Page 1

Çäîðîâüå íàðîäà — áîãàòñòâî ñòðàíû

Ñðåäà, 16 ôåâðàëÿ 2011 ã. ¹ 7 (1050)

•Åæåíåäåëüíèê•

— ñòð. 3

Èçäà¸òñÿ ñ 06.12.90 ã.

ÑÀËÎÍ-ÌÀÃÀÇÈÍ

„ÌÎÉÄÎÄÛД ËÈÍÎËÅÓÌ ËÀÌÈÍÀÒ ÊÎÂÐÎËÈÍ

Тел. 2-75-44, 2-36-06 ул. Б. Хмельницкого, 21а (возле 11 школы) www.moydodir-stroy.com.ua ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ

рекламное агентство

ОТ МАКЕТА ДО БИГ-БОРДА ПЕЧАТЬ НА БУМАГЕ, ПЛЕНКЕ, БАННЕРЕ. ПОРЕЗКА РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

НАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ

06272 4-33-34 050-98-88-736

Æèëüå ìîå  ýòîò äåíü õî÷åòñÿ âûðàçèòü Âàì è âñåì, êòî ïðè÷àñòåí ê ñòàáèëüíîé è ýôôåêòèâíîé ðàáîòå ÎÎÎ «Ìåãàòåêñ», ãëóáîêóþ ïðèçíàòåëüíîñòü çà íåëåãêèé è ÷ðåçâû÷àéíî îòâåòñòâåííûé òðóä, îáåñïå÷èâàþùèé ðîñò ýêîíîìèêè íàøåãî ðåãèîíà. Áåç íåãî íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü íå òîëüêî ðàáîòó öåõîâ, çàâîäñêîãî òðàíñïîðòà, ñêëàäîâ è îôèñîâ, íî è êîìôîðòíóþ æèçíü âñåõ æèòåëåé íàøåãî ðåãèîíà.

Îò âñåé äóøè æåëàþ âñåìó òðóäîâîìó êîëëåêòèâó ÎÎÎ «Ìåãàòåêñ» êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ìíîãî ðàäîñòè, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì áëèçêèì, à òàêæå íîâûõ óñïåõîâ â îñâîåíèè ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé âî áëàãî îáùåãî äåëà — óñïåøíîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè íàøåãî ãîðîäà è ðåãèîíà. Ñ óâàæåíèåì è ñåðäå÷íîé áëàãîäàðíîñòüþ, Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ìåãàòåêñ» Þ.Â. ØÀÏÐÀÍ

Ïðîìûøëåííîñòü

КИТАЙСКИЙ ФАЛЬСТАРТ «СТРОЙСТЕКЛО»

Кто «крышует» наши крыши?  ïîñëåäíåå âðåìÿ ñîñòîÿíèå íàøèõ êðûø íà «êàçåííûõ» äîìàõ äîñòàâëÿåò êîíñòàíòèíîâöàì ìàññó ïðîáëåì. Íåäåëþ íàçàä, êîãäà íà÷àëàñü ðåçêàÿ îòòåïåëü, â äåñÿòêàõ êâàðòèð âî âñåõ ðàéîíàõ ãîðîäà âíåçàïíî ïîøåë «äîæäü» - ìíîãîòîííûå ìàññû òàþùåãî íà êðûøàõ ñíåãà íà÷àëè ïî÷åìó-òî ïðîñà÷èâàòüñÿ ÷åðåç ïåðåêðûòèÿ â æèëèùà ëþäåé. Äàæå òå, êòî áûë óâåðåí, ÷òî ñ èõ êðîâëåé âñå â ïîðÿäêå, èëè, ïî êðàéíåé ìåðå, áûëî â ïîðÿäêå åùå îñåíüþ, - îùóòèëè íà ñåáå âåñü óæàñ ñèòóàöèè, êîãäà ïî ñòåíàì ñòðóèòñÿ âîäà, òå÷åò ñ ïîòîëêà, çàìûêàåò ïðîâîäêó, íàìîêàåò ìåáåëü è íàïîëüíûå ïîêðûòèÿ, âîçíèêàåò ðåàëüíàÿ óãðîçà çäîðîâüþ è äàæå æèçíè âàøèõ áëèçêèõ... Îäíè îáðûâàëè òåëåôîíû ñëóæáû «1505», ÑÝÇà, ÆÝÊà, èñïîëêîìà, èíûå íàõîäèëè «âûõîä» íà îáëàñòíûå è ðåñïóáëèêàíñêèå âëàñòè...  èòîãå, âñå ïîíèìàëè, ÷òî èì íèêòî íå ïîìîæåò. Ïî êðàéíåé ìåðå, äî íàñòóïëåíèÿ òåïëîé ïîãîäû, äî âåñíû... Òàê ÷òî æå ïðîèñõîäèò ñ íàøèìè êðûøàìè, îò÷åãî îíè òàê ðåçêî âðàç

2 стр.  ýòè äíè äâîð çàâîäà ÎÎÎ “Ñòðîéñòåêëî-Òðåéäèíã” ïîðàæàåò ñâîèì áåçëþäüåì è òèøèíîé. À åùå íåñêîëüêî äíåé íàçàä çäåñü âñå «êèïåëî è áóðëèëî».  ïðåññå, íà ñîâåùàíèÿõ, âåçäå çâó÷àëè ñëîâà î òîì, ÷òî çàâîä âûõîäèò íà íåáûâàëóþ ìîùíîñòü è

ñòàíîâèòñÿ ÷óòü ëè íå ôëàãìàíîì ñòåêîëüíîé èíäóñòðèè ñòðàíû. È âäðóã, ïîëíûé ïîâîðîò íà 180 ãðàäóñîâ — ïî ãîðîäó ïîïîëçëè ñëóõè: ñòåêëî ñëèëè, ïå÷ü îñòàíîâèëè, ëþäåé óâîëèëè, ãàç îòêëþ÷èëè. ×òîáû ñíÿòü âñÿêèå äîìûñëû è ðàçúÿñíèòü ñèòóàöèþ,

ìû ðåøèëè îáðàòèòüñÿ ê äèðåêòîðó ÎÎÎ “Ñòðîéñòåêëî-Òðåéäèíã” ß.Êóëü÷èöêîìó. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ýòî áûëî íå ïðîñòî — â ýòè äíè ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèÿòèÿ íàõîäèòñÿ â ïîñòîÿííûõ ðàçúåçäàõ, âñòðå÷àõ è ñîâåùàíèÿõ, ÷óâñòâóåòñÿ íàïðÿæåíèå.

ïðîõóäèëèñü? Íå áóäåì îñòàíàâëèâàòüñÿ íà îáúåêòèâíîì ñîñòîÿíèè ïåðåêðûòèé ìíîãîýòàæåê, êîòîðûå õóäî-áåäíî äåðæàëèñü äî ñèõ ïîð íà «êîíòðîëå», ïî âîçìîæíîñòè, ïëàíîâî ðåñòàâðèðîâàëèñü... Íî âäðóã, îòêóäà íè âîçüìèñü, â íàøó æèçíü âîðâàëèñü êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå, Èíòåðíåò è ïðî÷èå òåõíîëîãèè. Èõ áåçæàëîñòíàÿ ïîñòóïü ïî êðûøàì ãîðîäà áóêâàëüíî íà ãëàçàõ ãðîçèò ðàñòîïòàòü â ïûëü ñòðîèòåëüíûå êîíñòðóêöèè, êîòîðûå åùå ìîãëè äîëãî ñëóæèòü ëþäÿì, íå íóæäàÿñü â ðåìîíòå. Îòäàþò ëè îò÷åò â òîì, ÷òî ïðîèñõîäèò ñ æèëûì ôîíäîì, ñ åãî ñàìûìè äîðîãîñòîÿùèìè ýëåìåíòàìè êîíñòðóêöèé, äîëæíîñòíûå ëèöà? Îñîçíàþò ëè îíè ìàñøòàá ïðîáëåìû, ñîçäàâàåìîé íå ïîãîäîé, íå ôèçè÷åñêèì ñòàðåíèåì êðûø, êîòîðûå ìîæíî õîòü êàê-òî ñïðîãíîçèðîâàòü, ó÷åñòü, à íåïðåäñêàçóåìûìè äåéñòâèÿìè ëþäåé, ëèøåííûõ ìàëåéøåé îòâåòñòâåííîñòè? Ïîïðîáóþ ðàçîáðàòüñÿ â ýòîé ïðîáëåìå íà îñíîâàíèè èìåþùèõñÿ ó ìåíÿ ñîîáðàæåíèé è ôàêòîâ. Îêîí÷àíèå íà ñòð. 4

ÊÓÐÈÖÀÁÐÎÉËÅÐ приглашаем на ДЕГУСТАЦИЮ СЛАДОСТЕЙ ТМ Житомирські ласощі

16-18 февраля 11.00-17.00

Для праздника не нужен повод!

ÑÓÏÅÐÖÅÍÀ

14 ,30 грн. за 1кг 1

ТМ Наша ряба

Замороженный продукт

Ценовое предложение действительно до 01.03.2011г.

Àêöèÿ «Öåíû íåäåëè» ñòð. 14

ÏÎÃÎÄÀ â Êîíñòàíòèíîâêå 16 ÑÐÅÄÀ 17×ÅÒÂÅÐà 18ÏßÒÍÈÖÀ 19ÑÓÁÁÎÒÀ 20ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 21ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 22ÂÒÎÐÍÈÊ Ïî äàííûì www.meteoprog.ua

ôåâðàëÿ

...-14...-19°C

ôåâðàëÿ

...-12...-20°C

ÌÀÃÍÈÒÍÛÅ ÁÓÐÈ â ôåâðàëå: 16 – ñ 1700 äî 1900, 22 – ñ 300 äî 600, 26 – ñ 600 äî 900, 28 – ñ 1900 äî 2200

ôåâðàëÿ

...-12...-18°C

ôåâðàëÿ

...-14...-18°C

ôåâðàëÿ

...-13...-19°C

ôåâðàëÿ

...-14...-18°C

ôåâðàëÿ

...-12...-18°C


2

¹ 7 (1050) 16 ôåâðàëÿ 2011 ã.

Ïðîâèíöèàëüíàÿ õðîíèêà ÏÐÎÂÈÍÖÈß

Ïðîèñøåñòâèÿ

Ïðîìûøëåííîñòü

ÄÂÊ ïî-êîíñòàíòèíîâñêè Ïîêà êîììóíàëüùèêè «áðîñàþò íà ïàëüöàõ», íàñêîëüêî ÷èñòû è ðàáîòîñïîñîáíû äûìîâûå è âåíòèëÿöèîííûå êàíàëû, æèçíü âñå ðàññòàâëÿåò íà ñâîè ìåñòà. Îêàçûâàåòñÿ, ÷òî â ýòè îòâåðñòèÿ, êîòîðûìè ïðîíèçàíû íàøè äîìà, ìîæåò ïîïàñòü íå òîëüêî îáâàëèâøèéñÿ ñ ðàçðóøåííîãî îãîëîâêà êèðïè÷, íî è äðóãèå íåïðåäñêàçóåìûå ïðåäìåòû. Îá îäíîì èç òàêèõ êóðüåçíûõ ñëó÷àåâ ðàññêàçàëè æèòåëè ïåðâîãî ýòàæà îäíîé èç ìíîãîýòàæåê, ðàñïîëîæåííûõ ïî áóëüâàðó Êîñìîíàâòîâ. Îêîëî íåäåëè âîïÿùèé ïðèçðàê ïóãàë âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè, ïîäàâàÿ çâóêè èç âåíòèëÿöèîííîãî êàíàëà â âàííîé êîìíàòå. Êîãäà ãëàñ ïðèâåäåíèÿ, áëóæäàþùåãî âíóòðè áåòîííîãî ïëåíà, äîêàòèëñÿ äî èõ âåíòèëÿöèîííîé ðåøåòêè, îêàçàëîñü, ÷òî âíóòðè âñå ýòî âðåìÿ ñèäåë îáû÷íûé êîò. ×òîáû îñâîáîäèòü

ïëåííèêà, õîçÿåâàì êâàðòèðû ïðèøëîñü ïîëäíÿ âûìàíèâàòü èñïóãàííîå æèâîòíîå âñåâîçìîæíûìè äåëèêàòåñàìè. Ñëàâà Áîãó, ãîëîä âçÿë âåðõ íàä ñòðàõîì è 6-êèëîãðàììîâîå àãðåññèâíîå ÷óäîâèùå ñ îãðîìíûìè êëûêàìè è êîãòÿìè ÿâèëîñü ñâåòó! Äåïîðòèðîâàòü åãî íà óëèöó ïðèøëîñü ñ ïîìîùüþ òîëñòûõ áàííûõ ïîëîòåíåö âñåì ñåìåéíûì ïîäðÿäîì: ðåáåíîê óñïîêàèâàë êîòà, õîçÿéêà îáåñïå÷èâàëà áåñïðåïÿòñòâåííîå ïðîõîæäåíèå ê ýâàêóàöèîííîìó âûõîäó, à ãëàâà ñåìåéñòâà ïðèíóäèòåëüíî âûñòàâëÿë íåïðîøåííîãî ãîñòÿ çà äâåðè. Êòî çíàåò, ìîæåò ïîïàäàíèå æèâîãî åðøèêà — ïðîèñêè òðóáî÷èñòîâ, ïðèìåíÿþùèõ äëÿ î÷èñòêè äûìâåíòêàíàëîâ áèîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå òèïà ÊÎÒ-äûìîõîä è òåì ñàìûì óäåøåâëÿþùèõ ñåáåñòîèìîñòü ñâîèõ ðàáîò?!

À ó íàñ ïðîïàë òðóáîïðîâîä — âîò! Êàê ïîêàçûâàåò ñòàòèñòèêà, ðàñêðûâàòü áîëüøóþ ÷àñòü ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ êðàæàìè êîììóíàëüíîãî èìóùåñòâà, ïîìîãàþò èìåííî áäèòåëüíûå æèëüöû. Òàê áûëî è ïîçäíåé íî÷üþ â 9-ýòàæêå íà òîì æå áóëüâàðå Êîñìîíàâòîâ. Ñ ïîñòîÿííî çàòîïëåííûì ïèòüåâîé âîäîé ïîäâàëîì çäåøíèå æèòåëè óæå äàâíî ñìèðèëèñü, íî óñëûøàâ ñêðåæåòàíèå ìåòàëëà â òðè ÷àñà íî÷è, ðåøèëè óáåäèòüñÿ, ÷òî «âòîðæåíèå» - ñàíêöèîíèðîâàííîå. Êîãäà äèñïåò÷åð «àâàðèéêè» ñîîáùèë, ÷òî íèêàêèõ àâàðèéíûõ ðàáîò â çäåøíåì ïîäâàëå íå ïðîâîäèòñÿ, çàáèëè òðåâîãó. Ïîñëå çâîíêà â ãî-

ðîòäåë ê ïîäîçðèòåëüíîìó ïîäâàëó ïðèáûë íàðÿä ÎÃÑÎ. «Ðåìîíòíèêîâ» âçÿëè íà âûõîäå èç ïîäúåçäà: ìîêðûå è ãðÿçíûå ïàðíè òàùèëè íà ïëå÷àõ íåñêîëüêî ìåòðîâ ñâåæåâûðâàííîé òðóáû íåäåéñòâóþùåãî ãîðÿ÷åãî âîäîâîäà, êîòîðàÿ îêàçàëàñü íåíóæíîé íè æèëüöàì, íè ÆÝÊó. Îäíàêî, ïîçíàêîìèòüñÿ ïðàâîîõðàíèòåëÿì óäàëîñü òîëüêî ñ îäíèì èç «ïîìîùíèêîâ», êîòîðûì îêàçàëñÿ ïàðåíü èç ñîñåäíåãî äâîðà. Åãî íàïàðíèê îò âèçèòà â ãîðîòäåë îòêàçàëñÿ, ñêðûâøèñü â òåìíîòå òîãî æå ïîäâàëà. Åãî ïîèñêàìè òåïåðü çàíèìàåòñÿ ÃÎ ÌÂÄ.

«СТРОЙСТЕКЛО» Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð. È âñå æå, äëÿ íàñ íàøëè «îêíî», è äèðåêòîð çàâîäà ßðîñëàâ Êóëü÷èöêèé âìåñòå ñ çàìåñòèòåëåì Ëèëèåé Ïóñòîâèò ñîãëàñèëèñü ïîäåëèòüñÿ ñ ÷èòàòåëÿìè «Ïðîâèíöèè» èíôîðìàöèåé î ïîëîæåíèè äåë íà «Ñòðîéñòåêëî». - ×òî æå ïðîèñõîäèò íà çàâîäå? ß.Êóëü÷èöêèé. - Åñëè êîðîòêî, òî ýòî ìîæíî íàçâàòü î÷åðåäíûì òåõíè÷åñêèì ïåðåâîîðóæåíèåì. Ïîíà÷àëó âñå áûëî îòëè÷íî. Ìû ïîñòðîèëè âûñîêîòåõíîëîãè÷íûé öåõ ñ ïðåêðàñíîé îñíàñòêîé, ïîëàìè, ïîëíîñòüþ ïîäâåäåííûìè êîììóíèêàöèÿìè, ïóñòèëè âåëèêîëåïíóþ ïå÷ü (ñ íåé íåò íèêàêèõ ïðîáëåì). Ïîëó÷àåìîå ëèñòîâîå îêîííîå ñòåêëî ìàðêè Ì4 ñîîòâåòñòâîâàëî âñåì ñòàíäàðòàì è êà÷åñòâó ñâåòîïðîïóñêàåìîñòè. Îñòàëàñü åðóíäà — ñòåêëî ñ ïå÷è

íèå — îñòàíîâèòü ïå÷ü è ñëèòü ñòåêëî. È ïðè÷èíà âñÿ â òîì, ÷òî êèòàéöû íàì ïîñòàâèëè íå ïðîñòî íåêà÷åñòâåííîå, à îòêðîâåííî íåïðèãîäíîå îáîðóäîâàíèå. Ë.Ïóñòîâèò. Òàê îáèäíî, âåäü îò æåëàþùèõ ïðèîáðåñòè íàøå ñòåêëî íà Óêðàèíå è â Åâðîïå íåò îòáîÿ. Äàæå òîé ìàëîñòè, ÷òî ìû óñïåëè ïðîèçâåñòè, óæå íåò

òåëüíî âåðíóòñÿ. Ïðàâäà, ñðîêîâ ïîêà íàçâàòü íå ìîæåì, ò.ê. íóæíî î÷åíü ñåðüåçíîå ôèíàíñèðîâàíèå. Ïîòîìó ÷òî ýòîò ðåìîíò, ê ñîæàëåíèþ, îáîéäåòñÿ íàì íå â îäèí ìèëëèîí äîëëàðîâ. Ãäå ýòè äåíüãè áðàòü — ýòèì ñåé÷àñ è çàíèìàåìñÿ. Ñèòóàöèÿ íåïðèÿòíàÿ, íî íå ñìåðòåëüíàÿ. Êðàõà íåò. Äëÿ íàñ ýòî ïî-ïðåæíåìó ïåðåâîîðóæåíèå.

âûõîäèò íà êðèñòàëëèçàòîðû. Òàêèõ êðèñòàëëèçàòîðîâ äëÿ ëåíòû ñòåêëà øèðèíîé 3,6 ìåòðà â ìèðå íå ñóùåñòâóåò. Êèòàéöû, êîòîðûå áûëè çàäåéñòâîâàíû â ïðîåêòå, ïîîáåùàëè íàì, ÷òî âñå áóäåò î`êåé, îíè âñå ñäåëàþò. Ñäåëàëè, íî äî ïðèåçäà èõ ñïåöèàëèñòîâ íàì áûëî çàïðåùåíî ïðîâåðÿòü ýòî îáîðóäîâàíèå. Îíè ïðèåõàëè, âñêðûëè, ïîñòàâèëè, íà÷àëè ïóñêàòü — íå èäåò. Ìû âèäèì — ïëîõî äåëî — ñäåëàíî-òî âñå èç áýóøíîãî ìåòàëëà, âñå íàñïåõ ñâàðåíî... Ïðèãëàñèëè ýêñïåðòîâ èç ÿïîíñêîé ôèðìû AGC (áàçèðóþòñÿ â ã.Áîð, Ðîññèÿ). Îíè ïîñìîòðåëè è ñêàçàëè ïðîñòî: “Ãîñïîäà, âû çäåñü ñòåêëà íå ïîëó÷èòå, ïîêà íå ïåðåäåëàåòå ïîëíîñòüþ âñþ ìåõàíè÷åñêóþ ÷àñòü”. Ýòî ìû óçíàëè â êîíöå ÿíâàðÿ è ïîíÿëè, ÷òî «ïðèïëûëè». Äàëüøå ñîäåðæàòü ýòó ïå÷ü áûëî íåâîçìîæíî — îíà äàâàëà âñåãî 25-30% îò îæèäàåìîãî. Äà è ïîñòîÿííî ñàìîïðîèçâîëüíî îñòàíàâëèâàëàñü. Ìû ïîíÿëè, ÷òî ýòà ïå÷ü äàâàòü ñòåêëî íå ñïîñîáíà è ïðèíÿëè òÿæåëîå âîëåâîå ðåøå-

íà ñêëàäå. Íî, ïîíÿòíîå äåëî, äàëüíåéøèé âûïóñê ñòåêëà íà ýòîì îáîðóäîâàíèè áûë áû íåðåíòàáåëåí. - Êàêèìè áóäóò äàëüíåéøèå äåéñòâèÿ ðóêîâîäñòâà ïðåäïðèÿòèÿ? ß.Êóëü÷èöêèé. - Íà ñåãîäíÿ ìû äîëæíû ïåðåñìîòðåòü âñå ñâîè ïîçèöèè. Ðàçðàáîòàòü è ðåàëèçîâàòü ïëàí ðåìîíòà ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé. Ïðåäïðèÿòèþ íóæíà ïåðåçàãðóçêà. È ýòî íå ìîæåò ïî âðåìåíè ðåøèòüñÿ çà ìåñÿö-äâà. Ïîýòîìó ìû áûëè âûíóæäåíû îòïðàâèòü ëþäåé â îïëà÷èâàåìûå è íåîïëà÷èâàåìûå îòïóñêà, êîãîòî óâîëèòü è íàïðàâèòü íà áèðæó. Ë.Ïóñòîâèò. - Òåì íå ìåíåå, ëþäè ïåðåæèâàþò, ïðèõîäÿò, ìû ñ êàæäûì ðàçáèðàåìñÿ, îáúÿñíÿåì. Êîíå÷íî, êòî-òî ñòðîèë ïëàíû, áðàë êðåäèòû. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ìíîãèå, âèäÿ òàêîå ïîëîæåíèå âåùåé, ñàìè ðàññ÷èòàëèñü. Íåêîòîðûå, íàïðèìåð, ÷òîáû íå îñòàâëÿòü ñâîè ñåìüè áåç ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ, óæå ïîåõàëè íà çàðàáîòêè â Ìîñêâó... ß.Êóëü÷èöêèé. - Íî ìû óâåðåíû, ÷òî îíè îáÿçà-

- ×òî-òî ðàáîòàåò, êðîìå ýòîãî öåõà? ß.Êóëü÷èöêèé. - Öåõà ïåðåðàáîòêè, çàêàëêè. Ðàáîòàåò ñáûò — îòïðàâëÿåì ñòåêëî íà ýêñïîðò. Ê ñîæàëåíèþ, ýòà ðàáîòà íå ìîæåò ïîêðûòü âñå çàòðàòû. Åñëè ìû ðàíüøå ñîäåðæàëè ëþäåé, äàæå êîãäà áûë ïåðåðûâ â ïðîèçâîäñòâå, òî ñåãîäíÿ ýòî íåâîçìîæíî. - Êàêîå êîëè÷åñòâî ëþäåé ñîêðàùàåòå? ß.Êóëü÷èöêèé. - Áûëî 621, îñòàíåòñÿ 150. Ìû çàâåðèëè ðàáî÷èõ, ÷òî âñÿ çàðïëàòà áóäåò âûïëà÷åíà â ïîëíîì îáúåìå è çàíèìàåìñÿ ïîèñêîì íà ýòî ôèíàíñîâ. - À îòêëþ÷åíèå ãàçà — ýòî áûëî âàøå ðåøåíèå? ß.Êóëü÷èöêèé. - Äà. Ãàç áûë îòêëþ÷åí 9 ôåâðàëÿ. Õîòÿ ýòîãî íå ïëàíèðîâàëîñü. Íî â ýòîò äåíü áûëî äâà ïîðûâà ãàçîïðîâîäà, ïîòîì òðåòèé, è ìû ïîíÿëè, ÷òî äàëüøå ïîòðåáëÿòü ãàç ñìûñëà íåò. Âîò è ïðèíÿëè ñðî÷íûå ìåðû. À áåñïëàòíî ãàç ìû íèêîãäà íå áðàëè è áðàòü íå áóäåì. - Ãîðîä íà âàñ âîçëàãàë òàêèå íàäåæäû... ß.Êóëü÷èöêèé. - Äà, çàâîä èãðàë ñåðüåçíóþ ðîëü â ýêîíîìèêå ãîðîäà. Ìû

Ñîá.èíô.

Íå ïåðåâåëèñü óìåëüöû â Èëüè÷à  õîäå îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ ñîòðóäíèêàìè Êîíñòàíòèíîâñêîãî ÐÎÂÄ â ñåëå Èëüè÷à, âî âðåìÿ ëè÷íîãî äîñìîòðà ó îäíîãî èõ æèòåëåé áûë èçúÿò ñàìîäåëüíûé îãíåñòðåëüíûé ïèñòîëåò. Ïî ñëîâàì íèãäå íå ðàáîòàþùåãî 32-ëåòíåãî âëàäåëüöà, îí

Китайский фальстарт

ñäåëàë åãî 2 ìåñÿöà íàçàä äëÿ ñàìîîáîðîíû. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû, ïèñòîëåò áûë ïðèçíàí îãíåñòðåëüíûì îðóæèåì, ïî ôàêòó íåçàêîííîãî õðàíåíèÿ êîòîðîãî áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî. Ïî èíôîðìàöèè Êîíñòàíòèíîâñêîãî ÐÎÂÄ.

СООБЩЕНИЕ 24 февраля 2011 года в 14.00. в большом зале заседаний городского совета состоится 5-я сессия городского совета.

Основные вопросы повестки дня: - О выполнении решения городского совета от 29.01.2009 № 5/37-827 «О выполнении решения городского совета от 25.01.2007 №5/12-184 «О городской Программе развития малого предпринимательства г.Константиновки на 2007-2008 годы» и о Программе поддержки малого предпринимательства г.Константиновки на 2009-2010 годы» за 2010 год. - О городской программе поддержки малого предпринимательства г. Константиновки на 2011-2012 годы. - О выполнении решения городского совета от 27.05.2010 №5/50-1108 «О Программе экономического и социального развития города Константиновки на 2010 год».

øëè â ïåðâûõ ðÿäàõ. È î÷åíü ìíîãî äëÿ ýòîãî ñäåëàëè. Âåäü â îñíîâíîì, âëîæåíû ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà. ß äàæå öèôð íå íàçûâàþ — óæàñíåòåñü. Âñå, ÷òî áûëî ó ìåíÿ — âñå âëîæèë... À òåïåðü ìû îñòàëèñü ñ áîëüøèìè ìèíóñàìè. Ïðîáëåì õâàòàåò, íî ÿ äóìàþ, ÷òî îíè ðåøàåìû. - Ìîæåòå îçâó÷èòü äåòàëè? ß.Êóëü÷èöêèé. - Ïîêà ìû îá ýòîì ãîâîðèòü íå áóäåì, íî ó íåêîòîðûõ èíâåñòîðîâ çàèíòåðåñîâàííîñòü óæå åñòü. - À êèòàéöàì íåóñòîéêó áóäåòå âûñòàâëÿòü? ß.Êóëü÷èöêèé. - Ýòî áåññìûñëåííî. Ñëèøêîì áîëüøàÿ ïðîáëåìà â îáùåíèè. Îíè íè÷åãî ñëóøàòü íå õîòÿò, òîëüêî òâåðäÿò, ÷òî äàëè íàì ñàìîå ëó÷øåå. Ë.Ïóñòîâèò. - Èõ îñòàâàëîñü òîëüêî âçÿòü â çàëîæíèêè (ñìååòñÿ). À åñëè ñåðüåçíî, òî íàì áàíêèðû ðàññêàçûâàëè, ÷òî ìíîãèå ïðåäïðèÿòèÿ òàê æå «îáîæãëèñü» ñ êèòàéöàìè. È äåéñòâèòåëüíî, ÿ ñëûøàëà, áûëè ñëó÷àè, êîãäà íàñèëüíî óäåðæèâàëèñü êèòàéñêèå ñïåöèàëèñòû, ïîêà íå áûëè èñïðàâëåíû îøèáêè... ß.Êóëü÷èöêèé. -  îáùåì, ìû åùå ðàç óáåäèëèñü, ÷òî «Âîñòîê - äåëî òîíêîå». Òåïåðü áóäåì ðàáîòàòü òîëüêî ñ Åâðîïîé. Óæå çàêëþ÷èëè äîãîâîðà ñ íåìåöêèìè ôèðìàìè, èíñòèòóòàìè, è ñåãîäíÿ îíè çàíèìàþòñÿ çàïóñêîì íàøåãî ïðîèçâîäñòâà. - Âû îáà åùå è äåïóòàòû ãîðñîâåòà. ×òî ñêàæåòå ñâîèì èçáèðàòåëÿì? ß.Êóëü÷èöêèé. - Êîíå÷íî, íàì ëþäè îêàçàëè ñåðüåçíóþ ïîääåðæêó, äîâåðèå, è íàì áû õîòåëîñü åãî îïðàâäàòü. Óâåðåíû, ÷òî â ëþáîì ñëó÷àå íàø çàâîä è ñòåêîëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü ãîðîäà áóäóò ðàáîòàòü. È ãîðîæàíå áóäóò ýòèì ãîðäèòüñÿ. Âåäü ìû óæå ñìîãëè ïîëó÷èòü òàêèå âèäû ïðîäóêöèè, î êîòîðûõ ðàíüøå è ìå÷òàòü íå ñìåëè. Íèêòî è íèêîãäà åùå òàêîãî íå ñòðîèë. Ìû íàáèëè ìíîãî øèøåê è òåïåðü õîðîøî çíàåì, ÷òî è êàê äåëàòü. Áåñåäîâàë Â.ÁÅÐÅÇÈÍ.


ÏÐÎÂÈÍÖÈß

Çäîðîâüå íàðîäà

¹ 7 (1050) 16 ôåâðàëÿ 2011 ã.

Е.РУДЕНКО: «Считаю, что депутаты горсовета приняли правильное решение»

3

Ãëàââðà÷ 5-é áîëüíèöû î ïåðñïåêòèâàõ êàïèòóëÿöèè êàòàðàêòû â íàøåì ãîðîäå, ïåðåìåíàõ â åå áîëüíèöå è ãîðîäñêîì çäðàâîîõðàíåíèè â öåëîì

Ñ

ðåäè ìåäèöèíñêèõ íîâîñòåé íàøåãî ãîðîäà ïðåîáëàäàåò èíôîðìàöèÿ íåãàòèâíîãî õàðàêòåðà î ðåîðãàíèçàöèè, ïåðååçäàõ ñòðóêòóð è îòäåëåíèé. Îäíàêî, íàì áû íå õîòåëîñü, ÷òîáû ñðåäè ýòèõ òðåâîã è âîëíåíèé ïîòåðÿëèñü íîâîñòè ïîçèòèâíîãî õàðàêòåðà î òîì, êàêèå íîâûå âîçìîæíîñòè ïîÿâèëèñü ó ãîðîæàí ïî óëó÷øåíèþ ñâîåãî çäîðîâüÿ. Óçíàâ, ÷òî â 5-é áîëüíèöå ïðîèñõîäèò ÷òî-òî ãðàíäèîçíîå ïî ëå÷åíèþ ãëàç, ìû îáðàòèëèñü çà èíôîðìàöèåé ê ãëàâíîìó âðà÷ó ýòîãî ìåäó÷ðåæäåíèÿ Å.Ðóäåíêî. - Åëåíà Ñòàíèñëàâîâíà, ÷òî íîâîãî â îôòàëüìîëîãè÷åñêîì îòäåëåíèè Âàøåé áîëüíèöû? - Äîëãîå âðåìÿ ó íàñ íå áûëî óñëîâèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèé íà îðãàíàõ çðåíèÿ. Ïðîèçâîäèëèñü òîëüêî íåáîëüøèå âìåøàòåëüñòâà - óäàëåíèå èíîðîäíîãî òåëà, íîâîîáðàçîâàíèé íà âåêàõ è ò.ï. Íî âðåìÿ íå ñòîèò íà ìåñòå. Îáëàñòíîå ðóêîâîäñòâî ïðè àêêðåäèòàöèÿõ äåëàëî íàì çàìå÷àíèÿ: «Êàê ýòî òàê, ó âàñ ñòàöèîíàð åñòü, à îïåðàöèè íå äåëàåòå? Ïî÷åìó âàøè áîëüíûå äîëæíû åçäèòü â Äðóæêîâêó, Êðàìàòîðñê, Ñëàâÿíñê?». Íàì áûëî íåïðîñòî, íî ìû âñå æå ñìîãëè ðåøèòü ïðîáëåìó äîðîãîñòîÿùåãî îáîðóäîâàíèÿ, îòñóòñòâèÿ â ãîðîäå ñïåöèàëèñòîâ è ñ ôåâðàëÿ óæå íà÷àëè äåëàòü ïåðâûå îïåðàöèè. Íàì óäàëîñü äîãîâîðèòüñÿ ñ êîìïàíèåé ÀËÊÎÍ, ëèäåðîì íà ìèðîâîì ðûíêå ïðîèçâîäñòâà õðóñòàëèêîâ è äðóãèõ íåîáõîäèìûõ ìàòåðèàëîâ. Îáîðóäîâàíèå, êîòîðîå ñòîèò îêîëî ìèëëèîíà ãðèâåí, áûëî ïîñòàâëåíî íàì â äîëãîñðî÷íûé ëèçèíã, ò.å. ìû íà íåì óæå ðàáîòàåì, íî ïëàòèòü çà íåãî áóäåì ïîçæå è ïîñòåïåííî.

Ìû ïðèãëàñèëè íà ðàáîòó èçâåñòíîãî äîêòîðà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Øóòüêî èç Êðàìàòîðñêà, êîòîðûé èìååò 1-þ êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ è óæå íåñêîëüêî ëåò âëàäååò ìåòîäèêîé ïðîâåäåíèÿ ïîäîáíûõ îïåðàòèâíûõ âìåøàòåëüñòâ. Ïðè÷åì, ìíîãèå êîíñòàíòèíîâöû ïðîøëè ÷åðåç åãî ðóêè â ÷àñòíîé êðàìàòîðñêîé êëèíèêå «Äèàãíîñòèêà». Íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ìû ê ýòîìó ãîòîâèëèñü: îáó÷àëè ìåäñåñòðó, îáîðóäîâàëè îïåðàöèîííóþ. Íà äàííûé ìîìåíò îòäåëåíèå èìååò ïðèáîð íîâåéøåé òåõíîëîãèè, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ïðîâîäèòñÿ îïåðàöèÿ ïî çàìåíå õðóñòàëèêà è îáîðóäîâàíèå äëÿ äèàãíîñòèêè ïàòîëîãèè îðãàíîâ çðåíèÿ. Ýòî äàåò âîçìîæíîñòü äåëàòü îïåðàöèè ïî çàìåíå õðóñòàëèêà. Âñå ïðîèçâîäèòñÿ íà óðîâíå àìáóëàòîðíîé õèðóðãèè. Ò.å. ÷åëîâåêó äåëàåòñÿ îïåðàöèÿ, çàòåì ÷åðåç ÷àñ åãî îñìàòðèâàåò âðà÷, è áîëüíîé ìîæåò èäòè äîìîé. Íà ñëåäóþùèé äåíü îí ÿâëÿåòñÿ íà ïîâòîðíûé îñìîòð — è âñå! Åñëè íåò îñëîæíåíèé. Ñàìà îïåðàöèÿ áåñïëàòíàÿ. Íî ÷åëîâåê äîëæåí êóïèòü ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû äëÿ ïðîâåäåíèÿ îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà. Ñòîèìîñòü îò 3 äî 6 òûñÿ÷ ãðèâåí, â çàâèñèìîñòè îò âèäà õðóñòàëèêà. Çàòî íàøèì æèòåëÿì òåïåðü íå íàäî òðàòèòü âðåìÿ è äåíüãè íà ïîåçäêè.  äàëüíåéøèõ ïëàíàõ ìàêñèìàëüíî óäåøåâèòü ýòè îïåðàöèè äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé íàñåëåíèÿ. Òàêæå åñòü âîçìîæíîñòè äëÿ îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ ãëàóêîìû. Åäèíñòâåííàÿ ïðîñüáà ê ïàöèåíòàì — åñëè âàì óñòàíîâèëè äèàãíîç «êàòàðàêòà», òî áûñòðåå ðåøàéòå âîïðîñ îá îïåðàòèâíîì ëå÷åíèè. ×åì áûñòðåå ñäåëàíà îïåðàöèÿ, òåì ëó÷øå ïðîãíîç äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ çðåíèÿ. Îáðàùàòüñÿ è çàïèñûâàòüñÿ íà ïðèåì äëÿ ðåøåíèÿ âîïðî-

ñà îá îïåðàòèâíîì ëå÷åíèè ìîæíî ïî òåëåôîíó 0998885553. - Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, õîòèì Âàñ ñïðîñèòü î ðàáîòå íîâîãî ÓÇÈ, êîòîðûé áûë ïðèîáðåòåí ïåðåä âûáîðàìè íà ïîæåðòâîâàíèÿ êðóïíîãî áèçíåñà. - Ïîñëå îòêðûòèÿ êàáèíåòà, íà êîòîðîì áûëî ñêàçàíî ìíîãî òåïëûõ ñëîâ â àäðåñ íàøèõ ñïîíñîðîâ áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Ïîìîùü ãîðîäó ïðè ñîäåéñòâèè áèçíåñà», àïïàðàò íà÷àë ðàáîòàòü ñ áîëüøîé íàãðóçêîé. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ìû îñìîòðåëè ïî÷òè 900 ÷åëîâåê. Ñäåëàíî áîëåå 1200 èññëåäîâàíèé. Âñå ýòî âðåìÿ íà ÓÇÈ ðàáîòàëè äâà äîêòîðà: îäèí - ïî èññëåäîâàíèþ îðãàíîâ áðþøíîé ïîëîñòè è ìî÷åâûâîäÿùåé ñèñòåìû, âòîðîé âðà÷-ãèíåêîëîã, êîòîðûé ïðîâîäèò èññëåäîâàíèÿ îðãàíîâ ìàëîãî òàçà. Ïðè÷åì, áåðåìåííûì æåíùèíàì åñòü âîçìîæíîñòü ñäåëàòü äîïëåðîãðàôèþ ñîñóäîâ ïëîäà. Ýòî ïîçâîëÿåò íà ðàííåé ñòàäèè âûÿâèòü ñèíäðîì ôåòîïëàöåíòàðíîé íåäîñòàòî÷íîñòè. Ðàíåå ñäåëàòü ýòî èññëåäîâàíèå â ãîðîäå áûëî íåâîçìîæíî, è æåíùèí íàïðàâëÿëè â Êðàìàòîðñê, Äîíåöê. Ñ 1 ôåâðàëÿ ïðèñòóïèë ê ðàáîòå ñïåöèàëèñò ïî ÓÇÈ ñåðäöà (ýõî-êàðäèîñêîïèè). Ñ ïåðâîãî äíÿ ðàáîòû àïïàðàò âîñòðåáîâàí è çàãðóæåí. Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî âûÿâëÿåìîñòü ïàòîëîãèè íà íåì áîëåå 30 ïðîöåíòîâ. Åùå ðàç õî÷ó ñêàçàòü ñïàñèáî ïðåäñòàâèòåëÿì áèçíåñà, ïîìîãàþùèì ðåøàòü ïðîáëåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ â ãîðîäå. Íî îñîáåííûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè â àäðåñ íàøåãî ãîðîäñêîãî ãîëîâû Ñåðãåÿ Äìèòðèåâè÷à Äàâûäîâà, êîòîðûé áûë èíèöèàòîðîì è îðãàíèçàòîðîì ïîêóïêè ýòîãî êðàéíå íóæíîãî êîíñòàíòèíîâöàì îáîðóäîâàíèÿ. - Ïàðó ñëîâ î ñèòóàöèè, â êàêóþ ñåé÷àñ ïîïàëè ìåäèêè. Ýòî êàñàåòñÿ õèðóð-

ãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ, êîòîðîå ïåðååçæàåò â ðîääîì. Íàì ïèøóò ïèñüìà, îáðàùàþòñÿ âîçìóùåííûå ñîòðóäíèêè ðîääîìà, à òàêæå äåòñêîé áîëüíèöû, êîòîðóþ ïåðåâåëè â ñòàòóñ îòäåëåíèÿ ÖÐÁ... - Ñ÷èòàþ, ÷òî äåïóòàòû ãîðñîâåòà ïðèíÿëè ïðàâèëüíîå ðåøåíèå. Ýòî ïîçâîëèò ñýêîíîìèòü ñðåäñòâà. Âåäü ëüâèíàÿ äîëÿ íàøåãî áþäæåòà óõîäèò íà çàðïëàòó ìåäðàáîòíèêàì è îïëàòó êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé. Ïîýòîìó íå õâàòàåò íè íà ìåäèêàìåíòû, ðåàêòèâû, ìàòåðèàëû, íè óæ, òåì áîëåå, íà äîðîãîñòîÿùåå îáîðóäîâàíèå. Òåïåðü ó äåòñêîãî îòäåëåíèÿ è ÖÐÁ áóäåò îäíà áóõãàëòåðèÿ, ïèùåáëîê, õîçñëóæáà è ïð. Áëàãîäàðÿ îñâîáîæäåíèþ äâóõ ñòàðûõ, ïðàêòè÷åñêè àâàðèéíûõ, êîðïóñîâ (òåðàïåâòè÷åñêîãî è ãàñòðîýíòåðîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ), îæèäàåòñÿ çíà÷èòåëüíàÿ ýêîíîìèÿ íà êîììóíàëüíûõ ïëàòåæàõ. ×òî êàñàåòñÿ æàëîá ðàáîòíèêîâ ðîääîìà íà òî, ÷òî ê íèì ïåðååäåò õèðóðãèÿ (ãíîéíàÿ) è áóäóò íàðóøåíû ñàíèòàðíûå íîðìû, òî ðåàëèè òàêîâû, ÷òî áåðåìåííûå ó íàñ òîæå áûâàþò è ñî ÑÏÈÄîì, è òóáåðêóëåçîì, àñîöèàëüíûå, ò.å. äàëåêî íå ñòåðèëüíûå. Àäìèíèñòðàöèÿ ÖÐÁ ïðè ðàçìåùåíèè îòäåëåíèé âûäåðæèò âñå íîðìû ïî ñîáëþäåíèþ âñåõ òðåáîâàíèé ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî ðåæèìà è ïðîôèëàêòèêå âíóòðèáîëüíè÷íûõ èíôåêöèé.  íàøåé áîëüíèöå ïóëüìîíîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå áóäåò ïåðåâåäåíî íà îñâîáîäèâøèéñÿ 4-é ýòàæ õèðóðãè÷åñêîãî êîðïóñà. Ãäå îíî è íàõîäèëîñü èçíà÷àëüíî. Íàêîíåö-òî, ïàöèåíòû, äà è ñîòðóäíèêè ýòîãî îòäåëåíèÿ áóäóò ïðîõîäèòü ëå÷åíèå â íîðìàëüíûõ óñëîâèÿõ, à íå â ïðèñïîñîáëåííîì ïîìåùåíèè îáùåæèòèÿ. Ýòè ìåðîïðèÿòèÿ, ïî ðàñ÷åòàì ãîðôèíóïðàâëåíèÿ, äàäóò âîçìîæíîñòü ñýêîíîìèòü îêîëî 2 ìëí ãðí â ãîä. Ýòî

Íîâûå òåõíîëîãèè â 5-é áîëüíèöå ëîãèêà. Âåäü äàæå òî, ÷òî â Êîíñòàíòèíîâêå ðàíüøå áûëî áîëåå 100 òûñÿ÷ æèòåëåé, à òåïåðü âìåñòå ñ ðàéîíîì è 100 òûñÿ÷ íåò, óæå ãîâîðèò î íåîáõîäèìîñòè òàêèõ èçìåíåíèé. - À ðåôîðìèðîâàíèå, óãðîçà ïîòåðè êàðäèîëîãèè? - Ñêàæó ÷åñòíî, îá ýòîì ÿ âïåðâûå óçíàëà èç âàøåé ïóáëèêàöèè. Íà äàííûé ìîìåíò, êàðäèîëîãèÿ ôóíêöèîíèðóåò íà ïîëíóþ íàãðóçêó. ×åðåç íåå çà ãîä íà 40 êîéêàõ ïðîøëè 1166 áîëüíûõ.  2010 áûëî ïðîëå÷åíî 90 îñòðûõ èíôàðêòîâ. Ìû îáñëóæèâàåì íàñåëåíèå è ãîðîäà, è ðàéîíà. Î êàêèì çàêðûòèè ìîæåò èäòè ðå÷ü? Òåì áîëåå, ÷òî îòäåëåíèå îòðåìîíòèðîâàíî, îñíàùåíî íîâûì îáîðóäîâàíèåì. Äà è ïðèíÿòèå Çàêîíà î ðåôîðìèðîâàíèè çäðàâîîõðàíåíèÿ ïîêà îòêëàäûâàåòñÿ. Êîíå÷íî, êàðäèîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå íå áóäåò â êàæäîì ãîðîäå, êàê, íàïðèìåð, ó íàñ îòñóòñòâóåò îíêîîòäåëåíèå. Íî óâåðåíà, ÷òî ìåäèêè è ãîðîäñêèå âëàñòè áóäóò îòñòàèâàòü íàøå êàðäèîîòäåëåíèå, âåäü â íåãî âëîæåíî ñòîëüêî ñèë è ýíåðãèè. Ñåãîäíÿ äàæå íå ñïåöèàëèñòàì èçâåñòíî, ÷òî íà ïåðâîì ìåñòå ñòîèò ñìåðòíîñòü îò ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé. Èíôàðêò ìîëîäååò — êàê åãî îñòàíîâèòü?

- Íå ìîãó íå ñïðîñèòü î çàïóñòåíèè, êîòîðîå ñåé÷àñ ìû âèäèì íà ìåñòå ÷àñòè âûðóáëåííîãî áîëüíè÷íîãî ïàðêà. - Êîãäà òàì áûë ïàðê, òî ñîòðóäíèêè íà ñóááîòíèêàõ ïîääåðæèâàëè ÷èñòîòó è ïîðÿäîê. Òåïåðü æå, ýòî ôîðìàëüíî íå íàøà òåððèòîðèÿ. Ó÷àñòîê çàðàñòàåò, òàì ñâàëêà ìóñîðà, áåãàþò ñîáàêè. À ëåòîì âñå ñòðàäàþò îò ïûëè è æàðêîãî ñîëíöà. Õîòåëîñü áû âñå æå ïîáûñòðåå ðåøèòü âîïðîñ ïðèâåäåíèÿ â ïîðÿäîê ýòîãî ìåñòà. - Êàêîâû ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ Âàøåé áîëüíèöû? - Óæå îïëà÷åíî ïðèîáðåòåíèå êèñëîðîäíîãî êîíöåíòðàòîðà äëÿ ïóëüìîíîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ. Áëàãîäàðÿ åìó ìû ñìîæåì äàâàòü áîëüíûì äûøàòü îáîãàùåííûì êèñëîðîäîì áåç èñïîëüçîâàíèÿ îïàñíûõ ãàçîâûõ áàëëîíîâ. Åùå ãîðîäñêèå âëàñòè âûäåëèëè äåíüãè íà ïðèîáðåòåíèÿ ïóëüñîêñèìåòðà äëÿ îöåíêè òÿæåñòè ñîñòîÿíèÿ áîëüíîãî.  ïëàíàõ íà ýòîò ãîä ïðèîáðåòåíèå íîâîãî ðåíòãåí-àïïàðàòà äëÿ áîëüíèöû. Âåäü íàñòîÿùèé ðàáîòàåò óæå 26 ëåò.  çàêëþ÷åíèå ìíå áû õîòåëîñü ïîæåëàòü âñåì êîíñòàíòèíîâöàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, íó à ìû ïðèëîæèì äëÿ ýòîãî âñå óñèëèÿ. Áåñåäîâàë Â.ÁÅÐÅÇÈÍ.

Ãëàñ íàðîäà

«Â ÐÄÖ äàæå íà ïðèåì ê âðà÷ó áåñïëàòíî íå çàïèñûâàþò!» Ïîñëå ïóáëèêàöèè â ïðîøëîì íîìåðå ìàòåðèàëà «ÐÄÖ ñòðîèò íîâóþ áîëüíèöó» ìû ïîëó÷èëè ïèñüìî, íàïðàâëåííîå â àäðåñ ãîðîäñêîãî ãîëîâû Ñ.Äàâûäîâà, ñ æàëîáîé íà íåäîñòóïíîñòü óñëóã ýòîãî ìåäó÷åðåæäåíèÿ. Âîò ÷òî ïèøåò â íåì íàøà ÷èòàòåëüíèöà: ß, êîðåííàÿ æèòåëüíèöà Êîíñòàíòèíîâêè, ïðåêðàñíî ïîìíþ, êàê ñòðîèëñÿ ðåàáèëèòàöèîííî-äèàãíîñòè÷åñêèé öåíòð â íàøåì ãîðîäå. Ñêîëüêî ïèñàëîñü â ãàçåòàõ, ÷òî ÐÄÖ áóäåò ðåàëü-

íîé âîçìîæíîñòüþ äëÿ îçäîðîâëåíèÿ íå òîëüêî ëèêâèäàòîðîâ àâàðèè â ×åðíîáûëå, íî è âñåõ êîíñòàíòèíîâöåâ, ïîòîìó ÷òî îáîðóäîâàíèå óñòàíîâÿò ñàìîå ñîâðåìåííîå, ïåðñîíàë íàáåðóò ñàìûé êâàëèôèöèðîâàííûé, äîñòóï áóäåò ñàìûì ñâîáîäíûì. È ïðàâäà, ñî âðåìåíåì ÐÄÖ ñòàë îäíîé èç âèçèòíûõ êàðòî÷åê Êîíñòàíòèíîâêè. Ãîâîðÿò, íà÷àòî ïðè íåì ñòðîèòåëüñòâî åùå è ñòàöèîíàðà! Ó ìåíÿ ðåçêî ïîøàòíóëîñü çäîðîâüå, è ÿ, ñ íà-

äåæäîé íà îáñëåäîâàíèå, îáðàòèëàñü çà ïîìîùüþ â ÐÄÖ. È ÷òî æå? Áåñïëàòíî ìåíÿ äàæå íå çàïèñàëè íà ïðèåì ê âðà÷ó!!! Õîòåëîñü áû óçíàòü, èìååò ëè ïðàâî ãëàââðà÷ ÐÄÖ Î.À. Ïàí÷åíêî â áîëüíèöå, ïîñòðîåííîé, îáîðóäîâàííîé è ñîäåðæàùåéñÿ çà ñ÷åò áþäæåòà, áðàòü äåíüãè çà ïðèåì áîëüíûõ? Èëè ÐÄÖ — åãî ëè÷íàÿ êëèíèêà òåïåðü? Ìîæåò, îí åå ïðèâàòèçèðîâàë? Ãîâîðÿò, ïî âåëè÷èþ ïîñòóïêîâ ìîæíî ñóäèòü î âåëè÷èè äóøè ÷åëî-

âåêà. Êàêèìè çàêîíàìè ðåãóëèðóþòñÿ ïîñòóïêè Ïàí÷åíêî? Ìíîãèõ æèòåëåé íàøåãî ãîðîäà èíòåðåñóåò âîïðîñ — ìîæåì ëè ìû îáñëåäîâàòüñÿ è ëå÷èòüñÿ â ÐÄÖ? Ñ óâàæåíèåì, Ñòðåëüíèêîâà Ò.Ê., óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ. Îò ðåäàêöèè. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî ðóêîâîäèòåëü ÐÄÖ, ïðîôåññîð Î.Ïàí÷åíêî, ïðîëüåò ñâåò íà âîïðîñû, ïîäíÿòûå íàøåé ÷èòàòåëüíèöåé.


4

¹ 7 (1049) 16 ôåâðàëÿ 2011 ã.

Ãëàñ íàðîäà

ÏÐÎÂÈÍÖÈß

×åëîâåê è Çàêîí Æèëüå ìîå

Îñòàíîâèëñÿ ëèôò, îñòàíîâèëîñü ñåðäöå 5 ôåâðàëÿ 2011 ã. â íàøåì 2-ì ïîäúåçäå ïî á. Êîñìîíàâòîâ, 7 áûë îòêëþ÷åí ëèôò. Çäåñü ïðîæèâàåò î÷åíü ìíîãî ëþäåé ïåíñèîííîãî âîçðàñòà, áîëüíûõ ñåðäöåì è ïîâûøåííûì äàâëåíèåì. È âîò òàêîé ñëó÷àé.  ýòîò äåíü ñ óòðà ëèôò ðàáîòàë. Ïåíñèîíåð, ïðîæèâàþùèé â êâàðòèðå ¹ 67 íà 8-ì ýòàæå, ñïóñòèëñÿ íà ëèôòå, ÷òîáû êóïèòü â ìàãàçèíå ïðîäóêòîâ. Îí ïðîæèâàë îäèí, ó íåãî áûëî áîëüíîå ñåðäöå. Êîãäà âåðíóëñÿ, ëèôò îêàçàëñÿ îòêëþ÷åí. Êàê âûÿñíèëîñü — íàäîëãî, áåç îáúÿâëåíèÿ è îïîâåùåíèÿ æèëüöîâ. Ïðèøëîñü ïåøêîì ïðîéòè âñå 8 ýòàæåé. Ïðèäÿ äîìîé, îí, âåðîÿòíî, ëåã â ïîñòåëü, è óìåð. Ìû, åãî ñîñåäè, äâà äíÿ çâîíèëè è áèëè ê íåìó â äâåðü, íî íèêòî íå îòçûâàëñÿ. Òîãäà âûáèëè äâåðü è îêàçàëîñü, ÷òî îí ìåðòâ è óæå áûë â ïëîõîì âèäå. Âñå æåíùèíû è æèëüöû âñòðåâîæåíû. Ïîçâîíèëè â ëèôòåðíóþ, íàì ñîîáùèëè, ÷òî ëèôò âûêëþ÷åí íåèçâåñòíî íà êàêîé ïåðèîä. ×òî, áóäåì îæèäàòü, êîãäà óìðóò îñòàëüíûå ïåíñèîíåðû? Êîìó îò ýòîãî ëåã÷å? Æèëüöû äîìà, âñåãî 24 ïîäïèñè. Îò ðåäàêöèè: Ìû îáðàòèëèñü çà ðàçúÿñíåíèÿìè â ÆÝÊ, îòòóäà íàñ ïîñëàëè â ëèôòîâîå õîçÿéñòâî. Òàì îòâåòèëè, ÷òî íèêàêèå îáúÿâëåíèÿ îá îñòàíîâêå ëèôòà âûâåøèâàòü íå îáÿçàíû, ò.ê. ÿâëÿþòñÿ òîëüêî îáñëóæèâàþùåé îðãàíèçàöèåé.  îáùåì, íèêòî íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü íå âçÿë. Äàííûé ïðèìåð íàïëåâàòåëüñêîãî îòíîøåíèÿ êîììóíàëüíûõ ñëóæá ê æèëüöàì åùå ðàç ïîäòâåðæäàåò ïðèíöèï, ÷òî ìîíîïîëèñò íèêîãäà íå áóäåò çàáîòèòüñÿ î ñâîåì àâòîðèòåòå, äóìàòü î ëþäÿõ. Ìàëî ëè êîìó ñòàëî îò ÷åãî-òî ïëîõî, èëè äàæå êòî-òî óìåð? Âñå ðàâíî íàðîä íèêóäà íå äåíåòñÿ, ïðèäåò «íà êîëåíÿõ» â ýòîò ÆÝÊ. Âî ìíîãèõ ãîðîäàõ âëàñòè óæå ñòàëè ñîçäàâàòü êîíêóðåíòíóþ ñðåäó â êîììóíàëüíîé ñôåðå. Îäíàêî, ñóäÿ ïî âñåìó, äî íàñ ýòî äîéäåò åùå íå ñêîðî. À ïîêà ëþäè óìèðàþò îò áåññåðäå÷èÿ è ðàâíîäóøèÿ. Ïðè÷åì, â ýòîì äîìå ýòî óæå âòîðîé ñëó÷àé.  2006 ãîäó çäåñü æå, íà Êîñìîíàâòîâ, 7 áûë óáèò òîêîì ÷åëîâåê, êîòîðûé ñïóñòèëñÿ â çàïîëíåííûé âîäîé ïîäâàë. Òîãäà òîæå ãîâîðèëè î òîì, ÷òî ÆÝÊ íå âûïîëíèë ñâîè ôóíêöèè, íå ïîâåñèë ó âõîäà â ïîäâàë íàäïèñè «Âõîä âîñïðåùåí». Ïðèâåäåì ñëîâà äî÷åðè ïîãèáøåãî â ïîäâàëå ìóæ÷èíû, êîòîðûå è ñåé÷àñ çâó÷àò àêòóàëüíî: “Ìû âíèìàòåëüíî èçó÷èëè, ÷òî âõîäèò â îáÿçàííîñòè ÆÝÊîâ. Ïðàêòè÷åñêè íè îäèí ïóíêò íå âûïîëíÿåòñÿ. Ïîñëå ñëó÷èâøåãîñÿ ê íàì ïðèåõàë çàì. ìýðà è, ïîñìîòðåâ íà îãîëåííûå ïðîâîäà, ñêàçàë, ÷òî òàêîå åñòü â ëþáîì äîìå. Çà ÷òî æå ìû äåíüãè ïëàòèì?”...

Ãîðãàç ÷èñòèò ñâîè ðÿäû

Ìû ïðîäîëæàåì îòñëåæèâàòü «îïåðàöèþ» Ãîðãàçà ïîä êîäîâûì íàçâàíèåì «ÏÒλ - ïëàíîâî-òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå. Íà ïðîøëîé íåäåëå ïðîâåðêà êîñíóëàñü äîìà ¹390.  îäîé èç êâàðòèð, ãäå ïðîæèâàåò 75-òèëåòíÿÿ áàáóøêà, áðèãàäà ñëåñàðåé íàïðàâèëà åå â ÓÃà äëÿ óïëàòû 173 ãðèâíû çà îôîðìëåíèå äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå ãàçîâîé êîëîíêè. Íà ñëåäóþùèé äåíü â êâàðòèðó æåíùèíû ïðèøåë ìîëîäîé ñëåñàðü è ïîòðåáîâàë ñ ïîòðåáèòåëÿ 70 ãðèâåí, ÿêîáû, çà ðàáîòó. Ïîëó÷èâ ýòè äåíüãè, äà åùå ïîõâàëèâøèñü, ÷òî ñî âñåõ áåðóò ïî 100, à çäåñü ïðîñòî âîøëè â ïîëîæåíèå, ñëåñàðü óøåë. Ïîñëå åãî óõîäà, áàáóøêà, íå äîëãî äóìàÿ, ïîçâîíèëà â Ãîðãàç è ñïðîñèëà — ïðàâèëüíî ëè ñ íåå áûëè âçÿòû ýòè äåíüãè. Íà ÷òî ïîëó÷èëà îòâåò, ÷òî 70 ãðèâåí áûëè âçÿòû íåçàêîííî, è ñåãîäíÿ æå ýòè äåíüãè åé âåðíóò. È äåéñòâèòåëüíî ÷åðåç ÷àñ, ïðèøåë, âçÿâøèé äåíüãè ñëåñàðü, è, â ãðóáîé ôîðìå, øâûðíóë äåíüãè æåíùèíå. Äà åùå è ñ óãðîçàìè: «Â ñëåäóþùèé ðàç ïðèäó — âîîáùå ãàç îòðåæó!». Ïîñëå óõîäà ìîëîäîãî íàãëåöà æåíùèíà ðàçâîëíîâàëàñü, åé ñòàëî ïëîõî, ðîäñòâåííèêè âûçâàëè ñêîðóþ ïîìîùü è åå îòâåçëè â áîëüíèöó ñ ïðèñòóïîì ãèïåðòîíèè. ßñíîå äåëî, ÷òî ðîäñòâåííèêè ïîçâîíèëè ðóêîâîäñòâó Ãîðãàçà è ïîæàëîâàëèñü íà ðàçáóøåâàâøåãîñÿ ãàçîâùèêà è â îòâåò ïîëó÷èëè îáåùàíèå ðàçîáðàòüñÿ. Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ, èì ïîçâîíèëè è ñêàçàëè, ÷òî ýòîò ñëåñàðü óæå óâîëåí. Ìû òàêæå ñâÿçàëèñü ñ ìàñòåðîì Ãîðãàçà À.Çàõàðîâûì, è îí ïîäòâåðäèë, ÷òî îò ýòîãî ñëåñàðÿ è âïðàâäó èçáàâèëèñü. Ðóêîâîäñòâî Ãîðãàçà ïîñòóïèëî ñïðàâåäëèâî è îïåðàòèâíî, ÷òî äàåò íàäåæäó ãîðîæàíàì — êàæäûé èõ ñèãíàë ãàçîâùèêàì áóäåò óñëûøàí. Â.Áåðåçèí. Íà ôîòî: áðèãàäà Ãîðãàçà â ðàçãàð ÏÒÎ.

Кто «крышует» наши крыши? Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 1

Êòî òàêîé Ãåíà è êòî çà íèì ñòîèò? Æèâó ÿ â ïÿòèýòàæêå ïî óëèöå Îêòÿáðüñêîé. Çà ïîñëåäíèå òðè ìåñÿöà íàø äîì áóêâàëüíî îáðîñ «ïàóòèíîé» êàáåëüíûõ ïðîâîäîâ. Ìû äîëãî íå ìîãëè îïðåäåëèòü, ÷òî çà íàïàñòü òàêàÿ, èáî ïîíèìàåì, ÷òî â çèìíåå âðåìÿ ïîäîáíûå ðàáîòû íà êðûøàõ íå ïðîâîäÿòñÿ — âî-ïåðâûõ, ñêîëüçêî, à âî-âòîðûõ, êðîâåëüíîå ïîêðûòèå ëåãêî ëîïàåòñÿ è ïðèõîäèò â íåãîäíîñòü. Ìîíòàæíèêîâ çàñòóêàòü íà ãîðÿ÷åì íå óäàâàëîñü, òàê êàê ðàáîòàëè îíè êàêòî ñòðàííî — â âûõîäíûå, à ïî áóäíÿì — â âå÷åðíåå âðåìÿ, êîãäà ïîæàëîâàòüñÿ íåêóäà. Ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò ÿ ëè÷íî çàêðûâàë íà çàìîê ÷åðäà÷íîå ïîìåùåíèå â ñâîåì ïîäúåçäå. Âñå çíàëè: îäèí êëþ÷ — ó ìåíÿ, îäèí — â ÆÝÊå. Ïî ìåðå íàðàùèâàíèÿ êàáåëüíîé «ïàóòèíû» çàìêè íà÷àëè ñïèëèâàòüñÿ. ß ïîêóïàë íîâûå, âåøàë èõ, íåñ êëþ÷è â ÆÝÊ ¹1... ×åðåç íåäåëþ, ìàêñèìóì, ìåñÿö, - çàìîê ñðåçàëñÿ «áîëãàðêîé» ñíîâà, à íà ÷åðäàêå ïîÿâëÿëèñü íîâûå ïðîâîäà...  îäèí èç âå÷åðîâ, ïðèäÿ äîìîé, ÿ óâèäåë, - áà, çíàêîìûå âñå ëèöà: íà ïÿòîì ýòàæå ïðÿìî íà äûìîõîäíîì êàíàëå òðîå ìóæèêîâ ïîä ðóêîâîäñòâîì íåêîåãî Ãåíû, èçâåñòíîãî êàê õîçÿèí ìåñòíîãî êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ, óñòàíàâëèâàëè «øêàôíîå óñòðîéñòâî» è ñâåðõó, ñ êðûøè, ïîäâîäèëè ê íåìó êàáåëè.  îòâåò íà ïîïûòêó ïðèçâàòü èõ ê ïîðÿäêó, îíè ïîñëàëè ìåíÿ íà òðè áóêâû è ñêàçàëè, ÷òî âñå ñîãëàñîâàòåëüíûå äîêóìåíòû ó íèõ åñòü. Çà ïîäòâåðæäåíèåì èíôîðìàöèÿ ÿ îáðàòèëñÿ ê ãîðîäñêîìó ãîëîâå. Åãî çàìåñòèòåëü ïî êîììóíàëêå Â.Âàñèëåíêî îòêðûë ìíå ãëàçà, ñîîáùèâ, ÷òî îôèöèàëüíî â íàøåì äîìå ðàçðåøåíî òÿíóòü ñåòè òîëüêî ôèðìå «Áèëàéí». Âñåõ îñòàëüíûõ íàì ïîñîâåòîâàëè «ãíàòü â øåþ» - ôîòîãðàôèðîâàòü, «ñäàâàòü» â ìèëèöèþ, ïðîòîêîëèðîâàòü è ïð. Âûõîäèò, Ãåíà, ìÿãêî ãîâîðÿ, ñîâðàë!

Òàê êòî îí òàêîé è êòî çà íèì ñòîèò? Èç îáùåíèÿ ñ åãî áûâøèìè ðàáî÷èìè, êîòîðûå óøëè (ïîñêîëüêó íå õîòåëè ðàáîòàòü çà êîïåéêè è áåç îôèöèàëüíîé ðåãèñòðàöèè) ÿ ïîíÿë, ÷òî ýòîò ÷åëîâåê äàëåêî íå ïðîñò: «Ãåíà ïîêàçûâàë â îò÷åòàõ, ÷òî ê åãî êàáåëüíîìó òåëåâèäåíèþ

ïîäêëþ÷åíî 300-400 ÷åëîâåê. Íà ñàìîì æå äåëå àáîíåíòîâ áûëî îêîëî 3-õ òûñÿ÷, è êàæäûé èç íèõ ïëàòèë Ãåíå ïî 25 ãðèâåí â ìåñÿö. Âñå äåíüãè, áåç êàêèõ-ëèáî êâèòàíöèé, øëè ÷åðíûì íàëîì: ìû õîäèëè ïî ëþäÿì è ñîáèðàëè îïëàòó.  ìåñÿö âûõîäèëî äî 75 òûñÿ÷ è áîëåå.  ãîä - äî ìèëëèîíà ãðèâåí. À ïëàòèë îí âñåãäà òîëüêî åäèíûé íàëîã. Òå àíòåííû, êîòîðûå áûëè óñòàíîâëåíû ÆÝÊîì è ëþäüìè, ïðèêàçûâàë «ëîìàòü», ëèáî ïðîêàëûâàòü èãëîé èäóùèå îò àíòåíí êàáåëÿ, ïîñëå ÷åãî ïðîñìîòð êàíàëîâ ñòàíîâèëñÿ ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíûì — êà÷åñòâà, ïîíèìàåòå, íèêàêîãî. Äàáû èçáåæàòü ïðîáëåì ñ ÆÝÊîì, òîãäàøíåìó íà÷àëüíèêó, ãîñïîäèíó Í. ýòîò äåÿòåëü ïðîâåë êàáåëüíîå â êàæäóþ êîìíàòó, áåç âñòóïèòåëüíîãî âçíîñà è àáîíïëàòû». Âåðîÿòíî, íèêòî çà Ãåíîé íå ñòîÿë, ïðîñòî îí óìåëî ïîëüçîâàëñÿ ÷åëîâå÷åñêîé æàäíîñòüþ è çà «õàëÿâíîå ñ÷àñòüå» ñìîòðåòü áåñïëàòíî 60 êàíàëîâ êàáåëüíîãî Ò ó íåãî áûë ñâîáîäíûé äîñòóï ê ëþáîé êðûøå Ïðàâîáåðåæüÿ.

Êàê íà ýòî ñìîòðåëà ìèëèöèÿ? ß íå çíàþ, ñêîëüêî ðàç è êòî íà íåãî îáðàùàëñÿ â ìèëèöèþ. Ìîãó ðàññêàçàòü òîëüêî ñëó÷àé, êîòîðûé ïðîèçîøåë ëè÷íî ó ìåíÿ. Ïðèìåðíî ãîä íàçàä ñëó÷èëîñü ñëåäóþùåå: Ãåíà ïîçâîíèë â ìîþ äâåðü è ïîòðåáîâàë êëþ÷è îò ÷åðäàêà. ß ñêàçàë: «Áåç ìàñòåðà ÆÝÊà è ñîãëàñîâàíèÿ ñ íà÷àëüíèêîì ÿ ÷åðäàê òåáå íå îòêðîþ». Íà ÷òî îí î÷åíü îñåð÷àë, âñïûëèë, çàøåë êî ìíå â êâàðòèðó ñ ìîíòèðîâêîé è óäàðèë åþ ïî ðóêå. ß âûçâàë ìèëèöèþ, îíà ïðèåõàëà áûñòðî, âçÿëà ó âñåõ îáúÿñíåíèÿ, ðåêîìåíäîâàëà ñíÿòü ïîáîè è, âðîäå áû, ïî ñòàòüå «õóëèãàíñòâî» ïðîòèâ Ãåíû âîçáóäèëè óãîëîâíîå äåëî. Ìåñÿö ÿ áûë íà áîëüíè÷íîì, ïîòîì åùå ïðîøëî âðåìÿ, íèêòî èç ïðàâîîõðàíèòåëåé ìåíÿ íå òðåâîæèë. Òîãäà ÿ ñíîâà îáðàòèëñÿ â ãîðîòäåë, íà÷àëüíèê êóäà-òî ñïåøèë, ïðèíÿë ìåíÿ â êîðèäîðå, ñêàçàë, ÷òî ðàçáåðåòñÿ... È òîëüêî ïîîîáùàâøèñü ñ áûâøèìè ðàáî÷èìè Ãåíû, ÿ ïîíÿë, ÷òî íèêòî ðàçáèðàòüñÿ, ñêîðåå âñåãî, íå áóäåò. Òàê êàê áåñïëàòíîå êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå óæå ïðîâåëè è â ãîðîòäåë! Ïîýòîìó ìèëèöèÿ, ÿ äóìàþ, ñìîòðèò íå çà Ãåíèíûìè ïîõîæäåíèÿìè, à êàáåëüíîå Ò 24 ÷àñà â ñóòêè. È ýòî èì, âèäíî, ãîðàçäî èíòåðåñíåå...

Ýòè ïðîâîäà ïðèîáùàþò ìèëèöèþ ê «êàáåëüíîé öèâèëèçàöèè»?

Çàìîê «öèâèëèçàöèè» íå ïîìåõà. Ñïèëåííûå èçäåëèÿ èç êîëëåêöèè àâòîðà.

Õîçÿèí êðûø è ÷òî îí èìååò Âîîáùå-òî, áîã åé, ìèëèöèè, ñóäüÿ. Âåäü äîëæåí æå áûòü ó êðûøè õîçÿèí — à õîðîøèé õîçÿèí ëþáèò õîðîøóþ êðûøó. È â ïîìîùè ìèëèöèè îí íå íóæäàåòñÿ, âñå âîïðîñû ðåøàåò ñàì. Íàøåãî õîçÿèíà êðûø íà ñåãîäíÿøíèé äåíü çîâóò Ñåðãåé Âàëåíòèíîâè÷ Ãîíòàðåíêî, äîëæíîñòü åãî — íà÷àëüíèê ÊÏ «ÑÅÇ», áàëàíñîäåðæàòåëü ãîðîäñêîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ãîâîðÿ þðèäè÷åñêèì ÿçûêîì. Ìû íå çíàåì, ÿâëÿåòñÿ ëè Ñ.Â. ïîêëîííèêîì êàáåëüíîãî ÒÂ, íî ñî ñòðàíèö «Ïðîâèíöèè» ãäå-òî ãîä íàçàä îí ãîâîðèë, ÷òî çà àðåíäó âñåõ êîíñòàíòèíîâñêèõ êðûø åãî ãëàâíàÿ «êðûøà», ñ åäèíñòâåííîãî ïîêà ëåãàëüíîãî ïðîâàéäåðà (Áèëàéíà) çàïðîñèëà àæ 3 òûñÿ÷è ãðèâåí ñ 30òè äîìîâ â ìåñÿö! Íó, à ñ «ìåëêîòû», òèïà Ãåíû, ÷òî âîçüìåøü? Âèäàòü, çà «ñïàñèáî» ÑÅÇ äàë çåëåíûé êîðèäîð òåõíè÷åñêîìó ïðîãðåññó â ãîðîäå. È çàõðóñòåë ðàçäàâëåííûé øèôåð è ìåðçëûé ðóáåðîèä ïîä íîãàìè «ñòàðàòåëåé», ðàäûõ çà ïîëòèííèê â äåíü áèòü, ñâåðëèòü âñå, ÷òî ïîòðåáóåòñÿ. Âåäü «êðûøà» äàëà äîáðî...

Ïîñòàâÿò ëè õîçÿèíà íà ìåñòî? Èíòåðåñíî, ñêîëüêî ñòîèò ïî íûíåøíèì «ñìåøíûì» öåíàì ðåìîíò êðûøè ïÿòèýòàæêè, íó, õîòÿ áû «ëàòêàìè»? Ìíå, íàïðèìåð, äîâåëîñü ñàìîìó äåëàòü ðåìîíò íàä ñâîåé êâàðòèðîé, òàê îí îáîøåëñÿ ìíå â 3,5 òûñÿ÷è, òîëüêî îäèí ìàòåðèàë, òðè ãîäà íàçàä. Ñåé÷àñ, âåðîÿòíî, ìàòåðèàëû ïîäíÿëèñü â öåíå ìèíèìóì ðàçà â òðè. Åñòü ëè òàêèå äåíüãè ó áàëàíñîäåðæàòåëÿ? Íåò. Îêàçûâàåòñÿ, îí «ðóáèòü» ñ àðåíäàòîðîâ (ïîðòÿùèõ åãî ìàéíî) ñî-

ëèäíûõ äåíåã íå óìååò. Çàðïëàòà ó íåãî, êàê îí æàëóåòñÿ, ÷óòü áîëüøå ìèíèìàëêè... Êîðî÷å, ÷åëîâåê åëå ñâîäèò êîíöû ñ êîíöàìè. Íåäîñòàòîê äåíåã Ñ.Â. ìîã áû ïðè æåëàíèè ñ ëèõâîé êîìïåíñèðîâàòü ýëåìåíòàðíûì êîíòðîëåì çà äåéñòâèÿìè ìîíòåðîâ, ïðîêëàäûâàþùèõ êàáåëÿ öèâèëèçàöèè â íàøè äîìà. Ýòî æå, êñòàòè, ïðåäóñìàòðèâàåò è òèïîâûé äîãîâîð àðåíäû. Íî íå êîìïåíñèðîâàë. À æàëü...

Êòî îïëàòèò õóäîæåñòâà?  áþäæåòå ãîðîäñêîì, êàê èçâåñòíî, ëèøíèõ äåíåã íåò, òåì áîëåå, äëÿ êàáåëüùèêîâ. Âûõîäèò, êðàéíèìè áóäåì ìû ñ âàìè - æèëüöû. Ïîòîìó ÷òî ìîæíî äîëãî æèòü ñ «êðûøåé», âåäóùåé ñåáÿ áåçðàçëè÷íî è áåçîòâåòñòâåííî, à âîò ñ äûðÿâîé êðûøåé íå ïðîæèâåøü... Òàê ÷òî, ïîêà îáîè íå ïðîñîõëè è ïðîâîäêà åùå êîðîòèò, âû âñå æå êóïèòå ñàìóþ äåøåâóþ êîïèëêó è íà÷èíàéòå ñîáèðàòü äåíüãè íà êðûøó. À çàîäíî çàäóìàéòåñü, ïîäõîäèò ëè âàì òàêàÿ öåíà çà êàáåëüíûé Èíòåðíåò è òåëåâèäåíèå?

Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ðîäèíà... À â çàêëþ÷åíèå ÿ ïðåäëàãàþ âàì îòâåòèòü íà ìèíè-òåñò «Êòî âèíîâàò, ÷òî ó íàñ òå÷åò êðûøà?» Âàðèàíòû îòâåòîâ: - øåëüìà Þëüêà; - «îðàíæåâûé» Þùåíêî; - ðåãèîíàë ßíóêîâè÷; - ãóáåðíàòîð Áëèçíþê; - ìýð Äàâûäîâ; - ÑÅÇ, Ãîíòàðåíêî; - êàáåëüùèê Ãåíà; - ìû ñàìè; - íàø áåñïîêîéíûé ñîñåä Âàñÿ Ïóïêèí. Áåñïîêîéíûé æèòåëü óëèöû Îêòÿáðüñêîé Àíàòîëèé ÑÅÐÛÕ.


12

¹ 7 (1050) 16 ôåâðàëÿ 2011 ã.

Ñïîðòïëîùàäêà

Ó äåâóøåê ïåðâûå ìåñòà â òðîéíîì ïðûæêå è ïðûæêàõ â äëèíó çàíÿëà Àíàñòàñèÿ Âîëêîâà, è â òîëêàíèè ÿäðà — Àííà Íåëåïà. Ïðèçåðàìè ñòàëè: âòîðûå ìåñòà çàíÿëè â òðîéíîì ïðûæêå Ñîôèÿ Ìåäâåäåâà è â ïðûæêàõ â âûñîòó Þëèÿ Ãíåâíàÿ; III ìåñòî â áåãå íà 300 ì ó Âåðîíèêè ×èí÷èê. Ó ïàðíåé ÷åìïèîíàìè ñòàëè Àëåêñåé Êàëþæíûé â òðîéíîì ïðûæêå, Äìèòðèé Áàëî â òîëêàíèè ÿäðà è Êèðèëë Çàõàðîâ â áåãå íà 600 ì, êîòîðûé òàêæå çàíÿë äâà òðåòüèõ ìåñòà â òîëêàíèè ÿäðà è áåãå íà 300 ì. Ïðèçåðàìè ñòàëè: II ìåñòî â áåãå íà 300 ì è III ìåñòî íà 60 ì çàíÿë Âëàä Âåëè÷êî; Åâãåíèé Áàëî â òîëêàíèè ÿäðà ñòàë ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì. Âòîðûå ìåñòà â ïðûæêàõ â âûñîòó çàíÿëè Àíäðåé ßðåìîâ è Àëåêñàíäð Øåâöîâ, ó êîòîðîãî â àêòèâå òàêæå è II ìåñòî â òðîéíîì ïðûæêå. Òðåòüè ìåñòà ó Ãëåáà

ÏÐÎÂÈÍÖÈß

Ïåíñèîííàÿ ðåôîðìà

Ïåðâåíñòâî, êàê îäèí èç ýòàïîâ ïîäãîòîâêè 12-13 ôåâðàëÿ â Êîíñòàíòèíîâñêîì ÄÞÑØ ïðîøëî ïåðâåíñòâî ÎáëÓÎ ïî ëåãêîé àòëåòèêå.  ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 15 êîìàíä ïðàêòè÷åñêè èç âñåõ ãîðîäîâ Äîíåöêîé îáëàñòè, êîòîðûå ïðèåõàëè, íåñìîòðÿ íà ñíåæíóþ ïîãîäó. Óäà÷íî âûñòóïèëè íàøè ëåãêîàòëåòû â ðàâíîé áîðüáå ñ ñèëüíåéøèìè àòëåòàìè Äîíåöêà.

Ñîöèàëüíûé êëèìàò

Áóëãàêîâà â áåãå íà 1000 ì, Ñåðãåÿ Æóðàâëåâà â áåãå íà 60 ì ñ áàðüåðàìè è Êîíñòàíòèíà ßí÷óêà â ïðûæêàõ â äëèíó. Ðåçóëüòàòû ïåðâåíñòâà, à òàêæå çàäà÷è íà íîâûé ñåçîí äëÿ íàøèõ ëåãêîàòëåòîâ Êîíñòàíòèíîâñêîé ÄÞÑØ ïðîêîììåíòèðîâàë ñòàðøèé òðåíåð ïî ëåãêîé àòëåòèêå Ñ.Þ. Àñîñêîâ: - Äëÿ âñåõ òåõ, êòî çàíÿë ïåðâûå è ïðèçîâûå ìåñòà, ýòî áûë ýòàï ïîäãîòîâêè ê ñîðåâíîâàíèÿì áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ. Ýòî îäèí èç ïåðâûõ ñòàðòîâ çèìîé ïîñëå ïîäãîòîâêè. Âñå ñåé÷àñ ñèäÿò íà îáúåìàõ, êîíêðåòíî íå áåãàþò, íå òîëêàþò, íå ìåòàþò, ãîòîâÿòñÿ ê ãëàâíûì ñòàðòàì, êîòîðûå ïðîéäóò â àïðåëå è â ìàå. Âîò â àïðåëå ó ìåòàòåëåé áóäåò ïåðâåíñòâî îáëàñòè, â ìàå ïðîéäåò ãëàâíîå ñîðåâíîâàíèå ãîäà äëÿ ðåáÿò 1996-97 ã.ð. - «Ñïàðòàêèàäà øêîëüíèêà». À áîëåå ñòàðøèå ãîòîâÿòñÿ ïîêàçàòü õîðîøèå ðåçóëüòàòû íà ×åìïèîíàòå îáëàñòè, êîòîðûé ïðîéäåò â êîíöå ìàÿ. Ó íàñ ñåé÷àñ ìíîãî ðåáÿò ïî áîëåçíè íå ñìîãëè âûñòóïèòü, êîòîðûå ìîãëè áûòü, êàê ìèíèìóì, â ïðèçåðàõ, òàêèå, êàê Ñàâ÷åíêî, Îëèíåö. Íî ìû ïåðâûé ýòàï ïðîøëè, è áóäåì ãîòîâèòüñÿ äàëüøå. À.ÂÎËÎÙÓÊ.

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих Í è÷òî íå äåëàåò ñòàðîñòü ñòîëü ãðóñòíîé, êàê ñìåøíàÿ ïåíñèÿ. Ñëîâà ñîâåòñêîãî ïèñàòåëÿ Ëåîíèäà Ñóõîðóêîâà ñ íàèáîëüøåé òî÷íîñòüþ õàðàêòåðèçóþò ðÿäîâîãî óêðàèíñêîãî ïåíñèîíåðà, ïðîçÿáàþùåãî â ìàòåðèàëüíîé íóæäå âñþ îñòàâøóþñÿ æèçíü. Ìîëîäîå æå ïîêîëåíèå ïîêà òåøèò ñåáÿ íàäåæäîé, ÷òî óæ èõ-òî æäåò èíàÿ ó÷àñòü, òàê íàçûâàåìàÿ «åâðîïåéñêàÿ ñòàðîñòü» ñ ïðîãóëêàìè íà âåëîñèïåäàõ, «ñêó÷íîé» èãðîé â áðèäæ çà áîêàëîì âûäåðæàííîãî âèíà ïî âå÷åðàì è âîÿæàìè â òåïëûå ñòðàíû. Áûòü òîìó èëè íåò — çàâèñèò îò ñèòóàöèè ñ ïðîäâèæåíèåì ïåíñèîííîé ðåôîðìû. È êàê áû ìû íå âîçìóùàëèñü ðåøèòåëüíûìè äåéñòâèÿìè ïðàâèòåëüñòâà â ÷àñòè íåïîïóëÿðíûõ ìåð , àëüòåðíàòèâû ïåíñèîííîé ðåôîðìå íåò. Ó ÷åëîâåêà æå, êîãäà â åãî êâàðòèðå ñ ïîòîëêà íà÷èíàåò ñûïàòüñÿ øòóêàòóðêà èëè ïðîðâàëî òðóáó, íå âîçíèêàåò âîïðîñà, ðåìîíòèðîâàòü èëè íåò? Êàê áû åìó òÿæåëî íè áûëî â ñâÿçè ñ ôèíàíñîâûì ñîñòîÿíèåì, îí ïîíèìàåò, ÷òî äåëàòü ðåìîíò íàäî. Ïîýòîìó áåðåò ëèñò áóìàãè è ðàñïèñûâàåò ðàñõîäû ïî ìåðå ñâîèõ äîõîäîâ , íà÷èíàåò èçûñêèâàòü, íà ÷åì ìîæíî ñýêîíîìèòü è êàê ïîñëåäîâàòåëüíî ïðèéòè ê íàâåäåíèþ ïîðÿäêà â ñâîåé æèçíè. Òàê òî÷íî è â ãîñóäàðñòâå. Êàæäûé èç íàñ, õîòèì ìû ýòîãî, èëè íå õîòèì, íåîòäåëèì îò ãîñóäàðñòâà. Ìû âñå - îäíî ãîñóäàðñòâî, à çíà÷èò, ïåíñèîííóþ ðåôîðìó, êîòîðóþ è òàê óæå çàòÿíóëè, «çàèãðàëè», çàáîëòàëè, ïðîâîäèòü íåîáõîäèìî – äðóãîãî ðàçãîâîðà è áûòü íå ìîæåò. Äâå òðåòè ïåíñèîíåðîâ â Óêðàèíå ïîëó÷àþò ïåíñèè ìåíåå 1000 ãðí., à äåôèöèò Ïåíñèîííîãî ôîíäà îãðîìåí. Ýòó íåäîèìêó ïðèõîäèòñÿ êîìïåíñèðîâàòü çà ñ÷åò ãîñáþäæåòà, îòáèðàÿ ðåñóðñû ó ó÷èòåëåé è âðà÷åé, îòêàçûâàÿñü îò ãîñóäàðñòâåííûõ èíâåñòèöèé è ñîçäàíèÿ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò.

Íà èíôîðìàöèîííîì äíå ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà, ñîñòîÿâøåìñÿ íà ïðîøëîé íåäåëå, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ãàëèíà Êîæîêàðü îçâó÷èëà ãðóñòíóþ ñòàòèñòèêó.  ãîðîäå 79 òûñ. æèòåëåé, èç íèõ áîëåå 28 òûñ. ïåíñèîíåðîâ. Îôèöèàëüíî ðàáîòàþò 20 òûñ. ÷åëîâåê.  Ïåíñèîííûé ôîíä Óêðàèíû çà ïðîøëûé ãîä ïîñòóïèëî ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ 135672,86 òûñ. ãðí., à ïîòðåáíîñòü íà âûïëàòó ïåíñèé ñîñòàâèëà 381210,4 òûñ ãðí.  äåêàáðå ïðîøëîãî ãîäà áûëî ñîáðàíî íà ïåíñèè 13 ìëí. ãðí., à âûïëà÷åíî â ÿíâàðå 30 ìëí. 685 òûñ. ãðí. Èç îáùåãî ÷èñëà ïåíñèîíåðîâ îêîëî 3 òûñ. ÷åëîâåê ïîëó÷àþò ïåíñèþ íà óðîâíå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà (750 ãðí.). Äóìàþ, êîììåíòèðîâàòü íå ñòîèò, öèôðû ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáÿ. Êàê ñïðàâèòüñÿ ñ òàêîé ïðîáëåìîé? Âîïðîñ, ïðåòåíäóþùèé íà ðèòîðè÷íîñòü. Ñóðîâûå ðûíî÷íûå óñëîâèÿ, â êîòîðûõ ìû æèâåì, äîêàçûâàþò — áåç ñîáñòâåííîé çàáîòû î áóäóùåì îáåñïå÷åííàÿ ñòàðîñòü îñòàíåòñÿ íåäîñòèæèìîé ìå÷òîé. Íè â îäíîé öèâèëèçîâàííîé ñòðàíå ìèðà ïåíñèîíåðû íå æèâóò íà îäíó ãîñóäàðñòâåííóþ ïåíñèþ. Çà÷àñòóþ ýòî òðè ïåíñèè: èç ãîñóäàðñòâåííîãî Ïåíñèîííîãî ôîíäà, èç ãîñóäàðñòâåííîãî íàêîïèòåëüíîãî ôîíäà è èç ñèñòåìû íåãîñóäàðñòâåí-

íîãî ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ. Èìåííî òàêóþ ñèñòåìó è ïðåäóñìàòðèâàåò ïåíñèîííàÿ ðåôîðìà, êîòîðàÿ íà÷àëàñü â íàøåé ñòðàíå åùå â 2004 ãîäó. Ò.å. óêðàèíñêàÿ ïåíñèîííàÿ ñèñòåìà ñòàíîâèòñÿ òðåõóðîâíåâîé. Ïîýòîìó ïëàòèòü ñðàçó âî âñå ôîíäû – íàèáîëåå ïðàâèëüíî. Íåäàðîì íîâîå óêðàèíñêîå ïåíñèîííîå çàêîíîäàòåëüñòâî ïðèçíàíî ëó÷øèì â ìèðå. Ëó÷øåå îíî ïî íàáîðó ãàðàíòèé, ïðîïèñàííûõ â ïåíñèîííûõ çàêîíàõ. È îñíîâíûìè ó÷àñòíèêàìè íàêîïëåíèÿ ñðåäñòâ íà áóäóùóþ ïåíñèþ ÿâëÿþòñÿ ñóáúåêòû èìåííî íåãîñóäàðñòâåííîãî íàêîïèòåëüíîãî ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ. Ïî÷åìó íóæíà íàêîïèòåëüíàÿ ïåíñèÿ? Ïðèâåäó ïîêàçàòåëüíûé ïðèìåð.  1999 ã. â Ïîëüøå áûë ââåäåí íîâûé ïîðÿäîê íàêîïëåíèÿ ïåíñèé. Âñå ðàáîòíèêè ìîëîæå 30 ëåò ñòàëè îáÿçàíû, à ãðàæäàíå â âîçðàñòå îò 30 äî 50 ëåò (çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ) ïîëó÷èëè ïðàâî ïðèñîåäèíèòüñÿ ê íîâîé ñèñòåìå. Êàæäûé ðàáîòíèê ïîëó÷èë ïðàâî âûáèðàòü ñåáå íàêîïèòåëüíûé ïåíñèîííûé ôîíä èç ÷èñëà ëèöåíçèðîâàííûõ.  ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ âûáîðà ñî ñòîðîíû ðàáîòíèêà, ãîñóäàðñòâåííûé Ïåíñèîííûé ôîíä âûáèðàåò ôîíä ïî ñëó÷àéíîé âûáîðêå, ñ ïîñëåäóþùèì óâåäîìëåíèåì ðàáîòíèêà. Íåñìîòðÿ íà îòñóòñòâèå ïðîïàãàíäèñòñêîé êàìïàíèè (êðîìå ðåêëàìû êîíêðåòíûõ

ôîíäîâ) è ñóùåñòâîâàíèÿ ïëîõîãî îïûòà, ñâÿçàííîãî ñ ïîòåðåé ñáåðåæåíèé, ïîäîáíîãî íàøåìó, íàêîïèòåëüíîå ñòðàõîâàíèå âñå æå ñòàëî ïîïóëÿðíûì ñðåäè íàñåëåíèÿ. ×èñëî ó÷àñòíèêîâ çíà÷èòåëüíî ïðåâûñèëî îæèäàíèÿ — â 2000-2003 ãã. áîëåå 85% ðàáîòíèêîâ â âîçðàñòå 3050 ëåò, èìåâøèõ ïðàâî âûáîðà, ïðèñîåäèíèëèñü ê íàêîïèòåëüíîé ñèñòåìå (îæèäàëîñü 45-50%).  äàííûé ìîìåíò ÷èñëî ó÷àñòíèêîâ ñèñòåìû ñîñòàâëÿåò 10,5 ìëí ÷åëîâåê. Âñå íûíå ðàáîòàþùèå â Óêðàèíå ÷åðåç ïàðó-òðîéêó äåñÿòêîâ ëåò âûéäóò íà ïåíñèþ. È âîçìóòÿòñÿ, ïî÷åìó òàêèå ìèçåðíûå ïåíñèè âûïëà÷èâàåò ãîñóäàðñòâî. Íà ÷òî ãîñóäàðñòâî âïîëíå îáîñíîâàííî îòâåòèò: «Ïîìíèòå, â 2004 ã. ìû âíåäðèëè ïåíñèîííóþ ðåôîðìó, ïî êîòîðîé ïðåäëîæèëè ñàìèì íàêàïëèâàòü ñåáå äîïîëíèòåëüíóþ ïåíñèþ? Ïî÷åìó âû ýòîãî íå ñäåëàëè? Íåçíàíèå çàêîíîâ íå îñâîáîæäàåò îò îòâåòñòâåííîñòè!» Äîðîãèå ÷èòàòåëè, ó Âàñ åùå åñòü èëëþçèÿ ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî êòî-òî (ãîñóäàðñòâî, ðàáîòîäàòåëè è ò.ï.) çà âàñ îáåñïå÷èò Âàøó ñòàðîñòü? Ìîæíî îòìàõèâàòüñÿ îò ýòîãî âîïðîñà, êàê îò íàçîéëèâîé ìóõè, ïîêà íå ñòóêíåò 60. À ìîæíî óæå ñåé÷àñ íà÷àòü ìûñëèòü ïî-íîâîìó, óäåðæèâàÿ â ñâîåé æèçíåäåÿòåëüíîñòè äâà íàïðàâëåíèÿ îäíîâðåìåííî: êàê çàðàáîòàòü íà «ñåãîäíÿ» è êàê ñîçäàòü íà «ïîòîì». Ëþäìèëà ÏÀÍ×ÅÍÊÎ.

Ñâîè çàìå÷àíèÿ è ñîîáðàæåíèÿ íàïðàâëÿéòå â ðåäàêöèþ «Ïðîâèíöèè», ïèøèòå íà ñàéò èëè îòïðàâëÿéòå íà ýëåêòîðííûé àäðåñ àâòîðà: L. Panchenko@i.ua

Íîâîñòè ïåíñèîííîé ðåôîðìû

 Óêðàèíå ñàìàÿ áîëüøàÿ â ìèðå äîëÿ ðàñõîäîâ íà ïåíñèè - 18% îò ÂÂÏ

Ñàøà Ñóñëîâ áûë ëó÷øèì  ïðîøåäøèå âûõîäíûå â Äîíåöêå ïðîøåë îòêðûòûé Êóáîê îáëàñòè ïî êàðàòå (WKC). Êîìàíäà ãîðîäñêîé Ôåäåðàöèè õîðîøî ïðîâåëà çäåñü âñå âñòðå÷è, íî áîëüøå âñåãî õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü Ñóñëîâà Àëåêñàíäðà (òðåíåð È. Äîíöîâ), êîòîðûé è â âåñîâîé êàòåãîðèè, è â àáñîëþòå áûë ïåðâûì. Äóìàþ, ÷òî â òåõíèêóìå,

ãäå ó÷èòñÿ Àëåêñàíäð, áóäóò ãîðäèòüñÿ òàêèì ñòóäåíòîì è ñïîðòñìåíîì.  êîíöå àïðåëÿ â Äîíåöêå ïðîéäåò Êóáîê Óêðàèíû ïî êàðàòå. À 2-7 ìàðòà â Ìîñêâå ïðîéäåò àòòåñòàöèÿ è ýêçàìåí íà äàí Õèäýî Îøè (ßïîíèÿ). Ñ. ÀÁÐÀÌÎÂ, ìàñòåð ñïîðòà Óêðàèíû ïî êàðàòå.

Óêðàèíà èìååò ñàìóþ áîëüøóþ â ìèðå äîëþ ðàñõîäîâ íà ïåíñèè - 18% îò ÂÂÏ â 2010 ãîäó, à òàêæå îäèí èç ñàìûõ âûñîêèõ óðîâíåé ïåíñèîííûõ âçíîñîâ â Åâðîïå, ÷òî ñîñòàâëÿåò 35% âàëîâîé çàðïëàòû, — ñ÷èòàåò äèðåêòîð Âñåìèðíîãî áàíêà â Óêðàèíå, Áåëàðóñè è Ìîëäîâå Ìàðòèí Ðàéçåð (ïèøåò «ForUm» ñî ññûëêîé íà ÑÌÈ). È, íåñìîòðÿ íà ýòî, â 2010 ãîäó â Ïåíñèîííûé ôîíä áûëà ïåðå÷èñëåíà èç áþä-

æåòà ñóììà, ðàâíîçíà÷íàÿ 7% îò ÂÂÏ, îòìåòèë îí. «Ïåðå÷èñëåíèå îãðîìíûõ ñðåäñòâ èç áþäæåòà íà ïîêðûòèå ïåíñèîííûõ âûïëàò ïðèâîäèò ê ñîêðàùåíèþ îáúåìà ðàñõîäîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ óêðàèíñêèõ äåòåé è êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìåé, ÷òî òàêæå óìåíüøàåò âîçìîæíîñòè èíâåñòèðîâàíèÿ â ðàçâèòèå èíôðàñòðóê-

×èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå:

Êàê íàêîïèòü íà äîñòîéíóþ ñòàðîñòü â Óêðàèíå

òóðû äëÿ ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ýêîíîìèêè ñòðàíû, ñîçäàíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò è ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ äîõîäîâ âñåõ ãðàæäàí», - ïîä÷åðêíóë ýêñïåðò. Ðàéçåð òàêæå îòìåòèë: «Åñëè íè÷åãî íå äåëàòü, ïîëîæåíèå áóäåò óõóäøàòüñÿ è äàëüøå». ostro.org

Требуются финансовые консультанты в сфере пенсионного, накопительного обеспечения. Обучение бесплатное. Требования: в/о, обучаемость, педагогические навыки. Звонить по тел. 0-95-547-85-90.


ÏÐÎÂÈÍÖÈß

Íàøà èñòîðèÿ

21

Â

ëþòîãî ó âñüîìó ñâ³ò³ â³äçíà÷àºòüñÿ International Mother Language Day Äåíü ð³äíî¿ ìîâè, ÿêèé áóëî çàïî÷àòêîâàíî ÎÎÍ. Ðåäàêö³ÿ ââàæຠñëóøíèì ñêîðèñòàòèñÿ íàãîäîþ òà íàäàòè ñëîâî íàøîìó çíàíîìó çåìëÿêó Âàñèëþ Ãàéâîðîíñüêîìó.

Ìè íàäàºìî óðèâêè ç³ ñòàòò³ “Íàøà ìîâà”, ÿêà áóëà íàäðóêîâàíà â ñåðïí³ 1943 ðîêó ó ãàçåò³ “³äáóäîâà”, ùî âèäàâàëàñÿ â îêóïàö³éí³é Êîñòÿíòèí³âö³. Òîáòî ö³ ñëîâà â íàøîìó ì³ñò³ äðóêóþòüñÿ íå âïåðøå, à âäðóãå. Àë âîíè àêòóàëüí³ ³ â íàø ÷àñ! ϳñëÿ çàâåðøåííÿ çíèùåííÿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³ öàðñüê³ óðÿäè ïîñë³äîâíî ³ ñèñòåìàòè÷íî ïðîâàäèëè ïîë³òèêó âèêîð³ííÿ ñåðåä óêðà¿íñüêîãî íàðîäó âñüîãî ñàìîáóòíüîãî, íàö³îíàëüíîãî. Áóëè çàêðèòè âñ³ óêðà¿íñüê³ øêîëè, çàáîðîíÿëîñü äðóêóâàòè óêðà¿íñüêó ë³òåðàòóðó, é ñàìà óêðà¿íñüêà ìîâà ââàæàëàñÿ ìîâîþ “ïðîâ³íö³éíîþ”, ìóæèöüêîþ ìîâîþ. ² íå äèâëÿ÷èñü íà öþ æîðñòîê³ñòü ³ íåñïðàâåäëèâ³ñòü ñòàâëåííÿ öàðàòó äî óêðà¿íñòâà, îäíà÷å, í³ÿê³ çàõîäè íå çìîãëè äîñÿãòè ñâ ìåòè, áî ïîçáàâèòè íàðîä éîãî ìîâè, éîãî êóëüòóðè ìîæíà ò³ëüêè â òîìó ðàç³, êîëè áóäå çíèùåíèé ñàì íàðîä. Õî÷ ÿê ïåðåñë³äóâàëè ç áëàãîñëîâåííÿ öàðñüêîãî óðÿäó éîãî ÷èíîâíèêè óêðà¿íñüêó êóëüòóðó, ñåðåä íàðîäó ïîñòàâàëè òàê³ âèçíà÷í³ ä³ÿ÷³ óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè é ìèñòåöòâà, ÿê Ò.Øåâ÷åíêî, Ì.Êîöþáèíñüêèé, ².Ôðàíêî, Äðàãîìàíîâ, Ëåñÿ Óêðà¿íêà òà áàãàöüêî ³íøèõ, ³ìåíà ÿêèõ ç ïîâàãîþ ³ ëþáîâ’þ ïëåêàþòüñÿ â ñåðöÿõ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó é â³äîì³ ëþäñòâó âñüîãî ñâ³òó. Ö³ ³íòåë³ãåíòè â íàéêðàùîìó ðîçóì³íí³ öüîãî ñëîâà ïîêëàëè ñâî¿ì îáîâ’ÿçêîì òâîðèòè óêðà¿íñüêó êóëüòóðó, ï³äíîñèòè ¿¿ äî ð³âíÿ çàãàëüíîºâðîïåéñüêîãî, íå äèâëÿ÷èñü í³ íà ÿê³ ïåðåøêîäè é íå ñïîêóøàþ÷èñü íà ò³ âèãîäè, ùî ¿õ îá³öÿíî áàãàòüîì ìèòöÿì ó ðàç³, êîëè âîíè â³äìîâëÿòüñÿ â³ä ñâîãî “ïðîâ³íö³àë³çìó” é âèçíàþòü ñâîºþ ðîñ³éñüêó ìîâó.<...> Ïðî íåâìèðóù³ñòü êóëüòóðè íàðîäó äîâîäèòü òå ÿâèùå, ùî ï³ä ÷àñ ïîâàëåííÿ öàðàòó, êîëè óêðà¿íñüêèé íàðîä â³ä÷óâ ñåáå çâ³ëüíåíèì â³ä òîãî ãí³òó, ï³ä ÿêèì ïåðåáóâàâ ñîòí³ ðîê³â, îäðàçó â³äðîäèëèñÿ óêðà¿íñüê³ ÷àñîïèñè, ìàñîâå âèäàííÿ ë³òåðàòóðè

ñå äàëüøå óõîäÿò â èñòîðèþ ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé. Íî íèêîãäà íå èñ÷åçíóò â ïàìÿòè ïîäâèãè âîèíîâ ãåðîè÷åñêîé Êðàñíîé Àðìèè. Ñðåäè íèõ èìÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Íèêîëàÿ Íåñòåðîâè÷à Êîðñóíà. Ðîäèëñÿ Íèêîëàé Íåñòåðîâè÷ 23 ôåâðàëÿ 1911 ãîäà â ñ.Åðìàêè Ïîëòàâñêîé îáëàñòè.  àïðåëå 1928 ãîäà ïðèõîäèò íà êîíñòàíòèíîâñêèé çàâîä èì. Ôðóíçå, çàòåì çàêàí÷èâàåò òåõíèêóì, èäåò â àðìèþ. Òàì êðàñíîàðìååö ïðîÿâëÿåò ñåáÿ, çàêàí÷èâàåò Òàøêåíòñêîå êàâàëåðèéñêîå ó÷èëèùå.  1938 ãîäó äåìîáèëèçîâàí ïî ðàíåíèþ. Âîçâðàùàåòñÿ â Êîíñòàíòèíîâêó, îïÿòü èäåò íà çàâîä.

НАША МОВА óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, òåàòðàëüíå ìèñòåöòâî, çàñíîâóâàëèñÿ íàóêîâ³ çàêëàäè, øêîëè, òåõí³êóìè, ³íñòèòóòè, óêðà¿íñüêå ïèñüìåíñòâî òàê áóéíî ðîçêâ³òëî, ÿê í³êîëè çà âñþ ³ñòîð³þ Óêðà¿íè. Çâè÷àéíî, áîëüøåâèêè ùå â ïåðø³ ðîêè ðåâîëþö³¿ çìîãëè ïîäàâèòè íàö³îíàëüíå ï³äíåñåííÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, îäíà÷å, âèìóøåí³ áóëè çðîáèòè óêðà¿íöÿì ðÿä ïîñòóïîê, à ñàìå, âíåñòè íà Óêðà¿í³ îô³ö³éíîþ ìîâîþ – óêðà¿íñüêó ìîâó, ïðîâàäèòè íàâ÷àííÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, âèäàâàòè êíèæêè é ÷àñîïèñè, òîùî. Òà öå áóëè ò³ëüêè ãðà áîëüøåâèê³â íà íàö³îíàëüíèõ ïî÷óòòÿõ óêðà¿íö³â, ùîá ïðèáîðêàòè áàãàòîì³ëüéîííèé íàðîä, ùîá âñ³ìà çàñîáàìè âãàìóâàòè éîãî ïðàãíåííÿ äî ñï³ëüíîòè ç ªâðîïîþ. Ïîäàëüø³ çàõîäè áîëüøåâèê³â áóëè æîðñòîê³ø³ çà öàðñüêèõ, îãèäí³ø³ é á³ëüø çðàäíèöüê³. Öâ³ò óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè – ñîòí³ ïèñüìåííèê³â, ìàëÿð³â, àðòèñò³â, íàóêîâèõ ä³ÿ÷³â — çà êîðîòêèé ÷àñ çíèùåíî ÿê “àãåíò³â ôàøèçìó”, íàö³îíàë³ñò³â, âîðîã³â íàðîäó, õî÷ â ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ öå áóëè ëþäè, ÿê³ ò³ëüêè ëþáèëè ñâîþ ñïðàâó ³ ñâ³é íàðîä, ³ í³ â ÿêó ïîë³òèêó íå âòðó÷àëèñÿ. Ïîòðàïèëè äî ëàâ âîðîã³â ó÷èòåë³-óêðà¿íö³, ùî ðåòåëüíî íàìàãàëèñÿ ïåðåäàòè ó÷íÿì ñâî¿ çíàííÿ. Ñëóæáîâö³ óñòàíîâ, õòî ââàæàâ óêðà¿íñüêó ìîâó ñâîºþ ìîâîþ ³ íåþ ïîâñÿê÷àñ êîðèñòóâàâñÿ, òåæ áðàëèñÿ ï³ä ï³äîçðó é ðàíî ÷è ï³çíî îïèíèëèñÿ çà ãðàòàìè òþðåì àáî â òàáîðàõ äàëåêèõ êðà¿â. Óêðà¿íñüêà ³íòåë³ãåíö³ÿ<...> áóëà íàñò³ëüêè áîëüøåâèêàìè òåðîðèçîâàíà, ùî âîíà

¹ 7 (1050) 16 ôåâðàëÿ 2011 ã.

ââàæàëà çà êðàùå â³äìîâèòèñü â³ä ñâ êóëüòóðè, â³ä ìîâè, ðóñèô³êóâàëàñÿ, ³ óêðà¿íñüêà ìîâà ïî ñóò³ çàëèøàëàñÿ çíîâó, ÿê êîëèñü ³ çà öàðàòó, ìîâîþ ñåëÿíñòâà. ²íòåë³ãåíö³ÿ, çà âèíÿòêîì ò³ëüêè ïåâíî¿ ÷àñòèíè, ÿêè ç íà䳺þ ïîãëÿäàëà íà çàõ³ä ³ â³äò³ëÿ ÷åêàëà ïîðÿòóíêó äëÿ ñâîãî íàðîäó, â á³ëüøîñò³ âòðàòèëà ñâîº íàö³îíàëüíå îáëè÷÷ÿ, ïåðåòâîðèëàñÿ íà ì’ÿêîò³ëèõ, áåçâ³ëüíèõ ëþäåé, ùî ¿õ âèêîðèñòîâóâàëè íà ñâ³é ïîãëÿä áîëüøåâèêè. Ñòâîðåííÿ áîëüøåâèêàìè “ñîö³àë³ñòè÷íî¿ çà çì³ñòîì íàö³îíàëüíî¿ ïî ôîðì³” êóëüòóðè äëÿ óêðà¿íö³â âèçíà÷àëî âïðîâàäæåííÿ Âàëóºâñüêî¿ ïîë³òèêè, öüîãî öàðñüêîãî ì³í³ñòðà, ÿêèé ñâîãî ÷àñó ð³øó÷å ³ êàòåãîðè÷íî â³äìîâèâ óêðà¿íöÿì ìàòè ñâîþ íàö³îíàëüíó êóëüòóðó. Áîëüøåâèêè âñ³ ñâî¿ ñèëè é áðóòàëüí³ çàñîáè ïîêëàäàëè íà òå, àáè íå äîïóñòèòè ºäíàííÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ç ºâðîïåéñüêèìè íàðîäàìè, áî öåé ïîòÿã ñåðåä óêðà¿íö³â áóâ ïðèðîäíèì, â³í âèêëèêàâñÿ âñ³ìà òðàäèö³ÿìè, ³ñòîðè÷íèìè ñòîñóíêàìè, æèòòºâîþ íåîáõ³äí³ñòþ. <...> (Çàðàç) ... ïîêëàâñÿ êðàé áîëüøåâèöüê³é ñâàâîë³. Óêðà¿íà åêîíîì³÷íî é äóõîâíî ðîçêð³ïà÷åíà.  åêîíîì³ö³ ìè ìàºìî ïîâåðíåííÿ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³, òîáòî íàä³ëåííÿ ó âëàñíå êîðèñòóâàííÿ ñåëÿíàì çåìë³, â³äðîäæåííÿ çàãíàíîãî â çàï³ëëÿ, àáî é çîâñ³ì çíèùåíîãî êóñòàðíèöòâà, ñêàñóâàííÿ åêñïëóàòàòîðñüêî¿ ñèñòåìè íà âèðîáíèöòâ³ – ñòàõàíîâùèíè, âïðîâàäæåííÿ ïðèâàòíî¿ òîðã³âë³.<...> Àëå äåõòî ç ³íòåë³ãåíò³â,

ùå îòðóºí³ á³ëüøîâèçìîì, çíàõîäÿòü êðàùå áóòè â ñòîðîí³ â³ä ³ñòîðè÷íîãî äëÿ êðà¿íè â³äáóäóâàííÿ, â³ä òâîð÷î¿ ðîáîòè, ïîçíàõîäèëè ñîá³ çàêàïåëêè, â ÿêèõ â³äñèäæóþòüñÿ íà ÿêèõîñü ìàëîçíà÷íèõ, à ³íîä³ é çîâñ³ì íåïîòð³áíèõ ðîáîòàõ, íåõòóþ÷è òèìè çíàííÿìè, âì³ííÿì, õèñòîì, ùî íèìè âîíè îáäàðîâàí³ ïðèðîäîþ. À äåÿê³ ³íòåë³ãåíòèóêðà¿íö³, íàëÿêàí³ áîëüøåâèêàìè, êîëèñü â³äìîâèâøèñü â³ä óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíîñò³, ¿¿ ìîâè, é çàðàç çà ³íåðö³ºþ ïðîäîâæóþòü àíòèíàðîäíó ïîë³òèêó, ðîçìîâëÿþ÷è é óæèâàþ÷è â ñëóæáîâîìó âåäåíí³ ñïðàâ ðîñ³éñüêó ìîâó. Äåõòî íàâ³òü öå ÿâèùå íàìàãàºòüñÿ îá´ðóíòóâàòè òèì, ùî í³áè ìîâà äëÿ íàñ çîâñ³ì íå â³ä³ãðຠæîäíî¿ ðîë³, ùî óêðà¿íñüêèé ñåëÿíèí ðîçó쳺 ÿê óêðà¿íñüêó, òàê ³ ðîñ³éñüêó ìîâó. Òà õòî çàéìàâñÿ ñïðàâîþ ìîâíèõ äîñë³äæåíü, òîé íàâ³òü ó íàøèõ, äîíåöüêèõ ðàéîíàõ ì³ã ñïîñòåð³ãàòè, ùî ñåëÿíñòâî, îñíîâíèé øàð íàøîãî íàñåëåííÿ, í³êîëè íå â³äìîâëÿëîñÿ é íå â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä ñâ ð³äíî¿, ÿêîþ ãîâîðèëè áàòüêè é ä³äè, ìîâè. À ÿêùî é ñïîñòåð³ãàºòüñÿ äåÿêà çàñì³÷åí³ñòü ¿¿ ðîñ³éñüêèìè ñëîâàìè, òî ñàìå é ñïðàâà ³íòåë³ãåíö³¿ âèìåñòè ãåòü îòîé ìîâíèé íàìóë, ïðèùåïëþâàòè íàðîäîâ³ ñïðàâæí³ óêðà¿íñüê³ ñëîâà áàãàòî¿, êðàñèâî¿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè.<...> Âàñèëü ÃÀÉÂÎÐÎÍÑÜÊÈÉ, ãàçåòà “Â³äáóäîâà” ¹ 44 (148) â³ä 21 ñåðïíÿ, 1943 ðîêó, ì. Êîñòÿíòèí³âêà.

13

Ëîøàäè ðåçêî ïîâûøàëè ìàíåâðåííîñòü è ïðîõîäèìîñòü, à óæ â áîé êàâàëåðèñòû øëè ñ àâòîìàòàìè è êàðàáèíàìè, êàê îáû÷íàÿ ïåõîòà. Ñâîþ çîëîòóþ çâåçäó çàðàáîòàë Í.Í.Êîðñóí â ñàìîì êîíöå âîéíû.  õîäå Áåðëèíñêîé îïåðàöèè, äåéñòâóÿ â îòðûâå îò îñíîâíûõ ñèë, êîííèêè Êîðñóíà çàõâàòèëè ñáîðî÷íûé öåõ ñàìîëåòîâ «Ìå-110», 200 ãîòîâûõ ñàìîëåòîâ, 12 âîåííûõ ñêëàäîâ è ò.ä. Ïðîøåë íà Ïàðàäå Ïîáåäû â Ìîñêâå â ñâîäíîì ýñêàäðîíå êàâàëåðèñòîâ.  êîíöå 1945 äåìîáèëèçîâàëñÿ è ñíîâà ïðèøåë íà çàâîä èì. Ôðóíçå. Çäåñü è ðàáîòàë äî ïåíñèè íîðìèðîâùè-

Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Í.Í.Êîðñóíà Ñ àâãóñòà 1941 ãîäà ñíîâà â êàäðàõ Êðàñíîé Àðìèè. Îí ñëóæèò â ðÿäàõ 112 Áàøêèðñêîé êàâàëåðèéñêîé äèâèçèè. Óêðàèíåö íå çàòåðÿëñÿ ñðåäè òàòàð è áàøêèð. Äèâèçèÿ ñòàíîâèòñÿ 16 ãâàðäåéñêîé ×åðíèãîâñêîé, ñðåäè åå ñëàâíûõ êîìàíäèðîâ è êîìàíäèð ýñêàäðîíà Êîðñóí. Íåóâÿäàåìîé ñëàâîé ïîêðûëà ñåáÿ â ãîäû âîéíû áàøêèðñêàÿ êàâàëåðèÿ, äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî äèâèçèÿ äàëà Ðîäèíå 78 Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ýòî àáñîëþòíûé ðåêîðä òîé âîéíû. Âìåñòå ñ òàíêàìè óõîäèëà êàâàëåðèÿ â ïðîðûâ. Äåéñòâîâàëà äåðçêî è ñìåëî. Ñàáåëüíûõ àòàê íå áûëî.

êîì, áðèãàäèðîì åëåêòðèêîâ.  1967 ãîäó åìó ïåðâîìó â íàøåì ãîðîäå áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå «Ïî÷åòíûé Ãðàæäàíèí ãîðîäà». Ïàìÿòü î òàêèõ ëþäÿõ íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ. Èìåííî â êàíóí ýòîé þáèëåéíîé äàòû — 100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Í.Í.Êîðñóíà, åäèíñòâåííîãî êàâàëåðèñòà — Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà èç ÷èñëà 27 íàøèõ çåìëÿêîâ-ãåðîåâ — õî÷åòñÿ âñïîìíèòü ýòîãî ñëàâíîãî, ñêðîìíîãî ÷åëîâåêà, òðóæåíèêà è ãåðîÿ. Þ.ÀÇÀÐÎÂÀ, íàó÷íûé ñîòðóäíèê êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ.

Ñòàðå ì³ñòî

Øàíîâí³ ÷èòà÷³! Íà ïðîòÿç³ âñüîãî ÷àñó, êîëè ãàçåòà ïðîâîäèëà êîíêóðñ «Ñòàðå ì³ñòî», ìè ìàëè çìîãó íàäðóêóâàòè äîâîë³ áàãàòî ïðèñëàíèõ íàøèìè ÷èòà÷àìè óí³êàëüíèõ ôîòîãðàô³é. Ö³ ö³êàâ³ ³ñòîðè÷í³ äæåðåëà âèñâ³òëþþòü æèòòÿ êîñòÿíòèí³âñüêî¿ ãðîìàäè ³ ì³ñòà. ×èòàöüêà àêòèâí³ñòü çáåð³ãëàñÿ äîòåïåð. Òîìó ìè âèð³øèëè ïîíîâèòè öåé ³ñòîðè÷íèé ïðîåêò. ×åêàºìî â³ä âàñ ñòàðèõ ñâ³òëèí â ðåäàêö³¿, àáî ïî åëåêòðîíí³é àäðåñ³: history@provin.dn.ua. Âåäó÷èé ðóáð³êè — ²ãîð Áðºä³õ³í, âèêëàäà÷ ÊÏË.

Ïðè¿çä íà çàâîä ³ì. Ôðóíçå Ãåðîÿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó Ë.Ñ. Ñâÿòîøåíêà. Ôîòî çðîáëåíî á³ëÿ â³äíîâëåíî¿ ó ëþòîìó 1946 ðîêó äîìíè ¹2. Âèïóñêíèê êîñòÿíòèí³âñüêîãî àåðîêëóáó ³ êîëèøí³é ïðàö³âíèê çàâîäó ³ì. Ôðóíçå êàï³òàí Ëåîí³ä Ñòåïàíîâè÷ Ñâÿòîøåíêî çä³éñíèâ ó 19431945 ðîêàõ 120 áîéîâèõ âèëüîò³â íà øòóðìîâêó í³ìåöüêèõ â³éñüê. Ó 1944-1945 ðîêàõ êîìàíäèð åñêàäðèëü¿ êàï³òàí Ñâÿòîøåíêî âîäèâ âåëèê³ ãðóïè ë³òàê³â (â³ä 8 äî 20 ³ á³ëüøå) ²ë-2 íà áîéîâ³ çàâäàííÿ. 27.06.1945 éîìó ïðèñâîºíî çâàííÿ Ãåðîÿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó.


14

¹ 7 (1050) 16 ôåâðàëÿ 2011 ã.

Ñëóæáà «103» ñîîáùàåò

ÂÍÅÊËÀÑÑÍÛÅ ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈß Îáû÷íàÿ ïåðåìåíà â îáû÷íîé øêîëå åäâà íå ïðåâðàòèëàñü â àâàíñöåíó íàñòîÿùåé âîéíû. Íà ýòîò ðàç ýêñïåðèìåíòû íàä çäîðîâüåì ñâåðñòíèêîâ ïðîâîäèëè ó÷åíèêè 5-é øêîëû. Äëÿ ñâîèõ æåñòîêèõ èãð, êàê èçâåñòíî, ñîâðåìåííàÿ ìîëîäåæü âñå ÷àùå èñïîëüçóåò íîâûå òåõíîëîãèè, â òîì ÷èñëå è ãàçîâûå áàëëîí÷èêè. Ïîñëå ïðèìåíåíèÿ òàêîãî õèìè÷åñêîãî îðóæèÿ ýôôåêò íàëèöî: ïîáåæäåííûé ïðîòèâíèê 16 ëåò ñ õèìè÷åñêèì îæîãîì ãëàç è ëèöà â âîåííûé ãîñïèòàëü, êîíå÷íî, íå ïîïàë, íî ïîïîëíèë ðÿäû ïàöèåíòîâ ãîðîäñêîãî ãëàçíîãî îòäåëåíèÿ. Ïî ìàòåðèàëàì ÑÑÌÏ.

ÏÐÎÂÈÍÖÈß

Ñîöèóì Ýêîëîãèÿ

ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐÊÀË Â ðåäàêöèþ ïîñòóïàþò çâîíêè âîçìóùåííûõ ÷èòàòåëåé ïî ïîâîäó íà÷àâøåéñÿ â ôåâðàëå ìàññîâîé âûðóáêè äåðåâüåâ ïî ïðîñïåêòó Ëîìîíîñîâà íà ó÷àñòêå îò ïë.Ïîáåäû äî óë.Êàëèíèíà. Íà ñàìîì äåëå íèêòî íè÷åãî íå íà÷èíàë, ýòî ïðîäîëæàåòñÿ ñíîñ âñåõ äå-

ðåâüåâ íà ïðîñïåêòå â ñâÿçè ñ ïàäåíèåì òîïîëÿ è ãèáåëüþ ëþäåé â 2007 ãîäó. Ðàçðåøåíèå íà ýòî èìååòñÿ. Ñåññèÿ ãîðñîâåòà â ñâîå âðåìÿ äàëà äîáðî âûðåçàòü âñå. Íî âñå æå, íèêàêîé ëîãèêå íå ïîääàåòñÿ êàðòèíà áóðíîé äåÿòåëüíîñòè áðèãàäû èç 15 ÷åëîâåê Çåëåíñòðîÿ ñ äâóìÿ áåíçîïèëàìè, àâòîâûøêîé, òðàêòîðîì è ëàôåòîì, êàæäûé äåíü ñ

óòðà äî âå÷åðà ñðåçàþùèõ àáñîëþòíî çäîðîâûå äåðåâüÿ. Íàïîìíèì, ÷òî ïî ìíåíèþ îáëàñòíîãî óïðàâëåíèÿ ýêîëîãèè è ïðîêóðàòóðû, ïîêà â Êîíñòàíòèíîâêå íå ïðîèçâåäåíà ïàñïîðòèçàöèÿ äåðåâüåâ, - èõ èñïîëüçîâàíèå äëÿ ÷üèõ-òî íóæä íåçàêîííî. Â.ÁÅÐÅÇÈÍ.

Ïîòðåáèòåëü

qе2ь Ýêîíîìü ñ íàìè!

Àêöèÿ

«Öåíû íåäåëè»

Ценовые предложения действительны с 16.02.2011 г. по 22.02.2011 г.

¹ ï/ï

Êîä

Íàèìåíîâàíèå òîâàðà

Öåíà ñòàðàÿ

Öåíà íîâàÿ

ÁÀÊÀËÅß 1

45233 Ìîëîêî ñãóù. âàð. 8,5% 0,58 ë ÒÌ «Ñëàäîñâèò»

2

2391

3

Ãîðîøåê çåëåíûé êîíñåðâ., 420 ã ÒÌ «Univer Family»

10,10

9,19

5,66

5,09

18794 Êóêóðóçà ñàõ. êîíñåðâ., 420 ã ÒÌ «Ãîñïîäàðî÷êà»

6,10

5,49

4

16787 Êðóïà ÿ÷íåâàÿ

3,45

3,3

5

17712 Ðèñ ïðîïàðåííûé

9,65 ëó÷øàÿ öåíà

6

65806 Ìàêàðîíû äëÿ íà÷èíêè, 0,5 êã ÒÌ «Ìàê Ãðàìàôîí»

4,00

3,69

7

3491

Êîôå ßêîáñ Ìîíàðõ ,100 ã

32,81 ëó÷øàÿ öåíà

8

3473

Êîôå ßêîáñ Ìîíàðõ, ýêîíîì.óïàêîâêà, 150 ã

40,36 ëó÷øàÿ öåíà

9

65415 Íàãåòñû ôèãóðíûå, 1 êã ÒÌ «Ëåãêî»

20,53

17,99

10

66796 Êàðòîôåëü ôðè âîëíèñòûé, 1 êã ÒÌ «Ðóäü»

20,75

19,09 1,79

ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÊÈÅ ÈÇÄÅËÈß 11

32919 Êðóàññàíû ìèäè êàêàî, 65 ã ÒÌ «7 DAYS»

2,00

12

64045 Ïå÷åíüå òâîðîæîê, 180 ã ÒÌ «33 êîðîâû»

3,60

3,29

13

24991 Õàëâà ïîäñîëíå÷íàÿ âàíèëüíàÿ, 400 ã

10,00

9,19

14

24466 Ïðÿíèê ñî ñãóù. ìîëîêîì, 350 ã ÒÌ «Êóëèíè÷è»

6,12

5,59

15

16714 Ñëîéêà ìåäîâàÿ, 350 ã ÒÌ «Èñòî÷íèê»

14,05

12,89

16

38859 ×àé Ahmad Ïîñëåîáåäåííûé, 25 ïàê.

10,49

9,54

ÃÀÑÒÐÎÍÎÌÈß 17

44718 Ìîëîêî äåòñêîå îáîãàù.êàëüöèåì, 2,5% 150 ã ÒÌ «Òîòîøà»

2,05

1,95

18

18701 Ìàéîíåç Ïðîâàíñàëü, 67% 415 ã ÒÌ «Íîðìà»

7,60

7,09

19

1062

4,65 ëó÷øàÿ öåíà

20

58132 Ñìåòàíà 15% 450 ã ÒÌ «Äîáðûíÿ»

8,22 ëó÷øàÿ öåíà

21

1170

3,85 ëó÷øàÿ öåíà

22

13945 Ìîëîêî Ñåëÿíñêîå 3,2% 0,9 ë ÒÌ «Ëþñòäîðô»

6,85 ëó÷øàÿ öåíà

23

1362

5,45 ëó÷øàÿ öåíà

Êåôèð 2,5% 0,5 ë ÒÌ «Äîáðûíÿ» Ìîëîêî 2,7% 0,5 ë ÒÌ «Äîáðûíÿ» Ðÿæåíêà 3,2% 500 ã ÒÌ «Äîáðûíÿ»

24

68286 Ñûð Ðîññèéñêèé, 1 êã ÒÌ «Ãàäÿ÷»

46,49 ëó÷øàÿ öåíà

25

48879 Êîëáàñà âàðåíàÿ, Ëóãàíñêèé ÌÊ

17,80

26

46987 Ñîñèñêè ôèðìåííûå ñ ñûðîì 1 ñ, Áåðåçêà ÌÔ

32,00

30,49

27

68722 Ñåðâåëàò Êèåâñêèé 1 ñ, Áåçëþäîâñêèé ÌÊ

47,02

43,19

28

34474 Êîëáàñà Ñàëÿìè Çîëîòèñòàÿ â/ñ, êã Ãëîáèíñêèé ÌÊ

88,50

77,99

29

52447 Èêðà äåëèêàòåñíàÿ ñ êîï÷åíûì ëîñîñ. ¹2 10 0ã ÒÌ «Ñ.Á.»

30

68498 Ìàñëî ÃÎÑÒ «Áóòåðáðîäíîå» 72,4% 1 êã ÒÌ «Àïðåëü»

16,99

9,32

8,59

44,85

42,99


ÏÐÎÂÈÍÖÈß Àáñîëþòíî íàäåæíîãî, ïðåêðàñíîãî çíàòîêà æèçíè, îòëè÷íîãî ñåìüÿíèíà Âèêòîðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à ÃÀÂÀÍÄÓ ïîçäðàâëÿåì ñ 60-ëåòíèì Þáèëååì! Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 15 ôåâ ðàëÿ Ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ è äîëãèõ ëåò æèçíè! Ñåìüÿ Áåëîêîïûòîâûõ, òåùà è òåñòü. Äîðîãóþ è åäèíñòâåííóþ

×àñòíàÿ æèçíü Ñ Äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ ÔÎËÜÂÀÐ×ÓÊ Ëàðèñó Ôåäîðîâíó! Ðîäèòüñÿ çèìîé - îñîáîå ñ÷àñòüå, Íå êàæäûé ðîñòîê ïðîáèâàåò ñíåãà. Íå êàæäûé âûíîñèò âåòåð, íåíàñòüå È òîëùè êîëþ÷åãî, ñêîëüçêîãî ëüäà.  òåáå åñòü îñîáàÿ òåïëàÿ ñèëà, 10 ô  òåáå åñòü óäà÷à, âåçåíüå, ëþáîâü. åâðà ëÿ Èç êàæäîé ïðîáëåìû âûõîäèøü êðàñèâî, Ïå÷àëü ïîáåæäàÿ ñíîâà è âíîâü. Òâîè ïîäðóãè Àííà, Òàòüÿíà, Ëàðèñà, Íèíà, Òàèñèÿ.

g…=*%м“2"=

ÌÅËÜÍÈÊÎÂÓ

26/175/62 Ïîçíàêîìëþñü ñ äåâóøêîé äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé. Ãëàçà ãîëóáûå, âîëîñû ðóñûå, ñ ÷óâñòâîì þìîðà. Ïîäðîáíîñòè: à/ÿ 732, ã. Êîíñòàíòèíîâêà.

Ëþäìèëó ïîçäðàâëÿþ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ! Ïóñòü áóäåò ñ÷àñòüå è çäîðîâüå! È ïóñòü íà âñå õâàòàåò ñèë! È ÷òîáû êàæäûé äåíü ñ ëþáîâüþ

18 ô åâðà ëÿ

Ëèøü òîëüêî ðàäîñòü ïðèíîñèë! Ëþáÿùèé ìóæ Âèêòîð.

Ïðîèñøåñòâèÿ

Àëêîðåìîíò Ó æèòåëÿ Äçåðæèíñêà, èìåþùåãî ôåðìó â Êîíñòàíòèíîâñêîì ðàéîíå, âûøåë èç ñòðîÿ àâòîìîáèëü. Îäèí èç ðàáîòíèêîâ åãî ôåðìû, ðàíåå ñóäèìûé, çà íåáîëüøóþ ñóììó âçÿëñÿ ïðîèçâåñòè ðåìîíò ìàøèíû. Êàêîãî æå áûëî óäèâëåíèå ôåðìåðà, êîãäà âìåñòî ðåìîíòà ãîðå-àâòîñëåñàðü ïðîñòî ïðîïèë âñå äåíüãè. Ïî ôàêòó ìîøåííè÷åñòâà Êîíñòàíòèíîâñêèì ÐÎÂÄ âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî.

Çàåõàëè ïîãðåòüñÿ  íà÷àëå ôåâðàëÿ â îäíîì èç ñòðîåíèé íàñåëåííîãî ïóíêòà Ïîïîâ-ßð, Ïîëòàâñêîãî ñåëüñîâåòà, â àâòîìîáèëå, ñòîÿùåì â ãàðàæå, áûëè îáíàðóæåíû äâà òðóïà — ìóæ÷èíû 25 ëåò è æåíùèíû 27 ëåò. Îáà æèòåëè Ïîëòàâêè. Ìóæ÷èíà áûë õîçÿèí ýòîé ïîñòðîéêè è èñïîëüçîâàë åå êàê äà÷ó. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, îáà ïîãèáøèõ âñòðå÷àëèñü, à â ýòîò äåíü çàåõàëè â ãàðàæ, âêëþ÷èëè äâèãàòåëü, ÷òîáû îáîãðåòüñÿ, è çàäîõíóëèñü âûõëîïíûìè ãàçàìè. Ïî äàííîìó ôàêòó ïðîâåðêó ïðîâîäèò ñëåäñòâåííûé îòäåë Êîíñòàíòèíîâñêîãî ÐÎÂÄ. Ïî èíôîðìàöèè Êîíñòàíòèíîâñêîãî ÐÎÂÄ.

Прошу отозваться, кто для лечения сердечно-сосудистых заболеваний использовал рекомендации книги «Выход из тупика» и тренажер-капникатор комплекса ТДНО2 компании «Самоздрав» Тел. 099-608-50-12, 4-33-13.

¹ 7 (1050) 16 ôåâðàëÿ 2011 ã.

15

aл=г%д=!…%“2, Èñêðåííå è ñåðäå÷íî áëàãîäàðèì çàìå÷àòåëüíûõ áëàãîðîäíûõ ëþäåé: Äóáèíèíó Ë.À., Ðîæåíêî Þ.Í., Òèõóþ Í.Í., Àñòàõîâó Ñ.Â., Äèëèíà Â.Ë. çà ìîðàëüíóþ ïîääåðæêó è áîëüøóþ êîíêðåòíóþ ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ïîõîðîí ïðåæäåâðåìåííî óøåäøåé èç æèçíè ðîäíîãî íàøåãî ÷åëîâåêà, ðàáîòíèöû ÄÊ «Îêòÿáðü» Ñåðäþêîâîé Î.Â. Ñ óâàæåíèåì, äåòè, ñåìüÿ. Âûðàæàþ èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü áðèãàäå ÑÑÌÈ, âðà÷ó Ãëàäêèõ Ä.È., ôåëüäøåðó Ãîðîäíè÷åé Ò. è äèñïåò÷åðó, äåæóðèâøåé 13 ÿíâàðÿ 2011 ã., çà ñâîåâðåìåííî îêàçàííóþ ïîìîùü. Ñïàñèáî âàì. Àêèíøèí À.À.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä èç ¹6

ÄÎÑÊÀ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ Ãðàô³ê ðîáîòè “Ìîá³ëüíîãî îô³ñó” óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Êîñòÿíòèí³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè öíà 1 êâàðòàë 2011 ðîêó ×àñ ðîáîòè ìîá³ëüíîãî îô³ñó — ç 10.00 22.02.2011 ð. 1. ²íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ ç ïèòàíü âèäà÷³ ïîñâ³ä÷åíü «Âåòåðàí ïðàö³» òà íàäàííÿ ï³ëüã íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ïîñëóãè çâ`ÿçêó. 2. ²íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ ç ïèòàíü: ïðèçíà÷åííÿ òà ïåðåðàõóíîê ïåíñ³¿, ðîçðàõóíîê òà âèçíà÷åííÿ ñòàæó òà çàðîá³òêó, à òàêîæ ðîç`ÿñíåííÿ ïåíñ³éíîãî çàêîíîäàâñòâà íà çàïèòàííÿ, ùî âèíèêàþòü. «Ìåòàëëóðã», ð-í øêîëè ¹ 2, ÓÏòàÑÇÍ, Ïåíñ³éíèé ôîíä. 17 ëþòîãî 2011 ðîêó ç 13.00 äî 16.00 â³äáóäåòüñÿ áåçêîøòîâíà êîíñóëüòàòèâíî-ïðàâîâà çóñòð³÷ ïî íàäàííþ áåçêîøòîâíî¿ äîïîìîãè ìàëîçàõèùåíèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ ì³ñòà Êîñòÿíòèí³âêè òà Êîñòÿíòèí³âñüêîãî ðàéîíó ó ïðèì³ùåíí³ ì³ñüêâèêîíêîìó (1-é ïîâåðõ, 115 ê³ìíàòà).


16

ПРОВИНЦИЯ

На досуге

¹ 7 (1050) 16 февраля 2011 ã.

Êîíстантиновка

Сканворд

( (06272) 2-81-81 099-201-17-71

16 февраля Адриан, Анна, Владимир, Иван. 17 февраля Александр, Алексей, Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий. 18 февраля Антон, Василиса, Макар, Михаил 19 февраля Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван,

16.02 - 22.02

Кристина, Максим, Мария, Марфа, Севастьян, Юлиан 20 февраля Александр, Алексей, Петр 21 февраля Ÿ Международный день родного языка Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Сергей, Степан, Федор 22 февраля Ÿ Международный день поддержки жертв преступлений Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Петр

Карикатурка

Ответы на сканворд — в следующем номере, на стр. 15.

Праздники и именины

Гороскоп на следующую неделю ОВЕН. Овнам на этой неделе предстоит понять, что путь к поставленной цели не обязательно должен быть прямым. Если задачу не удается решить кавалерийской атакой, попробуйте поменять тактику. Первая половина недели - удачное время для знакомства с нужными, влиятельными людьми. ТЕЛЕЦ. Многие Тельцы на этой неделе будут настроены на активное общение в дружеском кругу. Попробуйте совместить приятное с полезным и в ходе обмена мнениями запоминать для себя интересную информацию. БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе многие Близнецы могут получить известность в своих кругах. Но популярность не придет сама по себе. Чтобы это случилось, нужно в чем-то отличиться, тогда судьба даст такой шанс. РАК. Раки на этой неделе, возможно, узнают много нового и интересного от партнеров по работе или по браку. Если вы нуждаетесь в добром и мудром совете знающего знакомого, то нужный человек обязательно встретится вам. Это прекрасное время для развития отношений между учеником и учителем, причем вы можете выступать в любой из этих ролей.

ЛЕВ. Львам на этой неделе необходимо подумать о своем здоровье и переходить к профилактическим мероприятиям. Если вы хотите сбросить несколько килограммов, то это подходящее время для начала диеты и записи в фитнес-клуб. ДЕВА. Девам, скорее всего, захочется сменить имидж и предстать перед друзьями в новом облике. Если у вас есть романтические отношения с представителем противоположного пола, вам захочется освежить и обновить их. Проявив фантазию, вы сможете удивить своего любимого человека и добиться желаемого эффекта. ВЕСЫ. В течение всей недели Весы, скорее всего, будут метаться между домом и работой, чтобы успеть сделать все из запланированных дел. Потребность в наведении порядка всюду, где только можно, будет вашим основным мотивом поведения. СКОРПИОН. У Скорпионов эта неделя может быть связана с легкими романтическими отношениями с противоположным полом. Не исключено, что именно сейчас произойдет знакомство, которое быстро перерастет в более близкие отношения.

СТРЕЛЕЦ. Основное внимание Стрельцов на этой неделе будет сосредоточено, скорее всего, на решении хозяйственных и бытовых вопросов в доме. Если эта неделя застала вас за ремонтом квартиры, то дела пойдут быстрее, вы сумеете сделать намного больше, чем планировали. КОЗЕРОГ. Козероги на этой неделе проявят большой интерес к происходящим вокруг событиям. Это время активизации контактов - вы сможете расширить круг общения и деловые связи. ВОДОЛЕЙ. Основное внимание Водолеев на этой неделе будет сосредоточено на решении материальных вопросов. Вы поймете, что всего нужно добиваться своим трудом. Первая половина недели подходит для поисков работы и начала новых проектов. РЫБЫ. Эта неделя крайне важна для Рыб с точки зрения личностного роста. Если раньше какие-то проблемы вы не могли решить изза неуверенности в себе или препятствий со стороны других людей, то сейчас наступает время, чтобы решительно избавиться от всех преград.

Анекдоты JJJ То, что Медведев отменил ежегодный переход на зимнее время, знают все, НО никто не обратил внимание, что он НЕ отменил ежегодный переход на летнее! JJJ Народная примета: если во время деловых переговоров на вашем мобильнике внезапно зазвучит рингтон “Владимирский централ”, то партнеры гораздо быстрее примут вашу позицию. JJJ Вот ты рождаешься, растёшь, учишься, гуляешь, идёшь в институт, потом на работу, выходишь замуж, у тебя рождаются дети, ты с ними выходишь гулять... А бабушки около подъезда всё те же!!!

JJJ Время одинаково безжалостно и к тем, у кого полно свободного времени, и к тем, у кого его никогда нет... JJJ Как-то раз, ВинниПуху и Пятачку подарили 10 горшков меда. - Слышь, Пятачок, тут нам 10 горшков меда подарили, каждому по 8. - Как - по 8? Там же только 10! - Ну, ты со своей математикой ко мне не приставай, а я свои 8 уже съел. JJJ Чем отличается фальшивая любовь от настоящей? Фальшивая: «Мне нравятся снежинки на твоих волосах!» Настоящая: «Дура, где шапка?!»

Библиотека им. М. Горького 18-28 февраля – просмотр литературы “Я в серці маю те, що не вмирає…” (к 140-летию со дня рождения Л. Украинки), читальный зал. 18 февраля – день информации “Літературна толока” (к Международному дню родного языка): – литературное путешествие “Кришталь моєї мови дорогої”, юношество, читальный зал; Начало в 13 час. – просмотр сайтов “Таємна мить і пам’яті, і слова”, Інтернет-центр. Начало в 14 час. 22 февраля – патриотический час “Сыновья, что об пули споткнулись, живут…” (ко Дню защитника Отечества), юношество, абонемент для юношества. Начало в 13 час. 23 февраля – исторический диспут “История флагов двух стран” в рамках заседаний клуба “English club”, читальный зал. Начало в 16 час.

Библиотека им. О. Кошевого

17 февраля - Тренинг для малышей «Языковый этикет» (к Международному дню родного языка), заседание клуба “Академия вежливых наук”; ОШ № 5, 3-а кл. Начало 12.00

Народоведческая мозаика “Пахнет любисток и мята…” (заседание народоведческого клуба “Барвинок”); ОШ № 5, 6 – б кл. Начало 13.00

Краеведческий музей С 10 по 19 февраля — выставка «Безжалісне полум`я Афганістану” до виводу радянських військ з Афганістану. Выставка работает с 9.00 до 16.00. 17 февраля — заседание английского клуба Начало в 16.00.

ЦДЮТ C 16 февраля — встреча с родителями погибших в Афганистане. Музейный комплекс «Патриот». 16 февраля — возложение цветов к обелиску погибших воинов-интернационалистов «Зажги свою свечу». 18 февраля — городская ученическая рада на базе ОШ № 5 проводит городской благотворительный концерт «От сердца к сердцу». Начало в 15.00. 18-20 февраля — эколого-спортивный отдел ГУР проводит шахматный турнир. Начало с 14.00

Газета «Провинция». Рег. свид. ДЦ № 689 от 11 января 1994 г. Издается с 06.12.1990 г. Подписной индекс - 30457. Учредитель - Г.Н. Разпутько. Издатель: ПСМИ ЧП «Газета “Провинция». Главный редактор - М.В. Разпутько. Адрес редакции и издателя: 85114, Донецкая область, г.Константиновка, ул. Островского, 438. Тел. (06272) 4-07-83, 4-18-05, email: gazet@provin.dn.ua, news@provin.dn.ua. http://konstantinovka.com.ua. Рекламный отдел: факс (06272) 4-08-62, email: fin@provin.dn.ua. Р - на правах рекламы. Редакция газеты может публиковать материалы, не разделяя точки зрения автора. Переписка с читателями только на страницах газеты, рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за информацию в рекламных объявлениях несет рекламодатель. Стоимость 1 экз. газеты в редакции - 1.50 грн. Газета отпечатана в типографии «Матрица» (св. о внесении в Госреестр - ЛГ №31 от 17.04.2006): г. Горловка, ул. Голубиная, 6. Заказ № 205. Тираж 8800 экз. Текущий выпуск: ¹ 7 (1050) 16 февраля 2011 ã.

"Провинция" #07 (1050) 16.02.2011  

7 номер Константиновского еженедельника "Провинция" за 2011 год

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you