Page 1

กิจกรรมส่งเสริ มพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมสร้ างสรรค์เด็กและเยาวชน สูป่ ระชาคมอาเซียน สพป.สุราษฎร์ ธานี เขต ๑

สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ ธานี เขต ๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื ้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทร .๐๗๗ ๒๗๓๒๙๘ โทรสาร ๐๗๗ ๒๗๓๐๗๑ กลุม่ งานประชาสัมพันธ์


การศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ โดยนายวิทยา ศักดา ผู้อํานวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมด้าน ทักษะกระบวนการให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการ ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเน้นการพัฒนาทักษะชีวิต ภาษา ข้อมูลข่าวสารผ่านสือ่ ไอซีที และการเตรียมตัวพัฒนา ทักษะชีวิตนักเรียนและเยาวชน โดยการจัดกิจกรรมที่สาํ คัญ เกี่ยวกับความรู้ทักษะกระบวนการและทัศนคติที่ดี ต่อการเป็น สมาชิกสมาคมอาเซียน ภายในปี ๒๕๕๕ โดยเน้นให้โรงเรียน ตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องนี้ เพื่อให้เด็กไทยได้เรียนรู้ถึง สิทธิของตนเองในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเด็กและ เยาวชนต้องได้เรียนรู้ใน ๔ ด้าน ประกอบด้วย ทักษะชีวิต ภาษา ข้อมูลข่าวสารผ่านไอซีที และการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ โดยทุกเรื่องจะต้องเป็นการมองอนาคตเป็นสําคัญ เช่น การ เรียนรู้เพื่ออาชีพ ต้องเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้และเป็น อาชีพในอนาคตที่มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ และ ในวันที่ ๘ ส.ค.เป็นวันอาเซียน จึงต้องให้เด็กได้เรียนรู้ และเข้าใจในความสําคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทีต่ ้อง มีการเตรียมตัวไปสู่โลกแห่งอนาคต โดยการจัดกิจกรรมดังนี้

๑. วันอาเซียน (Asain Day) เมือ่ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ นับตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ วันก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ "สมาคม อาเซียน" (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN) โดยมีสมาชิกเริ่มต้น ๕ ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์ ได้ร่วมกันลงนามใน "คํา ประกาศอาเซียน" (ASEAN Declaration) โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อให้ความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการครองชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจ และความเจริญในทาง เทคนิค วิชาการร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ต่อมาได้รับประเทศสมาชิกเพิ่มเติมคือ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และ กัมพูชา รวมเป็น ๑๐ ประเทศ


เนื่องในวันอาเซียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนวัด สว่างอารมณ์ อําเภอเกาะสมุย โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน เช่น ภาษาอาเซียน ภาษาอังกฤษ (ภาษา ราชการในอาเซียน) วัฒนธรรมการแต่งกายและการแสดงของ กลุ่มประเทศในสมาคมอาเซียน วาดภาพระบายสี การแสดง ดนตรีไทย นิทรรศการอาหาร โดยได้รับความร่วมมือและ สนับสนุนการจัดกิจกรรม จากนายสมศักดิ์ บุญสิน ผู้อํานวยการ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์แพร้อมคณะครูและนักเรียนและ บุคลากรจากทุกภาคส่วนทั้งองค์กรท้องถิ่นภาครัฐและเอกชน ใน อําเภอเกาะสมุย อย่างดียิ่ง

ความสามารถพิเศษ ความตระหนักและทัศนคติ ตลอดจนเป็นการเพิ่มความสามารถ โดยการจัด กิจกรรม ให้กบั เด็กและเยาวชนในการแข่งขันใน ระดับสากล พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อการเตรียมความ พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ๔ กิจกรรม ๒.๑ อังกฤษก้าวไกล ไปได้ทั่วโลก ๒.๒ หัตถศิลป์สร้างสรรค์ ในด้านศิลป การวาดภาพ ปฏิมากรรมลอยตัว และงาน ดอกไม้ใบตอง ๒.๓ ศิลปวัฒนธรรมการแสดง รําวง มาตรฐาน นาฎศิลป์ถิ่นใต้ นาฏศิลป์ประยุกต์ ๒.๔ ศิลปร่วมสมัย ด้วยสีอะคลีลิค

๒. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย สนับสนุน โครงการส่งเสริม สร้างสรรค์ชีวติ เยาวชนสูป่ ระชาคมอาเซียน กิจกรรมการ พัฒนาทักษะความสามารถพิเศษของเด็กและเยาวชนสูค่ วาม เป็นเลิศและมืออาชีพ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนปัญญาดี อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ๑๕๐ คน จาก ๑๙ โรงเรียน มี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ เสริมสร้างพัฒนาทักษะประสบการณ์


๓. ดําเนินการจัดอบรมเสริมสร้างโครงการ พัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน ก้าวสู่ประชาคม อาเซียน เป็นเพิ่ม ทักษะ ประสบการณ์ ดําเนินการ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียน บ้านหน้าค่าย อําเภอเกาะสมุย โดยมีวัตถุประสงค์ เป็น การเตรียมเด็กโดยการพัฒนาทักษะชีวิตเฉพาะด้านของ เด็กและเยาวชนสู่สังคมอาเซียนและเป็นการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ซึ่ง ได้กําหนดแนวทางสําหรับการจัดค่ายกิจกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กที่ต้องช่วยเหลือดูแล พฤติกรรมเป็นพิเศษ โดยการจัดกิจกรรมค่ายกิจกรรม ๑. ทักษะด้านกีฬา ๒. ทักษะศิลปหัตถกรรม ๓. ทักษะภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ ) ๔. ค่ายศิลปาชีพ ๔. โครงการส่งเสริมสร้างสรรค์ชีวิตเยาวชน สู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมการพัฒนาทักษะ ทัศนคติเด็กและเยาวชนสูป่ ระชาคมอาเซียน จัดตั้ง ศูนย์อัจฉริยะภาพของเด็และเยาวชน โดย ดําเนินการ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน ให้กับเด็กและเยาวชน ๒. เพื่อสร้างความตระหนักและทัศนคติเชิง บวกต่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน ๓. เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ เสริมความสามารถพิเศษตามศักยภาพที่เหมาะสม ต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของเด็กและ เยาวชน ๔. เพื่อสร้างเครือข่ายของเด็กและเยาวชนใน การป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติด แนวทางการดําเนินงาน จัดตั้งศูนย์อัจฉริยะภาพปรับเปลี่ยน พฤติกรรมเด็กที่ต้องช่วยเหลือดูแลพฤติกรรมเป็น พิเศษ จํานวนศูนย์ละ ๘๐ คน จํานวน ๔ ศูนย์ อัจฉริยะภาพ ดังนี้ ๑. ศูนย์อัจฉริยะภาพทักษะด้านกีฬา ณ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี


๒. ศูนย์อัจฉริยะภาพทักษะศิลปหัตถกรรม โรงเรียนวัดกาญจนาราม อําเภอกาญจนดิษฐ์

๔ ศูนย์อัจฉริยะภาพทักษะ ด้านดนตรี นาฏศิลป์ ณ โรงเรียนวัดสมหวัง อําเภอเมือง สุราษฎร์ธานี

๓ ศูนย์อัจฉริยะภาพทักษะ ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียน วัดสว่างอารมณ์ อําเภอเกาะสมุย


กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน  

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต