Page 1

Ñîïðîòèâëåíèå ÷åëîâå÷åñêîìó çàáâåíèþ — ñòð. 13

ÑÀËÎÍ-ÌÀÃÀÇÈÍ

„ÌÎÉÄÎÄÛД ËÈÍÎËÅÓÌ ËÀÌÈÍÀÒ ÊÎÂÐÎËÈÍ

Ñðåäà, 9 ìàðòà 2011 ã. ¹ 10 (1053) •Åæåíåäåëüíèê• Èçäà¸òñÿ ñ 06.12.90 ã.

Тел. 2-75-44, 2-36-06 ул. Б. Хмельницкого, 21а (возле 11 школы) www.moydodir-stroy.com.ua

ÌÈËÛÅ ÆÅÍÙÈÍÛ! Ïîçäðàâëÿÿ ñ ýòèì ïðàçäíèêîì, õî÷åòñÿ ïîæåëàòü Âàì ìèðà è äîáðà â Âàøèõ äîìàõ. Ïðîöâåòàíèÿ è ñïîêîéñòâèÿ Âàøèì ñåìüÿì, ðàäîñòè è ëþáâè Âàì è Âàøèì áëèçêèì. Æåëàþ, ÷òîáû Âàøè ãëàçà áûëè íàïîëíåíû ñâåòîì è íåæíîñòüþ, ÷òîáû ñâîèìè óëûáêàìè ñîãðåâàëè è íàïîëíÿëè ñâîè äîìà.

ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ

рекламное агентство

ОТ МАКЕТА ДО БИГ-БОРДА

Ïóñòü â ýòîò äåíü âåñåííèìè ëó÷àìè Âàì óëûáíóòñÿ ëþäè è öâåòû, È ïóñòü âñåãäà èäóò ïî æèçíè ñ Âàìè Ëþáîâü, çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ìå÷òû!

ПЕЧАТЬ НА БУМАГЕ, ПЛЕНКЕ, БАННЕРЕ. ПОРЕЗКА РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Àëåêñåé Âîëêîâ, ÏÏ «Ôðîíò çì³í”

НАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ

06272 4-33-34 050-98-88-736

Ãàçîñíàáæåíèå

Ãîðãàç «ïîëîæèë ãëàç» íà íîâûå êîëîíêè íàñåëåíèÿ. Íå ìíîãîãî ëè îí õî÷åò?

Ñîöèàëüíûé êëèìàò

В АлександроКалиново

Í

«ВЫСТРЕЛИЛ»

трактор

Â

íàøè äíè ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî ïðåäñêàçàòü, îò ÷åãî «âçðûâàåòñÿ» íàðîä, ÷òî ìîæåò ñòàòü äëÿ íåãî «èñêðîé». Îñîáåííî ýòî âèäíî ïî ñîáûòèÿì â àðàáñêèõ ñòðàíàõ. À ïîòîì ïîïðîáóé ýòîò îãîíü çàãàñè! È íå âàæíî, ÷òî äàñò ïåðâûé òîë÷îê òî ëè êðåéñåð «Àâðîðà», òî ëè òðàêòîð Áàãëàÿ...  ôåâðàëå ýòîãî ãîäà Àëåêñàíäðî-Êàëèíîâî îáëåòåëà íîâîñòü: «Íàø òðàêòîð ðàçâîðîâûâàþò!» «Âàðâàðû, - âîçìóùàëèñü ñåëÿíå, - ìàëî òîãî,

÷òî çàáðàëè â ãîðîä, íè ó êîãî íå ñïðîñèâ, íàøó ðåëèêâèþ, òàê åùå è íå ñìîòðÿò çà íåé!» Ìû ïîñåòèëè ýòî ñåëî è ïîïûòàëèñü ðàçîáðàòüñÿ â òðàêòîðíîì âîïðîñå. Ñðàçó çàìåòèì, ÷òî «åãî âåëè÷åñòâî Òðàêòîð» â óìàõ è âîñïîìèíàíèÿõ æèòåëåé Àëåêñàíäðî-Êàëèíîâî çàíèìàåò ïðÿìîòàêè ñàêðàëüíîå ìåñòî. Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî ýòîò ñèìâîë ïîòà, êðîâè è òðóäîâûõ ñâåðøåíèé çàíèìàåò áîëüøóþ ÷àñòü ãåðáà ñåëà. Íî, â îòëè÷èå îò ìíîãèõ ïîäîáíûõ ñèìâîëîâ è çíàêîâ, íà ýìáëåìå Àëåêñàíäðî-Êàëèíîâî

èçîáðàæåí íå «òðàêòîð âîîáùå», à êîíêðåòíûé «Óíèâåðñàë ÓÄ-2», îòïàõàâøèé íà ïîëÿõ ìåñòíûõ êîëõîçîâ ñ íà÷àëà 30-õ äî 70-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà! È áûë ó íåãî êîíêðåòíûé õîçÿèí - Èâàí Ôèëèïïîâè÷ Áàãëàé, ðîäèâøèéñÿ çäåñü â 1909-ì, ïðèíÿâøèé «Óíèâåðñàë» â 30-õ, ðàçîáðàâøèé è ñïðÿòàâøèé åãî ïåðåä ïðèõîäîì íåìöåâ, è ñ 1943-ãî äî ñåìèäåñÿòûõ «ïàõàâøèé» íà íåì äíåì è íî÷üþ, â äîæäü è ñëÿêîòü. Åãî äî÷ü Âàëåíòèíà âñïîìèíàåò, ÷òî îòåö íàçûâàë òðàêòîð ñâîèì ïåðâûì ðåáåíêîì, è íà

à ìèíóâøåé íåäåëå («Ïðîâèíöèÿ» îò 23 ôåâðàëÿ) Êîíñòàíòèíîâñêèé ÓÃà ïðîâåë â ãîðèñïîëêîìå î÷åðåäíîå ñîâåùàíèå ñ ñîáñòâåííèêàìè æèëüÿ ïî ïîâîäó áåçîïàñíîñòè ïîëüçîâàíèÿ ãàçîì â áûòó. Êàê âñå óæå ïîíÿëè, ãëàâíûì êîçûðåì ñèëîâîãî äàâëåíèÿ íà ïîòðåáèòåëåé äëÿ ýòîé îðãàíèçàöèè ñ íåäàâíèõ ïîð ñòàëî ÏÒÎ (ïëàíîâî-òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå) ãàçîâûõ ïðèáîðîâ. Êàê ãîâîðèòñÿ, êòî áû ñïîðèë ñ ñîîáðàæåíèÿìè âñåîáùåé áåçîïàñíîñòè! Íî íà òîì ñîâåùàíèè ïðåäñòàâèòåëè ãàçîâîé ìîíîïîëèè íåíàâÿç÷èâî ïîïûòàëèñü ïîäãîòîâèòü ïî÷âó äëÿ ââåäåíèÿ íîâûõ ïîáîðîâ ñ íàñåëåíèÿ. Ðå÷ü îá óïëàòå ïðåñëîâóòûõ «200 ãðèâåí çà îáñëóæèâàíèå ãàçîâûõ êîëîíîê è êîòëîâ», î ÷åì ñ ëåòà øóìåë íàðîä íà íàøåì ñàéòå...

3 стр.

Ïî èíôîðìàöèè ãëàâíîãî ãàçî-òåõíè÷åñêîãî ãîñèíñïåêòîðà À.Èãíàòüåâà, ðàíåå ÏÒÎ áûëî áåñïëàòíûì è ïðîâîäè-

ëîñü ñèëàìè ãîðãàçà çà ñ÷åò òàðèôà òðàíñïîðòèðîâêè ñàìîãî ãîëóáîãî òîïëèâà. Íî ñ íîâîãî îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà ýòà óñëóãà äîëæíà ñòàòü ïëàòíîé (îêîëî 200 ãðèâåí â ãîä) äëÿ âñåõ âëàäåëüöåâ èìïîðòíîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, à òàêîâîãî â ãîðîäå, ïî íåêîòîðûì äàííûì, ñåãîäíÿ îêîëî 60%. ×òîáû ðàçâåÿòü ìèô î âñåìîãóùåñòâå ãàçîâîé ìîíîïîëèè, äàâíî ïåðåøåäøåé â ÷àñòíûå ðóêè, ìû îáðàòèëèñü ê ðóêîâîäñòâó «ÀÁÂ-Ñåðâèñ» - îäíîé èç ÷àñòíûõ ôèðì, çàíèìàþùèõñÿ àíàëîãè÷íûìè âèäàìè ìîíòàæíûõ, ïóñêî-íàëàäî÷íûõ è ñåðâèñíûõ ðàáîò ïî ãàçîâîìó îáîðóäîâàíèþ. Íåâçèðàÿ íà òî, ÷òî êîíêóðåíòíàÿ ñðåäà íà ýòîì ðûíêå ñóùåñòâóåò íå îäèí ãîä, âëàñòü íå ïðèâûêëà âîñïðèíèìàòü íà ðàâíûõ âñåõ «èãðîêîâ», ïðèãëàøàòü èõ íà ïîäîáíûå ñîâåùàíèÿ, à æàëü. Ðàçãîâîð ñ Ïåòðîì Êîëåñíèêîâûì è Êîíñòàíòèíîì Ñòàðîâîéòîâûì - òàê çîâóò ýòèõ ïðèÿòíûõ, ãðàìîòíûõ ëþäåé — ïîëó÷èëñÿ èíòåðåñíûì. Îêîí÷àíèå íà 12-é ñòð.

âîïðîñ, — êàêîãî ãîäà ðîæäåíèÿ åãî ïÿòåðî äåòåé, îòâå÷àë: «Ñêàæ³òü ñïàñèá³, ùî ÿ õî÷ çíàþ ¿õ ³ì’ÿ, áî âñå æèòòÿ â³ääàâ ñâîìó ãëàâíîìó ñèíîâ³ — Òðàêòîðó”. Âìåñòå ñ ñåñòðîé îíè áåç ñëåç íå ìîãóò ãîâîðèòü î ëþáèìöå îòöà: “ ïîñëåäíèå ãîäû ñâîåé æèçíè, êîãäà òðàêòîð âîäðóçèëè íà ïüåäåñòàë, ïàïà õîäèë åãî êðàñèòü, ïðèâîäèòü â ïîðÿäîê, âîäèë ê íåìó âíóêîâ. Äëÿ íåãî ýòî áûëî ñìûñëîì æèçíè. À òåïåðü ìû óçíàëè, ÷òî åãî ðàçâîðîâûâàþò. Çà÷åì æå íàäî áûëî íàøó ñâÿòûíþ â ãîðîä ïåðåíîñèòü?!»

ÏÎÃÎÄÀ â Êîíñòàíòèíîâêå 2 ÑÐÅÄÀ 3 ×ÅÒÂÅÐà 4 ÏßÒÍÈÖÀ 5 ÑÓÁÁÎÒÀ 6ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 7 ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 8 ÂÒÎÐÍÈÊ Ïî äàííûì www.meteoprog.ua

ìàðòà

ìàðòà

-9...-6°C

-3...0°C

ÌÀÃÍÈÒÍÛÅ ÁÓÐÈ â ìàðòå: 13 – ñ 1500 äî 1700, 19 – ñ 1900 äî 2200, 20 – ñ 2000 äî 2200, 26 – ñ 1400 äî 1800, 31 – ñ 1100 äî 1300.

ìàðòà

-3...0°C

ìàðòà

-1...+1°C

ìàðòà

-5...-1°C

ìàðòà

ìàðòà

+2...+7°C

+2...+7°C


2

Ïðîâèíöèàëüíàÿ õðîíèêà ÏÐÎÂÈÍÖÈß

¹ 10 (1053) 9 ìàðòà 2011 ã.

Ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé êëèìàò

Кто-то хочет «свежей крови» в «Меркурии»

Í

âçÿòêè çà òîðãîâûå ïàëàòêè ó âõîäà, êîðîòêèå ÷àñû ðàáîòû, äîïîòîïíîå òîðãîâîå îáîðóäîâàíèå è æóòêîå ñîñòîÿíèå òóàëåòîâ â ìàãàçèíå, ïîëüçîâàòüñÿ êîòîðûìè òîðãîâöàì âñå ðàâíî çàïðåùàþò. Ëåéòìîòèâ ïèñüìà — òîðãîâîìó öåíòðó íóæåí íîâûé äèðåêòîð. «Ïîðà âñå ìåíÿòü! Ìåòîäû ðóêîâîäñòâà äèðåêòîðà ÒÖ «Ìåðêóðèé» î÷åíü óñòàðåëè. Äà îíî è ïîíÿòíî, êàê ìîæåò ãàçîñâàðùèêïåíñèîíåð «ðóëèòü» òîðãîâëåé? Íåóæåëè â íàøåì ãîðîäå íåò ìîëîäûõ, áîëåå ýíåðãè÷íûõ è èíèöèàòèâíûõ óïðàâëåíöåâ? Òåõ, êòî ñïîñîáåí âíåñòè ÷òî-òî íîâîå è ñîâðåìåííîå....», - ïðèçûâàåò «êîëëåêòèâ òîðãîâûõ ðàáîòíèêîâ».

à ïðîøëîé íåäåëå, âïåðâûå çà äîëãèé ïåðèîä, íàïîìíèë î ñåáå ÊÏÒ «Ìåðêóðèé». Òî ëè ñàìè êîììåðñàíòû òîðãîâîãî öåíòðà, òî ëè êòî-òî îò èõ èìåíè ðåøèë ïîáîðîòüñÿ ñ ÿâëåíèåì, êîòîðîå íûí÷å èìåíóþò «êîððóïöèîííûìè íàëîãàìè», à ðàíüøå íàçûâàëè ïðîñòî - âçÿòêàìè.

Ñòàðèíà Áåðã

Ôîðìó áîðüáû èçáðàëè òðàäèöèîííóþ - «÷åëîáèòíóþ» íà èìÿ ãîðîäñêîãî ãîëîâû ñ êîïèåé â ãàçåòó ñ çàêîðþ÷êàìè «ïîäïèñåé». Ãëàâíûì îáúåêòîì íåäîâîëüñòâà àâòîðîâ ïèñüìà ñòàë äèðåêòîð ÊÏÒ «Ìåðêóðèé» Åâãåíèé Áåðã. Åìó âìåíÿëè: 500-äîëëàðîâûå ïîáîðû çà ìåñòî â âîæäåëåííîì «òîðãîâîì ðàþ»,

Âçÿòêè ãëàäêè

Óòî÷íåíèå

Êñòàòè, ó ìåíÿ, êàê ó äèðåêòîðà ÒÖ, íåò ðû÷àãîâ óáðàòü íåóãîäíîãî àðåíäàòîðà, ðàçâå ÷òî åñëè îí íàðóøèò çàêîíîäàòåëüñòâî Óêðàèíû, íà÷íåò äåáîøèðèòü òàì, èëè íàðêîòèêè ñ îðóæèåì ïðîäàâàòü...  ÒÖ ñåé÷àñ çàíÿòû 97 ìåñò. Ïðàâäà, ó àäìèíèñòðàöèè åñòü íåêîòîðûå îïàñåíèÿ, ÷òî ê àïðåëþ ïðåäïðèíèìàòåëè ïîáåãóò äàæå èç ýòîãî áîéêîãî ìåñòà:

- Íàëîãè èõ ìîãóò äîêîíàòü, - ãîâîðèò Áåðã, - äà è ïîêóïàòåëüñêàÿ ñïîñîáíîñòü ó ëþäåé ñíèçèëàñü. Õîòÿ ó íàñ åñòü è ñèëüíûå êëèåíòû, îíè ðàñøèðÿò ñâîè ìåñòà, åñëè êòî-òî íå âûäåðæèò. À âñÿ «äðóæáà» ñ Ðîæåíêî è Ãîìîçîâûì, â êîòîðîé ìåíÿ óïðåêàþò â ïèñüìå, âûðàçèëàñü â òîì, ÷òî ïîñëåäíèé ñâîèìè ëàðüêàìè ñî ñòîðîíû Öèîëêîâñêîãî îòõâàòèë ÷àñòü íàøåé òåððèòîðèè, ïîäâè-

íóë ïðîäàâöîâ îâîùåé. ß, êîíå÷íî, ñêàíäàëèë, íî ýòî âñå æå ðóêîâîäñòâî ãîðîäà, à íå âðàãè èëè äðóçüÿ. À âîò ïðîäëèòü âðåìÿ ðàáîòû «Ìåðêóðèÿ» åãî äèðåêòîð íå îáåùàåò. Ãîâîðèò, ÷òî öåíòð ðàáîòàåò çèìîé äî 17 ÷àñîâ èç-çà ðàííåé òåìíîòû è ïëîõîãî òðàíñïîðòà, íî çàòî ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè. Îêîí÷àíèå íà 14-é ñòð.

Ìàëåíüêèé ÷åëîâåê âñåãäà íåïðàâ?

Ëîð íå ïåðååçæàåò, ïîêà Ïî óòî÷íåííûì äàííûì, íà ôåâðàëüñêîé ñåññèè ãîðñîâåòà íå áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïåðåäà÷å êîå÷íîãî ôîíäà ËÎÐ-îòäåëåíèÿ áîëüíèöû ¹2 â ÖÐÁ. Ðåøåíèå î ñóäüáå ýòîãî ñòàöèîíàðà óõî-ãîðëî-íîñà ïåðåíåñåíî íà áîëåå ïîçäíèé ñðîê.

«Ëåâûå» çàâîäû íå âèäÿò ÷åëîâåêà, à èõ íå âèäèò ïðîêóðàòóðà

Â

îò óæå ÷åòâåðòóþ íåäåëþ êàê ñòðàäàåò ïîòåðÿâøèé íîãó íà ïðîèçâîäñòâå Íèêîëàé Ìèðîøêèí. Ê ôèçè÷åñêîé áîëè äîáàâëÿþòñÿ ìîðàëüíûå ñòðàäàíèÿ îò áåçèçâåñòíîñòè — ÷òî áóäåò äàëüøå, íà ÷òî æèòü?

Ôîòîôàêò

Ïîñëåäíèå ïîäëåäíûå óëîâû Íèêàêàÿ îòòåïåëü íå ìîæåò çàñòàâèòü êîíñòàíòèíîâñêèõ ðûáàêîâ íå âûéòè íà ëåä. Êîãäà åùå áóäóò òàêèå äëèííûå âûõîäíûå è òàêàÿ õîðîøàÿ ïîãîäà?! È ýòî íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî âî ìíîãèõ ìåñòàõ ëåä òîíüøå 4 ñàíòèìåòðîâ - äîïóñòèìîé òîëùèíû äëÿ âûõîäà íà âîäîåì. Ïðèõîä âåñíû

Ìû ðåøèëè âûÿñíèòü, ÷òî äóìàåò ïî ïîâîäó «êîððóïöèîííûõ íàëîãîâ» ñàì ðóêîâîäèòåëü ÒÖ «Ìåðêóðèé» Åâãåíèé Áåðã. Åñòåñòâåííî, òîò â âîñòîðã îò êëÿóçû íå ïðèøåë è ñïåðâà äàæå ïðèãðîçèë ñóäèòüñÿ ñ ãàçåòîé, åñëè îíà îïóáëèêóåò ïèñüìî. Îäíàêî, îò áåñåäû ñ æóðíàëèñòîì óêëîíÿòüñÿ íå ñòàë, ïîñòåïåííî óâëåêñÿ è äàæå ïîäàðèë, êàê ãîâîðèòñÿ, «íàçëî âðàãàì», êñåðîêîïèþ ñîáñòâåííîãî äèïëîìà Õàðüêîâñêîãî ïîëèòåõà. - Ìíå ïî ïîâîäó ýòîãî ïèñüìà â÷åðà èç èñïîëêîìà çâîíèëè, - ðàññêàçàë Åâãåíèé Ëåîíèäîâè÷. - Ôàêòè÷åñêè, âñå â àíîíèìêå — âûäóìêà. Ïàëàòêè ó âõîäà â ÒÖ íå «íà ïòè÷üèõ ïðàâàõ», êàê îíè ïèøóò, à ñòîÿò íà òåððèòîðèè «Ìåðêóðèÿ», ó íàñ åñòü àêò íà ýòó çåìëþ. Òóàëåòîì ïîëüçóþòñÿ òîëüêî ëþäè, àðåíäóþùèå òîðãîâûå ìåñòà â ñàìîì öåíòðå è íà çåìëå «Ìåðêóðèÿ». Îñòàëüíûì ñþäà äåéñòâèòåëüíî âõîä çàêðûò, ìû íå îáùåñòâåííàÿ óáîðíàÿ. -  ìîþ áûòíîñòü ñ 2003 ãîäà çäåñü îñâîáîäèëîñü òîëüêî 2 ìåñòà íà âòîðîì ýòàæå, - ïîÿñíèë Áåðã, - îíè íå î÷åíü âûãîäíî ðàñïîëîæåíû, îñòàëüíûå çàíÿòû óæå ìíîãî ëåò. Çà ÷òî áðàòü âçÿòêè, åñëè ñîñòàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé ñ òåõ ïîð íå ïîìåíÿëñÿ, íèêòî íå óøåë è íå ïðèøåë?

îçíàìåíîâàëñÿ îáðàçîâàíèÿìè áîëüøèõ «çàêðàèí», íåñóùèõ â ñåáå îïàñíîñòü îêóíàíèÿ â âîäó. Ïðàâäà, íàøè «çàêðàèíû» ñóùåñòâîâàëè è â ëþòûé ìîðîç — èõ îáðàçîâàëè òåïëûå êàíàëèçàöèîííûå è ïðîìûøëåííûé ñáðîñû. Â.ÁÅÐÅÇÈÍ

Íàïîìíèì, ÷òî òðàâìó îí ïîëó÷èë íà ïðåäïðèÿòèè ÎÎÎ ÍÏÏ «Ïðîèçâîäñòâî òóãîïëàâêèõ íåìåòàëëè÷åñêèõ ñïëàâîâ», êîòîðîå, ïî äàííûì èñïîëêîìà, â 2009 ãîäó îôèöèàëüíî ëèêâèäèðîâàíî. Õîòÿ, âîçìîæíî, íà ýòîé òåððèòîðèè óæå äåéñòâóåò íåêèé «Îãíåóïîð-2006». Òå äåíüãè, ÷òî äàëè «õîçÿåâà» ñðàçó ïîñëå àâàðèè, ðàçëåòåëèñü áûñòðî. Æåíà Íèêîëàÿ, ðàíåå ðàáîòàâøàÿ íà ýòîì æå çàâîäå, íà ïðåäïðèÿòèå íå äîïóñêàåòñÿ, íà èæäèâåíèè ñåìüè 17-ëåòíèé ñûí. Ñðåäñòâ íà ëå÷åíèå è ñóùåñòâîâàíèå íåò. Ïîðàæàåò òî, ÷òî ïðåäïðèÿòèå êàê ðàáîòàëî, òàê è ðàáîòàåò, à ïîñòðàäàâøåé ñòîðîíå, íåâçèðàÿ íà îãëàñêó ñëó÷èâøåãîñÿ â ïå÷àòè, òàê è íå áûëè ïðåäîñòàâëåíû äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ îôîðìëåíèÿ êîìïåíñàöèè è èíâàëèäíîñòè. Êàê ðàññêàçàëà íàì ñóïðóãà ïîñòðàäàâøåãî Î.Ìèðîøêèíà, â ïîèñêàõ çàêîííîñòè îíà îáðàùàëàñü â ãîðîäñêóþ ïðîêóðàòóðó, íî ïîääåðæêè òàì íå íàøëà è íàïèñàëà æàëîáó îáëàñòíîìó ïðîêóðîðó. Îëüãà ñêàçàëà, ÷òî ó Íèêîëàÿ íà÷àëîñü íàãíîåíèå ðàíû, à ó íåå îñòàëîñü îò õîçÿéñêîé êîìïåíñàöèè òîëüêî 100 ãðèâåí...

Ñóäüáà íåëåãàëà.

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîñëå âûõîäà ïóáëèêàöèè «Áóäåò ëè ðàññëåäîâàíî ×Ï, ñëó÷èâøååñÿ ó «îãíåóïîðíîãî» ×Ï?» («Ïðîâèíöèÿ» îò 2 ìàðòà ñ.ã.) íàïðàâèëà ñâîé

çàïðîñ â ïðîêóðàòóðó è â áëèæàéøåå âðåìÿ íàäååòñÿ ïîëó÷èòü è îïóáëèêîâàòü îòâåò. Â.ÁÅÐÅÇÈÍ.


ÏÐÎÂÈÍÖÈß Ïðîâèíöèàëüíàÿ õðîíèêà Ñîöèàëüíûé êëèìàò

Îãîðîäíèêó íà çàìåòêó

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

È åñëè âäðóã ñëó÷èòñÿ ÷óäî, È ñòàíåò âå÷íûì ÷åëîâåê, ×òî ñòàíåò äåëàòü ýòîò âå÷íûé Íà íàøåé Ìàòóøêå-Çåìëå?

Â

ïîñëåäíåå âðåìÿ, â ðåçóëüòàòå ðåêëàìû íà òåëåâèäåíèè, ñëîâî «ìèêðîá» ñòàëî äëÿ íàñ íàðèöàòåëüíûì. Ýòè ìàëåíüêèå æèâûå îðãàíèçìû ïðåäñòàâëåíû íàì ÷óòü ëè íå êàê óãðîçà æèçíè, èì îáúÿâëåíà «âîéíà». Äåéñòâèòåëüíî ëè îíè òàê îïàñíû? Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ.

В Александро-Калиново

«ВЫСТРЕЛИЛ»

трактор

Æèòåëè ñ. ÀëåêñàíäðîÊàëèíîâî: «Ïî÷åìó íå ïðîâåëè ñõîä ãðàæäàí, êîãäà åãî çàáèðàëè? Ïî÷åìó íå ñîãëàñîâàëè ñ ãðîìàäîé, è ñåëî óçíàëî îá ýòîì êàê î ñâåðøèâøåìñÿ ôàêòå? Îíè ÷òî, ñïåöèàëüíî õîòÿò óíè÷òîæèòü ÀëåêñàíäðîÊàëèíîâî: ðàéîííûé Äîì êóëüòóðû çàáðàëè, ðàéîííûé Äîì ïèîíåðîâ çàáðàëè, à òåïåðü ëèøèëè íàñ ãëàâíîé ñâÿòûíè!? Çäåñü ó íåãî íè âèíòèêà íå ïðîïàëî, à òàì ðóëü, åùå êàêèå-òî æåëåçêè ïîñíèìàëè!..»

êîëõîçîì Æóëèé, îí âñå ñäåëàë, ÷òîáû ñîõðàíèòü òðàêòîð è ñäåëàòü èç íåãî ïàìÿòíèê. Ó íàñ äâàæäû õîòåëè åãî çàáðàòü. Âíà÷àëå ëþäè ñ êèåâñêîé êèíîñòóäèè «Ñìåíà», à ïîòîì Âëàäèìèð Áîðèñîâ õîòåë â ßáëóíîâêó ïåðåíåñòè — íå äàëè! Ìû æå ìîãëè åãî, êàê âñå äðóãèå ñòàðûå òðàêòîðà, íà ìåòàëëîëîì ñäàòü, íî ìû, íàîáîðîò, èñêàëè ðàçíûå äåòàëè, ÷òîáû åãî äîóêîìïëåêòîâàòü. À ðàáîòàë îí äî ïîñëåäíåãî — íà ïîñòàìåíò äàæå ñâîèì õîäîì çàåõàë. Áàãëàé âìåñòå ñ òàêèì ÓÄ è äâóìÿ ÕÒÇ ïî÷òè äâå òûñÿ÷è ãåêòàð âñïàõèâàëè.  7 óòðà íà÷èíàëè, â ÷àñ íî÷è çàêàí÷èâàëè. Ñåé÷àñ 20 íîâûõ òðàêòîðîâ íå äàþò òàêîé âûðàáîòêè. Ñêàæó ïðî-

ñòî - îíè ïîñòóïèëè êàê ôàøèñòû!» Ìîëîäîé äåïóòàò ñåëüñîâåòà Àíäðåé Òàðàìàí, çàíèìàþùèéñÿ êðàåâåäåíèåì è ñîçäàþùèé ìóçåé èñòîðèè Àëåêñàíäðî-Êàëèíîâî, äàæå öåëóþ ïîýìó ñî÷èíèë, â êîòîðîé åñòü òàêèå ñòðîêè: “Ñïàñèá³, âåëèêå âàì ñïàñèá³, Ùî íàì, ñåëÿíàì, äàëè ïî ìàðìèç³. Çàáðàëè òðàêòîð… Áóâ ç ãîðè íàêàç. ² ùî, ñïèòàâ õòîñü äîçâîëó ó íàñ?..” Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ãîñàäìèíèñòðàöèè Êîíñòàíòíîâñêîãî ðàéîíà Ë.Íàðîíîâà áûëà íå â âîñòîðãå, óñëûøàâ î «òðàêòîðíîé âîëíå», ÷òî ïîäíèìàåòñÿ â îäíîì

Êðèìèíàë

Íàáëþäàÿ îêðåñòíîñòè Â ïîñëåäíèå ôåâðàëüñêèå äíè, ïàðà íèãäå íå ðàáîòàþùèõ ëþäåé (åìó 40, åé 38 ëåò) èç Ìàêååâêè ïîñåòèëè òàêèõ æå íå ðàáîòàþùèõ ïðèÿòåëåé â Áåëîêóçüìèíîâêå. Îñìàòðèâàÿ îêðåñòíîñòè, îíè ïðîíèêëè â ñîñåäíèé äîì (õîçÿéêà óåõàëà â ãîðîä íà ðûíîê) è âûíåñëè îòòóäà äâà ìîáèëüíûõ òåëåôîíà è 600 ãðèâåí.

3

Î äîáðûõ ìèêðîáàõ çàìîëâèòå ñëîâî

Íàäî ñêàçàòü, ÷òî èíà÷å, ÷åì «íàðîäíîå äâèæåíèå çà âîçâðàùåíèå òðàêòîðà íà èñòîðè÷åñêóþ ðîäèíó» (ëåòîì ïðîøëîãî ãîäà åãî âîäðóçèëè âîçëå âíîâü îòêðûòîãî ðàéîííîãî ìóçåÿ íà ïîñ.Áåðåñòîâîì), òî, ÷òî ïðîèñõîäèò â Àëåêñàíäðî-Êàëèíîâî, íå íàçîâåøü. Ìåñòíûé ñòàðåéøèíà, íåîäíîêðàòíûé äåïóòàò ïðåäûäóùèõ ñåëüñîâåòîâ Âàëåíòèí Àëåêñååâè÷ Ìîëèòâèí

äàæå ñîáðàë îêîëî 100 ïîäïèñåé çà âîçâðàùåíèå â ñåëî «ÓÄ-2», îí óâåðÿë íàñ, ÷òî íè îäèí æèòåëü ñåëà íå ïðîòèâ ýòîãî. Ïî åãî ìíåíèþ, ðàéîííûå âëàñòè ïðèíÿëè îøèáî÷íîå ðåøåíèå îá èçúÿòèè òðàêòîðà ñî ñâîåãî ïðèâû÷íîãî ìåñòà: «Ìû æå õîòèì, ÷òîáû äåòè ïîìíèëè òðàäèöèè îòöîâ, õîòèì ñäåëàòü ñâîå ñåëî ïðèâëåêàòåëüíûì äëÿ òóðèñòîâ, îòêðûòü ñâîé ìóçåé. Ïîýòîìó áóäåì áîðîòüñÿ çà âîññòàíîâëåíèå ñïðàâåäëèâîñòè, è îáÿçàòåëüíî âåðíåì òðàêòîð!» Ðàáîòíèêè ñáåðêàññû, ñåëüñîâåòà, êëóáà, ñ êîòîðûìè íàì óäàëîñü âñòðåòèòüñÿ, â îäèí ãîëîñ òðåáîâàëè âåðíóòü «Óíèâåðñàë»: «Ïî÷åìó íå ïðîâåëè ñõîä ãðàæäàí, êîãäà åãî çàáèðàëè? Ïî÷åìó íå ñîãëàñîâàëè ñ ãðîìàäîé, è ñåëî óçíàëî îá ýòîì êàê î ñâåðøèâøåìñÿ ôàêòå? Îíè ÷òî, ñïåöèàëüíî õîòÿò óíè÷òîæèòü ÀëåêñàíäðîÊàëèíîâî: ðàéîííûé Äîì êóëüòóðû çàáðàëè, ðàéîííûé Äîì ïèîíåðîâ çàáðàëè, à òåïåðü ëèøèëè íàñ ãëàâíîé ñâÿòûíè!? Çäåñü ó íåãî íè âèíòèêà íå ïðîïàëî, à òàì ðóëü, åùå êàêèåòî æåëåçêè ïîñíèìàëè!..» Íå ìåíåå ýìîöèîíàëüíî âûñêàçûâàëñÿ è âíåøíå ñïîêîéíûé áûâøèé ìíîãîëåòíèé áðèãàäèð òðàêòîðíîé áðèãàäû Àëåêñàíäð Òèìîôååâè÷ Ïàí÷åíêî: «Êîãäà êåðóâàâ

¹ 10 (1053) 9 ìàðòà 2011 ã.

Ïîñëå çàäåðæàíèÿ ó÷àñòêîâûìè ìèëèöèîíåðàìè, â îòíîøåíèè ïàðû ïóòåøåñòâåííèêîâ ñëåäñòâåííûé îòäåë Êîíñòàíòèíîâñêîãî ÐÎÂÄ âîçáóäèë óãîëîâíîå äåëî ïî êðàæå èìóùåñòâà ñ ïðîíèêíîâåíèåì â æèëèùå. Ïî èíôîðìàöèè Êîíñòàíòèíîâñêîãî ÐÎÂÄ.

èç ïåðåäîâûõ ñåë. Ïî åå ìíåíèþ, ýòîò ýêñïîíàò, óñòàíîâëåííûé âî äâîðå ðàéîííîãî Äâîðöà êóëüòóðû è ìóçåÿ - ãîðäîñòü âñåãî Êîíñòàíòèíîâñêîãî ðàéîíà. Êîíå÷íî, æàëü, ÷òî íå ñìîãëè óñëåäèòü, è âàíäàëû ñíÿëè ñ íåãî íåêîòîðûå çàï÷àñòè, íî â áëèæàéøèõ ïëàíàõ - ñîçäàòü â ýòîì ìåñòå ìóçåé ïîä îòêðûòûì íåáîì, êîòîðûé áóäåò îõðàíÿòüñÿ áîëåå áäèòåëüíî. Ñåé÷àñ íà ýòî ðàçðàáîòàí è ïîäàí íà ôèíàíñèðîâàíèå ïðîåêò. Ëþäìèëà Èâàíîâíà ãîâîðèò, ÷òî ðàéîííûå âëàñòè áóäóò ñòàðàòüñÿ óáåäèòü ñåëÿí íå çàáèðàòü ñâîé òðàêòîð. Íî óæ åñëè íå ïîëó÷èòñÿ, òî ïðèäåòñÿ ïîéòè èì íàâñòðå÷ó. Â.ÁÅÐÅÇÈÍ.

Ìèêðîáû ñàìûå äðåâíèå æèâûå îðãàíèçìû íà íàøåé Çåìëå.  ïðîöåññå ñâîåé æèçíåäåÿòåëüíîñòè îíè àêòèâíî ó÷àñòâîâàëè â ñîçäàíèè ñðåäû îáèòàíèÿ âñåãî æèâîãî íà çåìëå, è â òîì ÷èñëå äëÿ íàñ ñ âàìè. Îíè îêðóæàþò íàñ âåçäå: â âîçäóõå, â âîäå, â çåìëå, ñíàðóæè è âíóòðè íàñ. Ïî ñóòè ãîâîðÿ, ìû æèâ¸ì ñ íèìè â ñèìáèîçå, ïîýòîìó áåç íèõ ïîëíîöåííàÿ æèçíü íàøåãî îðãàíèçìà íåâîçìîæíà. Åñëè âû çàìåòèëè, â ïîñëåäíåé ôðàçå ÿ âûäåëèë îðãàíèçì ÷åëîâåêà, è õî÷ó ïîä÷åðêíóòü çíà÷èìîñòü ÷åëîâåêà êàê ëè÷íîñòè. Ýòèì îáðàùàþ âàøå âíèìàíèå íà òî, ÷òî âñÿ ôëîðà è ôàóíà ïëàíåòû Çåìëÿ æèâ¸ò è ðàçâèâàåòñÿ ïî îäíèì çàêîíàì, çàêîíàì Ïðèðîäû. È òîëüêî ÷åëîâåê íàäåë¸í ðàçóìîì è ñïîñîáíîñòüþ òâîðèòü. Îäíàêî, â ñâî¸ì òâîðåíèè îí äîëæåí ïðàâèëüíî âûñòðàèâàòü âçàèìîîòíîøåíèÿ ñî âñåì æèâûì, íà÷èíàÿ îò ìèêðîîðãàíèçìîâ è çàêàí÷èâàÿ îòíîøåíèÿìè ñ äðóãèìè ëþäüìè. Ïî÷åìó æå ñëîæèëîñü îòðèöàòåëüíîå ìíåíèå î ìèêðîîðãàíèçìàõ? Îá ýòîì íåòðóäíî äîãàäàòüñÿ.  ïðîöåññå æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåê ñîçíàòåëüíî èëè áåññîçíàòåëüíî íàðóøàë ýëåìåíòàðíûå çàêîíû Ïðèðîäû. Çàãðÿçí¸í âîçäóõ, âîäà è çåìëÿ. Íàðóøåí áàëàíñ ïîëåçíûõ è ïàòîãåííûõ îðãàíèçìîâ. Ïðîöåññ ãíèåíèÿ íà÷àë ïðåîáëàäàòü íàä ïðîöåññîì ôåðìåíòàöèè. ×òîáû ýòî èçìåíèòü è èñïðàâèòü, ðàçðàáàòûâàþòñÿ âñåâîçìîæíûå àíòèñåïòè÷åñêèå ñðåäñòâà, â ñâî¸ì áîëüøèíñòâå ñèíòåòè÷åñêèå, âðåäíûå äëÿ ÷åëîâåêà è îêðóæàþùåé ñðåäû. Íà÷àëàñü áîðüáà çà ñòåðèëüíîñòü. Êàê ïîêàçàëà æèçíü, ýòà áîðüáà ïðèâåëà íàñ òîëüêî ê óñîâåðøåíñòâîâàíèþ áîëåçíåòâîðíûõ è îñëàáëåíèþ ïîëåçíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ. Âåäü ñòåðèëüíîñòü – ýòî êîãäà óáèâàåòñÿ âñ¸ æèâîå, êàê ïîëåçíîå, òàê è âðåäíîå. Íî, êàê ãîâîðèòñÿ, «ñâÿòî ìåñòî ïóñòî íå áûâàåò», è ýòî ïðîñòðàíñòâî íà÷èíàåò îñâàèâàòüñÿ, ïðè÷åì, ïî÷åìóòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïàòîãåííîé ìèêðîôëî-

ðîé. Çàòåì âêëþ÷àþòñÿ èììóííûå ìåõàíèçìû, è åñëè èììóíèòåò ñèë¸í, òî ïîáåæäàåò æèçíü. Åñëè ýòè ïðîöåññû ïîâòîðÿþòñÿ âñ¸ ÷àùå è ÷àùå - ñ êàæäûì òàêèì âèòêîì áîëåçíåòâîðíûå ìèêðîîðãàíèçìû óêðåïëÿþòñÿ, à èììóíèòåò ñëàáååò. Ïðè âñ¸ì ýòîì, ÿ õîòåë áû îáðàòèòü âàøå âíèìàíèå íà òî, ÷òî ëè÷íàÿ ãèãèåíà íå îòìåíÿåòñÿ, à äîëæíà áûòü ðàçóìíà è ïðèðîäíà. Ðàññìîòðèì ýòó ñèòóàöèþ ïðèìåíèòåëüíî ê çåìëå. Ïî ïðåêðàñíîìó ëóãó ïðîø¸ë ïëóã – ñðàçó æå ïîëåçëè ñîðíÿêè. Åñëè ïåðåñòàòü ïàõàòü, òî ñî âðåìåíåì ëóãîâàÿ òðàâà çàáü¸ò ñîðíÿêè – ïðèðîäíûé áàëàíñ âîññòàíîâèòñÿ. Ìû óæå ïîäîøëè ê òîé ãðàíè, êîãäà áåç îñîçíàííîãî, ðàçóìíîãî ïîíèìàíèÿ ýòîé ñèòóàöèè ìû îáðå÷åíû íà âûìèðàíèå. À ðåøåíèå è âûõîä èç ýòîé ñèòóàöèè î÷åíü ïðîñòîé. Ìû â ñâîèõ äåéñòâèÿõ äîëæíû ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ïîäõîäàìè ìèðíîãî ñîñóùåñòâîâàíèÿ, à íå áîðüáû çà âûæèâàíèå. È çàêëþ÷àåòñÿ îí â àêòèâíîì èñïîëüçîâàíèè â íàøåé æèçíè ïîëåçíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ, ÿ íàçâàë áû èõ «îæèâèòåëÿìè çåìëè». Íà áàçå ýòèõ ìèêðîîðãàíèçìîâ ñîçäàíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïðåïàðàòîâ, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ÷èñòêè òóàëåòîâ, ôåðìåíòàöèè îðãàíè÷åñêèõ îòõîäîâ, àêòèâèçàöèè ðàáîòû ïî÷âåííûõ îðãàíèçìîâ, çàùèòû ðàñòåíèé îò áîëåçíåé è âðåäèòåëåé, äëÿ ïðèíÿòèÿ âàíí, âûïå÷êè õëåáà è ïðèãîòîâëåíèÿ âêóñíûõ íàïèòêîâ. Âñåì ýòèì ìû óæå àêòèâíî ïîëüçóåìñÿ â ñâîåé æèçíè è ãîòîâû ïîäåëèòüñÿ ýòèì ñ êàæäûì, êòî íå ðàâíîäóøåí ê ñåáå è îêðóæàþùåìó ìèðó. Ìû æä¸ì Âàñ â Êëóáå îðãàíè÷åñêîãî çåìëåäåëèÿ, ãäå âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ïîäðîáíóþ êîíñóëüòàöèþ ïî âîïðîñàì çåìëåäåëèÿ è çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.  âîñêðåñåíüå, 13 ìàðòà â 11-00, ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ íà âñòðå÷ó ñ ðóêîâîäèòåëåì îäíîãî èç êðóïíûõ ïèòîìíèêîâ ïëîäîâî-ÿãîäíûõ êóëüòóð ã. Àðò¸ìîâñêà Æèâîâûì Àëåêñàíäðîì Âëàäèìèðîâè÷åì. Âû ñìîæåòå óçíàòü ìíîãî ïîëåçíîãî î ñîðòàõ è ñàæåíöàõ ïëîäîâî-ÿãîäíûõ êóëüòóð, à çîäíî è çàêàçàòü èõ. Ìû íàõîäèìñÿ â ðàéîíå ìàã. «Êîìïüþòåðíûå òåõíîëîãèè», ïî àäðåñó: Êàëèíèíà, 16-À. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 050-904-6612; 050-6972870. Âèêòîð ÊÀÐÏÓÑÜ.

Ïóñêàé îòâåòèò êàæäûé ÷åñòíî Çà÷åì æèâåò îí íà Çåìëå! Îò àâòîðà.


4

Îáðàçîâàíèå

¹ 10 (1053) 9 ìàðòà 2011 ã.

Çíàé íàøèõ!

Ïîýçèþ Ñåðåáðÿíîãî âåêà ó íàñ ïðåïîäàþò ëó÷øå âñåõ

«Ïðîâèíöèÿ» óæå ðàññêàçûâàëà î ÷åòûðåõ ìîëîäûõ ó÷èòåëÿõ Êîíñòàíòèíîâêè, ïîáåäèâøèõ â äåêàáðå â êîíñòàíòèíîâñêîì ýòàïå êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà». Äâîå èç íèõ ïðîøëè â îáëàñòíîé òóð: ó÷èòåëü èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà èç Îع9 Îëüãà Áàðâèí÷åíêî è Åëåíà Êàñóìîâà, ó÷èòåëü çàðóáåæíîé ëèòåðàòóðû èç Îع4. ×òîáû íå óäàðèòü â ãðÿçü ëèöîì ïåðåä êîëëåãàìè, ó÷èòåëÿìè èç 56 ãîðîäîâ è ðàéîíîâ Äîíáàññà, íàøèì ïåäàãîãàì ïðèøëîñü ïðèëîæèòü ìàêñèìóì óñèëèé - ïðîéòè òåñòèðîâàíèå, ïî ïðèìåðó ñîáñòâåííûõ ó÷åíèêîâ íàïèñàòü êîíòðîëüíóþ ïî ìåòîäèêå ïðåïîäàâà-

íèÿ, ïðåäñòàâèòü ñâîé îáîáùåííûé îïûò ïåðåä ñòðîãèì æþðè. Åëåíà Êàñóìîâà, íàïðèìåð, ïðîäåìîíñòðèðîâàëà ñàìûå ëþáèìûå ñâîè òåìû, äàâ ìàñòåð-êëàññ ïî ïîýçèè Ñåðåáðÿíîãî âåêà è óðîê ïî òâîð÷åñòâó Áàéðîíà. Èòîãè îáëàñòíîãî ýòàïà êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà» ïîäâåëè íà ïðîøëîé íåäåëå. Îêàçàëîñü, ÷òî Êîíñòàíòèíîâêà âïîëíå ìîæåò ãîðäèòüñÿ ñâîèìè ïåäàãîãè÷åñêèìè êàäðàìè — ó÷èòåëü çàðóáåæíîé ëèòåðàòóðû Åëåíà Êàñóìîâà çàíÿëà òðåòüå ìåñòî â îáëàñòè. Êîíêóðåíöèÿ ñðåäè ñëîâåñíèêîâ áûëà áîëüøàÿ — â íîìèíàöèè ó÷àñòâîâàëî áîëåå òðèäöàòè ïðåïîäàâàòåëåé. Òåïåðü Åëåíà Âèêòîðîâíà â ÷èñëå ñàìûõ ëó÷øèõ øêîëüíûõ ñëîâåñíèêîâ îáëàñòè. Îðãàíèçàòîðû îáåùàþò ïàìÿòíûé ïîäàðîê, è óæ, âî âñÿêîì ñëó÷àå, ýòà ïîáåäà çà÷òåòñÿ åé ïðè àòòåñòàöèè. Ó÷èòåëü ðèñîâàíèÿ Îëüãà Âàñèëüåâíà Áàðâèí÷åíêî â ýòîì ãîäó äî ïðèçîâîãî ìåñòà íå äîáðàëàñü, íî òîæå ïîêàçàëà âûñîêèé ðåéòèíã ñðåäè êîëëåã. Â.ÃÅÉÇÅÐ.

Ïëîõàÿ íîâîñòü

Âîñïèòàòåëåé ñ äèïëîìàìè âóçîâ ïîøëþò â ïåäó÷èëèùà? Ìàëîïðèÿòíîå íîâøåñòâî îæèäàåò âîñïèòàòåëåé äåòñêèõ ñàäîâ, âåðíåå, òåõ èç íèõ, êòî îáëàäàåò âûñøèì, íî ò. í. íåïðîôèëüíûì îáðàçîâàíèåì, íàïðèìåð, èìååò äèïëîì ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ, ïñèõîëîãà, èñòîðèêà, íå ãîâîðÿ óæå îá ýêîíîìèñòàõ è ò. ä. Ñ ïåðâîãî ìàðòà âñå îíè ïîòåðÿëè ïðàâî àòòåñòîâûâàòüñÿ íà áîëåå âûñîêóþ êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ è íà ïîëó÷åíèå ïåäàãîãè÷åñêèõ çâàíèé. Òàê äèêòóåò òèïîâîå Ïîëîæåíèå îá àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, óòâåðæäåííîå ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ â îêòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà è âñòóïèâøåå â ñèëó íà ïðîøëîé íåäåëå. Òåïåðü îò ðàáîòíèêîâ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ òðåáóþò áîëåå óçêîé ïðîôåññèîíàëüíîé ñïåöèàëèçàöèè. Äëÿ âîñïèòàòåëåé ñ “íåïðàâèëüíûìè» äèïëîìàìè, à òàêîâûõ â íàøåì

ãîðîäå, ïî äàííûì ãîðóî, áîëüøå ÷åòâåðòè èç 360 ïåäàãîãîâ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - íåäîïóùåíèå ê àòòåñòàöèè îçíà÷àåò îùóòèìóþ ïîòåðþ íàäáàâîê â çàðàáîòíîé ïëàòå è ïåðñïåêòèâó âûáîðà: èëè çàíîâî ïîñòóïàòü â çàâåäåíèÿ, äàþùåå ïðîôåññèþ âîñïèòàòåëÿ äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, èëè èñêàòü ðàáîòó ïî äèïëîìó. Ïðàâäà, ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ãîðîäñêîãî óóïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Ãàëèíû Ðàïàöêîé, ïîêà ýòî íîâîââåäåíèå íå ïðèìåíÿþò, è â ïåäó÷èëèùà âëàäåëèö íåïðîôèëüíûõ äèïëîìîâ íèêòî ïîêà íå ãîíèò.  ãîðóî îáåùàþò ïîäõîäèòü ê ïðîáëåìå äèôôåðåíöèðîâàíî è âñå-òàêè àòòåñòîâûâàòü òåõ èç ïåäàãîãîâ, êòî èìååò áîëüøîé ñòàæ ðàáîòû ñ äåòüìè, íåâçèðàÿ íà «íåïðàâèëüíûé» äèïëîì. Â.ÃÅÉÇÅÐ.

«Ëþáèòè ä³òåé ó쳺 ³ êóðêà”, - ãîâîðèâ ßíóø Êîð÷àê. À îò íàâ÷èòè ¿õ, çðîáèòè ëþäüìè â ïîâíîìó ðîçóì³íí³ öüîãî ñëîâà — öå âæå ìèñòåöòâî. Òóò ïîòð³áí³ ³ çíàííÿ, ³ äîñâ³ä, ÿê îñîáèñòèé, òàê ³ ³ñòîðè÷íèé, à ìàþòü éîãî, â ñèëó áàãàòüîõ ïðè÷èí, äàëåêî ³ äàëåêî íå âñ³ áàòüêè”. Îëåêñà ÒÈÕÈÉ “Äóìêè ïðî âèõîâàííÿ”.

6-я школа. Возраст зрелости Âïåðâûå 6-ÿ øêîëà ðàñïàõíóëà äâåðè 1 ñåíòÿáðÿ 1990 ãîäà.  ãîðîäå îíà ñàìàÿ íîâàÿ, ïîñëåäíÿÿ èç ïîñòðîåííûõ ïðè ñîâåòñêîé âëàñòè. Êîñòÿê ó÷èòåëåé, âî ãëàâå ñ äèðåêòîðîì Àëåêñàíäðîì Âàñèëüåâè÷åì Ðåçíè÷åíêî, ðàáîòàåò çäåñü ñ ñàìîãî ïåðâîãî äíÿ. Òîëüêî òîãäà îíè ïðèøëè ñþäà ñîâñåì ìîëîäûìè, ñåé÷àñ èì óæå çà ñîðîê. Âîçðàñò çðåëîñòè, êîãäà è îïûò ïîÿâèëñÿ, è ñèëû ðåàëèçîâûâàòü çàäóìàííîå åñòü. Øêîëà ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ, ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì ðÿäà ïðåäìåòîâ.  ïîñëåäíèå ãîä-äâà çäåñü óãëóáëåííî èçó÷àþò óêðàèíñêèé. Íî ýòî íå äåëàåò øêîëó óêðàèíñêîé, øêîëà ñìåøàííàÿ. Êàê è â äðóãèõ øêîëàõ, çäåñü ðîäèòåëè, îòäàâàÿ ðåáåíêà â ïåðâûé êëàññ, ïèøóò çàÿâëåíèå, â êàêîé êëàññ - ðóññêèé èëè óêðàèíñêèé - îòäàþò ðåáåíêà. Òàê ÷òî íà îäèí óêðàèíñêèé çäåñü îäèí ðóññêèé êëàññ. Âîò âàì è ãîñóäàðñòâåííàÿ ÿçûêîâàÿ ïîëèòèêà, òî÷íå, åå îòñóòñòâèå. Öåíòð ïåðåâîäèò âåñü îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ íà óêðàèíñêèé. Ïîëèòèêè âî âðåìÿ âûáîðîâ ðåòèâî ðàçûãðûâàþò ÿçûêîâóþ êàðòó.  Ðîññèè è â ïðîðóññêèõ ïàðòèÿõ íà Óêðàèíå èñòåðèêè ïî ïîâîäó “óêðàèíèçàöèè” è ìàññîâîãî çàêðûòèÿ ðóññêèõ øêîë íåò, íî åñëè íå ñìîòðåòü «çîìáîÿùèê», - òî è ñàìà ïðîáëåìà èñ÷åçàåò. Ïðèâîäèò ÷åëîâåê ðåáåíêà â øêîëó, ãîëîñóåò çà ðóññêèé èëè óêðàèíñêèé ÿçûê... Ïðÿìòàêè, èäåàë àíàðõèñòà ïðÿìàÿ äåìîêðàòèÿ. Ñèòóàöèþ ìîæíî ñðàâíèòü ñ ÆÊÕ. Ëþäè ñàìè ðåøàþò ïðîáëåìû: êòî-òî ñòàâèò àâòîíîìêó, êòî-òî îòðåçàåòñÿ îò òåïëà, îòàïëèâàÿ ñåáÿ ýëåêòðè÷åñòâîì, âñå áîëüøå ëþäåé ñòàâÿò ïëàñòèêîâûå îêíà... Íàðîä ñàì ìåíÿåò ñâîþ æèçíü, íå íàäåÿñü íà ãîñóäàðñòâî. Åùå ñîòíè äâå-òðè îòêëþ÷åíèé îò Òåïëîñåòè — è äîñòàâøàÿñÿ ãîðîäó îò ñîâêà ñèñòåìà òåïëîñíàáæåíèÿ ðóõíåò ñàìà, áåç âñÿêîé ðåôîðìû... Âïðî÷åì, ÿ óâëåêñÿ.

×òî ìíå ïîíðàâèëîñü â 6-é øêîëå, òàê ýòî ðàçíîîáðàçèå ýêñêóðñèé ïî Óêðàèíå, êîòîðûå øêîëà îðãàíèçîâûâàåò â ïîñëåäíèå ãîäû. Ñàì ìíîãî åçæó, ïîýòîìó óâåðåí, ÷òî ìóçåé íàðîäíîé óêðàèíñêîé àðõèòåêòóðû â Ïðåëåñòíîì çà Ñëàâÿíñêîì, ñîëÿíóþ øàõòó â Ñîëåäàðå, Äîíåöêèé áîòàíè÷åñêèé ñàä äîëæåí óâèäåòü êàæäûé ðåáåíîê. Òóò ìíîãîå óïèðàåòñÿ â ôèíàíñîâûå âîçìîæíîñòè ðîäèòåëåé, íî è øêîëà âåäü äîëæíà ïðîÿâëÿòü èíèöèàòèâó. Äåòñêèå äóøè âïèòûâàþò ïðåêðàñíîå êàê ãóáêè, ïîýòîìó âïå÷àòëåíèÿ îò òàêèõ ïîåçäîê îñòàþòñÿ íà äîëãèå ãîäû. Êñòàòè, ïîáûâàëè äåòè è â Êèåâå, è â çíàìåíèòîì Ñîôèåâñêîì ïàðêå â Óìàíè, íà Õîðòèöå, â Ìàðèóïîëå... ×åì ìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ øêîëà åùå — ýòî ñïîðò. Îíà åäèíñòâåííàÿ â ãîðîäå ðàñïîëàãàåò òðåìÿ ñïîðòèâíûìè çàëàìè. Ìàëåíüêèé èñïîëüçóþò ó÷åíèêè 1-4 êëàññîâ, è çäåñü óïîð â çàíÿòèÿõ (3 ðàçà â íåäåëþ) äåëàåòñÿ íà ïðîôèëàêòèêó ñêîëèîçà è ïëîñêîñòîïèÿ. Äèðåêòîð øêîëû ãîâîðèò: “Ìîå âèäåíèå ïðîáëåìû òàêîâî: ìû äîëæíû äàâàòü äåòÿì çíàíèÿ, íå çàáûâàÿ îá èõ çäîðîâüå”. Ïîýòîìó, ïðè âñåõ ñïîðòèâíûõ äîñòèæåíèÿõ, çäåñü áîëüøå çàáîòÿòñÿ îá îçäîðîâëåíèè äåòåé, à íå î ñïîðòèâíûõ ðåêîðäàõ.  2009 ãîäó ó 6-é øêîëû áûëî 19 ñïîðòèâíûõ ïîáåä íà ãîðîäñêîì óðîâíå è 4 ïðèçîâûõ ìåñòà íà îáëàñòíîì.  2010 - 11 íà ãîðîäñêîì è 3 — íà îáëàñòíîì. Âî ìíîãîì ýòè âïå÷àòëÿþùèå ðåçóëüòàòû ñâÿçàíû ñ äèíàñòèåé ó÷èòåëåé Êóçüìåíêî. Âñëåä çà îòöîì, Âèêòîðîì Èâàíîâè÷åì, ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó ðàáîòàþùèì òðåíåðîì â ÄÞÑØ, ïðèøëà ðàáîòàòü â øêîëó è åãî äî÷ü. Ïðèÿòíî, ÷òî â øêîëå îòêðûòû íå òîëüêî ñïîðòèâíûå ñåêöèè äëÿ ó÷àùèõñÿ, ïðèõîäÿò ïîçàíèìàòüñÿ ñïîðòîì è ïðåïîäàâàòåëè, è íå òîëüêî èç 6-é øêîëû, âûïóñêíèêè, à ñ ýòîãî ãîäà øêîëà îòêðûëà ñâîè äâåðè è äëÿ ðîäèòåëåé ñâîèõ

ÏÐÎÂÈÍÖÈß

ó÷åíèêîâ, êîòîðûå èçúÿâèëè æåëàíèå èãðàòü â âûõîäíûå â âîëåéáîë. Ïðèìåð ïîäàåò ñàì äèðåêòîð. À.Ðåçíè÷åíêî è â ôóòáîë èãðàåò, è â òðåíàæåðíîì çàëå çàíèìàåòñÿ. Ãîðäÿòñÿ â øêîëå è òàêèìè ñâîèìè ó÷åíèêàìè, êàê Äèìà Ëåáåäåâ, ÷åìïèîí Óêðàèíû ïî êàðàòå. Ñåé÷àñ ó÷èòñÿ â øêîëå 490 äåòåé (ïðîåêòíàÿ íàãðóçêà — 810). Åñòü è ó÷åáíûå äîñòèæåíèÿ. Ïîñëåäíèå òðè ãîäà âñå âûïóñêíèêè, èçúÿâèâøèå æåëàíèå, ïîñòóïèëè â ÂÓÇû.  ïðîøëîì ãîäó èç 18 ó÷åíèêîâ, ïðîøåäøèõ òåñòèðîâàíèå, ïîñòóïèëî 18. Ìíîãî ïîáåä íà îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ. Ïîñëåäíèé ïíðèìåð — òðåòüå ìåñòî íà îáëàñòíîì êîíêóðñå ïî òðóäîâîìó îáó÷åíèþ îäèííàäöàòèêëàññíèöû Ïðîõîðîâîé. Äà è íà íåçàâèñèìîì òåñòèðîâàíèè ðÿä äåòåé íàáèðàë ìàêñèìàëüíîå èëè áëèçêîå ê ýòîìó êîëè÷åñòâî áàëëîâ. Â.Ïîáåäðÿ íàáðàë ìàêñèìàëüíûå 200 áàëëîâ ïî ìàòåìàòèêå, À.Êî÷åíêîâ 198,5 èç 200 ïî ôèçèêå. Âåñíîé øêîëà ïëàíèðóåò îòêðûòü ìóçåé äåêîðàòèâíî—ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà Óêðàèíû. Òàì áóäåò íå òîëüêî óêðàèíñêàÿ ïå÷ü, à è îáðàçöû íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ, îäåæäû, êåðàìèêè, êóçíå÷íîãî ìàñòåðñòâà. Äèðåêòîð 6-é øêîëû Ðåçíè÷åíêî î÷åíü òåïëî îòçûâàåòñÿ î òðóäîâîì êîëëåêòèâå. Äîáðûõ ñëîâ çàñëóæèâàþò âñå. Ïóñòü íå îáèæàþòñÿ íà ìåíÿ êîëëåãè, íî íåäîñòàòîê ãàçåòíûõ ïëîùàäåé íå ïîçâîëÿåò íàçâàòü âñåõ. Âîò íåñêîëüêî èìåí: Ëèëÿíà Âëàäèìèðîâíà Ñèðåíêî, ìíîãî äåëàþùàÿ äëÿ ýêîëîãè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ äåòåé, ïðåïîäàâàòåëè óêðàèíñêîãî ÿçûêà Íàòà-

ëüÿ Ëåîíèäîâíà Êîëåñíèêîâà, Íàòàëüÿ Èâàíîâíà Ñàâèíà, Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà Êî÷åíêîâà.  ðåéòèíãå ãîðîäñêèõ øêîë 6-ÿ çàíèìàåò âûñîêîå ÷åòâåðòîå ìåñòî. Äåòè ìîãóò ïðîÿâèòü ñåáÿ íå òîëüêî â ó÷åáå, íî è âî âíåóðî÷íîå âðåìÿ. Çäåñü ìåíÿ ïðèÿòíî ïîðàçèë Äàíèëà Êëèìåíêî. Ïðåçèäåíò äåòñêîé îðãàíèçàöèè øêîëû “Ìàëåíüêàÿ ñòðàíà”, Äàíèëà çàíèìàåòñÿ â ìóçûêàëüíîé øêîëå, ãäå îí ó÷èòñÿ èãðàòü íà òðóáå, ó÷èò àíãëèéñêèé, èìååò íåïëîõîé ìóçûêàëüíûé âêóñ, ñëóøàÿ êëàññèêó, äæàç, áëþç è êëàññè÷åñêèé ðîê 197080õ. Ìå÷òàåò î òåëåæóðíàëèñòèêå è øîó-áèçíåñå.  øêîëå ýòîò äåâÿòèêëàññíèê óæå ñòàë ìàëåíüêîé çâåçäî÷êîé, ïðîÿâèâ ñåáÿ è íà ñöåíå, è â ó÷åáå. Åãî îöåíêà øêîëüíîé àòìîñôåðû: “Ó÷èòüñÿ êîìôîðòíî”. Æåëàþ åìó óñïåõîâ è â áóäóùåì. Ïëþñ øêîëû — íåêîòîðûé êîíñåðâàòèçì â ïîäõîäå ê âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå. Ïðàçäíèêè, êîíöåðòû, ïåñåííûå êîíêóðñû ïðîâîäÿòñÿ, íî âîò äèñêîòåêè - íåò. Çäåñü óâåðåíû, ÷òî øêîëà äîëæíà âîñïèòûâàòü, äàâàòü îáðàçöû ïîâåäåíèÿ. Ïîýòîìó òàêàÿ ñòðîãîñòü. Øêîëà íàõîäèòñÿ â ñâîåîáðàçíîé îñàäå. È ïðîòèâîñòîèò ïîòîêó áåçäóõîâíîñòè, çàòîïèâøåìó è ýêðàíû òåëåâèäåíèÿ, è óëèöû íàøèõ ãîðîäîâ. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, ðîäèòåëè ìîãóò áûòü ñïîêîéíû çà òî, ÷òî äåòÿì â 6-é øêîëå ïûòàþòñÿ ïðèâèòü âå÷íûå öåííîñòè: ëþáîâü ê çíàíèÿì, óâàæåíèå ê ñòàðøèì è æåíùèíå, ïàòðèîòèçì. È.ÁÐÅÄÈÕÈÍ, ñïåö. êîðð.

Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå

Ñåëüñêèì øêîëàì ïîíèçÿò «ñòàòóñ» ×åòûðå øêîëû ðàéîíà, äî ýòîãî íàõîäèâøèåñÿ íà ñîäåðæàíèè áþäæåòîâ ñâîèõ ñåëüñêèõ ñîâåòîâ, ïåðåøëè ïîä ôèíàíñîâóþ îïåêó ðàéîííîé êàçíû. Ðå÷ü èäåò î Íèêîëàé-Ïîëòàâñêîì, Òàðàñîâñêîì, Êóðòîâñêîì è Àëåêñàíäðî-Øóëüòèíñêîì ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíûõ êîìáèíàòàõ. Áþäæåòíûé êîäåêñ ïðåäïèñûâàåò ïåðåâåñòè íà áþäæåò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ ÓÂÊ II è III-é ñòóïåíè, ò. å. äåâÿòèëåòêè è îäèííàäöàòèëåòêè.  âåäåíèè ñåëüñîâåòîâ îñòàþòñÿ ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíûå êîìáèíàòû ïåðâîé ñòóïåíè îáðàçîâàíèÿ, òî åñòü ó÷ðåæäåíèÿ, ñîâìåùàþùèå äåòñêèé ñàä è íà÷àëüíóþ øêîëó, â

íàøåì ðàéîíå ýòî Ïðàâäîâñêèé è Ñòåïàíîâñêèé ÓÂÊ. Êñòàòè, ñîãëàñíî åùå îäíîìó áþäæåòíîìó äîêóìåíòó - äåêëàðàöèè, îðèåíòèðîâàííîé íà ìàêñèìàëüíóþ îïòèìèçàöèþ ðàñõîäîâ íà îáðàçîâàíèå, ñåëüñêèå øêîëû îæèäàåò åùå îäíî ìàëîïðèÿòíîå íîâøåñòâî. Ñî ñëåäóþùåãî ó÷åáíîãî ãîäà íåêîòîðûì ïîíèçÿò îáðàçîâàòåëüíóþ ñòóïåíü äî ïåðâîé. Ïî èíôîðìàöèè íà÷àëüíèêà ðàéîííîãî óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Åëåíû Âîðîíöîâîé, ñòàòü íà÷àëüíîé øêîëîé ïðåäñòîèò Êàëèíîâñêîìó, Íèêîëàåâñêîìó è Ïðåäòå÷åíñêîìó ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíûì êîìáèíàòàì.

- Äî ñèõ ïîð íå áûëî íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ, êîòîðûìè áû îïðåäåëÿëîñü ÷èñëî äåòåé äëÿ êàæäîé ñòóïåíè, - îáúÿñíèëà Åëåíà Íèêîëàåâíà, - à ñ ýòîãî ãîäà áþäæåòíàÿ äåêëàðàöèè ïðåäïèñàëà, ÷òî êîëè÷åñòâî ó÷åíèêîâ â øêîëå ïåðâîé ñòóïåíè äîëæíî áûòü íå ìåíüøå 20, âòîðîé — 40, òðåòüåé — 100. À â Êàëèíîâîì è Íèêîëàåâêå íåò è òðèäöàòè ó÷åíèêîâ, â ñåëå Ïðåäòå÷åíî âñåãî 15 øêîëüíèêîâ. Õîòÿ íå âñå òàê ïëîõî, ñòóïåíü øêîëû âîçìîæíî ñî âðåìåíåì è ïîâûñèòü, åñëè äåòåé áóäåò áîëüøå. Ïîêà æå äî òàêîé äåìîãðàôè÷åñêîé ðàäîñòè äàëåêî, íàïðèìåð, â 2009 ãîäó â ðàéîíå ÷èñëè-

ëîñü 2056 øêîëüíèêîâ, â 2010-ì - 1908, òàê ÷òî ðàéîííûì ÷èíîâíèêàì îò îáðàçîâàíèÿ ïðèäåòñÿ ðàçáèðàòüñÿ ñ ïðîòèâîïîëîæíîé ïðîáëåìîé — ïîíèçèòü ñòóïåíü øêîëû îíè íå ìîãóò áåç ñîãëàñèÿ ðîäèòåëåé, êîòîðûå , êîíå÷íî æå, âñåãäà ïðîòèâ òàêîé îïòèìèçàöèè. Ïðèìåð òîìó - øêîëà ñåëà Ìàðêîâî, ñäåëàòü èç íåå äåâÿòèëåòêó ðàéîííûå âëàñòè ïûòàþòñÿ âòîðîé ãîä, âòîðîé ãîä ñåëüñêàÿ ãðîìàäà íå äàåò íà ýòî ñîãëàñèÿ, äîæèäàÿñü, ïîêà ïîäðàñòóò äåòè, êîòîðûå â ñëåäóþùåì ó÷åáíîì ãîäó ïîéäóò â 10 êëàññ. Â. ÃÅÉÇÅÐ.


12

¹ 10 (1053) 9 ìàðòà 2011 ã.

Ñîöèóì

Горгаз «положил глаз» на новые колонки населения. Не многого ли он хочет? Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 1 - Íàñêîëüêî ñåãîäíÿ àêòóàëåí âîïðîñ ïðîâåäåíèÿ ÏÒÎ ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ? Ê.Ñòàðîâîéòîâ: - Ïðåæäå, ÷åì ïðîÿâëÿòü áîëüøèå «àïïåòèòû» ïî ïîâîäó îáñëóæèâàíèÿ èìïîðòíîãî îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðûì îáçàâåëèñü ïîòðåáèòåëè áåç èõ ó÷àñòèÿ, Ãîðãàçó ñëåäîâàëî áû ïðåäúÿâèòü ñâîè ïîëíîìî÷èÿ, íàïðèìåð, ñîîòâåòñòâóþùèå ëèöåíçèè, íà ïðîâåäåíèå ýòèõ ðàáîò. Õîòÿ, ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, ïîãîëîâíîå íàâÿçûâàíèå ÏÒÎ â êàêîé-òî ìåðå îïðàâäàíî! Îñîáåííî äëÿ ìîðàëüíî è ôèçè÷åñêè óñòàðåâøèõ ïðèáîðîâ îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, 40% íåçàìåíåííûõ íàñåëåíèåì êîëîíîê. Âîò îíè — íàñòîÿùàÿ áîìáà çàìåäëåííîãî äåéñòâèÿ... Ïîÿñíþ: ãàçîòåõíèêà — òà æå ìàøèíà, êîòîðàÿ ïîñëå îïðåäåëåííîãî ïðîáåãà äîëæíà áûòü îáñëåäîâàíà íà ôèðìåííîì ÑÒÎ, õîòÿ áû äëÿ íàøåãî æå ñïîêîéñòâèÿ. Ìèðîâàÿ ïðàêòèêà ãîâîðèò î òîì, ÷òî ñåðâèñ äîëæåí áûòü âñþäó, îñîáåííî åñëè äåëî êàñàåòñÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà. Õîòÿ ñîâðåìåííûå ãàçîâûå ïðèáîðû äîñòàòî÷íî áåçîïàñíû, ðàáîòàþò ïðàêòè÷åñêè áåçîòêàçíî è àâòîìàòè÷åñêè áëîêèðóþò ðàáîòó îáîðóäîâàíèÿ ïðè óòå÷êå èëè îòêëþ÷åíèè ãàçà, íåëüçÿ èñêëþ÷àòü è ÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð. Äàæå çíàÿ î âîçìîæíîé îïàñíîñòè íàïåðåä, íàøè óìåëüöû ÷àñòî ñàìè âûíèìàþò äàò÷èêè, óáèðàþò èç êîòëîâ àâòîìàòèêó è ò.ä. - Òîãäà â ÷åì ïðè÷èíà âíóòðåííåãî ñîïðîòèâëåíèÿ ãîðîæàí ýòîìó íóæíîìó ïðîöåññó? Ï.Êîëåñíèêîâ: - Ïðè÷èíà, ïðåæäå âñåãî, â ìåíòàëèòåòå.  Åâðîïå, íàïðèìåð, ëþäè ïðèâûêëè ê ïîðÿäêó. Ó íèõ íåò

òàêîãî êîëè÷åñòâà ñàíòåõíè÷åñêèõ ìàãàçèíîâ, âìåñòî íèõ ñ êëèåíòîì ðàáîòàþò ìîáèëüíûå òåïëîòåõíè÷åñêèå ñàëîíû. Òàìîøíèå ñïåöèàëèñòû îáåñïå÷èâàþò ïîëíûé öèêë ðàáîò - îò ðàçðàáîòêè ïðîåêòà äî óñòàíîâêè, ãàðàíòèéíîãî è ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ òåõíèêè è âñåé ñèñòåìû îòîïëåíèÿ. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàáîò ïîäïèñûâàåòñÿ ãàðàíòèéíûé äîãîâîð, â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà åãî äåéñòâèÿ êëèåíò îáÿçóåòñÿ ïðîõîäèòü ÒÎ îáîðóäîâàíèÿ ñîãëàñíî ãðàôèêó. Çà îòäåëüíóþ ïëàòó ìîæíî çàêàçàòü è óñëóãó «íàïîìèíàíèÿ». Íî! Ïðîñðî÷êà äàòû ÒÎ õîòÿ áû íà îäèí äåíü àíóëèðóåò ãàðàíòèþ. Ñòîèìîñòü ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ â òàêîì ñëó÷àå âîçðàñòàåò â ðàçû — òîãäà êóïèòü íîâîå îáîðóäîâàíèå âûõîäèò äåøåâëå, ÷åì îòðåìîíòèðîâàòü ñòàðîå. Ïîäîáíàÿ ñõåìà ðàáîòàåò è ó íàñ. Ïîêà äåéñòâóåò ãàðàíòèÿ, - ëþäè ðàññëàáëÿþòñÿ è çàáûâàþò î òîì, ÷òî çà ñïîêîéñòâèå íàäî ïëàòèòü. Ïîñòãàðàíòèéíîå æå îáñëóæèâàíèå êîòëîâ èëè êîëîíîê, â çàâèñèìîñòè îò ôèðìû-ïðîèçâîäèòåëÿ, ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿåò îò 200 äî 800 ãðèâåí â ãîä. Ýòî îñíîâíàÿ ïðè÷èíà îòêàçà îò ñåðâèñíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ. Õîòÿ, â êîíå÷íîì èòîãå, ñ ó÷åòîì âëèÿíèÿ ñîïóòñòâóþùèõ íåãàòèâíûõ ôàêòîðîâ, ñâîéñòâåííûõ íàøåé ñðåäå îáèòàíèÿ — ïëîõàÿ âîäà, íåñòàáèëüíîå ýëåêòðîñíàáæåíèå è ãàç íèçêîãî êà÷åñòâà - ðàññ÷èòûâàòü íà äîëãîñðî÷íóþ ðàáîòó îáîðóäîâàíèÿ íå ïðèõîäèòñÿ. -  äîãîâîðàõ, êîòîðûå óæå ñåé÷àñ ïûòàåòñÿ çàêëþ÷àòü Ãîðãàç, íå ïðîïèñàíû ÷åòêèå óñëîâèÿ è ïåðå÷åíü ðàáîò ïî ïëàòíîìó ÏÒÎ, à ñàì ðåìîíò îáîðóäîâàíèÿ ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðîâîäèòü èç äåòàëåé çàêàç÷èêà, ïðè÷åì â íåóñòàíîâëåííûå

ñðîêè. À ÷òî ìîæåò ïðåäëîæèòü, íàïðèìåð, âàøà ôèðìà? Ê.Ñòàðîâîéòîâ: - Ìû íå çíàåì íàâåðíÿêà, ÷òî êîíêðåòíî ïðåäëàãàåò Ãîðãàç ïî ñâîåìó äîãîâîðó, íî, íà ïåðâûé âçãëÿä, äåíüãè çäåñü áåðóòñÿ ïðîñòî çà òî, ÷òîáû î âàñ ïîìíèëè. Ñåãîäíÿ íà îáñëóæèâàíèè «ÀÁÂÑåðâèñ» ñîñòîèò îêîëî òûñÿ÷è åäèíèö òåõíèêè. Ìû ïðîñ÷èòàëè - ðåàëüíàÿ ñòîèìîñòü ãîäîâîîãî ÏÒÎ âûõîäèò îêîëî 270 ãðèâåí.  ïàêåò óñëóã ïî íàøåìó äîãîâîðó âõîäèò îáñëåäîâàíèå îáîðóäîâàíèÿ, åãî ïðîôèëàêòèêà è çàìåíà ìåëêèõ äåòàëåé. Êðîìå òîãî, ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà íà ïîñòãàðàíòèéíîå ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå íàø êëèåíò èìååò ïðàâî íà ñêèäêó ïðè çàêóïêå çàï÷àñòåé. Èõ íå íóæíî èñêàòü, çàêàçûâàòü è æäàòü. ×àñòü äåòàëåé åñòü íà íàøåì ñîáñòâåííîì ñêëàäå, îñòàëüíîå â òå÷åíèå ñóòîê ìû äîñòàâëÿåì ñ ðåãèîíàëüíîãî ñêëàäà â Õàðüêîâå. Êñòàòè, ïî ñòàíäàðòàì ôèðìïðîèçâîäèòåëåé, ñ êîòîðûìè ìû ñîòðóäíè÷àåì óæå ìíîãî ëåò, ñðîêè èñïîëíåíèÿ çàÿâîê íà ðåìîíò êîëåáëþòñÿ îò 24 äî 72 ÷àñîâ, äàæå åñëè êëèåíò æèâåò â Êðàñíîì Ëèìàíå, èëè íàïðèìåð, â Äîíåöêå. Çà ëîæíûé âûçîâ «îò íå÷åãî äåëàòü» çàêàç÷èê ïëàòèò 50 ãðèâåí. Íî, ê ñîæàëåíèþ, íà ðàñõîäû ïî ñåðâèñíîìó îáñëóæèâàíèþ ñîãëàøàþòñÿ òîëüêî 5% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà êëèåíòîâ.  îñíîâíîì, ýòî ëþäè çàæèòî÷íûå, êîòîðûå ïðåäïî÷èòàþò íå ýêîíîìèòü íà ñâîåé áåçîïàñíîñòè, èëè âëàäåëüöû ðàçëè÷íûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûå çàðàáàòûâàþò äåíüãè íà êîìôîðòå ñâîèõ ïîñåòèòåëåé. - Íàñêîëüêî íàì èçâåñòíî, â çäàíèè ÓÃà òîæå óñòàíîâëåíû èìïîðòíûå êîòëû, è îáñëóæèâàåò èõ âàø “ÀÁÂ-Ñåðâèñ”... Êàêèå ðåñóðñû íåîáõîäèìî èìåòü

ÏÐÎÂÈÍÖÈß

Ãîñòè ðåäàêöèè Ï.Êîëåñíèêîâ è Ê.Ñòàðîâîéòîâ (ñëåâà-íàïðàâî). ïðåäïðèÿòèþ, ÷òîáû çàíèìàòüñÿ ñåðâèñíûì îáñëóæèâàíèåì ñîâðåìåííîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ? Ï.Êîëåñíèêîâ: - Åñëè Ãîðãàç äîëãîå âðåìÿ çàíèìàëñÿ ñòðîèòåëüñòâîì ñåòåé è ïîäà÷åé ãàçà, òî ìû ñïåöèàëèçèðîâàëèñü íà ìîíòàæå è îáñëóæèâàíèè ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, êîãäà íèøà ñåðâèñà áûëà àáñîëþòíî ñâîáîäíà. Åñòü òàêîå ïîíÿòèå, êàê ñåðòèôèöèðîâàííûå ñåðâèñíûå öåíòðû. Äàæå ïðè íàëè÷èè ñîòâåòñòâóþùèõ ïóíêòîâ â ëèöåíçèè, òàêîé ñòàòóñ ìîæåò äàòü òîëüêî êîíêðåòíàÿ ôèðìà-ïðîèçâîäèòåëü. Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ñåðòèôèêàöèè ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå óêîìïëåêòîâàííîãî øòàòà îáó÷åííûõ è àòòåñòîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ ñ îïûòîì ðàáîòû ñ ôèðìåííûì îáîðóäîâàíèåì. Ìû, íàïðèìåð, øëè ê ýòîìó îêîëî 12 ëåò, íî òàê è íå ñìîãëè îáúÿòü íåîáúÿòíîå. Ñåãîäíÿ â íàøåì ãîðîäå òîëüêî íà ðûíêå êîòëîâ øèðîêî ïðåäñòàâëåíî îêîëî 6 ôèðìïðîèçâîäèòåëåé. Íà äàííûé ìîìåíò, «ÀÁÂ-Ñåðâèñ» ÿâëÿåòñÿ ðåãèîíàëüíûì ñåðâèñíûì öåíòðîì BOSH è àâòîðèçèðîâàííûì ñåðâèñíûì öåíòðîì ôèðì LOTTO è ARISTON. - Ãîâîðÿò, ãîðãàçàì â ñâîå âðåìÿ áûë îòäàí íåãëàñíûé ïðèêàç âñåìè äîñòóïíûìè ìåòîäàìè âûòåñíèòü «ñòîðîííèå» îðãàíèçàöèè ñ ãàçîâîãî ðûíêà. Êàê ñåãîäíÿ

ñêëàäûâàþòñÿ âàøè îòíîøåíèÿ ñ òàêèì ñåðüåçíûì êîíêóðåíòîì êàê Îáëãàç? Ê.Ñòàðîâîéòîâ: -  ïðèíöèïå, ñ ðóêîâîäñòâîì ÓÃà Êîíñòàíòèíîâêè è ðåãèîíà â öåëîì ó íàñ íåéòðàëüíûå îòíîøåíèÿ, õîòÿ íåêîòîðóþ íåçäîðîâóþ êîíêóðåíöèþ èíîãäà îùóùàåì. Íàïðèìåð, åñëè êëèåíò èçãîòîâèë ïðîåêò (òèïîâàÿ ñõåìà ïî ãîññåêòîðó) íà îòîïëåíèå â êàêîéëèáî ÷àñòíîé ôèðìå ïî ãîðàçäî ìåíüøåé öåíå, ãîðãàç ïðåäúÿâèò ïðåòåíçèè ê îòñóòñòâèþ òåõóñëîâèé, êîòîðûå èìååò ïðàâî âûäàâàòü òîëüêî ïîñòàâùèê ãàçà. Ñòîèìîñòü ýòîãî äîêóìåíòà è ïîòðà÷åííîå íà ñîãëàñîâàíèÿ ñ Ãîðãàçîì âðåìÿ îòáèâàþò ó êëèåíòà âñÿêóþ îõîòó èäòè ê áîëåå äåøåâûì ÷àñòíèêàì. Êðîìå òîãî, ëþäåé ïûòàþòñÿ óáåäèòü â òîì, ÷òî àëüòåðíàòèâû óñëóãàì Ãîðãàçà â ïðèðîäå íå ñóùåñòâóåò. Õîòÿ ìû, ê ïðèìåðó, èìååì ëèöåíçèè ïðàêòè÷åñêè íà âñå âèäû ðàáîò, èìååì âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûé øòàò, ñîâðåìåííîå äèàãíîñòè÷åñêîå è ìîíòàæíîå îáîðóäîâàíèå... Áîëåå òîãî, âûäàåì îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû è ãàðàíòèðóåì êà÷åñòâî ñâîåé ðàáîòû èëè óñëóãè. Åñëè ñ íàìè íà ðàâíûõ ñìîæåò êîíêóðèðîâàòü Ãîðãàç, ìû áóäåì òîëüêî ðàäû. Áåñåäîâàëà Î.ÏÀÍÈÍÀ.

Ïåíñèîííàÿ ðåôîðìà

«Íàñåëåíèþ íóæåí ôèíàíñîâûé ëèêáåç» Ñ åãîäíÿøíèé ñîáåñåäíèê, êîòîðûé íå ïîíàñëûøêå çíàåò î ïåíñèîííîé ðåôîðìå, - äèðåêòîð êîìïàíèè «Ñïóòíèê Ëàéô 1», ïðåäîñòàâëÿþùåé óñëóãè â ñôåðå íàêîïèòåëüíîãî ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ, - Âàëåðèé ÌÎÐÎÇÎÂ. Îí ñ÷èòàåò, ÷òî ó óêðàèíñêîãî ðûíêà åñòü áîëüøèå ïåðñïåêòèâû, îäíàêî, îíè íàïðÿìóþ çàâèñÿò îò ñêîðîñòè ðåôîðì, êàê ïåíñèîííîé, òàê è âî âñåì ñîöèàëüíîì ñåêòîðå.

– Êàê Âû ñ÷èòàåòå, ÷òî òîðìîçèò ðàçâèòèå ñòðàõîâîãî ñåêòîðà â Óêðàèíå? - Çäåñü ìîæíî íàçâàòü ìíîãî ôàêòîðîâ. Ïðåæäå âñåãî, íåïðîäóìàííàÿ è íåñîãëàñîâàííàÿ ïîëèòèêà çàêîíîäàòåëüíîé è èñïîëíèòåëüíîé âåòâåé âëàñòè. Îòñþäà è ñëàáîå ïðîäâèæåíèå ïåíñèîííîé ðåôîðìû è ðåôîðìû ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ïîäîáíûå ðåôîðìû ïðîøëè âî ìíîãèõ åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ. Êàê ðåçóëüòàò – íàëè÷èå äîâîëüíî âûñîêèõ ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé ó íàñåëåíèÿ è íàëè÷èå íà ðóêàõ ó åâðîïåéöà 3-5 ïîëèñîâ ñòðàõîâàíèÿ.  èõ ÷èñëå ïîëèñû ñîöèàëüíîãî ìåäèöèíñêîãî è ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ, à òàêæå ñòðàõîâàíèÿ æèçíè. È, êîíå÷íî æå, ìåíòàëèòåò íàøèõ ëþäåé. Ìû – ðîäîì èç Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ó ëþäåé ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà áóêâàëüíî âáèòà â ãîëîâó óâåðåííîñòü, ÷òî ãîñóäàðñòâî îáÿçàíî äàòü ïåíñèþ, è ÷åì áîëüøå, òåì ëó÷øå. Ëþäè íå õîòÿò ïîíÿòü, ÷òî ýêîíîìèêà ñòðàíû ðàáîòàåò ïî æåñòêèì çàêîíàì ðûíêà. À ìû, õîòÿ è æèâåì â ñòðàíå ñ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêîé,

ïðîäîëæàåì ìûñëèòü ñòàíäàðòàìè ýêîíîìèêè ãîñóäàðñòâåííîé. È åùå íàøè ëþäè íå èìåþò äîñòàòî÷íîé ôèíàíñîâîé êóëüòóðû, ÷òîáû ðàáîòàòü ñî ñòðàõîâûìè êîìïàíèÿìè æèçíè. Íå èìåþò äîñòàòî÷íîé èíôîðìàöèè. À ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà îòñóòñòâóåò ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííàÿ ìîòèâàöèÿ ãðàæäàí äëÿ ñîçäàíèÿ ëè÷íîãî ïåíñèîííîãî ïëàíà.

– Ìîæíî ëè îæèäàòü ïîïóëÿðèçàöèè ñòðàõîâàíèÿ â Óêðàèíå â áëèæàéøèå ãîäû? - Áåçóñëîâíî. Êàê áû «êîðÿâî» íè ïðîäâèãàëèñü ðåôîðìû â ñòðàíå - ìû äâèæåìñÿ â ñòîðîíó åâðîïåéñêèõ ðàçâèòûõ ðûíêîâ. È ýòîò ïðîöåññ íåîáðàòèì. Óæå ñåãîäíÿ â Óêðàèíå ðàñòåò êîëè÷åñòâî çàñòðàõîâàííûõ. Õîòÿ, ïî ñðàâíåíèþ ñ òåìè æå åâðîïåéñêèìè ðûíêàìè, ðàçíèöà â îõâàòå íàñåëåíèÿ ñòðàõîâàíèåì ïîêà ÷òî íåñîèçìåðèìà. – Êàê ïîòåíöèàëüíûì ñòðàõîâàòåëÿì ðàçîáðàòüñÿ âî âñåõ íþàíñàõ ôèíàíñîâîãî ðûíêà? - Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî âàðèàíòîâ ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû. Êîíå÷íî, ìîæíî çàíèìàòüñÿ ñàìîîáðàçîâàíèåì, âíèêàòü â íþàíñû ðûíêà, àíàëèçèðîâàòü ïðåäëîæåíèÿ êîìïàíèé, ðàçáèðàòüñÿ â ïðîäóêòàõ. Îäíàêî, ìàëî ó êîãî åñòü íà ýòî âðåìÿ. Áîëåå íàäåæíûé è ìàëîçàòðàòíûé ñïîñîá – îáðàòèòüñÿ ê ñïåöèàëèñòàì – ôèíàíñîâûì êîíñóëüòàíòàì, êîòîðûå âñåãäà ìîãóò îêàçàòü ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîìîùü ñâîèì êëèåíòàì â âûáîðå òîé èëè èíîé íàêîïèòåëüíîé ïðîãðàììû íàäåæíîé ñòðàõîâîé êîìïàíèè.

– Âû ñåé÷àñ õîòèòå ïðåäëîæèòü èì áåãîì áåæàòü â êîìïàíèþ è äåëàòü ñåáå íàêîïèòåëüíóþ ïåíñèîííóþ ïðîãðàììó? - Äà íåò (ñìååòñÿ). Ïóñòü ïðèäóò äëÿ íà÷àëà ïðîñòî ïîîáùàþòñÿ. Îñíîâíàÿ çàäà÷à êîìïàíèè – ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèîííûõ óñëóã â ñôåðå äîëãîñðî÷íîãî ñòðàõîâàíèÿ æèçíè è ïåíñèîííîãî íàêîïèòåëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ. Âåäü áîëüøèíñòâî óêðàèíöåâ íå çíàþò è íå ïîíèìàþò ïåíñèîííîé ðåôîðìû, íå ïðåäñòàâëÿþò ñåáå, ÷òî ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò íå áóäåò äàæå òåõ ìèçåðíûõ ïåíñèé, êîòîðûå åñòü ñåé÷àñ. Ëþäè íå ãîòîâû âîçëîæèòü íà ñåáÿ çàáîòó î ñâîåé ñòàðîñòè. Ðåøèòü çàäà÷ó ôèíàíñîâîãî ïðîñâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ ïðèçâàíû ôèíàíñîâûå êîíñóëüòàíòû. Èõ ïîòðåáóþòñÿ òûñÿ÷è.  íàøåé êîìïàíèè åñòü ïðåêðàñíûå ñïåöèàëèñòû â ýòîé ñôåðå. Íî ìû ãîòîâû îáó÷èòü âñåõ, êòî ïîíèìàåò, íàñêîëüêî ïåðñïåêòèâíûé áèçíåñ îòêðûâàåòñÿ ïåðåä íèìè. Âåäü íà äàííûé ìîìåíò, ïðîãðàììû ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðèîáðåëè íå áîëåå 5% ãðàæäàí íàøåé ñòðàíû. – Óñëóãè êàêèõ ñòðàõîâûõ êîìïàíèé âû ïðåäñòàâëÿåòå? Ìû ðàáîòàåì ñ ëó÷øèìè, íàèáîëåå äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèìèñÿ êîìïàíèÿìè íà ðûíêå óñëóã ïî ñòðàõîâàíèþ æèçíè â Óêðàèíå. Íà ýòàïå âûáîðà ïàðòíåðà ìû àíàëèçèðóåì ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå ñòðàõîâùèêà, åãî ïðîäóêòîâûé ïîðòôåëü. Íàïðèìåð, «Ôîðòèñ Ñòðàõîâàíèå Æèçíè Óêðàèíà» - ýòî êîìïàíèÿ ñ âåêîâûìè òðàäèöèÿìè è áîëüøèì îïûòîì íàêîïèòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ æèçíè. ÑÊ

«Óíèâåðñàëüíàÿ» óñïåøíî ðàáîòàåò â Óêðàèíå ñ 1991 ãîäà, ïåðåæèëà äâà êðèçèñà è â ïîëíîì îáúåìå ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñî ñâîèìè êëèåíòàìè. Çà ïðîøëûé ãîä êîìïàíèÿ ïðîèçâåëà ïî ðèñêó «äîæèòèå» 746 âûïëàò íà ñóììó áîëåå 3 ìëí. ãðí.  êîìïàíèè «Ôîðòå Ëàéô» åñòü óíèêàëüíàÿ ïðîãðàììà «Äîì», êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò ãàðàíòèðîâàííî ïðèîáðåñòè æèëüå, ëþáóþ êîììåð÷åñêóþ íåäâèæèìîñòü áåç êðåäèòà, ïðîöåíòîâ è êîìèññèé, â ðàññðî÷êó äî 30 ëåò ñ ïîìîùüþ ïîëèñà íàêîïèòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ. — Âû ýíåðãè÷íî ïðèçûâàåòå ñòàòü â ðÿäû âàøèõ ôèíàíñîâûõ êîíñóëüòàíòîâ âñå íîâûõ ëþäåé... Ìû îáíàðóæèëè ñëåäóþùåå: åñëè ëþäÿì ïðåäëàãàåòñÿ âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü â äåéñòâèòåëüíî õîðîøî îòðåãóëèðîâàííîì ïîëå ñ ÷åòêèìè ïðàâèëàìè è õîðîøèì âîçíàãðàæäåíèåì çà ðåçóëüòàòû, - òîãäà îíè ðàáîòàþò äîáðîñîâåñòíî è óñïåøíî. Òàê êàê ñòðàõîâîé áèçíåñ âõîäèò â òðîéêó ñàìûõ âûñîêîîïëà÷èâàåìûõ èç ëåãàëüíûõ áèçíåñîâ, êîìèññèîííûå íàøèõ ôèíàíñîâûõ êîíñóëüòàíòîâ äîñòàòî÷íî âûñîêèå. Íàêîïèòåëüíîå ñòðàõîâàíèå

×èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå:

Ïðîôåññèÿ ôèíàíñîâûé êîíñóëüòàíò

æèçíè – äîëãîñðî÷íûé áèçíåñ. Êëèåíòû çàêëþ÷àþò äîãîâîðû íà 10 ëåò è áîëåå. Ó÷èòûâàÿ òîò ôàêò, ÷òî óêðàèíñêîå ãîñóäàðñòâî ïåðåñòàëî óáåãàòü îò ïðîáëåì ïåíñèîííîãî ðåôîðìèðîâàíèÿ, äåëàåò ñåðüåçíûå øàãè â ýòîì íàïðàâëåíèè, - ìû ìîæåì ãîâîðèòü î òîì, ÷òî ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ñòðàõîâîãî áèçíåñà â Óêðàèíå íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ ýòèì ïðîöåññîì. Áåñåäîâàëà Ë.ÏÀÍ×ÅÍÊÎ.

Требуются финансовые консультанты в сфере пенсионного, накопительного обеспечения. Обучение бесплатное. Требования: в/о, обучаемость, педагогические навыки. Звонить по тел. 0-95-547-85-90


ÏÐÎÂÈÍÖÈß

Íàøà èñòîðèÿ

Сопротивление человеческому забвению

13

Õðîí³êà ÷àñ³â îêóïàö³¿

Â

ñåðåäèíå âîñüìèäåñÿòûõ ãîäîâ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ â ÑÌÈ òîãäàøíåãî ÑÑÑÐ àêòèâíî îòðàáàòûâàëàñü òåìà áðàòñêîé ïîìîùè Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêå Àôãàíèñòàí. Ñ ýêðàíîâ òåëåâèçîðîâ è ñòðàíèö ãàçåò íà çðèòåëåé è ÷èòàòåëåé çàäîðíî ñìîòðåëè ðîçîâîùåêèå ñîâåòñêèå ñîëäàòû, óñòàíàâëèâàþùèå äåòñêèå êà÷åëè, ñàæàþùèå äåðåâöà, óõàæèâàþùèå çà öâåòî÷íûìè êëóìáàìè. Âñå ýòî ìîæíî áûëî ïðèíÿòü íà âåðó, åñëè áû íå ó÷àñòèâøèåñÿ ïðèëåòû «÷åðíûõ òþëüïàíîâ» ñ «ãðóçîì 200» èç òåõ êðàåâ... ×òî çàìûøëÿëè íàøè òîãäàøíèå ïðåñòàðåëûå âîæäè, ñåé÷àñ ñêàçàòü òðóäíî, âîçìîæíî, îíè õîòåëè êàê ëó÷øå, à ïîëó÷èëîñü õóæå íåêóäà. Âñå íàñåëåííûå ïóíêòû ñòðàíû îùóòèëè íà ñåáå ïîñëåäñòâèÿ ýòîé êðîâàâîé àâàíòþðû. Çàïëàòèëà ñâîèìè æèçíÿìè â ñ÷åò «èíòåðíàöèîíàëüíîãî äîëãà» è ãðóïïà ìîëîäûõ êîíñòàíòèíîâöåâ.  îäíîì èç ñêâåðîâ ãîðîäà â èõ ÷åñòü è ïàìÿòü áûë óñòàíîâëåí îáåëèñê. Ãëàâíîå â íåì íå õóäîæåñòâåííàÿ öåííîñòü è öâåò, à àêòèâíîå ñîïðîòèâëåíèå ÷åëîâå÷åñêîìó çàáâåíèþ êàê òàêîâîìó. Ñ áàðåëüåôîâ íà íàñ ñìîòðÿò ñîâñåì ìîëîäûå ëèöà... ß õîðîøî çíàë îòöà îäíîãî èç ïîãèáøèõ. Âëàäèìèð Ëåíêî ñèëüíî ïåðåæèâàë çà ñòàðøåãî ñûíà, è êîíå÷íî äîãàäûâàëñÿ, ÷òî êðîññîâêè íóæíû ðàçâåä÷èêó â Àôãàíå âîâñå íå äëÿ òðåíèðîâîê â ñïîðòçàëå. Ñûí âåðíóëñÿ ñ âîéíû, è âîëíåíèÿ íåñêîëüêî óëåãëèñü, âåäü ìëàäøèé, õîòü è òîæå ïîïàë â ÄÐÀ, íî ïðè øòàáå âîèíñêîé ÷àñòè. Ê ãîðþ îòöà, ïîõîðîíêà ïðèøëà èìåííî íà íåãî. Îòåö íåíàäîëãî ïåðåæèë ñâîåãî óáèåííîãî ñûíà.  óãîëêå ïàìÿòè ÎØ ¹ 5 íàõîäÿòñÿ ôîòî è èñòîðè÷åñêèå ìàòåðèàëû î äâóõ âûïóñêíèêàõ øêîëû, âîåííûõ ëåò÷èêàõ-àôãàíöàõ, îôèöåðàõ Êóöå-

¹ 10 (1053) 9 ìàðòà 2011 ã.

ÍÎÂÅ ÂÈÕÎÂÀÍÍß — ÍÎÂÀ ÎѲÒÀ Ç 15 ñ³÷íÿ 1942 ðîêó ðîçïî÷àëè ðîáîòó øêîëè Êîñòÿíòèí³âñüêîãî ðàéîíó. Ç öüîãî ÷àñó ðîçïî÷àëîñÿ íîâå íàâ÷àííÿ, íîâå âèõîâàííÿ ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ.

Ýêñïîçèöèÿ ìóçåÿ «Ïàòðèîò» âîëå è Ïèâîâàðîâå. Áîëåå ïîäðîáíûå ñâåäåíèÿ î íèõ èìåþòñÿ â ìóçåå «Ïàòðèîò», ÷òî íà ïðîñïåêòå Ëîìîíîñîâà. Åãî àíãåëõðàíèòåëü — Ëþäìèëà Ïðîõîðîâíà Ìåêøåíêîâà, ïîòðàòèâøàÿ ìíîãî óñèëèé äëÿ åãî ñîçäàíèÿ. Ìóçåé îòêðûò äëÿ âñåõ æåëàþùèõ. Ñ Èãîðåì Êóöåâîëîì ìíå, ê ñîæàëåíèþ, íå ïðèøëîñü áûòü ëè÷íî çíàêîìûì, âåðîÿòíî, ñêàçàëàñü ðàçíèöà â âîçðàñòå. Ñî âòîðûì ïðîøëî ìîå äåòñòâî è þíîñòü. Íåïîëíîå ñðåäíåå îáðàçîâàíèå Âëàäèìèð Ïèâîâàðîâ ïîëó÷èë â ÂØ ¹ 10, à ñðåäíåå - óæå â ÎØ ¹ 5. Òå âðåìåíà òîæå ïåñòðåëè ðåôîðìàìè, ïðàâäà, øêîëû íå ðàçðóøàëè, ïðîñòî èì ïðèñâàèâàëè ðàçëè÷íóþ ñòóïåíü îáó÷åíèÿ, è äåòâîðå â ïîãîíå çà çíàíèÿìè ïðèõîäèëîñü ìûòàðñòâîâàòü ÷åðåç âåñü ãîðîä êàæäûé äåíü. Ó÷èëñÿ Âîëîäÿ ëåãêî è îõîòíî, áûë äèñöèïëèíèðîâàí è òðóäîëþáèâ. Îí ìå÷òàë ñòàòü âîåííûì ëåò÷èêîì, íåáî ìàíèëî åãî ñ ðàííåãî äåòñòâà.

 ñðåäå ïîäðîñòêîâ â òå âðåìåíà áûëî ïðåñòèæíî ïîêàçàòü ñåáÿ: ïîëó÷èòü çàòðåùèíó, íå ðàñòåðÿòüñÿ è îòâåòèòü óâåñèñòîé îïëåóõîé. Ïðè Âîëîäå òàêîãî íå ñëó÷àëîñü, åãî àâòîðèòåò ïîäàâëÿë çàáèÿê. Îí íå òåðïåë êëè÷åê è áðàííûõ ñëîâ, è íèêîãäà èõ íå óïîòðåáëÿë. Îäíàæäû â ïèîíåðëàãåðå èì. Àðòåìà ìåòçàâîäà èì. Ôðóíçå, ãäå îòäûõàë Âîëîäÿ, áûëà îáúÿâëåíà ïðåäñòîÿùàÿ ðûáàëêà. Âñå ìàëü÷èêè äîëæíû áûëè ñìàñòåðèòü äëÿ ñåáÿ óäî÷êó. Ìíîãèå ñäåëàëè ýòîò íåõèòðûé èíñòðóìåíò äëÿ ëîâëè ðûáû êîå-êàê, Âîëîäèíà æå óäî÷êà áûëà çàñëóæåííî ïðèçíàíà ëó÷øåé â ëàãåðå. Êî âñåìó Ïèâîâàðîâ îòíîñèëñÿ ñåðüåçíî, è ó÷åáà íå áûëà èñêëþ÷åíèåì.  àâèàöèîííîì ó÷èëèùå îí áûë îäíèì èç ëó÷øèõ êóðñàíòîâ è çàêîí÷èë åãî ñ îòëè÷èåì.  Àôãàí Âëàäèìèð îòïðàâèëñÿ äîáðîâîëüíî, ñîâåðøèë 42 óñïåøíûõ áîåâûõ âûëåòà, 43-é âûëåò - 5 àâãóñòà 1985 ãîäà - ñòàë äëÿ íåãî ðîêîâûì. Âûïîëíÿÿ áîåâîå çàäàíèå

ïî ðàçâåäêå è îãíåâîé ïîääåðæêå íàçåìíûõ âîéñê â óçêîì èçâèëèñòîì è ãëóáîêîì óùåëüå, ãäå ñîâåðøåííî îòñóòñòâîâàëà âîçìîæíîñòü ìàíåâðà, Âëàäèìèð Ïèâîâàðîâ áûë áóêâàëüíî ðàññòðåëÿí äóøìàíàìè. Çàùèùàÿ æèçíè ÷üèõ-òî äåòåé, Âëàäèìèð îñòàâèë ñèðîòàìè ñâîèõ. Åãî äóøà, ïîêèíóâ ñèëüíîå, êðåïêîå òåëî, íàâå÷íî îñòàëàñü â íåáå, êîòîðîå îí òàê ëþáèë. Ïðàõ Âëàäèìèðà Ïèâîâàðîâà áûë ïðåäàí çåìëå ïî æåëàíèþ âäîâû â ãîðîäå Âîëêîâûñêå, ÷òî â ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü. Òîâàðèù ìàéîð! Ïðîñòèòå ñâîèõ çåìëÿêîâêîíñòàíòèíîâöåâ, íå óäîñóæèâøèõñÿ ïîêà åùå ïðèêðåïèòü òàáëè÷êó ïàìÿòè ñ Âàøèì èìåíåì íà ñòåëå ðÿäîì ñ îñòàëüíûìè ïîáðàòèìàìè — âîèíàìèàôãàíöàìè. Äëÿ íàñ, çíàâøèõ Âàñ ñ äåòñòâà è íå âèäåâøèõ ïîãèáøèì, Âû îñòàíåòåñü âå÷íî æèâûì, âåäü ëåò÷èêè íå óìèðàþò, îíè óëåòàþò è íå âîçâðàùàþòñÿ. Â. ÊÎÇÀÊÎÂ.

Ñëåä íàøåãî ôîíòàíà îáíàðóæåí â ïèòåðñêîì ïàðêå Êðàåâåäû ãîðîäà äàâíî ìó÷àþòñÿ âîïðîñîì - êóäà æå äåëñÿ õðóñòàëüíûé ôîíòàí, èçîáðàæåííûé íà ãåðáå Êîíñòàíòèíîâêè? Òî, ÷òî ôîíòàí äåëàëñÿ äëÿ Âñåìèðíîé âûñòàâêè, êîòîðàÿ ñîñòîÿëàñü â Íüþ-Éîðêå â 1939, ãîäó ôàêò èçâåñòíûé. Íî ÷òî ñ íèì ñòàëî äàëüøå? Óäèâèòåëüíûì îáðàçîì íà ñàéòå Ñàíêò-Ïåòåðáóðñêîãî Öåíòðàëüíîãî ãîðîäñêîãî ïàðêà êóëüòóðû è îòäûõà èìåíè Êèðîâà (www.elaginpark.spb. ru) ìîæíî óâèäåòü ìàëî èçâåñòíîå èçîáðàæåíèå ýòîãî ôîíòàíà. Ñêîðåå âñåãî, ýòî ôîòî àìåðèêàíñêîãî ïåðèîäà. Âî-ïåðâûõ, ïîäïèñü — «Õðóñòàëüíûé ôîíòàí äëÿ ïàâèëüîíà ÑÑÑÐ íà ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêå 1939 ã.», à âî-âòîðûõ, äåâóøêà, ñòîÿâøàÿ ðÿäîì äëÿ ìàñøòàáà, ÿâíî íå ÑÑÑÐîâñêîãî òèïà.  Ìóçåå õóäîæåñòâåííîãî ñòåêëà, ðàñïîëîæåííîãî â ýòîì ïàðêå, åñòü ýêñïîçèöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ îäíîìó

èç ãëàâíûõ àâòîðîâ ôîíòàíà Ôåäîðó Ñåìåíîâè÷ó Ýíòåëèñó (1907–1995), ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ ðàáîòàâøåìó íà Ëåíèíãðàäñêîì çàâîäå õóäîæåñòâåííîãî ñòåêëà è ñîðòîâîé ïîñóäû.  1939 ãîäó îí, ñîâìåñòíî ñî ñêóëüïòîðîì È. Ì. ×àéêîâûì, è ñîçäàë Õðóñòàëüíûé ôîíòàí íà çàâîäàõ «Êðàñíûé ãèãàíò» (ã.Íèêîëüñê Ïåíçåíñêîé îáëàñòè) è íàøåì «Àâòîñòåêëî» äëÿ âûñòàâêè New York World’s Fair â ÑØÀ. Î ôîíòàíå ñêàçàíî: «Åãî öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü áûëà âûñîòîé îêîëî ÷åòûð¸õ ñ ïîëîâèíîé ìåòðîâ. Ñáîðíî-ðàçáîðíûé. Äåòàëè èç õðóñòàëÿ áûëè íàñòîëüêî îãðîìíû, ÷òî ìàñòåð-øëèôîâùèê, ïðè íàíåñåíèè äåêîðà íà âíåøíåé ñòîðîíå èçäåëèÿ, íàõîäèëñÿ âíóòðè ñàìîãî èçäåëèÿ! À êðîìå òîãî, ó èçäåëèÿ íåîáõîäèìî áûëî ïîñëå âûäóâàíèÿ îòðåçàòü äíî è êîëïàê, ÷òîáû ïîëó÷èòü ÷èñòûé öèëèíäð. Ïðè òîëùèíå ñòåíêè èçäåëèÿ 20 ìì. È íå ïîëó÷àëîñü!».

Ðîçïî÷àëè ðîáîòó øêîëè â äîñèòü âàæêèõ óìîâàõ, óìîâàõ â³éñüêîâîãî ÷àñó. Â÷èòåëÿì, à òàêîæ ̳ñüêîìó â³ää³ëîâ³ îñâ³òè, äîâåëîñÿ ³ äîâåäåòüñÿ ùå áàãàòî ïðàöþâàòè, ùîá íàâ÷àííÿ â øêîë³ ïîñòàâèòè íà â³äïîâ³äíó âèñî÷³íü. Ñêëàäí³ñòü ðîáîòè ñó÷àñíî¿ øêîëè ïîëÿãຠâ òîìó, ùî ìè íå ìàºìî àí³ äðóêîâàíèõ ïðîãðàì, àí³ ï³äðó÷íèê³â, ³ íàâ³òü â³äïîâ³äíî êâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â — â÷èòåë³â, ÿê³ ìîãëè á íàâ÷àòè òàê, ÿê âèìàãຠñó÷àñíå ñòàíîâèùå. Íåìàëó âàãó ìຠ³ òå, ùî íàø³ â÷èòåë³ íå çàáåçïå÷åí³ â³äïîâ³äíîþ ë³òåðàòóðîþ, ÿê ñóòî ïåäàãîã³÷íîþ, òàê ³ ìåòîäè÷íîãî õàðàêòåðó, áî äî öüîãî ÷àñó ìåòîäè÷íà ³ ïåäàãîã³÷íà ë³òåðàòóðà ìàëà êîìóí³ñòè÷íèé íàïðÿì, öåáòî ö³ëêîì ïðîòèëåæíèé íàøîìó íàïðÿìêîâ³. Âñ³ ïèòàííÿ, ÿê³ ñë³ä çàñòîñîâóâàòè â ðîáîò³ â÷èòåëÿ — ÿê íàâ÷àëüíîìó òàê ³ âèõîâàâ÷îìó ìîìåíò³ — ïîòð³áíî çíàòè äîáðå êîæíîìó. Â÷èòåëü ìóñèòü ïàì’ÿòàòè, ùî â³í ïîâèíåí äàòè ´ðóíòîâí³ çíàííÿ ó÷íåâ³ ç òî¿ äèñöèïë³íè, ÿêó â³í âèêëàäàº. Ìåòîä³â íîâèõ, íå ïåðåâ³ðåíèõ â ïåäàãîã³ö³ Çàõîäó, íå òðåáà âèêîðèñòîâóâàòè, à íàìàãàòèñÿ âèêîðèñòîâóâàòè ïåðåâ³ðåí³, ïðîñò³ ìåòîäè. dz ñòàðèõ ïðîãðàì, äðóêîâàíèõ çà ðàäâëàäè, ïîòð³áíî âèêèíóòè åëåìåíòè, ùî ïðèùåïëþþòü çíåâàãó äî ðåë³ã³¿ (åâîëþö³éíå â÷åííÿ), êîìóí³ñòè÷íó ìîðàëü, à çàì³ñòü öüîãî âêëþ÷èòè åëåìåíòè ëþáîâè äî áàòüê³âùèíè, äî Âîæäÿ í³ìåöüêîãî íàðîäó — Ã³òëåðà ³ äî ö³ëîãî í³ìåöüêîãî íàðîäó. Õ³áà íå ïðåêðàñíèé ìàòåð³ÿë äëÿ ïðèùåïëþâàííÿ íàö³îíàëüíîãî ïî÷óòòÿ áóäå òåìà áîðîòüáè Ìàçåïè ñ Ìîñêâîþ? Ïîêàç, ÿê Ðîñ³ÿ çðóéíóâàëà Çàïîð³çüêó ѳ÷, à â³ëüíå êîçàöòâî ïîâåðíóëà â êð³ïàöòâî. Âåëèêó óâàãó ïîòð³áíî çâåðíóòè íà âèâ÷åííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, ïîêàçàâøè ¿¿ êðàñîòó. Òàêèé ìàòåð³ÿë êîæíèé çìîæå çíàéòè â òâîðàõ Ò.Øåâ÷åíêà, À.Êðèìñüêîãî ³ ³íøèõ ïèñüìåííèê³â. ßê ïðèêëàä, ìîæíà âçÿòè ñëîâà Øåâ÷åíêà: “Ó÷³òåñÿ, áðàòè ìî¿, äóìàéòå, ÷èòàéòå, ² ÷óæîìó íàâ÷àéòåñü, ñâîãî íå öóðàéòåñü, Áî õòî ìàò³ð çàáóâàº, òîãî Áîã êàðàº, ×óæ³ ëþäè öóðàþòüñÿ, â õàòó íå ïóñêàþòü”. Òàê³ ñëîâà ìîæíà çíàéòè ³ â Êðèìñüêîãî, ÿêèé ïîð³âíþº âèðàçè ðîñ³éñüê³ ç óêðà¿íñüêèìè - “Ðîäèìàÿ, êàê òÿæåëî”

ç óêðà¿íñüêèì “Íåíüêî-ð³äíåíêà, ÿê ìåí³ âàæêî” - ³ äîâîäèòü, ùî óêðà¿íñüê³ âèðàçè çâó÷àòü çíà÷íî êðàùå, í³æ ðîñ³éñüê³. Âåëèêó óâàãó ïîòð³áíî çâåðíóòè íà âèâ÷åííÿ åâðîïåéñüêèõ ìîâ, çîêðåìà í³ìåöüêî¿. Äëÿ êîëèøí³õ ïðàö³âíèê³â øêîëè â³äîìî, ùî íà âèâ÷åííÿ í³ìåöüêî¿ ìîâè íå çâåðòàëè í³ÿêî¿ óâàãè, ççà ÷îãî íàø³ ó÷í³, à òàêîæ ó÷èòåë³ íå âîëîä³þòü í³ îäí³ºþ åâðîïåéñüêîþ ìîâîþ, ùî ïîñòàâèëî â÷èòåëÿ â íåçðó÷íå ïîëîæåííÿ â ñó÷àñíèé ìîìåíò. Âñå öå áóäå âèõîâóâàòè â ó÷íÿ áëàãîðîäí³ ïî÷óòòÿ, ÿêèõ, íà ïðåâåëèêèé æàëü, íå ìຠíàø ó÷åíü. Íàø³ ó÷í³ äîñèòü ãðóá³, íå âèõîâàí³. Ïðèêëàä³â íåâèõîâàíîñò³ ìîæíà íàâåñòè áàãàòî. Ó÷í³ íåòàêòîâíî ïîâîäÿòüñÿ ç ó÷èòåëÿìè, ç ñòàðèìè ãðîìàäÿíàìè, ïðîõàþòü ó í³ìåöüêèõ âîÿê öèãàðîê äëÿ òîãî, ùîá ïàëèòè ³ ò.ä. Òàêîìó ïîâîäæåííþ ïîòð³áíî ïîêëàñòè êðàé. Øêîëà ïîâèííà ðåàãóâàòè íà âñ³ ïîðóøåííÿ äèñöèïë³íè ó÷íÿ, ³ òàêèõ ó÷í³â íåãàéíî ïîâèííà âèêëþ÷àòè ç³ øêîëè. Ïðàâäà, íå òðåáà äóìàòè, ùî ñïðàâà âèõîâàííÿ äèòèíè, íå ñïðàâà øêîëè, ó÷èòåë³â. Âåëèêó ÷àñòèíó âèõîâàííÿ äèòèíè ïîêëàäàíî íà áàòüê³â. Íåõàé ïàì’ÿòຠêîæíèé áàòüêî, ùî çà ïîãàíå ïîâîäæåííÿ ñâ äèòèíè â³äïîâ³äຠðîäèíà, à öÿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü áóäå äîñèòü ñóâîðà. Ïåðø³ äí³ íàâ÷àííÿ ïîêàçàëè ñëàáå â³äâ³äóâàííÿ ó÷íÿìè øêîëè ñåëà. Êîæíèé áàòüêî ïàì’ÿòàº, ùî òàêå íåäáàéëèâå â³äíîøåííÿ äî íàâ÷àííÿ ñâ äèòèíè ïðèíåñå éîìó áàãàòî íåïðèºìíîñòåé, ÿê³ áóäóòü â³äáèòêîì ïðîòÿãîì âñüîãî æèòòÿ éîãî äèòèíè, ùî áóäå íàð³êàòè íà íüîãî çà òå, ùî íå ïîñèëàâ éîãî äî øêîëè. Ìåòîäè, ÿêèìè êîðèñòóâàëèñÿ çà ÷àñ³â ðàäâëàäè, ÿê “ñîö³ÿë³ñòè÷íå çìàãàííÿ”, áåçóìîâíî, ïîâèíí³ áóòè çàñóäæåí³, à çàì³ñòü íüîãî ïîòð³áíî âçÿòè ³íäèâ³äóàëüíó çàö³êàâëåí³ñòü êîæíîãî ó÷íÿ.  çâ’ÿçêó ç öèì, 100 ïðîö. óñï³øí³ñòü ÿâëÿºòüñÿ á³ëüøîâèöüêîþ âèãàäêîþ. Òóò ïîòð³áíî â÷èòåëåâ³ ïàì’ÿòàòè, ùî â³í ïðàöþº äëÿ òîãî, ùîá íàâ÷èòè äèòèíó, à íå çàñë³ïëþâàòè ñîá³ ³ ³íøèì î÷³. ̳ñüêà Óïðàâà ñïîä³âàºòüñÿ, ùî â÷èòåë³ çà äîïîìîãîþ ñòàðîñò³â ³ âñ³º¿ ãðîìàäñüêîñò³ ñ³ë ñïðàâà íàâ÷àííÿ áóäå ïîñòàâëåíà íà íàëåæíó âèñî÷³íü. Ñïðàâà âèõîâàííÿ ³ îñâ³òè áóäå ïîñòàâëåíà òàê, ùî íàø³ ó÷í³ áóäóòü â ñêîðîìó ìàéáóòíüîìó ãðàìîòí³, îñâ³÷åí³ ³ òàêèì ÷èíîì ñòàíóòü ïîðÿä íàðîä³â êóëüòóðíîãî Çàõîäó. Âñå öå äàñòü ìîæëèâ³ñòü â³äìåæóâàòèñü â³ä áåçêóëüòóðüÿ êîëèøíüîãî Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. À.ÊÈÐÏÅÍÊÎ. Íà÷àëüíèê â³ää³ëó îñâ³òè ³ êóëüòóðè.

Çà äðóê â³äïîâ³äຠðåäàêòîð ÖÈÌÁÀË À. Âèäຠì³ñöåâà êîìåíäàòóðà, Êîñòÿíòèí³âêà, á. ÄÊÕ. Äðóêàðíÿ ̳ñüêî¿ Óïðàâè, áàçàðíà ïëîùà. “Êîñòÿíòèí³âñüê³ â³ñò³”, ÷. 6 (10), 6 ëþòîãî 1942 ðîêó.


14

Áëàãîóñòðîéñòâî

Ñïîðòïëîùàäêà

Íàøó âîíü îáåùàþò óáðàòü ê Åâðî-2012 3 ìàðòà â îáëàäìèíèñòðàöèè çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Äîíåöêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Àëèïîâ ñîáðàë ìýðîâ, èõ çàìîâ, ðóêîâîäèòåëåé ðàéàäìèíèñòðàöèé, àðõèòåêòîðîâ ãîðîäîâ, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëåé ôèðì, çàíèìàþùèõñÿ áëàãîóñòðîéñòâîì, íà ñîâåùàíèå, êàê áûëî ñêàçàíî â ðàçäàòî÷íûõ ìàòåðèàëàõ, «ïî ïðèâåäåíèþ â íàäëåæàùåå ñîñòîÿíèå îáúåêòîâ, òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ ê àâòîìîáèëüíûì è æåëåçíîäîðîæíûì äîðîãàì, ëåñîïîëîñàì ïî îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì äâèæåíèÿ áîëåëüùèêîâ è ãîñòåé Äîíåöêîé îáëàñòè âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ×åìïèîíàòà ÅÂÐÎ2012». 4 ìåñÿöà íàçàä ðóêîâîäèòåëÿì ðàéîíîâ è ãîðîäîâ îáëàñòè áûëè âûäàíû äèðåêòèâû ïî ïðîâåäåíèþ èíâåíòàðèçàöèè âñåãî òîãî, ÷òî ðàñïîëîæåíî ïîáëèçîñòè îò àâòîìîáèëüíûõ è æåëåçíûõ äîðîã, âõîäÿùèõ â «åâðîçîíó». Âìåñòå ñ ñîáñòâåííèêàìè îáúåêòîâ è ïðåäïðèÿòèÿìè êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, îíè äîëæíû áûëè ðàçðàáîòàòü ìåðû ïî ïðèâåäåíèþ â ïîðÿäîê ïðèäîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû. Ïîñëå âñòóïèòåëüíîé ðå÷è, À.Àëèïîâ ñòàë ïîäíèìàòü îäèí çà äðóãèì ïðåäñòàâèòåëåé ãîðîäîâ è ðàéîíîâ è âûñëóøèâàòü îò÷åòû î âûïîëíåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷. Îò Ñëàâÿíñêîãî ðàéîíà äî Ìàðèóïîëÿ, ïîäðîáíî, îáúåêò çà îáúåêòîì, áûëî

ÏÐÎÂÈÍÖÈß

Ñîöèóì

¹ 10 (1053) 9 ìàðòà 2011 ã.

ðàññìîòðåíî, ÷òî è â êàêîì ñîñòîÿíèè íàõîäèòñÿ ñåé÷àñ èëè ïëàíèðóåòñÿ ïîñòðîèòü â áëèæàéøåì áóäóùåì. Íà ñëàéä-øîó áûëè ïîêàçàíû îñíîâíûå ïðîåêòíûå ðàçðàáîòêè â ëàíäøàôòíîì è àðõèòåêòóðíîì íàïðàâëåíèÿõ. Íàïðèìåð, íà ÁÇÑ ïîä Ñëàâÿíñêîì äîëæåí áóäåò îòêðûòüñÿ áîëüøîé ãîñòèíè÷íûé êîìïëåêñ, Äðóæêîâêà äîëæíà ïîðàäîâàòü åâðîçàáîðîì âäîëü òðàññû, âáëèçè îò Âîëíîâàõè áóäóò àíøëàãè, ïðèãëàøàþùèå ïîñåòèòü êîíåçàâîä, îáîðóäîâàíû ïèòüåâûå èñòî÷íèêè è ò.ï. «Ìû äîëæíû ñäåëàòü âñå, ÷òîáû ïîðàäîâàòü ãëàç èíîñòðàííîãî ãîñòÿ, - ïîäûòîæèë À.Àëèïîâ. Êàê òîëüêî ñîéäåò ñíåã, ãóáåðíàòîð áóäåò îáúåçæàòü êàæäûé íàñåëåííûé ïóíêò è ïðîâåðÿòü âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé. Âåäü âðåìåíè äëÿ ðàñêà÷êè ó íàñ óæå íåò». Ïðåäñòàâèòåëåé Êîíñòàíòèíîâêè íà ñîâåùàíèè ïî÷åìó-òî íå áûëî. Íà âîïðîñ: «Çà ñòðåìëåíèåì ïîðàäîâàòü ãëàç, íå áóäåò ëè çàáûòî òî, ÷òî íå ðàäóåò íîñ — çàïàõè îò êîíñòàíòèíîâñêèõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé è êîñòíîãî çàâîäà?» — À.Àëèïîâ ïîîáåùàë: «Äî Åâðî-2012 íàøè ôåêàëüíûå ñòîêè ïðè âûåçäå èç Êîíñòàíòèíîâêè íà Äðóæêîâêó ïàõíóòü íå áóäóò, à âîò ïî êîñòíîìó çàâîäó íàäî áóäåò ïîðàáîòàòü». Â.ÁÅÐÅÇÈÍ.

Первое командное место ñîñòîèòñÿ â àïðåëå â Äîíåöêå, ïðîâåëà èíòåðåñíåéøèå ïîåäèíêè, â îñíîâíîì, ñ êîìàíäàìè Ìàðèóïîëÿ è Ëóãàíñêà. Êîíå÷íî, íóæíî ïîçäðàâèòü íàøèõ ñïîðòñìåíîâ, êîòîðûå ïðèâåçëè ïåðâîå êîìàíäíîå ìåñòî: Ñóñëîâ Ñàøà — I, Êðèâîðó÷åíêî Åãîð — II, Âåò÷èíêèí Ñòåïàí — I, Ðûæèêîâ Íèêèòà — III, Êóãåëü Ëèçà — I, Ëåáåäåâ Äìèòðèé — I, Âëàñîâ Íèêèòà — I, Âèíè÷åíêî Àëåêñåé — I, Äîáóäüêî Äàíèë — I, Ðîçäîáóäüêî Ýäóàðä — II, Ïðîòàñîâ ßðîñëàâ — II. Äóìàþ, ÷òî ìíîãèå ïðèñîåäèíÿòñÿ ê íàøèì ïîçäðàâëåíèÿì. Íî, êîíå÷íî æå, è ãîðîäó íàäî íàñ ïîääåðæàòü, íàäååìñÿ íà ýòî.  Êðàìàòîðñêå ïðîøåë îòêðûòûé ×åìïèîíàò Äîíåöêîé îáëàñòè ïî îêèíàâñêîìó ãîäçþ-ðþ êàðàòå. Ãî-

ðîäñêàÿ êîìàíäà Ôåäåðàöèè âîñòî÷íûõ åäèíîáîðñòâ, â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê Êóáêó Óêðàèíû, êîòîðûé

Èãîðü ÄÎÍÖÎÂ, ìàñòåð ñïîðòà Óêðàèíû ïî êàðàòå, I äàí.

È âíîâü â ëèäåðàõ Ñ 4 ïî 6 ìàðòà â Õàðöûçñêå ïðîõîäèëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïàóýðëèôòèíãó — òóðíèð ïàìÿòè ß.Ð. Ðîçåíôåëüäà ñðåäè þíîøåé 13-18 ëåò è V Ìîëîäåæíûå èãðû ñðåäè þíèîðîâ âîçðàñòîì 18-23 ãîäà. Êîíñòàíòèíîâêó òðàäèöèîííî ïðåäñòàâëÿëè âîñïèòàííèêè êëóáà «Ðàäóãà». Ïîêàçàâ âûñîêèå ðåçóëüòàòû, íàøè ñïîðòñìåíû óäîñòîèëèñü òðåòüåãî êîìàíäíîãî ìåñòà â òóðíèðå, êîòîðûé ïðîõîäèë 5 ìàðòà, è ýòî íåñìî-

òðÿ íà òî, ÷òî âìåñòî çàÿâèâøèõñÿ øåñòè þíîøåé ó íàñ ó÷àñòâîâàëè âñåãî ïÿòü, èç-çà âíåçàïíîé áîëåçíè îäíîãî èç ðåáÿò. Èç âîñüìè âåñîâûõ êàòåãîðèé íàøè âçÿëè 4 ïåðâûõ ìåñòà: â êàòåãîðèè äî 46 êã I ìåñòî îäåðæàë Èãîðü Êóöåâîë ñ ðåçóëüòàòîì 205 êã, â âåñå äî 66 êã I ìåñòî çàíÿë ßðîñëàâ Õîâàëêèí — 525 êã, êîòîðûé è â àáñîëþòíîì ïåðâåíñòâå òàêæå ñòàë ïåðâûì, è 5 ìåñòî - Âëàñåíêî Åâãå-

íèé – 315 êã.  êàòåãîðèè äî 74 êã I ìåñòî ó Àëåêñåÿ ×åóñîâà - 540 êã è âòîðîå â àáñîëþòíîì çà÷¸òå, â âåñå äî 93 êã ïåðâûì ñòàë Ðîìàí Åðåìèí – 570 êã. Íà âòîðîé äåíü, 6 ìàðòà, ïðîõîäèëè V Ìîëîäåæíûå èãðû, ãäå íàø êëóá ïðåäñòàâëÿëè òðè ñïîðòñìåíà. Ýòî Àíòîíèíà Ìàðî÷êî, îäåðæàâøàÿ ïîáåäó â êàòåãîðèè äî 72 êã. Çà íåé ôååðè÷åñêóþ ïîáåäó è çâàíèå ÊÌÑ (êàíäèäàò â ìàñòåðà ñïîð-

òà) îäåðæàë Ãèÿ Òðîÿíîâ, ïîêàçàâ ðåêîðäíûå äëÿ ñåáÿ ðåçóëüòàòû è ñóììó 622,5 êã. Â êàòåãîðèè äî 93 êã I ìåñòî çàíÿë Àíäðåé Ïîïîâ ñ ñóììîé 690 êã. Òðåíåð êëóáà «Ðàäóãà» Àëåêñàíäð Êíÿçåâ îòìåòèë: - Ðåçóëüòàòàìè è çàíÿòûì òðåòüèì îáùåêîìàíäíûì ìåñòîì ÿ äîâîëåí. Âñå ðåáÿòà âûñòóïèëè íà äîñòîéíîì âûñîêîì óðîâíå, íåêîòîðûå äàæå ïðèÿòíî óäèâèëè.

Îáùàÿ ïîáåäà 4-5 ìàðòà â Àðòåìîâñêå ñîñòîÿëñÿ ×åìïèîíàò îáëàñòè ïî ëåãêîé àòëåòèêå ñðåäè âîçðàñòîâ 1995 ã.ð. è ìëàäøå. Êîìàíäà Êîíñòàíòèíîâñêîé ÄÞÑØ â óïîðíîé áîðüáå çàíÿëà I îáùåêîìàíäíîå ìåñòî. Ïåðâûå ìåñòà çàíÿëè Âèêòîðèÿ Ñåðîâà - â òîëêàíèè ÿäðà è Âëàäèñëàâ Äðîæàê - â ïðûæêàõ â âûñîòó.  òðîéíîì ïðûæêå âòîðûìè ñòàëè Ñåðãåé Áóãàåâ è Àíàñòàñèÿ Âîëêîâà, â ïðûæêàõ â âûñîòó

äâà âòîðûõ ìåñòà ó Þëèè Ãíåâíîé è Àëåêñàíäðà Ãàéäàðà. Âàëåðèé Îáóõîâ ïîêàçàë âòîðîé ðåçóëüòàò â òîëêàíèè ÿäðà. Êèðèëë Çàõàðîâ çàíÿë II ìåñòî â áåãå íà 800 ìåòðîâ è III ìåñòî íà 400 ì. È äâà òðåòüèõ ìåñòà â òîëêàíèè ÿäðà è ïðûæêàõ â äëèíó ïîëó÷èëà Àííà Íåëåïà. À.ÂÎËÎÙÓÊ.

Ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé êëèìàò

Кто-то хочет «свежей крови» в «Меркурии» Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 2-é ñòð.

Êîìó ïåðåøåë äîðîãó Å.Áåðã? - Ðåáÿòà, ìû êîììóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå, âñå òîðãîâîå îáîðóäîâàíèå ïðèíàäëåæèò àðåíäàòîðàì, îíè â ñèëó ñâîèõ âîçìîæíîñòåé ñòàâÿò òî, ÷òî õî÷åòñÿ. Ïëîõîå ìû íå äàåì èì ñòàâèòü. Íåóæåëè âíóòðè â çàëàõ òàêîé íåïðèãëÿäíûé âèä, èëè ïëîõî îñâåùåí «Ìåðêóðèé»?  äåêàáðå ìû óñòàíîâèëè íîâûå ýíåðãîñáåðåãàþùèå êîòëû â ìèíè-êîòåëüíîé. Ìû ïîñòàâèëè çà äâà ãîäà íîâûå ìîùíûå êîíäèöèîíåðû. Êñòàòè, äåíüãè íà íèõ ìû çàíèìàëè ó ïðåäïðèíèìàòåëåé, à ïîòîì èõ îòäàâàëè — îôèöèàëüíî, ïîä ðîñïèñü. Êàæäûé ñòîèë áîëåå 20 òûñÿ÷, ó íàñ äåíåã òàêèõ íå áûëî. Çà âñå ýòè ãîäû ìû òîëüêî íàðàùèâàëè: ïàðêîâêó ñäåëàëè, êàïðåìîíò êðîâëè, íàâåñû, îñâåùåíèå. Ýòî ñòîèò áîëüøèõ äåíåã, íî èç ãîðîäà íå áðàëè íè êîïåéêè, âñå - ñâîè ñðåäñòâà. Êñòàòè, ïàðêîâêà ó íàñ áûëà ïëàòíàÿ, íî ìû äåðæèì òàì ìåñòîâóþ, êðàñèì, óáèðàåì, îñâåùàåì. Ïî íîâîìó íàëîãîâîìó çàêîíîäàòåëüñòâó

ìû äîëæíû ñ 43 êâ.ì ïëàòèòü íàëîã ñ ïàðêîâêè â 7,5 òûñ ãðí., òàê ÷òî ñîáèðàåìñÿ ñäåëàòü ýòó ïàðêîâêó áåñïëàòíîé äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ðûíêà. Êòî ðåøèë ïîäâèíóòü åãî ñ äèðåêòîðñêîãî êðåñëà, Å.Áåðã íå çíàåò. Ñêàçàë, áåøåíîé ïðèáûëè «Ìåðêóðèé» ãîðîäó íå ïðèíîñèò, â ëó÷øåì ñëó÷àå, â ìåñÿö îíà ñîñòàâëÿåò 5-6 òûñ. ãðí, íî âñå, ÷òî ïîëîæåíî, îòäàåò. Âñå ïèñüìî ïðîíèêíóòî ìûñëüþ, ÷òî íàäî ñìåíèòü äèðåêòîðà. Áåðã íå âåðèò, ÷òî ãîðîäñêîé ãîëîâà ïðåñëåäóåò òàêóþ öåëü. Âëàñòè íå äåéñòâîâàëè áû îêîëüíûì ïóòåì, áóäü ó íèõ ïðåòåíçèè... Ïîîáùàâøèñü ñî ñòàðèíîé Áåðãîì, ìû îòïðàâèëèñü íà âåùåâîé ðûíîê.

Ãîðîäñêóþ òîðãîâëþ ãóáÿò òàìîæíÿ, îïòîâèêè è îòñóòñòâèå ïîêóïàòåëåé Áûâøèé àðåíäàòîð òîðãîâîãî ìåñòà â «Ìåðêóðèè», Íàäåæäà, ïåðååõàâøàÿ íåäàâíî â ñîáñòâåííûé «áóòèê», â äîëëàðîâûå ïîáîðû íå ïîâåðèëà. - Êàêèå 500 äîëëàðîâ çà ìåñòî, ñåé÷àñ íèêòî ïÿòèäåñÿòè íå äàñò! - óäèâèëàñü áèçíåñ-âóìåí.

- ß ñëûøàëà, ðàíüøå ïëàòèëè ïî 200, íî ýòî áûëî â êîíöå 90-õ, êîãäà òîðãîâëÿ ðàñøèðÿëàñü, ëþäè íå õîòåëè ñòîÿòü â ïàëàòêàõ. À êòî ñåé÷àñ èõ ñìîæåò âûëîæèòü? Äà è çà÷åì, âåäü áåç ïðîáëåì ìîæíî àðåíäîâàòü îòäåëüíûé ìàãàçèí èëè áóòèê, îáúÿâëåíèé ïîëíî... Ïðîáëåìà ñåé÷àñ íå â òîðãîâûõ ïëîùàäÿõ, à â íàëè÷èè ñïðîñà è äåíåã ó ëþäåé. À ðåàëèçàòîðîâ ëþäè íå îôîðìëÿþò íå îò õîðîøåé æèçíè, ýòî ïîâñåìåñòíàÿ ïðàêòèêà, âñå ìîè ñîñåäè ñòîÿò â ëàðüêàõ ñàìè, ñ îòìîðîæåííûìè ðóêàìè è íîãàìè. Íî ïëàòèòü òàêèå îò÷èñëåíèÿ â ÏÔ çà íàåìíûõ ìíå íå ñ ÷åãî. Ìîæåò, ñ àïðåëÿ âîîáùå âñå ñâåðíåì. Íàøà Êîíñòàíòèíîâêà ïðîñòî ñäûõàåò, ÿ âñåðüåç ïîäóìûâàþ óåõàòü... ×åñòíî ñêàçàòü, íà èíñïåêòîðîâ ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëÿ ìû è ïðàâäà ñîáèðàëè, íî ýòî íîðìàëüíî, âåäü «âëåòåòü» ýëåìåíòàðíî. È íàøè, è äîíåöêèå ïðîâåðÿëè, ïóñêàé, ìû ñêèäûâàëèñü ïî 100 ãðí, ýòî íå òàê íàêëàäíî, íî òî, ÷òî òðåáóþò îíè - èç îáëàñòè ôàíòàñòèêè. Î êàêèõ ñåðòèôèêàòàõ èäåò ðå÷ü, î êàêîì ïðîèñõîæäåíèè òîâàðà, èõ íåò è íå áûëî è íà îïòîâûõ áàçàõ, ñíà÷àëà íàâåäèòå ïîðÿäîê

òàì è íà òàìîæíå, ãäå ïîáîðû íåâîçìîæíûå, è âñå ðàñòàìîæèâàåòñÿ íåîôèöèàëüíî, ÷òîáû íå ïåðåïëà÷èâàòü. Òàê ÷òî ýòè «êîððóïöèîííûå íàëîãè» äëÿ ìåíÿ ëó÷øå, ÷åì «ëåãàëüíûå øòðàôû», äà è íå àäìèíèñòðàöèÿ «Ìåðêóðèÿ» ñ íèõ èìååò, à ïðîâåðÿþùèå. À Áåðã ìóæèê ãðàìîòíûé, êàêèå-òî ðàáî÷èå ìîìåíòû áûâàþò, íî îí ìîæåò ïîéòè íà êîìïðîìèññ, åñëè åñòü ðàçíîãëàñèÿ. Ó êîãî-òî, íàâåðíîå, íà íåãî «çóáû ÷åøóòñÿ»...

Æàëîáà, êàê ãîâîðÿò â èñïîëêîìîâñêèõ êóëóàðàõ, îêàçàëàñü íåîæèäàííîñòüþ äëÿ ïåðâûõ ëèö ãîðîäà, ïî ïðè÷èíå àíîíèìíîñòè ïîñëàíèÿ, õîäà åìó äàâàòü íå ñîáèðàþòñÿ. À äðóçüÿ ó Åâãåíèÿ Ëåîíèäîâè÷à â èñïîëêîìå îñòàëèñü. Ïî êðàé íåé ìåðå, òîðãîâûé îòäåë ðåøèë çà íåãî çàñòóïèòüñÿ: ïîçâîíèëè â ðåäàêöèþ è ñêàçàëè, ÷òî íå ïðåäñòàâëÿþò â ðîëè äèðåêòîðà «Ìåðêóðèÿ» íèêîãî äðóãîãî. Â.ÄÀÍÜÊÎ.


ÏÐÎÂÈÍÖÈß Ïîçäðàâëÿþ ñ 8 Ìàðòà ëþáèìóþ æåíó ØÂÀÐÖÌÀÍ Îêñàíó! Âîçüìè ñåáå ñ÷àñòüå, íàäåæä èñïîëíåíüå, Âåñåííèõ óëûáîê, ïîìåíüøå âîëíåíüÿ, Ïîìåíüøå äëÿ ãðóñòè ðàçëè÷íûõ ïðè÷èí, È ìîðå âíèìàíüÿ îò íàñ, îò ìóæ÷èí! Ñ ëþáîâüþ, ìóæ. Ëþáèìóþ ñóïðóãó ØÂÀÐÖÌÀÍ Îêñàíó ïîçäðàâëÿþ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ! Æåëàþ âå÷íîé êðàñîòû, 13 ìàðòà Äóøè êðèñòàëüíîé ÷èñòîòû, Ìå÷òàì ñêîðåé îñóùåñòâèòüñÿ, È «ìåðñåäåñà» êîëåñíèöó! Ïóñòü ÿñíûì áóäåò êàæäûé äåíü, Âñåãäà ïðåêðàñíûì íàñòðîåíüå! Âñå ëó÷øèå ñëîâà äàðþ  òâîé ñâåòëûé ïðàçäíèê Äåíü ðîæäåíüÿ!!! Ëþáÿùèé ìóæ. Ëþáèìîãî ïàïî÷êó ÏÀÐØÈÍÀ Àðòåìà Âèòàëüåâè÷à ïîçäðàâëÿåì ñ 30-ëåòèåì! Ãäå-òî òàì íà íåáåñàõ ïàï ðàñïðåäåëÿëè, È äîñòàëñÿ íàì ïàïóëÿ, êàê ìû è æåëàëè: Äîáðûé, ìóäðûé è êðàñèâûé, 7 ìàðòà Ñàìûé ëó÷øèé ïàïà â ìèðå. Âèäíî, áëàò íàäî èìåòü, ×òîá òàêîãî çàèìåòü! È ñåãîäíÿ â äåíü ðîæäåíüÿ Ïîçäðàâëÿåò ñ íàñëàæäåíüåì Äî÷êà ïàïî÷êó ðîäíîãî! ×òîáû ñ÷àñòëèâ áûë âñåãäà, Íå áîëåë áû íèêîãäà, íå çíàë ãîðÿ è áåäû, Áåç òåáÿ, ïàï, êàê áåç âîäû! Íåæíî, äðóæíî îáíèìàåì, È ëþáÿ âñå ïîçäðàâëÿåì! Äî÷ü Êàòþøà, Þëÿ.

×àñòíàÿ æèçíü

¹ 10 (1053) 9 ìàðòà 2011 ã.

15

Áèþëèîòåêà èì. Ì.Ãîðüêîãî

Äîðîãóþ äîöþ ÃÎÐÄÈÅÍÊÎ Äàðüþ Àëåêñååâíó ïîçäðàâëÿåì ñ 6-ëåòèåì! Ïóñòü â ýòîò äåíü âåñåííèé Ëó÷àìè âàì óëûáíóòñÿ ëþäè è öâåòû, È ïóñòü âñåãäà èäóò ïî æèçíè ñ âàìè Ëþáîâü, çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ìå÷òû.

8 ìàðòà

Ëþáèìûå ïàïà, ìàìà è áðàòèê Äåíèñ. Äîáðûõ, ùåäðûõ, ìèëûõ æåíùèí Öåðêâè Õðèñòîâîé è ÌÈÐÎÍÎÂÓ Òàòüÿíó Âÿ÷åñëàâîâíó ÷èñòîñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì Âåñíû - 8 Ìàðòà! Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, âíèìàíèÿ áëèçêèõ, áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ! Ïóñòü âñå öâåòû ó âàøèõ íîã ïàäóò, Ïóñòü çâåçäû â èçóìðóäû ïðåâðàòÿòñÿ, Ïóñòü ãîðå è ïå÷àëè ïðî÷ü óéäóò È âñå ìå÷òû ïóñòü â ýòîò äåíü ñâåðøàòñÿ! Çàâåäóþùàÿ è êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà ¹ 10 «Çîëîòàÿ ðûáêà». Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ïðåêðàñíóþ ïîëîâèíó æèòåëåé Êîíñòàíòèíîâêè ñ ñàìûì ïåðâûì è ñàìûì ÷óäåñíûì âåñåííèì ïðàçäíèêîì Äíåì 8 Ìàðòà! Åñòü ìíîãî ïðàçäíèêîâ â ñòðàíå, Íî æåíñêèé äåíü îòäàí Âåñíå, Âåäü òîëüêî æåíùèíàì ïîäâëàñòíî Ñîçäàòü âåñåííèé ïðàçäíèê - ëàñêîé. Òàê áóäüòå äîáðûìè, ïðîñòûìè, Âñåãäà ñ óëûáêîé íà ëèöå! Íó, ñëîâîì, áóäüòå Âû òàêèìè, Êàê ïîäîáàåò áûòü Âåñíå! Êîëëåêòèâ ãàçåòû «Ïðîâèíöèÿ».

9 ìàðòà – óðîê-äèñïóò “Ñèìâîëû ãîñòåïðèèìñòâà äâóõ íàðîäîâ” /â ðàìêàõ çàñåäàíèé êëóáà “Ìû – ëèíãâèñòû”, ÑÎØ ¹13, 7-à êë., àáîíåìåíò äëÿ þíîøåñòâà. Íà÷àëî â 8 ÷àñ. 9 ìàðòà – ëèòåðàòóðíûé ÷àñ “² â³ä øåâ÷åíê³âñüêîãî ñëîâà ðîçêâ³òëà óêðà¿íñüêà ìîâà” /â ðàìêàõ äåêàäû óêðàèíñêîé ëèòåðàòóðû, ÑÎØ ¹13, 8-à êë., àáîíåìåíò äëÿ þíîøåñòâà. Íà÷àëî â 13 ÷àñ. 10 ìàðòà – ðàáîòàåò ïðàâîâàÿ îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ (ïðèåì âåäóò ñïåöèàëèñòû ãîððàéîííîãî óïðàâëåíèÿ þñòèöèè). Ñ 14 äî 16 ÷àñ. 11 ìàðòà – âèðòóàëüíûé ÷àñ ïîýçèè “Âîçâðàùåííûå èìåíà óêðàèíñêîé ïîýçèè. Ýììà Àíäèåâñêàÿ”, Èíòåðíåòöåíòð. Íà÷àëî â 14 ÷àñ. 16 ìàðòà – ëèòåðàòóðíûé ÷àñ “Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü 8 Ìàðòà” /â ðàìêàõ çàñåäàíèé êëóáà “English club” (ðóêîâîäèòåëü âîëîíòåð Êîðïóñà Ìèðà Ìåòòèññîí Áðåéäè), ÷èòàëüíûé çàë. Íà÷àëî â 16 ÷àñ.

Áèáëèîòåêà èì. Î. Êîøåâîãî 10 ìàðòà - Áèáëèîãðàôè÷åñêàÿ èãðà – ÷àñ êíèãîëþáà “Îòêóäà êíèãà ïðèøëà” (Øêîëà ìàëåíüêîãî ÷èòàòåëÿ “×èòàéëèê”), ÎØ ¹ 5, 2-à, 2-á êë. Íà÷àëî â 12.40. 14 ìàðòà - Ìàñòåð-êëàññ “Êóêëà – óêðàøåíèå, èãðóøêà è îáåðåã” (â ðàìêàõ çàñåäàíèé íàðîäîâåä÷åñêîãî êëóáà “Áàðâèíîê”), ÎØ ¹ 5, 6 êë. Íà÷àëî â 13.45.

Êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé 10 ìàðòà — çàñåäàíèå àíãëèéñêîãî êëóáà Íà÷àëî â 16.00.

aл=г%д=!…%“2ь Âûðàæàþ èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü çà îêàçàííóþ ïîìîùü è ÷óòêîå îòíîøåíèå ê ëþäÿì îòäåëó òîðãîâëè è çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé â ëèöå íà÷àëüíèêà Òåðèõ Ëþäìèëû Èâàíîâíû, ×óìà÷åíêî Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû, Ñòðåëüíèêîâà Ñåðãåÿ Áîðèñîâè÷à. Óäà÷è âàì, ìîè äîðîãèå, è áîëüøîå ÷åëîâå÷åñêîå ñïàñèáî. Æèòåëüíèöà Êîíñòàíòèíîâêè, ïåíñèîíåðêà Ñòóï÷åíêî Ì.È.

Èñêóññòâî

ÄÎÑÊÀ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

Øêëÿð íàìåðåí âëîæèòü âñå ñîáðàííûå äåíüãè â ýêðàíèçàöèþ ñâîåãî ðîìàíà Óêðàèíñêèé ïèñàòåëü Þðèé Àíäðóõîâè÷ ñ÷èòàåò, ÷òî íóæíî îðãàíèçîâàòü ñáîð àëüòåðíàòèâíîé ïðåìèè äëÿ Âàñèëÿ Øêëÿðà âçàìåí ãîñóäàðñòâåííîé Øåâ÷åíêîâñêîé, êîòîðóþ îí íå ïîëó÷èò èç-çà ñîáñòâåííûõ óáåæäåíèé. «Ñêîëüêî òàì òîé ïðåìèè - 280 òûñÿ÷? Íóæíî ñîçäàòü íåçàâèñèìûé îðãêîìèòåò ïî ñáîðó àëüòåðíàòèâíîé Øåâ÷åíêîâñêîé ïðåìèè äëÿ Âàñèëèÿ Øêëÿðà. ß ïåðâûé äàþ òûñÿ÷ó. Åñëè íàñ òàêèõ áóäåò 280, ìû èõ îáóåì», ïðåäëîæèë Àíäðóõîâè÷. Ïèñàòåëü â êîììåíòàðèè ñàéòó Áóêâî¿ä ñêàçàë, ÷òî âèäèò â òàêîì øàãå «ôåíîìåíàëüíóþ âîçìîæíîñòü äëÿ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà», ÷òîáû îñóùå-

ñòâèòü ïðîòèâ âëàñòè «íåíàñèëüñòâåííîå, ñîëèäàðíîå äåéñòâèå». Ïèñàòåëü Âàñèëü Øêëÿð ïîîáåùàë îòäàòü äåíüãè, êîòîðûå åãî êîëëåãà Þðèé Àíäðóõîâè÷ íàìåðåí ñîáðàòü åìó âìåñòî Øåâ÷åíêîâñêîé ïðåìèè, íà ýêðàíèçàöèþ ñâîåãî ðîìàíà «×åðíûé âîðîí». Êàê ñîîáùàåò ËIÃÀÁiçíåñIíôîðì, îá ýòîì îí çàÿâèë â ýôèðå òåëåêàíàëà ÒÂi. «Åñëè ëþäè êàêèå-òî äåíüãè ñîáåðóò, ÿ èõ îòäàì íà êèíîôèëüì. Âåäü âû çíàåòå, ïðîäîëæàåòñÿ âñåíàðîäíûé ñáîð ñðåäñòâ íà ýêðàíèçàöèþ ýòîãî ðîìàíà», - îòìåòèë Øêëÿð. Ïî åãî ñëîâàì, ýêðàíèçàöèåé çàèíòåðåñîâàëñÿ ïîëüñêèé ðåæèññåð Åæè Ãîôôìàí.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä èç ¹9

«Ìíå ñåãîäíÿ çâîíèëè, ðåçîíàíñ ïîøåë î÷åíü äàëåêî. Çâîíèëè èç ìíîãèõ ñòðàí. È êñòàòè, èç Ïîëüøè, ñêàçàëè ìîè çíàêîìûå õóäîæíèêè, ÷òî ãîâîðèëè ñ Åæè Ãîôôìàíîì. Ãîôôìàí î÷åíü çàèíòåðåñîâàëñÿ

(ðîìàíîì), îí ìåíÿ ïîäãîíÿåò. ×òîáû ÿ ïîáûñòðåå äàë, åñëè íå ñöåíàðèé, òî ñèíîïñèñ. È îí ãîòîâ áóäåò ñíèìàòü. Âîò ýòî áóäåò æåñò», - ðàññêàçàë ïèñàòåëü. Êîððåñïîíäåíò.

Ãðàô³ê ðîáîòè “Ìîá³ëüíîãî îô³ñó” óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Êîñòÿíòèí³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè öíà 1 êâàðòàë 2011 ðîêó ×àñ ðîáîòè ìîá³ëüíîãî îô³ñó — ç 10.00 15.03.2011 ð. 1. ²íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ ç ïèòàíü âèäà÷³ ï³ëüãîâèõ ïîñâ³ä÷åíü òà òàëîí³â íà ïðî¿çä ï³ëüãîâèì êàòåãîð³ÿì ãðîìàäÿí. 2. Âèð³øåíí³ îñîáèñòèõ ïèòàíü íàñåëåííÿ ïî ì³ð³ íàäõîäæåííÿ çàÿâ, ïðè íåîáõ³äíîñò³ ç çàëó÷åííÿì ñëóæá ì³ñòà. ç/ä âîêçàë, ð-í øêîëè ¹ 15, ÓÏòàÑÇÍ, Òåðöåíòð. Óâàæàåìûå èíâàëèäû è ÐÝÃÐÝÑíèêè ã.Êîíñòàíòèíîâêè è ðàéîíà! Ê âàì îáðàùàåòñÿ îáëàñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Çàõèñò» ïî ñîöèàëüíîé çàùèòå èíâàëèäîâ è ïîñòðàäàâøèõ íà ïðîèçâîäñòâå. Âûïëàòà ñòðàõîâûõ ñóìì è ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé âèñÿò ïîä óãðîçîé. 15 ìàðòà 2011 ã. â 11.00 â çäàíèè ÄÊ «Îêòÿáðü» ñîñòîèòñÿ ó÷ðåäèòåëüíîå ñîáðàíèå îáëàñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Çàõèñò» ïî ïîâîäó ñîöèàëüíîé çàùèòû èíâàëèäîâ è ïîñòðàäàâøèõ íà ïðîèçâîäñòâå. Ïðèãëàøàåì âñåõ èíâàëèäîâ è ïîñòðàäàâøèõ íà ïðîèçâîäñòâå îòêëèêíóòüñÿ íà íàø ïðèçûâ è ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàáîòå ñîáðàíèÿ. Âìåñòå - ìû ñèëà. Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà ÐÝÃÐÝÑîâ è ïåíñèé çàâèñèò îò íàñ ñàìèõ. Ïðàâëåíèå îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè «Çàõèñò».

Îòâåòû íà ñóäîêó èç ¹9

ПРИЕМ 19 МАРТА 2011 Г.

70

30


16

Íà äîñóãå

¹ 10 (1053) 9 ìàðòà 2011 ã.

Êîíñòàíòèíîâêà

Ñòàðå ì³ñòî

ÏÐÎÂÈÍÖÈß Ñóäîêó Îòâåòû íà ñóäîêó — â ñëåäóþùåì íîìåðå, íà ñòð. 15.

 (06272) 2-81-81 099-201-17-71

Ïðàçäíèêè è èìåíèíû 9 марта  Âñåìèðíûé äåíü äèäæåÿ Èâàí, Èëàðèîí 10 марта Àëåêñàíäð, Àíòîí, Åâãåíèé, Òàðàñ, Ôåäîð 11 марта Àííà, Èâàí, Íèêîëàé, Ïåòð, Ïîðôèðèé, Ñåâàñòüÿí, Ñåðãåé 12 марта  Äåíü çåìëåóñòðîèòåëÿ Óêðàèíû Ìàêàð, Ìèõàèë, Íèñîí, Ïåòð, Ñòåïàí, Òèìîôåé, Þëèàí, ßêîâ

9.03 - 15.03

13 марта Àðñåíèé, Àðò¸ì, Âàñèëèé, Êèðà, Ìàðèíà, Íèêîëàé, Ñåðãåé 14 марта  Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ðåê  Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ÷èñëà «Ïè» Àëåêñàíäð, Àëåêñàíäðà, Àííà, Àíòîí, Àíòîíèíà, Âàñèëèé, Âåíèàìèí, Äàðüÿ, Åâäîêèÿ, Èâàí, Ìèõàèë, Íàäåæäà, Îëüãà, Ïåòð

Íà ñâ³òëèí³ ê³íöÿ 1960-õ-ïî÷àòêó 1970-õ — çàâîä ñêëîâèðîá³â ³ì. 13 ðîçñòð³ëÿíèõ ðîá³òíèê³â. Ö³êàâî, ùî ôîòîãðàôóâàâ þíèé êðàºçíàâåöü ç ÏÒÓ ¹13 (ÊÏË) Ñàôîíîâ, ó÷åíü ãðóïè ¹ 4, ôîòî çðîáëåíî ç íîâîçáóäîâàíîãî íà òîé ÷àñ øëÿõîïðîâîäó. ².ÁЪIJղÍ, âèêëàäà÷ ³ñòî𳿠ÊÏË

15 марта

Ãîðîñêîï íà ñëåäóþùóþ íåäåëþ

 Âñåìèðíûé äåíü çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé Àðñåíèé, Èîñèô, Íèêîëàé, Ôåäîò

ÎÂÅÍ. Ìíîãèå ïî÷óâñòâóþò ïîòðåáíîñòü â îáíîâëåíèè ñâÿçè. Ñåé÷àñ ñàìîå âðåìÿ ïîïûòàòüñÿ ðàçîáðàòüñÿ ñ èìåþùèìèñÿ êîíôëèêòàìè, ïîïûòàòüñÿ ñîâìåñòíî ïîèñêàòü âûõîä èç ïîëîæåíèÿ. ÒÅËÅÖ. Ñêîðåå âñåãî, âàì íåêîãäà áóäåò îòâëåêàòüñÿ íà ïîñòîðîííèå äåëà èëè ðàçãîâîðû, âû öåëèêîì áóäåòå ïîãëîùåíû äåëàìè. Æåëàíèå íàâåñòè â ðàáîòå èäåàëüíûé ïîðÿäîê ñòàíåò âàøèì âåäóùèì ìîòèâîì. ÁËÈÇÍÅÖÛ. Îñîáåííî óäà÷íî äëÿ ó÷åáû ñêëàäûâàåòñÿ ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè. Òàêæå ýòî õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ñåìåéíûõ Áëèçíåöîâ, èìåþùèõ äåòåé è ìíîãî âðåìåíè îòäàþùèõ âîñïèòàòåëüíîìó ïðîöåññó. ÐÀÊ. Ñåêñóàëüíûå îòíîøåíèÿ ñ ïàðòíåðîì ïî áðàêó áóäóò íà ïîäúåìå è ïðèíåñóò âàì ìíîãî ðàäîñòè. Âëèÿíèå íà ëþáèìîãî ÷åëîâåêà ìîæåò âîçðàñòè, ïàðòíåð ëåã÷å áóäåò èäòè íàâñòðå÷ó âàøèì æåëàíèÿì. Ýòî áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ íàëàæèâàíèÿ ñóïðóæåñêèõ îòíîøåíèé.

Êàðèêàòóðêà

ÑÒÐÅËÅÖ. Íåêîòîðûå îñòðûå âîïðîñû âàì óäàñòñÿ ðåøèòü íà óäèâëåíèå ëåãêî, åñëè âû èçìåíèòå ñâîé ïîäõîä. Ïîïðîáóéòå âçãëÿíóòü íà ñèòóàöèþ ñ äðóãîé ñòîðîíû. Óñèëèâàþòñÿ âàøè ñïîñîáíîñòè ê îáó÷åíèþ. ÊÎÇÅÐÎÃ. Óðîâåíü âàøåãî áëàãîñîñòîÿíèÿ çíà÷èòåëüíî óëó÷øèòñÿ, áëàãîäàðÿ ÷åìó âû ñìîæåòå êóïèòü òó âåùü, î êîòîðîé äàâíî ìå÷òàëè. Òîâàðû, ïðèîáðåòåííûå â ýòè äíè, áóäóò õîðîøåãî êà÷åñòâà è ïðîñëóæàò âàì äîëãî. ÂÎÄÎËÅÉ. Ðåêîìåíäóåòñÿ çàíèìàòüñÿ èçó÷åíèåì ñåðüåçíûõ ìèðîâîççðåí÷åñêèõ âîïðîñîâ, âûðàáàòûâàòü äëÿ ñåáÿ íåêèé èäåàë, ê êîòîðîìó ìîæíî ñòðåìèòüñÿ. Ïîëåçíî ÷èòàòü êíèãè î áèîãðàôèÿõ âåëèêèõ ëþäåé. ÐÛÁÛ. Ðûáàì ðåêîìåíäóåòñÿ ÷àùå îñòàâàòüñÿ â óåäèíåíèè è íå ïðèâëåêàòü ê ñåáå ïîñòîðîííåãî âíèìàíèÿ. Ýòî õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ñïîêîéíîãî îñìûñëåíèÿ ïîñëåäíèõ ñîáûòèé ñâîåé æèçíè è ïðèâåäåíèÿ äóøåâíîãî ñîñòîÿíèÿ â ðàâíîâåñèå.

Ñêàíâîðä  - Ìàìà, à êàê ìû ïîÿâèëèñü íà ñâåò? - Íàñ ñîòâîðèë Ãîñïîäü. - À ïàïà ñêàçàë, ÷òî ìû ïðîèçîøëè îò îáåçüÿí. - Íó, ÿ òåáå ïðî ñâîèõ ðîäñòâåííèêîâ ðàññêàçûâàþ, à ïàïà - ïðî ñâîèõ...  ×óäåñíûé ëåòíèé äåíü - ýòî êîãäà ñâåòèò ñîëíöå, âååò âåòåðîê, ïîþò ïòèöû, è ó ñîñåäà ïî äà÷å ñëîìàëàñü ãàçîíîêîñèëêà.  Äåòè: - À ó ìîåãî ïàïû ñîòîâûé òåëåôîí! - À ó ìîåãî - øåñòèñîòûé Ìåðñåäåñ! - À ó ìîåãî - âîò òàêàÿ êðûñà â ïîäâàëå! Âñå õîðîì: - Äà òû ÷åååå... . ! ?! Ïîêàæè!!!  Çíàåòå, ÷åì íàñòîÿùèå ìóæ÷èíû îòëè÷àþòñÿ îò îáû÷íûõ? Îò îáû÷íûõ ãîëîâà áîëèò... À îò íàñòîÿùèõ - êðóæèòñÿ!

Îòâåòû íà ñêàíâîðä — â ñëåäóþùåì íîìåðå, íà ñòð. 15.

Àíåêäîòû  Èäåàëüíàÿ æåíà — ýòî æåíùèíà, êîòîðàÿ ðîäèëàñü 8 ìàðòà, è ñ êîòîðîé âû âñòðåòèëèñü è ïîæåíèëèñü 8 ìàðòà. È ýòî íå òîëüêî ýêîíîìèÿ íà ïîäàðêàõ! Ïóñòü òîëüêî ïîïðîáóåò êîãäà-íèáóäü ñïðîñèòü: - Äîðîãîé, à òû íå çàáûë êàêîé ñåãîäíÿ äåíü?  - Äîðîãîé, òû ãäå áûë? - Íà ðàáîòå íà÷àëüíèê çàäåðæàë. - À-à-à. À ÷òî ïèâîì íåñåò? - Òàê ýòèì è äåðæàë.  - ×òî òåáå õîòåëîñü áû íà 8 ìàðòà? - Õîòåëîñü áû ÿáëî÷êî... íàäêóñàííîå... è æåëàòåëüíî íà çàäíåé ñòîðîíå íîâîãî òåëåôîí÷èêà... .  - Ó ìåíÿ â ñóìêå æèâ¸ò Áàáàéêà! Îí ðàññûïàåò æâà÷êó, îòêðûâàåò ïóäðó, ïóòàåò íàóøíèêè, ïðÿ÷åò ìîáèëüíèê, êîãäà îí çâîíèò, ìí¸ò è ðâ¸ò ðàçíûå, íóæíûå ìíå áóìàæêè. .

ËÅÂ. Âàì ñ óäîâîëüñòâèåì ïîéäóò íàâñòðå÷ó â ëþáûõ âîïðîñàõ, ëåã÷å ñòàíåò äîãîâàðèâàòüñÿ î äåëàõ. Áîëüøå âñåãî ýòîò ãàðìîíè÷íûé ïåðèîä ïî÷óâñòâóþò Ëüâû, ñîñòîÿùèå â áðàêå. ÄÅÂÀ. Ýòî õîðîøåå âðåìÿ äëÿ âñåâîçìîæíûõ äèåò, ôèçè÷åñêèõ òðåíèðîâîê, íàïðàâëåííûõ íà êîððåêöèþ ôèãóðû. Ýôôåêò îò ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèé áóäåò äåéñòâåííûì è áûñòðûì. ÂÅÑÛ. Ðåêîìåíäóåòñÿ íàéòè âðåìÿ äëÿ çàíÿòèé ëþáèìûì äåëîì, õîááè. Íà ïîäúåìå áóäóò è ëþáîâíûå îòíîøåíèÿ, îñîáåííî òå, êîòîðûå íà÷àëèñü íåäàâíî. Ìîæíî âìåñòå ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì ïîñåòèòü ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ. ÑÊÎÐÏÈÎÍ. Âîçìîæíî, îáñòîÿòåëüñòâà ñëîæàòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òî ïîòðåáóåòñÿ âàøà çàáîòà. Îòíîøåíèÿ â ñåìüå ñêëàäûâàþòñÿ ïðåêðàñíî. Ýòî õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ñîâìåñòíûõ ðàáîò âñåé ñåìüåé íàä áëàãîóñòðîéñòâîì è óêðàøåíèåì äîìà.

Ãàçåòà «Ïðîâèíöèÿ». Ðåã. ñâèä. ÄÖ ¹ 689 îò 11 ÿíâàðÿ 1994 ã. Èçäàåòñÿ ñ 06.12.1990 ã. Ïîäïèñíîé èíäåêñ - 30457. Ó÷ðåäèòåëü - Ã.Í. Ðàçïóòüêî. Èçäàòåëü: ÏÑÌÈ ×Ï «Ãàçåòà “Ïðîâèíöèÿ». Ãëàâíûé ðåäàêòîð - Ì.Â. Ðàçïóòüêî. Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 85114, Äîíåöêàÿ îáëàñòü, ã.Êîíñòàíòèíîâêà, óë. Îñòðîâñêîãî, 438. Òåë. (06272) 4-07-83, 4-18-05, email: gazet@provin.dn.ua, news@provin.dn.ua. http://konstantinovka.com.ua. Ðåêëàìíûé îòäåë: ôàêñ (06272) 4-08-62, email: fin@provin.dn.ua. Ð - íà ïðàâàõ ðåêëàìû. Ðåäàêöèÿ ãàçåòû ìîæåò ïóáëèêîâàòü ìàòåðèàëû, íå ðàçäåëÿÿ òî÷êè çðåíèÿ àâòîðà. Ïåðåïèñêà ñ ÷èòàòåëÿìè òîëüêî íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû, ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Îòâåòñòâåííîñòü çà èíôîðìàöèþ â ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèÿõ íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ñòîèìîñòü 1 ýêç. ãàçåòû â ðåäàêöèè - 1.50 ãðí. Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè «Ìàòðèöà» (ñâ. î âíåñåíèè â Ãîñðååñòð - Ëà ¹31 îò 17.04.2006): ã. Ãîðëîâêà, óë. Ãîëóáèíàÿ, 6. Çàêàç ¹ 304. Òèðàæ 8700 ýêç. Òåêóùèé âûïóñê: ¹ 10 (1053) 9 ìàðòà 2011 ã.

"Провинция" #10 (1053) 09.03.2011  

Десятый номер Константиновского еженедельника "Провинция" за 2011 год

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you