Page 8

U CENTRU TROUGLA POLEMIKA VUK KARADŢIĆ PREPRODAO STOTINE STARIH SRPSKIH KNJIGA STRANCIMA (Izvod iz teksta Dalibora Drekića, objavljenog na sajtu Vidovdan) Vuk Stefanović Karadţić bio je veoma revnostan u sakupljanju starih srpskih rukopisnih i štampanih knjiga, ali ne da bi načinio dragocenu zbirku, nego da bi ih prodavao strancima i od tog novca ţiveo. Manji deo rukopisa je dobijao na poklon ili u zamenu za svoje spise i ruske crkvene knjige, a najveći deo je otkupljivao „na prevaru, za male pare, po srpskim manastirima“, a zatim ih prodavao po znatno većim cenama. U pitanju je blizu hiljadu starih srpskih rukopisnih i štampanih knjiga koje je Vuk uz pomoć organizovane mreţe saradnika u Srbiji preprodao pojedincima i institucijama u Nemačkoj, Austriji i Rusiji. U tom poslu imao je veoma razgranatu mreţu pomagača ili sakupljača u Srbiji, Crnoj Gori i širom srpskih prostora. MeĎu pomagačima bili su Vuk Vrčević i kotorski sveštenik Vuk Popović. O tome da je Vuku preprodaja starih srpskih knjiga i rukopisa bila osnovni izvor prihoda pisao je i Stanoje Stanojević. Stare rukopise i knjige prodavao je po Nemačkoj, Austriji i Rusiji i pojedincima poput M. Pogodina i A. Šiškova i institucijama poput ruske i berlinske akademije, bečke dvorske biblioteke, Rumjancovskog muzeja… Danas u Berlinu postoji velika biblioteka koja nosi ime Vuka Karadţića, zbog toga što njen fond čine upravo one srpske knjige koje је Vuk preprodao. Austrijska biblioteka takoĎe sadrţi veliku zbirku srpskih rukopisa zahvaljujući Vuku Karadţiću. A reč je o blizu hiljadu starih i vrednih knjiga koje predstavljaju veliko kulturno bogatstvo srpskog naroda. Na primer; jedan od četiri primerka Rujanskog četverojevanĎelja, raĎenih ksilografijom ili ručnim rezbarenjem u drvetu koje je Vuk poklonio Pavelu Josifu Šafariku danas se čuva u Pragu. Vuk Karadţić je samo od oktobra 1846. do marta 1854. godine, ruskom profesoru i kolekcionaru Mihailu Pogodinu prodao starih knjiga za oko 9.430 rubalja. U pošiljci od 22. juna 1847. godine Vuk je izmeĎu ostalih knjiga poslao: Triod posni (Venecija, 1561), Pentikostar (Venecija, 1561), Psaltir (Cetinje, 1495), za koje Pogodin kaţe da su prekrasne, a za dva zbornika (Venecija, 1538. i 1563), Triod posni (Venecija, 1551) i Psaltir (Venecija, 1638) da su odlično očuvane.

8

Profile for Prozaonline

Balkanski-trougao-8  

Balkanski-trougao-8  

Advertisement