Page 1


Namesto uvoda – po(iz)ziv organizacijam v Pomurju! Brošura, ki ste jo vzeli v roke, naj bo prikaz, da društva in zavodi, uspešno pripravljajo in izvajajo projekte. Prav tako naj bo vodilo, za iskanje novih idej, ki bodo rodile nove projekte in s tem motivirale ustvarjalnost določenih skupin ali društev. Obenem bo prispevala, svoj kamenček v mozaiku ustvarjanja današnjega človeka za boljši jutri. Vsebina, ki je predstavljena v brošuri je rezultat javnih predstavitev projektov in organizacij. Ker smo v nekaterih primerih naleteli na zanimive projekte, ki so bili izvedeni v preteklosti in na uspešne zgodbe nevladnih organizacij, smo jih namenoma vključili, čeprav naj bi brošura bila namenjena projektom leta 2008. Zavedamo se, da je najpomembnejši »projekt« nevladnih organizacij, njihovo delovanje in razvoj, ki se odraža v skozi obdobje.

Pričakovanja, ki se nam postavljajo ob pripravi brošure so predvsem povečan interes nevladnega sektorja za vključevanje v projekte in projekta partnerstva. Ob tem naj poudarim, da LRF za Pomurje, kot Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja, nudi vso potrebno podporo v procesu priprav in izvedbe projektov. Ta podpora je lahko informiranje o aktualnih razpisih, povezovanje, iskanje ustreznih idej in sestavljanje partnerstev, usposabljanje in pomoč pri pripravi projektnih predlogov, kot tudi celovita podpora pri izvedbi projektov. Obiščite nas na www.lrf-pomurje.si ali na sedežu LRF za Pomurje v Martjancih 36 oziroma na naših dislociranih enotah! Bojan Vogrinčič predsednik uprave LRF za Pomurje


Društvo za prepih znanja in informacij VÖTER Projekt »EKOMI®«

Društvo za prepih znanja in informacij Vöter je bilo ustanovljeno v letu 2004. Od tedaj so izpeljali številne projekte katerih namen je ponuditi mladim in vsem drugim v Pomurju, čim več znanja in informacij na drugačen, manj neformalen način, jih vzpodbuditi k razmišljanju, jim omogočiti udeleževanje na različnih delavnicah, jih motivirati za aktivno delovanje v lokalnem okolju in za povezovanje na regionalni, državni in mednarodni ravni, jim dati možnost za soudeležbo v javnih debatah in okroglih mizah, kjer lahko izrazijo svoj probleme in želje.

vodi do zanimivih pridobitev, ena teh je tudi priložnost sodelovanja mladih na delavnicah medijskega področja. Projekt EKOMI® je rezultat že nekaj časa prisotnih opozoril s strani naravovarstvenikov, ki se nanašajo na posledice naših nepre­ mišljenih in nepotrebnih dejanj. Ozračje v Sloveniji se tako kot po celem svetu segreva. Ena izmed posledic je taljenje ledu. Poleg tega pa ekstremne vremenske in podnebne razmere vplivajo na pomanjkanje pitne vode

Društvo Vöter v posameznih projektih sodeluje tudi z drugimi društvi, javnimi skladi za kulturno dejavnost (v Pomurju) in zvezami kulturnih društev, zavodi, mladinski klubi, osnovnimi in srednjimi šolami v Pomurskem prostoru. Pridruženi so mreži 12tih evropskih držav „European Youth4Media Network“ e.V., katera združuje delo mladih na področju medijev in katere partnerji mladim omogočajo oz. jih spodbujajo, da aktivno sodelujejo v civilni družbi. To partnerstvo 4


in padavin, ter vse pogostejše pojave ko so: potresi, neurja, poplave, orkani, požari ipd.

pripadnost na sebi nosi odgovornost za obstoj sveta.

V Društvu za prepih znanja in informacij Vöter so se odločili in so najmlajšim (osnovnošolcem) pripravili vrsto aktivnosti in jih tako usmerili v smer varovanja okolja. Pomembno in skrajno smotrno je, da so o tej problematiki informirali, izobražali in ozaveščali tudi celotno javnost, saj vsak posameznik, ne glede na starost, raso, nacionalnost in kakršnokoli drugo

Namen projekta je bil mladim prikazati črno prihodnost, ki nas morebiti čaka, če ne bomo spremenili svojih navad in poskrbeli za svet. V okviru projekta so izvedli delavnice in sicer:  Osnovni šoli II v Murski Soboti - Biotska raznovrstnost  Osnovni šoli Puconci - Obnovljivi viri energije  Osnovni šoli Velika Polana Onesnaževanje in varovanje okolja V Društvu Vöter se vrstijo številne aktivnosti v okviru drugih projektov kot so »POLITIKA IN MLADI« »ROMA AMONG US«, del teh se izvaja na prostovoljni ravni v vse splošno korist mladih. Ti pridobivajo na izkušnjah iz področij, ki jih zanimajo, kvalitetno preživetem prostem času, družabnem življenju in novih poznanstvih. Podrobneje o društvu in aktivnostih lahko izveste na spletni strani www.drustvo-veter.com. 5


ROMSKO ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO MLADOST Projekt »Računalnik – orodje za zmanjševanje razlik«

ravni. Večina Romov si nakup računalnika ali obiska računalniških delavnic ne more privoščiti, zato ni seznanjena s prednostmi, ki jih nudi njegova uporaba. Osnovni namen projekta je bil, da dobi romska populacija priložnost, še posebej romske ženske, da z uporabo računalnika in interneta pridobijo dodatna znanja, ki jim bodo omogočala lažje in hitrejše pridobivanje informacij, dopisovanje, izmenjavo mnenj, izobraževanje in vključevanje v družbo.

Romsko športno kulturno društvo je bilo ustanovljeno leta 2006 z namenom spodbujati mlade Rome k druženju in aktivnemu preživljanju prostega časa, predvsem pa na tak način druženja izvajati tiste aktivnosti, ki bi pripomogle k zmanjševanju razlik med romsko in neromsko populacijo v smislu povezovanja med njimi na različnih nivojih. V okviru projekta Računalnik – orodje za zmanjševanje razlik so se lotili reševanja specifičnega problema. Romske ženske so namreč zapostavljene kot posebna ciljna skupina, istočasno je njihov položaj marginaliziran tudi znotraj romskih skupnosti. Enako velja tudi na področju informacijske pismenosti. Ženske namreč razumejo moderno tehnologijo kot kulturni kod, ki je konstruiran skozi tipično moške dejavnosti in je zato namenjen predvsem izpolnjevanju moških potreb. Položaj romske skupnosti je v Pomurju relativno ugoden, velja pa, da je informacijska pismenost, dostop do računalnika, njegova uporaba in uporaba interneta na zelo nizki

Cilji projekta: - z opravljeno anketo analizirati uporabo in dostopnost računalnika in interneta med romsko populacijo, še posebej med romskimi ženskami, - z anketo pridobiti informacijo, kakšen je razkorak v uporabi računalnika med moškimi in ženskami znotraj skupnosti in ali obstaja pripravljenost romskih žensk za tovrstno izobraževanje, - z izvedbo računalniško delavnico prikazati praktično uporabo računalnika in interneta, 6


- s pridobljenim znanjem romskih žensk omogočiti konkurenčnost na trgu delovne sile. Podrobneje o društvu in ostalih aktivnostih lahko izveste na spletni strani www.drustvomladost.lrf-pomurje.si.

- spodbuditi informacijo pismenost med romskimi ženskami, - odpraviti strah pred uporabo sodobnih tehnologij, - z uporabo računalnika povečati pretok informacij, - ozaveščanje romskih žensk o njihovih pravicah, - s skupnim izvajanjem računalniške delavnice spodbujati enakopravnost in sodelovanje med spoloma 7


Kulturno – turistično društvo Černelavci Projekt »Pozdrav jeseni«

KTD Černelavci je prostovoljno, samostojno, nepridobitno društvo katerega osnovno pos­ lan­stvo je razvoj kulturnega dogajanja v kraju Černelavci in širše, vzpodbujanje turistične dejavnosti v lokalnem okolju, vzpodbujanje okoljskih zavesti in promocija kraja Černelavci. Društvo aktivno deluje od leta 2003. Projekt zajema izvedbo 3 dnevne prireditve Pozdrav jeseni in sicer na naslednje teme: - POZDRAV NARAVI - EKO DAN. V okviru tega dneva je potekal bogat kulturni program, predvsem glasbeno obarvan. Ekološko pridelana hrana je tudi pomembna naravna vrednota Pomurja. Ta dan bodo aktivnosti usmerjene na promocijo ekološko pridelane hrane, načina priprave, degustacija ekološko pridelane hrane itd. Z izvedbo programa so se spodbujale okoljske dejavnosti, prostovoljstvo in turistično dogajanje.

poznajo meja. Ljudi zbližujejo, razvedrijo in osrečijo. Ta dan so bile aktivnosti posvečene ljudski glasbi in plesu. Preko ljudske glasbe se bo spodbujalo prostovoljstvo in turistično dogajanje. - POZDRAV TEHNIČNI DEDIŠČINI - BILO JE NEKOČ. Ta dan, so aktivnosti potekale v smeri predstavitve in promocije kmečkih in drugih opravil iz preteklosti s pomočjo starodavnih orodij, strojev in prevoznih sredstev. Organiziran je

- POZDRAV GLASBI - GLASBA JE KOT ČLOVEK, KI ZNA ČUTITI. Ljudska pesem, ljudski plesi, ljudske viže družijo ljudi in ne 8


bil bogat glasbeno kulturni program. S predstavitvijo tehnične dediščine so se vzpodbujali prostovoljstvo in obenem turistično dogajanje v območju. Splošni cilji prireditve, ki so bile doseženi: - dolgoročno ohranjevanje in širjenje prepoznavnosti ljudskih pesmi in ljudskega plesa, - spodbujanje prostovoljstva, - uveljavitev druge lokalne glasbe, preko nastopov relativno neuveljavljenih glasbenih izvajalcev, - izboljšanje sodelovanja z drugimi društvi v MO Murska Sobota, - razvoj in pospeševanje turističnega dogajanja v lokalnem okolju, - dvig zavesti o pomembnosti kulture kot mostu med ljudmi različnih prepričanj, nazorov, verstev... - širjenje ljudskih pesmi in plesa med starostne populacije, - promocija ljudskih plesov in pesmi, - promocija društev, ki se ukvarjajo z ljudsko glasbo in plesom,

- vpetost in medsebojno spoznavanje nastopajočih in obiskovalcev, - prenos in izmenjava izkušenj med nastopajočimi. Podrobneje o društvu in ostalih aktivnostih lahko izveste na spletni strani www.ktdcernelavci.lrf-pomurje.si.

9


KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO MOŠČANCI Projekt »Mladi in živa kulturna dediščina za mlade Slovence v tujini« Ta zadnja bo letos slavila 10 let delovanja, ker so uspeli s stalnim vključevanjem mladih obdobje delovanja skupine podaljšati za razliko prejšnjih, ki izhajata iz obdobja petdesetih in šestdesetih let in sta delovali vsaka po 3-4 leta. V filmu so predstavljene 3 generacije plesalcev, od katerih so prvi že toliko stari, da je zadnja priložnost, da se posname nekaj naučenih korakov. Zato njihov namen, da že letos posnamejo in v živo predstavijo način plesa s ciljem, da ostane ta predstavitev trajno zabeležena kot filmski posnetek in bo tudi po nekaj letih verodostojen dokaz o načinu plesa, o plesalcih, o oblačilnem videzu skupine in o načinu učenja za vse, ki bi se tudi po delovanju sedanje skupine želeli spoprijeti z nalogo ohranjanja žive kulturne dediščine znotraj Krajinskega parka Goričko. Ker je bil v okviru projekta organiziran tudi obisk izseljencev v Kanadi imajo mladi možnost, da poleg kulturne dediščine v medsebojnem sporazumevanju spoznavajo in se učijo tudi jezika drug drugega ali se v teh znanjih izpopolnjujejo. Domača skupina angleškega

Kulturno turistično društvo deluje od leta 2006. V tem času je bilo izvedenih precej aktivnosti z namenom ohranjanja kulturne dediščine, razvoja kulture, pospeševanje in promocija turizma in urejanje okolja. Najpomembnejša dejavnost društva je folklora, nič manj uspešni pa niso v projektih razvoja podeželja. Aktivno delujejo v snovanjih CRPOV-a in se tudi sedaj vključujejo v vse aktivnosti na Goričkem, ki imajo namen ustvariti boljše pogoje za bivanje na tem delu Slovenije. Poleg organizacije prireditev s kulturno vsebino organizirajo tudi programe, ki ohranjajo tradicijo območja na katerem delujejo, izvajajo tudi pohodniške in sprostitvene programe po poteh, ki so jih začrtali in uredili. Aktivno se vključujejo v programe drugih zvez in podjetij, ki delujejo v našem okolju. Projekt Mladi in živa kulturna dediščina za mlade Slovence v tujini je usmerjen v predstavitev folklornih plesov, s katerimi se v Moščancih ukvarjajo že tri generacije. 10


in mladi Slovenci v Kanadi slovenskega. Vzpostavljeno je bilo precej prijateljskih vezi med mladimi, ki bodo trdnost povezave med Slovenci doma in izven meje samo ĹĄe poveÄ?ali.

11


ZVEZA TABORNIKOV POMURJA Projekt »Izziv prihodnosti«

Zveza tabornikov Pomurja je bila ustanovljena 24. marca 2003 in nadaljuje tradicijo povezovanja pomurskih taborniških rodov, ki se je začela kmalu po ustanovitvi Zveze tabornikov Slovenije leta 1951.

delujejo s podobnim namenom, kot ZTP, ter z organi lokalne in državne uprave, drugimi organizacijami in drugimi, ki nam pri tem lahko pomagajo. Projekt Izziv prihodnosti je nastal iz želje, da bi mladinske organizacije in tudi mladi v čezmejni regiji bolje in več sodelovali. Projekt je skozi usposabljanja, mednarodno konferenco, mladinski festival in druge aktivnosti skušal doseči zastavljeni cilj, to je trajnejše sodelovanje med mladimi iz Slovenije in Madžarske. Vzposta­ vljeno trajno sode­ lo­vanje so m l a­ d i n s k e orga­nizacije iz regije in par tnerjev, ki so bile vključene že pri pripravi p r o j e k t a , nadgradili z vključeva­

Zveza tabornikov Pomurja izvaja različne dejavnosti in naloge: • organizira in usklajuje izvajanja osnovnega vzgojnega programa; • organizira tečaje za vzgojo taborniških vodij in drugih kadrov, ki jih potrebujejo za delo rodovi in ZTP; • organizira aktivnosti v naravi in aktivnosti, povezane z varstvom okolja; • organizira športne, kulturne in zabavne aktivnosti; • organizira druge aktivnosti, ki pripomorejo k uresničevanju namena in ciljev rodov; • organizira promocijske aktivnosti za popularizacijo rodov, ZTP, ZTS in taborništva, ter izdaja različne publikacije. Sodelujejo z drugimi mladinskimi organizacijami v Sloveniji in tujini, ki 12


njem drugih organizacij, ki so bodisi mladinske ali se ukvarjajo z mladisko tematiko, ob zaključku projekta potrdile s podpisom skupnega pisma o nameri sodelovanja tudi v prihodnje. Da bo duh projekta živel tudi naprej, dokazuje sodelovanje mladinskih organizacij pri pripravi prihodnjih aktivnosti in projektov, ki nastajajo ob zaključku projekta. Podrobneje o društvu in ostalih aktivnostih lahko izveste na spletni strani http://ztp. rutka.net.

13


Društvo INICIATIVA Slovenija Projekt »Podjetništvo – priložnost za mlade«

Društvo iniciativa Slovenije je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje pristašev razvoja Pomurja in Slovenije, ki sloni na temeljnih protestantske etike na področju gospodarstva, kmetijstva, izobraževanja, obrtništva v vseh njenih pojavnih oblikah. Društvo se zavzema za aktivno sodelovanje gospodarstva, kmetijstva in obrtništva z Evangeličansko cerkvijo in sicer na področju etike, razvoja ter odnosa do narave in sočloveka. Poseben poudarek Društva iniciativa Slovenije je na delu z mladimi. Društvo iniciativa Slovenije je član mednarodne organizacije Iniciative e.V. s sedežem v Nemčiji. Projekt »Podjetništvo – priložnost za mlade« je bil namenjen razvoju podjetnosti, ustvarjalnosti in kreativnosti med mladimi v Pomurju. Mladi so spoznavali pozitivne vrednote podjetništva. Mladi so tudi vzpodbujeni, da pripravijo in predstavijo svoje podjetniške ideje. Z izvajanjem programa so uporabnikom zagotovili: 14


- dvig podjetniške kulture in podjetniške zavesti med mladimi, - spoznavanje pozitivnih vrednot podjetništva med mladimi, - promocija in animacija podjetništva med mladimi, - povečanje prepoznavnosti protestantske etike. Izvedel se je seminar, predstavitev podjetniških idej mladih, izvedba informativne oddaje o podjetništvu za mlade. Podrobneje o društvu in ostalih aktivnostih lahko izveste na spletni strani www.iniciativa. lrf-pomurje.si.

15


Društvo gibanje za mladino Projekt FRISK - Festival računalništva in sodobnih komunikacij Gibanje za mladino je mladinska iniciativa, ki si prizadeva za vzpostavitev kvalitetnejšega ter bolj stimulativnega okolja za mlade. Gibanje sestavljajo pretežno mladi, ki živijo in ustvarjajo v okolju Murska Sobota. Akterji gibanja so dobro seznanjeni s potrebami, željami, problemi in načini kako pristopiti do mladih. S svojim delovanjem želijo prispevati h kvalitetnejšemu delovanju pri reševanju mladinske problematike. Pri tem pa je pri reševanju mladinske problematike vedno potrebno paziti na to, da je pri reševanju dosežen širok konsenz vseh mladinskih akterjev, prostovoljcev, mladinskih organizacij ter navsezadnje tudi samih uporabnikov. S prirejanjem takšnih in podobnih dogodkov ter projektov so si člani gibanja pridobili veliko izkušenj na področju organizacije, reklamiranja, koordinacije, vodenja, komunikacije. Sposobni so tudi konceptualno zastaviti problem ter ga preko dialoga in javne debate rešiti oziroma obrniti v korist mladih. Projekti pa se niso ponašali samo z medijsko odmevnostjo, ampak, kar je še bolj pomembno, so se rešitve z okroglih

miz vedno tudi dejansko aplicirale v lokalnem okolju. Tako so se učinki in pozitivne prakse okroglih miz vedno neposredno prenašale tudi v okolje Mestne občine Murske Sobote. Najodmevnejši projekt društva je Festival računalništva in sodobnih komunikacij - FRiSK, ki je letos potekal že drugič in postaja tradicionalen. Gre za dogodek, ki ga je v murskosoboškem gradu obiskalo več kot 2000 obiskovalcev, doživel je preko 40 medijskih objav lokalnih in nacionalnih medijev in ugodne odzive udeležencev festivala. To prispeva k zasledovanju vizije festivala - postati eden izmed osrednjih IKT festivalov v tem delu Evrope. Organizatorji festivala želijo dogodek prikazati kot prostor druženja, mreženja in izobraževanja za stroko ter poslovno javnost, v širši javnosti pa vplivati na popularizacijo informacijsko komunikacijskih tehnologij v regiji, državi in širše. Pri pripravi festivala sodelujejo z lokalnimi, slovenskimi ter svetovno znanimi podjetji iz področja informacijskih tehnologij in sodobnih komunikacij ter drugimi najboljšimi slovenskimi podjetji, mediji, 16


društvi in izobraževalnimi institucijami. Cilji festivala so tudi: pospešiti razvoj informacijskih tehnologij, seznanjanje širše javnosti s prednostmi, ki nam jih le-ta prinaša ter vzbujanje zanimanja mladih za študij tehniških smeri, ob tem pa druženje predstavnikov podjetij z najperspektivnejšimi mladimi kadri. Društvo je tudi izdajatelj sobotainfo.com, ki je neodvisen, brezplačen spletni medij, katerega poslanstvo je s svojim delovanjem v veliki meri prispevati k večjemu lokalnemu osveščanju, informiranosti in regionalnemu razvoju. gre za regijski spletni medij, ki skrbi za splošno in predvsem mladinsko informiranost Pomurcev. Podrobeje se lahko o projektih seznanite na spletnih naslovih www.sobotainfo.com in www.frisk.si.

17


MOZAIK – Društvo za socialno vključenost Projekt »Mreža ekosocialnih kmetij – Bio net«

pogoje za ustanovitev institucij, ki bodo zagotavljale njihovo trajno zaposlovanje.

Društvo Mozaik je humanitarno, prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki s svojim delovanjem aktivno posegajo na področje socialnega vključevanja invalidov in drugih oseb iz najrealnejših družbenih skupin. Skupna značilnost vseh projektov, Ki jih izvajajo je: - razvoj perspektivnih dejavnosti na podro­čju ekologije ter naravne in kulturne dediščine, - povečevanje usposobljenosti in delovne zmožnosti invalidov za zaposlovanje v razvojno perspektivnih dejavnosti, - ustanavljanje in razvoj institucij, ki v segmentu socialne ekonomije zagotavljajo trajno zaposlovanje oseb in ranljivih družbenih skupin. Opisane dolgoročne cilje dosegajo po korakih, z izvedbo posameznih pro­jek­tov manjšega obsega, ki pa jih pove­zujejo enotno poslanstvo na področju zapo­slovanja in socialnega vključevanja invalidnih oseb. Za njimi je že več uspešnih projektov s pomočjo katerih so dvignili delovno usposobljenost invalidov, hkrati pa zagotoviti tudi materialne

Namen projekta »Mreža ekosocialnih kmetij – Bio net« je bil vzpostavitev mreže ekosocialnih kmetij, ki bodo okrepile sodelovanje med regijami na področju ekološkega kmetijskega in predelave kakovostnih prehrambenih izdelkov ter zagotovitev pogojev za izboljšanje zaposljivosti oseb iz ranljivih družbenih skupin v teh dejavnostih.

18


S projektom so povezali razdrobljene majhne proizvajalce prehrambenih izdelkov, jih usposobili za proizvodnjo z višjo dodano vrednostjo in zagotovili odprtje novih de­ lovnih mest za ranljive družbene skupine v dejavnostih ekološkega kmetijskega in predelave kakovostnih prehrambenih izdelkov.

19


Bistra Hiša - Smart House Projekt »Projekt NIMSEC«

Bistra hiša, zavod za raziskovanje in trajnostni razvoj Martjanci – Smart House. Glavno poslanstvo zavoda je opravljanje razvojne, raziskovalne, izobraževalne, promocijske, pospeševalne in svetovalne dejavnosti na področjih: • gospodarskega in duhovnega razvoja ljudi ter krepitve njihove blaginje, • trajnostne rabe razpoložljivih virov, • integracije in povezovanja strokovnjakov ter institucij z različnih razvojnih, znanstvenih in izobraževalnih področij ter • razvoja in podpore razvojno raziskovalnega dela, novih tehnologij in postopkov, razvoja podeželja, ohranjanja in varovanja naravne in kulturne dediščine ter zagotavljanja razvoja in trajnosti človeških, naravnih, energetskih, informacijskih, kulturnih in drugih virov.

poslanstvom in dejavnostmi odkupila stavbo bivše šole in jo trajnostno ter ob upoštevanju visokih kulturno zgodovinskih kriterijev obnovila. Ta poslovna zgradba je v marsičem zgled za druge investitorje. Tako glede učinkovite rabe virov, kot glede tehnološke opremljenosti, upoštevanja kulturno zgodovinskih obnovitvenih kriterijev, uporabi tradicionalnih materialov…! Projekt NIMSEC (Novel and Integrated Model For Sustainable Energy Communities), je namenjen premostitvi ovir med strateškimi dokumenti in izvedbo konkretnih projektov s področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije na lokalni ravni. V projekt so vključeni partnerji iz Slovenije, Španije, Bolgarije in Hrvaške. Osnovni cilj projekta, ki je namenjen lokalnim skupnostim, industrijskim in kmetijskim subjektom ter združenjem inženirjev in inštalaterjev ter študentov na študijih povezanih z energetiko, je izboljšanje energetske učinkovitosti na lokalni ravni in povečanje deleža energije, pridobljene iz obnovljivih virov.

Zavod Bistra hiša – Smart House Martjanci je neprofitna in nevladna organizacija s sedežem v Martjancih, kjer je za svoje potrebe in za potrebe organizacij in institucij s podobnim 20


Omenjeni cilj bo dosežen z naslednjimi ukrepi: • analizo energetskih bilanc občin, • oblikovanjem modela energetsko trajnostnih občin s strategijo izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in pilotnih aktivnosti, ki med drugim vključujejo tudi postavitev t.i. pametne energetske hiše, • izvedbo konkretnih tržnih ukrepov s sporazumi in zavezami na treh strateških področjih, tj. v lokalni in regionalni upravi, v industriji in kmetijstvu ter širši skupnosti, • on-line izobraževanjem, namenjenim inženirjem, energetikom in drugim zainteresiranim posameznikom, ki ga bo v vseh državah partnerjev projekta izvedla

tehnična fakulteta Univerze v Salamanki (Španija), • izvedbo promocijskih in ozaveščevalnih aktivnosti. Rezultati projekta, med njimi tudi model energetsko trajnostne občine oz. priporočila za uvedbo in izvajanje energetsko trajnostnih aktivnosti v občinah so dostopni tudi na spletni strani projekta www.nimsec.info, podrobnejše informacije o zavodu pa lahko najdete na spletni strani zavoda www. bistrahisa.si.

21


ŠPORTNO REKREACIJSKO DRUŠTVO PAINTBALL KLUB NO LIMITS Projekt: Adrenalinski športi V Športnem rekreacijskem društvo je včlanjenih 29 članov, ki pri delovanju društva aktivno sodelujejo. Društvo deluje že več kot pet let. Program društva se vrti okrog številnih adrenalinskih športov kot so Paintball, Airsoft, Lokostrelstvo, Rafting, Kolesarjenje, Kenjoning, Orientacijska tekmovanja, Prežietje v naravi itd.

EZNO- ekstremno zimsko orientacijo, katere se udeležujejo tako pripadniki policije, vojske ter ostali zainteresirani. V sklopu društva prirejajo tudi številne tematske turnirje v paintballu, katerih se lahko udeleži tudi do 62 udeležencev. Na razpolago imajo večje število poligonov, ki so prirejeni za različne tematske igre. Društvo razpolaga z najnovejšo in okolju prijazno opremo. Za varnost je poskrbljeno z uporabo vse potrebne varnostne opreme in sodniško nadzorovanimi igrami.

Društvo sodeluje z različnimi organizacijami katerim pomagajo z njihovimi izkušnjami in znanji, ki so si jih pridobili na različnih področjih svojega delovanja. Vse dejavnosti s katerimi se ukvarjajo se večinoma dogajajo v naravi, na katero so še posebej navezani. Društvo v določenih obdobjih pripravlja

Ob našem večletnem delovanju se trudimo, da bi povečali zainteresiranost ljudi za nove vrste športa, ki se izvaja v velikem sožitju

22


z našo naravo. Tako omogočamo ljudem, da svoj prosti čas preživijo kvalitetno in na zdrav način. Veliko dodatnih informacij s fotografijami najdete na spletni strani društva www. paintball.si.

23


Turistično društvo MARTIN Projekt »Kjer živimo z naravo«

nordijska hoja, pohodi, med ulične igre in podobno, kjer se predstavlja društvo in s tem privablja nove člane, prav tako pa tudi privabi turiste ter druge gledalce in udeležence ožje in širše okolice.

Turistično društvo MARTIN, ustanovljeno leta 2004, izjava aktivnosti na področju turizma in sicer razstave, delavnice, pustovanje, čistilne akcije, skrbi za urejenost kraja, prireditve, ekskurzije, rekreacijske dejavnosti, sodeluje pri uličnih in vaških igrah, vsako leto poskrbi za postavitev klopotca, kostanjev piknik. Martinov pohod, izobraževalne delavnice in predavanja, druženje in sodelovanje z ostalimi društvi in organizacijami v vasi, občini in širše, vse na prostovoljni bazi.

Podrobneje o društvu in ostalih aktivnostih lahko izveste na spletni strani www.martin. lrf-pomurje.si.

Projekt »Kjer živimo z naravo« je strmel k zaključitvi del že prej postavljene utice, ki se je letos dokončno uredila. Prav tako so zaključili ureditev okolice, kar predstavlja v celotnem kontekstu »prostore« za delovanje društva. Tako bo lahko društvo pripravljalo svoje prireditve v okviru prostovoljnih in človekoljubnih akcij za člane društva, druga podobna društva v vasi in občini ter izven nje, ker bo privabila tudi turiste, mlade iz vasi in od drugod ter ostale vaščane. Na tem območju se pričenjajo in prirejajo tudi razna rekreacijske prostovoljna druženja, kot so 24


Vir:

Vsebina je oblikovana na podlagi komunikacije z nevladnimi organizacijami oziroma vključena predstavitev, ki so jo posredovale nevladne organizacije, povzeta po spletnih straneh organizacij, ki so vključene v brošuri, na podlagi medijskih predstavitev in promocijskih tiskovin organizacij. Za morebitne napake, napačne navedbe, izdajatelj ne prevzema odgovornosti . V primeru napačne navedbe ali interpretacije v tej brošuri, velja uporabljena literatura. Avtorjem tukaj uporabljene literature in strokovnjakom se za morebitne napake, ki so nastale pri pripravi, sestavljanju, oblikovanju ali prevajanju brošure, opravičujemo.

Operacija:

Brošura je izdana oziroma financirana v okviru operacije »Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja«, ki jo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

Kontaktni podatki izdajatelja: LRF za Pomurje Martjanci 36 9221 Martjanci (0)2 538 13 54 info@lrf-pomurje.si www.lrf-pomurje.si

Tisk: TIBO, Titan Bojan s.p. Naklada: 3000 kosov 25


26


Profile for Bojan Vogrincic

Najodmevnejsi projekti NVO RSNOP  

NGO, NVO, LRF za Pomurje, drustvo, zavod,

Najodmevnejsi projekti NVO RSNOP  

NGO, NVO, LRF za Pomurje, drustvo, zavod,

Profile for provirus
Advertisement