ำ�เป็นส่วนประกอบอยู่ถึงร้อยละ 75 ของน้ำ�หนักตัว นั่นก็หมายถึงเราอาจจะอดอาหารได้เป็นเวลานับเดือน แต่เชื่อเถอะว่า ถ้าร่างกายขาดน้�ำ เกินกว่า 3-7 วัน อย่างน้อยๆ ก็ตอ้ งเข้าขัน้ โคม่าแน่นอน ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า “น้ำ�” มีบทบาทสำ�คัญเกี่ยวพันกับทุกระบบของ ร่างกาย เช่น >> เป็นส่วนประกอบของเซลล์ต่างๆ >> เป็นตัวทำ�ละลายสารอาหารและของเสีย >> เป็นตัวช่วยในการขนส่งสารอาหารและของเสียในร่างกาย >> มีบทบาทสำ�คัญในกระบวนการเผาผลาญสารอาหารเพือ่ สร้างพลังงาน >> เป็นสารหล่อลื่นข้อต่อต่างๆ >> เป็นตัวช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย

>> ดื่มน้ำ�ตอนเช้าหลังตื่นนอน เริ่มจากตื่นนอนตอนเช้า ก่อนแปรงฟันให้ดื่มน้ำ�อุ่น 4 แก้ว เนื่องจาก อุณหภูมิของน้ำ�ดื่มที่ไม่ต่ำ�กว่าอุณหภูมิของร่างกาย จะไม่ไปฉุดอุณหภูมิ ร่างกายให้เย็นลง โดยน้ำ�ลายบูดที่สะสมอยู่ในปากขณะนอนหลับจะมี จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการทำ�ลายจุลินทรีย์พิษในทางเดินอาหาร และ ยังช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปได้ดี

สิง่ สำ�คัญคือ น้�ำ ทีด่ มื่ นัน้ ควรเป็นน้�ำ สะอาดธรรมดาทีไ่ ม่รอ้ นมากหรือเย็นจัด ถ้าจะให้ดีควรเป็นน้ำ�อุน่ ซึ่งในทางการแพทย์ การดื่มน้ำ�สะอาดให้เพียงพอ จะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายทั้งภายนอกและภายใน เช่น >> ทำ�ให้ระบบร่างกายได้รับการกระตุ้นและพร้อมที่จะทำ�งานอยู่เสมอ >> เลือดไม่ข้น การไหลเวียนของเลือดเป็นไปได้ง่าย การสูบฉีดเลือด ทำ�ได้ดี ทำ�ให้หัวใจไม่ต้องทำ�งานหนัก >> ผิวกายและใบหน้าเต่งตึง ชุ่มชื่น มีเลือดฝาด ไม่หยาบกระด้าง แห้ง หรือเหี่ยวย่น >> ปาก ลิ้น และลมหายใจสะอาดสดชื่น ไม่เกิดอาการร้อนใน >> นัยน์ตาสดใส มีน้ำ�หล่อเลี้ยงทำ�ให้แวววาวเป็นประกายตลอดเวลา ไม่เกิดอาการแสบตา ตาแห้ง เส้นเลือดฝอยแดงก่ำ� >> การขับถ่ายของเสียทำ�ได้ดี ไม่มีอาการท้องผูก ปัสสาวะใสไม่ขุ่นเข้ม ช่วยให้การทำ�งานของไตเป็นปกติ

>> ดื่มน้ำ�ระหว่างวัน (สามารถเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับตัวเอง) ตื่นนอนตอนเช้า 1 แก้ว ตอนสาย 2 แก้ว (เวลาประมาณ 09.00–10.00 น.) ตอนบ่าย 3 แก้ว (เวลาประมาณ 13.00–16.00 น.) ตอนเย็น 3 แก้ว (เวลาประมาณ 19.00–20.00 น.) ก่อนเข้านอนอีก 1 แก้ว เพื่อให้น้ำ�ไหลเวียนชะล้างสิ่งตกค้างในกระเพาะ อาหารและลำ�ไส้ น้ำ�อุ่นยังช่วยให้นอนหลับสบายอีกด้วย

สำ�หรับเคล็ดลับการดื่มน้ำ�ให้ได้สุขภาพดี ก็ไม่มีอะไรยากเย็นจนเกินไป สามารถจำ�และนำ�ไปปฏิบัติได้ง่ายๆ ดังนี้ >> ดืม่ น้�ำ ในปริมาณทีเ่ พียงพอกับน้�ำ หนักตัว องค์การอนามัยโลกได้ก�ำ หนด สูตรคำ�นวณปริมาณน้ำ � ดื่ มที่ เหมาะสมกั บน้ำ � หนั กตั ว ของแต่ ล ะคน ในแต่ละวันไว้ดังนี้ น้ำ�หนักตัว (กก.)/2 x 2.2 x 30 = … cc. (1,000 cc. = 1 ลิตร, 1 ลิตร = 5 แก้ว) สมมติว่าเรามีน้ำ�หนักตัว 55 กิโลกรัม จะคำ�นวณได้เท่ากับ 55/2 x 2.2 x 30 = 1,815 cc. (1,815 cc. = 1.8 ลิตร) เพราะฉะนั้นก็เท่ากับเราต้องดื่มน้ำ�วันละประมาณ 9 แก้วนั่นเอง

>> ดื่มน้ำ�ให้ถูกเวลา ควรดื่มน้ำ�ก่อนรับประทานอาหารอย่างน้อย 30 นาที ระหว่างรับประทาน อาหารไม่ควรดื่มน้ำ� เพราะจะทำ�ให้น้ำ�ย่อยในกระเพาะเจือจาง ส่งผลให้ การย่อยทำ�ได้ไม่ดี หลังจากรับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆ ก็ไม่ควรดื่มน้ำ� มากๆ ทันทีเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ไม่จำ�เป็นต้องฝืนดื่มครั้งละ 2–3 แก้วติดต่อกันทันที ครั้ง แรกๆ ทีเ่ ริม่ ทำ�อาจมีอาการคลืน่ ไส้บา้ งเล็กน้อย เพราะน้�ำ จะทำ�ให้ผนังลำ�ไส้ และกระเพาะอาหารขยายตัวขึ้น แต่ถ้าทำ�ติดต่อกันเป็นประจำ�ก็จะค่อยๆ หายไป กลายเป็นความสดชื่นแสนสบายที่ได้ดื่มน้ำ�เข้ามาแทน ก่อนโบกมือบ๊ายบายน้ำ�เหนือ น้ำ�หนุน และน้ำ�ฝน ผู้เขียนขอหยิบยก คำ�กล่าวของ ศ.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาส่งท้าย ท่านได้กล่าวถึงเรื่อง “น้ำ�” กับ “สุขภาพ” เอาไว้อย่างชัดเจน กระจ่างใจว่า “โรคภัยไข้เจ็บมากมายหลายชนิดในปัจจุบัน เริ่มต้นมาจาก สาเหตุง่ายๆ แต่ไม่มีผู้ใดให้ความสนใจหรือเฉลียวใจว่าเราดื่มน้ำ�น้อย เกินไป ไม่พอกับความต้องการขั้นพื้นฐานของร่างกาย เมื่อร่างกายเจ็บ ป่วย ร่างกายเรียกร้องขอน้ำ� เรากลับไม่ทราบว่าร่างกายขาดน้ำ� แต่กลับไป พูดถึงการเป็นโรค...”

better living

31


entertainment reviews Text : Aumbrella

หนังสือ หนัง สร้างสรรค์

ก.ไก่-ฮ.นกฮูก ออกสำ�รวจธรรมชาติ แบบมือใหม่

>> โปรเจ็ ก ต์ นี้ พ่ อ แม่ ก็ เ ริ่ ม ต้ น จากศู น ย์ แล้ ว ค่อยๆ เรียนรู้ไปพร้อมกับลูก แม้จะอายุห่างกัน แต่เมื่อเข้าสู่ห้องเรียนธรรมชาติ ต่างคนต่างก็ จดบันทึก ถ่ายรูป และสเก็ตช์ภาพไปด้วยกัน ก่ อ นจะรวบรวมองค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ ม าถ่ า ยทอด ลงในเล่ม

>> เห็นหนังสือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติมา ก็มาก แต่เล่มนี้มีวิธีการเล่าเรื่องที่เก๋ ไก๋ ไม่ซ้ำ�ใคร น่าสนใจ และอ่านง่ายอีกต่างหาก >> เพราะให้ความรู้เป็นคำ�ๆ เรียงลำ�ดับตาม ตัวอักษรไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก จะหยิบมาย่อย ทีละคำ�สองคำ�ตามสะดวก หรือจะอ่านรวดเดียว จบด้วยความเมามันก็ไม่มีปัญหา >> ที่เตือนว่าอาจเมามันจนหยุด (อ่าน) ไม่ได้ ก็เพราะมีเกร็ดความรู้หลายเรื่องที่น่าทึ่ง อาทิ >> ก.กลิ่นเหงื่อ ใครจะรู้ว่ากลิ่นเหงื่อเหม็นๆ ตามเสื้อผ้า ถุงเท้าของเรา เวลาเข้าป่าสามารถ ดึงดูดให้ผีเสื้อมารวมตัวกันได้ เพราะผีเสื้อจะมา กินเกลือแร่ที่ไม่มีในน้ำ�หวานของดอกไม้ หรือ... >> ง.งับ ทีเ่ ล่าว่าแมลงปอเป็นนักล่ากลางอากาศ ที่มีลีลาการงับเหยื่อน่าดูชม และเหยื่อของมัน ก็ คื อ ยุ ง แมลงหวี่ แมลงวั น หนั ง สื อ เล่ ม นี้ บอกว่าในช่วงชีวิตหนึ่งของแมลงปอ สามารถ กำ�จัดยุงได้หลายพันตัวเลยทีเดียว! 32

better living

>> และที่ ร วบรวมความรู้ ม าได้ ห ลากหลาย มากมายขนาดนี้ ก็เพราะหนังสือเล่มนีไ้ ม่ได้เขียน ด้วยคนเดียวน่ะสิคะ แต่เขียนกันเป็นกลุม่ กลุม่ ที่ เรียกว่าครอบครัว ‘บ้านเรียน’ 4 ครอบครัวที่มา รวมตั ว กั น โดยมี “น้ า เกรี ย ง” เกรี ย งไกร สุวรรณภักดิ์ นักธรรมชาติวิทยาใจดี เป็นครูผู้พา เด็กๆ กับผู้ใหญ่ทั้ง 14 ชีวิต ไปสัมผัสและสืบค้น เรื่องราวของชีวิตและระบบนิเวศในธรรมชาติ

>> และไม่ได้แปลว่าพวกเขาต้องบุกบั่นไปถึง ป่าเขาลำ�เนาไพรไกลบ้านทุกครั้ง บางทีแค่ปั่น จักรยานรอบหมู่บ้าน หรือแค่ในสนามหลังบ้าน หากรู้ จั ก สั ง เกตมากพอก็ ส ามารถพบเจอสั ต ว์ และพืชทีน่ า่ ตืน่ เต้นมากมาย ตัง้ แต่แมลงทีซ่ อ่ นตัว อยู่ตามซอกใบไม้ ไส้เดือนใต้ดิน แค่สังเกตสีสัน รูปทรงของใบไม้ ฟังและจำ�แนกเสียงนก เสียง แมลง เสียงลม ดมกลิ่นดอกมะลิ ชิมรสเปรี้ยว ของมะยมที่ปลูกเอง มันก็มีอะไรให้เรียนรู้ได้ ไม่จบไม่สิ้น >> เพราะครอบครัวเหล่านี้เชื่อว่า นี่คือความรู้ ที่ไม่ได้จำ�กัดอยู่แค่ในรั้วโรงเรียน แน่นอนว่า มันอาจดูลำ�บากกว่านั่งเรียนจากหนังสือหรือ ตำ�รา แต่มันจะกลายเป็นประสบการณ์อันมีค่า ที่จะติดแน่นในความทรงจำ� และกระตุ้นต่อม ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ได้มากทีเดียว >> อ่านจนจบแล้ว อาจจะนึกอยากลุกขึ้นมา เรียนรูธ้ รรมชาติดว้ ยตัวเองบ้าง ไม่แน่นะคะ อาจ มีหนังสือเล่มใหม่ที่ได้มาจากฝีมือของคุณและ คนในครอบครัวก็เป็นได้


Groundhog Day

>> ซึ่ ง ที แ รกฟิ ล ล์ ก็ ส นุ ก กั บ การทำ � อะไรก็ ไ ด้ อย่างทีต่ วั เองอยากทำ� เพราะไม่วา่ มันจะเลวร้าย แค่ไหน พอตื่นขึ้นมาอีกที ทุกอย่างก็จะกลับมา เริ่มต้นใหม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น >> แต่พอมันเป็นแบบนี้หลายๆ วันติดกันเข้า พระเอกของเราก็เกิดอาการเบือ่ จากเบือ่ เริม่ กลาย เป็นความหงุดหงิด หงุดหงิดจนเกือบจะเป็นบ้า แต่ทำ�อย่างไรก็หนีวันนี้ไปไม่พ้น แม้กระทั่งการ ฆ่าตัวตาย เพราะเมือ่ หลับไป ฟิลล์กจ็ ะตืน่ ขึน้ มา เจอวันเดิมอย่างนี้ทุกครั้ง

>> หนังเล่าถึงวันเฉลิมฉลองเทศกาล Ground hog Day ของอเมริกาทีต่ วั ตุน่ จะออกมาทำ�นาย การสิ้ น สุ ด ของฤดู ห นาว ที นี้ พ ระเอกของเรา ซึ่งก็คือคุณบิล เมอร์เรย์ (สมัยยังหนุ่ม) รับบท เป็นฟิลล์ คอนเนอร์ส นักข่าวที่นิสัยไม่ค่อยดีนัก เห็นแก่ตัวหน่อยๆ ที่ต้องมาทำ�ข่าวในเทศกาลนี้ >> แต่เรือ่ งมันพิสดารตรงทีว่ า่ เมือ่ ฟิลล์ตนื่ ขึน้ มา ก็จะพบว่ามันกลายเป็นวันเดิม ซึ่งตรงกับวันที่ 2 กุมภาฯ ตลอด ทุกสิง่ รอบตัวไม่วา่ จะเป็นเพลง จากรายการวิทยุที่ปลุกเขาตอนเช้า เพื่อนที่เดิน เข้ามาทักทาย เหตุการณ์ต่างๆ ล้วนเป็นเหมือน เดิมทุกอย่าง ...ยกเว้นตัวเขาเอง

>> ทันทีที่ผู้กำ�กับคริสโตเฟอร์ โนแลน ที่เคย ฝากผลงานไว้กับ Batman Begins อันลือลั่น ได้น�ำ หนังเรือ่ งนีอ้ อกมาสูส่ ายตาผูช้ ม ก็เรียกเสียง ฮือฮาและข้อถกเถียงในวงกว้าง ทั้งในแง่ชื่นชม ความคิดสร้างสรรค์อันบรรเจิด และแง่มุมการ ตีความที่ซับซ้อนชวนให้ขบคิด >> หนังเรื่องนี้พูดถึง “การจารกรรมความคิด” ค่ะ

>> ...แล้วถ้าเป็นคุณที่ต้องมาเจอกับเหตุการณ์ แบบนี้บ้างล่ะคะ นึกออกไหมว่าจะทำ�อย่างไร กับชีวิต?

>> พระเอกของเรือ่ งคือดอม คอบบ์ (ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ) มีอาชีพเป็นนักจารกรรมความคิด โดยการบุกเข้าไปในความฝันขณะที่เป้าหมาย กำ�ลังหลับ แล้วขโมยความคิดนั้นออกมาจาก จิตใต้สำ�นึก

>> หนังมีคำ�ตอบให้ค่ะ แต่อยากให้ไปลุ้นกัน เอาเอง ถึงจะเป็นหนังเก่าตั้งแต่ปี 1993 แต่ดูกี่ที ก็ยังสนุก เพราะไอเดียเก๋ไก๋แบบนี้ไม่มีวันตกยุค เลยค่ะ

>> แต่งานใหม่ที่คอบบ์ได้รับมอบหมายไม่ใช่ การขโมย หากเป็ น การฝั ง ความคิ ด เข้ าไปใน จิตใต้สำ�นึกของเป้าหมายแทน เพื่อที่ทายาท บริษัทคู่แข่งของผู้ว่าจ้างจะได้เลิกล้มความตั้งใจ ที่จะสืบทอดกิจการของพ่อที่กำ�ลังจะตาย

Inception

>> คอบบ์ มี ที ม เวิ ร์ ก ที่ ร่ ว มกั น ทำ � งานอี ก 4 ตำ�แหน่ง บวกกับเครื่องมือที่เรียกว่า “เครื่อง แชร์ความฝัน” ที่จะทำ�ให้จิตใต้สำ�นึกของทุกคน ที่มาแชร์ถูกผูกโยงเข้าด้วยกัน โดยการปฏิบัติ ภารกิจนี้ให้สำ�เร็จ จะต้องเจาะเข้าไปในความฝัน ของแต่ ล ะคนในที ม เพื่ อ วางแผนการทำ � งาน อันสลับซับซ้อน ซึ่งแต่ละขั้นตอนก็มีเงื่อนไข ข้ อ กำ � หนดต่ า งๆ ที่ ล้ ว นแล้ ว แต่ เ ป็ น เรื่ อ งที่ “โม้” ขึ้นทั้งสิ้น >> แต่ดว้ ยการให้เหตุผลทีด่ สู มจริง งานออกแบบ ฉากและตัวละครเปี่ยมไปด้วยจินตนาการ ทำ�ให้ เรื่องที่ดูเหลือเชื่อกลายเป็นเรื่องที่ดูน่าเชื่อ และ สนุกขึ้นมาได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะ!

better living

33


money Illus : Nutznutz Text : Bank Note

5 รูปแบบ การออมมีดี มีดอ้ ย ต่างกันอย่างไร

1. ฝากเงินไว้กับธนาคาร

สามารถแยกย่อยออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

ประเภทฝากเผื่อเรียก (ออมทรัพย์) ข้อดี ฝาก-ถอนง่าย สภาพคล่องสูง ไม่ต้อง เสียภาษีดอกเบี้ย

ข้ อ ด้ อ ย ดอกเบี้ ย ต่ำ � ได้ ผ ลตอบแทนน้ อ ย

(จนน่าตกใจ) โดยเฉพาะถ้านำ�ไปเทียบกับตัวเลข อั ต ราเงิ น เฟ้ อในปั จ จุ บั น ที่ สู ง ปรี๊ ด ขึ้ น เรื่ อ ยๆ (อย่างน่าใจหาย) วิธีนี้จึงเหมาะสำ�หรับคนที่ไม่ชอบความยุ่งยาก และความเสีย่ ง รวมถึงคนทีม่ เี หตุให้ตอ้ งหมุนเงิน อยู่เป็นประจำ�

ประเภทฝากประจำ� ข้อดี ดอกเบี้ยสูงกว่าฝากเผื่อเรียก ยิ่งฝากนาน ยิ่งให้ดอกเบี้ยสูง

ข้อด้อย สภาพคล่องต่ำ� ถอนเงินออกไปใช้ ในยามฉุกเฉินยาก แล้วยังต้องเสียภาษีดอกเบี้ย อีกด้วย

วิธีนี้เหมาะสำ�หรับคนมีเงินเยอะ หรือมีเงินเย็น ก้อนใหญ่ และไม่ชอบความเสี่ยง

34

better living

2. การประกันชีวิต

4. พันธบัตรรัฐบาล

มีการคุ้มครองชีวิตและเบี้ยประกัน หากมีระยะ 10 ปีขึ้นไป สามารถนำ�มาหักลดหย่อนภาษีได้

ธนาคารประเภทฝากประจำ� นั่นคือใช้ระยะเวลา นานกว่า แต่ให้ดอกเบี้ยผลตอบแทนสูงกว่า

ข้อดี ได้ผลประโยชน์ตอบแทนมากกว่าธนาคาร

ข้อด้อย ถ้ามีการถอนก่อนครบสัญญาจะได้เงิน ตามมูลค่ากรมธรรม์ แต่อาจไม่ได้ผลประโยชน์ เพิ่ ม ขึ้ น หรื อ อาจขาดทุ นได้ และเป็ น รายจ่ า ย ต่อเนื่อง

วิ ธี นี้ เ หมาะกั บ คนที่ ต้ อ งการความมั่ น คงทาง การเงินในอนาคต และคนทีข่ าดวินยั ในการออม เพราะจะถูกบังคับให้ต้องจ่ายโดยอัตโนมัติ

3. สลากออมสิน

ข้อดี เป็นการเสี่ยงโชคแบบปลอดภัยไม่กินทุน

แถมยังได้ดอกเบี้ยเมื่อครบสัญญา ผลตอบแทน จะยิ่งดีขึ้นไปอีก ถ้าคนซื้อมีโชคถูกรางวัลสลาก บ่อยๆ โดยเคล็ดลับของการถูกรางวัลทุกงวด (อย่างน้อยๆ ก็ถูกเลขท้าย 4 ตัว) คือต้องซื้อ สลากตั้งแต่ 10,000 หน่วยขึ้นไป

ข้อด้อย ให้ผลประโยชน์ต�่ำ (โดยเฉพาะถ้าไม่ถกู รางวัลเลยสักงวด) สภาพคล่องต่ำ�เพราะต้องแช่ เงินก้อนเอาไว้นานอย่างน้อยก็เป็นปี

วิธีนี้เหมาะกับผู้ที่มีเงินเย็น ไม่มีความจำ�เป็นเร่ง ด่วนต้องรีบร้อนนำ�เงินออกมาใช้ ชอบเสี่ยงแต่ ไม่ชอบเสียเหมือนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

ข้อดี ผลตอบแทนคล้ายกับการฝากเงินไว้กับ

ข้อด้อย แน่นอนว่าสภาพคล่องต่ำ� เพราะต้อง

นำ�เงินก้อนใหญ่ไปแช่ไว้นานเป็นปีๆ และนำ�ไป ลดหย่อนภาษีไม่ได้ วิธีนี้จึงเหมาะสำ�หรับคนมีฐานะที่ไม่ชอบความ เสี่ยง และอยากได้ดอกเบี้ยดี

5. หุ้นกู้เอกชน

ข้ อ ดี ผลตอบแทนที่ สู ง กว่ า พั น ธบั ต รรั ฐ บาล โดยมีระยะเวลาของสัญญาต่างกัน เช่น 3 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี ยิ่งนานยิ่งได้ผลตอบแทนมาก

ข้อด้อย สภาพคล่องต่ำ�สวนทางกับความเสี่ยง

สูง ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ชือ่ เสียงของแต่ละบริษทั รวมถึง ต้องเสียภาษีดอกเบี้ย วิธนี น้ี า่ จะเหมาะสำ�หรับคนทีม่ ฐี านะและนักลงทุน ที่ชอบความเสี่ยง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่ ได้รับค่อนข้างล่อตาล่อใจ แม้จะรู้ทั้งรู้ว่าหุ้นกู้ ประเภทนี้มีความเสี่ยงในการจ่ายเงินคืนก็ตาม จะเห็นว่าการออมแต่ละอย่าง ล้วนมีขอ้ ดีขอ้ ด้อย รวมถึงรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกัน ทางทีด่ ี ลองศึกษาดูให้แน่ชัด แล้วค่อยตัดสินใจเลือกวิธี ที่ชอบและใช่ให้กับตัวเอง


q&a Text : MooMa

คุณเคยคิดไหมว่า “ความคิด” นั้นสำ�คัญแค่ไหน การกระทำ�มักเกิดต่อจากความคิด ถ้าเราคิดดี สิ่งที่จะทำ�ออกมาก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดี ถ้าคิดไม่ดี สิง่ ทีอ่ อกมาก็ตอ้ งไม่ดแี น่นอน และยังมีความคิดอีกแบบหนึง่ ซึง่ อาจจะดูดหี รือดูแปลกก็ได้ในสายตาคนอืน่ แต่เป็นความคิดทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลง อารมณ์ ความรู้สึก ไม่เว้นแม้แต่เปลี่ยนแปลงโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นได้อีกด้วย ลองอ่านคำ�ถามต่อไปนี้ดู แล้วตอบว่าใช่หรือไม่ใช่สำ�หรับคุณ

01

เพื่อนมักจะชวนคุณ ไปเลือกซื้อของขวัญ

02

03

ชอบถ่ายรูป มุมแปลกๆ

06

สิ่งที่ขัดแย้งกัน บางทีก็เข้ากันได้อย่างไม่น่าเชื่อ

07

04

เป็นคนคิดบวก มากกว่าคิดลบ

08

05

กล้าที่จะเสี่ยง ไม่กลัวความผิดพลาด

09

เวลาหาซื้อของ ที่ต้องการไม่ได้ คุณก็เลยหาทาง ทำ�ขึ้นมาเองซะเลย

เวลาพบเห็นไอเดีย เท่ๆ เก๋ๆ มักจะเอามาทำ�ตาม หรือดัดแปลง

ไม่ได้ทำ�ตัวแตกต่าง เพื่อให้เป็นจุดเด่น แต่แตกต่างเพราะ ไม่อยากซ้ำ�ใคร

รสนิยมการซื้อของ ของคุณคือ ชอบซื้อของที่แปลกๆ และไม่ค่อยซ้ำ�ใคร

10

11

12

13

คนอื่นมองว่าคุณ เป็นคนไม่ธรรมดา แต่คุณกลับมองตัวเอง ว่าธรรมดา

14

เวลาเดินตลาดมักคิดอยู่บ่อยๆ ว่า ทำ�ไมพ่อค้าแม่ค้าต้องขายอะไรเหมือนกัน ตั้งร้านติดกัน ทั้งๆ ที่ถ้าขายของ ที่ไม่เหมือนกัน อาจจะขายดีกว่าก็ได้

เป็นมนุษย์เจ้าปัญหา ชอบถามคำ�ถาม สงสัยนิด สงสัยหน่อยก็ถาม

ของบางอย่างเก่าแล้ว แต่คุณก็สามารถ เอามาดัดแปลง ให้ใช้เป็นอย่างอื่นได้

15

บางครั้งการอยู่คนเดียว ไปเที่ยวคนเดียว กินข้าวคนเดียว ไม่ใช่เรื่องที่แปลก หรือเขินอายจนไม่กล้าทำ�

เวลาเห็นคนแต่งตัวแปลกๆ แล้วรู้สึกว่าเขามีแนวทาง เป็นของตัวเอง มากกว่า ที่จะเห็นว่าแปลกประหลาด

16

เวลาเจอปัญหา นอกจากวิธีแก้ปัญหาเดิมๆ ก็จะหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ ไว้ด้วย หลายๆ ทาง และเลือกทางที่มีความเป็นไปได้ และดีมากที่สุดในการใช้แก้ปัญหาในขณะนั้น

ตีคะแนน >> คำ�ถามทั้ง 16 ข้อนี้ เป็นการวัดเรื่องความคิดสร้างสรรค์นั่นเอง วัดได้จากการเลือกตอบ “ใช่” ถ้าตอบใช่ตั้งแต่ 10 ข้อขึ้นไป ถือว่าคุณเป็นคนที่มี ความคิดสร้างสรรค์อยูใ่ นตัวมากพอสมควร ช่างคิด ช่างสงสัย ช่างค้นหาต่างๆ บางเรือ่ งไม่จ�ำ เป็นต้องคิดหรอก แต่กค็ ดิ เอาสนุกๆ เผือ่ ได้อะไรใหม่ๆ ขึน้ มา ยิ่งมีประสบการณ์มากขึ้นก็ยิ่งคิดได้เร็วขึ้น ถ้ามีปัญหาเราก็จะสามารถแก้ไขได้เร็วขึ้น เพราะเราสามารถคิดหาทางแก้ปัญหาต่างๆ ได้ไวขึ้นจากการที่เรา ฝึกคิดแหวกแนวอยู่บ่อยๆ >> จริงๆ มนุษย์เรานัน้ ล้วนมีความคิดสร้างสรรค์อยูใ่ นตัวกันทุกคน มากน้อยคละกันไปแล้วแต่ประสบการณ์ แล้วแต่ทศั นคติของแต่ละคน พวกเราทัง้ หลาย ต่างก็สร้างสรรค์กนั ทุกวัน เพราะเราเปลีย่ นแปลงไอเดียหรือความคิด ซึง่ เรายึดถือเกีย่ วกับโลกรอบตัวเราต่างๆ อยูเ่ สมอ การสร้างสรรค์ไม่จ�ำ เป็นต้องยิง่ ใหญ่ ถึงขนาดพัฒนาบางสิง่ บางอย่างขึน้ มาให้กบั โลก แต่มนั อาจจะเกีย่ วข้องกับการพัฒนาบางสิง่ บางอย่างให้ใหม่ขนึ้ มาเล็กๆ น้อยๆ เพือ่ ตัวของเราเอง เมือ่ เรา เปลีย่ นแปลงตัวของเราเอง โลกก็จะเปลีย่ นแปลงไปพร้อมกันกับเรา ทัง้ การทีโ่ ลกได้รบั ผลกระทบโดยการกระทำ�ทีเ่ ป็นการเปลีย่ นแปลงของเรา และในวิถแี ห่ง การเปลี่ยนแปลงที่เราได้มีประสบการณ์กับโลก better living

35


better mind Illus : Nutznutz Text : หนุ่มเมืองจันท์

โลกมี 2 ด้าน

สมัยก่อนผมชอบพูดคำ� ว่ า “โลกมีหลายมุม ให้มอง” คือจะบอกว่าอย่ามองปัญหาแค่มุม เดียว เพราะในปัญหาเดียวกันยังมีมุมมองอีก ด้านหนึง่ โลกมีหลายมุมให้มองครับ จนวันหนึง่ มีนอ้ งมาปรึกษาปัญหา พอฟังปัญหาในมุมมอง ของน้องจบ ผมก็ใช้ประโยคเดิม “โลกมีหลายมุม ให้มอง” น้องอึ้งไปนิดหนึ่ง 555 คงอึ้งเพราะ ทนทาน “ความคม” ของวาทศิลป์ไม่ได้ “พี่คะ แต่โลกมันกลมไม่ใช่เหรอ” น้องแย้งขึน้ มาเบาๆ คราวนี้บทอึ้งเป็นของผมครับ “มุม” นั้นเกิด จาก “เส้นตรง 2 เส้น” มาบรรจบกัน ไม่เคยมี มุมจาก “เส้นโค้ง” เมื่อโลกกลม ทุกพื้นผิวมีแต่ เส้นโค้ง แล้วจะเกิด “มุม” ได้อย่างไร หลังจาก ให้ค�ำ ปรึกษาเสร็จ “ปัญหา” ของน้องจบแล้ว แต่ ผมกลับมี “ปัญหา” ผมไม่กล้าใช้ค�ำ พูดว่า “โลก มีหลายมุมให้มอง” อีกต่อไป เพราะต่อให้ไม่มี ใครแย้งว่า “โลกกลม” เหมือนน้องคนนั้น แต่ พูดไปก็กระดากลิ้น

36

better living

ผมนั่งคิดเรื่องนี้นานมากว่าจะเปลี่ยนประโยคนี้ อย่างไรดี จนในที่สุดตัดสินใจใช้คำ�ใหม่ “โลกนี้ มีหลายด้าน” เพราะคำ�ว่า “ด้าน” ไม่ผูกพันว่า จะเป็น “เส้นตรง” หรือ “เส้นโค้ง” แต่ยังรักษา ใจความเดิมคือเสนอมุมมองอื่นให้คิด ถือเป็น “ยา” รักษาโรคการมองโลกด้านเดียว ยิ่งนานวันผมยิ่งเชื่อว่าโลกใบนี้มี 2 ด้าน คือ ด้านทีเ่ รา “อยากมอง” กับด้านทีเ่ รา “ไม่อยาก เห็น” เหมือนคนเล่นหวย เล่นหุ้น คนซื้อหวย มักคิดว่าเราจะถูกรางวัลที่ 1 หรือเลวร้ายที่สุด ก็เลขท้าย 2 ตัว ความคิดว่าจะ “ถูกกิน” แทบ ไม่ มี อ ยู่ ใ นหั ว เลย เช่ น เดี ย วกั บ คนที่ ซื้ อ หุ้ น ไม่มใี ครซือ้ หุน้ เพราะคิดว่าหุน้ จะตก มีแต่ซอื้ หุน้ เพราะคิ ด ว่ า หุ้ น ตั ว นี้ จ ะขึ้ น ทุ ก คนมองโลก ในด้านที่ “อยากมอง” ทั้งสิ้น ทั้งที่ยังมีโลกอีก ด้านหนึ่งที่ทุกคนรู้ดี แต่ “ไม่อยากเห็น” นั่น คือความเป็นไปได้ของการถูกลอตเตอรี่ต่ำ�มาก เลขท้าย 2 ตัว โอกาสที่จะถูกคือ 1 ใน 100 อั ต ราส่ ว นของผลตอบแทนที่ เ ป็ น ธรรมก็ คื อ ลงทุน 1 บาท ต้องได้ 100 บาท

แต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น ผลตอบแทนจาก การเล่นหวยต่ำ�กว่าอัตราส่วนที่เป็นธรรมหลาย เท่าตัว แต่เราก็เลือกทีจ่ ะเล่น เพราะเรามองเห็น โลกแต่เฉพาะในด้านที่เราอยากมอง หรือคน เล่นหุน้ ก็ตาม ต่อให้มหี ลักการเล่นหุน้ แบบทีเ่ ขา สอนกันมา แต่ทุกคนล้วนใส่ “ความหวัง” หรือ คิดในแง่บวกทุกครั้งที่ลงทุน ไม่ค่อยมองโลกที่ เราไม่อยากเห็น ผมเชื่อเสมอว่าชีวิตคือ “ทาง แยก” ไม่ใช่ “ทางตรง” เรามี “ทางแยก” ตลอด เวลา ชี วิ ต ต้ อ งตั ด สิ น ตลอดว่ า จะเลื อ กไปใน เส้นทางไหน ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ ว่าจะกินข้าว ร้านไหนดี จนถึงเรื่องใหญ่ว่าจะแต่งงานดีไหม หรือจะลาออกดีหรือเปล่า ผมจะเตือนน้องๆ เสมอว่า ทุกครัง้ ของการตัดสินใจ เราอย่ามองแต่ “โอกาส” ให้มอง “ปัญหา” ด้วย โลกมี 2 ด้านเสมอ คือด้านที่เราอยากมอง และด้านทีเ่ ราไม่อยากเห็น แต่ทกุ ครัง้ ทีต่ ดั สินใจ ให้ “มอง” ในสิ่งที่ “ไม่อยากเห็น” ให้เจอ เพื่อที่การตัดสินใจนั้นจะรอบคอบขึ้น


Better Living Magazine  

Home & Living