Page 1

12

ჯეპრა და

კონსულტანტი 2012

jepras korporatiuli gamocema

ianvari marti

#27

info@gepra.ge

ჯეპრა საირმეს მოემსახურება

საქართველოს ეროვნული ბიზნესდაჯილდოების ”მერკური 2012"-ის ნომინაციაზე ჯეპრამ განაცხადი შეიტანა

კრიალა ტბებში ნახარში, ნადუღი ნისლის ორთქლითა, ლივლივებს თიხის კათხაში, მთის ლუდი, წესი მოდგმითა

ქეთი გალუმაშვილმა საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ორგანიზებით ჩატარებულ ტრენინგში მიიღო მონაწილეობა


პრეზენტაცია სადაზღვევო კომპანიებს "ნექსუმისგან"

30 marts, „dpa“-m stumrad moiwvia sadazRvevo

gadawyvetilebebs da sadazRvevo sistemebis

kompaniebi seminarze „sadazRvevo seqtori da

sabanko sistemebTan integrirebis meTodebs. teqnologiuri gadawyvetilebebi“. seminars waruZRva prezentacia mniSvnelovani iyo adgilobrivi „dpa“–s strategiuli partniori „neqsumis“ biznesis organizaciebis warmomadgenlebisaTvis, msoflio ganviTarebis menejeri – Tomas sinicki.

aiti tendeciebisa da siaxleebis gacnobisa da

prezentaciaze warmodgenili iyo gadawyvetilebebi

SesaZlo danergvis kuTxiT.

sadazRvevo biznesis administrirebisTvis. qarTuli sadazRvevo kompaniebis mowveuli warmomadgenlebi gaecnen sadazRvevo sferoSi arsebuli aiti

#27 ianvari marti

2012

2


ჯეპრამ DPA-ს ნიუსლეთერი მოამზადა


Tanawamyvanebi:

zaza javeliZe DPA-s gayidvebis menejeri

zura balanCivaZe socialuri mediis menejeri

DPA - IT Business - 29.03.2012

DPA - IT Business - 22.03.2012

DPA-IT News-15.03.2012

iyenebT yoveldRiur cxovrebaSi socialur qselebs, kompiuters, internets, mobilur telefonebs da sxvadasxva programebs? Cven giambobT maTze rogorc biznesze da maszec Tu rogor miiRoT sargebeli Tqveni biznesisTvis. saqmiani adamianebisTvis yoveldriurobad qceuli IT miRwevebi, is ris gareSec biznesis

DPA-Profesionalebi Komersantze 13.03.12

muSaoba warmoudgenelia. radio komersanti da saqarTaSoriso kompania DPA yovel xuTSabaTs warmogidgenT gadacemas: „sainformacio teqnologiebis 5 wuTi komersantze“.

#27 ianvari marti

2012

4


2012

#27 ianvari marti

5


მედია სემინარი 31 marts, qarTul-amerikul universitetSi kompania dpa-m gamarTa media seminari Temebze: "inteleqtualuri sakuTreba da interneti" da "mcire da saSualo biznesis IT infrastruqtura"

#27 ianvari marti

2012

6


მედიაში

2012

#27 ianvari marti

7


24.01.2012

კონკურსის გამარჯვებულები

daTo bregvaZe

daTo axalaia

bela maRlaferiZe

giorgi gelaSvili

dimitri robaqiZe

dimitri danelia

Tornike abaSiZe

Tornike samaxaraZe

ikuna roiniSvili

2012

8

#27 ianvari marti


კონკურსის 24.01.2012 გამარჯვებულები

sanaxavad daqliqeT

gvanca delibaSvili

Tamar kanaSvili

rati abaSmaZe

rati gelaSvili

2012

#27 ianvari marti

levan kublaSvili

levan mataraZe

noe cercvaZe

sofo bolqvaZe

9


განახლებული ნატახტარი

პრეზენტაცია ივენთ ჰოლში 24.01.2012 2012

10

#27 ianvari marti


kompania `nataxtari" Tavis momxmarebels siaxleebiTa da sxvadasxva siurprizebiT wlebis ganmavlobaSi anebivrebs. amjerad ki, ludis moyvarulebs kidev erTi morigi siurprizi SesTavaza.

განახლებული ნატახტარი

პრეზენტაცია ივენთ ჰოლში

24.01.2012 2012

#27 ianvari marti

11


განახლებული ნატახტარი

პრეზენტაცია ივენთ ჰოლში

sanaxavad daqliqeT

24.01.2012 2012

12

#27 ianvari marti


ქომაგები ლუდის ბარებში “ანგარი” და ”სკარლეტ სეილსში” შეეიკრიბნენ TamaSis dawyebamde da Sesvenebisas, stumrebisTvis gaimarTa sxvadasxva tipis gasarTobi RonisZiebebi. Catarda Sejibri ludis smaSi, romlis gamarjvebulebmac nataxtaris mier dawesebuli prizi miiRes. nataxtarisa da erovnuli nakrebis simbolikiT gaformebuli specialuri maisurebi ki yvelaze aqtiur qomagebs daurigdaT.

2012

#27 ianvari marti

13


#27 ianvari marti

2012

14


იზრუნე მომავალზე ნატახტარის ლიმონათთან ერთად „nataxtaris

limonaTis“ saqvelmoqmedo proeqtis, pirveli nawili Tanxis Segroveba, dasrulda!

15 marts, gaimarTa kompania „nataxtaris“ da asociacia „Cveni saxli-saqarTvelos“ erToblivi preskonferencia nataxtaris limonaTis saqvelmoqmedo proeqtis - „izrune momavalze“ - Sesaxeb. misi pirveli etapi - Tanxis Segroveba, dasrulda. Segrovebuli Tanxis moculobaa 142 802 lari, igi Sesabamisi proeqtebis mixedviT gadanawildeba da mTeli wlis ganmavlobaSi gaixarjeba. kompania „nataxtarma“ 2011 wlis noemberSi, daafuZna fondi „nataxtari“ da daiwyo saqvelmoqmedo proeqtis „izrune momavalze“-s ganaxorcieleba.

2012

#27 ianvari marti

3 Tvis ganmavlobaSi „nataxtaris limonaTis“ TiToeuli gayiduli boTlidan fondSi iricxeboda 1, 3 da 5 TeTri (SefuTvebis Sesabamisad 0.5l; 1l da 2l). proeqti xorcieldeba asociacia „Cveni saxli saqarTvelos“ mxardaWeriT da saqarTvelos patriarqis TanadgomiTa da locva-kurTxeviT.

15


მედიაში

#27 ianvari marti

2012

16


ილით კლდის ზურგი გათბება, მიწა სხივებით აენთო, ხევებს მდინარე ასკდება, ნისლი ფიქრებში გაერთო.

მთაში სულ სხვაა ცხოვრება, ნამდვილი, როგორც სიცივე, ძნელია გამოთხოვება თორემ ცრემლებად იწვიმებს. მოუსხამთ თეთრი ნაბადი, შუბლ ჩამუქებულ მყინვარებს, აქ ვაჟკაცობით გავთბები, ჩემში სამშობლო მძვინვარებს. კრიალა ტბებში ნახარში, ნადუღი ნისლის ორთქლითა, ლივლივებს თიხის კათხაში, მთის ლუდი, წესი მოდგმითა.

.

.

30 მარტის ლუდი მთიელი ბაზარზე გამოვიდა 2012

#27 ianvari marti

17


ჯეპრამ ნატახტარის ფაზლის კონცეპცია შეიმუშავა და სარეკლამო კამპანია უზრუნველყო

#27 ianvari marti

2012

18


უპრეცედენტო პროექტი, რომელიც “ჯეიემ-ქეი” სამართლებრივმა კონსულტაციამ იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისა და სამართლის სფეროთი დაინტერესებული პირებისათვის განახორციელა. გათამაშებამ, რომელიც სამი დღის განმავლობაში სოციალურ ქსელში მიმდინარეობდა, დიდი დაინტერესება გამოიწვია. პროექტს მხარი დაუჭირეს და კონკურსის მიმდინარეობაში ჩაერთვნენ საქართველოში მოქმედი წამყვანი სასწავლებლები. გათამაშებაში გამარჯვებულს პრიზად ერგო სტაჟირება კომპანია „ჯეი–ემ–ქეიში“

FM95.5 jei-em-qei-is partniori mamuka mamalaZe radio komersantSi

2012

#27 ianvari marti

19


#27 ianvari marti

2012

20


პირველი ეტაპის ანგარიში


პირველი ეტაპის ანგარიში


aTenis Aakropolisi

2012

#27 ianvari marti

23


1

saqmiani dRe

2012

24

#27 ianvari marti


8 მარტს დენის უილკოქსი ჯეპრას ესტუმრა 2012

#27 ianvari marti

25


“შერატონ მეტეხი პალასში" კონფერენცია "საქართველოში ახალგაზრდების დასაქმების საკითხები" გაიმართა 19.03.2012

2012

26

#27 ianvari marti


FM95.5

FM95.5

sanaxavad daqliqeT

2012

#27 ianvari marti

მედიაში

27


29.03.12 "radio obieqtivi"

29.02.12 "medianiusi"

Toq-Sou barieri 17.01.2012

01.03.12 "pirveli" sanaxavad daqliqeT

Toq-Sou barieri 17.01.2012

13.03.2012 Comersant.ge

sanaxavad daqliqeT

01.03.12 "medianiusi" Toq-Sou barieri 17.02.2012

sanaxavad daqliqeT

01.04.12 "real TV" Toq-Sou barieri 17.02.2012

sanaxavad daqliqeT

sanaxavad daqliqeT

#27 ianvari marti

2012

28


20.09.11 "aqcentebi"

01.03.12 "pirveli" radiosaaTi 16.01.2012

sanaxavad daqliqeT sanaxavad daqliqeT

13.01.2012 IPN

17.02.2012 IPN

radiosaaTi 20.02.2012

sanaxavad daqliqeT

maestro 23.03.2012

27.01.12 Opinion.ge

15.11.11 Comersant.ge sanaxavad daqliqeT

palitra TV

sanaxavad daqliqeT

08.10.11 "axali Taoba"

08.10.11 "axali Taoba"

realtivi

sanaxavad daqliqeT

2012

#27 ianvari marti

29


sanaxavad daqliqeT

sanaxavad daqliqeT

sanaxavad daqliqeT

sanaxavad daqliqeT

განახლებული საირმე მედიის ყურადღების ქვეშ მოხვდა sanaxavad daqliqeT

#27 ianvari marti

2012

30


FM95.5

2012

#27 ianvari marti

31


პრეზენტაცია 21 მარტს, 19:00 საათზე, სასტუმრო "რადისონ ბლუ ივერიაში" კომპანია "საქკაბელის" ახალი პროდუქციის გამოშვებისა და იმპორტის ჩანაცვლების პროგრამის წარმატებულად განხორციელების პრეზენტაცია გაიმართა.

ჩვენ ვამკვიდრებთ სტანდარტებს!

#27 ianvari marti

2012

32


2012

#27 ianvari marti

ჩვენ ვამკვიდრებთ სტანდარტებს!

33


saqme radiomarketi

radio dardimandi

kompani niusi

sanaxavad daqliqeT

sanaxavad daqliqeT

sanaxavad daqliqeT

sanaxavad daqliqeT

sanaxavad daqliqeT

sanaxavad daqliqeT

ჩვენ ვამკვიდრებთ სტანდარტებს!

#27 ianvari marti

2012

34

sanaxavad daqliqeT


ჯეპრამ საქკაბელის საკომუნიკაციო კამპანიის ფარგლებში, კომუნიკაციის ერთ-ერთ საშუალებად ინფოგრაფიკები გამოიყენა

2012

#27 ianvari marti

ჩვენ ვამკვიდრებთ სტანდარტებს!

35


ჯეპრამ ლიცენზირებულ პროდუქციზე გადასვლა დაასრულა

#27 ianvari marti

2012

36


დენის უილკოქსის მასტერკლასი პიარ სკოლაში 13 მარტს, პიარ სკოლაში ამერიკელმა პროფესორმა დენის უილკოქსმა მასტერკლასი ჩაატარა და ისაუბრა პიარის როლზე ინტეგრირებულ მარკეტინგულ sanaxavad daqliqeT

კომუნიკაციებში. პიარ სკოლამ უილკოქსს საპატიო ლექტორის წოდება მიანიჭა და სერტიფიკატი გადასცა, სამახსოვროდ კი ბრენდირებული მაისური აჩუქა.

2012

#27 ianvari marti

37


2012

38

#27 ianvari marti


პიარ სკოლაში კრეატიული მარკეტინგის კურსის გამოსაშვები საღამო გაიმართა. სტუდენტებს ალექსანდრე მარგიშვილმა სერტიფიკატები გადასცა და კურსის წარმატებით დასრულება პიარ სკოლის წარმომადგენლებთან – სოსო გალუმაშვილთან და თინათინ სამყურაშვილთან ერთად მიულოცა.

2012

#27 ianvari marti

39


16.01.12 sasaCuqre vauCerebi nataxtarisgan! კომპანია "ნატახტარმა" მასმედიის წარმომადგენლებს სპეციალური საშობაოსაახალწლო საჩუქრები დაუგზავნა. საკურიერო მომსახურება კომპანია "ნატახტარს" "კურიერებმა" გაუწია.

20.01.12 pirveladi jandacvis reformis mxardaWeris proeqti 25 იანვარს, სასტუმროში "რადისონ ბლუ ივერია" ჩატარდა "პირველადი ჯანდაცვის რეფორმის მხარდაჭერის პროექტის" შემაჯამებელი კონფერენცია. ღონისძიების ორგანიზატორია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. მოსაწვევი ბარათები "კურიერების" დახმარებით დაეგზავნა საერთაშორისო, სადაზღვევო და სამედიცინო ორგანიზაციებს.

24.01.12 ganaxlebuli nataxtaris prezentacia 24 იანვარს, 19:00 სთ-ზე, "თბილისი ივენთ ჰოლში" კომპანია "ნატახტარის" პრეზენტაცია-მიღება გაიმართა, რომლის დროსაც მოწვეულ სტუმრებს განახლებული ნატახტარი წარუდგინეს. პრეზენტაციის შემდეგ, ქართველი მომღერლების მონაწილეობით ჩატარდა გრანდიოზული კონცერტი. მოსაწვევი ბარათები "კურიერებმა" გაავრცელა

22.01.12 77-e skola ,,nataxtarSi’’ ლუდსახარშმა "ნატახტარი" 27 იანვარს, გრიგოლ კობახიძის სახელობის №77 საჯარო სკოლის მესამე კლასელებს უმასპინძლა. ქარხანაში მოსწავლეებმა კომპანიის ბრენდირებული ავტობუსით იმგზავრეს, დააგემოვნეს ლიმონათი "ნატახტარი" და თვალი ადევნეს ლიმონათის წარმოების და ჩამოსხმის პროცესს. "ლიმონათის ტურის" ორგანიზება კომპანია "ბითიელ.ჯი"-მ უზრუნველყო.

.

29.01.12 karlo kaWaravas namuSevrebis gamofena

01.02.12 didi fasdakleba Piazza Italia-Si! “Piazza Italia"-ს პეკინის ახალი მაღაზიის გახსნასთან დაკავშირებით, 29 იანვრიდან, დაიწყო პრომო კამპანია, რომლის განმავლობაში BTL.Ge-ს პრომო გოგონები ავრცელებდნენ სარეკლამო ფლაერებს და მაღაზიის კატალოგებს. ასევე, მოსახლეობას აცნობდნენ ფასდაკლების შესახებ. შენაძენის შემთხვევაში მომხმარებელს საჩუქრად გადაეცემა სპეციალური ჩანთა.

30 იანვარს, 19:00სთ-ზე "თიბისი გალერეა" ქართველი ავანგარდისტი მხატვრის, კარლო კაჭარავას ნამუშევრების გამოფენას მასპინძლობს. გაიმართება, ასევე, პროექტის "ქართული მხატვრობა" მეოთხე წიგნის პრეზენტაცია. მოწვეულ სტუმრებს მოსაწვევი ბარათები "კურიერებმა" დაუგზავნეს.

2012

40

#27 ianvari marti


22.02.12 zurab niJaraZis personaluri gamofena 22 თებერვალს, "თიბისი ბანკში" შედგა თიბისი არტ გალერეის პრეზენტაცია და გაიხსნა ქართველი მხატვრის, ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევრების გამოფენა. პრეზენტაციაზე დასასწრებად მოწვეულ სტუმრებს რამდენიმე დღით ადრე დაეგზავნა მოსაწვევი ბარათები და მხატვრის სპეციალური კატალოგები.

02.03.12 fasdaklebis aqciamaRaziaSi ,,Jennyfer’’ 2 მარტიდან, თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში, სკოლებსა და თინეიჯერთა თავშეყრის ადგილებში, ვრცელდება მაღაზია "Jennyfer"-ის ფასდაკლების ფლაერები. მათი მაღაზიაში წარდგენის შემთხვევაში, მომხმარებელი მიიღებს მინუს 12 ლარიან ფასდაკლებას! ფასდაკლების აქციის პრომოუშენ კამპანიას სააგენტო "BTL.Ge" უზრუნველყოფს.

09.03.12 ,,nataxtarma’’ 63-e sajaro skolas umaspinZla 9 მარტს, "ნატახტარის" ქარხანას 63-ე საჯარო სკოლის 11-ე კლასელები ეწვივნენ. სააგენტო "BTL.Ge"-ს ტურ-მენეჯერების მეშვეობით, მოსწავლეები და პედაგოგები გაეცნენ საწარმოო პროცესს, დაესწრნენ ლიმონათის ჩამოსხმას და დააგემოვნეს სხვადასხვა სახის ლიმონათი. ტურის მონაწილეებს საჩუქრად გადაეცათ სპეციალური სერტიფიკატები. მოსაწვევი ბარათები "კურიერებმა" გაავრცელა

16.03.12 kompania ,,saqkabelis’’ prezentacia

21 მარტს, 17:00სთ-ზე, სასტუმრო "რადისონ ბლუ ივერიაში" სააქციო საზოგადოება "საქკაბელის" პრეზენტაცია გაიმართა. მოსაწვევი ბარათები ღონისძიებამდე რამოდენიმე დღით ადრე გავრცელდა.

19.03.12 daunis sindromis mqone saerTaSoriso dRe 21 მარტი - დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანთა საერთაშორისო დღეა! აქცია-გამოფენა ასოციაცია "ერთად" და არტ-ცენტრი "ტიფლის ავენიუს" ინიციატივით გაიმართება. ღონისძიებაზე მოწვეულ სტუმრებს "კურიერების" მეშვეობით დაეგზავნათ სპეციალური მოსაწვევი ბარათები და პოსტერები.

2012

#27 ianvari marti

41


27.03.12 limonaTis turi moswavleebisaTvis

23.03.12 fasdaklebis aqcia ECCO-As maRaziaSi! Ecco-ს ახალი მაღაზია, ახალ მისამართზე, ჭავჭავაძის 19-ში გაზაფხული-ზაფხულის ახალი კოლექციით გაიხსნა. 22-25 მარტს, გახსნასთან დაკავშირებით, მაღაზია Ecco-მ მომხმარებელს 10%-იანი ფასდაკლება შესთავაზა. პრომოუშენ კამპანია სააგენტო "BTL.Ge"-მ უზრუნველყო.

27 მარტს, "ნატახტარის" ქარხანას 63-ე საჯარო სკოლა უკვე მეორედ ეწვია. 11-ე კლასელი მოსწავლეები და მასწავლებლები, სააგენტო "ბითიელ.ჯი"-ს ტურმენეჯერების დახმარებით გაეცნენ ლიმონათის წარმოების და ჩამოსხმის პროცესს. "ლიმონათის ტურის" დასასრულს მათ გადაეცათ სპეციალური საჩუქრები და სერტიფიკატები.

01.04.12 GEOX-is axali maRazia axal misamarTze!

03.04.12 warmatebuli sawarmo! turi ,,nataxtarSi’’

51-ე საჯარო სკოლის მეხუთე კლასელები "ნატახტარის" ქარხანას ეწვივნენ. ისინი გაეცნენ ლიმონათის ჩამოსხმის, შეფუთვის, ეტიკეტირების პროცესს, დააგემოვნეს სხვადასხვა სახის ლიმონათები, ხოლო უფროსებმა მიირთვეს ახლად ჩამოსხმული გაუფილტრავი ლუდი. "ლიმონათის ტურის" ორგანიზება სააგენტო "BTL.Ge"-მ უზრუნველყო.

21 მარტს, კომპანია "ნატახტარის" ქარხანას, უკვე მეორედ, ესტუმრა პირველი ექსპერიმენტული სკოლა. მოსწავლეებმა დაათვალიერეს ქარხანა, ლაბორატორია, დაესწრნენ წარმოების პროცესს და დააგემოვნეს ნატახტარის ლიმონათები. ტურის ორგანიზება სააგენტო "BTL.Ge"-მ უზრუნველყო.

06.04.12 limonaTis turi mesame klaselebisTvis 6 აპრილს, კომპანია "BTL.Ge"-ს ორგანიზებულ "ლიმონათის ტურში" მონაწილეობა მიიღეს 51-ე საჯარო სკოლის მესამე კლასის მოსწავლეებმა. სოფელ ნატახტარში ისინი ესტუმრნენ "ნატახტარის" ქარხანას, გაეცნენ ლიმონათის ჩამოსხმის, ეტიკეტირების, შეფუთვის და სხვა საწარმოო პროცესებს. ტურის ბოლოს, მათ გადაეცათ

51-ე საჯარო სკოლის მეხუთე კლასელები "ნატახტარის" ქარხანას ეწვივნენ. ისინი გაეცნენ ლიმონათის ჩამოსხმის, შეფუთვის, ეტიკეტირების პროცესს, დააგემოვნეს სხვადასხვა სახის ლიმონათები, ხოლო

05.04.12 eqskursia ,,nataxtaris’’ qarxanaSi 5 აპრილს, სკოლა-გიმნაზია "პირველი"ს მეხუთე და მერვე კლასის მოსწავლეები ლუდსახარში "ნატახტარის" ქარხანას ესტუმრნენ. ბავშვები დაესწრნენ ლიმონათის წარმოების პროცესს, ესტუმრნენ ლაბორატორიას და დააგემოვნეს "ნატახტარის" სხვადასხვა სახის ლიმონათები. "ლიმონათის ტურის" ორგანიზება კომპანია "BTL.Ge"-მ

09.04.12 ,,nataxtaris’’qarxanas ucxoelebi stumroben 9 აპრილს საქართველოში სტუმრად მყოფმა საფრანგეთის, ლიტვის, ლატვიის, ჩეხეთის, ყაზახეთის, უკრაინის და ჩინეთის 50-მდე ჟურნალისტმა, მსოფლიოში წამყვანი ჟურნალების რედაქტორებმა, გამომცემლობების წარმომადგენლებმა, სომელიეებმა, ღვინის ექსპერტებმა თბილისში მდებარე ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების, ლუდის და არაალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელი კომპანიები საწარმოო პროცესი მოინახულეს. ისინი ,,ნატახტრის" ლუდსახარშსაც სტუმრობდნენ.

#27 ianvari marti

2012

42

30.03.12 51-e sajaro skola ,,nataxtarSi’’


2012

#27 ianvari marti

43


2012

44

#27 ianvari marti

2012 - Gepra Newsletter-January -March  

2012 - Gepra Newsletter-January -March

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you