Page 1


1

คำนำ เอกสารคู่มือการเรียนรู้และใช้งาน Word Press เบื้องต้นที่จัดทาขึ้นนี้เป็นเอกสารประกอบการ เรียนรู้ในรายวิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ARTI-3319 จัดทาขึ้นโดย นายปรัชญ์ จันทร์รูปงาม โดยใช้ชื่อ คู่มือการเรียนรู้การใช้งาน wordpress โดยจัดทาขึ้นการจัดทาคู่มือการจัดการเรียนรู้ฉบับนี้สร้างเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและขั้นตอนตั้งแต่การ ทางานของ Word press จนถึงขั้นตอนการสร้าง Theme เพื่อให้ผู้ที่กาลังเริ่มใช้งานเข้าถึงการใช้งานและ ปรับแต่งได้ด้วยตนเอง ผู้จัดทาพยายามเขียนให้เข้าใจง่ายเพื่อง่ายต่อการใช้งานและสะดวกต่อการปฏิบัติตาม หากมีข้อผิดพลาดประการไดจึงขออภัย ณ ที่นี้ด้วย

ผู้จัดทา นาย ปรัชญ์ จันทร์รูปงาม

นาย ปรัชญ์ จันทร์รูปงาม


2

สำรบัญ

นาย ปรัชญ์ จันทร์รูปงาม


3

1.ขั้นตอนกำรติดตั้ง WordPress

ภาพที่ 1.1 แสดงหน้าของเว็บ Wordpress

ภาพที่ 1.2 แสดงหน้าก่อนเข้าดูโปรแกรม Wordpress เข้าไปโฟเดอร์ที่ดาวน์โหลดมา ไฟที่เราดาวน์โหลดจะเป็นไฟล์ Zip ให้เราทาการแตกไฟล์ลงไปในโฟเดอร์ นั้นแล้วคลิกเข้าไป usbwebserver

นาย ปรัชญ์ จันทร์รูปงาม


4

ภาพที่ 1.3 แสดงหน้าต่างของการเข้าในโปรแกรม

ภาพที่ 1.4 แสดงหน้า USBWebserver ให้กดเข้าไปที่ Localhost เพื่อที่จะเข้าหน้า USBserver ของWordPressให้เรากดไปที่ http://localhost8080/wordpressthaiedition ซึ่งจะเป็นลิงค์ที่เข้าไปยังระบบ

นาย ปรัชญ์ จันทร์รูปงาม


5

ภาพที่ 1.5 ภาพแสดงหน้าเว็บ Wordpress

ภาพที่ 1.6 แสดงภาพหน้าร็อกอิน ให้เราทาการเข้าสู่ระบบเพื่อทาการร็อกอินโดยใส่คาว่า admin ทั้งชื่อสามาชิกและรหัสผ่าน

นาย ปรัชญ์ จันทร์รูปงาม


6

ภาพที่ 1.7 แสดงหน้าการปรับแต่งหน้าเว็บ ที่มา ปรัชญ์ จันทร์รูปงาม หน้านี้จะเป็นหน้าให้เราปรับแต่งได้ตามต้องการ

2.กำรปรับแต่ง Theme และ Background

ภาพที่ 2.1 แสดงหน้าของรูปแบบ Theme นาย ปรัชญ์ จันทร์รูปงาม


7

ภาพที่ 2.2 แสดงหน้าค้นหารูปแบบ

ภาพที่ 2.3 แสดงภาพ Theme ที่เราค้นหา

นาย ปรัชญ์ จันทร์รูปงาม


8

ภาพที่ 2.4 แสดงหน้าเว็บของเราเอง ที่มา ปรัชญ์ จันทร์รูปงาม

เมื่อเราได้ชุด Theme ที่เราต้องการแล้วให้กดเข้าไปที่ เซฟ เพื่อติดตั้งชุด Theme ที่เราต้องการและเราสามารถ กับไปดูหน้าเว็บบล็อกของเราได้โดยการกด test ที่อยู่ด้านบนเพื่อเข้าไปสู่หน้าเว็บของเรา

นาย ปรัชญ์ จันทร์รูปงาม


9

3.ขั้นตอนกำรติดตั้ง Theme ในรูปแบบของตัวเอง

ภาพที่ 3.1 หน้าต่างเข้าสู่การปรับแต่ง

ภาพที่ 3.2 เข้าสู้หน้าโปรแกรม Wordpress ให้เราคลิกไปที่คาว่า root จะปรากฏหน้าต่างขึ้นให้เราคลิกที่ Wordpressthaiedition

นาย ปรัชญ์ จันทร์รูปงาม


10

ภาพที่ 3.3 หน้าต่างที่จะเข้าไปปรับแต่งTheme

ภาพที่ 3.4 หน้าแสดงภาพเพื่อกดเข้าไปยัง Theme

เมื่อเข้ามา Wordpressthaiedition แล้วจะพบหน้าใหม่ให้เราคลิกที่ wp-contest และกดเข้าไปยัง Theme

นาย ปรัชญ์ จันทร์รูปงาม


11

ภาพที่ 3.5 หน้าต่างไฟล์ภาพพื้นหลัง

ภาพที่ 3.6 ภาพแสดงหน้าเว็บของเรา เมื่อเราเข้าไปสู่หน้าต่างไฟล์ภาพพื้นหลังแล้วให้เรานาไฟล์ภาพพื้นหลัวที่มีอยู่ นาไปปรับแต่งในโปรแกรม ต่างๆให้เป็นในรูปแบบของตัวเองแล้วกด seve โดยทาการเซฟเป็นชื่อเดิมลงไป เมื่อเสร็จแล้วให้กับเข้าไปดุ ที่หน้าเว็บบล็อคของเราว่าขนาดเหมาะสมกับที่เราต้องการหรือไม่ถ้ายังก้กับไปปรับแต่งให้เหมาะสม

นาย ปรัชญ์ จันทร์รูปงาม


12

ภาพที่ 3.7 แสดงหน้ารูปแบบ Theme

ภาพที่ 3.8 ภาพแสดงหน้าต่างให้เราเลือกไฟล์ภาพเพื่อปรับแต่ง ขั้นตอนการเปลี่ยนส่วนหัวของเว็บบล็อก ในขั้นตอนนีใ้ ห้เรากับไปสู่หน้า จัดการระบบ เลือกส่วนหัวของ หน้าเอกสารเพื่อเข้าไปปรับแต่ง

นาย ปรัชญ์ จันทร์รูปงาม


13

ภาพที่ 3.9 แสดงภาพไฟล์ที่เราได้นาเข้ามา ที่มา ปรัชญ์ จันทร์รูปงาม

เมื่อเรากดเข้ามาแล้วจะพบหน้าที่ใช้ปรับแต่งส่วนหัวของเว็บบล็อกจะมีแถบคลิกไปที่อัพโหลดภาพที่อยุ่ใน คอมของเราและในหน้าเว็บ เลือกไฟล์ และค้นหาภาพที่อยู่ในคอมของตัวเองให้เราเลือก choose image ระบบจะให้เราเลือกอัพไฟล์ภาพที่มีในคอมให้เรากด Set as Header และจะขึ้นหน้าเว็บให้เราหาตาแหน่งที่ เราต้องการให้เปนส่วนหัวของเว็บ เราสามารถเลือกภาพให้เป็นส่วนหัวได้หลายภาพ

นาย ปรัชญ์ จันทร์รูปงาม


14

4.ขั้นตอนกำรเพิ่มบทควำม

ภาพที่ 4.1 แสดงหน้าเพิ่มเนื้อหา

ภาพที่ 4.2 แสดงการจัดวางรูปภาพ ขั้นตอนการเพิ่มบทความเว็บบล็อกให้คลิกไปที่คาว่า บทความใหม่ ที่อยู่ด้านบนของเว็บบล็อกใกล้กับคาว่า test เมื่อกดเข้าไปจะพบหน้าเว็บในส่วนของการเพิ่มชื่อหัวข้อบทความส่วนด้างล่างจะเป็นพื้นที่ลงเนื้อหา

นาย ปรัชญ์ จันทร์รูปงาม


15

ภาพที่ 4.3 แสดงภาพเพิ่มบทุวามและเนื้อหา

ภาพที่ 4.4 แสดงเนื้อหาที่ลงเรีบยร้อย

นาย ปรัชญ์ จันทร์รูปงาม


16

ภาพที่ 4.5 แสดงหน้าเมนูของ widgets ที่มา ปรัชญ์ จันทร์รูปงาม เมื่อกดคลิกเข้าไปแล้วจะพบกับหน้าต่างการปรับถ้าเราต้องการให้ตัวอักษรอยู่ในระดับไหนให้เราคลิกไปที่ รูปแบบที่มีให้ระบบจะทาการอัตโนมัติ เมื่อเสร็จแล้วให้กดปรับปรุงใหม่ เมื่อเราจัดการปรับแต่งบทความจน เสร็จเรียบร้อยให้เรากดไปที่ เผยแพร่ แล้วบทความของเราจะไปอยู่ที่หน้าเว็บบล็อกโดยอัตโนมัติและเรา สามารถปรับแก้ไขบทความได้ตลอด ในแทบข้างของเว็บบล็อกนั้นเราสามารถเพิ่มเมนู widgets ลงไปได้ โดยการกดไปที่ ศูนย์จัดการระบบ เลือกบล็อกเมนูข้าง การเพิ่มบร็อกเมนูข้างนั้นทางเว็บบล็อกจัดรูปแบบ ของบล็อกเมนูข้างไว้เพียงแต่เราจะเพิ่มเข้าไปในด้านข้างตามที่ต้องการ

นาย ปรัชญ์ จันทร์รูปงาม


17

จำทำโดย

นำย ปรัชญ์ จันทร์รูปงำม 5121304355 ออกแบบนิเทศศิลป์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎจัทรเกษม

นาย ปรัชญ์ จันทร์รูปงาม


Merged document 3  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you