Page 1

#3 marti 2008 griboedovis q. #12 ℡ 995452

info@gepra.ge

jepram da gau-Tbilisis piar skolam studentur konkursSi gamarjvebuli gamoavlina msoflio agebulia legendebze ãâ. 2-3 “biznes karieris skolam” adamianis resursebis marTvis saserTifikato kursebze miReba daiwyo ãâ. 4 àþòäòìòì ðòïî ìêëäòì ìüóæåíüóî êëíêóîìøò áïîàóä-ïèåîòêóä óíòâåîìòüåüòì ìïèïîàäòì ôïêóäüåüòì èåëîå êóîìòì ìüóæåíüèï ïêïêò ïõïäïòïè ãïòèïîöâï. êëíêóîìòì ðòîëþåþòì àïíïõèïæ ãïèïîöâåþóäò ìüóæåíüò òíüåãîòîåþóäò èïîêåüòíãóäò êëèóíòêïúòåþòì ìïìùïâäë êóîìåþì óôïìëæ ãïòâäòì. åì ïîòì ìïèàâòïíò òíüåíìòóîò ìùïâäåþòì êóîìò, îëèåäòú èëòúïâì àïíïèåæîëâå èïîêåüòíãóä êëèóíòêïúòåþì. êóîìæïèàïâîåþóäåþì øåóûäòïà ùïîèïüåþòà ãïïãîûåäëí ìïáèòïíëþï íåþòìèåî ëîãïíòçïúòïøò ðòïî ìðåúòïäòìüòìï æï èåíåöåîòì àïíïèæåþëþïçå.

ãâ. 5

“Tibisi bankma” siRnaRis centrSi Tanamedrove standartebis filiali gaxsna ãâ. 7

“Tibisi galerea” siRnaRSi qarTvel mxatvrebs popularizacias gauwevs ãâ. 6

kavkazus onlaini Tbilisis yvela ubanSi serviscentrebs gaxsnis ãâ. 8 ãïèëèúåèåäò


msoflio agebulia legendebze! „öåðîï“ óíòêïäóî òìüëîòåþì ãàïâïçëþà

òìåà ìïâïÿîë íòøíåþì, îëãëîåþòúïï Braska, Chester, TJ collection... ïäþïà æïãïòíüåîåìåþà îï òìüëîòï àó äåãåíæï æãïì ïè þîåíæåþòì óêïí? èíòøâíåäëâïíòï åîàò æåüïäò, ïè ìïâïÿîë íòøíåþì ïî ïáâà ìïóêóíë èíòøâíåäëþòì îåïäóîò òìüëîòï, òìòíò ïõïäò ãïèëãëíåþåþòï, àóèúï èïà ïáâà ìïêóàïîò óíòêïäóîò äåãåíæåþò.

Chester — äåãåíæï òíãäòìóîò øåèëìâòì õåäëþòì üîïæòúòïçå Chester — åì ïîòì äåãåíæï, îëèåäòú ïíòÿåþì þîåíæì ïçîì, ïâìåþì ìïõòåîåþòà. Chester! æï... àáâåí óêâå õåæïâà àïóåîòì õòæì, ãåìèòà þòãþåíòì õèåþò, òèñëôåþòà ûâåä ìïõåäëìíëøò, ìïæïú ùâåîåþòïíò õåäëìïíò ùòíìïôïîøò ãïèëùñëþòäò ïèçïæåþì ñïäòþì ïõïäò ôåõìïúèäòìàâòì æï èëóäëæíåäïæ õåæïâà, àáâåíú ãîûíëþà æï ìóîâòäò ãïáâà, àáâåíú ãáëíæåà òìåàò ôåõìïúèåäò, îëãëîòú ïè òíãäòìåä öåíüäèåíåþì ïáâà. „÷âåí æïîùèóíåþóäò âïîà, ïèòì êòàõâòìïì àáâåí ïéèë÷í-

„öåðîïì” êëíìóäüïíüò

èïíïíï óãóäïâï „öåðîï” ãàïâïçëþà øåãòáèíïà àáâåíò óíòêïäóîò òìüëîòï, îëèåäòú ãïóçòïîåþì ãïîøåèëèñëôåþì òè ãîûíëþåþòì, éòîåþóäåþåþòìï æï åèëúòåþòì øåìïõåþ, îëèäåþçåú æïôóûíåþóäòï àáâåíò ðîëæóáüòìï àó èëìèïõóîåþòì óíòêïäóîëþï, àó ìòæòïæå. ñâåäï ïæïèòïíì óñâïîì òìüëîòåþò, þïâøâëþïøò âòìèåíà çéïðîåþì, èòàåþìï, àó äåãåíæåþì, îïæãïí „àõîëþï” êëíüïáüòì æïèñïîåþòìï àó èìåíåäòìàâòì òíôëîèïúòòì ãïæïúåèòì ìïóêåàåìë æï åôåáüóîò ìïøóïäåþïï. òìüëîòåþò úâäòïí ÷âåíì èìëôäèõåæâåäëþïì, òìòíò úæòäëþåí ãïãâïïçîåþòíëí îòìàâòì âúõëâîëþà. ãâòíæï àó ïîï, èïòíú ñâåäãïí æï ñëâåäàâòì àïí ãâæåâì òìüëîòåþò, èïãîïè… „òìüëîòåþòì àõîëþï óíòâåîìïäóîò òíìüîóèåíüòï, îëèåäòú øåìïûäåþåäòï ãïèëâòñåíëà, îëãëîú øåìùïâäòì åîàåîàò èíòøâíåäëâïíò õåîõò. æïãîëâòäò úëæíï æï ãïèëúæòäåþï, îëèåäòú øåèæåã àïëþåþì ãïæïåúåèï, üîïæòúòóäïæ, òìüëîòåþòì èåøâåëþòà ãîëâæåþï. þòçíåììï æï êëîðëîïüòóä êóäüóîïøò òìüëîòåþò ìïóêåàåìë æïèõèïîå ìïøóïäåþïï ïèëõìíïí òìåàò ïèëúïíåþò, îëãëîòúïï êëèðïíòòì åôåáüóîïæ èïîàâï, àïíïèøîëèäåþòì èëüòâïúòòì ïèïéäåþï, ìï-

æòà äëíæëíóî ïüèëìôåîëøò, æïòíïõåà ìùëîåæ òì õåäëìíåþò æï öåíüäèåíåþò, îëèäåþçåú âìïóþîëþæòà. ïõäï Chester-òì ôåõìïúèåäò èõëäëæ ôïþîòêóäò íïùïîèò êò ïéïî ïîòì àáâåíàâòì, ïîïèåæ òì ïîòì íïùòäò ûâåäò æï êåàòäò òíãäòìòìï, èòìò üîïæòúòåþòìï àó ìóäòìï, åì ñâåäïôåîò ÷ïæåþóäòï ïè ùñâòä ôåõìïúèåäøò. òãîûåíòà, àó îëãëî ïèïéäæï þîåíæòì éòîåþóäåþï àáâåíì ùïîèëìïõâïøò?” — ãïíèïîüïâì êëèðïíòï „öåðîïì” êëíìóäüïíüò.

òìüëîòï 1 ÎÏ ØÅÓÛÄÒÏ ÒÌÜËÎÒÏÌ? îëãëî ãïèëòñåíëà òìüëîòåþò àáâåíò þòçíåìòì ùïîèï ùïîèïüåþòìàâòì? üåþòìàâòì? òìüëîòåþò êëèðïíòòì øåìïõåþ ãïíïðòîëþåþì àïíïèøîëèäåþòì äëòïäóîëþïì, ìüòèóäòì ùåìîòãòìï æï èòçíåþòì èòéùåâòìïàâòì òíìüîóèåíüì êëäåáüòâøò êåàòäèìóîâåäò ïüèëìôåîëì øåáèíòìïàâòì. èïãïäòàòìàâòì, åîà-åîàò êëèðïíòòì èôäëþåäò òùñåþæï àëöòíåþòì òèðëîüòì þòçíåìì, òè èòçåçòà, îëè èòì èïéïçòïøò ïî òñë õïîòìõòïíò ìïàïèïøëåþò æï þïâøâåþò ãïíòúæòæíåí ïèòì æåôòúòüì. æéåì òì ïîòì ìåîòëçóäò ìïàïèïøëåþòì èïéïçòïàï áìåäòì èôäëþåäòï. èïãïäòàò ãâïóùñåþì ïèþòúòåþòì îåïäòçåþòì øåìïõåþ åèëúòåþàïí êïâøòîì.

çëãïæëåþîòâò ïçîòì ÷ïèëñïäòþåþï, ãïñòæâåþòì ãïçîæï æï ïìå øåèæåã,” — ïéíòøíïâì êëèðïíòï „öåðîïì” êëíìóäüïíüò èïíïíï óãóäïâï. æï èïòíú, îïèæåíïæ åôåáüóîïæ èóøïëþì òìüëîòòì àó äåãåíæòì øåáèíï èìëôäòë þïçïîçå? ïäþïà øåõâåæîòäõïîà

#3 marti

2008

2


msoflio agebulia legendebze! „öåðîï“ óíòêïäóî òìüëîòåþì ãàïâïçëþà òìüëîòï 2 ÒÌÜËÎÒÏ ÃÏÈËÒÑÅÍÅÞÏ, ÎËÃËÎÚ ÆÏÈÕÈÏÎÅ ÌÏØÓÏÄÅÞÏ ÀÁÂÅÍÒ ÊËÈÐÏÍÒÒÌ ÐÎÅÇÅÍÜÏÚÒÒÌ ÙÏÎÈÏÎÀÂÒÌÏÌ èïà øëîòì, ïõïäò þòçíåìòì ðîëåáüòì ðîåçåíüïúòì æîëìïú. ñâåäï ðîåçåíüïüëîòìïàâòì úíëþòäòï, îëè àïâæïðòîâåäïæ ïóúòäåþåäòï êëèóíòêïúòóîò ïîõòì èëèçïæåþï ïóæòüëîòïìàïí æï øåèæåã èàïâïîò òíôëîèïúòòì ùïîæãòíåþï ðîåçåíüïúòòì ìïõòà. êåîûëæ, àïâæïðòîâåäïæ ìàïâïçëþà èúòîå òíôëîèïúòïì êëèðïíòòì øåìïõåþ, àó îï üïäïíüåþò èóøïëþåí àáâåíçå, êëèðïíòòì ùòíìâäïçå, éòîåþóäåþåþçå, îëèäåþìïú êëèðïíòï ïýéåîåþì. øåæåãò – èëíïàõîëþèï øàïþåÿæòäåþï èëïõæòíï èìèåíåäçå æï øåìïþïèòìò ãïâäåíï òáëíòï ãïæïùñâåüòäåþòì èòéåþòìïì.

òìüëîòï 3 ÒÌÜËÎÒÏ, ÎËÃËÎÚ ÆÏÈÕÈÏÎÅ ÊÎÅÆÒÜÒÌ ÈÒÉÅÞÒÌ ÆÎËÌ òìüëîòï êëèðïíòòì øåìïõåþ ãïãòùåâà îåêëèåíæïúòïì êîåæòüòì èòéåþïøò. èïãïäòàòìàâòì, àáâåí ãïáâà øåõâåæîï ãïæïùñâåüòäåþòì èòèéåþ ïæïèòïíàïí, îëèåäòú òàõëâì óïèîïâ òíôëîèïúòïì àáâåíì øåìïõåþ, àáâåí àó èëóñâåþòà ìïòíüåîåìë òìüëîòåþì, àó îëãëî ìåîòëçóä êëèðïíòåþàïí àïíïèøîëèäëþà, ìïãîûíëþäïæ ãïïæâòäæåþï þïíêòì ãïæïùñâåüòäåþòì èòéåþï àáâåíì ìïìïîãåþäëæ.

î÷åâåþò òìüëîòòì øåáèíòì ðîëúåìòìïì òìüëîòïøò ìïìóîâåäòï ôòãóîòîåþæíåí øåèæåãò ðåîìëíïýåþò: èåôå (èôïîâåäò), æîïêëíçå (þëîëüò ûïäåþò) ãïèïîöâåþóäò, ðîòçò (íïõåâïîò ìïèåôë æï èåôòì ïìóäò) æï ãèòîò (àåàî

þï ìðëîüìèåíåþòì èôïîâåäïæïú. „äåãåíæòìï æï òìüëîòòì øåàõçâòìïì, èíòøâåíåäëâïíòï èòèæòíïîå èæãëèïîåëþòì ïíïäòçò, îëèåäìïú óíæï øååîùñïì

úõåíçå ïèõåæîåþóäò óôäòìùóäò), îëèåäòú öïæëáïîòì æïõèïîåþòà (êåàòäò ûïäåþò) ïìîóäåþì æïâïäåþïì. òìüëîòòì èëâäåíåþòì èìâäåäëþï èòèæòíïîåëþì êäïìòêóîò ìáåèòà: øåìâäï (æïùñåþï), ãïíâòàïîåþï (êëíôäòáüòì âòàï-

òìüëîòï. þïçîòì ïíïäòçò (ïîìåþóäò, ìïèëèïâäë), èåíåöèåíüàïí æï æïèôóûíåþäåþàïí èóøïëþï òè èàïâïîò ïèëúïíåþòì ãïèëìïâäåíïæ, îïú óíæï ãïæïùñâòüëì òìüëîòïè, òíôëîèïúòòì íïêîåþòì èëèçïæåþï êëèðïíòïçå, þîåíæçå, èïà øëîòì

îåþï), ãïæïùñâåüòäåþòì èòéåþï (ãèòîèï èòòéë ãïèëùâåâï), æïûïþóäëþï òçîæåþï (ãèòîò åþîûâòì æîïêëíì), êóäèòíïúòï (ãèòîò òèïîöâåþì), òìüëîòòì æïìïìîóäò (ãèòîò òèïîöâåþì æï òéåþì ðîòçì).

àó îï òìüëîòåþì ñâåþòïí êëíêóîåíüåþò, èëæåäòì øåèóøïâåþï æï ðîëåáüòì ÷ïþïîåþï” — ãïíèïîüïâì èïíïíï óãóäïâï. ïìå îëè, àó àáâåíàâòì úíëþòäòï àáâåíòâå êëèðïíòòì òìüëîòï ïí òìüëîòåþò, ìïøóïäåþï ãåûäåâïà ãïçïîæëà þîåí-

èïãïäòàòìàâòì ïâòéëà ñâåäïìïàâòì úíëþòäò ôòîèï NIKE , îëãëîú ãèòîò. èòìò èòçïíòï æïåõèïîëì ìðëîüìèåíåþì, îïàï ãïòèïîöâëí þëîëü ûïäåþçå. èòìò ìäëãïíòï: Will to Win! þëîëü ûïäåþøò èëòïçîåþï æïóöåîåþäëþï, åÿâò, ìòçïî-

æòì èòçòæóäëþï æï ãïñòæâåþò, „ãïïúëúõäëà” þîåíæò èïìçå øåáèíòäò ïõïäò òìüëîòåþòà, êëîðëîïüòóäò äåãåíæåþòì ìïõòà èëòðëâëà èñòæâåäòì äëòïäóîëþï, ïìåâå æïòèìïõóîëà àïíïèøîëèäåþòì èïæäòåîåþï æï ãïûäòåîëà êëèðïíòïøò

èïúå, óïèòíæëþï, ìüåîåëüòðåþò. øåæåãò: NIKE åîàæîëóäïæ ãïèëæòì îëãëîú ãèòîòì îëäøò, îëèåäòú åþîûâòì þëîëü ûïäåþì, ïìåâå òì ãâåâäòíå-

ãóíæóîò ìóäò. æï îïú óèàïâîåìòï, èëòðëâëà èëèïâïäò ðïîüíòëîåþòì æï èëèõèïîåþäåþòì íæëþï.

3

marti 2008

#3


“biznes karieris skolam” adamianis resursebis marTvis saserTifikato kursebze miReba daiwyo „þòçíåì êïîòåîòì ìêëäïè” ïæïèòïíòì îåìóîìåþòì èïîàâòì ìïìåîüòôòêïüë êóîìåþçå èòéåþï ãïèëïúõïæï. òíòúòïüòâï áïîàóä þïçïîçå ãïçîæòäèï èëàõëâíïè ãïíïðòîëþï. êóîìåþò óíòêïäóîòï òèòàïú, îëè ìïøóïäë æï èïéïäò îãëäòì èåíöåîåþì, ìüóæåíüåþìï àó æïòíüåîåìåþóä ðòîåþì øåìïûäåþäëþï åûäåâïà, àåëîòóäò úëæíòì ãïéîèïâåþïìàïí åîàïæ, æïåóôäëí ðåîìëíïäòì øåî÷åâòì, øåôïìåþòì, èëüòâòîåþòìï æï èïîàâòì àïíïèåæîëâå òíìüîóèåíüåþì. ãïîæï ïèòìï, èòòéëí îåêëèåíæïúòåþò ïè æïîãòì ùïîèïüåþóäò èåíåöåîåþòìïãïí.

îïèïç ïôúòïóîò

ìëôòêë øóþäïûå

ïðäòêïúòåþòì èòéåþï 14 ïðîòäïèæå ãïãîûåäæåþï „þòçíåì êïîòåîòì ìêëäòì” êóîìåþì îïèæåíòèå ðîëôåìòëíïäò üîåíåî-êëíìóäüïíüò, ðîïáüòêëìò èåíåöåîò, ôìòáëäëãò æï ïæïèòïíòì îåìóîìåþòì èïîàâòì ìðåúòïäòìüò ãïóûéâåþï. òìòíò 9 êâòîòì – 90 ìïïàòì ãïíèïâäëþïøò öãóôàïí 3 èïò-

îïú ÷âåíò ìêëäòì åîà-åîà óðòîïüåìëþïì ùïîèëïæãåíì” – êóîìåþòì èíòøâíåäëþïçå ìïóþîëþì „ðïîüíòëîåþò-ìïáïîàâåäëì” æïèôóûíåþåäò æï æòîåáüëîò ìëôòêë øóþäïûå. “ïæïèòïíòì îåìóîìåþòì èïîàâòì ìïìåîüòôòêïüë êóîìå-

ìòæïí 5 òâäòìïèæå òèóøïâåþåí. „þòçíåì êïîòåîòì ìêëäï” ãïíïàäåþòìï æï üîåíòíãòì ìôåîëøò æòæò ãïèëúæòäåþòì èáëíæå ëîèï ëîãïíòçïúòïè “ðïîüíòëîåþò-ìïáïîàâåäëè” æï „ãïåîëì ïìëúòïúòòì ìïåîàïøëîò-

þòì ãïèëúõïæåþï èëîòãò èíòøâíåäëâïíò íïþòöòï ãïåîëì ïìëúòïúòòì ìïåîàïøëîòìë ìêëäòìïàâòì, çîæïìîóäàï ãïíïàäåþòì ìôåîëøò ïõïäò ìïìùïâäë èåàëæëäëãòåþòì æïíåîãâòì êóàõòà. êóîìò ìðåúòôòóî èòçíëþîòâ öãóôçåï ãïàâäò-

ìë ìêëäïè” æïïôóûíåì. “÷âåíì üîåíòíã-ðîëãîïèåþì áïîàóäò êëèðïíòåþòì æòæò íïùòäò êïîãïæ òúíëþì, òìòíò „ðïîüíòëîåþò-ìïáïîàâåäëì” æòæò õíòì êëîðëîïüòóäò êäòåíüåþò ïîòïí. þòçíåì êïîòå-

äò æï àåëîòæóäò æï ðîïáüòêóäò úëæíòì ìïóêåàåìë ìòíàåçì ùïîèëïæãåíì. ãïèëúæòäåþï, îëèåäòú ÷âåíì ëîãïíòçïúòåþì 12 ùäòì èïíûòäçå ìïìùïâäë üîåíòíã-ðîëãîïèåþòì èåíåöèåíüøò æïóãîëâæï, óæïâëæ êóîìòì èòèæòíïîåëþòì ùïî-

îòì ìêëäòà ÷âåí ãïæïâùñâòüåà âóðïìóõëà ïîï èïîüë êëîðëîïüòóä, ïîïèåæ òíæòâòæóïäóî èëàõëâíåþìïú æï ìïøóïäåþï èòâúåà æïòíüåîåìåþóä ðòîåþì, èëíïùòäåëþï èòòéëí ÷âåíì èòåî øåèóøïâåþóä ìðåúòïäóî ìïìåîüòôòêïüë ðîëã-

èïüåþïì æï èëíïùòäåàï êèïñëôòäåþïì ãïíïðòîëþåþì” – ïéíòøíïâì ãïåîëì ïìëúòïúòòì æïèôóûíåþåäò îïèïç ïôúòïóîò. „þòçíåì êïîòåîòì ìêëäï” ïæïèòïíòì îåìóîìåþòì èïîàâòì ìïìåîüòôòêïüë êóîìåþçå ïðäòêïúòåþòì èòéåþïì ãïåîëì ïìë-

îïèåþøò. ÷âåíò ðåîìëíïäòì èïîàâòì ìïìåîüòôòêïüë êóîìò ëîòåíüòîåþóäòï ìùïâäåþòì ìïøóïäë æï ãîûåäâïæòïí ðåîòëæçå æï, øåìïþïèòìïæ, æéåì þïçïîçå ïîìåþóä ìïìåîüòôòêïüë ðîëãîïèåþøò ñâåäïçå óôîë ìîóäñëôòäòï. êóîìò

úòïúòòì ëôòìøò 14 ïðîòäïèæå ïùïîèëåþì. 9-êâòîòïíò êóîìåþòì ùïîèïüåþóäïæ æïìîóäåþòì øåèæåã èëíïùòäååþò èòòéåþåí äòæåîò üîåíòíã-êëèðïíòòìï æï ùïîèïüåþóäò ìïåîàïøëîòìë ìêëäòì åîàëþäòâ ìåîüòôòêïüì, îïú èïàò ðîëôåìòó-

èëíïùòäååþì ìïôóûâäòïí æï êëèðäåáìóî úëæíïì èòìúåèì,

äò þòëãîïôòòìïàâòì èíòøâíåäëâïíò øåíïûåíò òáíåþï.

#3 marti

2008

4


jepram da gau-Tbilisis piar skolam studentur konkursSi gamarjvebuli gamoavlina êëíêóîìïíüåþòì íïøîëèåþò ðòïî ìêëäòì êóîìæïèàïâîåþóäåþèï øåïôïìåì æï ãïèëïâäòíåì ãïèïîöâåþóäò” — ïéíòøíïâì ðòïî ìêëäòì ìïìùïâäë êóîìåþòì êëëîæòíïüëîò åäåíå ëáîëèÿåæäòøâòäò. „àþòäòìòì ðòïî ìêëäòì ìüóæåíüóî êëíêóîìøò ãïèïîöâåþïì, íïèæâòäïæ, ïî âåäëæò. ïîú êëíêóîåíüåþòì øåìïûäåþäëþåþò âòúëæò. çëãïæïæ ðòïîòì æï èïîêåüòíãòì ìôåîë ÷åèàâòì ìïêèïëæ ìïòíüåîåìëï. îëæåìïú ìïêëíêóîìë æïâïäåþïçå âèóøïëþæò êëèôëîüóäïæ âãîûíëþæò àïâì. æïîùèóíåþóäò âòñïâò ÷åèì èòåî æïìïõóä ðòïî ìüîïüåãòòì ðîïáüòêóäïæ ãïíõëîúòåäåþòì øåìïûäåþäëþåþøò. ïèïìàïí, èöåîï, îëè êëíêóîìïíüåþòì íïøîëèåþèï éòîìåóäò êëíêóîåíúòï ãïóùòåì ÷åèì èòåî æïùåîòä æïâïäåþïì, ìïìòõïîóäëï îëè ðòîâåäëþï ÷åèì ðîëåáüì õâæï. ãïîæï ïèòìï, æïâîùèóíæò, îëè ïè ìôåîëøò

5

~

„àþòäòìòì ðòïî ìêëäïøò ãïèëúæòäò ìðåúòïäòìüåþò ãâïìùïâäòïí, æïîùèóíåþóäò âïî, îëè ìïèò àâòì ãïíèâïäëþïøò óïèîïâ ìïòíüåîåìë

èëéâïùåëþï ïîïìëæåì òáíåþï èëìïþåç-

æï èíòøâíåäëâïí ãïèëúæòäåþïì ãïãâòçòïîå-

îåþåäò æï òíüåîåìèëêäåþóäò” —

þåí æï øåãâïìùïâäòïí. øåìïþïèòìïæ, ðòïî êóî-

ïéíòøïíâì àþòäòìòì ðòïî ìêëäòì ìüó-

ìåþòæïí úëæíòì ãïéîèïâåþïì âåäò. èòéåþóä

æåíüóî êëíêóîìøò ãïèïîöâåþóäò

ãïíïàäåþïì êò ïóúòäåþäïæ ãïèëâòñåíåþ ìï-

ïêïêò ïõïäïòï.

èëèïâäëæ ðîïáüòêóä ìïáèòïíëþïøò”

`

marti 2008

#3


“Tibisi galerea” siRnaRSi qarTvel mxatvrebs popularizacias gauwevs 15 èïîüì àòþòìò þïíêò ìòéíïéøò ôòäòïäì æï “àòþòìò ãïäåîåïì” ãïõìíòì. òáíåþï õåäëâíåþòì úåíüîòì èòçïíòï õåäëâíåþòì ìôåîëì ïæãòäëþîòâò ùïîèëèïæãåíäåþòì ðëðóäïîòçïúòï, ïãîåàâå àþòäòìåäò õåäëâïíåþòì øåèëáèåæåþòàò ìïéïèëåþòì æï ãïèëôåíåþòì ëîãïíòçåþï. ãïòèïîàåþï øåõâåæîåþò àïíïèåæîëâå èùåîäåþàïí, èóìò-

#3 marti

2008

êëìåþàïí, èìïõòëþåþàïí; èëåùñëþï ðëåçòòì ìïéïèëåþò, ìïäëíóîò øåõâåæîåþò æï ìïóþîåþò õåäëâíåþïçå. “àòþòìò ãïäåîåï” _ åì òáíåþï õåäëâíåþòì èëñâïîóäàï øåõâåæîòì ïæãòäò ìïáïîàâåäëì óûâåäåì æï óäïèïçåì áïäïáøò” - ïúõïæåþåí ,,àòþòìò þïíêøò”.

6


“Tibisi bankma” siRnaRis centrSi Tanamedrove standartebis filiali gaxsna “àòþòìò þïíêòì” ïõïäò ôòäòïäò, îëèåäòú àïíïèåæîëâå ìüïíæïîüåþòì èòõåæâòà øåòáèíï, ìòéíïéòì úåíüîøò 15 èïîüì ãïòõìíï. îëãëîú ôòäòïäòì ãïõìíïçå èòìèï èèïîàâåäèï èïäõïç ïäòêëøâòäèï ãïíïúõïæï, ôòäòïäøò ãïíìïêóàîåþòà æòæò èëàõëâíï ãï÷íæåþï ìïèëèõèïîåþäë æï þòçíåì-ìåìõåþçå, âòíïòæïí ìòéíïéøò ïîìåþóä àòàáèòì ñâåäï ìïúõëâîåþåä ìïõäøò êåîûë ìïìüóèîëì ãïíàïâìåþòì üåíæåíúòï øåòíòøíåþï, îïú èëìïõäåëþòì èõîòæïí ìïþïíêë ìåìõåþçå èëàõëâíòì çîæïì ãïíïðòîëþåþì.

7

þïíêòì ôòäòïäàïí åîàïæ ãïòõìíï ‘’àòþòìò ãïäåîåï’’, îëèåäòú 15-æïí 25 èïîüòì ÷ïàâäòà óèïìðòíûäåþì úíëþòäò èõïüâîòì, àåäïâåäò âïüò (âïõüïíã) æïâòàïøâòäòì íïèóøåâîåþòì ãïèëôåíïì. “àòþòìò þïíêòì” ìòéíïéòì ôòäòïäò ïõïäò ìüïíæïîüåþòì èòõåæâòà øåòáèíï, êåîûëæ, åìï ïîòì èìëôäòëøò åîà-åîàò ñâåäïçå àïíïèåæîëâå üòðòì ìïþïíêë ôòäòïäò, îëèåäòú èëèõèïîåþåäì èëèìïõóîåþòì ìîóäòïæ ãïíìõâïâåþóä ôëîèåþì ìàïâïçëþì. ôòäòïäøò 18 ìòéíïéåäòï æïìïáèåþóäò.

marti 2008

#3


kavkazus onlaini Tbilisis yvela ubanSi servis-centrebs gaxsnis

êïâêïìóì ëíäïòíò ïðîòäøò ìåîâòì-úåíüîåþì æåæïáïäïáòì ñâåäï îïòëíøò ãïõìíòì, õëäë ùäòì þëäëèæå ñâåäï óþïíøò. ìåîâòì-úåíüîåþøò èëèõèïîåþåäì øååûäåþï îëãëîú èëèìïõóîåþòì ìïôïìóîòì ãïæïõæï, ïãîåàâå ïõïäò ìåîâòìåþòì ÷ïîàâï æï äëòïäóîëþòì ìõâïæïìõâï èïîêåüòíãóä êïèðïíòïøò èëíïùòäåëþòì èòéåþï. êïâêïìóì ëíäïòíòì ìåîâòìòì æòîåáüëîòì òïãë õïÿâïíòì ãïíúõïæåþòà, ìåîâòì-úåíüîåþòì ãïõìíòì ïóúòäåþäëþï êëèðïíòòì ïþëíåíüàï îëúõâòì ìùîïôèï çîæïè ãïèëòùâòï. èëèõèïîåþåäàï îïëæåíëþòì çîæòì óèàïâîåìò èòçåçò ìïáïîàâåäëøò ñâåäïçå èïéïäõïîòìõòïíò, ëðüòêóîþëÿêëâïíò ìùîïôò òíüåîíåüòì ðîëãîïèòì - öå äòíêòì æïíåîãâïè ãïèëòùâòï“ - ïúõïæåþåí êëèðïíòïøò.

jepram Tibisi bankis tenderi moigo

jepram developeruli kompaniis saxeli SeimuSava “æëèåáìò”ìïòíâåìüòúòë æï æåâåäëðåîóäò ìïáèòïíëþòà òáíåþï æïêïâåþóäò æï áïîàóäò þïçîòì ðîåèòóè ìåãèåíüçå äòæåîëþïì ïðòîåþì.

eqspres brendi siaxle qarTul bazarze öåðîï, åæ þîåíæò æï èïîêåüòíãòì ìðåúòïäòìüò àïèïî ãåäïíüòï åîàëþäòâ ðîëæóáüì åáìðîåì þîåíæì ãïèëóøâåþåí, îëèäòì óðòîïüåìëþïìïú ìòìùîïôå æï íïêäåþò æïíïõïîöåþò ùïîèëïæãåíì. ïéíòøíóäò ðîëæóáüò ãïíêóàâíòäòï ìïøóïäë æï èúòîå þòçíåìòìïàâòì, îïæãïí èïààâòì íïêäåþò æïíïõïîöåþòàï æï æîëòì èúòîå èëíïêâåàøò ôëîèòîåþóäò þîåíæò ãïíìïêóàîåþòà èíòøâíåäëâïíòï.

öåðîïè ãïòèïîöâï “àòþòìò þïíêòì” èòåî ãïèëúõïæåþóä üåíæåîøò. êëíüîïáüòì àïíïõèïæ, îëèåäòú ãïôëîèæï þïíêàïí, öåðîï èòòéåþì èëíïùòäåëþïì ëàõàâòïíò òíüåãîòîåþóäò ìïêëèóíòêïúòë êïèðïíòòì ãïíõëîúòåäåþïøò.

jepram da edbrendma enkis rebrendingi ganaxorcieles àåâç-ðîëæóáüåþòì

media-konkursi - Cem gverdiT Cemi bankia èòèæòíïîå ùäòì 15 èïîüòæïí àòþòìò þïíêò æï öåðîï ïúõïæåþì èåæòï êëíêóîìì àåèïçå: “÷åè ãâåîæòà ÷åèò þïíêòï“.

ïõïäò

þîåíæò “ëêåïíå” þïçïîçå ìïïéæãëèëæ ãïèëâï. îåþîåíæòíãòì øåæåãïæ øåòúâïäï ðîëæóáüòì äëãëüòðò, øåôóàâï æï èïîêåüòíãóäò ìüîïüåãòï.

#3 marti

2008

8


9

marti 2008

#3


#3 marti

2008

10

Gepra-NewsLetter-March-2008  

Gepra-NewsLetter-March-2008