Page 1

คู่มือการเรียนรูก้ ารใช้งานบริหารจัดการ Blogger

จัดทาโดย นาย ปรัชญ์ จันทร์รูปงาม รหัส 5121304355 ออกแบบนิเทศศิลป์

ขั้นตอนการสมัครใช้ Blogger เรียนรู้ขั้นตอนการบริหารจัดการ Blogger ปรับแต่งขนาดและกราฟิกพื้นหลัง Blogger


1

เอกสารบันทึกในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์

การปรับแต่งขนาดและกราฟิกพื้นบล็อก โดย นายปรัชญ์ จันทร์รูปงาม บันทึกความรู้เรื่องการปรับแต่งหรือการบริหารจัดการเว็บบล็อกในฐานะผู้จัดการระบบ (Admin)ของ Google Biogger Domain & Hosting ที่ Blogsrot.co ขั้นตอนการใช้ Blogger สิ่งสาคัญคือต้องมีการสมัคร Gmail ถึงจะสามารถใช้งาน Blogger ได้ วิธีการสมัคร www.Gmail.com 1

2

ภาพที่1 แสดงหน้าเว็บของ www.gmail.com ที่มา ปรัชญ์ จันทร์รูปงาม อธิบายแนะนาส่วนประกอบของหน้าเว็บบล็อกว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง อธิบายตามหมายเลขที่แจ้ง ให้ทราบ ขั้นตอนการเรียนรู้การใช้Blogger 1.คลิกเพื่อสมัครgmailและกรอกข้อมูลในบัญชีให้ครบ 2.ถ้ามี Gmail แล้วสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ทันที


2

เอกสารบันทึกในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์

ขั้นตอนต่อไปถ้าสมัคร Gmail เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เข้าไปที่ www.Blogger.com แล้วสามารถลงชื่อ เข้าใช้งานได้ทันที เมื่อลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้วระบบจะนาท่านเข้าสู่หน้า Home โดยรายละเอียด ขั้นตอนมีดังนี้

3

5

6 4 7

ที่มา ปรัชญ์ จันทร์รูปงาม 3.คาสั่งในการสร้างบล็อกใหม่ 4.รายชื่อบล็อกทั้งหมดที่มี 5.คาสั่งดุบล็อก เพื่อเข้าดูบล็อกต่างๆ 6.คาสั่งในการปรับแต่งบล็อกต่างๆ 7.คาสั่งในการเขียนบทความใหม่


3

เอกสารบันทึกในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์

12 13 8

11 9 15

10

14

ที่มา ปรัชญ์ จันทร์รูปงาม 8.พื้นที่ใส่ชื่อโพส 9.พื้นที่กระดานข้อความ 10.เครื่องมือต่างๆในการเขียนบทความ 11.คาสั่งแสดงตัวอย่าง 12.คาสั่งบันทึกเพื่อที่จะบันทึกข้อความที่เราเขียนลงบล็อก 13.คาสั่งเผยแพร่ เพื่อเผยแพร่บทความลงบล็อก 14.คาสั่งในการแทรกรูปภาพและวีดีโอ 15.คาสั่งในการปรับ ฟอร์ต


4

เอกสารบันทึกในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์

16 17

18

ที่มา ปรัชญ์ จันทร์รูปงาม 16.คาสั่งรูปแบบ เพื่อเค้าไปรับการปรับแต่งตาแหน่งหรือเกตเจตต่างๆ 17.คาสั่งเพิ่ม Gadget 18.Gadget ทั้งหมดที่เรามี โดยสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ

19


5

เอกสารบันทึกในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ 19.เมื่อกดคาสั่ง Gadget นี่คือGadgetที่สามารถเพิ่มเติมลงในบล็อกของเราได้ 21

20

20.คาสั่งแม่แบบ เพื่อเข้าไปปรับแต่งในส่วนของการออกแบบต่างๆ 21.ตาแหน่งต่างๆภายในบล็อกที่เราสามารถตกแต่งได้ 23 24

25

22

22.เราสามารถปรับแต่ง สี และ แบบอักษร ได้อย่างที่เราต้องการ 23.เราสามารถดูการปรับแต่งของเราได้ ด้วยคาสั่ง แสดงตัวอย่าง 24.คาสั่งใช้กับบล็อก เมื่อต้องการแบบที่เราต้องการแล้ว เพื่อยืนยันในการปรับแต่ง 25.เครื่องมือออกแบบเทมเพลตบล็อกเกอร์


6

เอกสารบันทึกในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์

27

26

28

26.คาสั่งตั้งค่า เพื่อเข้าไปปรับแต่งในส่วนของข้อมูลเบื้องต้น 27.ในส่วนของการปรับแต่ง พื้นฐานคือในส่วนของข้อมูล ชื่อบล็อก และคาอธิบายบล็อก 28.เราสามารถเพิ่ม ผู้ดูแลเพิ่มได้ ด้วยการใส่ Email และกดเพิ่มผู้เขียน

29

30

URL http://arti3319-pruch.blogspot.com/ 29.หน้าเว็บบล็อกของเรา 30.ส่วนของบทความที่เราเขียน


7

เอกสารบันทึกในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์

จัดทาโดย นายปรัชญ์ จันทร์รูปงาม รหัส 5121304355 กลุ่ม 201 E-mail: Pruch73@gmail.com http:// http://arti3319-pruch.blogspot.com/ สาขา ศิลปกรรม ออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม


8

เอกสารบันทึกในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์


E-Brochure  
E-Brochure  

Nitichandra