Page 1

ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๗๑ วันจันทรที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖

เดนในฉบับ

การศึกษาไม่เคยหยุด..ที่ เกาะนกเภา ของฝากครู ...พุทธทาส ภิกขุ

ปฏิทินรับนักเรียน ปี ๕๖

กลุ ม งานประชาสั ม พั น ธ กลุ ม อํ า นวยการ สพป.สุ ร าษฎร ธ านี เขต ๑

นายวิทยา ศักดา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพื้นที่ การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ประธานคณะกรรมการจัดงานวันครู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ จัดงานวันครูประจําปี ๒๕๕๖ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติ วิชาชีพครู ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพและแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมความร่วมมือ ความ สามัคคีและความเข้าใจอันดี ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทาง การศึกษา กับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม และ เป็นการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน ปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู ดังคําขวัญวันครูประจําปี ๒๕๕๖ ที่ว่า “แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฎร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน” การจัดงานแยกจัดเป็นศูนย์การจัดงาน ๕ ศูนย์ ๕ อําเภอคือ อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อําเภอกาญจนดิษฐ์ อําเภอดอนสัก อําเภอเกาะสมุย และอําเภอเกาะพะงัน สําหรับศูนย์อําเมือง สุราษฎร์ธานี ใช้สถานที่จัดงาน ณ ห้องประกายเพชร โรงแรม ไดมอนด์ พลาซ่า อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายฉัตรป้อง ฉัตรภูมิ ประธานในพิธี ๓ อ่านสารวันครูประจําปี ๒๕๕๖ ของนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้ง มอบวุฒิบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับครูที่ได้รับรางวัล ครูสอนดี ๖ มีคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ จํานวน ๒๕๓ คน และได้รับงบประมาณ สนับสนุนการจัดงาน จาก อบจ.สฎ. ,สหกรณ์ ออมทรัพย์ครู สฎ. จํากัด และสกสค.สฎ........

๑๑


พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจําปี ๒๕๒๘ ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗

คนทุกคนมีภาระต้องทํา แม้เป็นเด็ก ก็มีภาระ อย่างเด็กคือศึกษาเล่าเรียน หมายความว่าจะต้องเรียน ให้รวู้ ิชา ฝึกหัดทําการงานต่างๆให้เป็น อบรมขัดเกลา ความประพฤติและความคิดจิตใจให้ประณีต ให้สุจริต แจ่มใสและเฉลียวฉลาดมีเหตุผล เพื่อจักได้เติบโตขึ้น เป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถและมีประโยชน์ต่อ ชาติบ้านเมือง

สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถม ศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ (สพป.สฎ.๑) โดยกลุ่มส่งเสริมการจัด การศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจําปี ๒๕๕๖ ณ สถานทีจ่ ัดงานเกาะ ลําพู อําเภอเมือง จ. สุราษฎร์ธานี เมื่อวัน เสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ โดยจัด กิจกรรม เพือ่ ส่งเสริมปัญญา พัฒนาการ เรียนรู้ ฝึกทักษะทางด้านศิลป วาดภาพ ระบายสี ทักษะภาษาไทยการอ่านออก (กิจกรรมร้องเพลง คาราโอเกะ) ได้รับ ความสนใจจากเด็กและผู้ปกครองอย่างดี

ยิ่ง โดยได้รับการสนับสนุน ด้านงบ ประมาณ จาก สพป.สฎ. ๑ และ อบจ. สุราษฎร์ธานี วันเด็กในปีนี้ นายกรัฐมนตรี ให้คํา ขวัญวันเด็ก “มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นําพาไทยสู่อาเซียน”


โรงเรียนบานเกาะนกเภา การศึกษาไมเคยหยุด เพื่ออนาคตของเด็กชาวเกาะ โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑๑ ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการศึกษาขัน้ พื้น ฐาน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ มีนักเรียน ๑๒ คน คือ ป.๑ มีนักเรียน ๑ คน , ป.๒ มีนักเรียน ๒ คน , ป.๓ มีนักเรียน ๑ คน ,ป.๔ มีนักเรียน ๔ คน ,ป.๕ มีนักเรียน ๒ คน ป.๖. นักเรียน ๒ คน มีครูปฏิบัติหน้าที่ จํานวน ๒ คน คือ นางสมใจ เผือกเหล็ก ครู คศ. สอนช่วงชั้นที่ ๒ รักษาการผู้อํานวยการ สถานศึกษา และนางสาวสุกัญญา ทองนาค พนักงานราชการ สอนช่วงชั้นที่ ๑ โรงเรียนได้รับการ สนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน ติดตั้งแผงไฟพร้อมห้องควบคุมการ ใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ นายสุมนต์ ศิริธรรม รอง ผอ.สพป.สฎ.๑ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยีย่ ม ให้กําลังใจครู และนักเรียน พร้อมนําของขวัญ วันเด็ก ไปมอบให้นักเรียน เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖


ติดตามงบประมาณ (งบแปรญัตติ สส.สุเทพ เทือกสุบรรณ) คาวัสดุ ที่ดิน สิ่งกอสราง สถานศึกษาในสังกัด เขตเลือกตั้งที่ ๒ สุราษฎรธานี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ สมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรสุราษฎร์ธานี เขต ๒ และคณะผู้ติดตาม พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.สฎ. ๑ ร่วมตรวจเยี่ยมสถาน ศึกษา ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๕ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้าง สนามฟุตซอล และห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ให้กับ โรงเรียน ในสังกัดอําเภอ กาญจนดิษฐ์ คือ โรงเรียนวัดกาญจนาราม ,โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑ ,และโรงเรียนบ้านแม่โมกข์ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖


ผูอํานวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า การประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ เร็วๆ นี้ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ชํานาญการพิเศษ ดังนี้ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ รวม ๑๓ ราย ได้แก่ นายประจวบ เทพวงษ์รร.วัดดอนโพธิ์ทอง สพป.สุพรรณบุรีเขต ๑ น.ส.ลัดดาวัลย์ เลิศเพ็ญเมธา สํานักงาน กศน. จ.นครนายก นายวรินทร์ วิรุณพันธ์ สํานักงาน กศน.จ.หนองบัวลําภู นายเสนอ กลางประพันธ์ ร.ร.หนองสูงสามัคคีวทิ ยาสพม.เขต ๒๒ นายยุธยา พัฒนเดช ร.ร.บ้านโพหวาย สพป.สุราษฎร์ธานีเขต ๑

น.ส.จิราวัลย์ ซาเหลา กศน.อ.เกษตรวิสัย สํานักงาน กศน. จ.ร้อยเอ็ด, นายนุกูล ศรีขลา ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี นายสมพงษ์ พวงคํา รร.อนุบาลหล่มเก่าสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ นายทนงศักดิ์ ชาญสมิง ร.ร.ร่มเกล้า สพป.สระแก้ว เขต ๒ นายถาวร หนูสงวน ร.ร.บ้านเกาะเสือ สพป.พัทลุง นายสุรชาติ ทอนศรี ร.ร.บ้านหัววัวหนองนารี สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายอัสนัย สั่งการ ร.ร.บ้านวังถ้ํา สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ และนายทศพลสายสุวรรณ ร.ร.อนุบาลนครปฐม สพป.นครปฐม เขต ๑ ขอแสดงความยินดีกบั นายยุธยา พัฒนเดช ผู้อาํ นวยการ โรงเรียนบ้านโพหวาย สพป.สุราษฎร์ธานีเขต ๑ ซึ่งได้รับการเลื่อน วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ในครั้งนี้.....ครับ

รางวัลโครงการเสริมสราง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม งานวันครู ๒๕๕๖

นายสัญญานนท์ พรหมมณี รอง ผอ.สพป .สฎ.๑ รับเกียรติบัตร โครงการเสริมสร้าง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยา บรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (วิทยากรประจําศูนย์พัฒนาคุรุสภา

รางวัล หนึ่งแสนครูดี งานวันครู ๒๕๕๖

นายชุมพล ศรีทองกุล รอง ผอ.สพป .สฎ.๑ รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หนึ่งแสนครูดี งานวันครู ประจําปี ๒๕๕๖ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ...ท่านรองทั้ง ๒ ท่าน


เรียนเพื่อนครูทรี่ ัก เนื่องในโอกาสวันครู ได้เวียนมาบรรจบครบรอบ อีกวาระหนึ่ง ผมถือโอกาสนี้ นําบทความ “ของฝากครู” ซึ่งผมได้กราบนมัสการอาราธนาอาจารย์พุทธทาส แห่ง สวน โมกขพลาราม ได้ให้ความเมตตา เขียนให้ด้วยลายมือ ของอาจารย์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ในวันครู ปี ๒๕๓๓ สมัยผมรับราชการเป็นศึกษาธิการอําเภอไชยา และผม ได้เก็บต้นฉบับไว้ เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กบั งานวันครูปีนี้ จึงขอนํามาเผยแพร่ เพื่อได้น้อมนําเป็นแนวปฏิบัติ เป็น คุรุธรรมยึดถือ ต่อไปครับ ชุมพล ศรีทองกุล รองผู้อํานวยการ สพป.สฎ.๑


เน—


เน˜


เน™


ูมิเนียม ล ะ อ ุ ด ส ั ว ียกคืน ทาน โครงการเร มพระราช ขาเทีย เพื่อจัดทํา

ด้วยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งว่า กรมควบคุม มลพิษ ได้จัดทําโครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียม เพื่อจัดทําขาเทียมพระราชทาน ร่วมกับมูลนิธขิ าเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การรถไฟ แห่งประเทศไทย บริษทั ไปรษณีย์ไทย จํากัด บริษัท ไทยเบอเวอร์เรจแคน จํากัด บริษัท บางกอกแคนแมนู แฟคเจอริง่ จํากัด เพื่อส่งเสริมให้มกี ารคัดแยกขยะ และนํากลับมาใช้ใหม่อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยลดการ ใช้ทรัพยากรของประเทศ โดยนําอะลูมิเนียมใช้แล้วไป จัดทําอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่าง ๆ ในการจัดทําขา เทียม และไม้เท้าพระราชทานให้กับผู้พิการ ขอชวนเชิญท่านที่เคารพ รวบรวมและส่ง วัสดุอะลูมิเนียมได้ที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด สุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัด สุราษฎร์ธานี ชัน้ ๕ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขาวยอย กอนปดเลม ...... ๑๐

รมว.ศธ.ได้ลงนามในหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๙/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับทรงผมของนักเรียน โดยให้ สถานศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับทรงผมของนักเรียนเป็นแนวทาง เดียวกัน เนื่องจากที่ผ่านมาปรากฏว่าสถานศึกษาบางแห่งมี ความเข้าใจในเรื่องทรงผมนักเรียนไม่เป็นไปในแนวทาง เดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงขอชี้แจงและซ้อมความ เข้าใจในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งให้สถานศึกษาปฏิบัตเิ กี่ยวกับ ทรงผมของนักเรียนเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้ ๑) นักเรียนชาย ให้ไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ หากไว้ผม ยาวด้านข้างและด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม เช่น แบบทรง ผมรองทรง

๒) นักเรียนหญิง ให้ไว้ผมสั้นหรือ ผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวก็ให้รวบให้ เรียบร้อย อนึ่ง ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ระหว่างพิจารณาดําเนินกาปรับปรุง กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับ สภาพการณ์ปัจจุบัน จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้ง เวียนให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและ ถือปฏิบัติต่อไป นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

.....ขอเชิญรับฟังรายการ “การศึกษาพบประชาชน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบบ FM ความถี่ 94.10 Mhz. ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.


๑๑


ความหมายตราสัญลักษณลําลอง สพฐ. ตราแบบเป็นรูปอักษรย่อของ สพฐ. หรือ OBEC โอบรับด้วยช่อใบชัยพฤกษ์ เบื้องล่าง เป็นชื่อเต็มของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ Office of the Basic Education Commission ตัวอักษรย่อ ใช้ สีส้ม

แทน

กรมสามัญศึกษา

สีเขียว

แทน

สํานักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

สีเทา

แทน

กรมวิชาการ

อันหมายถึงหน่วยงานเดิมของกระทรวงศึกษาธิการทําหน้าที่ขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา ปัจจุบันรวมเป็นหนึ่ง เดียวคือ สพฐ. ช่อใบชัยพฤกษ์เป็นเครื่องหมายแห่งโชค มีชัยชนะ ในการสร้างสรรค์ความคิดและสรรพสิ่งต่าง ๆ

เจ้าของ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ เลขที่ ๓๘๙/๕ ถนนดอนนก ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐ โทร ๐๗๗ ๒๗๓๒๙๘ ,๐๘๑ ๗๑๙๗๘๔๔ โทรสาร ๐๗๗ ๒๗๓๐๗๑ website ;http://pr.surat1.go.th ที่ปรึกษา นายวิทยา ศักดา ผู้อํานวยการ สพป.สฎ.๑ นายมณีโชติ แพเรือง รองผู้อํานวยการ สพป.สฎ.๑ นายชูศักดิ์ ชูช่วย รองผู้อํานวยการ สพป.สฎ.๑ บรรณาธิการ นายสมชาย สําอางค์กาย นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ กองบรรณาธิการ นางสาวพิมพ์มาดา เรืองนุ้ย นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์จากสถานศึกษา

สารประชาสัมพันธ์การศึกษา ดอนนกสาร  
สารประชาสัมพันธ์การศึกษา ดอนนกสาร  

สารจดหมายข่าว

Advertisement