Page 1


ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปเผยแพร่ ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ รวมทั้งการคัดลอกด้วยวิธีการใด ๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้จัดพิมพ์ มิฉะนั้นจะ ถูกดำเนินการทางกฎหมาย


คำนำสำนักพิมพ์ “ฝันให้ไกล ไปให้ถึง” เป็นหนังสือที่สำนักพิมพ์ คิดดีขอมอบเป็นของขวัญให้กับทุก ๆ คนที่มีความฝัน เรา ได้รวบรวมบทความดี ๆ ของนักเขียน best seller ของ สำนักพิมพ์มาไว้ในเล่มเดียวกันนี้ พร้อมทั้งงานเขียนใหม่ที่ จะทำให้คุณได้กล้าฝัน กล้าลงมือทำ กล้าประสบความ สำเร็จ เกิดเป็นคนทั้งทีอย่าหยุดฝัน และจงกล้าที่จะฝันให้ สูง ฝันให้ไกล แล้วลงมือทำให้ฝันนั้นกลายเป็นจริง อย่า รีรอ อย่ารอจังหวะ อย่ารอโอกาส อย่ามัวแต่นั่งฝัน อย่า เสียเวลาดูคนอื่นสร้างฝันโดยที่เราไม่ลงมือทำอะไรเลย


ไม่มีอะไรเสียหายหากเราจะทำฝันให้กลายเป็นจริง ยิ่ ง กลั ว พลาดจนเจ็ บ หนั ก ก็ ยิ่ ง ต้ อ งคิ ด และวางแผนลงมื อ ทำให้รอบคอบ ถ้ายังกลัวลองถามตัวเองดูว่า ที่ผ่านมาเรา ใช้ ชี วิ ต แบบไหน แล้ ว เราจะยั ง ทนใช้ ชี วิ ต แบบนี้ อ ยู่ ต่ อ ไป อย่างนั้นหรือ? ความฝันจะยากสักเพียงไหนใครก็ว่าคุณ

ไม่ได้ ถ้าคุณลงมือทำ แต่ถ้าคุณเอาแต่ฝันแต่ไม่ ลงมื อ ทำ นั่ น แหละใคร ๆ จะบอกว่ า คุ ณ “ฝันกลางวัน”

ด้วยความขอบคุณ


“การจะเดิ น ไปถึ ง ความสำเร็ จ ได้ ต้องมีอุปสรรค และปัญหาให้ต้องแก้ไข ถ้าคุณไม่ยอมแพ้ จะพบทางออกและทำ ฝันให้กลายเป็นจริงได้อย่างแน่นอน”

พรหมมาตร์ ชายสิม


ฝันให้ไกล...ไปให้ถึง

ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่เข้ามา ปีที่ผ่านไป ใครตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้อย่างกันบ้าง? ผม เชื่ อ ว่ า เป้ า หมายของแต่ ล ะคนที่ ตั้ ง ไว้ คงเริ่ ม มี พั ฒ นาการที่ ดี ขึ้ น ทำได้ ม ากขึ้ น และบางคนก็ ท ำ ความฝันสำเร็จกลายเป็นจริงแล้ว แต่อีกหลายคนยังใช้ ชีวิตตามปกติ ไม่ดีขึ้น ไม่เลวลง ทุกอย่างยังเหมือนเดิม ชีวิตของคุณเป็นแบบไหนในวันนี้? การใช้ชีวิตของคุณเป็นบทพิสูจน์ความก้าวหน้าของชีวิต ได้เป็นอย่างดี

1 คนสำเร็ จ

15


การทำความฝันไม่ยากเกินความจริง เพียงแค่ คุณต้องทำสิ่งเล็ก ๆ หลาย ๆ อย่างให้สำเร็จ และเมื่อ ถึงเวลาสิ่งเล็ก ๆ เหล่านั้นจะรวมกันกลายเป็นความ สำเร็จอันยิ่งใหญ่ แต่หลายคนไม่สามารถผ่านอุปสรรคเล็ก ๆ ไปได้ สู้ ไ ม่ ถึ ง ที่ สุ ด เอาชนะใจตั ว เองไม่ ไ ด้ เพราะมั ว แต่ คิ ด เข้าข้างตัวเองว่า “ฉันทำเต็มที่แล้ว” จึงเลิกทำ “หนทางไกลนับหมื่นลี้ ต้องเริ่มต้นด้วย ก้ า วแรกเสมอ” และเมื่ อ คุ ณ ผ่ า นก้ า วแรกมาได้ ก็ต้องมีก้าวที่สอง...สาม...สี่ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะหยุดความ ฝั น ของตั ว เองที่ จุ ดใด จุ ด หมายปลายทางของคุ ณ จะ เหมือนที่ฝันไว้หรือไม่ ขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเองว่าเลือกที่จะ หยุดเดิน ณ จุดใด หากคุณสู้ไม่ถอย เหนื่อยแต่

ไม่ท้อ พักเหนื่อยแต่ไม่เลิก สิ่งที่คุณฝันไว้จะ สูงแค่ไหนก็ไปถึงได้

16

ฝั น ให้ ไ กล ไปให้ ถึ ง


เคยสงสั ย ไหมครั บ ว่ า “ทำไมความ สำเร็ จ ของแต่ ล ะคนไม่ เ ท่ า กั น ?” นั่ น ก็ เ พราะ

แต่ละคนมีความพอใจต่างกัน บางคนพอใจที่จะหยุด ความสำเร็จของตัวเองไว้ทกี่ ารได้เป็นเจ้าของกิจการเล็ก ๆ เท่านั้น บางคนพอใจที่จะหยุดความสำเร็จของตัวเองไว้ ที่การได้เป็นเจ้าของธุรกิจหลักล้าน แต่บางคนไม่เคยคิด ที่จะหยุดความสำเร็จของตัวเอง เขาสร้างความสำเร็จ ต่อไปเรื่อย ๆ เสมอ


จึ ง ไม่ มี ค ำว่ า “แพ้ ” หรื อ “ชนะ” ที่ จ ะมาวั ด ความสำเร็จ เพราะแต่ละคนฝันต่างกัน พึงพอใจต่าง กัน มีเพียงความภาคภูมิใจจากการเดินไปถึงจุดหมายที่ ไม่สามารถแบ่งปันให้ใครได้ สิ่ ง เดี ย วที่ จ ะวั ด ได้ ก็

คือ คุณทำฝันที่มีให้เป็นจริงได้หรือไม่

มีคนบอกผมว่า “ความสำเร็จกับความล้มเหลว อยู่ ใ กล้ กั น ” ผมเห็ น ด้ ว ย เพราะทุ ก คนล้ ว นต้ อ งผ่ า น ความล้มเหลวก่อนจึงจะประสบความสำเร็จได้ อาจคิด ผิดต้องคิดใหม่ ทำผิดต้องทำใหม่ แต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้น นั้นไม่ใช่ปัญหา เป็นเพียงอุปสรรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ กับทุกคน เป็นสิ่งใหม่สำหรับเราที่ยังไม่ก้าวไปสู่ความ สำเร็จ เพียงแค่คุณสู้ไม่ถอยความสำเร็จจะก้าวเข้ามา หาคุณเอง

“การจะก้าวไปสู่ความสำเร็จได้หรือไม่ มีเพียงปัญหาเดียวคือ คุณจะล้มเลิกความฝัน ของคุณก่อนหรือเปล่า”

18

ฝั น ให้ ไ กล ไปให้ ถึ ง


คนที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องไม่ลืมความฝัน และความตั้งใจของตัวเอง ต้องมีความมุ่งมั่น เสาะหา วิธีการ และหนทางที่จะเดินตามความฝันของตัวเอง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่ผ่านเข้ามา ต้องมองโลกในแง่ดี เพื่อให้ตัวเองเดินหน้าต่อไป และรู้จักมองโลกในแง่ร้าย เผื่อว่าหากพลาดพลั้งล้มลงจะได้มีหนทางสำรองไว้ให้ ลุกขึ้นได้ใหม่ และที่สำคัญต้องไม่ลืมที่จะลงมือทำทันที ถ้าอยากทำฝันให้เป็นจริง ต้องคิดบวก ใช้ความคิดให้มาก ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร เราก็ต้องก้าวไปข้างหน้า อย่าหาเหตุผลหรือข้ออ้างมา สนับสนุนความไม่สำเร็จของตัวเอง “สิ่งที่เราเคยเจอมาแล้ว หากต้องเจออีก ไม่ใช่

เรื่องยากที่จะผ่านไปให้ได้

แต่สิ่งที่เรายังไม่เคยพบเจอ จะกลายเป็นเรื่อง ยากทันที นี่คือเรื่องจริง” คำถามคือ...เราจะทำอย่างไร เพื่อที่จะผ่านเรื่อง ยาก ๆ ไปให้ได้? 1 คนสำเร็ จ

19


“อย่าท้อ

แต่จงมุ่งมั่นกับเป้าหมาย แล้วจะสำเร็จได้ อย่างแน่นอน”

พรหมมาตร์ ชายสิม

20

ฝั น ให้ ไ กล ไปให้ ถึ ง


คนเราต่างกันครับ ร้อยพ่อพันแม่ เลือดนักสู้ใน ตัวจึงต่างกัน การยอมแพ้ หรือความมุ่งมั่นเพื่อที่จะ ชนะอุปสรรคจึงมีไม่เท่ากัน ความสำเร็จที่ได้รับจึงต่าง กันด้วย แต่คำตอบสำหรับคำถามนี้ไม่ยากเกิน

ความสามารถของทุกคนครับ

คำตอบอยู่ตรงนี้ครับ...ครูหนึ่งคนสอนนักเรียน 30 คน ผลการสอบของนักเรียนที่ได้ก็ต่างกัน บางคน สอบได้ที่ 1 บางคนสอบตก บางคนแค่พอเอาตัวรอด ได้ นั่นเป็นเพราะแต่ละคนมีความสามารถในการรับรู้ที่ ต่างกัน มีความคิด และมีการฝึกฝนไม่เท่ากัน แต่ทุก คนสามารถสอบผ่านได้ถ้าหากมีความศรัทธาในตัวเอง และมีความพยายามไม่สิ้นสุด เหมือนภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ผมเคยดูครับ เรื่อง มีอยู่ว่า พ่อของเด็กไปทำงานเป็นกุ๊กที่ต่างประเทศ เขา ไปตั้งแต่ลูก ๆ ยังไม่เข้าโรงเรียน ลูก ๆ จึงไม่เคยเห็น หน้าพ่อเป็นเวลานาน พ่อได้แต่ส่งจดหมายมาบอกว่า ถ้าลูกคนใดสอบได้ที่หนึ่ง พ่อจะส่งตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

1 คนสำเร็ จ

21


กรุงเทพฯ-อเมริกามาให้เพื่อที่เราจะได้มาพบกัน และ พ่อจะพาลูกไปเที่ยว พ่อไม่คิดว่าลูก ๆ จะทำได้ เพราะผลการเรียน ของลู ก แต่ ล ะคนมั ก เกื อ บเป็ น ที่ สุ ด ท้ า ยของห้ อ งเสมอ แต่ด้วยความพยายามที่เปี่ยมไปด้วยแรงใจที่ว่า หาก สอบได้ที่ 1 พวกเขาจะได้พบพ่อ ในทีส่ ดุ พวกเขาก็สอบ ได้ที่ 1 จริง ๆ และได้บินไปอเมริกา นี่คือตัวอย่างของความฝันที่มีแรงบันดาลใจเป็น ตัวผลักดันจนในที่สุดก็ประสบความสำเร็จได้อย่างที่ฝัน อย่ า ลื ม นะครั บ คนรวย คนจน คน

ธรรมดา หรืออัจฉริยะ ล้วนเกิดจากตัวเอง เป็นผู้กำหนดทั้งสิ้น

22

ฝั น ให้ ไ กล ไปให้ ถึ ง


ความฝันจะเป็นจริงได้ ก็เพราะแสวงหา มิใช่รอคอย เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส เพราะสามารถ มิใช่โชคช่วย ดังนี้แล้ว “ลิขิตฟ้า หรือจะสู้มานะตน”


ฝันสะดุด แต่อย่าหยุดแค่ความฝัน

ความฝัน ยิ่งสูง ยิ่งท้าทาย ยิ่งต้องกล้า และยิ่ง ต้ อ งพยายาม แต่ ก็ ใ ช่ ว่ า ฝั น เล็ ก ๆ แบบพอเพี ย งจะ ราบรื่นเสมอไป ไม่ว่าคุณจะฝันเล็ก ฝันใหญ่ ฝันสูง หรือฝันแบบ พอเพียง ย่อมมีสิทธิ์สะดุดให้อยากล้มเลิกได้ทั้งนั้น สิ่ง สำคัญที่คุณจะไม่หยุดความฝันเพียงเพราะเกิดเดินสะดุด เท่านั้น นั่นก็คือ การหยุดทบทวน ใช้เวลาคิด ไตร่ตรองอย่างรอบคอบบนความ เป็นจริงว่า สิ่งที่เราทุ่มเททำมานั้นมีอะไรที่ผิดพลาดไป บ้าง? เราตัดสินใจผิด เราคิดผิด หรือเราใช้วิธีการที่ผิด แล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เรายังไม่ประสบความสำเร็จ เสียที? 24

ฝั น ให้ ไ กล ไปให้ ถึ ง


อย่าคิดท้อง่าย ๆ สิ่งที่คุณต้อง ท่องให้ขึ้นใจก็คือ ไม่ มี ค นประสบ

ความสำเร็ จ คนใดไม่ เ คยทำ พลาดมาก่อน มีแต่คนที่พลาดแล้ว

ทำใหม่ คิดใหม่ เอาใหม่ เท่านั้นที่จะ ประสบความสำเร็ จ ได้ คุ ณ ไม่ ใ ช่ ค น แรกที่ทำพลาด ทุกคนเป็นเหมือนกัน หมด ต่างกันแค่ว่าคุณจะไปอยู่ในฝาก ของคนไม่ ป ระสบความสำเร็ จ ทั น ที ที่ หยุดทำ หากคุณยังคงมุ่งมั่นแก้ไขข้อ ผิดพลาด แล้วทำต่อไป คุณก็จะได้ไป ยื น อยู่ ใ นกลุ่ ม คนประสบความสำเร็ จ อย่างแน่นอน

1 คนสำเร็ จ

25


ตั้งคำถามกับตัวเองอีกครั้งว่า... “เราฝัน หรือตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้เพื่ออะไร” “ระยะทางทีเ่ ราเดินมาจนถึงวันนี้ มาได้ไกลแค่ไหนแล้ว” “เราอยู่ตรงไหนของความฝันแล้ว” “เหลืออีกเท่าไหร่จึงจะประสบความสำเร็จ” ทุกคำถามตั้งเพื่อให้ตอบไว้เตือนตัวเอง ไม่ใช่ตั้ง คำถามเพื่อตอบให้หมดกำลังใจ ระยะทางจะยาวไกลแค่ ไหนเราก็ไปถึงได้ถ้าไม่หยุดก้าว แต่ถ้าอีกเพียง 5 ก้าว เท่านั้นจะถึงจุดหมาย แล้วเราหยุดเดิน ทำอย่างไรก็ไม่ มีวันไปถึง...จริงไหม? จงตอบตัวเองให้ได้ว่าเราเดินมาไกลแค่ไหนแล้ว และหาหนทางทีเ่ ดินตรงสูเ่ ป้าหมายให้ได้ อย่าเดินทางอ้อม เพราะอาจจะเหนื่ อ ยน้ อ ย แต่ น านกว่ า จะไปถึ ง อย่ า ให้การสะดุดล้มต้องทำให้ล้มเลิกความฝัน เจ็บใส่ยาทำ แผลก็หาย ความฝันก็ไม่ตา่ งกันเจ็บก็พกั แล้วลุกขึน้ เดินต่อ เพราะคุณจะไม่มีวันรู้เลยว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่สู้มาจนถึง วันที่ฝันกลายเป็นจริง 26

ฝั น ให้ ไ กล ไปให้ ถึ ง


ได้ ม ากกว่ า ฝั น ...ผมเป็นคนหนึ่งที่รู้รสชาติ ของการสู้จนประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจ แม้จะไม่ ได้รวยร้อยล้าน แต่ผมได้สัมผัสรสชาติของความสำเร็จ แล้วตามที่ใจต้องการ และผมยังมาได้ไกลเกินฝันเสีย ด้วย จากความคิดที่แค่อยากทำให้ครอบครัวสุขสบาย แค่ พ อมี เ งิ น ใช้ แ บบไม่ เ ดื อ ดร้ อ น วั น นี้ ผ มยั ง ได้ เ ป็ น นักเขียน ได้มองธุรกิจของตัวเองเติบโตมากกว่าที่เคย คิดไว้ และยังมีฝันใหม่ต่อไปเรื่อย ๆ ไม่เคยหยุด และ ผมจะทำทุกฝันของผมให้เป็นจริงให้ได้ วันนี้ผมอาจโชคดีกว่าบางคนที่มีทุนน้อยกว่าผม แต่ ทุ ก ครั้ ง ที่ ผ มเริ่ ม ฝั น อี ก ครั้ ง มั ก เป็ น ฝั น ที่ ผ มต้ อ ง ศึ ก ษา เรี ย นรู้ และหาวิ ธี ท ำใหม่ ด้ ว ยตั ว เองทั้ ง นั้ น ความรู้ผมไม่ได้มีมากมาย แต่ผมยึดหลักคือ ลงมือทำ อย่างมุ่งมั่น และจะไม่ยอมหยุดจนกว่าจะสำเร็จ ผมจะ ทำตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ วันนี้ผมเริ่มนับ 1 อีกครั้ง กับธุรกิจใหม่ที่ผมไม่ เคยมีความรู้มาก่อน ผมจึงไม่ต่างจากพวกคุณทุกคน มากนัก เรามาร่วมกันทำฝันให้กลายเป็นจริง เพื่อที่จะ ได้ไปยืนด้วยกัน ณ จุดของคนสำเร็จกันนะครับ 1 คนสำเร็ จ

27


100 คนคิด 10 คนทำ 1 คนสำเร็จ พรหมมาตร์ ชายสิม


ปัญหากับความสำเร็จ ถ้ า ทำงานแล้ ว ไม่ มี ปั ญ หา แสดงว่านั่นแหละคือปัญหา ปั ญ หามี ไ ว้ ใ ห้ เ ราแก้ เป็ น บททดสอบว่าเราจะไปถึงจุดหมายได้ หรือไม่

ปั ญ หาคื อ บททดสอบ ในการเริ่ ม ต้ น ทำสิ่ ง ใด ๆ ก็ตาม ปัญหามักจะมาเป็นระยะ และอาจมาหลาย ๆ รอบ มาทีละปัญหา หรือมาพร้อมกันหลาย ๆ ปัญหาก็ได้ ควร เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้

1 คนสำเร็ จ

29


ไม่มีใครที่ทำงานแล้วไม่มีปัญหา

หรือเป็นปัญหาที่เกิดจากสภาพจิตใจ

พอปัญหาเริ่มเข้ามา เราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง พร้อมสู้ และมองปัญหานั้นว่าเกิดจากอะไร เราควบคุม มั น ได้ ห รื อ ไม่ ถ้ า เราควบคุ ม ได้ ก็ ค่ อ ย ๆ เริ่ ม มองว่ า สาเหตุของปัญหามาจากสาเหตุใด แล้วแก้ที่ต้นตอของ ปัญหา พยายามอย่าทิ้งปัญหาไว้นาน เพราะจะทำให้ ปัญหารุนแรงขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจมาจากการกระทำ ปัญหาที่เกิดจากการทำงานเราก็หาเหตุแล้วก็ แก้ไข แต่ถ้าเป็นปัญหาที่เกิดจากจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นการ ท้อแท้ การขาดกำลังใจ เป็นปัญหาที่มีความสำคัญมาก อาจถึงขั้นล้มเลิกความตั้งใจได้ คุณต้องให้กำลังใจตัว เองเป็น มันมีข้อคิดที่ดีหลายอย่าง ผมขอยกตัวอย่าง คำพูดนี้อาจจะทำให้คุณดีขึ้น 30

ฝั น ให้ ไ กล ไปให้ ถึ ง


“การทำสิ่งใด ๆ ถ้าทำอย่างตั้งใจ และทำอย่างทุ่มเท ไม่มีทางที่คุณจะล้มเหลว คนที่ล้มเหลวคือคนที่ ความพยายามเหลือน้อย และยืนด้วยตัวเองไม่ได้ต่างหาก”


ปัญหาคือหนทางสู่ความสำเร็จ

เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจากการทำงานหรือการทำ ธุรกิจ พึงคิดเสมอว่าโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จ กำลั ง ใกล้ เ ข้ า มาแล้ ว เพราะปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ก็ คื อ บท ทดสอบคุณเท่านัน้ เองว่าคุณจะสามารถผ่านไปได้หรือไม่ หลายคนพอเจอปั ญ หาก็ เ ริ่ ม ท้ อ ทิ้ ง

เป้าหมายที่วางไว้ แล้วก็หาคำตอบที่เข้าข้าง ตัวเองว่า เราคงทำไม่ได้ เรายังไม่พร้อม เราคง

ทำไม่สำเร็จ หรือคำตอบอีกต่าง ๆ นานา ต่างจากคนที่ประสบความสำเร็จ เขากลับมอง ว่า ปัญหา คือ การท้าทายความสามารถ เพราะคนที่ ประสบความสำเร็จต้องหาวิธีการจัดการกับปัญหาให้ได้ ผมเชื่อว่าเมื่อเราแก้ปัญหาหรือผ่านมันไปได้ ปัญหานั้น จะกลายเป็นประสบการณ์ เป็นพื้นฐานในอนาคตให้กับ ตัวเอง

32

ฝั น ให้ ไ กล ไปให้ ถึ ง


s Succe

จริงๆ แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ที่ใคร หรืออะไรทำให้เรามีปัญหา

เราต่างหากที่ทำให้ปัญหาเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ที่ตัวเราเอง


10 วิธี รับมือกับปัญหา - มองว่าปัญหาเป็นสิ่งน่าท้าทาย - การจะทำอะไรข้อมูลต้องสมบูรณ์ - มองโลกคิดบวก - เป็นนักฟังที่ดี - บันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้น - ลดและควบคุมความเครียด - เรียนรู้ที่จะรับมือกับความเสี่ยง - เรียนรู้วิธีปฏิเสธ - อย่าพยายามเปลี่ยนให้คนอื่นเป็นอย่างที่ต้องการ - อย่าทำหลาย ๆ เรื่องพร้อมกันในเวลาเดียว

34

ฝั น ให้ ไ กล ไปให้ ถึ ง


อดทนเพื่อความสำเร็จ

ถ้ า คุ ณ คิ ด ว่ า ทำตามวิ ธี ก ารและ ขั้นตอนเพียงแค่นั้นก็จะประสบความ สำเร็ จ ได้ โ ดยง่ า ย ที่ ผ่ า นมาผมว่ า

ความสำเร็จก็อยู่ใกล้แค่เอื้อม แต่มีหลายสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นในระหว่างรอความ สำเร็จก็คือ ความเหนื่อยล้า ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ความมุ่งมั่นเริ่มลดลง กำลังใจลดลง รวมทั้งสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาบั่นทอนกำลังใจ ผมจำได้ว่าตอนที่ทำธุรกิจใหม่ ๆ มีหลายครั้งที่ อยากล้มเลิกความตั้งใจ ความรู้สึกนี้มันจะมาทีละช่วง เวลา เหมือนมาเป็นบททดสอบเราเป็นระยะ ถ้ามีจิตใจ ที่เข้มแข็งน้อยก็อาจกลายเป็นผู้แพ้ได้ 1 คนสำเร็ จ

35


เราต้องระลึกเสมอว่า ได้ทำมาเป็นขั้นเป็นตอน แล้ว ผ่านปัญหามาหลายอย่าง ถ้าเราผ่านครั้งนี้ไปได้ อีกก็จะพบกับความสำเร็จ มี ห ลายคนที่ ต อนเริ่ ม ต้ น ก็ ตั้ ง ใจทำ มี ค วาม มุ่ ง มั่ น สู ง แต่ พ อทำไปสั ก ระยะหนึ่ ง เมื่ อ เห็ น ปั ญ หา หรือความสำเร็จมาช้ากว่าที่คิด หรือยิ่งทำยิ่งรู้สึกว่า เมื่อไหร่จะมาถึงสักที จึงอยากเลิกทำ จงจำไว้ว่าระยะเวลาที่จะทำให้สำเร็จไม่ใช่เวลา เพียง 6 เดือน หรือ 1 ปี แต่อาจใช้ระยะเวลา

2-3 ปี หรือยาวนานกว่านั้น

คนที่ ล้ ม เหลวเท่ า ที่ ไ ด้ สั ง เกตดู จ ะเริ่ ม ท้อถอยตอนเริ่มธุรกิจในระยะ 6 เดือน ถึง 1 ปีแรก ช่วงนี้มีปัญหาเยอะ เป็นช่วงที่คุณต้องปรับ ตัวเองให้เข้าใจและเรียนรู้กับสิ่งที่คุณทำ

36

ฝั น ให้ ไ กล ไปให้ ถึ ง


“หากมีใครถามว่า

ทำไมต้องอดทน? จงตอบเขาไปว่า

หากคุณไม่ต้องการลมหายใจ และไม่ต้องการชีวิตแล้ว คุณก็ไม่จำเป็น ต้องอดทนอีกต่อไป”

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง  

ตัวอย่างหนังสือใหม่ พบกันต้นปี 2555 ที่ร้าน 7-11 ทุกสาขา