Page 1

Sant i agoGómez GRAPHI CDESI GNER

Dat osPer sonal es

Fechadenaci mi ent o:

25/03/82

Tel éf onodecont act o:

699852597

Di r ecci ón:

Fr anci scoAyal a444,Al cal ádeHenar es,Madr i d

Si t i oweb:

ht t p: / / www. sant i gomez. com

For maci ón

( 2001/ 2003)Di pl omadoenPubl i ci dadyDi señoGr áf i co ( 2006/ 2007)Mast erdeAct i onScr i pt2. 0enI nst i t ut oCI CE ( 2006/ 2007)Cur sodeRealFl owi mpar t i doporl aempr esaNextLi mi t .

Exper i enci aPr of esi onal

Enl aAct ual i dadt r abaj ocomof r eel ancedesdeaño2añospar aSTDSi st emasyTecni f i berr eal i zandot r abaj osdedi seño web,i magencor por at i vapar aempr esas,car t el er í a,et c. DeMar zode2006aMar zode2008t r abaj écomoCr eat i voSeni orenelGr upodeComuni caci ónOnl i nemar ket i ng DeFebr er ode2005aMar zode2006t r abaj écomoDi señadorgr áf i coenI ndr aSi st emas,r eal i zandoel ear ni ngdur ant e 5meses,elr est odelt i empot r abaj écomoi nf ogr af i st ayf ot ógr af oendi ver sosvi aj esaSevi l l a,Zar agoza. DeOct ubr ede2003aFebr er ode2005t r abaj écomodi señadorei nf ogr af i st aenI nnovaConsul t i ng. DeJuni ode2003aOct ubr ede2003t r abaj écomodi señadorenDesar r ol l osI nf or mát i cosAbadi a. 2añoscomof r eel ance,r eal i zandot r abaj odedi señoweb,i magencor por at i vapar aempr esas,car t el er í a,et c.

Conoci mi ent os

Phot oshopSC3 /Fl ashCS3 /Fr eehand /3DSt udi oMax /VRAY/Af f t erEf f ect s /SoundFor ge /Wor d /Ani maci ón2D RealFl ow /Ani maci ón3D /Dr eamweaverMX /Access /Excel/Act i onScr i pt/I l ust r aci ón /Cr eat i vi dad /Fot ogr af í a

Dat osdeI nt er és

Di ver sosvi aj esapai sesdehabl ai ngl esa. Tr abaj osenSevi l l a,Zar agozayCór dobadecar áct erconf i denci alenI ndr aSi st emas,r eal i zandof ot ogr af í asygr abaci onesdevi deo. Equi pof ot ogr áf i copr opi o. Faci l i dadpar aelt r abaj oenequi po. Car áct erabi er t oyr esponsabl e.

curricul  

dfdfd fdfd df