Page 1

mêÉîÉåíáÉ=î~å=ìáíÜìáëòÉííáåÖ= =

=

mêÉî=

NM=àìåá=OMNPI=éêçîáåÅáÉÜìáë=iáãÄìêÖ=

VERSLAG

RONDE TAFEL 1 péêÉâÉêë= • • • =

gçÜ~å=eìóÖÉåI=çéÉê~íáçåÉÉä=ÇáêÉÅíÉìê=`^t=iáãÄìêÖ= bêïáå=s~å=e~ãI=ÇáÉåëíÜççÑÇ=ëçÅá~äÉ=ÇáÉåëí=l`jt=háåêççá= ^ä~áå=_áÉäÉåI=ÇáêÉÅíÉìê=pçÅá~äÉ=eìáëîÉëíáåÖëã~~íëÅÜ~ééáà=`çêÇáìãI=e~ëëÉäí=

açÅìãÉåíÉå= • • • •

mêÉîÉåíáÉîÉ=ïççåÄÉÖÉäÉáÇáåÖ=Äáà=ÜÉí=`^t=Ó=ÉÉå=çîÉêòáÅÜí= aÉ=2s~å=t~~êÇÉÒJîÉêâä~êáåÖ=Ó=íçÉäáÅÜíáåÖ=î~å=ÜÉí=éêáåÅáéÉ= lîÉêÉÉåâçãëí=íìëëÉå=l`jt=^äâÉå=Éå=pej=`çêÇáìã=J==ÉÉå=îççêÄÉÉäÇ=î~å=ë~ãÉåïÉêâáåÖ= p~ãÉåïÉêâáåÖ=íìëëÉå=ëçÅá~äÉ=ÇáÉåëíÉå=l`jtÛë=EháåêççáI=j~~ëÉáâI=aáäëÉåJpíçââÉãI=_êÉÉI= jÉÉìïÉåJdêìáíêçÇÉF=Éå=ÇÉ=Äçìïã~~íëÅÜ~ééáà=Ó=ÉÉå=îççêÄÉÉäÇ=î~å=ë~ãÉåïÉêâáåÖ= = =

Toelichting Johan Huygen – preventieve woonbegeleiding bij het CAW açÅìãÉåíW=éêÉîÉåíáÉîÉ=ïççåÄÉÖÉäÉáÇáåÖ=EÄÉãçÉáòçêÖF=Äáà=ÜÉí=`^t=Ó=ÉÉå=çîÉêòáÅÜí= = Het CAW begeleidt maatschappelijk kwetsbare huurders in de sociale huisvesting (via een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) of sociaal verhuurkantoor ( SVK)). Dit doen ze via hun aanbod preventieve woonbegeleiding, ook wel bemoeizorg genaamd. Op het moment dat het CAW ingeschakeld wordt, zijn er door de huisvester meestal al vele stappen ondernomen. In de meeste gevallen is de huurder ookal gekend bij andere hulpverleningsinstanties. Bemoeizorg kan ingezet worden in die situaties waar men problemen vaststelt die te maken hebben met de wooncultuur. Het uitsluitend hebben van huurachterstal(len) komt dus niet in aanmerking voor begeleiding door het CAW. Meestal is het een én én verhaal: situaties waarin het gaat om een combinatie van huurachterstal en wooncultuur.

Het CAW begeleidt voornamelijk huurders binnen de SHM’en omdat SVK’s meestal zelf al inzetten op huurbegeleiding (omdat dit ook tot één van de taken behoort van een SVK).

Wanneer de sociale verhuurder het contract met de bewoner wil beëindigen, is bemoeizorg vaak het laatste alternatief voor de huurder. Ofwel aanvaardt de huurder de begeleiding ofwel wordt de procedure tot uithuiszetting in gang gezet.

Vanaf het begin worden er duidelijke en concrete begeleidingsafspraken gemaakt tussen huurder, SHM/SVK en CAW. Het is de bedoeling dat op korte termijn veranderingen teweeg worden gebracht en dat er vlug vooruitgang wordt geboekt. Eventueel kunnen ook andere instanties betrokken worden in de hulpverlening. Na verloop van tijd gaat men de oorzaak van de problemen trachten aan te pakken en gaat bemoeizorg over naar reguliere woonbegeleiding.

Johan benadrukt dat voor het slagen van een begeleiding, ook de goede samenwerking tussen verschillende partners een cruciale rol speelt. Elke partner vervult zijn rol en bewaakt deze (schoenmaker blijf bij uw leest)

N=


mêÉîÉåíáÉ=î~å=ìáíÜìáëòÉííáåÖ= =

=

mêÉî=

NM=àìåá=OMNPI=éêçîáåÅáÉÜìáë=iáãÄìêÖ= maar telkens in overleg met de andere partners rond tafel, zodoende een sluitende aanpak rond de cliënt te hebben. M.a.w het OCMW voorziet de globale begeleiding (o.a. budget- en schuldhulpbeheer, administratie, groei van de cliënt, werk- en persoonlijk traject,…), SHM is de huisvester en het CAW organiseert de woonbegeleiding.

Daarnaast geeft Johan aan dat structurele afspraken tussen de verschillende partners heel belangrijk zijn. Op deze manier weet de cliënt waaraan hij toe is, heeft een CAW een kader met duidelijke en concrete afspraken en is de SHM/SVK er zeker van dat zijn cliënt wordt begeleid.

Toelichting Erwin Van Ham – samenwerking in Kinrooi açÅìãÉåíW=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=íìëëÉå=ëçÅá~äÉ=ÇáÉåëíÉå=l`jtÛë=EháåêççáI=j~~ëÉáâI=aáäëÉåJpíçââÉãI=_êÉÉI=jÉÉìïÉåJ dêìáíêçÇÉF=Éå=ÇÉ=Äçìïã~~íëÅÜ~ééáà=Ó=ÉÉå=îççêÄÉÉäÇ=î~å=ë~ãÉåïÉêâáåÖ= Erwin legt het informeel, inhoudelijke en structureel overleg met de SHM Ons Dak en OCMW Kinrooi uit.

Het overleg vindt plaats 1x per kwartaal (en door goede afspraken nu minder frequent). Zowel de woonbegeleidster, de wijkbegeleider, een juriste, het diensthoofd sociale dienst en een maatschappelijk werker zijn op dit overleg aanwezig. Dit is een overleg waar alles met betrekking tot wonen aan bod komt, o.a. huurachterstallen, wooncultuur, afspraken rond begeleiding bewoners,…

De opdracht van een OCMW is het welzijn van de cliënten te bewaken en zo goed mogelijk proberen te garanderen. “WELZIJN”, gaat om: W WONEN E

ENERGIE

L

LEVEN

Wonen is prioritair voor het OCMW. Want wonen is ook prioritair voor de cliënten.

De sociale dienst van het OCMW krijgt 2x per maand (telkens de 17de en de 27ste) een lijst van de sociale huisvestingsmaatschappij met de namen van de mensen die huurachterstal hebben. De lijst aan het einde van de maand is korter, maar vraagt vaak meer actie. Dankzij deze informatie, kan de sociale dienst aan vroeg detectie doen (na controle eerste lijst). Soms verschijnen op deze tweede lijst ook nieuwe namen.

Er volgt altijd een brief vanuit het OCMW gekoppeld aan een huisbezoek (soms zelfs 2 huisbezoeken). Er wordt samen met de cliënt, het OCMW en de SHM een begeleidingstraject op gezet. Wanneer cliënten worstelen met hun wooncultuur wordt er ook samen gezeten met het CAW. Men tracht ook “out-of-the box” te denken wanneer er nieuwe wijken en/of woongelegenheden worden gecreëerd. Samen met lokale actoren (buurtwerker, wijkpolitie, SHM, OCMW, de wijk, de bewoners) wordt er nagedacht hoe men de wijk/de buurt wil aanpakken en wat men SAMEN kan betekenen hierin. Men wil pro-actief werken, problemen detecteren en vooral preventief werken (~vergelijk het een beetje met de debiteurenwerking).

O=


=

mêÉîÉåíáÉ=î~å=ìáíÜìáëòÉííáåÖ= =

mêÉî=

NM=àìåá=OMNPI=éêçîáåÅáÉÜìáë=iáãÄìêÖ= De SHM Ons Dak geeft aan dat deze methode werkt. De huurachterstallen zijn met 50% gedaald en de uithuiszettingen zijn gedaald met 1/3. Dus ook zonder grote procedures maar met duidelijke afspraken op het terrein, tussen de partners, kan je al heel wat miserie voorkomen. =

Toelichting Alain Bielen – de ‘van waardeverklaring’ + vb. van samenwerking met Alken açÅìãÉåíÉåW=ÇÉ=2s~å=t~~êÇÉÒJîÉêâä~êáåÖ=Ó=íçÉäáÅÜíáåÖ=î~å=ÜÉí=éêáåÅáéÉ=H=çîÉêÉÉåâçãëí=íìëëÉå=l`jt=^äâÉå=Éå= pej=`çêÇáìã=J==ÉÉå=îççêÄÉÉäÇ=î~å=ë~ãÉåïÉêâáåÖ= De procedure van de vanwaardeverklaring

Waarom zou je deze procedure als SHM/SVK inroepen? Het document helpt je om vanuit de SHM naar je huurder duidelijk te communiceren en duidelijke lijnen uit te zetten. Huurders krijgen bij een vanwaardeverklaring snel een opzegbrief van de huur waarbij een vrederechter op de hoogte werd gesteld. Dit schrikt blijkbaar meer af dan wanneer men de gewone opzeg zou doen. Huurders ondernemen vlugger stappen om hun situatie terug op het goede pad te krijgen of ondernemen zelf al stappen om huurachterstallen terug te betalen. Door zeer kort op de bal te spelen, strikte afspraken te maken en dichter op de cliënt te zitten, loopt het proces sneller. Consequent optreden gekoppeld aan strakke timing en duidelijk communiceren met huurder werpt zijn vruchten af. Let op, want niet alle vrederechters aanvaarden de ‘vanwaardeverklaring’.

Samenwerkingsovereenkomst OCMW Alken en SHM Cordium

Wanneer een huurder 2 maanden huurachterstal heeft, verwittigt de SHM het OCMW (door de lijst van huurders die 2 maanden huurachterstal hebben, over te maken). Het OCMW gaat vervolgens op huisbezoek bij de betreffende huurder en tracht een afbetalingsvoorstel met de cliënt op te maken. Het OCMW begeleidt de huurder hierin, maar huurder neemt zelf contact op met Cordium om dit voorstel te bespreken. Het OCMW koppelt kort het verloop van dit huisbezoek terug aan Cordium (positief of negatief onthaald door huurder). Wanneer er na 3 maanden geen oplossing werd gevonden, gaat OCMW terug op huisbezoek.

Sleutel in deze eenvoudige aanpak is de samenwerking tussen OCMW en SHM Cordium met duidelijke en uniforme afspraken. Hierdoor wordt de situatie overzichtelijk voor beide partijen en weet iedereen wat van hem verwacht wordt en wat zijn of haar taak is.

Elementen uit het ronde tafel gesprek:

“Het is belangrijk om vroegtijdig te ondersteunen en in te grijpen in het ‘wonen’. We mogen niet wachten tot het 5 voor 12 is. Dat doen we vandaag nog te vaak. Hoe zou onaangepaste wooncultuur aangepakt kunnen worden? Iedere nieuwe huurder SNEL bezoeken en minstens om de 5 jaar (dit was trouwens een voorstel van de visitatiecommissies die SHM’en bezochten, maar lijkt niet realistisch naar personeels- en tijdsinzet). Áls er signalen zijn, zou er zo vroeg mogelijk moeten op ingespeeld worden. We moeten dus inzetten op methodieken die ons toelaten snel signalen te detecteren, vb. huisbezoeken

P=


mêÉîÉåíáÉ=î~å=ìáíÜìáëòÉííáåÖ= =

=

mêÉî=

NM=àìåá=OMNPI=éêçîáåÅáÉÜìáë=iáãÄìêÖ= bij elke nieuwe huurder, of ook buurt(opbouw)werk inschakelen,…?” (CAW Limburg)

o

Of kan er gewerkt worden aan het versterken van mensen, vrijwilligers in de omgeving? Soms neemt men veel gemakkelijker iets aan van een buurman, dan van een hulpverlener…. Snel signalen opvangen door een sterke samenwerking met buurtwerk, door huisbezoeken te organiseren,… zodat we kunnen handelen nog voor het probleem escaleert.

= De samenwerkende partners moeten met de neuzen in de zelfde richting staan (nl. weten wie wie is, wie wat doet, wat de bedoeling is van de ander, vanuit welk perspectief,…) om zo te komen tot gerichte en structurele afspraken met de verschillende partners (WIN-WIN). Een sociale huisvestingsmaatschappij heeft vaak de indruk dat men met teveel verschillende diensten bezig is rond 1 cliënt en dat er zeer veel tijd verloren gaat in vergaderen over de cliënt i.p.v. directe ondersteuning aan de cliënt door samen het probleem aan te pakken. Soms zitten er 10 hulpverleners rond 1 tafel die ieder vanuit hun invalshoek twee uur vergaderen rond 1 cliënt. Kunnen we niet beter investeren in eenduidige begeleiding, meer efficiënt samenwerken? Dus minder hulpverleners maar met een gerichtere samenwerking? (SHM Nieuw Dak)

o

Vaak ondervinden mensen moeilijkheden op verschillende domeinen. 1 hulpverlener kan dit vaak niet alleen oplossen omdat men verschillende expertises nodig heeft. Akkoord dat men soms met veel mensen aan tafel zit en dat sommige overleggen efficiënter kunnen verlopen. Hoe complexer en veeleisender de samenleving wordt, hoe meer inzet er zal nodig zijn vanuit welzijns- en andere organisaties om deze mensen mee te trekken: wij moeten goede afspraken maken in het veld. Dat mensen woonproblemen of huurachterstal hebben, is vaak een symptoom van iets anders. Zolang we dat niet gaan erkennen, blijven we aan symptoombestrijding doen en dweilen we met de kraan open. De woonproblematiek is dus maar een stukje van de sluier. Om al de achterliggende problemen op te lossen, is er telkens een andere aanpak nodig en tíjd, want mensenwerk is maatwerk. (CAW Limburg)

Evenwicht

Brieven alleen werken niet. Huurders komen vaak niet opdagen na een oproep of op het vonnis. De SHM Nieuw Dak speelt dan kort op de bal om duidelijk aan te tonen “nu is het menens”. Er worden met het OCMW afspraken gemaakt en de gegevens van de cliënt worden doorgegeven aan het OCMW. Je hebt hiervoor geen medewerking nodig van de huurder. Je kan in het schrijven naar de huurder opnemen ‘als je nu niet reageert, geven we je gegevens ook door aan OCMW’. Als de cliënt dan nog niet bereid is om samen een oplossing te zoeken, gaat men over naar de procedure van ‘vanwaardeverklaring’. Door de verstrengde aanpak (dit gaat snel van mond tot mond bij huurders) betalen huurders sneller hun achterstallen of zijn ze sneller geneigd om een oplossing te zoeken. Huurders die het financieel niet

Q=


mêÉîÉåíáÉ=î~å=ìáíÜìáëòÉííáåÖ= =

=

mêÉî=

NM=àìåá=OMNPI=éêçîáåÅáÉÜìáë=iáãÄìêÖ= aankunnen en aangeven dat ze stappen willen ondernemen, worden begeleid door het OCMW. Eventuele achterstallen worden door het OCMW betaald. (SHM Nieuw Dak)

o

Maatschappelijk werkers gaan meestal onaangekondigd op huisbezoek en wanneer niemand aanwezig is, laten zij een kaartje achter met hun contactgegevens. In de meeste gevallen volgt hierop wel reactie van de bewoner. Ook OCMW Genk heeft de ervaring dat huurders niet reageren op een brief of de ernst er niet van inzien. De samenwerking tussen OCMW en SVK/SHM, via het LAC (lokale adviescommissie huisvesting, zie andere ronde tafel), wordt hiervoor gebruikt. Het LAC vindt plaats in het OCMW-gebouw. Dat doet bij veel mensen toch al een belletje rinkelen. Mensen zien dit LAC vaak als hun allerlaatste kans. (OCMW Genk)

o

Wij zien de huurachterstal in dalende lijn gaan na de invoering van het LAC. (SVK Het Scharnier)

o

Effectieve uithuiszettingen zijn meestal te wijten aan wooncultuur, eerder dan aan huurachterstal. Dat is misschien ook de evolutie met het LAC. (SHM Nieuw Dak)

o

Er zijn 2 soorten Vonnissen: Cliënt aanwezig Client afwezig: zij zijn blijkbaar niet onder de indruk van de situatie? De namen van deze cliënten worden doorgespeeld aan het OCMW. Meermaals krijgt de SHM geen enkele reactie meer van het OCMW. Cliënten hebben de mogelijkheid om te procederen achteraf (beroep aan te tekenen), waardoor het proces vertraagt en de cliënt nog enkele maanden ‘veilig’ zit. = EpejF=

= =

R=


mêÉîÉåíáÉ=î~å=ìáíÜìáëòÉííáåÖ= =

=

NM=àìåá=OMNPI=éêçîáåÅáÉÜìáë=iáãÄìêÖ=

KNELPUNTEN ROND SAMENWERKING

GOEDE VOORBEELDEN, TIPS

=

= _ÉêçÉéëÖÉÜÉáãLïÉí=çé=ÇÉ=éêáî~ÅóW=ïÉäâÉ=áåÑç=ïÉä=Éå=åáÉí=ÇççêÖÉîÉå=~~å= ~åÇÉêÉ=é~êíåÉêë\=k~=ÖÉëéêÉâI=N=ÇìáÇÉäáàâÉ=äáàåW=ÜçÉ=ÜÉí=ççâ=òáàI=ÇÉ=ÅäáØåí= ãçÉí=çé=ÇÉ=ÜççÖíÉ=òáàå=î~å=ïáÉ=ïÉäâÉ=áåÑç=ÜÉÉÑíLâêáàÖíK== bê=òáàå=îÉÉä=ÇáÉåëíÉå=ÄÉòáÖ=ãÉí=N=ÅäáØåí=Eëçãë=í¨îÉÉä\F=Éå=ïÉ=ïÉíÉå=ÜÉí=åáÉí= ~äíáàÇ=î~å=Éäâ~~êW=òçêÖí=îççê=îÉêï~êêáåÖ=Éå=çåÇìáÇÉäáàâÜÉáÇ= ÉäâÉ=ÇáÉåëíLçêÖ~åáë~íáÉ=ïÉêâí=î~åìáí=òáàå=áåî~äëÜçÉâ=çÑ=ÜçâàÉ== çåÇÉêëíÉìåÉåÇÉ=ä~~ÖÇêÉãéÉäáÖÉ=îçêãÉå=òç~äë=ÄììêíïÉêâ=ïçêÇí=~ÑÖÉÄçìïÇ= åÉí=çé=ãçãÉåíÉå=Ç~í=Dë~ãÉåäÉîÉåD=ãçÉáäáàâ=áë= ÜìäéîÉêäÉåÉêë=ëáÖå~äÉêÉå=ÉÉå=ÖÉÄêÉâ=~~å=íáàÇ=çã=ÇÉ=ëáíì~íáÉ=áå=â~~êí=íÉ= ÄêÉåÖÉå=EëÅÜìäÇÉåI=~ÅÜíÉêëí~ääÉåF=Z[=ëíêÉëë=Éå=Ñêìëíê~íáÉ=~~å=òáàÇÉ=ÅäáØåí=Éå= ~~å=òáàÇÉ=ÜìäéîÉêäÉåÉêëI=ï~åí=çé=âçêíÉ=íáàÇ=äçéÉå=ëÅÜìäÇÉå=ëåÉä=çé=Z[=ïÉ= ãçÉíÉå=å~~ê=ÉÉå=ëóëíÉÉã=î~å=DëÅÜìäÇÉå=ÄÉîêáÉòÉåD\= Éê=ïçêÇí=îÉÉä=íáàÇ=îÉêäçêÉå=Çççê=çåÇìáÇÉäáàâÜÉÇÉå=íìëëÉå= çêÖ~åáë~íáÉëLÇáÉåëíÉå=çîÉê=ïáÉ=ÇçÉí=ï~í=Ó=áÉÇÉêÉÉå=ëíêÉÉÑí=å~~ê=ÉÉå= çéäçëëáåÖ=ã~~ê=çîÉê=ÇÉ=çéäçëëáåÖ=Éå=~~åé~â=áë=ïÉáåáÖ=~ÑÖÉëíÉãÇ=Éå=ëí~~å= åÉìòÉå=áå=ÇÉ=~åÇÉêÉ=êáÅÜíáåÖ=J=åáÉí=ÉÑÑáÅáØåí= îáëáÉ=îÉêëÅÜáäí=î~~âW=ï~í=ïáääÉå=ïÉ=ÄÉêÉáâÉå=Éå=çé=ïÉäâÉ=ã~åáÉêI=ïÉ=ëéêÉâÉå= åáÉí=ÇÉòÉäÑÇÉ=í~~äI=Éê=áë=ïÉêâ=Éå=íáàÇ=åçÇáÖ=çã=Éäâ~~ê=íÉ=îÉêâÉååÉå= KKK=

òç=éêÉîÉåíáÉÑ=ãçÖÉäáàâ=íÉïÉêâ=Ö~~å=çã=ëÅÜêáàåÉåÇÉ=îÉêÜ~äÉå=íÉ=îççêâçãÉå= îá~=ïççåÄÉÖÉäÉáÇáåÖI=i`lI=ëáÖå~äÉå=ìáí=ÜÉí=çéÄçìïïÉêâIKKK= ÇÉ ÇÉ ãÉåëÉå=áåíÉåëáÉÑ=çéîçäÖÉåI=Éå=ÉÉå=O =Éå=P =â~åë=ÖÉîÉå=çã=íÉ=ïçåÉå= ÖçÉÇÉ=ë~ãÉåïÉêâáåÖë~Ñëéê~âÉå=òáàå=~Ñëéê~âÉå=ï~~ê=ÇÉ=êçäîÉêÇÉäáåÖ= ÇìáÇÉäáàâ=áë=EîÄK=pej=áë=ÜìáëîÉëíÉêI=l`jt=áë=D~äÖÉãÉÉåD=ÜìäéîÉêäÉåÉêI=`^t= îåäK=~ÅíáÉÑ=çé=ïççåÄÉÖÉäÉáÇáåÖIKKKF= ë~ãÉåïÉêâáåÖ=äµµåíW=ãáåÇÉê=Üììê~ÅÜíÉêëí~ääÉåI=ãáåÇÉê=ìáíÜìáëòÉííáåÖÉå= ãÉÉê=Éå=ëåÉääÉê=éÉêëççåäáàâÉ=Åçåí~ÅíÉå=çéÄçìïÉå=ãÉí=ÜììêÇÉêë=Eî~å=ãÉÉí= ~Ñ=~~åI=Äáà=áÉÇÉêÉÉåF= ~ÅíáÉÑ=ÄÉå~ÇÉêÉå=î~å=ÅäáØåíW=ÜìáëÄÉòçÉâÉåI=~~åëéêÉâÉåI=íÉäÉÑççåÅçåí~ÅíIKKK= EÄêáÉÑïáëëÉäáåÖ=ïÉêâí=åáÉíF= ÇìáÇÉäáàâ=ÅçããìåáÅÉêÉå=å~~ê=ÇÉ=ÜììêÇÉêLÅäáØåí=?åì=áë=ÜÉí=ãÉåÉåë?I=ã~~ê= ççâ=î~å=ÜÉí=ÄÉÖáå=ÇìáÇÉäáàâ=ÅçããìåáÅÉêÉå=ï~åí=î~~â=ÜÉÄÄÉå=ÅäáØåíÉå=ã~~ê= ~~å=ÜÉí=ÉáåÇ=î~å=ÇÉ=êáí=Çççê=ÜçÉ=ÉêåëíáÖ=ÜÉí=áë= ã~~â=ççâ=~Ñëéê~âÉå=ãÉí=îêÉÇÉêÉÅÜíÉêë= KKK==

=

ANDERE KNELPUNTEN

BELEIDSAANBEVELINGEN

=

= ÜçÉ=ÇçÉäéìÄäáÉâ=ÄÉêÉáâÉå\=î~~â=ççâ=ÖÉÇáÑÑÉêÉåíáÉÉêÇ=éìÄäáÉâ=Çìë= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ãÉíÜçÇÉë=åçÇáÖ=EîÄK=~åÇÉêëí~äáÖÉåF\= ÉÉå=ëçÅá~äÉ=ãáñ=áå=ÇÉ=ÄÉïçåÉêë=òçì=ÖçÉÇ=òáàåI=ã~~ê=ÇÉ=ÅçåíÉñí=î~åÇ~~Ö= ä~~í=Ç~í=ã~~ê=ïÉáåáÖ=íçÉ= Äáà=Üììê~ÅÜíÉêëí~ä=î~å=N=à~~êI=ïçêÇí=î~~â=ÄÉêçÉé=ÖÉÇ~~å=çé=éêçJÇÉç= ~ÇîçÅ~~í=Z[=ÖêçíÉ=âçëí=îççê=pejDÉåLpshDë=ï~åí=íÉ=áååÉå=ÜììêÖÉäÇ=ëí~éÉäí= òáÅÜ=çé= îêÉÇÉêÉÅÜíÉêë=Ö~~å=îÉêëÅÜáääÉåÇ=çã=ãÉí=ÄÉé~~äÇÉ=ëáíì~íáÉëI=ççâ=åáÉí=~ääÉ= îêÉÇÉêÉÅÜíÉêë=~~åî~~êÇÉå=ÇÉ=î~å=ï~~êÇÉîÉêâä~êáåÖ= l`jtDë=îÉêåÉãÉå=îÉÉä=íÉ=ä~~í=ï~ååÉÉê=Éê=ÉÉå=òáííáåÖ=éä~~íëÜÉÉÑí=çé=ÇÉ= êÉÅÜíÄ~åâ== ïÉêâÉå=áå=ÜÉí=ÜáÉê=Éå=åì=EÇççê=ÇÉ=ÅêáëáëI=ïÉêâÇêìâI=íáàÇëÇêìâIKKKF=ÖÉÉÑí=ÜÉí= êáëáÅç=Ç~í=àÉ=ÖÉÑê~ÖãÉåíÉÉêÇ=ïÉêâí=

éêçÅÉÇìêÉ=ÇáÉ=ÉÉå=ÇìáÇÉäáàâ=ëáÖå~~ä=ÖÉîÉå=~~å=ÇÉ=ÜììêÇÉê=Éå=ï~~êÄáà=ãÉå= ëåÉä=áåÖêáàéíI=ïÉêéÉå=Üìå=îêìÅÜíÉå=~Ñ=EÜìäéãáÇÇÉäÉå=ÜáÉêíçÉW=i^`I=î~å= ï~~êÇÉîÉêâä~êáåÖF= ã~~â=äçâ~~ä=ëíêìÅíìêÉäÉ=~Ñëéê~âÉå=Éå=Äçìï=ÉÉå=ëíÉêâ=åÉíïÉêâ=êçåÇ=ÇÉ=ÅäáØåíW= ïáÉ=ÇçÉí=ï~í=Éå=çé=ïÉäâ=ãçãÉåí\== p~ãÉå=çåÇÉêòçÉâÉåW=ï~í=ïÉêâí=Éå=ï~í=ïÉêâí=åáÉí\=Z[= ãÉíÜçÇáÉâçåíïáââÉäáåÖ=êçåÇ=çãÖ~~å=ãÉí=ÄÉïçåÉêë=ãÉí=ÉÉå=îêÉÉãÇÉ= ïççåÅìäíììê= ÇÉ=sä~~ãëÉ=çîÉêÜÉáÇ=ãçÉí=áåîÉëíÉêÉå=áå=_bq^^i_^ob=ÜìáëîÉëíáåÖ=Éå=Çìë= ÇÉ=åçÇáÖÉ=ÄìÇÖÉííÉå=îççêòáÉå= ï~ååÉÉê=~Ñëéê~âÉå=ïçêÇÉå=ÖÉã~~âíI=ãçÉí=Çáí=ÖÉÄÉìêÉå=òçïÉä=çé= ÄÉäÉáÇëåáîÉ~ì=~äë=çé=åáîÉ~ì=î~å=ÇÉ=îÉäÇïÉêâÉêë== éêÉîÉåíáÉÑ=ïÉêâÉåW=çé=òçÉâ=å~~ê=åáÉìïÉ=îçêãÉå=çã=íÉ=îççêâçãÉå=Ç~í=áÉíë=

S=

mêÉî=


=

mêÉîÉåíáÉ=î~å=ìáíÜìáëòÉííáåÖ= = NM=àìåá=OMNPI=éêçîáåÅáÉÜìáë=iáãÄìêÖ= ÇÉ=ïççåéêçÄäÉã~íáÉâ=áë=ëäÉÅÜíë=ÉÉå=ëóãéíççãW=ÇÉ=ççêò~~â=äáÖí=î~~â=ÉäÇÉêë= J=ïÉ=ãçÉíÉå=çéäÉííÉå=îççê=ÜÉí=Å~êêçìëëÉä=ÇÉåâÉå=Éå=ÇÉ=ççêò~âÉå= ~~åé~ââÉå= ~~åí~ä=ãÉåëÉå=ãÉí=ÉÉå=éëóÅÜá~íêáëÅÜÉ=éêçÄäÉã~íáÉâ=áå=ÇÉ=ëçÅá~äÉ= ÜìáëîÉëíáåÖ=ëíáàÖí= KKK=

ÉëÅ~äÉÉêíW=îÉêëíÉêâÉå=î~å=ãÉåëÉå=îá~=ÑçêãÉäÉ=ã~~ê=ççâ=áåÑçêãÉäÉ=E>F=â~å~äÉåW= Ç~~ê=äáÖí=ÉÉå=Öêççí=éçíÉåíáÉÉä= áå=Üìå=çãÖÉîáåÖI=êÉÅÜíëíêÉÉâë=ãÉí=ÇÉ=ãÉåëÉå=òÉäÑ=Ö~~å=ïÉêâÉå=J=ÄììêíïÉêâ= áåîÉëíÉÉê=áå=ÖÉêáÅÜíÉ=ÄÉÖÉäÉáÇáåÖ=EÇ~í=ÇÉÉä=ìáíã~~âí=î~å=ÉÉå=ëóëíÉÉã=Éå= çåÇÉêäáåÖÉ=~Ñëéê~âÉå=Éå=åáÉí=îÉêëåáééÉêÇF= ~äë=pejLpsh=Éäâ=É=ÜììêÇÉê=êÉÖÉäã~íáÖ=ÄÉòçÉâÉåI=òÉâÉê=Äáà=~~åî~åÖ=ã~~ê= ççâ=çã=ÇÉ=ñ=~~åí~ä=íáàÇ=~ìíçã~íáëÅÜ= KKK=

=

T=

mêÉî=


mêÉîÉåíáÉ=î~å=ìáíÜìáëòÉííáåÖ= =

=

mêÉî=

NM=àìåá=OMNPI=éêçîáåÅáÉÜìáë=iáãÄìêÖ= = =

RONDE TAFEL 2 péêÉâÉêë= • •

h~êáåÉ=ióÅçéëI=ÇáêÉÅíÉìê=ëçÅá~äÉ=ÇáÉåëí=l`jt=dÉåâ= bäâÉ=^ÅÅá~åáI=Åç∏êÇáå~íçê=psh=eÉí=pÅÜ~êåáÉê=

=

açÅìãÉåíÉå= • •

mêçÅÉÇìêÉ=Üììê~ÅÜíÉêëí~ääÉå=psh=eÉí=pÅÜ~êåáÉê=J=i^`= mêçÅÉÇìêÉ=Üììê~ÅÜíÉêëí~ääÉå=pej=káÉìï=a~â=J=i^`=

=

Toelichting Karine Lycops – het lokaal advies comite huisvesting (LAC huisvesting) en de rol van het OCMW açÅìãÉåíW=éêçÅÉÇìêÉ=Üììê~ÅÜíÉêëí~ääÉå=pej=káÉìï=a~â=J=i^`= OCMW Genk startte met het ‘LAC Huisvesting’ omdat er frustraties leefden langs twee kanten: -

SHM: het OCMW lost het probleem niet op

-

OCMW: de SHM wacht te lang

Vanuit die ervaring was het belangrijk om goede taakafspraken te maken. Wonen is een grondrecht en een basisbehoefte. We moeten er dus voor zorgen dat de huurder zijn sociale woning kan behouden. Via het LAC kan het gedrag van de huurder gestuurd worden zodat die zijn woning kan behouden.

Het principe van het ‘LAC energie’ werd toegepast op huurachterstal binnen de sociale huisvesting. Het is belangrijk dat iedereen bij zijn rol blijft: de sociale huisvestingsmaatschappij is de huisvester en het OCMW is de hulpverlener. Wanneer er problemen met huurachterstallen opduiken, dan komt het OCMW tussen beiden. Stelt men echter woonproblemen vast, dan komt het CAW op de proppen.

Nieuw Dak geeft informatie door aan het OCMW vanaf het ogenblik dat de huurder 2 maanden huurachterstal heeft. Vanuit het LAC worden de huurders gestimuleerd om zich aan de gemaakte afspraken te houden. In de LAC-procedure staan alle gemaakte afspraken en stappen op papier.

Bij de opstart waren zowel de SHM, de maatschappelijk werkers als het beleid zeer sceptisch t.o.v. deze nieuwe werkwijze. Het beleid kon men overtuigen o.b.v. cijfers: LAC 2012: 114 dossiers - 80% van de huurders was ooit gekend bij het OCMW. Voor 113 dossiers kon een regeling worden voorzien.

Een knelpunt dat werd aangegeven was de privacy, maar dat werd intussen opgenomen in de procedure. Op die manier kan het beroepsgeheim ingedekt worden, via een extra zin in de brief van de huisvester. In de BBC die nu wordt gepland, moet huisvesting als één van de doelstellingen worden opgenomen.

U=


mêÉîÉåíáÉ=î~å=ìáíÜìáëòÉííáåÖ= =

=

mêÉî=

NM=àìåá=OMNPI=éêçîáåÅáÉÜìáë=iáãÄìêÖ= Het OCMW van Genk heeft een goede samenwerking met de dienst wonen van de stad. Zo levert het OCMW enkel een huurwaarborg als de stad een geschiktheidsattest opstelde. De huurwaarborg voor een privé woning betalen ze ook enkel als de cliënt ingeschreven is voor een sociale woning (SHM of SVK). Eveneens worden cliënten verplicht om een brandverzekering af te sluiten. OCMW Genk heeft zelfs een collectieve brandverzekeringspolis afgesloten.

Toelichting Elke Acciani – het sociaal verhuurkantoor en het LAC açÅìãÉåíW=mêçÅÉÇìêÉ=Üììê~ÅÜíÉêëí~ääÉå=psh=eÉí=pÅÜ~êåáÉê=J=i^`= = = De huurders van het SVK zijn bijzonder kwetsbaar. Vaak zijn het cliënten in een precaire of multi-problemsituatie. In 2011-2012 vonden op korte tijd 8 uithuiszettingen plaats. Samen met partners heeft men dan bekeken hoe ze daar anders mee om zouden kunnen gaan. De LAC-procedure die reeds bestond bij OCMW Genk werd overgenomen. Vandaag stelt het SVK vast dat er 30% minder achterstallen zijn. Het SVK neemt de rol van verhuurder op, het OCMW en CAW de rol van hulpverleners. Tijdens de eerste zes maanden van 2013 vonden er nog geen uithuiszettingen plaats. In 2012 in dezelfde periode werden er 4 uithuiszettingen doorgevoerd. Dit toont aan dat het LAC werkt omdat men daarmee korter op de bal speelt.

Centrale boodschap Werk met een ‘systeem’, zorg dat jouw afspraken de cliënt omringen en zo ondersteunend mogelijk zijn, maak afspraken tussen wonen en welzijn, werk samen. Het OCMW moet cliënten wijzen op hun rechten én hun plichten (zoals ook de gevaren van een dreigende uithuiszetting – dit kan best wanneer er ook al een duidelijk signaal kwam van de huisvester). Het OCMW is het laatste vangnet, een sociale huisvestingsmaatschappij is voor veel gezinnen ook de laatste reddingsboei. Wij hebben ook onze verantwoordelijkheid en moeten met een gerust geweten kunnen zeggen dat we echt alles geprobeerd hebben opdat mensen hun huisvesting kunnen behouden. Het OCMW kan een rechtenonderzoek doen en op die manier cliënten maximaal gebruik laten maken van hun rechten. =

Gesprek = =

Rol van de vrederechter? Binnen de regio Genk werd afgetoetst of de vrederechters akkoord gingen. Wanneer je met het LAC wil starten of wanneer er samenwerkingsafspraken gemaakt worden tussen de sociale huisvesters en het OCMW, is het belangrijk om dit in een onderhoud uit te leggen en te bespreken met de vrederechters. In Genk ging men na een proefperiode in dialoog met de betrokken vrederechters.

Hoe aan de slag binnen de privémarkt? Dat is moeilijker, je hebt er geen vat op en de aanmeldingen komen steeds vrij laat toe bij het OCMW. Toch mogen we de privémarkt niet uit het oog verliezen, aangezien het daar al snel overgaat naar collectieve schuldenregeling. Het is ook wel zo dat eigenaars

V=


mêÉîÉåíáÉ=î~å=ìáíÜìáëòÉííáåÖ= =

=

mêÉî=

NM=àìåá=OMNPI=éêçîáåÅáÉÜìáë=iáãÄìêÖ= het wel eens presteren om een jaar niet te reageren op huurachterstallen. Bovendien gebeuren de meeste uithuiszettingen nog steeds in de private huurmarkt.

Hoeveel tijd heeft het OCMW om de situatie te onderzoeken? Het OCMW heeft drie weken de tijd om situatie te onderzoeken en het sociaal onderzoek te doen.

Waarom wordt er pas overgegaan tot een LAC vanaf twee maanden huurachterstal? Omwille van de juridische, wettelijke procedure. Als alle huurders met één maand huurachterstal in een LAC besproken zouden worden, dan zou het om heel wat meer dossiers gaan. Het kan al eens gebeuren dat men één maand vergeet te betalen. Vanaf twee maanden achterstal, blijkt toch al snel dat er meer aan de hand is.

SVK’s vragen zich af hoe de grootte van de huurachterstal zich verhoudt tot de huursubsidie: SVK Het Scharnier bekijkt dit los van de huursubsidie, er wordt gekeken naar de effectieve huurprijs.

SHM’en zijn actief in meerdere gemeentes. Het is belangrijk om gelijklopende afspraken te maken en deze duidelijk te formaliseren.

Het LAC wordt serieus genomen door de huurders/cliënten: beide partners (OCMW en SHM) geven samen een signaal: er ís nog bereidwilligheid, maar dit is de laatste kans. De procedure wordt pas gecommuniceerd naar de cliënt wanneer er een huurachterstal is.

NM=


mêÉîÉåíáÉ=î~å=ìáíÜìáëòÉííáåÖ= =

=

mêÉî=

NM=àìåá=OMNPI=éêçîáåÅáÉÜìáë=iáãÄìêÖ=

KNELPUNTEN ROND SAMENWERKING

GOEDE VOORBEELDEN, TIPS

=

= eììê~ÅÜíÉêëí~ä=áë=íÉ=ÜççÖ=çéÖÉäçéÉå=îççêÇ~í=Éê=Üìäé=áåÖÉëÅÜ~âÉäÇ=ïçêÇíK= mêáî~Åó=Eáå=ÇÉ=ÄêáÉÑ=ÇáÉ=káÉìï=a~â=Éå=eÉí=pÅÜ~êåáÉê=îÉêëíìêÉå=å~~ê=ÇÉ=ÜììêÇÉê= ïÉêÇ=ÉÉå=òáå=çéÖÉåçãÉå=ï~~êáå=ëí~~í=Ç~í=ÇÉ=ÖÉÖÉîÉåë=ïçêÇÉå=ÇççêÖÉÖÉîÉå= ~~å=ÜÉí=l`jtKF= bê=òáàå=çåîçäÇçÉåÇÉ=ÄÉÖÉäÉáÇáåÖëìêÉåK= jÉå=îÉêï~ÅÜí=ççâ=ëçÉéÉäÜÉáÇ=î~å=ÇÉ=ÜìáëîÉëíÉê=ÄîK=ÇÉ=~ÅÜíÉêëí~ä=áå=ëíìââÉå= íÉêìÖ=ÄÉí~äÉåK= eììêÇÉêë=L=ÅäáØåíÉå=2ïáàòÉå=çé=ÇÉ=éäáÅÜíÉåÒI=Ç~í=áë=ççâ=ÉÉå=í~~â=î~å=ÜÉí=l`jtK= EtçêÇí=ççâ=çéÖÉé~âí=íáàÇÉåë=ÉÉå=i^`I=ã~~ê=áå=ëçããáÖÉ=ëáíì~íáÉë=áë= çåÇÉêëíÉìåáåÖ=åçÇáÖKF= Á=

fÉÇÉê=ãçÉí=Äáà=òáàå=ÉáÖÉå=êçä=ÄäáàîÉåW=pej=Z=îÉêÜììêÇÉêI=l`jt=Z=ÄÉí~äáåÖëéêçÄäÉÉãI= `^t=Z=ïççåãçÉáäáàâÜÉÇÉåK= `áàÑÉêë=çîÉêíìáÖÉå=ÜÉí=ÄÉäÉáÇK= ^ä=å~=íïÉÉ=ã~~åÇÉå=Üììê~ÅÜíÉêëí~ä=áåÖêáàéÉåW=ÇìáÇÉäáàâ=~ÑëéêÉâÉå=ïáÉ=ï~í=ÇçÉí= o t~í=ÇçÉí=ÇÉ=pejLpsh\= o t~í=ÇçÉí=ÇÉ=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâ=ïÉêâÉê\= o t~í=ÇçÉí=ÇÉ=ÅäáØåí\= pí~ééÉå=çãòÉííÉå=áå=ÉÉå=ïÉêâÄ~êÉ=éêçÅÉÇìêÉ= få=òÉÉê=éêÉÅ~áêÉ=ëáíì~íáÉë=ãÉí=âáåÇÉêÉå=åÉÉãí=ÜÉí=l`jt=ÇÉ=Üììê~ÅÜíÉêëí~ä=íÉå=ä~ëíÉ= çKïKîK=ÄìÇÖÉííÉêáåÖK= h~å=Éê=ÉÉå=àìêáÇáëÅÜ=ãÉÇÉïÉêâÉê=î~å=ÇÉ=îêÉÇÉêÉÅÜíÉê=é~êíáÅáéÉêÉå=~~å=ÜÉí=i^`\=a~í= áë=åÉí=êÉäÉî~åíK= `äáØåí=ã~Ö=ÉÉå=îÉêíêçìïÉåëéÉêëççå=ãÉÉÄêÉåÖÉå=å~~ê=ÜÉí=i^`K= sêÉÇÉêÉÅÜíÉê=ÄÉíêÉââÉåK=2s~å=ï~~êÇÉîÉêâä~êáåÖÒ=áë=ÉÉå=éêçÅÉëK== få=dÉåâI=j~~ëãÉÅÜÉäÉå=Éå=_êÉÉ=ï~ë=Éê=ÉÉå=áåÇáîáÇìÉÉä=çåÇÉêÜçìÇ=ãÉí=ÇÉ= îêÉÇÉêÉÅÜíÉêëK= e~ëëÉäí=ò~ä=ÉÉå=çåÇÉêÜçìÇ=îê~ÖÉå=Éå=ÇÉ=éêçÅÉÇìêÉ=íçÉäáÅÜíÉåK= bê=ãçÉí=îçäÇçÉåÇÉ=íáàÇ=òáàå=îççê=ëçÅá~~ä=çåÇÉêòçÉâ=EP=ïÉâÉåFK= få=dÉåâ=áë=Éê=ã~~åÇÉäáàâë=ÉÉå=ÖÉëéêÉâ=ãÉí=ÇÉ=ÄÉíêçââÉå=é~êíåÉêë=Ei^`FK= eÉí=áë=ÄÉä~åÖêáàâ=Ç~í=ÇÉ=ÅäáØåíÉå=L=ÇÉ=ÜììêÇÉê=òáàå=îÉêéäáÅÜíáåÖÉå=å~âçãíI=äçë=î~å=ÇÉ= ÜççÖíÉ=î~å=ÜÉí=ÄÉÇê~ÖK= ^Åíì~äáëÉêÉå=î~å=ÇÉ=áåëÅÜêáàîáåÖÉåK=Efå=e~ëëÉäí=îê~~Öí=ÜÉí=l`jt=çÑ=òÉ=ÖÉ≥åÑçêãÉÉêÇ= ã~Ö=ïçêÇÉåKF= aáÉå=ëìÄëáÇáÉÇçëëáÉêë=áå=çã=éêçàÉÅíÉå=íÉ=ÇçÉå=I=ÇáåÖÉå=íÉ=íÉëíÉåK= Á=

ANDERE KNELPUNTEN

BELEIDSAANBEVELINGEN

=

= mêáî¨JÉáÖÉå~~êëW=ÄêáÉîÉå=âçãÉå=íÉ=ä~~í=ï~~êÇççê=Éê=ÖÉÉå=íáàÇ=áë=çã=åçÖ=íÉ= çåÇÉêÜ~åÇÉäÉåK=eÉí=l`jt=âÉåí=ÇÉ=ÜììêÇÉê=åáÉíI=ï~~êÇççê=ÜÉí=ãçÉáäáàâÉê=áë=çã=

^ííÉëí=ÖÉëÅÜáâíÜÉáÇ=ïçåÉå=îê~ÖÉå=îççê~äÉÉê=Üììêï~~êÄçêÖ=íÉ=ÄÉí~äÉå\= få=__`=Ö~ê~åíáÉ=ÚêÉÅÜí=çé=ïçåÉåÛ=çéåÉãÉåK=

NN=


=

mêÉîÉåíáÉ=î~å=ìáíÜìáëòÉííáåÖ= =

mêÉî=

NM=àìåá=OMNPI=éêçîáåÅáÉÜìáë=iáãÄìêÖ=

ëåÉä=íÉ=êÉ~ÖÉêÉåK= lé=ÇÉ=éêáî¨ã~êâí=ÇçÉå=Éê=òáÅÜ=ÜÉÉä=ï~í=éêçÄäÉãÉå=îççêK=eçÉ=âìååÉå=ïÉ= ÉáÖÉå~~êë=ÄÉêÉáâÉå\= jçÉí=àÉ=åáÉí=åçÖ=îêçÉÖÉê=áå=Ö~åÖ=ëÅÜáÉíÉåI=~ä=Äáà=¨¨å=ã~~åÇ=Üììê~ÅÜíÉêëí~ä\=a~í= òáàå=Éê=Ç~å=ïÉä=ÜÉÉä=îÉÉäK=s~å~Ñ=O=ã~~åÇÉå=Üììê=â~å=àÉ=ïÉä=ëíÉääÉå=Ç~í=Éê=ÉÉå= ÄÉí~äáåÖëéêçÄäÉÉã=áëK= qÉ=ïÉáåáÖ=ÄÉí~~äÄ~êÉ=ïçåáåÖÉåK= tççåÅìäíììêW=~åÇÉêÉ=ÅìäíììêI=àçåÖÉêÉåK=bê=ãçÉíÉå=ïççåî~~êÇáÖÜÉÇÉå= ~~åÖÉäÉÉêÇ=ïçêÇÉåK=EbÉêëíÉ=ëéççê=ÇáÉåëíîÉêäÉåáåÖ=ï~~êáå=ÜìáëîÉëíáåÖ= áåÄÉÖêÉéÉåKF= eììêëìÄëáÇáÉ=âêáàÖÉå=ïÉ=ëçãë=ïÉäI=îêÉÇÉêÉÅÜíÉê=îáåÇí=Ç~í=ÖÉÉå=~ÅÜíÉêëí~äK= háàâÉå=å~~ê=ÇÉ=2ÉÑÑÉÅíáÉîÉ=ÜììêéêáàëÒK= ^Çãáåáëíê~íáÉîÉ=ä~ëíÉå=åÉãÉå=íçÉ=Éå=çã=ÇÉ=Ü~îÉêâä~é=áë=Éê=ÅçåíêçäÉK= Á=

l`jt=â~å=ÅçääÉÅíáÉîÉ=Äê~åÇéçäáë=~ÑëäìáíÉåK= bê=òáàå=åçÖ=íÉ=îÉÉä=ÖÉòáååÉå=ÇáÉ=íÉ=ïÉáåáÖ=áåâçãÉå=ÜÉÄÄÉåW=oÉÅÜíÉåçåÇÉêòçÉâ=Éñíê~= ÄÉå~ÇêìââÉåK= qçÉïáàòáåÖÉåW=ïÉ=ïÉíÉå=Ç~í=ÉÉå=ÜììêÅçåíê~Åí=íçÉïáàòÉå=~~å=ÄÉé~~äÇÉ=ãÉåëÉå=Ñçìí= äççéíI=ãçÉí=ÜáÉê=ÖÉÉå=~åÇÉêÉ=çéäçëëáåÖ=îççê=ÖÉòçÅÜí=ïçêÇÉå\=EpshF= _ÉÖÉäÉáÇáåÖ=âçééÉäÉå=~~å=ÜììêÅçåíê~Åí\= l`jt=ãçÉí=Ü~~ê=êçä=çéåÉãÉå=~äë=ÇÉ=ÜììêÇÉê=åáÉí=âçãí=çéÇ~ÖÉåK=eìáëîÉëíáåÖ=áë=íÉ= ÄÉä~åÖêáàâ>= pshW=j~Ö=àÉ=åáÉí=P=ã~~åÇÉå=Üììêï~~êÄçêÖ=îê~ÖÉå\= _ÉãçÉáòçêÖI=ã~~ê=Ç~å=áë=ÜÉí=~ä=R=å~=NOK== kççÇ=~~å=ïççåÄÉÖÉäÉáÇáåÖ=î~å=àçåÖÉå=ãÉåëÉå=î~åìáí=ÇÉ=çéî~åÖK= pí~êíÉêë=ìáí=çéî~åÖ=ïççåÄÉÖÉäÉáÇáåÖ=~~åÄáÉÇÉåK= fåÇáÉå=îÉêéäáÅÜíÉ=íçÉïáàòáåÖ=îççê=òÉÉê=âïÉíëÄ~êÉåI=îçäëí~~í=ÉÉå=Üìáë=~ääÉÉå=åáÉíK=a~~ê= ãçÉí=ÄÉÖÉäÉáÇáåÖ=~~å=ÖÉâçééÉäÇ=ïçêÇÉåK== tççåÄÉÖÉäÉáÇáåÖÉå=âçééÉäÉå=~~å=ÉÉå=ïççåíê~àÉÅí= kççÇ=~~å=ãÉÉê=ÄÉÖÉäÉáÇáåÖë~~åÄçÇ= Á=

= = = = = =

NO=

10 juni 2013 - Verslag ronde tafels "Preventie van uithuiszetting"  
10 juni 2013 - Verslag ronde tafels "Preventie van uithuiszetting"  

Op 10 juni 2013 organiseerde de LSO projectgroep wonen samen met de provincie twee ronde tafels rond "Preventie van uithuiszetting op de soc...

Advertisement