Page 51

Proximus in een oogopslag

Compliance en bedrijfsethiek zijn als het ware onze exploitatievergunning. We verwachten dat onze medewerkers en filialen onze waarden en normen delen en gestalte geven.

KPI Aantal inbreuken op de policy’s/Gedragscode onderzocht door het departement Investigations Aantal gevallen van klokkenluiden

Bij Proximus willen we niet voor ethische dilemma’s worden geplaatst en treffen we de juiste maatregelen om te garanderen dat onze activiteiten correct verlopen. Dit betekent in de eerste plaats een duidelijk governancemodel, conform de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (‘de wet van 1991’). Dit governancemodel staat beschreven in het deel ‘Governance’.

Resultaat 2018

Resultaat 2017

29

52

7

7

Omdat correct zakendoen ook een persoonlijke aangelegenheid is, houden we ons niet alleen aan de wet, maar willen we dat elk van onze medewerkers weet welk gedrag wel en niet geoorloofd is. Daarom heeft Proximus in 2016 een nieuwe Gedragscode goedgekeurd, die van toepassing is op alle werknemers. Tot hiertoe heeft 93% van de werknemers van Proximus een verplichte opleiding gevolgd over de toepassing van de

We hebben aparte policy’s voor corruptiebestrijding en fraude, belangenconflicten en mededinging. Corruptie vormt een bedreiging voor de bedrijfsactiviteiten en de maatschappij in het algemeen. Naast oneerlijke mededinging kan dit ook ongewenste gevolgen hebben voor de persoon in kwestie, zoals chantage of gevangenisstraf. We zien onze procedures ter bestrijding van corruptie niet enkel als een wettelijke verplichting en een morele plicht, als verantwoordelijk bedrijf nemen we een krachtig standpunt in tegen corruptie. Proximus volgt op dat vlak een nultolerantiebeleid. Bij belangenconflicten zijn bovendien ook persoonlijke overwegingen in het spel die een impact kunnen hebben op het oordeelkundig vermogen en uiteindelijk op beslissingen. Belangenconflicten zijn dus zoveel mogelijk te vermijden. Eerlijke en open concurrentie tussen bedrijven, alsook zakendoen op een neutraal speelveld zijn belangrijk voor de maatschappij in het algemeen en dragen bij tot het welzijn van iedereen. Daarom

staan we achter eerlijke en open concurrentie op al onze markten, via mededinging die gebaseerd is op goede producten en diensten tegen de juiste prijs. Al deze policy’s en de bijbehorende verantwoordelijkheden voor onze medewerkers worden beschreven in onze Gedragscode. Er gelden krachtige sancties en procedures in geval van incidenten, zoals klokkenluidersprocedures. In 2018 behandelden we zeven gevallen van klokkenluiden. Tot slot is het eerbiedigen van de mensenrechten voor ons een fundamentele waarde. Mensen hebben het recht om met respect, zorg en waardigheid te worden behandeld. De bedrijfspraktijken van Proximus kunnen enkel duurzaam zijn als we de fundamentele mensenrechten respecteren en diversiteit en culturele en andere verschillen naar waarde weten te schatten. Onze Gedragscode (die elke medewerker dient te kennen), waarden en gedragingen zijn geïnspireerd door fundamentele principes, zoals die van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.

*Materialiteitsmatrix p. 27

50

Proximus Groep Jaarverslag 2018

Duurzaamheid

5

principes van de Gedragscode. Daarbovenop hebben we ook diverse interne policy’s.

Governance en Compliance

Relevant thema *:

We zullen nooit compromissen sluiten over de manier waarop we zakendoen omdat dit onze vitale rol in de samenleving definieert. We evalueren voortdurend onze principes, beleidslijnen en procedures en gaan zelfs verder dan wat vereist of verwacht wordt. Dit garandeert dat onze governance en ethiek niet alleen de wettelijke maar ook de maatschappelijke verwachtingen weerspiegelen.

Bijlagen

Correct zakendoen

Profile for Proximus

Proximus jaarverslag - 2018  

Proximus jaarverslag - 2018