Page 1

#11 maisi 2009

griboedovis q. #12 ℡ 995452

info@gepra.ge

HSBC banki saqarTvelom erTi wlis iubile aRniSna

radio komersantis eTerSi axali gadacema iwyeba ãâ. 3 socialuri momsaxurebis saagentos Sexvedrebi rusTavSi, bakuriansa da quTaisSi gaimarTa ãâ. 5-6 piar skolis siaxleebs gazeT bankebi da finansebSi ixilavT

ãâ. 2

haidelbergcementma prezentacia gamarTa

qarTul–amerikuli universiteti Golden Brand 2008–is gamarjvebuli gaxda ãâ. 8

piar skolis kursdamTavrebulebi .ge-s ganviTarebaze BTL.ge-s izruneben ãâ. 7 ãïèëèúåèåäò

ãâ. 4


HSBC banki saqarTvelom erTi wlis iubile aRniSna

HSBC þïíêò ìïáïîàâåäëè èïòìøò ïéíòøíï ìïáïîàâåäëøò øåèëìâäòì åîàò ùäòì òóþòäå. èòéåþï ãïòèïîàï þïíêòì ìïàïë ëôòìøò îóìàïâåäòì ãïèçòîçå. ùâåóäåþïì óûéâåþëæï þ-íò üëíò üåîíåîò, HSBC þïíêò ìïáïîàâåäëì ñëôòäò ãåíåîïäóîò æòîåáüëîò.

#11 maisi 2009

2


radio komersantis eTerSi axali gadacema iwyeba 13 èïòìòæïí, öåðîïìï æï àþòäòìòì ðòïî ìêëäòì åîàëþäòâò îïæòë-ðîëåáüò æïòùñë. ãïæïúåèï 4P ñëâåä ëàõøïþïàì 4 ìïïàçå îïæòë êëèåîìïíüòì åàåîòà ãïæòì. ãïæïúåèïì àþòäòìòì ðòïî ìêëäòì êóîìæïèàïâîåþóäåþò, àòêë ìïèñóîïøâòäò æï íïàòï íïîèïíòï óûéâåþòïí. ïéìïíòøíïâòï, îëè 2008 ùäòì ìåáüåèþîòæïí åì öåðîïìï æï îïæòë êëèåîìïíüòì èåìïèå åîàëþäòâò ðîëåáüòï. îïæòëì åàåîøò óêâå ãïæòì ãïæïúåèåþò: ”äòüåîïüóîò” æï “þòçíåì êëíìðåáüò“.

3

maisi

2009

#11


haidelbergcementma prezentacia gamarTa 18 èïòìì, áïäïá îóìàïâøò ¸ïòæåäþåîãúåèåíüèï êëîðëîïüòóäò êäòåíüåþòìàâòì ðîåçåíüïúòï ãïèïîàï. ìüóèîåþò áïîàóäò úåèåíüòìï æï îóìàïâúåèåíüòì áïîõíåþòì îåêëíìüîóáúòòìï æï õïîòìõòì èïîàâòì ìòìüåèåþì ãïåúâíåí. öåðîïè éëíòìûòåþòì ëîãïíòçåþï óçîóíâåäñë.

#11 maisi 2009

4


socialuri momsaxurebis saagentos Sexvedra rusTavSi gaimarTa 14 èïòìì, îóìàïâøò ãïòèïîàï ìëúòïäóîò èëèìïõóîåþòì ìïïãåíüëì ùïîèëèïæãåíåäàï øåõâåæîï áâåèë áïîàäòì èèïîàâåäëþòì æï àâòàèèïîàâåäëþòì ëîãïíëåþòì õåäèûéâïíåäåþàïí. øåõâåæîïçå ãïíõòäóäò òáíï ìëúòïäóîò èëèìïõóîåþòì ìïïãåíüëì ìïáèòïíëþï, ìëúòïäóîò æïõèïîåþòì ìòìüåèïøò ãïíõëîúòåäåþóäò æï æïãåãèòäò îåôëîèåþò, ìòìüåèòì ìîóäñëôòì ðîëúåìøò ïæãòäëþîòâò àâòàèèïîàâåäëþåþòì æï àåèåþòì ÷ïîàâòì øåìïûäë èåáïíòçèåþò.

5

maisi

2009

#11


socialuri momsaxurebis saagentos Sexvedra quTaisSi 27 èïòìì, áóàïòìøò ãïòèïîàï ìëúòïäóîò èëèìïõóîåþòì ìïïãåíüëì ùïîèëèïæãåíåäàï øåõâåæîï òèåîåàòìï æï îïÿï-äå÷õóèò, áâåèë ìâïíåàòì èèïîàâåäëþòì æï àâòàèèïîàâåäëþòì ëîãïíëåþòì õåäèûéâïíåäåþàïí. øåõâåæîïçå ãïíõòäóäò òáíï ìïïãåíüëì ìïáèòïíëþï æï ìëúòïäóîò æïõèïîåþòì ìòìüåèïøò ãïíõëîúòåäåþóäò æï æïãåãèòäò îåôëîèåþò.

socialuri momsaxurebis saagentos Sexvedra bakurianSi 8 èïòìì, þïêóîòïíøò ãïòèïîàï ìëúòïäóîò èëèìïõóîåþòì ìïïãåíüëì ùïîèëèïæãåíåäàï øåõâåæîï ìïèúõåöïâïõåàòìï æï øòæï áïîàäòì èèïîàâåäëþòì æï àâòàèèïîàâåäëþòì ëîãïíëåþòì õåäèûéâïíåäåþàïí. øåõâåæîïçå ãïíõòäóäò òáíï ìëúòïäóîò èëèìïõóîåþòì ìïïãåíüëì ìïáèòïíëþï.

#11 maisi 2009

6


piar skolis kursdamTavrebulebi BTL.ge-s -s ganviTarebaze izruneben ðòïî ìêëäòì êòæåâ ëîò ùïîèïüåþóäò êóîìæïèàïâîåþóäåþò àïèïî þåýòüïøâòäò æï íåìüïí øïâäïûå öåðîïì øâòäëþòäò êëèðïíòòì “þòàòåä.öòì” þòçíåìòì ãïíâòàïîåþòìï æï èïîêåüòíãóäò êïèðïíòåþòì ëîãïíòçåþïì ÷ïóæãíåí ìïàïâåøò. àïèïî þåýòüïøâòäò

íåìüïí øïâäïûå

Tbilisis piar skola zafxulis kursebs gTavazobT ãïó–àþòäòìòì ðòïî ìêëäï ãàïâïçëþà çïôõóäòì þïíïêòì 12 æéòïí ìðåúòïäóî êóîìì – þîåíæòì øåáèíï 12 æéåøò. òèòìïàâòì îëè àáâåíâå øåïî÷òëà êóîìòì ÷ïüïîåþòì àïîòéò, 11 òâíòìïèæå èòòéåà èëíïùòäåëþï ìïòüçå ïîìåþóä òíüåîïáüòâøò, æïãâòîåêåí ïí èëãâùåîåà 99 54 52, info@prschool.ge.


piar skolis siaxleebs gazeT bankebi da finansebSi ixilavT 5 òâíòìòæïí ãïçåà þïíêåþò æï ôòíïíìåþòì ñëâåä íëèåîøò øåìïûäåþäëþï ãåûäåâïà òõòäëà ãïó–àþòäòìòì ðòïî ìêëäòì ïõïäò èòèïîàóäåþåþò æï ìòïõäååþò.

nino krixeli gamgeobis piar samsaxurSi dasaqmda 1 òâíòìòæïí, ãïó–àþòäòìòì êóîìæïèàïâîåþóäò íòíë êîòõåäò, ûâåäò àþòäòìòì ãïèãåëþòì ìïçëãïæëåþïìàïí óîàòåîàëþòì ìïèìïõóîòì àïíïèøîëèåäò ãïõæï.

2009 ùäòì 6 èïòìì Global Idea æï ãïçåà Financial–òì ëîãïíòçåþòà, ìïáïîàâåäëì ìïâïÿîë ðï-

qarTul–amerikuli universiteti Golden Brand 2008–is gamarjvebuli gaxda

#11 maisi 2009

äïüòì æï ïèåîòêòì ìïâïÿîë ðïäïüòì èõïîæïÿåîòà ÷ïüïîæï îòãòà èåìïèå æïöòäæëåþï Golden Brand 2008. ìïóêåàåìë óíòâåîìòüåüòì íëèòíïúòïøò, Golden Brand 2008 ãïæïåúï áïîàóä-ïèåîòêóä óíòâåîìòüåüì.

8

Gepra-NewsLetter-May-2009  

Gepra-NewsLetter-May-2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you