Page 1


2


คานา ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดทาขึ้นเพื่อใช้เผยแพร่ข้อมูลเชิง ปริมาณ ด้านการจัดการศึกษา เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลพื้นฐาน ของโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนเอกชนในสังกัด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธ านี เขต 1 หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า เอกสารฉบั บ นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งและ ผู้สนใจในการนาข้อมูลไปใช้เพื่อการ จัดการศึกษา การติดต่อสื่อสาร และ การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่อไป กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 3


จานวนรวมข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ที่

อาเภอ

1 2 3 4 5

เมืองฯ กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก เกาะสมุย เกาะพงัน

ที่

อาเภอ

1 2 3 4 5

เมืองฯ กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก เกาะสมุย เกาะพงัน

จานวนนักเรียนในสังกัด ก่อนฯ ประถม ม.ต้น 1,137 4,108 950 1,930 5,748 791 567 2,251 182 967 4,307 389 274 874 66

ก่อนฯ 5,173 260 301 1,449 -

ประถม 11,671 582 1,156 -

รวมนักเรียนรายอาเภอ รวม 6,195 8,469 3,000 5,663 1,214

เมืองฯ กาญจนดิษฐ์

6,195 8,469

ดอนสัก เกาะสมุย เกาะพงัน รวม

3,000 5,663 1,214

จานวนนักเรียนเอกชนในสังกัด ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. 2,756 2,233 1,395 134 93 252 410 4

24,541 ปวส. 515 150 -

รวม 24,272 535 905 3,145 -


จานวนรวมข้ อมูลพืน้ ฐาน ปี การศึกษา 2556 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต 1

ที่

1 2 3 4 5

อาเภอ

จานวนโรงเรียน

เมืองฯ กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก เกาะสมุย เกาะพงัน

รัฐ 26 51 22 19 9

อัตราส่วน ครู : นักเรียน สังกัด

ร้อยละ

รัฐ

17.51

เอกชน

21.14

เอกชน 24 4 2 8 -

รวม 50 55 25 27 9

จานวนห้อง รัฐ 289 486 196 223 74

เอกชน 687 22 37 115 -

จาแนกตามระดับการศึกษา ก่อนประถม 4,875 ประถมศึกษา 17,288 มัธยมศึกษาต้น 2,378 มัธยมศึกษาปลาย ปวช. ปวส. รวมทั้งหมด 24,541 5

รวม 976 508 233 338 74

จานวนครู/ครูอัตราจ้างทุก ประเภท รัฐ เอกชน รวม 381 1118 1499 521 26 547 178 41 219 241 180 421 65 65

จานวนบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานใน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ผอ/รองผอ.เขต 12 ศึกษานิเทศก์ 17 บุคลากรทางการศึกษา 56 ลูกจ้างประจา 8 ลูกจ้างชั่วคราว 4 รวม 97


ที่ต้งั สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 389/5 ถนนดอนนก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 0-7727-3298, 0-7727-3030,07728-1635,0-7728-7998,โทรสาร 07727-3071

ผู้อานวยการ

นายวิทยา ศักดา

หน้ าห้ องผู้อานวยการ นายประทีป ทองด้วง รองผู้อานวยการ นายผัน หอมเกตุ นายสัญญานนท์ พรหมมณี นายชุมพล ศรี ทองกุล นายมณี โชติ แพเรื อง นายธนาวุฒิ รักษ์หนู นายสุมนต์ ศิริธรรม นายไพจิตร รักษาสรณ์ นายชูศกั ดิ์ ชูช่วย นายอุดม ทิพย์มณี นางณันศภรณ์ นิลอรุ ณ 6

0-7727-2864

08-1348-2320

0-7727-2892 08-1537-7111 08-1787-5019 08-1080-1026 08-1978-8954 08-1737-5610 08-1787-6688 08-6041-5294 08-9039-5149 0812712315 08-9586-1759 08-9728-8228

ต่อภายใน 17 14 53 46 16 18 13 31 51 15 12


เบอร์โทรศัพท์พ้นื ฐาน ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

กลุ่ม อานวยการ

ผู้อานวยการกลุ่ม นางจรัสศรี รักษ์วงศ์ นางเพลินชม ละม้าย

08-1597-3394 08-4191-0483

ต่อภายใน 44 42

นโยบายและแผน

นายสุชาติ เหล่ากอ

08-9646-1236

35-36

บริหารงานบุคคล

นายมานพพงศ์ พัฒนชู

08-9291-9595

51-52

ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน นางทัศนีย์ รุ่งเรือง

08-9728-4107

55

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางนาฎยา ไชยนาเคนทร์

08-1895-2960

33-34

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางอารยา จันทวี

08-9723-1119

41

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา

นายชาญชัย ชื่นพระแสง

08-1958-8595

บริหารการเงินและสินทรัพย์

7

มือถือ


ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ชื่อโรงเรียน นิคมสร้างตนเอง บ้านควนยูง บ้านซอย 2 บ้านซอย 10 วัดนทีคมเขต วัดแหลมทอง วัดบุญบันเทิง บ้านทอนหญ้าปล้อง วัดโพธิ์นิมิต วัดท่าทอง บ้านโพหวาย บ้านสันติสุข วัดประสิทธาราม บ้านคลองสุข วัดชลธาร วัดบางกล้วย วัดบางใบไม้

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา นายอโณชัย วิเศษกลิ่น นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล นายจิรพัส ทองสีทอง นายชานาญ หนูจีนเส้ง นางปุญชรัศน์ ชัยบุญ นายจริยะ บุญโอภาส นายไพรัตน์ ภูวร นายนันทวัฒน์ สุวรรณนิตย์ นายสุรชัย แพเพชรทอง นายพงศ์ศักดิ์ ปัญญานันท์ นายยุธยา พัฒนเดช นายวิฑูรย์ เพชรกลับ นางสาวริยาภรณ์ ยงคณะ นายนิวัติ ทวยเจริญ นายธนากร สงค์ฤทธิ์ นางมาลีรัตน์ ชัยบุญ นายประสาน บ้วนเพชร 8

เลขที่/ หมู่ที่ 1 4 9 5 4 3 2 6 1 4 5 3 2 4 2 3 3

ตาบล ขุนทะเล ขุนทะเล ขุนทะเล ขุนทะเล คลองฉนาก คลองฉนาก คลองน้อย คลองน้อย บางกุ้ง บางกุ้ง บางกุ้ง บางกุ้ง บางชนะ บางชนะ บางไทร บางไทร บางใบไม้

อาเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี


โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์ Web site http:// จานวนชั้น จานวน จานวน ครู/ มือถือผู้บริหาร ที่เปิดสอน นักเรียน ห้อง ตาม จ.18 077355500 08-1676-3815 http://Nikhomsurat.ac.th อ.1-ม.3 522 19 28 077211221 08-1767-7029 http://school.bed.go.th ป 1-6 205 6 10 077355598 08-3174-3565 http://www.soi2school.com อ.1-ป.6 102 8 6 077211434 08-6941-1582 อ.1-ป.6 79 8 6 077380139 08-4847-0229 อ.1-ป.6 77 8 9 077318137 08-1607-6699 อ.1-ป.6 75 8 6 077292475 08-9390-3730 http://school.bed.go.th ป.1-6 21 5 3 077320441 08-9588-7323 http://www.btyp.ob.tc อ.1 - ม.3 129 11 15 077273501 08-1569-4785 อ.1 - ม.3 621 21 34 077282028 0838411106 อ.1-ป.6 243 9 11 077285603 08-1956-0417 http://www.banpowai.ac.th/ อ.1 - ม.3 668 22 42 077273174 08-1956-3616 อ.1-ป.6 164 8 10 077318137 08-1787-2740 อ.1-ป.6 25 7 4 077280434 08-9866-1525 อ.1-ป.6 65 8 5 077380137 08-1895-2360 ป.1- 6 41 8 4 077320387 08-9647-4424 อ.1-ป.6 10 4 2 077286739 08-9646-7441 อ.1-ม.3 285 12 20 9


ที่ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

ชื่อโรงเรียน วัดโชติการาม บ้านสุชน วัดกลางใหม่ บ้านบางใหญ่ บ้านท่าเพชร อนุบาลสุราษฎร์ธานี ชุมชนวัดสุนทรนิวาส วัดสมหวัง บ้านบางชุมโถ บ้านบ่อน้าร้อน บ้านแม่โมกข์ บ้านกาสนราษฎร์อุทิศ วัดเขานางเภา บ้านไสใน วัดกาญจนาราม บ้านคลองสระ บ้านม่วงลีบ วัดคงคาล้อม

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา นายกฤษณะ นิคมประศาสน์ นางวิลาศ บุญเกตุ นายสุนัย ตรียุทธ นายคมสัน จันทศร นายพรศักดิ์ คงฤทธิ์ นายอาพน เหล่าพราหมณ์ นายวิสิทธิ์ จิตร์เลขา นางจุราภรณ์ คงเจริญ นางขวัญใจ บุญสิน นายขวัญชัย ชูช่อเกตุ นายชัยยุทธ์ ทองปลอด นางจริยา ซึ้งสุนทร นางสุริยา เครือรัตน์ นายโกวิท หีตนาคราม นายประมวล ถนอม นายพูนศักดิ์ นาคครื้น ว่าที่ ร.อ.นพรัตน์ พรหมมณี นายสุติยะ ชูหนู 10

เลขที่/ หมู่ที่ 1 3 2 6 5 4 3 8 1 5 7 10 1 4 1 3 2 1

ตาบล บางโพธิ์ มะขามเตี้ย มะขามเตี้ย มะขามเตี้ย มะขามเตี้ย มะขามเตี้ย วัดประดู่ วัดประดู่ วัดประดู่ กรูด กรูด กรูด กรูด กรูด กะแดะ คลองสระ คลองสระ คลองสระ

อาเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์


โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์ มือถือผู้บริหาร 077272410 08-1081-5019 077201068 08-1535-3670 077273426 08-9645-9384 077273926 08-6953-9967 077355599 08-1270-0066 077285885 08-1978-4556 077200210 08-9727-8900 077409021 08-1370-8831 077282829 08-7268-8004 077274730 08-3389-3657 077272500 08-9871-6659 077380224 08-1894-4483 077297261 077297271 08-7384-6005 077244103 08-1537-7345 077408098 08-4630-5379 077932244 08-5473-9716 077408238 08-1958-3613

Web site http:// http://www.banbangyai.ac.th/ http://www.anubansurat.ac.th/

http://http//school.obec.go.t http://watkan.ac.th/ http://http//www.bks1.ac.th 11

จานวนชั้น จานวน จานวน ครู/ ที่เปิดสอน นักเรียน ห้อง ตาม จ.18 อ.1-ป.6 12 5 3 อ.1-ป.6 88 8 9 อ.1-ม.3 326 11 27 อ.1- ม.3 438 13 24 อ.1-ป.6 111 8 6 อ.1-ป.6 1315 38 61 อ.1-ป.6 104 8 9 อ.1-ม.3 440 18 23 อ.1-ป.6 29 8 4 อ.1-ป.6 44 7 4 อ.1 - ม.3 311 11 18 อ.1-ป.6 164 8 10 อ.1-ป.6 141 8 10 อ.1-ป.6 67 8 5 อ.1-ป.6 528 22 29 อ.1 - ม.3 582 20 28 อ.1-ป.6 128 8 9 อ.1-ป.6 89 8 6


ที่

ชื่อโรงเรียน

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

บ้านมะม่วงหวาน บ้านไสตอ วัดพุฒ บ้านหัวหมากล่าง บ้านห้วยโศก บ้านควนราชา บ้านหัวหมากบน บ้านห้วยด่าน วัดกงตาก บ้านไสขาม วัดปากคู วัดวชิรประดิษฐ์ วัดแสงประดิษฐ์ วัดนิกรประสาท บ้านดอนสน วัดเขาพระนิ่ม บ้านท่าโพธิ์ วัดดอนยาง วัดประสพ

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา

เลขที่/ หมู่ที่ นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ 9 นายสิทธิพล พรหมมณี 11 นายวินยั เมฆเสน 3 นายโชติรัตน์ ฤทธิภกั ดี 5 นายสุรเชษฐ์ ปานแดง 8 นายประจักษ์ หนูหลิบ 10 นางยุพา ลิมสกุล 3 นางสาวอัจฉรา ช่วยนุ่ม 6 นายวีระพงค์ ไชยามาตย์ 4 นางพิลาวรรณ ชัยรัตน์ 2 นางศุภรัตน์ เทพเลื่อน 1 นายพรทิพย์ เพชรเกื้อ 4 นายสุเทพ ประเสริฐ 6 นายมานิต จิตสงค์ 2 ว่าง 8 นายศุภชัย เวชกุล 1 นายชาญ มีเชย 2 นายสาธิต สร้างสกุล 9 นายนิคม บัวแก้ว 4 12

ตาบล ช้างขวา ช้างขวา ช้างขวา ช้างขวา ช้างขวา ช้างซ้าย ช้างซ้าย ช้างซ้าย ช้างซ้าย ช้างซ้าย ช้างซ้าย ตะเคียนทอง ตะเคียนทอง ตะเคียนทอง ท่าทอง ท่าทอง ท่าทอง ท่าทอง ท่าทอง

อาเภอ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์


โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์ มือถือผู้บริหาร 077452155 08-6595-3914 077452059 08-1477-2623 077274044 08-6948-0039 077318214 08-6280-3250 077318215 08-3127-3159 077380154 085 783 0254 077318213 08-1698-5414 077452072 08-9974-3350 077400267 08-9470-3557 077452245 08-1273-5375 077452263 08-1677-3290 077244202 08-1956-0380 077274038 08-9872-6967 077244085 08-7277-2591 077402063 077402212 08-7271-2937 077402156 08-7882-8010 077402197 081-895-8126 077402166 08-1956-2588

Web site http://

จานวนชั้น จานวน จานวน ครู/ ที่เปิดสอน นักเรียน ห้อง ตาม จ18 อ.1-ป.6 50 8 5 อ.1-ป.6 238 9 9 อ.1-ป.6 110 8 8 http://www.huamaklang.com/ อ.1-ป.6 185 8 8 อ.1-ม.3 128 11 15 อ.1-ป.6 33 7 3 อ.1-ป.6 116 8 7 http://http//school.obec.go.t อ.1-ป.6 126 8 8 465 15 24 http://www.kongtakschool.org/ อ.1-ม.3 http://http//school.obec.go.t อ.1-ป.6 75 8 5 อ.1-ป.6 108 8 5 http://www.vachira.ac.th/ อ.1-ป.6 161 8 10 อ.1- ม.3 158 11 15 อ.1 -ป.6 161 8 9 อ.1 -ป.6 86 8 5 http://www.wkpa.ac.th/ อ.1 -ม.3 204 11 16 ป.1-6 38 6 3 102 8 7 http://www.school.obec.go.th/w อ.1-ป.6 อ.1-ป.6 214 8 12 13


ที่ 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

ชื่อโรงเรียน บ้านบางสาโรง วัดท่าไทร บ้านศิลางาม วัดบ้านใน วัดอุทยาราม

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา

นายพินิต แสงแก้ว นายสุชาติ ไชยแก้ว นายสุขสวัสดิ์ จิตติอาภรณ์ นายสุชาติ ราชแป้น นางภาวนา เทพทอง ว่าที่ ร.ต.อัมโร รักช่วย ไทยรัฐวิทยา 88 บ้านกงหนิง นายทนุพันธ์ หิรัญเรือง บ้านคลองนามิตรภาพ นายสุริยา จันทร์สงค์ บ้านดอนหลวง นายประวิทย์ เพชรรักษ์ บ้านวังทองสามัคคี นายชัยณรงค์ จิตชนะ บ้านทับท้อน นายทัศนีย์ เพลงสันเที๊ยะ บ้านบ่อโฉลก นายศรายุทธ ปิยบรรพต วัดเขาแก้ว นายจรูญศักดิ์ เอกเพชร บ้านวังหวาย นายจานงค์ นวลขาว บ้านควนนิมิต นายอรรถกฤต แป้นเชื้อ โรงเรียนบ้านคลองกรูด นายประพันธ์ โชติช่วง วัดวังไทร นายไพรัตน์ เพชรทอง บ้านคีรีรอบ นายพรศักดิ์ เสียงเพราะ 14 บ้านกาสนประชาสรรค์ นายปรีชา ทองสาย

หมู่ที่

ตาบล

4 2 10 5 2 8 9 6 1 7 5 4 1 3 1 2 1 4 5

ท่าทองใหม่ ท่าทองใหม่ ท่าอุแท ท่าอุแท ท่าอุแท ท่าอุแท ท่าอุแท ท่าอุแท ท่าอุแท ท่าอุแท ทุ่งกง ทุ่งกง ทุ่งกง ทุ่งรัง ทุ่งรัง ทุ่งรัง ป่าร่อน ป่าร่อน ป่าร่อน

อาเภอ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์


โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์ มือถือผู้บริหาร 077227494 08-9474-2408 077227081 08-1747-7614 077380147 08-9289-8482 077259434 08-1893-7689 077274125 081-3978536 077274737 08-1081-8755 077380155 08-9909-7751 077274728 08-1537-1211 077347104 077380273 08-1979-8436 077318185 08-3102-8725 077227765 08-3393-4142 077227667 08-7382-4919 077274502 08-6946-6896 077211445 08-1539-6901 077318186 08-7157-0168 077297221 08-1956-1673 077380149 08-1597-2828 077408146 08-9868-3011

Web site http://

จานวนชั้น จานวน จานวน ครู/ ที่เปิดสอน นักเรียน ห้อง ตาม จ18 www.banbangsumrong.ac.th/ อ.1-ป.6 630 20 22 school.obec.go.th/wattarsai/ อ.1 -ม.3 715 22 44 อ.1 - ม.3 136 11 14 อ.1-ม.3 137 11 13 อ.1-ป.6 86 8 6 อ.1-ป.6 134 8 10 อ.1-ป.6 77 8 5 อ.1-ม.3 255 11 15 อ.1-ป.6 85 8 6 อ.1-ป.6 28 8 3 อ.1-ป.6 83 6 6 www.school.obec.go.th/b อ.1-ป.6 19 8 5 http://http//school.obec.go.t อ.1-ป.6 138 8 10 อ.1-ป.6 37 8 4 http://http//school.obec.go.th อ.1-ป.6 119 8 7 http://kk-school.tht.in.th/ ป.1-6 48 6 3 อ.1-ป.6 345 15 14 อ.1-ป.6 182 8 9 อ.1-ป.6 93 8 7 15


ที่

ชื่อโรงเรียน

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา

เลขที่/ หมู่ที่ 74 บ้านท่าเสาเภา ว่าง 2 75 บ้านหนองเปล ว่าง 9 76 บ้านปากกะแดะ นายเอนก ปัทมพงศา 6 77 วัดพ่วง นางจุรีย์ วิชิตแย้ม 5 78 วัดชลคราม นายชัยณรงค์ สงฤทธิ์ 4 79 วัดนทีวัฒนาราม นายวิตร วงศ์พงษ์คา 1 80 วัดนอก ว่าง 2 81 บ้านศรีชัยคราม ว่าง 1 82 วัดท้องอ่าว นายจาลอง คงสุข 6 83 ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม นายชัยรัตน์ บุญนาค 8 84 บ้านเกาะแรต ว่าง 3 85 บ้านปากดอนสัก นายอนันต์ ปานสังข์ 7 86 วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ นายพูลสวัสดิ์ ใจเต็ม 5 87 บ้านเขาแค ว่าง 12 88 บ้านน้าฉา นายพรชัย จันทร์รงค์ 9 89 บ้านห้วยเสียด ว่าง 9 90 วัดสิงขร นายวีระพัฒน์ ช่วยบารุง 2 91 บ้านเกาะนกเภา ว่าง 11 92 ชุมชนบ้านนางกา นายคารณ ช่วงชุณห์ส่อง 16 10

ตาบล พลายวาส พลายวาส พลายวาส พลายวาส ชลคราม ชลคราม ไชยคราม ไชยคราม ดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก

อาเภอ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก


โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์ มือถือผู้บริหาร 077380272 077255192 08-6951-3929 077379235 08-1597-9063 077379234 077347135 08-1895-2360 077347136 089-2768424 077274420 077274455 077371415 08-9729-2185 077371409 08-9873-1329 077371218 077300082 08-7267-0547 077371412 08-1691-0415 077274028 077274450 08-9588-8408 077371985 077274071 08-3969-7707 077380172 077471021 08-1437-3383

Web site http://

จานวนชั้น จานวน จานวน ครู/ ที่เปิดสอน นักเรียน ห้อง ตาม จ.18 http://banthasaopao.com/ อ.1-ป.6 78 8 5 อ.1-ป.6 22 8 4 http://http/obec.go.th/pakkae อ.1-ป.6 178 8 8 อ.1-ป.6 75 8 8 131 8 7 http://http//www.school.obec. อ.1-ป.6 อ.1-ป.6 27 8 3 http://http//school.obec.go.t อ.1-ป.6 149 8 9 อ.1-ป.6 114 8 6 อ.1-ป.6 48 8 6 http://null/ อ.1-ป.6 191 8 9 ป.1-6 10 3 2 อ.1-ป.6 133 8 9 590 19 24 www.surat1.go.th/watkhaosuwan อ.1-ป.6 อ.1-ป.6 20 8 3 อ.1-ป.6 219 8 11 อ.1-ป.6 23 8 4 อ.1-ป.6 75 8 5 ป.1-6 10 5 2 อ.1-ม.3 150 11 14 17


ที่

ชื่อโรงเรียน

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา

เลขที่/ หมู่ที่ 93 บ้านใหม่สามัคคี นางสุณี ตีจันทึก (รักษาการ) 14 94 วัดคีรีวง นายประยงค์ อินทร์นุพัฒน์ 3 95 บ้านคอกช้าง นายสัญญา รอดดา 5 96 บ้านดอนเสาธง นางจิรฉัตร ไชยสกุล 7 97 บ้านคลองคราม นายสมเกียรติ เกษรสิทธิ์ 8 98 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นายจรัญ ทาการเหมาะ 1 99 บ้านดินแดงสามัคคี นายวิชยั มาศศรี 15 100 วัดคีรีวงการาม ว่าง 3 101 วัดสันติวราราม ว่าง 5 102 วัดสว่างอารมณ์ นายสมศักดิ์ บุญสิน 6 103 บ้านหาดงาม นางสาวเบญจวรรณ บุญสิน 3 104 วัดบุณฑริการาม ว่าง 2 105 บ้านบ่อผุด นายสุชาติ สุขสม 1 106 บ้านบางรักษ์ นายโสมนัส ศรีขวัญ 4 107 บ้านปลายแหลม ว่าที่ พ.ต.มนตรี อินทร์แก้ว 5 108 บ้านหน้าค่าย นายบัญญัติ พูลผล 1 109 วัดภูเขาทอง 1 นางจิรวรรณ คุ้มพร้อมสาลีพนั ธ์ 110 บ้านแหลมหอย นางนิภา มีเพียร 5 111 บ้านดอนธูป นายวิสาร บุญลี่ 1 18

ตาบล ปากแพรก ปากแพรก ปากแพรก ปากแพรก ปากแพรก ปากแพรก ปากแพรก ตลิ่งงาม ตลิ่งงาม บ่อผุด บ่อผุด บ่อผุด บ่อผุด บ่อผุด บ่อผุด แม่น้า แม่น้า ลิปะน้อย

อาเภอ ดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก เกาะสมุย เกาะสมุย เกาะสมุย เกาะสมุย เกาะสมุย เกาะสมุย เกาะสมุย เกาะสมุย เกาะสมุย เกาะสมุย เกาะสมุย เกาะสมุย


โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์ Web site http:// มือถือผู้บริหาร 077280579 077380166 08-1956-5989 http://www.krwschool.ac.th/ 077934464 08-1537-1759 077380131 077482080 08-6273-4880 077259463 08-6271-0205 077259422 08-7384-7896 077423236 077334047 077422108 08-1416-1985 sawangaromsamui.ac.th/ 077422109 08-6950-9665 www.school.obec.go.th/B 0774422052 077425465 08-1797-6901 077425466 08- 0812457 http://brsc.ac.th/ 077425464 08-6596-0837 077424493 08-64757499 077 425463 08-96473494 077420486 08-48411360 077423239 08-94756178 19

จานวนชั้น จานวน จานวน ครู/ ที่เปิดสอน นักเรียน ห้อง ตาม จ18 อ.1-ป.6 29 8 4 อ.1-ม.3 252 11 16 อ.1-ป.6 153 8 9 อ.1-ป.6 54 8 3 อ.1- ม.3 260 11 15 อ.1-ป.6 162 8 9 อ.1-ป.6 125 8 8 อ.1-ป.6 80 8 5 ป.1-6 56 6 4 อ.1-ม.3 781 28 29 อ.1-ป.6 378 16 17 อ.1-ป.6 263 9 10 อ.1-ป.6 372 11 12 อ.1-ป.6 210 8 9 อ.1-ป.6 391 12 12 อ.1-ม.3 267 11 15 อ.1 - ม.3 731 19 25 ป.1-6 186 6 7 อ.1-ป.6 112 8 7


ที่

ชื่อโรงเรียน

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา

ตาบล

อาเภอ

นางวนิชชา เดี่ยววาณิชย์ นายเทพบรรจง พูลสวัสดิ์ นางสาววรรณา จินา นายสถิตย์ ชูศรี นายจารัส เค้าอุทัย นายพีระพล สาระคง นายประยูร ปาลคะเชนทร์ นายวิโรจน์ ทองถึง นายศักดิ์สินธ์ ตันเกียรติพงัน นายสุวัช เพียรเกษตร

เลขที่/ หมู่ที่ 2 4 5 1 3 6 4 2 7 3

112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

วัดนาราเจริญสุข วัดกลาง วัดคุณาราม วัดประเดิม วัดแจ้ง บ้านเกาะพลวย บ้านอ่างทอง บ้านเกาะเต่า บ้านโฉลกหลา บ้านมะเดื่อหวาน

ลิปะน้อย หน้าเมือง หน้าเมือง หน้าเมือง อ่างทอง อ่างทอง อ่างทอง เกาะเต่า เกาะพะงัน เกาะพะงัน

เกาะสมุย เกาะสมุย เกาะสมุย เกาะสมุย เกาะสมุย เกาะสมุย เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะพะงัน เกาะพะงัน

122 123 124 125 126 127

บ้านศรีธนู วัดสมัยคงคา วัดราษฎร์เจริญ บ้านท้องนายปาน บ้านหาดริ้น ชุมชนบ้านใต้

นายสมเกียรติ ช่วงโชติ นายประยุทธ ชมจันทร์ นายวัชรินทร์ วรเวทย์ชลิต นางนงค์นพพร พิลิป (ร.ก.) นางมนพัทธ์ เพ็งทอง นายทนงศักดิ์ หิมทอง

8 5 1 5 6 2

เกาะพะงัน เกาะพะงัน เกาะพะงัน บ้านใต้ บ้านใต้ บ้านใต้

เกาะพะงัน เกาะพะงัน เกาะพะงัน เกาะพะงัน เกาะพะงัน เกาะพะงัน

20


โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ Web site http:// จานวนชั้น มือถือผู้บริหาร ที่เปิดสอน 077423240 08-97308391 อ.1-ป.6 077424495 08-19566015 อ.1-ป.6 077424496 08-97278792 http://www.khunaram.ac.th/ อ.1-ป.6 077424494 08-12777767 อ.1-ป.6 077421016 08-17979552 อ.1-ป6 077380135 08-1970-0073 อ.1 - ม.3 077421018 08-1396-4923 อ.1 - ม.3 077456059 08-8754-0884 อ.1 - ม.3 077374123 08-9972-2265 อ.1 -ม.3 077238355 08-3635-3495 ป.1-6 077349270 08-1597-0905 httwww.thaischool.in.th/84102330/ อ.1-ป.6 077238354 08-6278-6136 อ.1-ป.6 077377121 08-7419-3010 ป.1- 6 077445517 08-7881-1353 อ.1-ป.6 077375045 08-9722-1543 www.banhaadrin.ac.th อ.1-ป.6 077377120 08-9971-1080 อ.1-ป.6 21

จานวน จานวน ครู/ นักเรียน ห้อง ตาม จ18 144 8 9 253 8 8 126 8 8 217 9 8 479 17 22 44 11 6 573 20 28 264 11 10 128 11 11 93 6 6 136 8 6 127 8 8 113 6 7 47 8 3 96 8 5 210 8 9


ที่

ชื่อโรงเรียน

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา

1 มานิตานุเคราะห์ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

นายสุนทร สุวรรณรัตน์ สัมพันธศึกษา นางจรรยาพร สัมพันธ์ เทพมิตรศึกษา นายทรงราชย์ ศรีระหงษ์ ยุวศึกษา นางจิราพร โสตรโยม ธิดาแม่พระ น.ส.สายสุดา กิจประยูร เรืองดรุณีวิทยา น.ส.ปิ่นทอง ยิ้มละไม ธีราศรมสุราษฎร์ นางกุลวดี อุทัยเฉลิม อนุบาลกุลบุตร นางจันทมณี เนียมกุล อนุบาลหนูน้อย นางเบญจมาภรณ์ ปฐมนุพงศ์ ตวงวิชช์พัฒนา นายสมควร ชุมชอบ อนุบาลเสาวลักษณ์ น.ส.กนิษฐา หนูรอด ศรีมิลนิ ทร์อนุสรณ์ นางจารี ศรีไพโรจน์ จอย น.ส.กนกพร ลิ่มสุวรรณโรจน์ อนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต นางจุรีรัตน์ มากบุญ อนุบาลวิจิตรา น.ส.มาลี ตั้งฐานานุศักดิ์ 22

เลขที่/หมู่ที่ 396/120 ม.4 ถ.ชนเกษม 231/16 ม.4 ถ.อาเภอ 317 ถ.ตลาดใหม่ 101/51 ม.5 ถ.ตลาดล่าง 31 317/20 ถ.หน้าเมือง 23 ถ.ราษฎร์บารุง 74/1 ม.2 ถ.ศรีวิชัย 224/5 ถ.ตลาดใหม่ ซ.5 17 ถ.ตลาดใหม่ 233/15 ม. 1 ถ.ชนเกษม 103/359 ม.3 ถ.นาเนียน 120/230 ม.1 204/58 ม. 1 230 ม.5 ถ.ดอนนก 144/23 ม.4


อาเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ 077-272334 077-284060 077-272061 077-212968, 077-283996, 077-272188 077-273260, 077-284586 077-287700, 077-205519 077-286234, 077-281617-8 077-218649-50 077-206798 077-226128,

Web site http:// www.thaischool.in.th/84010004/

www.thepmitr.ac.th/

www.tm.ac.th/ www.thaischool.in.th/84010006/

teerasomsurat.ac.th/ thaischool.in.th/84010009 www.noonoykindergarten.ac.th www.tuongwit.ac.th/about.htm www.swl.ac.th/ www.srimilin.ac.th/ www.joyschool.ac.th/

23

จานวน จานวน นักเรียน ห้อง 4,221 90 154 6 5,221 110 486 19 6,371 131 215 9 1,081 37 231 9 573 17 292 17 67 4 544 21 807 30 185 6 60 3

ครู/ครู จ้าง 131 12 195 24 242 8 37 10 14 28 6 42 59 9 3


ที่

ชื่อโรงเรียน

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา

16 อุ่นรัก 2 ภาษา

นางสาวปภีร์ บุญเลีย้ ง 17 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี นายวรายุทธ์ พัฒนาศิริรักษ์ 18 ว.เทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ นางอุไรวรรณ ไชยมุสิก 19 ว.เทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ นายอาทิตย์ จันทร์ส่งแสง นายสาธร ลิกขะไชย 20 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) นางรัตน์ศรี แช่มชื่น 21 อนุบาลศรีสุรตั น์ นายยุทธพงศ์ ภัทรคุปต์ 22 ศิริสาธิต นางขนิษฐา อรุณคง 23 อนุบาลเมธัส 24 มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี นายปิยะ ชนะศักดิ์ นางอธิฐาน สุขสมไทย 25 อนุบาลขวัญชนก นายอับดุลกอนี สายวารี 26 ดารุสสลามวิทยา นางราตรี เสนามิตร 27 อนุบาลพัชรพร นางอุทัย โอมี 28 อนุบาลอุทัยทิพย์ นางกิตติกุล บัวแก้ว 29 อนุบาลชุลีกร นางหทัยกาญจน์ อหันตะ 30 อนุบาลขวัญยืน 24

เลขที่/หมู่ที่ 6/57 ถ.ราษฎร์บารุง 1 ม.1 ถ.กาญจนวิถี 8/23 ม.2 ถ.ศรีวิชัย 6/8 ถ.ชนเกษม 148/19 ม.5 ถ.กาญจนวิถี 6/7 ม.4 ต.ขุนทะเล 144 ม.7 ถ.บ้านท่าสน 38/1 ม.1 ถ.ไตรอนุสนธิ์ 31 ม.6 ต.มะขามเตีย้ 3 ม.2 ถ.กาญจนดิษฐ์ 140 ม.4 ต.ท่าทองใหม่ 17/11 ม.1 ต.กรูด 25 ม.14 ถ.ดอนเค็จ - ปากคู 27/10-11 ม.5 ต.ดอนสัก 3/1 ถ.เทศบาล ต.ดอนสัก


อาเภอ

โทรศัพท์

เมืองสุราษฎร์ธานี 077-275210–12

Web site http:// www.oonrak-ibs.ac.th/

เมืองสุราษฎร์ธานี 077-212404-5

www.sit.ac.th/

เมืองสุราษฎร์ธานี 077-221673-4

www.sctc.ac.th/web55/

เมืองสุราษฎร์ธานี 077-219122 เมืองสุราษฎร์ธานี 077-214341-3 เมืองสุราษฎร์ธานี 077-211045 เมืองสุราษฎร์ธานี 077-310792 เมืองสุราษฎร์ธานี 0-7727-4848-9 เมืองสุราษฎร์ธานี 077-355450

www.dbs.ac.th/ www.waminwittaya.ac.th/

www.mathusthai.com/kiddies

กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก

077-255112, 0-7722-9229, 077-297186 077-452612 077-371303

-

ดอนสัก

077-371009

25

จานวน ครู/ครู นักเรียน จานวน จ้าง

261 661 1,097 329 890 128 72 66 260 97 227 101 110 447

13 31 53 25 35 4 5 4 8 3 11 4 4 19

34 49 76 41 70 5 9 7 7 3 12 6 5 23

458

18

18


ที่

ชื่อโรงเรียน

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา

31 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 32 33 34 35 36 37 38

นางสาวพวงแก้ว สกุลทอง การกุศลวัดละไม นางจริยา วิชชุรังสี ว.เทคโนโลยีสมุยบริหารธุรกิจ นายเสนีย์ ใจเย็น อนุบาลอุ่นรักเกาะสมุย นายดนัย ประสูตร์แสงจันทร์ ปัญญาดี นางมยุรี เลื่อนราม อนุบาลเสริมสุข นางเสริมสุข ชื่นบาน นานาชาติเอส ซี แอล นางพิชาพัชณ์ เครือสิทธินนท์ นานาชาติสมุย นางสาววรรณี ศรีขวัญ

26

เลขที่/หมู่ที่ 86/1 ม.4 ต.อ่างทอง 180 ม.6 ถ.ทวีราษฎร์ภักดี 108 ม.2 ต.หน้าเมือง 57 ม.1 ต.แม่น้า 6/5 ม.3 ต.บ่อผุด 124/4 ม.2 ต.บ่อผุด 206/36 ม.4 ต.มะเร็ต 141/21 ม.6 ต.บ่อผุด


อาเภอ เกาะสมุย เกาะสมุย เกาะสมุย เกาะสมุย เกาะสมุย เกาะสมุย เกาะสมุย เกาะสมุย

โทรศัพท์ 077- 421129 077-424345 077-418414, 077-332040 077-231199 077-960658 077-418789 077-484548

จานวน นักเรียน www.mathusthai.com 1,248 336 560 www.sbacsamui.ac.th 188 www.oonraksamui.com/ 150 378 76 209 Web site http://

27

จานวน ครู/ ห้อง อัตราจ้าง 34 56 9 10 19 10 9 24 12 8 14 15 6 17 12 40


ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ชื่อโรงเรียน ก่อนประถม นิคมสร้างตนเอง 119 บ้านควนยูง 0 บ้านซอย 2 27 บ้านซอย 10 22 วัดนทีคมเขต 16 วัดแหลมทอง 9 วัดบุญบันเทิง 0 บ้านทอนหญ้าปล้อง 18 วัดโพธิ์นิมิต 144 วัดท่าทอง 66 บ้านโพหวาย 93 บ้านสันติสุข 41 วัดประสิทธาราม 5 บ้านคลองสุข 9 วัดชลธาร 0

ป.1 36 26 20 13 7 13 6 15 67 33 49 24 1 14 11

ป.2 38 35 12 7 14 12 5 13 54 33 67 12 4 10 6 28

ป.3 50 34 13 11 8 7 5 13 53 34 71 21 3 9 4

ป.4 52 43 13 7 8 5 0 11 53 31 60 23 7 9 3

ป.5 50 33 11 9 6 13 4 11 50 27 67 24 3 5 8

ป.6 รวมป.1-6 50 276 34 205 6 75 10 57 18 61 16 66 1 21 14 77 54 331 19 177 61 375 19 123 2 20 9 56 9 41


รวมห้อง ม.1

10 6 6 6 6 6 5 6 12 6 12 6 6 6 6

51 0 0 0 0 0 0 19 50 0 59 0 0 0 0

ม.2 39 0 0 0 0 0 0 9 55 0 68 0 0 0 0

ม.3 ม.ต้น ห้องม.ต้น 37 127 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 34 3 41 146 5 0 0 0 73 200 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมชาย รวมหญิง รวมทั้งหมด รวมห้อง 290 232 522 19 110 95 205 6 52 50 102 8 47 32 79 8 29 48 77 8 41 34 75 8 10 11 21 5 64 65 129 11 342 279 621 21 130 113 243 9 360 308 668 22 75 89 164 8 12 13 25 7 35 30 65 8 21 20 41 8 29


ที่ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ชื่อโรงเรียน ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ก่อน วัดบางกล้วย 1 3 0 3 3 วัดบางใบไม้ 32 21 25 19 24 วัดโชติการาม 2 0 0 1 6 บ้านสุชน 20 8 10 10 19 วัดกลางใหม่ 45 27 26 27 36 บ้านบางใหญ่ 83 44 38 38 36 บ้านท่าเพชร 35 15 15 14 11 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 254 183 172 186 163 ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 7 20 12 12 17 วัดสมหวัง 83 51 38 45 42 บ้านบางชุมโถ 6 3 6 4 3 บ้านบ่อน้าร้อน 7 14 0 6 3 บ้านแม่โมกข์ 57 35 24 29 39 บ้านกาสนราษฎร์อุทิศ 39 19 17 25 22 วัดเขานางเภา 45 17 12 19 11 30

ป.5 0 28 2 11 32 31 11 186 17 46 2 3 25 27 19

ป.6 รวม ป.1-6 0 9 22 139 1 10 10 68 34 182 39 226 10 76 171 1061 19 97 34 256 5 23 11 37 36 188 15 125 18 96


รวมห้อง ม.1

3 6 4 6 6 6 6 30 6 11 6 5 6 6 6

0 35 0 0 32 40 0 0 0 44 0 0 32 0 0

ม.2 0 40 0 0 40 51 0 0 0 42 0 0 24 0 0

ม.3 0 39 0 0 27 38 0 0 0 15 0 0 10 0 0

ม.ต้น ห้องม.ต้น 0 0 114 4 0 0 0 0 99 3 129 3 0 0 0 0 0 0 101 5 0 0 0 0 66 3 0 0 0 0

รวมชาย รวมหญิง รวมทั้งหมด รวมห้อง 4 6 10 4 155 130 285 12 5 7 12 5 51 37 88 8 181 145 326 11 227 211 438 13 68 43 111 8 692 623 1315 38 51 53 104 8 237 203 440 18 16 13 29 8 27 17 44 7 165 146 311 11 91 73 164 8 78 63 141 8 31


ที่ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

ชื่อโรงเรียน บ้านไสใน วัดกาญจนาราม บ้านคลองสระ บ้านม่วงลีบ วัดคงคาล้อม บ้านมะม่วงหวาน บ้านไสตอ วัดพุฒ บ้านหัวหมากล่าง บ้านห้วยโศก บ้านควนราชา บ้านหัวหมากบน บ้านห้วยด่าน วัดกงตาก

ก่อน

17 88 126 37 25 9 70 30 54 18 9 21 34 103

ป.1 9 58 49 13 13 7 31 6 24 9 5 16 11 54

ป.2 12 60 54 15 12 7 28 17 22 14 3 17 25 43 32

ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม ป.1-6 5 12 6 6 50 80 87 88 67 440 60 49 43 48 303 17 18 15 13 91 4 10 13 12 64 4 8 8 7 41 26 31 31 21 168 15 14 14 14 80 27 20 20 18 131 10 14 12 12 71 7 4 5 0 24 18 14 13 17 95 20 15 11 10 92 42 40 52 40 271


รวมห้อง ม.1

6 18 11 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 8

0 0 72 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 33

ม.2 0 0 58 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 25

ม.3 ม.ต้น ห้องม.ต้น รวมชาย รวมหญิง รวมทั้งหมด รวมห้อง 0 0 0 37 30 67 8 0 0 0 272 256 528 22 23 153 5 311 271 582 20 0 0 0 60 68 128 8 0 0 0 53 36 89 8 0 0 0 28 22 50 8 0 0 0 116 122 238 9 0 0 0 65 45 110 8 0 0 0 104 81 185 8 14 39 3 69 59 128 11 0 0 0 23 10 33 7 0 0 0 67 49 116 8 0 0 0 56 70 126 8 33 91 3 245 220 465 15 33


ที่ 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

ชื่อโรงเรียน บ้านไสขาม วัดปากคู วัดวชิรประดิษฐ์ วัดแสงประดิษฐ์ วัดนิกรประสาท บ้านดอนสน วัดเขาพระนิม่ บ้านท่าโพธิ์ วัดดอนยาง วัดประสพ บ้านบางสาโรง วัดท่าไทร บ้านศิลางาม วัดบ้านใน วัดอุทยาราม

ก่อน

24 37 34 31 34 22 25 0 20 54 194 122 28 29 25

ป.1 12 21 27 12 22 9 21 10 12 26 104 59 12 16 8

ป.2 5 17 23 19 25 11 11 6 14 25 89 71 10 10 9 34

ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวมป.1-6 6 7 12 9 51 10 6 7 10 71 14 15 21 27 127 17 16 15 16 95 17 23 20 20 127 14 9 13 8 64 17 11 25 22 107 9 2 7 4 38 15 14 17 10 82 32 27 25 25 160 70 64 58 51 436 63 65 73 59 390 8 13 14 12 69 12 15 19 14 86 8 17 6 13 61


รวมห้อง ม.1

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 13 12 6 6 6

0 0 0 10 0 0 24 0 0 0 0 67 16 10 0

ม.2 0 0 0 13 0 0 27 0 0 0 0 71 10 8 0

ม.3 ม.ต้น ห้องม.ต้น รวมชาย รวมหญิง รวมทั้งหมด รวมห้อง 0 0 0 30 45 75 8 0 0 0 52 56 108 8 0 0 0 85 76 161 8 9 32 3 83 75 158 11 0 0 0 83 78 161 8 0 0 0 47 39 86 8 21 72 3 118 86 204 11 0 0 0 22 16 38 6 0 0 0 61 41 102 8 0 0 0 110 104 214 8 0 0 0 348 282 630 20 65 203 6 364 351 715 22 13 39 3 77 59 136 11 4 22 3 75 62 137 11 0 0 0 41 45 86 8 35


ที่ 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

ชื่อโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 88 บ้านกงหนิง บ้านคลองนามิตรภาพ

บ้านดอนหลวง บ้านวังทองสามัคคี บ้านทับท้อน บ้านบ่อโฉลก วัดเขาแก้ว บ้านวังหวาย บ้านควนนิมิต บ้านคลองกรูด วัดวังไทร บ้านคีรีรอบ บ้านกาสนประชาสรรค์

บ้านท่าเสาเภา

ก่อน

24 16 66 25 4 0 9 32 9 35 0 105 54 21 19

ป.1 24 10 25 6 3 12 1 22 7 21 10 33 20 16 8

ป.2 12 11 16 7 3 13 3 15 1 16 6 44 25 9 9 36

ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม ป.1-6 14 24 18 18 110 10 16 6 8 61 21 21 16 16 115 12 13 14 8 60 4 3 3 8 24 14 20 15 9 83 3 0 1 2 10 12 21 17 19 106 5 5 3 7 28 11 11 10 15 84 9 8 9 6 48 41 41 38 43 240 10 19 28 26 128 7 12 14 14 72 7 9 16 10 59


รวมห้อง ม.1

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 11 6 6 6

0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ม.2 ม.3 ม.ต้น ห้องม.ต้น รวมชาย รวมหญิง รวมทั้งหมด รวมห้อง 0 0 0 0 69 65 134 8 0 0 0 0 37 40 77 8 24 22 74 3 128 127 255 11 0 0 0 0 39 46 85 8 0 0 0 0 8 20 28 8 0 0 0 0 49 34 83 6 0 0 0 0 8 11 19 8 0 0 0 0 80 58 138 8 0 0 0 0 19 18 37 8 0 0 0 0 58 61 119 8 0 0 0 0 27 21 48 6 0 0 0 0 169 176 345 15 0 0 0 0 102 80 182 8 0 0 0 0 45 48 93 8 0 0 0 0 39 39 78 8 37


ที่ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองเปล บ้านปากกะแดะ วัดพ่วง วัดชลคราม วัดนทีวัฒนาราม วัดนอก บ้านศรีชัยคราม วัดท้องอ่าว ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม

บ้านเกาะแรต บ้านปากดอนสัก วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

บ้านเขาแค บ้านน้าฉา บ้านห้วยเสียด

ก่อน

4 39 12 34 7 38 23 7 37 0 22 78 5 56 6

ป.1 3 19 8 23 1 16 15 7 29 3 14 105 2 37 1

ป.2 2 21 6 14 6 22 16 7 27 0 12 78 0 34 6 38

ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวมป.1-6 6 3 3 1 18 15 29 33 22 139 9 11 16 13 63 20 10 14 16 97 3 4 1 5 20 15 23 20 15 111 15 19 15 11 91 3 10 9 5 41 22 24 21 31 154 0 0 6 1 10 20 19 24 22 111 90 87 81 71 512 2 2 4 5 15 24 30 20 18 163 1 1 3 5 17


รวมห้อง ม.1

6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 15 6 6 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ม.2 ม.3 ม.ต้น ห้องม.ต้น รวมชาย รวมหญิง รวมทั้งหมด รวมห้อง 0 0 0 0 9 13 22 8 0 0 0 0 101 77 178 8 0 0 0 0 37 38 75 8 0 0 0 0 73 58 131 8 0 0 0 0 12 15 27 8 0 0 0 0 76 73 149 8 0 0 0 0 56 58 114 8 0 0 0 0 32 16 48 8 0 0 0 0 93 98 191 8 0 0 0 0 7 3 10 3 0 0 0 0 66 67 133 8 0 0 0 0 282 308 590 19 0 0 0 0 11 9 20 8 0 0 0 0 126 93 219 8 0 0 0 0 15 8 23 8 39


ที่ ชื่อโรงเรียน 90 วัดสิงขร 91 บ้านเกาะนกเภา 92 ชุมชนบ้านนางกา 93 บ้านใหม่สามัคคี 94 วัดคีรีวง 95 บ้านคอกช้าง 96 บ้านดอนเสาธง 97 บ้านคลองคราม 98 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9 99 บ้านดินแดงสามัคคี 100 วัดคีรีวงการาม 101 วัดสันติวราราม 102 วัดสว่างอารมณ์ 103 บ้านหาดงาม 104 วัดบุณฑริการาม

ก่อน

17 0 33 11 55 37 12 20 25 32 21 0 80 70 62

ป.1 7 0 13 3 26 24 6 28 24 11 6 11 136 63 36

ป.2 ป.3 ป.4 7 10 8 1 2 1 10 17 14 5 5 1 16 31 26 20 18 17 7 9 6 24 28 20 15 19 28 18 10 19 20 13 6 16 7 5 144 122 120 57 54 42 31 44 31 40

ป.5 ป.6 รวมป.1-6 11 15 58 4 2 10 15 10 79 1 3 18 20 23 142 18 19 116 5 9 42 25 26 151 34 17 137 15 20 93 4 10 59 10 7 56 94 85 701 50 42 308 24 35 201


รวมห้อง ม.1

6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 24 12

0 0 16 0 20 0 0 31 0 0 0 0 0 0

ม.2 0 0 13 0 17 0 0 31 0 0 0 0 0 0

7

0

0

ม.3 ม.ต้น ห้องม.ต้น รวมชาย รวมหญิง รวมทั้งหมด รวมห้อง 0 0 0 42 33 75 8 0 0 0 4 6 10 5 9 38 3 70 80 150 11 0 0 0 15 14 29 8 18 55 3 143 109 252 11 0 0 0 84 69 153 8 0 0 0 26 28 54 8 27 89 3 138 122 260 11 0 0 0 84 78 162 8 0 0 0 72 53 125 8 0 0 0 43 37 80 8 0 0 0 27 29 56 6 0 0 0 442 339 781 28 0 0 0 197 181 378 16 0

0

0

139 41

124

263

9


ที่ ชื่อโรงเรียน 105 บ้านบ่อผุด 106 บ้านบางรักษ์ 107 บ้านปลายแหลม 108 บ้านหน้าค่าย 109 วัดภูเขาทอง 110 บ้านแหลมหอย 111 บ้านดอนธูป 112 วัดนาราเจริญสุข 113 วัดกลาง 114 วัดคุณาราม 115 วัดประเดิม 116 วัดแจ้ง 117 บ้านเกาะพลวย 118 บ้านอ่างทอง 119 บ้านเกาะเต่า

ก่อน

83 50 106 39 98 0 37 39 63 25 47 85 8 54 60

ป.1 60 28 70 30 103 34 11 17 41 19 34 65 2 57 42

ป.2 57 29 56 22 75 34 11 17 37 20 43 78 2 45 28 42

ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวมป.1-6 55 50 38 29 289 26 28 27 22 160 47 35 48 29 285 22 34 24 20 152 85 80 83 97 523 32 36 27 23 186 15 13 11 14 75 19 18 17 17 105 35 27 25 25 190 13 15 19 15 101 23 21 24 25 170 55 74 64 58 394 3 7 5 6 25 54 52 60 59 327 29 23 22 16 160


รวมห้อง ม.1

9 6 8 6 13 6 6 6 6 6 7 13 6 12

0 0 0 36 40 0 0 0 0 0 0 0 2 74

ม.2 0 0 0 17 38 0 0 0 0 0 0 0 5 64

6

21

10

ม.3 ม.ต้น ห้องม.ต้น รวมชาย รวมหญิง รวมทั้งหมด รวมห้อง 0 0 0 197 175 372 11 0 0 0 117 93 210 8 0 0 0 198 193 391 12 23 76 3 154 113 267 11 32 110 3 397 334 731 19 0 0 0 92 94 186 6 0 0 0 59 53 112 8 0 0 0 73 71 144 8 0 0 0 137 116 253 8 0 0 0 70 56 126 8 0 0 0 115 102 217 9 0 0 0 241 238 479 17 4 11 3 26 18 44 11 54 192 6 307 266 573 20 13

44

3

141 43

123

264

11


ที่ ชื่อโรงเรียน 120 บ้านโฉลกหลา 121 บ้านมะเดื่อหวาน 122 บ้านศรีธนู 123 วัดสมัยคงคา 124 วัดราษฎร์เจริญ 125 บ้านท้องนายปาน 126 บ้านหาดริ้น 127 ชุมชนบ้านใต้ รวมทั้งหมด

ป.1 ป.2 ป.3 34 13 11 10 0 12 12 18 44 22 17 13 31 19 7 19 0 7 17 24 14 4 7 9 31 14 14 13 60 21 30 24 4,875 3,094 2,898 2,882 ก่อน

44

ป.4 ป.5 ป.6 รวม ป.1-6 10 15 13 72 19 14 18 93 14 17 9 92 15 14 22 96 21 23 21 113 5 5 3 33 12 8 4 65 19 23 33 150 2,872 2,852 2,690 17,288


รวมห้อง

6 6 6 6 6 6 6 6 898

ม.1 6 0 0 0 0 0 0 0 878

ม.2 ม.3 ม.ต้น ห้องม.ต้น รวมชาย รวมหญิง รวมทั้งหมด รวมห้อง 10 6 22 3 63 65 128 11 0 0 0 0 51 42 93 6 0 0 0 0 68 68 136 8 0 0 0 0 66 61 127 8 0 0 0 0 57 56 113 6 0 0 0 0 20 27 47 8 0 0 0 0 56 40 96 8 0 0 0 0 113 97 210 8 824 676 2,378 98 13,000 11,541 24,541 1,268

45


ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ชื่อ - นามสกุล ตาแหน่งในกรรมการ เบอร์โทรศัพท์ 0818370550 นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา ประธาน นายบรรหาร วงศ์เจริ ญ กรรมการ 0818300487 นายนภดล ศรี ภทั รา กรรมการ 087 8971664 รศ. ปริ ญญา อรุ ณวิสุทธิ์ กรรมการ 0819593952 นายอานนท์ ชุมทอง กรรมการ 0815359313 นายเสนีย ์ ใจเย็น กรรมการ 0815979208 นายอดิศกั ดิ์ ลิมสถายุรัตน์ กรรมการ 0819582121 พ.อ.อานาจ อนันต์ กรรมการ 0817377761 นายดิเรก แจ่มสุริยา กรรมการ 0899702790 นายอุดม รักษ์จินดา กรรมการ 0805374725 นายจิตกร สุวรรณมณี กรรมการ 0819588309 นายปรี ชา เมืองพรหม กรรมการ 0898712045 นายยุธยา พัฒนเดช กรรมการ 0819560417 นายเรื องชัย เขมะพันธุ์มนัส กรรมการ 0818812906 บาทหลวงนที ธีรานุวรรตน์ กรรมการ 08-18934849 นายชนก ณ วาโย กรรมการ 0817372640 46 นายวิทยา ศักดา กรรมการและเลขานุ การ 0813482320


ที่ปรึกษา นายวิทยา ศักดา ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 นายธนาวุฒิ รักษ์หนู รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 นางณัศภรณ์ นิลอรุณ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

คณะผู้จัดทา นายสุชาติ เหล่ากอ นางสุพรพงศ์ ชัยดารงฤทธิ์ นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์

47


เอกสารลาดับที่ 12/2556 48

ข้อมูลสถานศึกษา ๑๐ มิถุนายน ๕๖