Page 1

วิชา Graphic Design for Packaging ARTI3314

เรื อง โครงการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิ งสร้ างสรรค์ ภายใต้ การ ส่ งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โอทอป และการบริการจัดการชุ มชน เพือ เชื อมโยงการท่ องเทีย วเชิ งอนุรักษ์ จังหวัดชั ยนาท 2556

เสนอ

ผศ.ประชิด ทิณบุตร

จัดทําโดย นาย ปรัชญ์ จันทร์ รูปงามID. 5121304355 กลุ่ม201 สาขาวิชา ศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์ ศศบ.512(4)/9 คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


คํานํา รายงานนีเป็ นส่ วนหนึงของการศึกษาวิชา ARTI 3314 การออกแบบกราฟิ กบนบรรจุภณั ฑ์ ทีมุ่ง ศึกษาการออกแบบและการพัฒนาบรรจุภณั ฑ์ ลุงผล กล้วยกวน จังหวัด ชัยนาท เพือเป็ นแนวทางในการออกแบบพัฒนาบรรจุภณั ฑ์จากทีมีอยูใ่ ห้ดียงิ ขึนโดยคํานึงถึงความเป็ นไปได้ ในการผลิตจริ งเพือช่วยเหลือส่ งเสริ มมูลค่าการแปลรู ปกล้วยกวนของเกษตรกรผูป้ ลูกกล้วยนําว่าจังหว ชัยนาท สําหรับผูท้ ีศึกษาในรายวิชานีจะเป็ นประโยชน์อย่างมากเนื องจากในครังนีได้มีการนําไปปฏิบตั ิและมีการ นําเสนอกับกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตทําให้ได้รับทราบถึงความต้องการในสถานการณ์จริ งเพือเป็ นประสบการณ์ และนําไปเป็ นแนวปฏิบตั ิในการทํางานต่อไปในอนาคตหวังเป็ นอย่างยิง ว่ารายงานนีจะเป็ นประโยชน์ต่อไป ไม่มากก็นอ้ ย หากมีขอ้ ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ ทีน ีดว้ ย

นาย ปรัชญ์ จันทร์ รูปงาม


แบบบันทึกข้ อมูลเกีย วกับตัวสิ นค้ าและผลิตภัณฑ์ เพือ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การวิเคราะห์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ด้วยการมอง (Product Visual analysis) โครงการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้การ ส่ งเสริ มการพัฒนาผล ผลิตภัณฑ์โอotop และการบริ การจัดการชุมชน เพือเชือมโยงการท่องเทียวเชิงอนุ รักษ์ จังหวัดชัยนาท ...........................................................................................

แผนภูมิการแสดงขัDนตอนการทํางานจาก โปรแกรม Mind Map


ส.1 สื บค้ น( Research)

กล้วยนําD ว้ า

กล้วยนําว้า สรรพคุณ ประโยชน์ บํารุ งร่ างกายและดูแลสุ ขภาพ กล้วยนําว้าเป็ นผลไม้ไทยๆทีมีมาแต่โบราณ แล้ว คนไทยทุกคนเกิดมาก็ตอ้ งรู ้จกั กล้วยนําว้าเป็ นอย่างดีและถือว่ากล้วยนําว้ามรความสําคัญมาก ขนาดการ บวชพระ กล้วยยังเป็ นผลไม้สาํ หรับการฉลองพระใหม่ และยังเป็ นผลไม้สาํ คัญในพิธีต่าง และยังมีคุณค่า ทางอาหารมากมาย และวิตามินอีกหลายชนิด กล้ วยนําD ว้ าดีอย่ างไร กล้วยนําว้า ถึงจะเป็ นผลไม้ทีไม่น่าจะให้พลังงานได้เยอแต่เชื อหรื อไม่วา่ กล้วยเป็ นแหล่งพลังงานสํารอง ชันดี ในกล้วย 1 ผล สามารถให้พลังงานได้ร่วม 100 แคลอรี มีน าํ ตาลธรรมชาติอยู่ 3 ชนิด ทัง ซูโคส รวม ไปถึงเส้นใยและกากอาหาร ดังนัน ถ้าหากหิ ว ก็สามารถทานกล้วยรองท้องได้ (ทังนีข ึนอยูก่ บั ชนิดของกล้วย ทีกิน เช่น กล้วยไข่ อาจทานได้มากกว่า 3 ผล ต่อ 1 ครัง กล้วยนําว้า 1-2 ผล กล้วยหอม 1-1 ครึ งผล) และใน กล้วยเอง ยังอุดมด้วย วิตามินบี 6 ทีช่วยกระตุน้ ระบบภูมิตา้ นทาน แถมแร่ ธาตุอย่างแมกนี เซี ยมและ โพแทสเซี ยม ทีช่วยป้ องกันโรคความดันอีก ในบรรดากล้วยทังหมดกล้วยนําว้าให้วติ ามินเอสู งสุ ดนอกจากนันก็ยงั มีวติ ามินบี 1 บี 2 ซี และไนอะซิ น (บี 6) ในปริ มาณทีเท่า ๆ กัน แต่ทีทาํ ให้กล้วยนําว้ามีคุณค่าสารอาหารทีพิเศษกว่ากล้วยชนิ ดอืน นัน ก็คือ โปรตีน ทีอยูใ่ นกล้วยนําว้า มีกรดอะมิโน อาร์ จินิน และฮีสติดินซึ งมีความจําเป็ นต่อการเจริ ญเติบโตของทารก ถึงเป็ น เหตุผลทีวา่ ทําไมตอนเด็กๆผูใ้ หญ่ถึงให้เรากินกล้วยบดเพราะอุดมด้วยสารอาหารและวิตามินทีจาํ เป็ นต่อ ร่ างกายเรานัน เอง


1.กล้วยนําว้าช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอหรื ออาการเจ็บหน้าอกจากอาการไอแห้งๆรับประทานวันละ5-6ผลจะ ช่วยให้การละคายเคืองลดลงไปได้มากหรื อหากผสมนําผึงก็จะยิง ดี 2.กล้วยนําว้ายังช่วยระงับกลินปากได้อีกด้วยถ้าใครมีกลินปากตอนเช้ากล้วยนําว้ามีสรรพคุณทางยาช่วย ระงับกลินปากได้ดีวธิ ี การคือรับประทานกล้วยนําว้าหลังตืนนอนทันทีแล้วค่อยแปรงฟั นจะช่วยลดกลินปาก ได้มา 3.กล้วยนําว้า แก้ทอ้ งผูกได้ ก็สามารถแก้ ท้องเดินหรือท้ องเสี ยได◌้ ทังนีเพราะในกล้วยนําว้ามีสารแทนนิ นอ ยูม่ าก จึงสามารถช่วยรักษาอาการท้องเสี ยแบบไม่รุนแรงได้ ใช้ใช้กล้วยนําว้าดิบหรื อห่ ามมาปอกเปลือก หัน เป็ นชินบางๆ ใส่ น าํ พอท่วมยา ต้มนานครึ งชัว โมง ดืมครังละ 1/2 - 1 ถ้วยแก้ว ให้ดืมทุกครังทีถ่าย หรื อทุกๆ 1-2 ชัว โมง ใน 4-5 ชัว โมงแรก หลังจากนันให้ดืมทุก ๆ 3-4 ชัว โมง หรื อวันละ 3-4 ครัง 4.กล้วยนําว้ายังสามารถรักษาโรคกระเพาะได้ โดยการนํากล้วยนําว้าดิบมาปอกเปลือกแล้วนําเนือมาฝานเป็ น แผ่นบาง ๆ แตกแดด 2 วันให้แห้งกรอบ บดเป็ นผงให้ละเอียด ใช้ทานครังละ 1-2 ช้อนโต๊ะ ละลายนําข้าว หรื อนําผึง ทานก่อนอาหาร ครึ งชัว โมง หรื อก่อนนอนทุกวัน ทังนีในกล้วยดิบ จะกระตุน้ เซลล์ในเยือ บุ กระเพาะเพือหลัง สารพวก “มิวซิ น” ออกมาเคลือบกระเพาะ ซึ งมีฤทธิZในการรักษาแผลในกระเพาะ 5.เปลือกของกล้วยนําว้า ช่ วยบรรเทาอาการคันอันเนื องมาจาก แมลงกัดต่ อย และผืน แดงจากอาการ คัน นอกจากนี เนื อและเปลือกกล้วย มีฤทธิZในการต้านเชือราและเชือแบคทีเรี ย ทีทาํ ให้เกิดหนองได้ นอกจากนี กล้วยนําว้า ยังมีสรรพคุณทานเป็ นอายุวฒั นะอีกด้วย ซึ งได้รับความนิยมมาตังแต่โบราณ วิธีการ คือนํากล้วยสุ กปอกเปลือกออก แล้วนําไปแช่กบั นําผึง ซัก 1 สัปดาห์ แล้วจึงนํามาทานวันละ 1-2 ผล จะช่วย บํารุ งสุ ขภาพให้แข็งแรงได้ จะเห็นได้วา่ กล้วยนําว่ามีประโยชน์มากมาย กล้วยนําว้าหารับประทานได้ไม่ยาก ราคาของกล้วยนําว้า ก็ไม่ แพงเมือเทียบกับผลไม้อืน หากได้รับประทานกล้วยนําว้า เพียงวันละ 5-6 ลูก ก็จะทําให้เราห่างไกลหมอได้ พอสมควร

http://thaitopfood.blogspot.com/2012/10/blog-post_31.html


ตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ ในท้ องตลาด

http://www.learners.in.th/blogs/posts/281541 http://www.siambig.com/shop/supsearch.php?pageid=73&cat=%CD%D2%CB%D2%C3%E1%C5%D0%CA%D8%A2%C0%D2%BE&searchshop=

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%99&hl=th&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=mr6KUaK_LsilrQfh9YHQDg&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=677#imgrc=0hxH8dQalqLWVM%3A%3B-WPhp3_1MDtWCM%3Bhttp%253A%252F%252Fbankwae.com%252Fimages%252FPRODUCT1222553100938.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fban-kwae.com%252Findex.asp%253FcontentID%253D10000021%2526procatid%253D10%3B400%3B301


ผลิตภัณฑ์ ทจี ะนํามาพัฒนา

การวิจารณ์ ฉลากบรรจุภัณฑ์ เพือ การนําไปพัฒนา ภายใต้การส่ งเสริ มการพัฒนาผลิตภัณฑotop และการบริ การจัดการชุมชน เพือเชื อมโยงการท่องเทียวเชิง อนุรักษ์ 1.logo ลุงผล 2.ข้อความชือ ลุงผล กล้วยกวน 3.สโลแกน 4.ราคา 5.รู ปภาพกล้วยกวน 6.ปริ มาณนําหนัก


ขัDนตอนการทํากล้ วยกวน

ส่ วนประกอบ 1.กล้วยนําว้าสุ กงอม 2.นําตาลทราย 3.กะทิ 4.แบะแซ 5.เกลือ วิธีการผลิต 1. ปอกเปลือกกล้วย ปั นให้ละเอียด 2. คันมะพร้าวให้ได้น าํ กะทิ 2 ถ้วย หางกะทิ 2 ถ้วย (ใช้น าํ กะทิสาํ เร็ จรู ปกระป๋ องก็ได้) 3. นําหัวกะทิ ตังไฟอ่อนเคียวให้เป็ นนํามัน ทิงพักไว้ 4. ผสมหางกะทิ กับนําตาล ตังไฟกลางให้น าํ ตาลละลาย ยกลง กรองด้วยผ้าขาวบาง เทลงในกระทะทอง ใส่ กล้วย ยกขึนตังไฟอ่อน กวนด้วยพายกวนขนม ประมาณ 3 – 4ชัว โมง จนมีลกั ษณะข้นเหนียว 5. ใส่ น าํ มันกะทิ ในข้อที 3 ทีละน้อย กวนให้เข้ากันจนกล้วยแห้งเหนียวพอปั นได้ ยกลง ทิงไว้ให้อุ่น คลึง เป็ นแท่งยาว ตัดเป็ นท่อน ๆ ห่อด้วยกระดาษแก้ว เก็บใส่ ขวดโหล ไว้รับประทานได้นาน http://www.learners.in.th/blogs/posts/281541


ชื อผู้ประกอบการ ชื อ/กลุ่ม ลุงผล กล้วยกวน ชื อสิ นค้ าทีต ้ องการเข้ าร่ วมโครงการชิDนที 1 ลุงผล ( กล้วย กวน )

ภาพที 1. ภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์ของสิ นค้า ลุงผล กล้วยกวน ทีมาของภาพ : นาย ปรัชญ์ จันทร์ รูปงาม


1.ข้ อมูลทัว ไปเกี ยวกับตัวสิ นค้ า ชือสิ นค้า

ลุงผล กล้วยกวน

ประเภท

กล้วยกวน

สถานะผลิตภัณฑ์

เป็ นชนิดเม็ด

วิธีบริ โภค

แกะห่อและบริ โภ

สี

กระดาษห่อแบบใส

ขนาด/มิติ

กว้าง 8.5 cm x 10 cm

ผูผ้ ลิต

84 หมู่ 5 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิ งห์ จ.ชัยนาท 17120

ทีอยู/่ เบอร์ โทรศัพท์

ลุงผล หมายเลขโทรศํพท์ 085-213-1431

HOMEPAGE

-

ส่ วนผสม

กล้วยนําว้าสุ ก นําตาลทราย กะทิ เกลือ แบะแซ

สี

สี น าํ ตาล

ขนาด/มิติ

สี เหลียมผืนผ้า ขนาด 1 นิว

รู ปแบบการขาย

ขายปลีกและส่ ง ceo จังหวัด และศูแนย์ otopจ.ชัยนาท

ใช้เวลาในการผลิต

3-4 ชัว โมง

ราคา

ขายส่ ง 32 บาท (ศูนย์จาํ หน่ายฯ 40 บาท)

นําหนัก

200 กรัม บรรจุ 36 ชิน

การนําส่ งสิ นค้า

ทางบก


2.โครงสร้ างหลักของตัวบรรจุภัณฑ์ ทใี ช้

เทคนิคการบรรจุ

บรรจุลงกล่อง

ใช้เทคนิค/วิธีการ/การบรรจุสินค้า

ใช้บรรจุกระดาษห่อแบบใสแล้วบิด

บรรจุภณั ฑ์ช นั แรกใช้วสั ดุ

กระดาษห่อแบบใส

บรรจุภณั ฑ์ช นั 2ใช้วสั ดุ

ถุงพลาสติกใส ซอง เพราล์

บรรจุภณั ฑ์ช นั 3ใช้วสั ดุ

กล่องกระดาษ

ขนาด/มิติ

กระดาษห่อแบบใส7.5 cm x 7.5 cm ถุงพลาสติกซองเพราล์ 8.5 cm x 12.5 cm

สี ของวัสดุบรรจุภณั ฑ์

สี ขาวใส

การขึนรู ปทรง

สี เหลียม

วัสดุตกแต่ง

กล่องฉลากบรรจุภณ ั ฑ์

ระบบการพิมพ์ทีใช้

screen printing

สี /จํานวนสี ทีพิมพ์

4 สี


3.การออกแบบกราฟิ ก ภาพประกอบ

กล้วยนําว้า

ลวดลาย

ใช้พืนสี ขาวและสี เขียวและใบตอง

ข้อความบนฉลากสิ นค้า

อร่ อย สะอาด ถูกหลักอนามัย

โลโก้ชือสิ นค้า

ลุงผล

โลโก้ผผู ้ ลิต

ลุงผล

ผลการวิเคราะห์ 1. กราฟิ กทีปรากฏบนตัวบรรจุภณั ฑ์ทีใช้ปัจจุบนั ได้แก่ 1.1. ภาพประกอบ เป็ นภาพกล้วย ตราสัญลักษ์ (ลุงผล) 1.2. ภาพกราฟิ กประกอบฉลาก เป็ นพืนสี ขาวกับสี เขียว ส่วนประกอบ ทีอยู่ และโลโก้ (ลุงผล)

ปัญหาทีพ บคือ ( จากความรู ้ของฐานะนักออกแบบบรรจุภณั ฑ์ ) 1. จุดบอดทางการมองเห็น - การสื อสาร ได้แก่ 1.1. มองไม่เห็นตัวสินค้าทีอยูภ่ ายในกล่อง 1.2. ไม่มีเครื องหมายทางการค้าหรื อ อย 2. ความต้องการของผูป้ ระกอบการ ได้แก ให้ออกแบบแพคเกจ 2.1. ผูป้ ระกอบการมีความต้องการให้ออกแบบ artwork โดยคงคําว่า “ แบรน ลุงผล“


ภาพรวมจากการลงพืนD ทีจ ริ ง


ส.2 สมมุติฐาน ( Resume) แนวความคิดในการอกกแบบพัฒนาบรรจุภณ ั ฑ์ ลุงผล กล้วยกวน ความต้องการและจุดมุ่งหมาย (concept) 1. ต้องการออกแบบกล่องบรรจุภณั ฑ์สาํ หรับใช้บรรจุผลิตภัณฑ์เพือเป็ นของฝาก โดยการออกแบบ แพคเกจใหม่ท งั ตัวผลิตภัณฑ์เองรวมถึงตัวสิ นค้าทีอยูภ่ ายในกล่อง ให้มีความเป็ นเอกลักษณ์ เป็ นที จดจําได้ง่าย และยังสะดวกในการขนส่ งเดินทางไกล เพือตัวสิ นค้าจะไม่ชาํ รุ ดเสี ยหาย 2. ต้องการพัฒนาบรรจุภณั ฑ์ของสิ นค้า ลุงผล กล้วยกวน เพือวางจําหน่าย ทังปลีกและส่ งและเพือการ ขนส่ ง แนวคิดในการออกแบบตามความต้องการ พัฒนาบรรจุภณั ฑ์เพือเพิมมูลค่า ให้กบั ตัว ผลิตภัณฑ์ ลุงผล กล้วยกวน จึงนําเอาลวดลาย ตัวหนังสื อ มาออกแบบให้เป็ นลวดลาย ของตัวบรรจุ ภัณฑ์ เพือความสวยงามและสะดุดตายิง ขึน สามารถวางขายเป็ นเซทและวางขายบนชันสําหรับวาง สิ นค้าได้อย่างสวยงาม เพือจําหน่ายได้ โดยลดปํ ญหาทีเกิดจากการ shelves ทีมีราคาแพง

แบบที 1 ภาพแสดงแบบร่ าง กล่องบรรจุภณั ฑ์สินค้า


แบบกล่องบรรจุภณั ฑ์ ชินที 1

Artwork กล่องบรรจุภณั ฑ์ ชินที 1


ภาพแสดง Artwork กล่ องบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ลุงผล กล้ วยกวน ชิDนที 1


แบบที 2 ภาพแสดงแบบร่ างกล่องบรรจุภณั ฑ์สินค้า

แบบกล่องบรรจุภณั ฑ์ ชินที 2


Artwork บรรจุภณั ฑ์ ชินที 2

ภาพแสดง Artwork กล่ องบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ลุงผล กล้ วยกวน ชิDนที 2


Sketch up


ส.3สรุ ป (Result )


Pruch  

โครงการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ otop ลุงผล กล้วยกวน จังหวัด ชัยนาท

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you