Page 1

Ïîäâèã ö³íîþ æèòòÿ — ñòîð. 13

САЛОН-МАГАЗИН Â³òàє óñ³õ æ³íîê

ç³ ñâÿòîì âåñíè! òà äàðóє

ÇÍÈÆÊÓ 3 1 ïî 8 áåðåçíÿ ð Ñðåäà, 2 ìàðòà 2011 ã. ¹ 9 (1052)

•Åæåíåäåëüíèê•

Èçäà¸òñÿ ñ 06.12.90 ã.

Ìèëûå æåíùèíû! Òåïëî è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ Ìåæäóíàðîäíûì Äíåì 8-ãî Ìàðòà! Î áðàç æåíùèíû îëèöåòâîðÿåò êðàñîòó è ëþáîâü, â íåì íàøëè óäèâèòåëüíîå âîïëîùåíèå ïðèðîäíîå ìàòåðèíñòâî, äóøåâíîñòü è ãîòîâíîñòü ê ñàìîïîæåðòâîâàíèþ ðàäè áëèçêèõ ëþäåé. Æåíùèíà — õðàíèòåëüíèöà äîìàøíåãî î÷àãà. Áåç âàøåãî ïîíèìàíèÿ è ïîääåðæêè, ìèëûå æåíùèíû, íàì íå õâàòàëî áû óâåðåííîñòè â ñâîèõ ñèëàõ, íå áûëî áû ìíîãèõ íàøèõ äîñòèæåíèé è âîïëîùåíèÿ äåðçêèõ ïëàíîâ.

Ñåãîäíÿ íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü íàøå îáùåñòâî áåç àêòèâíîãî ñîçèäàòåëüíîãî ó÷àñòèÿ ïðåêðàñíîé ïîëîâèíû ÷åëîâå÷åñòâà. Âî ìíîãèõ îòðàñëÿõ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà èìåííî æåíùèíû ñîñòàâëÿþò îñíîâó êîëëåêòèâîâ è äåìîíñòðèðóþò çàâèäíûå ïðîôåññèîíàëüíûå óñïåõè. Æåíùèíàì äîâåðåíû íàèáîëåå îòâåòñòâåííûå ó÷àñòêè òðóäà: îáó÷åíèå è âîñïèòàíèå ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, çàáîòà î çäîðîâüå ëþäåé, èõ ñîöèàëüíàÿ çàùèòà. Ýòî èìåííî òå îòðàñëè, ãäå íå îáîéòèñü áåç çàìå÷àòåëüíûõ êà÷åñòâ, ïðèñóùèõ íàøèì æåíùèíàì: äîáðîòû, äóøåâíîñòè, ìèëîñåðäèÿ, äîáðîñîâåñòíîñòè è òâîð÷åñêîãî îòíîøåíèÿ ê äåëó.

ул. Б. Хмельницкого, 21-а, (095)146-48-88

ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ

рекламное агентство

ОТ МАКЕТА ДО БИГ-БОРДА ПЕЧАТЬ НА БУМАГЕ, ПЛЕНКЕ, БАННЕРЕ. ПОРЕЗКА РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

НАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ Æèëü¸ ìî¸ Åùå ðàç îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ íàøèõ ñëàâíûõ æåíùèí ñ ïðàçäíèêîì! Áóäüòå ëþáèìû è ñ÷àñòëèâû! Äîáðîãî Âàì çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è îòëè÷íîãî âåñåííåãî íàñòðîåíèÿ!

Ïðåäïðàçäíè÷íîå

Природа женщины ТВОРЧЕСТВО Ïåðâûé ìàðòîâñêèé ïðàçäíèê ðåäêî êòî èç âèíîâíèö òîðæåñòâà âñòðå÷àåò â áëàæåííîì áåçäåëüå. Âåñíà òðåáóåò îò æåíùèí åùå áîëüøåé àêòèâíîñòè, «ê ñòàíêó» çîâóò ñåìüÿ è ðàáîòà, à ó íåêîòîðûõ åùå è íåèñòðåáèìàÿ òÿãà ê òâîð÷åñòâó. òðèêîâñêîé ðîñïèñè íà ïðîñòåíüêîé äåðåâÿííîé êóõîííîé óòâàðè. Åå òðåïåòíûå è ïðîâîðíûå ðóêè äàâíî ñäåëàëè õóäîæíèöå èìÿ, èçäåëèÿ ðàçëåòàþòñÿ, êàê ãîðÿ÷èå ïèðîæêè, íå òîëüêî â äðóãèå ãîðîäà, íî è â äðóãèå ñòðàíû. Ïîïðîáóé åùå íàéäè ëó÷øèé ïîäàðîê, ïðåäñòàâëÿþùèé ñòðàíó è ãîðîä, íàø íàöèîíàëüíûé õàðàêòåð, ñïîñîáíûé ïåðåäàòü êðàñîòó â ñàìûõ îáû÷íûõ ÿâëåíèÿõ è óòèëèòàðíûõ âåùàõ, ýòèõ ÿðêèõ äîñêàõ, ñòóïêàõ, ëîæêàõ è ïëîøêàõ...

Âîò è áåðóò ëþäè æèâîïèñü Ëþáîâè Âàñèëüåâíû íå òîëüêî äëÿ óêðàøåíèÿ ñîáñòâåííîãî æèëèùà. Íå òàê äàâíî òàêîé íàáîð óåõàë â Êàíàäó, çíàêîìûé Ë. Êàñüÿíîâîé îòïðàâëÿëñÿ çà îêåàí è çàêàçàë åãî â ïîäàðîê äëÿ òàìîøíåé óêðàèíñêîé äèàñïîðû. Æóðíàëèñòû «Ïðîâèíöèè», îòïðàâëÿÿñü â êîìàíäèðîâêè, òîæå íå ðàç áðàëè ñ ñîáîé «ïåòðèêîâñêèå ÷óäåñà» îò Êàñüÿíîâîé. Òàê ÷òî òåïåðü Ëþáèíà ïîñóäà êðàñóåòñÿ è íà êóõíå áûâøåãî ïðåçèäåíòà Ëèòâû Êàçèìèðû

«Фри лав» господина С.Гонтаренко, èëè Îïàñíîå õîæäåíèå ïî êðûøàì ïðèîáðåòàåò ìàññîâûé õàðàêòåð

Â

Ãîðîäñêîé ãîëîâà Ñ.Ä. Äàâûäîâ

Âîò è îäíà èç ñàìûõ ÿðêèõ è èíòåðåñíûõ íàøèõ ãîðîæàíîê, ãåðîèíÿ ïðåæíèõ ïóáëèêàöèé «Ïðîâèíöèè» Ëþáîâü Êàñüÿíîâà, ïðåäïðàçäíè÷íûå äíè ïðîâîäèò êàê áåëêà â êîëåñå. Ëþáîâü Âàñèëüåâíà â ãîðîäå ÷åëîâåê èçâåñòíûé. Äëÿ íàøåé, â îáùåì-òî íåáåäíîé òàëàíòàìè Êîíñòàíòèíîâêè ó íåå ðåäêàÿ òåïåðü ïðîôåññèÿ — õóäîæíèê ïî íàðîäíîìó ïðîìûñëó. Ìíîãî ëåò îíà ñîçäàåò íàñòîÿùèå øåäåâðû â ñòèëå çíàìåíèòîé ïå-

06272 4-33-34 050-98-88-736

Ïðóíñêåíå, è â õîçÿéñòâå ó âëàäåëüöà ïÿòèçâåçäî÷íîãî îòåëÿ â Òóíèñå — ÿçûê êðàñîòû óíèâåðñàëåí è ïîíÿòåí âñåì. Âðåìÿ Ëþáàøå âûêðîèòü íå ïðîñòî. Åå ìèð áûñòðî âðàùàåò íåóãîìîííàÿ è òâîð÷åñêàÿ íàòóðà õóäîæíèöû. Ñåé÷àñ Ë.Êàñüÿíîâà ãîòîâèò íîâóþ âûñòàâêó ñâîèõ ðàáîò â ãîðîäñêîì ìóçåå. Îòêðûòü åå õî÷åò ê ñåðåäèíå ìàðòà è çàïîåì âûïèñûâàåò öâåòîâ èçÿùíûå çàâèòêè - «ïåñòðþòêè». Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2

íà÷àëå ôåâðàëÿ ìû ïèñàëè î êîíôëèêòå, êîòîðûé âîçíèê ìåæäó æèëüöàìè ïÿòèýòàæêè ïî Îêòÿáðüñêîé ñ íåêèìè ÷àñòíûìè êàáåëüùèêàìè, áåñöåðåìîííî îðóäîâàâøèìè íà êðûøå èõ äîìà, ñðåçàÿ çàìêè è ïðèêðûâàÿñü ìèëèöåéñêèì êîíòðîëåì.  òî âðåìÿ ãîðîäñêèå ÷èíîâíèêè îò êîììóíàëêè òâåðäèëè: «Ïîêà íå óñòàêàíÿòñÿ äîãîâîðíûå îòíîøåíèÿ ñ îïåðàòîðàìè êàáåëüíîãî Ò è Èíòåðíåòà, - ðàáîòû ïî ìîíòàæó èõ îáîðóäîâàíèÿ áóäóò ïðèîñòàíîâëåíû». Íî, âèäèìî, âîïðîñ ýòîò òàêè ñëåòåë ñ êîíòðîëÿ íå òîëüêî ãëàâíîãî áàëàíñîäåðæàòåëÿ — ÊÏ ÑÅÇ, Ñ.Ãîíòàðåíêî, íî è åãî íåïîñðåäñòâåííîãî íà÷àëüíèêà – çàìåñòèòåëÿ ãîðîäñêîãî ãîëîâû ïî êîììóíàëêå Â.Âàñèëåíêî. Ïîñëåäíèé, â ñâîþ î÷åðåäü, îòìåòèë, ÷òî ó ãîðîäñêîãî ÑÅÇ äîãîâîð íà ñîòðóäíè÷åñòâî îôèöèàëüíî èìååòñÿ òîëüêî ñ èíòåðíåò-ïðîâàéäåðîì «Áèëàéí» (Êèåâñòàð), îñòàëüíûõ ïðåäëîæèë ñäàâàòü â ìèëèöèþ èëè íà ïîðóêè ñîáñòâåííèêó æèëüÿ... Áóêâàëüíî íà ñëåäóþùåé íåäåëå òðåâîãó çàáèëè æèòåëè Áåëîóñîâà, 6-à, äîìà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ

В

êîîïåðàòèâà «Íîâèíêà». Òàì â îäíîì èç ïîäúåçäîâ çàìåòèëè ìîíòàæíèêîâ, ñâåðëèâøèõ äûðû â ïåðåêðûòèÿõ ëåñòíè÷íûõ êëåòîê, è âûãíàëè âðåäèòåëåé, êîòîðûå ïûòàëèñü ïðèêðûòüñÿ íåêèì äîãîâîðîì ñ ìåñòíûì ÑÅÇîì – ñîáñòâåííèêîì èñêëþ÷èòåëüíî êîììóíàëüíîãî æèëüÿ Êîíñòàíòèíîâêè. Íà ñëåäóþùèé äåíü îá èíöèäåíòå óçíàëî ðóêîâîäñòâî. Äûðû, ïðîáóðåííûå áåç ñîãëàñèÿ æèëüöîâ, çàëåïèëè îáðàòíî. Íà îáùåì ñîáðàíèè ÷ëåíîâ êîîïåðàòèâà, ïîäóìàâ, ðåøèëè îòíîøåíèÿ ñ èíòåðíåò÷èêàìè óçàêîíèòü, çàêëþ÷èâ ñ íèìè äîãîâîð àðåíäû ÷åðäà÷íûõ ïîìåùåíèé ïÿòèýòàæêè. Öåíà âîïðîñà - 40 ãðèâåí â ìåñÿö, ÷òî ãîðàçäî áîëüøå àáîíïëàòû, çà êîòîðóþ îïòîâî ñäàë «áàëàíñîâûå» êðûøè Ñ.Ãîíòàðåíêî. «Ëþäè ñàìè ðåøàþò, íóæíû ëè èì äàííûå óñëóãè èëè íåò. Ìû çàñòàâëÿòü íèêîãî íå ñîáèðàåìñÿ, íî è îòäàâàòü áåç îãëÿäêè ñâîè ÷åðäàêè íå áóäåì. Ñëèøêîì äîðîãî îáõîäèòñÿ íûí÷å ðåìîíò êðûøè», - îòìåòèëà ïðåäñåäàòåëü êîîïåðàòèâà «Íîâèíêà» Ò.Ìèõíåâñêàÿ. Îêîí÷àíèå íà ñòð. 4

пришла широкая, удалая, разгульная сударыня Масленица!

ÄÅÃÓÑÒÀÖÈß ôèðìåííîé ïðîäóêöèè Áðàâî - Вареники с картофелем - Пельмени - Блины с яблоками, с творогом, капустой.

Начало в 10.00

ÏÎÃÎÄÀ â Êîíñòàíòèíîâêå 2 ÑÐÅÄÀ 3 ×ÅÒÂÅÐà 4 ÏßÒÍÈÖÀ 5 ÑÓÁÁÎÒÀ 6ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 7 ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 8 ÂÒÎÐÍÈÊ Ïî äàííûì www.meteoprog.ua

ìàðòà

-12...-9°C

ìàðòà

-11...-7°C

ìàðòà

-10...-7°C

ìàðòà

-7...-4°C

ìàðòà

-4...-1°C

ìàðòà

-7...-3°C

ìàðòà

-9...-3°C


2

¹ 9 (1052) 2 марта 2011 ã.

Провинциальная хроника ПРОВИНЦИЯ

Маленький человек всегда не прав?

На сессии горсовета

Оптимизация продолжается, хотя и с некоторым «задним ходом»

«П

редприниматели» и «прокуратура» – эти два слова были ключевыми на очередной 5-й сессии Константиновского горсовета, состоявшейся 24 февраля.

О бедном предпринимателе замолвите слово…

«Зима 45-го» от константиновского РЭСа В минувший понедельник сотрудниками местного РЭС от электричества, якобы за долг, в левобережной части города была отключена квартира семьи инвалида ВОВ, имеющая 100% льготу на оплату коммунальных услуг. Об этом в редакцию сообщили обеспокоенные соседи. По их словам, в тот день контролеры, которых старики впустили для сверки показаний, без объяснений просто опломбировали прибор учета, обесточив его в то время, пока полуслепые хозяева искали квитанции и документы на электричество. И ушли по-английски. Когда соседи попытались выяснить причину такой диверсии в энергосбыте, там объяснили следующее: за какой-то период старики перебрали лимит света по своей льготе и теперь должны РЭСу около 84 гривен. Подключение квартиры до погашения долга невозможно! Буквально сразу же после сигнала, «Провинция» обратилась за комментарием к заместителю городского головы В.Василенко. По словам Виктора Владимировича, аналогичный ответ он получил и от начальника городского района

электросетей Виталия Дурнева: «Задолженность там действительно есть. Людей об этом, как положено, предупредили. Но пока долг не будет погашен, подключать пенсионеров РЭС не будет». Идти в РЭС, дабы провести «ревизию» счета, пожилые люди не смогут по ряду объективных причин. Холодная погода, обледеневшие дороги, бесконечные очереди бюрократизированной структуры и тяжелые заболевания сводят на нет скорое решение вопроса подключения их жилья. Надежда только на то, что несчастным помогут городские службы, когда вспомнят о заслугах стариков, хотя бы к 9 мая... Да и позиция РЭСа практически понятна — зачем по десять раз панькаться с немощными льготниками за каких-то 85 гривен долга, если можно просто среди зимы оставить их без света и ждать, когда они «сдадутся» добровольно. При этом оплатят РЭСу за услугу повторного подключения 257 гривен 86 копеек. Именно столько сегодня стоит законная работа электропоставщика по устранению подобного «недоразумения». Соб.инф.

В докладах о выполнении Программы экономического и социального развития города на 2010 год и о выполнении Программы поддержки малого предпринимательства в Константиновке на 20092010 годы с трибуны горсовета прозвучали данные о прошлогодних успехах и победах. Как сказано в отчете, благодаря последовательной работе горсовета и предприятий, реализовано промышленной продукции на 160,8% к запланированному программой на 2010 год, на 81,5% возросли инвестиции в основной капитал, на 16,5% увеличился объем товарооборота, на 33,8% объем оказания платных услуг, на 21,6% выросла зарплата, на 18,8% пенсии... Конечно, впереди всех идут наши металлурги, химики и пищевики. А вот трамвайное управление, Коммунтранс, КомЭнерго, КЗВА «пасут задних» по зарплате и другим показателям. Интересно, что только в малом и среднем бизнесе за последние два года в городе было создано 1941 новое рабочее место. Причем, Фонд социального страхования возместил 1,3 млн грн. работодателям за трудоустройство 145 человек. То, что город во многом живет благодаря малому бизнесу, подтверждает и то, что 32% всей суммы от реализации товаров и услуг приходится на малые предприятия (по области этот показатель - 10,4%). Поступления в городской бюджет от деятельности субъектов малого бизнеса составили 24,4 миллиона гривен. «Раз предприниматели нам так много дают, чем же помогаем им мы?», - был задан депутатами резонный вопрос на

предшествующем сессии заседании депутатской комиссии. На что начальник отдела экономики Н.Храпская рассказала о многочисленных семинарах по обучению предпринимателей, которые проводят налоговая инспекция, Пенсионный фонд, Центр занятости, а также о том, что в городе создан Координационный совет по предпринимательству. Причем, основное, чем занимается сейчас совет – убеждает предпринимателей повышать зарплату своим работникам. «Значит, получается, что мы предпринимателей «гнем через колено», чтобы они зарплату повышали, платили налоги, а реальной помощи им не оказываем? Ведь семинары – это работа налоговой и других структур!», - возмутился председатель депутатской комиссии А.Резниченко. На что Наталья Юрьевна ответила, что не совсем так: для упрощения оформления предпринимательской деятельности при исполкоме действуют регистрационный офис и единый разрешительный центр, на сайте регулярно вывешиваются объявления о сдаче помещений в аренду. В итоге, на заседании комиссии депутаты высказались за то, чтобы исполком занимался не только мониторингом зарплат и платежей предпринимателей, но и выяснял их проблемы, собирал предложения по улучшению и развитию частного бизнеса в городе. Кстати, в разговоре с нами ответственный за развитие предпринимательства в Константиновке зам.мэра Н.Зинченко к названным Н.Храпской мероприятиям по улучшению бизнесклимата в городе добавил: «Не надо забывать главную нашу задачу - не мешать предпринимателям работать».

предыдущей власти и не касались С.Давыдова и его команды. Первые четыре протеста сессия удовлетворила, признав незаконность начисления надбавок к должностным окладам, которые были установлены распоряжением А.Гомозова в бытности его и.о. мэра в ноябре, декабре 2009 и январе, феврале 2010 годов. Незаконные деньги из бюджета громады получили, кроме самого Анатолия Еромолаевича, его замы и управляющая делами исполкома. Теперь они должны все до копейки вернуть, иначе прокуратура будет взыскивать деньги через суд. Напомним, что за это дело А.Гомозов по решению суда (по инициативе СБУ) был признан лицом, совершившим коррупционное деяние и подвергнут штрафу. А вот снять его с должности прокуратура не успела, хотя и предлагала это сделать депутатам.

на норму закона, утверждающего, что «политика государства направлена на сохранение и развитие школьных и внешкольных учебных учреждений без права их переподчинения, слияния, закрытия и т.п.». Вот, оказывается, как! Если правоохранительные органы посчитают какую-либо, практически незаметную глазу, реорганизацию незаконной, трепещите, органы местного самоуправства! Однако, этот протест прокурора при единодушной поддержке депутатов был отклонен. А в продолжение темы, но уже в сфере здравоохранения, были приняты очередные решения из серии «Оптимизация»: 1. Вывести из состава ЦРБ травматологическое отделение с последующим включением его в структуру горбольницы №5. 2. Передать коечный фонд ЛОР-отделения больницы №2 в количестве 10 коек

Из принятых сессией решений отметим присвоение звания «Почетный гражданин Константиновки» депутату, руководителю «Втормета», воину-интернационалисту Владимиру Петровичу Карпову, как сказано, «за большой вклад в социально-экономическое развитие города и внедрение новых технологий в области металлургии и машиностроения», с чем мы его и поздравляем. Также увеличен размер помощи на погребение отдельных категорий нуждающихся лиц (с 300 на 500 гривен). Что, безусловно, радует.

Причем целых пять! Правда, все они были направлены на решения

По словам представителя прокуратуры, вынесшего эти протесты на сессию, их организация теперь займется законностью начисления премий и надбавок высшим составом константиновской власти и в последующий период. Пятый протест прокуратуры касался решения сессии горсовета более чем трехлетней давности «О присоединении Центра по хореографии к Центру детского и юношеского творчества». В декабре 2007 года это было произведено с традиционной для наших времен целью оптимизации, когда сократили должности администратора и бухгалтера первого Центра, а сами кружки передали второму. Инициатором отмены данного решения стала областная прокуратура. Причем, она ссылалась

ЦРБ. Депутаты эти решения поддержали. К слову, депутаты уже поняли, что с оптимизацией системы здравоохранения горячки пороть нельзя. Ведь уже один раз «обожглись», когда проголосовали за перевод гнойной хирургии в здание роддома. Теперь же пришлось это решение отменять, т.к. «на дыбы поднялась» областтная санэпидстанция и конкретно эпидотдел. Они категорически запретили этот переезд. Говорят, на самом деле с Облздравом и ОблСЭС согласование было, но в этот период начальник эпидотдела отсутствовал, а когда явился — поднял все нормативы и убедительно доказал невозможность данной реорганизации.

росписи, им я и останусь, - говорит Любовь Васильевна. - Так что приходится успевать все сразу: рисовать, стоять на рынке и разгружать товар, заниматься хозяйством и проверять уроки. Спасает только то, что мой день расписан по минутам, и я стараюсь от этого расписания не отступать. Вообще, в моей жизни два ключевых момента: творчество и дети с внуками. Я стараюсь всегда быть рядом, разделять все, что их волнует и вовлекать в творчество. Судя по всему, педагогический процесс художнице тоже удается, работы

ее восьмилетней внучки Вики предстанут на выставке наряду с бабушкиными. Пока это всего лишь несколько ярких досточек, но с будущей профессией девочка уже определилась, тоже хочет стать художницей. Кстати, константиновская выставка не единственная, Л.Касьянова собирается представить свои работы в областном центре. Но главный проект года — участие Любаши в Сорочинской ярмарке. Большой дебют в своем роде. Для такого ответственного мероприятия она готовит самые интересные композиции, те,

которые давно хотелось написать. - Хочу показать, что у нас на Донбассе петриковская роспись так же хороша, как и на ее родине в Днепропетровской области, - говорит Люба.

Нет серьезнее укоров, чем протесты прокуроров!

В.БЕРЕЗИН.

Предраздничное

Природа женщины ТВОРЧЕСТВО Окончание. Начало на 1-й стр. - Это совершенно новые работы, - объясняет мастер. - Осенью случился вынужденный простой. Наводнения на Западной Украине лишили меня сырья, карпатского бука. Я просто измучилась без работы, теперь наверстываю упущенное. Одна загвоздка — в музее сейчас

нет плотника, вот ищем, кто бы помог развесить композиции. Много лет назад живопись помогла Любиной семье продержаться на плаву, но сейчас такой необходимости нет, она могла бы преспокойно сидеть дома, супруг художницы человек далеко не бедный, ездит на последней модели BMW... Да и семейство у этой изящной, молодой,

тонкой женщины немаленькое, младшая дочьшкольница и двое внуков требуют постоянного внимания, а ведь есть еще и свой маленький бизнес — парфюмерная палатка, где по совместительству ее работы продаются. Однако глубокая потребность выразить себя пересиливает все. - В моей трудовой книжке записано, что я художник петриковской

В. ГЕЙЗЕР. От редакции. С помощью нашей героини мы постарались показать, что природа женщины — творчество. А его внешнее проявление — красота. С праздником Весны вас, наши милые землячки, умницы-разумницы, красавицы-раскрасавицы! Будь счастлива и ты, Любаша!


ПРОВИНЦИЯ Провинциальная хроника Человек и Закон

¹ 9 (1052) 2 марта 2011 ã.

3

Криминал

Газовщик получил 2 года за халтурную газификацию Иванополья Сотрудниками СБУ было установлено, что начальник производственно-технического отдела Константиновского управления ОАО «Донецкоблгаз» при строительстве системы газоснабжения, вопреки требованиям Госстандарта и строительных норм, не обеспечил надлежащего контроля за строительно-монтажными работами. Из-за небрежности должностного лица, при газификации посёлка Иванополье Донецкой области использовались дешевые материалы, бывшие в применении. Таким образом, в интересах коммерческой структуры, проводившей строительные работы, из государ-

Будет ли расследовано ЧП, случившееся на «огнеупорном» ЧП?

П

ока Президент и Правительство Украины, не побоявшись реакции общества, пытаются применять непопулярные меры по реформированию застойных явлений нашей жизни, эти «застойные явления» на местах почему-то никак не хотят выходить из тени. «Тень» стала удобной и привычной для всех: для собственников, избавляющихся от уплаты налогов, для рабочих, согласных от безысходности на все, и для контролирующих органов, почему-то не способных в этих случаях власть употребить. Против слепых — получается, а против «теневиков» - ну никак. Такое «равновесие» может длиться годами, и нарушается оно только в результате какого-то шока, потрясения. Например, тяжелого несчастного случая на производстве, получившего огласку у населения. Такая беда произошла на одном из городских заводиков, приютившемся на правобережье в районе «пожарки». Сразу после войны здесь был организован филиал предприятия «Луч свободы», затем там размещался 4-й цех «Красного Октября», до 2009 года «хозяйнувало»

ООО НПП «Производство тугоплавких неметаллических сплавов». На относительно небольшой территории производились огнеупорные изделия для металлургических и машиностроительных заводов. В конце 2009 года, по данным горисполкома, это предприятие перестало существовать. Однако, говорят, что деятельность здесь продолжалась под вывеской ЧП «Огнеупор-2006», который зарегистрирован в Макеевке. По информации оставшихся рабочих, к февралю этого года всего на заводе работало около 50 человек (из них половина - ИТР, сторожа и вспомогательные работники). В основном работа ведется под заказ. Продукция в большой цене, так как изготовливается не из шамота методом прессовки, а из добротной огнеупорной глины местных рудников с последующим обжигом в печах. И вот, 18 февраля здесь произошло ЧП. Один из рабочих, занятых на отборе и дроблении глины, провалился в лишенный ограждения бункер и попал в «дробильный агрегат», в результате чего потерял одну ногу и травмировал вторую. Крики

несчастного были слышны по всей округе. По словам работников предприятия, владельцы ЧП срочно оформили с ними задним числом договора о найме, в т.ч. с пострадавшим. Делом занимается милиция и прокуратура. Как утверждают его товарищи, на момент происшествия рабочий находился в трезвом состоянии, и что на самом оборудовании отсутствовало защитное приспособление. Пострадавшему 53 года, на его иждивении находится 17-летний сын. По трудовому законодательству ему причитается только единовременной компенсации в сумме около 180 тыс. грн., без учета затрат на лечение, протезирование и «регресса», если пострадавший был зарегистрирован, и в социальные фонды делались соответствующие отчисления. Пока владельцы завода ограничились помощью пострадавшему в несколько тысяч гривен. Мы не вправе делать какие-либо выводы, но однозначно можно сказать, что процедура расследования несчастных случаев, связанных с производством, предусмотренная законодательством, уже существенно

В розстрочку, але не в кредит!!! Д ля серйозних покупок – машини або нерухомості – найчастіше використовуються позикові гроші. І багато хто на власному досвіді взнав, скільки часу потрібно, щоб зібрати повний пакет документів для банку, як підтвердити доходи і так далі... Порівняно із звичайним кредитом, послуга розстрочки виглядає куди демократичніше.

Щодо термінів, вона схожа на банківські продукти (на авто – до 15 років, на нерухомість – до 30 років). А ось в простоті організації процесу виграє.

У чому основні відмінності від кредиту? • мінімум документів: паспорт, ідентифікаційний код • перший внесок від 5%, • без довідки про доходи, • лояльність щодо страхування, • щомісячні мінімальні внески, • дострокове погашення без штрафних санкцій, • незалежність платежів від росту цін, • всі проплати здійснюються в національній валюті, • авто можна купити в будь-якому салоні, що працює за трибічним договором (продавець – покупець – організація, що надає засоби). Стати власником нерухомого майна або автомобіля

за такою схемою Вам допоможе програма УСП. «Українська соціальна програма» – це реальна альтернатива кредиту, дозволяє придбати авто, нерухомість (далі товар) під невеликий відсоток. Невелика заробітна плата, відсутність нерухомого майна у власності, наявність інших, ще не сплачених кредитів, та навіть місцепроживання – не є перешкодою у отриманні коштів для придбання зазначеного вище товару. Програма УСП створена саме для тих людей, які з певних причин не хотіли б обтяжувати себе спла-

ственного бюджета безосновательно выплачены лишние 200 тысяч гривен, чем нанесен существенный материальный ущерб государству. Константиновский горрайсуд Донецкой области привлек должностное лицо к ответственности по ч.2 ст.367 (служебная халатность, повлёкшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением контролирующих функций. Пресс-центр СБ Украины.

Вышел и сразу зашел нарушена. Пострадавшей стороне не вручена копия акта формы Н-1, протокол комиссии по расследованию случая. Кроме этого, по информации рабочих, была нарушена обстановка на рабочем месте до прибытия данной комиссии. Следовательно, можно предполагать, что делу будут пытаться дать неофициальный ход. На наш запрос заместитель городского головы Н.Зинченко, курирующий промышленные предприятия города, ответил, что указанное предприятие в Константиновке не зарегистрировано. По данным Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины, ЧП «Огнеупоры -2006» числится в Макеевке. И это главное нарушение хозяев этого завода. Какой бы выход из ситуации они не нашли, все равно нелегальную производственную деятельность, отсутствие оформления землепользования, экологических и других разрешений, как и отсутствие отчислений в фонды пенсионный, страхования от несчастных случаев и т.п. перед правоохранительными органами не скроешь. Владимир БЕРЕЗИН.

тою непомірно великих відсотків, та яким відмовили інші фінансові установи. З 1 березня протягом місяця діє акція «без відсотків». Умови акції дізнавайтеся у представництвах Вашого міста. Завдяки програмі УСП, тисячі українців стали власниками авто та нерухомого майна. 

Краматорськ, вул. Соціалістична, д.45, оф. 410 (готель«Краматорськ»), т.: (0626) 48-19-47, (066) 531-59-14. Р

1 марта сотрудники Константиновского РОВД задержали ранее судимого за разбойное нападение жителя Дружковки, который в январе с группой лиц совершил кражу из одного из домов в селе Осиново Константиновского района. Хозяевам был причинен ущерб на сумму 550 гривен. В отношении любителя поживиться чужим

решается вопрос об избрании меры пресечения содержании под стражей. Его подельникам оформили подписку о невыезде. Самое непонятное то, что этот 30-летний главарь преступной группировки совсем недавно был освобожден из мест лишения свободы условно досрочно за примерное поведение.

Круговорот мобилок в природе В первых числах февраля в село Николаевка на такси из Донецка приехала дама, пожелавшая познакомиться поближе с одиноким мужчиной. Информацию о нем она получила из службы знакомств одного из телеканалов. После выпивки и проведенной ночи, она обнаружила, что «худко знык» ее мобильный телефон. На претензии к мужчине она получила ответ в грубой форме с пожеланиями катиться восвояси. Уехав домой в с. Новоэкономическое, она обратилась за помощью в милицию. Когда дело попало в Константиновское РОВД, они выявили нечто невообразимое: мобильник влюбчивой дамы был выкраден у мужчины во время разбойного на-

падения действующей в Николаевке банды (о чем мы уже писали). Но те потеряли телефон, который подобрал в снегу один из жителей Николаевки. Однако, узнав, что банда арестована, решил продать мобилку на Хитром рынке. Благодаря оперативным мероприятиям с использованием цифровых возможностей, сотрудники уголовного розыска РОВД нашли мобильный телефон и его последнего хозяина, размотав запутанный одинокой женщиной клубок. Интересно, что после продажи «ничейной» мобилки, николаевец поехал на рынок в Донецк и купил себе там не новый, но довольно приличный мобильный телефон. Который затем тоже оказался краденым!

Зимняя подработка 16 февраля в с.Артемовка был составлен протокол на местного бизнесмена 1979 года рождения, использовавшего грузовой автотранспорт для незаконных операций с металлоломом. Ввиду отсутствия в зимнюю пору работы, он

занялся приемом у жителей села всякого рода железяк. Его предприимчивость оценена по ст.213 Уголовного Кодекса, и дело направлено в суд. По информации Константиновского РОВД.

«Кулачный воспитатель» Сорокалетний глава семейства и до этого неоднократно «воспитывал» жену и двадцатилетнюю падчерицу. Однако, в один из февральских дней, хорошенько «приняв на грудь», «воспитатель» перешел к более сильному рукоприкладству. Женщинам ничего не оставалось, как вызвать наряд милиции, который и утихомирил

дебошира. Участковый инспектор собрал все необходимые материалы, составил административный протокол и направил документы в суд, который и определит, где и кого будет учить «воспитатель» в ближайшее время. Информация Константиновского ГОВД.


4

¹ 9 (1052) 2 марта 2011 ã.

ПРОВИНЦИЯ

Жильё моё

Идут по городу «понты»...

У

тро 23 февраля (День защитника Отечества) мы с другом — седые бывшие воины — встретили в неприветливой, неопрятной, обшарпанной, со свисающими со стен и потолка клочьями обоев, конторе ЖЭКа №2. Появились мы здесь по той причине, что в нашем подъезде дома № 24 по ул. Циолковского обнаглевшие «металлисты» ночью раскурочили живую, действующую канализацию, сразу лишив жильцов нормального ритма жизни.

В ЖЭКе нас встретили как праздных, скучающих стариков и обвинили в том, что мы не учуяли среди ночи грабителей в подвале нашего дома. Но... пообещали отремонтировать канализацию в теплом подвале нашей «хрущевки» с наступлением тепла. Контора привела весомые аргументы: «Вы не лучше, чем жильцы соседних с вами домов №№ 18 и 28, где уже давно раскурочена канализация и стоки идут в подвалы. К примеру, в доме № 28 чу-

гунные трубы с канализации похищены сразу в трех подъездах, и жильцы терпят. В некоторых домах даже тепла нет — люди замерзают. Для удовлетворения ваших претензий у нас нет средств и времени». Мы предложили сделать ремонт канализации за средства жильцов нашего подъезда. Контора популярно разъяснила: «Это возможно лишь тогда, когда будет заявление в милицию и соответствующий акт. Но органы могут надолго затянуть решение вопроса»... Поняв, что у руля ЖЭКа № 2 стоят беспомощные люди, мы вышли с просьбой о помощи на приемную мэра города С.Д. Давыдова. Через полчаса после звонка к нам прибыли работники городского отдела милиции и составили необходимый акт. И, хотя руководство ЖЭКа не прислало своих специалистов для определения объема работ и материалов, в тот же день мы сделали ремонт канализации в подъезде своими силами и средствами.

Через два дня в подъездах нашего дома бродили два слесаря ЖЭКа № 2. Жильцы попросили их осмотреть в нашем подъезде отремонтированный участок канализационной системы и заодно, там же, - аварийный участок линии, подающей горячую воду на отопление квартир. На одном метре этой трубы — восемь хомутов. Аварии бесконечны, их постоянно и добросовестно устраняют работники аварийной службы. ЖЭК об этом давно знает. Но слесари ЖЭКа категорически отказались удовлетворить нашу просьбу, заявив: «Надо меньше жаловаться». Через два дня, в ночь под воскресенье, линию отопления на аварийном участке прорвало. Авария потребовала отключения подачи тепла в наши квартиры и немедленной замены мизерного участка негодной трубы. Авария была устранена в понедельник после личного вмешательства мэра города С.Д. Давыдова, за что мы ему очень благодарны.

В этой истории я лишний раз увидел, как руководство ЖКХ не хочет и не умеет работать с жильцами, защищать их интересы и оперативно решать неотложные проблемы. Беспредел стал благоприятной почвой для безнаказанных грабежей «металлистов». От мэра города С.Д. Давыдова скрывается истинный ущерб, который мародеры нанесли и наносят жилищному фонду города. По утверждению работников аварийной службы, барахтающейся в нечистотах при устранении различных аварий, количество домов, где стоки льются в подвалы, доходит до 50%. Кроме того, люди встревожены тем, что грабители, для которых металлические двери подъездов домов и подвалов не помеха, могут в любое время свободно проникнуть в квартиры. Проблема «металлистов» зашла слишком далеко. Вандалы давно грабят могилы на кладбищах, а теперь занялись разгра-

блением наших жилищ. Они, как кроты, убивающие растения, поедая

их корни, убивают корни человеческой морали и веры людей в добро.

Кроты Идут по городу понты: В подвалах трубы жрут кроты. Приспособились, заразы, Трубы жрать от унитазов, Жрут и гайки, и болты, Обессилели менты, А на десерт едят лифты, Жуют, подлюги, как торты...

Казнить и день, и ночь людей. С утра до поздней темноты Колотят бабушки понты: Мол, крот—пахан На стрелке, сдуру, Решил добить прокуратуру, И приказал без лишних слов Лишить Фемиду санузлов!

Кроты наглеют, рубят «сотку», Металл сдают дельцам за водку. Кроты разбили стояки Летят в подвалы кизяки. В подвалах затхлых до поры Сил набирают комары, Чтоб тучей с первых теплых дней

Дрожат и судьи, и менты: К ним подбираются кроты. Лишь, словно ангел без греха, Контора дремлет ЖКХ.

Николай СТУКАН.

«Фри лав» господина С.Гонтаренко, или Опасное хождение по крышам приобретает массовый характер Окончание. Начало на 1-й стр. В то же время, на действия новых операторов пожаловались и жители улицы Громова, 29. Здешние лестничные клетки тогда без зазрения совести пробурили и залили грязью другие интернетчики, которых, собственно, никто, кроме КП «СЕЗ», в дом и не приглашал. Люди на тот момент уже имели договорные отношения с другим провайдером, а потому свое недовольство донесли до ушей непосредственно городского руководства. Уже на следующий день подъезд приобрел первозданный вид и чистоту. А оператор нашел новый объект для экспериментов. Не прошло и недели после скандала с недобросовестными «проводниками цивилизации», как варварскому нашествию подверглась высотка по Белоусова,12. Там «на горячем» местные жители застукали монтажников одного из «матерых» кабельщиков Левобережья, которые проникли на крышу без спроса. Скрутив винтовой замок дверной металлической решетки, рабочие пытались установить новую антенну радио-интернета, которая в будущем должна ретранслировать сигнал на прилегающий частный сектор. Сварочные работы решили проводить, «не отходя от кассы», подключив сварочный аппарат в

«Технический прогресс» остановили на 9-м этаже обычную щитовую тамбура 9-го этажа. И все бы ничего, но проворные работяги в тот день приехали на объект без единого документа, подтверждающего законность их присутствия на коммунальной крыше. О существовании «допуска», «наряда на проведение монтажных и электрических работ», «согласования с уполномоченным балансодержателя», «договоре с собственником жилья» и прочих мелочах они узнали только от бдительных жителей этой 9-этажки. Уже на следующий день, по «щучьему веленью» и требованию потенциальных клиентов, молодые люди предъявили некий договор с КП «СЕЗ», предметом которого является «деятельность, направленная

на регулирование взаимоотношений между балансодержателем и предприятием, оказывающим услуги по установке и обслуживанию систем кабельного ТВ и связи Интернет, в соответствии со стандартами, нормативами, нормами и правилами». Какие такие нормы и правила имелись ввиду — неизвестно. Однако, судя по содержанию свежесочиненной «филькиной грамоты», отношения эти – ни что иное, как «фри лав», когда никто и ни за что не отвечает, если уж совсем конкретно, - не платит за удовольствие от сотрудничества, направленного на ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ провайдера. И дальнейшие последствия от

этого «фри лав» в виде поврежденных крыш и нарушенных ограждений... Впрочем, когда по сигналу жильцов на место конфликта прибыл наряд милиции, состава преступления в действиях монтажников обнаружить ему так и не удалось – нет ни ущерба, ни пострадавших! Приехавший на место директор КП «СЕЗ» С.Гонтаренко, заявил: «С руководством данного ЧП договор действительно заключен (с 1 февраля 2011года), ради технического прогресса, разумеется. Момент оплаты в нем также присутствует, но в допсоглашении, в нем же указан и перечень домов, отданных в аренду данному кабельщику. Единственная причина недоразумения отсутствие графика работ по конкретному дому…» Об их проведении, кстати, в тот день не знал не только С.Гонтаренко, но и закрепленный за домом ЖЭК, представитель которого на место ЧП так и не явился (обязательный пункт договора). Свою беспомощность в вопросе контроля директор КП «СЕЗ» признает, говорит, бороться с самодеятельностью целого ряда провайдеров может только с помощью таких вот неравнодушных жильцов, которые и должны помочь навести порядок в городской коммуналке. Подготовила О.ПАНИНА

Народ уже смотрит на С.Гонтаренко, как на «врага народа» PS. Когда материал готовился к печати, в редакцию заглянул А.Серых - «Вася Пупкин» с улицы Октябрьской, который два номера газеты тому и заварил всю эту тему с крышами и крышеванием. А.С. поведал, что даже после публикации в «Провинции», невзирая на его крутые связи и предпринятые контакты с первыми лицами города, старатели интернета не испытали дискомфорта и продолжают свой бизнес. В последние выходные они, срезав очередной замок жильцов на чердаке, опять топтались по мерзлому рубероиду на крыше, наспех «прокидывали» там свои провода. О происходящем оперативно был поставлен в известность начальник СЭЗа Сергей Гонтаренко и через службу «1505» - руководство ис-

полкома. А в понедельник А.Серых встречался с замом городского головы по коммуналке Виктором Василенко. И тот в телефонном режиме в очередной раз «выписал» непонятливому начальнику СЭЗа очередные строгие замечания и инструкции. А нашему неравнодушному «Васе Пупкину» Виктор Владимирович дал добро на демонтаж всех шкафных, щитовых и кабелей, установленных на крыше и в подъезде его дома, с условием доставки всего этого добра в кабинет Василенко. Дескать, «пусть хозяева приходят за оборудованием сами ко мне»... Подобное «поручение», естественно, наш автор не принял всерьез. Но задумался, насколько Гонтаренко «в контакте» с Василенко? Через неделю он обещал поделиться с нами своми выводами.


12

¹ 9 (1052) 2 марта 2011 ã.

На литературных перекрестках В своих раздумьях о судьбах женщин, в связи с Международным женским днем, мы обратились к творчеству нашей молодой землячки Натальи М. Ее жизненный путь тернист — в ухабах поисков, падений и страданий. Беспечный, разгульный, непредсказуемый характер Наташи дважды бросал ее за колючую тюремную проволоку. На жизненных изломах рождались трезвые строки стихотворений, которые она присылала в редакцию «Провинции».

Глас народа

Ведь были времена...

...И опять черным вороном

Господи, помилуй женщину! Господи, молю, помилуй женщину, От рожденья и до смерти грешную, Праведную женщину и падшую, И за все грехи, помилуй каждую! Господи, молю, помилуй женщину, Крохотную жизнь в себе зачавшую, И о детях умерших скорбящую, Преданную кем-то и предавшую, Ту, что обокрали и укравшую! Господи, молю, помилуй женщину, Блудную и горести не знавшую, Ту, что ждет и ждать уже уставшую, Гордую и на соблазны падкую, И за все грехи, помилуй всякую! Господи, молю, помилуй женщину, Не оставь ни слабую, ни сильную, Не покинь калеку и красивую, Праведную женщину и падшую, И за все грехи, помилуй каждую!

Хочу жить Я устала страдать, Буреломом идти, Но спокойствие мне не присуще; И когда я пытаюсь Дорогу найти Сразу жить мне Становится лучше. Я хочу снова жить Не качаться бревном По течению глупо и слепо! Я хочу, чтобы радость в душе День за днем Была яркой, пусть даже нелепой! Я хочу, чтобы мозг был Не склеп, а шатер; Чтобы мысли — не трупы, а дети! Я хочу, чтоб в душе разгорался костер, Чтоб бедой не задул его ветер! Наталья М. Подготовил Николай СТУКАН.

Я пенсионерка, моя молодость совпала с открытием кинотеатра им. В.И.Ленина. Сколько было радости, гордости, счастья! Перед сеансами играла музыка, люди танцевали. Потом все это стало затихать и вконец заглохло. Вот я и подумала, это же относится к отделу культуры (а культура у нас в городе на низком уровне, это видно всем: грубость, черствость, невоспитанность молодежи и т.д.), нужно бы в бывшем кинотеатре им.Ленина организовать «Клуб народного творчества». Открыть там кружки для детей, танцевальный, хоровой, хор ветеранов, вязания и еще много чего.

Злая печаль Сердце рвет Под тюремною робой. Взгляд упал на забор, На колючий обвод В теле дрожь От такой переделки. Лирика Натальи подкупает своей искренностью, носит исповедальный характер; написана добром сердца, заплутавшего на сложных дорогах жизни. Верится, что она утвердится на добром человеческом пути. Сегодня мы публикуем стихотворение Натальи М. «Господи, помилуй женщину!», которое вошло в международный поэтический сборник поэзии осужденных «Раскаяние», и новое - «Хочу жить».

ПРОВИНЦИЯ

Мир человека

Заинтересовать молодежь, организовать досуг, дать работу педагогам. Там же можно организовывать и концерты художественной самодеятельности (большой зал, сцена), а также выездные конкурсы района по самодеятельности. В фойе проводить выставки народных умельцев, причем, с обновлением экспозиций. Съездить в другие города по обмену опытом, например, в Белгород. Там — как в сказке: и стар, и млад, все что-то готовят, участвуют, соревнуются, живут интересно. Н.П. КАШУБА, пенсионерка.

За комментариями мы обратились к заместителю городского головы С.Астаховой: - Я тоже считаю, что это здание очень нужно «оживить». Особенно это требуется для данной старой части города. И в настоящее время городской голова вплотную занимается этим вопросом. Даже уже, вроде бы, нашлись покупатели. Они приезжали, осматривали здание. Очень не хочется «вспугнуть». Я предполагаю, что здание собираются взять для организации больших выставочных экспозиций (вплоть до показов автомобилей). Возможно, что новые хозяева здания будут сдавать его в аренду частями как торгово-развлекательный комплекс.

Но брать его особенно желающих нет. А сами, без инвесторов, мы ремонт и содержание не потянем. Ведь там ни отопления, ни крыши — небо видно с чердака. Что касается выставок народных умельцев — то на самом деле у нас они делаются в городском музее. Не менее интересные выставки проходят в Доме детского и юношеского творчества, в школе искусств, взрослой и детской библиотеках, ДК «Октябрь».

Огородник

Опыт агрария-революционера Зеппа Хольцера В этой статье не будет ничего конкретного для шести соток вашего огорода. Мы хотим просто познакомить вас с мировоззрением известнейшего на сегоднишний день крестьянина из Австрии, Зеппа Хольцера. Главный залог успеха, достойной и радостной жизни Зеппа - это умение наблюдать, чувствовать и понимать окружающий мир. Своими действиями Зепп Хольцер запустил кругооборот в своем хозяйстве так, что солнце, воздух, вода, все живые существа, растения, каждый выполняет свою задачу, оставляя за человеком право пожинать плоды. Вот один из примеров. У Зеппа Хольцера 46 га земли в горах Северной Австрии. Его любимые животные - свиньи.

Живут они на воле возле садов. Если Зеппу надо обработать новый участок земли, заросший разнотравьем, - он рассыпает горох или кукурузу. Свиньи в поисках лакомства перепахивают так этот участок, что ему остается лишь бросить в нее семена. «Мирозданье совершенно. Природа всегда права и правильна, ошибки делаем только мы, люди» - считает Зепп Хольцер. Этот человек очень наблюдателен и любознателен. По крупицам от старых людей он собирал колоссальный опыт: как молоть муку на хлеб на водяной мельнице, мять и обрабатовать волокно льна, приготавливать и многосторонне принимать костную мазь, обрабатывать зерно, выпекать хлеб в печи, работать в коптилке, консервировать старинными

способами. Всё это он внедрил в своём хозяйстве Краметергоф. «Питание должно стать лучшей медициной для человека» утверждает Зепп Хольцер. Это человек пробуждает позитивный интерес к сельскому хозяйству. Тысячи людей, которые приезжают в Краметергоф, меняют свои взгляды на ведение хозяйства и многие горожане становятся крестьянами. Вот как об этом пишет сам Зепп Хольцер в своей книге «Пермакультура»: «Это счастливое чувство – пережить то, как люди, посетив нас, изменяют свою жизнь и находят дорогу назад, к природе...» Мы приглашаем вас посетить наш клуб органического земледелия и ближе познакомиться с этим удивительным человеком, прочитав его книги, или просмотрев

видеофильм. 6 марта в 11.00 ждем всех желающих на семинаре по почвообразованию, который проведет наш полтавский коллега Сергей Пономаренко. Ждем вас по адресу: ул. Калинина, 16а, район маг. «Компьютерные технологии» Ольга ДУЛИНА. Тел. 050-904-66-12, 050-697-28-70.

Спортплощадка

Высокие результаты наших легкоатлетов 26 февраля в Донецке состоялся 35-й Международный турнир по легкой атлетике на призы Заслуженного мастера спорта, призера Олимпиады в Москве, трехкратного чемпиона Европы по прыжкам в длину Валерия Подлужного. На соревнованиях, которые носили личный характер, участвовали около 30 команд. Константиновские спортсмены выступили достойно, показав приличные результаты: победительницей в тройном прыжке стала Анастасия Волкова, II место в беге на 600 метров занял Кирилл Захаров, III место - Александр Гайдар в прыжках в высоту, и еще одно третье место в прыжках в длину у Алексея Романенко. А.ВОЛОЩУК.

Рекорды тяжелоатлетов в Полтаве С 22 по 27 февраля в Полтаве прошел национальный Чемпионат Украины по пауэрлифтингу, на котором Константиновку представляли наши спортсмены из клуба «Радуга» Антонина Марочко и Ярослав Ховалкин. Их выступления прокомментировал тренер клуба Александр Князев: - С этого года в пауэрлифтинге произошли некоторые изменения - урезали количество весовых категорий: 2 категории у мужчин и 2 у женщин, для того, чтобы этот вид спорта попал в олимпийскую программу. И поэтому Антонина Марочко выступала в новой для себя категории до 72 кг. Она уверенно завоевала I место и 4 золотые медали во всех трех упражнениях и в сумме, показав взрослый рекорд Украины в приседании, где был зафиксирован результат 202 кг, и в жиме лежа 117 кг, а также по сумме - 490 кг, что тоже является рекордом Украины по юниоркам. В прошлом году на взрослом Чемпионате Украины в Харькове Антонина стала чет-

вертой, сейчас - уже первой, поэтому мы уверенно планируем выступить на взрослом Чемпионате Европы и на чемпионате Мира среди юниоров. - Ярослав Ховалкин, в категории до 66 кг, выступил также неплохо, показав рекордный для себя результат, а также два рекорда Украины по детям: в приседании 225 кг и в тяге 215 кг. Сумма у него вышла 555 кг, его лучший результат, к примеру, на Чемпионате области - была сумма 532 кг. Прошел короткий промежуток времени, плюс выше ранг соревнования. Хотя в призовые места Ярослав не вошел, я остался доволен его выступлением, потому что это Чемпионат взрослый и соперниками были участники взрослых Чемпионатов Мира и Европы. - 4 марта мы едем в Харцызск, где пройдет турнир памяти Заслуженного тренера Украины Я.Р.Розенфельда и 5-е молодежные игры. По итогам этих соревнований будет формироваться сборная на Чемпионат Украины по детям и на Все-

Уверенное первое место на пути к взрослому Чемпионату Европы и чемпионату Мира среди юниоров.

украинские молодежные игры, которые пройдут в этом году. Мы выставляем по детям полную команду из шести человек и рассчитываем на первое командное место. По юниорам едет всего три человека: это Антонина, Андрей Попов и Гия Троянов. Беседовал А.ВОЛОЩУК.


ПРОВИНЦИЯ

Наша история

ьотчик-штурмовик жив під час другої світової в середньому сім бойових вильотів. Протиповітряна оборона вермахту була ефективною. Часто радянські пілоти використовували такий тактичний прийом, коли одна група Іл-2 атакувала зенітні позиції німців, даючи змогу іншим літакам провести штурмовку німецьких військ під меншою щильністю зенітного вогню. Атака німецьких зеніток становила наступне: літак летів прямо на позиції німецьких вояків, стрімко зближуючись, майже впритул. При цьому, і літак, і зенітка вели безперервний обстріл один одного. Наших льотчиків вражала поведінка німецьких зенітників, які часто не витримували атаки і розбігалися з окопу в різні сторони. Це давало змогу нашим льотчикам залпом РС чи бомбами накривати всіх. Просто сидіти в окопі було незрівнянно безпечніше. “Чому вони розбігаються?” - не могли зрозуміти радянські пілоти.

Розгадку дали німецькі військовополонені. Німецькі солдати на фронті були впевнені, що в Іл-2 сидять штрафники чи кримінальні злочинці, бо літати на висоті кількох метрів, зближуючись під час атаки впритул, наказати комусь неможливо, нормальна людина на таке самогубство не піде. До того ж, підбиті, ще керовані літаки радянських ВВС, часто йшли на таран німецької зенітки, що їх підбила. “Ми ж не знаємо, що у голові радянського пілота, може він на таран

у 1943 році, після визволення костянтинівського району від німецької окупації, пішов у Червону Армію, а молодший, його двоюрідний брат Олекса Тихий, продовжив навчання. Здобуваючи середню освіту в ОлексієвоДружківці, 16-17-річний Олекса подовгу жив в родині Носуль, у своєї тітки Євдокії Петрівни, матері Миколи.

розвивати мову, культуру, традиції свого народу... Я маю людську гідність, національну гордість. Нікому не дозволю топтати ні перше, ні друге...” Ця його програма приведе його до першого арешту у 1948, коли він вголос запитає: “Який може бути вибір, коли на виборах кандидат один?” Другий арешт буде у 1957 за лист

«Донеччина – це шоста частина всього населення Української РСР. Її культурний та національний розвиток може послужити або гарним прикладом для всієї України в разі її нормального розвитку , або ганебним, холероподібним, коли й інші райони підуть шляхом байдужості до національної культури та мови” Олекса ТИХИЙ.

йде?” - відповідали німці. Сотні і сотні радянських пілотів, які йшли на жертовний таран у 1941 чи у 1942 роках, спасли життя тим, хто воював пізніше. “Наши мертвые нас не оставят в беде...” - співав Володимир Висоцький. Блаженними називає Біблія тих, хто пожертвував своє життя “за други своя”. Серед багатьох героїв землі донецької є два брата, які пожертвували своїм життям за свою рідну землю, за свій народ. Вони були друзями, виховувалися разом, читали одні і тіж книжки, співали разом українські пісні, роздумували над одними і тими ж суспільними проблемами. От тільки Микола Носуля був трошки старший за віком, тому

В січні 1945 року, під час наступу на околиці польського міста Коло, вогонь німецького ДОТу викошував роту Миколи Носулі. 18-річний юнак підповз до амбразури і вкинув всередину зв’язку гранат. Кулемет замовк. Бійці знов піднялися в атаку, але зненацька ворожий кулемет знов ожив. Гранат більше не було. Спасаючи своїх товаришів, Микола Носуля кинув своє тіло під кулеметні черги, закриваючи амбразуру. Благородна жертовна смерть за други своя, за Україну. 24 березня 1945 року Указом Президіума Верховної Ради СРСР М.Носулі присвоєно звання Героя Радянського Союзу. В цей час його брат Олекса Тихий формулює своє життєве кредо “Для чого я живу?” Він пише: “ Щоб жило людство, мій народ, мій рід... Щоб вивчати, підтримувати,

13

Олекса Тихий i Донеччина

Олекса Тихий та його брат Микола Носуля.

Подвиг ціною в життя Л

¹ 9 (1052) 2 марта 2011 ã.

до ЦК КПРС з протестом проти окупації Угорщини Радянською Армією і її союзниками. Третій відбудеться у 1977 за звинуваченням у проведенні “антирадянської агітації. “Антирадянщина” зводилася до захисту української мови, протесту проти її викорінення на теренах донеччини. З яких чистих джерел найвищої людяності виринула в обох та сила, що змусила їх звершити подвиг ціною свого життя? В обставинах другої світової, один віддав своє життя в боротьбі проти фашизму. Інший, в обставинах радянської дійсності, - у боротьбі за свої національні ідеали. На подвір`ї ОлексієвоДружківськоъ школи пам` ятники захисникам рідної землі, братам-козакам, стоять поруч. І.БРЕДІХІН, викладач КПЛ

Вже четвертий раз у нашому краї проходять Четверті Олексини читання. Цього разу їх приймав Часів-Яр. В цьому році Читання проводилися у будинку культури Часовоярського вогнетривкого комбінату, на базі Артемівського міського відділу освіти. У далекі довоєнні часи Олекса з братом вчилися у Часовоярській школі. Тема читань була «Олекса Тихий і Донеччина». Костянтинівці, як ніколи приймали активну участь у цьому заході. Представники Новодимитрівського ліцею, Костянтинівського інтернату, Миколаївської школи провели ретельну роботу і виступили з доповідями на читаннях. Переможці конкурсної програми читань — вчителі та учні Дружківських та Часово-ярських шкіл — отримали нагороди. На весні їх чекає цікава подорож до Києва. Всі учасники отримали грамоти за участь та комплекти книжок. Взагалі, рівень усіх робіт, які були представлені на Четвертих читаннях, був значно вищий, ніж на трьох попередніх. Матеріали читань, їх підсумки й аналіз будуть викладені і надруковані у

брошурі, як це робиться вже зазвичай. На читаннях вперше був присутній відомий художник, скульптор, політичний діяч (голова донецької організації Європейської партії) Петро Антип. Взяла активну участь у підгтовці та проведенні читаннь голова Донецького Союзу Українок, відома донецька вишивальниця Людмила Родіонівна Огнєва. Вона виконала технічну частину у надрукуванні книжок Тихого. До того ж, Людмила Родіонівна до читань привезла у Часів-Яр свою виставку вишивки. Зі словами подяки до учасників звернулася завідуюча кафедрою педагогіки Краматорського економіко-гуманітарного інституту, кандидат педагогічних наук, професор Раїса Феодосіївна Суровцева. Завжди наприкінці заходу об’являється місце проведення наступних читань. На початку лютого ми отримали таке запрошення з Донецької обласної універсальної бібліотеки імені Крупської. Так що, наступним пунктом у географії наший заходів буде Донецьк. Євген ШАПОВАЛОВ, голова ДОТ ім. О.Тихого.

50 лет под газом

«Левые» утечки газа заканчивались без суда и следствия

П

ереглядывая прессу соседней России, иногда можно узнать, как обстоят дела у коллег-газовщиков, ознакомиться с их насущными проблемами, а последних там — пруд пруди. С годами обветшали газопроводы, износилось оборудование, все чаще стали появляться утечки газа на подземных трассах. В результате, руководители газовых подразделений, например, в Рязанской области, были подвергнуты уголовному преследованию за халатность в своих действиях. Хвала Богу, у нас еще до этого не дошло, иные подземные газопроводы при вскрытии выглядят как новые... Чаще имеют место утечки в дренажных колодцах, на соединяющих фланцах, на запорной арматуре домов. Случаются пропуски газа на многоэтажных перекрытиях, на входах в жилые дома, и потому

профилактика домов выглядит далеко не лишней. О методах ее проведения говорить не буду, здесь горгазу удается взыскать долги с давно истекшим сроком исковой давности без суда и следствия. Ну а об иных утечках газа в самом горгазе, как ни удивительно, сложилось совсем иное мнение. Однажды, при объезде газопроводов, бригада получает задание проверить один из отключенных адресов по заявлению соседей. Мастер решает посетить эту улицу в первую очередь. По приезду обнаруживается факт самовольного подключения посредством шланга. Начинаются работы по отрезке подключения. Вышедшие реализаторы ближайшего ларька приветствуют мероприятие: «Отрезайте, отрезайте, а то они самогоном в долг торгуют». Или другой случай.

Звено рабочих стройслужбы устанавливает газовый счетчик в частном доме. Хозяйка домостроения сетует: «Устанавливаю счетчик для экономии, а соседи за газ совсем не платят - подключились самовольно». Приехав на базу, рабочие зашли в кабинет мастера — специалиста по этому профилю. Женщина жадно глядела на дорогу в окно, вероятно, ожидая из села продуктовую посылку. Рабочим было рекомендовано составить заявление по форме, подписать свидетелями с указанием паспортных данных и вручить его начальнику горгаза в приемлемое время. Пыл и прыть рабочих сразу угасли, и впоследствии от них уже заявлений такого рода не поступало. На одном из адресов работнику горгаза для обнаружения нелегального подключения пришлось перелезть через забор.

Едва был обнаружен искомый штуцер, откуда-то появилась большая злая собака. «Алабай был зол и намерений своих не скрывал». Чтобы ретироваться со двора целым, работнику пришлось скормить псине весь свой тормозок. Откуда появилась собака — до сих пор остается неясным. В «черном» списке неплательщиков в горгазе числятся не только частные лица, но и предприятия. Одно время его возглавлял завод стеклоизделий. На просьбы и предписания об оплате - никакой реакции. Последней мерой оставалось приостановить газоснабжение. Оное осуществили посредством закрытия задвижки на входном газопроводе. Только такое мероприятие могло воздействовать на заводчан. Колодец с задвижкой находился возле большой мусорной кучи, насыпанной нашим благочести-

вым населением, и если бы не замок на люке, - вся эта гадость перекочевала бы в полость колодца, как это случалось на других газовых объектах... Однажды главный инженер (он сейчас на пенсии), очень толерантный и интеллигентный человек, в коем, наверное, умер великий дипломат, который бы помирил арабов с евреями, а коммунистов с капиталистами, распорядился понизить давление на бутылочный завод по известной причине. Понижение давления задвижкой — очень долгая песня, пришлось, чтобы уложиться в рабочее время, принять экстренные меры, т.е. закрыть подачу газа, а через некоторое время несколько приоткрыть. Давление упало, и, как результат, были положительные действия заводчан по оплате газа. Перекрыть подачу газа полностью не представ-

лялось возможным ввиду подключения на эту же «нитку» хлебокомбината, который исправно оплачивал газовые счета и терпел неудобства незаслуженно, иногда нарушая производственную технологию не по своей вине... Со временем положение исправили, но далось это не совсем легко и не сразу. У пекарей исчезла головная боль о газе, а у бутылян дела лучше не пошли, те оставались в долгах, как в шелках, и здесь никакой вины горгаза вовсе не было. «Великие» специалисты цеха № 10 (кстати, некоторые из них являлись выходцами из горгаза), совершенно зря посмеивались — мол, в горгазе до сих пор думают, что «творог добывают из вареников». Вскоре их услуги оказались излишними — завод тихо выпускает «последний пар». В. КОЗАКОВ.


14

ПРОВИНЦИЯ

Социум

¹ 9 (1052) 2 марта 2011 ã.

Уважаемые акционеры!

Биюлиотека им. М.Горького

Краеведческий музей

1 марта – презентация проекта Программы “Библиомост” по организации информационно-профилактического центра “Ты – не один. Мы – вместе”. Начало в 13.00. 1-5 марта – выставка-диалог “Кто такой П. Байдебура?” (к 110-летию со дня рождения донецкого писателя), юношество, читальный зал. 2 марта – заседание клуба “English club”, читальный зал, все категории. Начало в 16 час. 3-10 марта – выставка-раздумье “Письмо к матери” (к Международному женскому дню 8 Марта), читальный зал. 4-13 березня – Декада української літератури “Вічний, як правда” (до 197-ої річниці від дня народження Т.Г. Шевченка) 4 березня – огляд сайтів “Народні легенди про Великого Кобзаря” Начало в 11 час. 9 березня – тематична консультація “Шевченко – генетичний код України??? Невідомий Шевченко”; масовий користувач, довідково-інформаційний сектор. С 10 до 12 час.

3 марта — заседание английского клуба Начало в 16.00.

Библиотека им. О. Кошевого

2 марта - вечер поздравлений “Это ласковое слово “Мама” (к Международному женскому дню; в рамках заседаний клуба “Академия вежливых наук”); ОШ № 5, 3-а кл. Начало в 11.45 9 марта - Путешествие в прошлое «Его босоногое детство» (ко дню рождения Т.Г. Шевченко), ОШ № 5, 4-б кл. Начало в 12.45

ДЮСШ 6 марта — областной турнир по греко-римской борьбе памяти бывшего воспитанника ДЮСШ Е.Кущенко (возраст 1999 г. рождения и младше) Начало в 10.00.

ДК “Октябрь” 4 марта - «Все начинается с любви» шоу-программа, посвященная Международному женскому дню 8 Марта. Городской праздник. Начало в 15.00. Клуб «Тинейджер» - для любителей организации молодежных музыкальных программ. Начало в 18.00. 5 марта — фестиваль движения юных пожарных для учащихся школ города. Клуб «Эврика». Начало в 10.00. «Весенний букет для любимых» - праздничная программа для женщин предприятия «Кварсит», посвященная 8 Марта. Начало в 12.00, «Кварсит». 6 марта — народное гуляние «Масленица приглашает в гости». Городской праздник. Начало в 13.00, площадь ДК “Октябрь”. 7 марта — вечер отдыха “Женское счастье”. Любительское объединение «Стимул». Начало в 16.00. 9 марта - «Берегиня роду людського» - тематична програма для учасників клубу. Клуб «Эврика». Начало в 14.00.

ЦДЮТ 4 марта — юмористическая пьеса по Александру Вампилову. Литературная студия “Эксперимент”. Начало в 16.00. 7 марта - «Мини-мисс ЦДЮТ» Начало в 11.00, актовый зал.

Человек и закон

Дожить до приказа... За последние два месяца как-то ни РЭС, ни Горгаз, ни Служба единого заказчика в суд заявления на издание приказа по возмещению задолженности не подавали. А вот Теплосеть и Горводоканал, как на конвейере, «шлепают» примерно по 100 заявлений в месяц, которые в основном удовлетворяются. За январь и февраль в суд от Теплосети поступило 198 заявлений, из которых удовлетворены 144, отказано в 10 случаях. В основном, по причине отсутствия регистрации должников по месту жительства.

Водоканал подал 222 заявления, из которых удовлетворены 166, отказано в рассмотрении в 17 случаях по той же причине. Люди, попавшие под «мокрую» руку Горводоканала, в отличие от задолжников Теплосети, более грамотные. 9 из них подали заявления на отмену судебных приказов, шестерым суд удовлетворил их требования. По информации Константиновского горрайонного суда.

Образование

Тестирование без потерь В прошлый четверг в ОШ№ 6 представители Донецкого регионального центра оценивания качества обучения собрали представителей выпускников городских школ, их родителей, классных руководителей и школьных ответственных за ВНО. Мероприятие такое проводилось впервые и носило информационный характер. Будущим претендентам на поступление в вуз еще раз объяснили все детали проведения независимого внешнего оценивания этого года. Процедура самой регистрации значительно изменена — абитуриенты регистрируются для прохождения ВНО самостоятельно, подать документы они могут в пять вузов на три специальности. Во вступительной кампании 2011 года также целый ряд новшеств — максимальный балл, набранный абитуриентом, может дойти до 870. Высший балл аттестата планируется приравнять к высшей оценке одного из предметов независимого тестирования, т. е до 200 баллов. В условиях приема в институты и университеты появилась новая норма, которая предусматривает, что слушатели подготовительных курсов при вузах с естественным, математическим и техническим направлениями получают при поступлении туда дополнительные баллы. Кстати, 28 февраля регистрация на участие ВНО завершилась. Но до 20 марта выпускникам дана возможность заменить предмет на тестирование. В.ГЕЙЗЕР.

Правление ОАО “Константиновский завод “Втормет” сообщает о проведении общего собрания акционеров общества, которое состоится 21 апреля 2011 года в 1300 часов по адресу: г.Константиновка, ул.Ленина, 1, актовый зал.

Повестка дня:

1. Отчет Правления ОАО «Константиновский завод «Втормет» о деятельности Общества и утверждение финансовой отчетности за 2010 год. 2. Отчет и выводы Ревизионной комиссии о деятельности Общества за 2010 год. 3. Отчет Наблюдательного совета Общества за 2010 год. 4. Утверждение распределения прибыли Общества за 2010 год. 5. Утверждение распределения плановой прибыли на 2011 год. 6. О принятии решения об изменении типа общества и изменении его наименования. 7. О внесении изменений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции, в связи с приведением деятельности Общества в соответствии с Законом Украины «Об акционерных обществах». 8. Об отзыве и избрании членов Наблюдательного совета, утверждение условий гражданско-правовых договоров, которые будут заключаться с ними, установление размера их вознаграждения, избрание лица, уполномоченного на подписание гражданско-правовых договоров с членами Наблюдательного совета. 9. Об утверждении внутренних положений Общества.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО “Константиновский завод “Втормет” (тыс.грн.) Наименование показателя Всего активов Основные средства Долгосрочные финансовые инвестиции Запасы Суммарная дебиторская задолженность Денежные средства и их эквиваленты Нераспределенная прибыль Собственный капитал Уставной капитал Долгосрочные обязательства Текущие обязательства Чистая прибыль (убыток) Среднегодовая численность акций (шт.) Численность собственных акций, выкупленных на протяжении периода (шт.) Общая сумма денежных средств, израсходованных на выкуп собственных акций на протяжении периода Численность работников на конец периода (человек)

Отчетный 12250,0 9606,0 2044,0 593,0 7,0 (5664,0) 6738,0 12402,0 5462,0 (1644,0) 1922800

Период Предыдущий 13328,0 9205,0 2258,0 1786,0 79,0 (4020,0) 8382,0 12402,0 131,0 4773,0 (623,0) 1922800

-

-

-

-

255

262

Регистрация акционеров 21 апреля 2011 года с 12-00 до 12-45 в помещении актового зала. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, для представителя акционера - доверенность, оформленную в установленном порядке и документ, удостоверяющий личность. Ознакомиться с документами, связанными с повесткой дня собрания, можно по месту расположения Общества: 85103, г.Константиновка, ул.Ленина,1, плановоэкономический отдел 19-20 апреля 2011 года.

Правление.


ПРОВИНЦИЯ

Частная жизнь

Дорогих моих женщин

Любимого сыночка и братика

жену МЕЛЬНИКОВИЧ Людмилу,

ЯКИМЕНКО

дочку ПАРШИНУ Юличку и внучку Катюшу поздравляю с 8 Марта!

Данила поздравляем с 7-летием!

Желаю счастья и любви.

День Рожденья - ровно 7!

Они дороже всех

Стали взрослыми совсем...

подарков.

В подрастанье и в учебе

И пусть все

Приноси ты радость всем!

сбудутся мечты,

Мама, папа, брат Ярик.

В прекрасный день 8 Марта! Муж, папа и дедушка Витя.

Председателя профкома городской детской больницы ЮШКИНУ Марину Александровну поздравляем с 50-летием! От юбилеев не уйти, Они настигнут каждого, как птицы.

5 март а

Но главное - сквозь годы пронести Тепло души, сердечности частицу. У Вас сегодня юбилей! Мы от души Вас поздравляем! И в жизни главного желаем: Здоровья, счастья, радости И лет до ста без старости! Твои боевые подруги. Поздравляем с Юбилеем дорогого и любимого отца и дедушку РАДИОНОВА Павла Викторовича! В предании старом говорится: 1 март а

Когда родится человек,

55

Звезда на небе загорится, Чтобы светить ему навек. Так пусть она тебе сияет, По крайней мере, лет до ста, И счастье дом твой охраняет, И радость будет в нем всегда. Пусть будет в жизни все прекрасно, Без горя и невзгод. Пусть будет все светло и ясно На много-много лет вперед! Дочь Татьяна, сын Павел, зять, внуки.

Благодарность

4 март а

Выражаю искреннюю благодарность всему обслуживающему персоналу дома-интерната для престарелых и инвалидов во главе с Цыбульской М.В. за чуткое сердечное отношение к моему сыну инвалиду I группы, в частности: ст. медсестре Цукан Р.Б. за четкую организацию мед. обслуживания, врачу-терапевту Соколовой Л.Н., врачу-невропатологу Каприловой А.К. за оказан-

Очаровательную, любимую доченьку Златочку ДУРИЦКУЮ поздравляем с 3-летием! Ты прелестна, непоседа, Весела с тобой беседа. Ты танцуешь и поешь, Всем улыбки раздаешь. Озорно глаза блестят, Покорить весь мир хотят. Пусть тебе он покорится, Чтобы сердце, словно птица, Безудержно, вольно, смело К счастью радостно летело!

5 март а

Любящие мама и папа. Дорогую куму ПУСТОВУЮ Аллочку поздравляем с Днем рождения! Наша песенка проста 8 март Жить желаем Вам до ста а И о нас не забывать, Да почаще приглашать. С днем рожденья поздравляем! Пусть он весело пройдет. То, что в жизни пожелаем, Наяву произойдет! Любим мы тебя, родная, Живи долго, бед не зная, Легко, радостно, светло, Нам с тобою повезло. Семья Шкарлинских. Поздравляем с Юбилеем дорогую и любимую доченьку, сестру, маму и тетю ВИНЮКОВУ Аллу Александровну! Пусть будет счастье и здоровье, И пусть на все хватает сил! И чтобы каждый день с любовью Лишь только радость приносил!!! С любовью, мама, папа, 4 марта Николай, Светлана и Татьяна, Дмитрий и Ксения.

ную мед. помощь. Огромное спасибо массажисту Малютиной Н.В. за ее золотые руки, которые поставили моего сына на ноги. Поздравляю всех с праздником 8 Марта! Желаю крепкого здоровья, счастья в личной жизни, дальнейших успехов в такой трудной, но необходимой работе. С уважением, Коцарь Т.Ф.

¹ 9 (1052) 2 марта 2011 ã.

15

Поздравляем милых женщин реализаторов газеты «Провинция» с праздником 8 Марта! Что женщине сегодня пожелать? Чтоб была счастливою как мать, Чтоб была любимой как жена, Чтобы как работница - ценна, Чтобы дом всегда был полон света, Чтоб в душе цвело не бабье лето, А светлая и нежная весна! Коллектив газеты «Провинция». Уважаемый Михаил Иосифович МИЛЯН! Наш дружный коллектив поздравляет Вас с Днем рождения! Желаем Вам исполнения желаний, здоровья, любви и удачи! Оставайтесь таким же неиссякаемым источником энергии и оптимизма, благородства и мудрости. Успехов многих Вы смогли добиться, Поверьте, это не предел! 2 март Мы от души желаем, а чтоб на фирму Вашу Весь мир с огромной гордостью смотрел! Коллектив НПООО «Укрвест, лтд», ЧП Милян. Поздравляем с 50-летним Юбилеем дорогого, любимого человека ВАРЕНИЧЕНКО Сергея Владимировича! Желаем здоровья и удачи, Пусть рядом будут радость и мечта! И пусть из всех мужских моральных качеств Сильнейшим остается доброта. Побед, свершений и открытий 1 март Сегодня хочется желать а И ярких радостных событий, Число успехов умножать! Пусть окружают в день рожденья Улыбки близких и друзей И впереди ждет воплощенье Блестящих планов и идей! Жена, сын Александр, отец, теща, родственники.

Ответы на сканворд из №8


16

Íà äîñóãå

¹ 9 (1052) 2 ìàðòà 2011 ã.

Êîíñòàíòèíîâêà

Ñòàðå ì³ñòî

ÏÐÎÂÈÍÖÈß Ñóäîêó Îòâåòû íà ñóäîêó — â ñëåäóþùåì íîìåðå, íà ñòð. 15.

 (06272) 2-81-81 099-201-17-71

Ïðàçäíèêè è èìåíèíû 2 марта Ìàðèàííà, Ìàðèÿ, Ìèõàèë, Íèêîëàé, Ïàâåë, Ïîðôèðèé, Ðîìàí, Ôåäîð 3 марта Âñåìèðíûé äåíü ïèñàòåëÿ Àííà, Âàñèëèé, Âèêòîð, Âëàäèìèð, Êóçüìà, Ëåâ, Ïàâåë 4 марта Àðõèï, Áîãäàí, Åâãåíèé, Ìàêàð, Ìàêñèì, Íèêèòà, Ôåäîð, Ôåäîò 5 марта Àíòîí, Àôàíàñèé, Âàñèëèé, Äàâèä, Äåíèñ, Èâàí, Èãíàòèé, Êîðíèëèé, Ëåâ, Ëåîíòèé, Íèêîëàé, Ñàìñîí, Ñåðãåé, Òèõîí, Ôåäîð, ßðîñëàâ

2.03 - 8.03

6 марта  Ìåæäóíàðîäíûé äåíü äåòñêîãî òåëåâèäåíèÿ è ðàäèîâåùàíèÿ Àëåêñàíäð, Ãåîðãèé, Ãðèãîðèé, Äàíèèë, Çàõàð, Èâàí, Êîíñòàíòèí, Îëüãà, Ïàâåë, Òèìîôåé

Ñòâîðåíà ïðè çàë³çîïðîêàòíîìó çàâîä³ ó 1900 ðîö³ ÇÎØ ¹2, ìîæëèâî, íàéñòàð³øèé îñâ³òí³é çàêëàä íàøîãî ì³ñòà. Âîíà ñòî¿òü íà òîìó æ ñàìîìó ì³ñö³, ùî ³ 111 ðîê³â òîìó, ÿê ñòîÿëà ùå çà áåëüã³éñüêèõ ÷àñ³â. Ò³ëüêè ñó÷àñíà áóä³âëÿ øêîëè áóëà ñòâîðåíà ó äðóã³é ïîëîâèí³ 1930-õ ðîê³â. Íà ñâ³òëèí³ ê³íöÿ 50-õ — ñåðåäèíè 60-õ ó÷í³ âñ³õ êëàñ³â øêîëè, â³ä ìàëå÷³ äî âèïóñêíèê³â, ç âëàñíîðó÷ çðîáëåíèìè íà óðîêàõ òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ øïàê³âíÿìè. Äóìàþ, ùî ñëîâî “åêîëîã³ÿ” ò³ ä³òëàõè, ìîæëèâî, ³ íå çíàëè, àëå äåðåâöÿ ñàäæàëè ³ ïðî ïòèöü òóðáóâàëèñÿ. À íà óðîêàõ òðóäà òèõ ä³â÷àòîê íå â÷èëè íàíîñèòè ìàê³ÿæ... Äÿêóºìî äèðåêòîðó ÇÎØ ¹2 À.Ê. Ãîëóáîâó çà íàäàíèé çí³ìîê. ².ÁÐÅIJղÍ, âèêëàäà÷ ÊÏË.

7 марта  Íà÷àëî Âåëèêîãî ïîñòà Àíäðåé, Àôàíàñèé, Âàðâàðà, Âèêòîð, Âëàäèìèð, Åëèçàâåòà, Èâàí, Èîñèô, Èðèíà, Ìèõàèë, Íèêîëàé, Ïðàñêîâüÿ, Ñåðãåé, Ñòåïàí, Ôåäîð

Ãîðîñêîï íà ñëåäóþùóþ íåäåëþ

8 марта

ÎÂÅÍ. Îâíàì íà ýòîé íåäåëå ïðåäñòîèò ïîíÿòü, ÷òî ïóòü ê ïîñòàâëåííîé öåëè íå îáÿçàòåëüíî äîëæåí áûòü ïðÿìûì. Åñëè çàäà÷ó íå óäàåòñÿ ðåøèòü êàâàëåðèéñêîé àòàêîé, ïîïðîáóéòå ïîìåíÿòü òàêòèêó. ÒÅËÅÖ. Ìíîãèå Òåëüöû íà ýòîé íåäåëå áóäóò íàñòðîåíû íà àêòèâíîå îáùåíèå â äðóæåñêîì êðóãó. Ïîïðîáóéòå ñîâìåñòèòü ïðèÿòíîå ñ ïîëåçíûì è â õîäå îáìåíà ìíåíèÿìè çàïîìèíàòü äëÿ ñåáÿ èíòåðåñíóþ èíôîðìàöèþ. ÁËÈÇÍÅÖÛ. Íà ýòîé íåäåëå ìíîãèå Áëèçíåöû ìîãóò ïîëó÷èòü èçâåñòíîñòü â ñâîèõ êðóãàõ. Íî ïîïóëÿðíîñòü íå ïðèäåò ñàìà ïî ñåáå. ×òîáû ýòî ñëó÷èëîñü, íóæíî â ÷åì-òî îòëè÷èòüñÿ, òîãäà ñóäüáà äàñò òàêîé øàíñ. ÐÀÊ. Ðàêè íà ýòîé íåäåëå, âîçìîæíî, óçíàþò ìíîãî íîâîãî è èíòåðåñíîãî îò ïàðòíåðîâ ïî ðàáîòå èëè ïî áðàêó. Åñëè âû íóæäàåòåñü â äîáðîì è ìóäðîì ñîâåòå çíàþùåãî çíàêîìîãî, òî íóæíûé ÷åëîâåê îáÿçàòåëüíî âñòðåòèòñÿ âàì.

 Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü Àëåêñàíäð, Àëåêñåé, Èâàí, Êëèìåíò, Êóçüìà, Ìèõàèë, Ìîèñåé, Íèêîëàé, Ñåðãåé

Êàðèêàòóðêà

ËÅÂ. Ëüâàì íà ýòîé íåäåëå íåîáõîäèìî ïîäóìàòü î ñâîåì çäîðîâüå è ïåðåõîäèòü ê ïðîôèëàêòè÷åñêèì ìåðîïðèÿòèÿì. Åñëè âû õîòèòå ñáðîñèòü íåñêîëüêî êèëîãðàììîâ, òî ýòî ïîäõîäÿùåå âðåìÿ äëÿ íà÷àëà äèåòû. ÄÅÂÀ. Äåâàì, ñêîðåå âñåãî, çàõî÷åòñÿ ñìåíèòü èìèäæ è ïðåäñòàòü ïåðåä äðóçüÿìè â íîâîì îáëèêå. Åñëè ó âàñ åñòü ðîìàíòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ñ ïðåäñòàâèòåëåì ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà, ñòîèò îñâåæèòü è îáíîâèòü èõ. ÂÅÑÛ.  òå÷åíèå âñåé íåäåëè Âåñû áóäóò ìåòàòüñÿ ìåæäó äîìîì è ðàáîòîé, ÷òîáû óñïåòü ñäåëàòü âñå èç çàïëàíèðîâàííûõ äåë. Ïîòðåáíîñòü â íàâåäåíèè ïîðÿäêà âñþäó áóäåò âàøèì îñíîâíûì ìîòèâîì ïîâåäåíèÿ. ÑÊÎÐÏÈÎÍ. Ó Ñêîðïèîíîâ ýòà íåäåëÿ ìîæåò áûòü ñâÿçàíà ñ ëåãêèìè ðîìàíòè÷åñêèìè îòíîøåíèÿìè ñ ïðîòèâîïîëîæíûì ïîëîì. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî èìåííî ñåé÷àñ ïðîèçîéäåò çíàêîìñòâî, êîòîðîå áûñòðî ïåðåðàñòåò â áîëåå áëèçêèå îòíîøåíèÿ.

ÑÒÐÅËÅÖ. Îñíîâíîå âíèìàíèå íà ýòîé íåäåëå áóäåò ñîñðåäîòî÷åíî íà ðåøåíèè õîçÿéñòâåííûõ âîïðîñîâ. Åñëè ýòà íåäåëÿ çàñòàëà âàñ çà ðåìîíòîì êâàðòèðû, òî âû ñóìååòå ñäåëàòü íàìíîãî áîëüøå, ÷åì ïëàíèðîâàëè. ÊÎÇÅÐÎÃ. Êîçåðîãè íà ýòîé íåäåëå ïðîÿâÿò áîëüøîé èíòåðåñ ê ïðîèñõîäÿùèì âîêðóã ñîáûòèÿì. Ýòî âðåìÿ àêòèâèçàöèè êîíòàêòîâ - âû ñìîæåòå ðàñøèðèòü êðóã îáùåíèÿ è äåëîâûå ñâÿçè. ÂÎÄÎËÅÉ. Îñíîâíîå âíèìàíèå Âîäîëååâ íà ýòîé íåäåëå áóäåò ñîñðåäîòî÷åíî íà ðåøåíèè ìàòåðèàëüíûõ âîïðîñîâ. Âû ïîéìåòå, ÷òî âñåãî íóæíî äîáèâàòüñÿ ñâîèì òðóäîì. ÐÛÁÛ. Ýòà íåäåëÿ êðàéíå âàæíà ñ òî÷êè çðåíèÿ ëè÷íîñòíîãî ðîñòà. Åñëè ðàíüøå êàêèå-òî ïðîáëåìû âû íå ìîãëè ðåøèòü èç-çà íåóâåðåííîñòè â ñåáå èëè ïðåïÿòñòâèé ñî ñòîðîíû äðóãèõ ëþäåé, òî ñåé÷àñ íàñòóïàåò âðåìÿ, ÷òîáû ðåøèòåëüíî èçáàâèòüñÿ îò âñåõ ïðåãðàä.

Ñêàíâîðä

 Îòó÷èòü æåíó ïîêóïàòü âñå, ÷òî ïîïàëî ñîâåðøåííî íåòðóäíî! Ïðîñòî íà÷íèòå ñ íåé îáìûâàòü êàæäóþ åå ïîêóïêó!  Ðàáèíîâè÷ è åùå îäèí áèçíåñìåí ïðèøëè íà êëàäáèùå íàâåñòèòü ìîãèëêó áûâøåãî êîìïàíüîíà. Èùóò, èùóò, íèêàê íå ìîãóò íàéòè. Âäðóã Ðàáèíîâè÷ õëîïàåò ñåáÿ ïî ëáó: - Ñëóøàé, äà âåäü îí, íàâåðíÿêà, ìîãèëó íà èìÿ æåíû çàïèñàë!  «Êàê áû çäåñü ïëîõî íå áûëî, íî âñ¸ æ ãîðàçäî ëó÷øå ÷åì òàì», - ïðèãîâàðèâàëè ðîñèéññêèå òóðèñòû, îòêàçûâàÿñü âîçâðàùàòüñÿ èç Åãèïòà íà ðîäèíó...  Ïîñëå òîãî, êàê Ñåðåãà ñïåë ïðî ÷åðíûé «Áóìåð», è Ëóêàøåíêî ïîäàðèë åìó ìàøèíó, èçâåñòíûé áåëîðóññêèé ïåâåö Êèðèëë Ñëóêà íàïèñàë ïåñíþ «×åòûðåõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â öåíòðå Ìèíñêà».

 Ó íàñ íà ðàáîòå î÷åíü êðóòîé ïðèíòåð: ñóäÿ ïî çâóêàì, îí ñàì ïåðåìàëûâàåò äðåâåñèíó è èçãîòàâëèâàåò áóìàãó!  Äàë îáúÿâëåíèå òèïà: «Èùó ïîäðóãó æèçíè!», - îòêëèêíóëèñü ÷åëîâåê äâàäöàòü ìóæèêîâ... . - ×òî ïèøóò? - Âñå êàê îäèí íàïèñàëè: «Âîçüìè ìîþ».  - Ñêàæèòå ÷åñòíî, äîêòîð, ýòè âàøè ëå÷åáíûå òðàâû ïðèíîñÿò õîòü êàêóþ-íèáóäü ïîëüçó? - À êàê æå! ß óæå êóïèë ñûíó äà÷ó, à äî÷êå äîì äîñòðàèâàþ.  Íàñòîÿùèé ìóæ÷èíà òîò, êîòîðûé âûõîäèò èç ìàøèíû è ãîâîðèò: - Äîðîãàÿ, òû èäåàëüíî ïðèïàðêîâàëàñü, à ýòîò Ëåêñóñ óæå áûë ïîìÿòûé, è êîò óæå áûë äîõëûé, äà è ¸ëêà òóò íàõðåí íå íóæíà áûëà.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä — â ñëåäóþùåì íîìåðå, íà ñòð. 15.

Àíåêäîòû

Ãàçåòà «Ïðîâèíöèÿ». Ðåã. ñâèä. ÄÖ ¹ 689 îò 11 ÿíâàðÿ 1994 ã. Èçäàåòñÿ ñ 06.12.1990 ã. Ïîäïèñíîé èíäåêñ - 30457. Ó÷ðåäèòåëü - Ã.Í. Ðàçïóòüêî. Èçäàòåëü: ÏÑÌÈ ×Ï «Ãàçåòà “Ïðîâèíöèÿ». Ãëàâíûé ðåäàêòîð - Ì.Â. Ðàçïóòüêî. Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 85114, Äîíåöêàÿ îáëàñòü, ã.Êîíñòàíòèíîâêà, óë. Îñòðîâñêîãî, 438. Òåë. (06272) 4-07-83, 4-18-05, email: gazet@provin.dn.ua, news@provin.dn.ua. http://konstantinovka.com.ua. Ðåêëàìíûé îòäåë: ôàêñ (06272) 4-08-62, email: fin@provin.dn.ua. Ð - íà ïðàâàõ ðåêëàìû. Ðåäàêöèÿ ãàçåòû ìîæåò ïóáëèêîâàòü ìàòåðèàëû, íå ðàçäåëÿÿ òî÷êè çðåíèÿ àâòîðà. Ïåðåïèñêà ñ ÷èòàòåëÿìè òîëüêî íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû, ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Îòâåòñòâåííîñòü çà èíôîðìàöèþ â ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèÿõ íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ñòîèìîñòü 1 ýêç. ãàçåòû â ðåäàêöèè - 1.50 ãðí. Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè «Ìàòðèöà» (ñâ. î âíåñåíèè â Ãîñðååñòð - Ëà ¹31 îò 17.04.2006): ã. Ãîðëîâêà, óë. Ãîëóáèíàÿ, 6. Çàêàç ¹ 274. Òèðàæ 8700 ýêç. Òåêóùèé âûïóñê: ¹ 9 (1052) 2 ìàðòà 2011 ã.

"Провинция" #09 (1052) 02.03.2011  

Восьмой номер Константиновского еженедельника "Провинция" за 2011 год