Page 15

Чекала је да „ова“ - како ју је звала, прикупи бакшиш од сулудог плеса по кафанским столовима и одвезе је кући. Са друге стране је уживала гледајући је како се мучи са својом боцом за кисеоник, док су напуштале ову и ишле у другу кафану. Знала је... Мржња је двострана, презир је узвраћен, али оне не могу једна без друге а „бабускера“ како ју је још звала, ипак је знала да организује посао. Све што је требало јесте вртети задњицом, трести грудима и допуштати. Увек допуштати све и ништа... Драгана Симић Srđan Simeunović Sendan

SUDBINA Jedan poznati austrijski pisac je u svom eseju (ili moţda kratkoj priči) napisao da u Beču postoji najve}e groblje vrhunskih stvaralaca, duhovnika kojima nije bilo dozvoljeno da svoje grandiozno delo ustupe ljudima na kori{}enje, zbog raznoraznih slabosti onih, koji odlu~uju o sudbini dela. [ta iz bahatosti, a {ta iz sujete ili mo`da neke druge ljudske bole{tine. Na`alost, taj pisac je umro, zabraniv{i svim austrijskim izdava~ima da {tampaju njegova dela, na {ta je reakcija be~kih birokrata bila vrlo neinventivna. Smatrali su ili (samo) lagali, da je u pitanju samoljublje, nepoznavanje `ivota, bolest koja mu je naru{ila zdravlje. I ko zna {ta jo{. Takvu teoriju prihvatio je i recenzent jedne od njegovih knjiga, pripremljene za jugoslovensku ~itala~ku javnost, zna~i, u pitanju je bio beogradski birokrata. Kad bih mogao da se vratim unazad i makar pred samu smrt ute{im tog pronicljivog ~oveka, da mu ka`em da i u drugim evropskim metropolama ima sli~nih groblja, a negde kao, na primer, u Beogradu mo`da ~ak nekoliko njih. Jedan od na{ih umetni~kih ubica je verovatno i gore pomenuti kriti~ar, kome je bilo mnogo lak{e da sve pripi{e slabosti pisca, a ni za tren da posumnja u nezrelost i iracionalnost sudija zadu`enih za egzikuciju onih, koji su mo`da talentovaniji.

*** Miloš Nastić

DOBA PAMFLETA Jedna velika glava već par dana davi stari prozor moga komšije. Neko novo doba donijelo pamflete plakate. Jedan takav sa umnom porukom "POBJEDA" protego se duţ cijele kuće u više primjeraka. No, neka razuzdana djeca pobucaše ga jedne noći. Glava se pocijepala na pola, ostade nabreko podvoljak i nosurda... a od POBJEDA ostalo da visi moţeš misliti šta? ... " BJEDA". Bijeda novog doba doba pamfleta...

15

Profile for Prozaonline

Balkanski-trougao-8  

Balkanski-trougao-8  

Advertisement