Page 1

Aanpak geluid provinciale wegen

Actieplan Geluid 2013-2017


Aanpak geluid provinciale wegen

Actieplan Geluid 2013-2017

Vastgesteld door Gedeputeeerde Staten op 2 april 2013

2

Aanpak geluid provinciale wegen - Actieplan Geluid 2013-2017


Voorwoord Geluid is vrijwel constant om ons heen. Naast veel gewenst geluid zoals praten en muziek is er ook ongewenst geluid. Het verkeer op een drukke provinciale weg kan geluidshinder

veroorzaken. De provincie Gelderland voelt zich hier als wegbeheerder verantwoordelijk voor. Afgelopen jaren heeft de provincie al ingezet op het aanpakken van geluidshinder

veroorzaakt door verkeer op provinciale wegen. In totaal ligt er in Gelderland begin 2012

325 kilometer geluidsreducerend asfalt. Met de uitvoering van het eerste Actieplan Geluid

2008-2012 is 200 kilometer geluidsreducerend asfalt aangelegd. Ruim 27.000 inwoners van Gelderland hebben hierdoor een betere en gezondere woon- en leefomgeving gekregen.

De provincie gaat de komende periode (2013-2017) door met het aanpakken van geluidshinder. Ze richt zich hierbij op het verbeteren van de woon- en leefomgeving daar waar mensen wonen. Het nieuwe Actieplan Geluid dat nu voor u ligt beschrijft hoe de geluidssituatie

langs onze provinciale wegen er op dit moment uit ziet, wat de uitgangspunten zijn voor de uitvoering en welke maatregelen kunnen worden getroffen.

Annemieke Traag

Gedeputeerde Milieu

3

Aanpak geluid provinciale wegen - Actieplan Geluid 2013-2017

Conny Bieze

Gedeputeerde Mobiliteit


Inhoudopgave

Samenvatting

Voorwoord 3 Samenvatting 5 1 Inleiding 7

Voor u ligt het Actieplan Geluid 2013-2017 van de provincie Gelderland, dat is vastgesteld op 2 april 2013. Op grond van wetgeving is de provincie verplicht om, net als andere wegbeheerders, elke vijf jaar een Actieplan op te stellen. Het doel van de provincie Gelderland is het verminderen van te hoge geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer op provinciale wegen in Gelderland, om daarmee een goede en gezonde woon- en leefomgeving te

1.1 Waarom een Actieplan Geluid? 7

bevorderen. In het Actieplan staan de uitgangspunten voorde aanpak van de geluidsbelasting

1.2 Basisinformatie geluid 7

veroorzaakt door het verkeer op de provinciale wegen.

2 Wettelijke en beleidsmatige kaders 9

2.1

Richtlijn Omgevingslawaai en Wet milieubeheer

9

2.2

Regels voor geluid provinciale wegen, nieuwe situaties

9

In voorgaande jaren zijn op grond van het Actieplan Geluid 2008-2012 maatregelen

getroffen om geluidsoverlast te verminderen, zowel bij woningen als in gebieden met een

stiltedoelstelling. Dat is met name gedaan door het toepassen van geluidsreducerend (‘stil’) asfalt. Voor wonen werd gekeken naar het aantal woningen met een geluidsniveau van 63

2.3 Toekomstige geluidswetgeving 10

dB (decibel) of meer, de zogenaamde plandrempel. Voor natuur(beleving) en recreatie werd

2.4 Relatie met andere plannen 10

3 Terugblik op het Actieplan Geluid 2008-2012

11

3.1

Resultaten van het Actieplan Geluid 2008-2012

11

3.2

Leerpunten uit het Actieplan Geluid 2008-2012

12

gekeken of een weg door of langs een gebied met een stiltedoelstelling liep. In de periode

2008-2012 is in Gelderland ca. 12,5 miljoen euro besteed aan de aanleg van 200 km stil asfalt. Hiervan draagt 140 km bij aan het verbeteren van de leefomgeving voor woningen. In totaal hebben daarmee ca 27.000 mensen geprofiteerd van de aanleg van stil asfalt. Op wegen in/ langs recreatie- en natuurgebieden is 60 km stil asfalt aangelegd.

4 Geluidssituatie Gelderse wegen 13

In dit Actieplan Geluid 2013-2017 is de prioriteit gelegd bij het aanpakken van te hoge

4.1 Methode van berekenen 13

geluidsbelastingen bij woningen langs provinciale wegen ter bescherming van de woon- en

4.2 Geluidssituatie in Gelderland 14

leefomgeving van deze bewoners. Voortbouwend op de resultaten van de voorgaande jaren

5 Uitgangspunten Actieplan 2013-2017 16

besluit de provincie in dit Actieplan om de plandrempel voor plaatsen waar mensen wonen te

handhaven op 63dB. Dit is ook de grens waarbij het geluidsniveau vanuit gezondheidskundig

5.1 Plandrempel 16

oogpunt de kwalificatie ‘onvoldoende’ krijgt. In dit Actieplan is een afwegingsmethode

5.2 Maatregelen 17

ontwikkeld die niet alleen kijkt naar het aantal woningen met een geluidsbelasting van

5.3 Trajectmanagement 17

≥ 63dB maar die ook het effect van maatregelen op de woningen onder deze plandrempel

5.4 Afweging aanleg stil asfalt 18

6 Te verwachten effecten van de uitvoering

meeneemt. Op deze manier streeft de provincie naar een zo groot mogelijk rendement van de

20

extra kosten voor de maatregelen in relatie tot de verbetering van de woon- en leefomgeving voor zoveel mogelijk bewoners.

6.1 Verwachte effecten 20 6.2 Financiën 20

De provincie kiest als maatregel met name voor het aanleggen van stil asfalt, omdat

6.3 Monitoring effecten 20

dit het meest bijdraagt aan de doelstelling van het Actieplan. Naast verlaging van het

7 Communicatie 22

geluidsniveau heeft de aanleg van stil asfalt positieve (neven)effecten zoals verbetering van de luchtkwaliteit door een lager brandstofverbruik.

7.1 Communicatie met inwoners 22

7.2

Afstemming met (agglomeratie-)gemeenten en andere partijen

23 Bij het plannen van de aanleg van stil asfalt is de programmering van het groot onderhoud

7.3 Klachten 23

aan de weg leidend. Per wegtraject wordt een afweging gemaakt op basis van drie criteria:

• Doelmatigheid: waar leidt de inzet van onze middelen tot een substantiële verbetering van de woon- en leefomgeving van zoveel mogelijk omwonenden?

Bijlage 1

Doelmatigheid stil asfalt

24

• Financiële afweging: zijn er voldoende financiële middelen beschikbaar of is een verdere

Bijlage 2

Geluid en gezondheid

25

• Civieltechnische mogelijkheden: stil asfalt kan bijvoorbeeld niet op kruisingen worden

prioritering noodzakelijk?

toegepast vanwege grote kans op vroegtijdige schade.

Bijlage 3 Inspraakrapport 27

Tussen 2013 en 2017 zal, op grond van het afwegingskader, op ca. 70 km provinciale weg stil asfalt worden toegepast. Voor ruim 5600 woningen (ongeveer 13.000 bewoners) met een

4

Aanpak geluid provinciale wegen - Actieplan Geluid 2013-2017

5

Aanpak geluid provinciale wegen - Actieplan Geluid 2013-2017


1 Inleiding geluidsbelasting boven 53 dB zal de geluidsbelasting omlaag gaan. Daarvan vallen ruim 500

1.1 Waarom een Actieplan Geluid?

woningen (ca. 1150 bewoners) in de categorie ≼ 63 dB. De ervaring uit het vorige Actieplan

leert dat bij ca. 85% van deze woningen de geluidsbelasting onder de 63 dB komt te liggen na

In Nederland, en ook in Gelderland, hebben veel mensen last van verkeerslawaai. De

toepassing van stil asfalt.

provincie Gelderland beheert ongeveer 1200 kilometer provinciale weg en is daarmee de grootste provinciale wegbeheerder in Nederland. Er wonen veel mensen dicht bij deze provinciale wegen.

In dit Actieplan Geluid wordt het beleid en de aanpak van geluidoverlast van verkeer op

provinciale wegen voor de jaren 2013 tot en met 2017 uiteen gezet. Met het Actieplan Geluid 2013-2017 (vanaf nu Actieplan genoemd) wordt voldaan aan de wettelijke verplichting

hiertoe, zoals geformuleerd in de EU-richtlijn omgevingslawaai en de vertaling daarvan

in de Wet milieubeheer. De provincie neemt de geluidshinder die ontstaat door verkeer op haar provinciale wegen serieus en staat stil bij het gezondheidsrisico die de blootstelling

aan geluid met zich meebrengt. Geluidsoverlast heeft invloed op de gezondheid. Hinder, slaapverstoring en hart- en vaatziekten zijn voorbeelden van de gezondheidseffecten van geluidsoverlast.

Het doel van het Actieplan is het verminderen van te hoge geluidsbelastingen als gevolg van

wegverkeer op provinciale wegen in Gelderland, om daarmee een goede en gezonde woon- en leefomgeving te bevorderen.

Dit bereikt de provincie door geluidsmaatregelen te treffen aan haar wegdekken. Hierbij wordt vooral ingezet op het toepassen van geluidsreducerend asfalt (vanaf nu stil

asfalt genoemd). Door de aanpak van de hoge geluidsbelastingen neemt niet alleen de

geluidshinder in en om woningen met een (te) hoge geluidsbelasting af, maar neemt ook

het woongenot rondom deze woningen toe. Het wordt aangenamer voor iedereen die vertoeft in de buurt van de weg, dus ook bijvoorbeeld voor bewoners van woningen die zich op een grotere afstand van de weg bevinden, of voor fietsers langs/in de buurt van de weg.

De verlaging van het geluidsniveau door de aanleg van stil asfalt heeft nog andere positieve effecten. Zo kan het een positieve invloed hebben op de waarde van vastgoed, die bijdraagt aan de economie van de regio. Daarnaast blijkt uit onderzoek van Rijkswaterstaat en de

provincie Gelderland dat auto’s een lagere rolweerstand ondervinden van stil asfalt door de open structuur van het materiaal. Hierdoor neemt het brandstofverbruik af, waardoor de CO2-uitstoot van het verkeer vermindert.

1.2 Basisinformatie geluid De sterkte van geluid wordt uitgedrukt in decibel, afgekort als dB. Om een idee te geven van hoeveel geluid een bepaalde hoeveelheid dB is, is hieronder een overzicht opgenomen.

6

Aanpak geluid provinciale wegen - Actieplan Geluid 2013-2017

7

Aanpak geluid provinciale wegen - Actieplan Geluid 2013-2017


2 Wettelijke en beleidsmatige kaders Niveau in dB

Voorbeeld

In dit hoofdstuk komen de wettelijke en beleidsmatige kaders voor de aanpak van geluid van provinciale wegen aan de orde. Niet alleen de wettelijke basis van het Actieplan zelf wordt beschreven, ook de regels en het beleid die rechtstreeks raken aan de aanpak van geluid van

20

provinciale wegen komen kort aan bod.

Gehoorgrens; hieronder hoort de gemiddelde mens niets meer, stille slaapkamer

30

Gefluister op 5 meter afstand, bibliotheek

40

Normale woonkamer, rustig kantoor

60

Indringende airconditioning, wasdroger, pianospel

70

Drukke verkeersweg (snelweg) op 10 meter afstand, stofzuiger

80

Wekkeralarm, haardroger

90

Vrachtwagen op 15 m, passerende motorfiets

100

Opstijgende jumbojet op 200 meter hoogte

110

Drilboor op 1 meter afstand, disco

120

Startend vliegtuig op 70 m, pijngrens

2.1 Richtlijn Omgevingslawaai en Wet milieubeheer De wettelijke regels die van toepassing zijn op de geluidsoverlast van het verkeer op

provinciale wegen zijn gebaseerd op de Richtlijn Omgevingslawaai, uitgevaardigd door

de Europese Unie in 2002. In Nederland is deze richtlijn in eerste instantie vertaald in de Wet geluidhinder en sinds 2012 zijn de regels ondergebracht in hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer.

De regels richten zich op het vaststellen, beheersen en waar nodig verlagen van

geluidsniveaus in de leefomgeving, onder meer veroorzaakt door wegverkeer. Het gaat dan om omgevingslawaai waaraan mensen in ‘bestaande’ situaties zijn blootgesteld. In het

geval van nieuwe ontwikkelingen die een wijziging in de geluidssituatie veroorzaken zijn er andere regels van toepassing (par. 2.2.).

In de EU-Richtlijn Omgevingslawaai nemen de geluidsbelastingskaarten en actieplannen

een centrale plaats in. De plannen en kaarten dienen te worden opgesteld voor zogenaamde agglomeraties (gebieden met een bepaald aantal inwoners) en voor belangrijke wegen,

spoorwegen en luchthavens. Provinciale wegen vallen onder deze belangrijke wegen. De richtlijn heeft als doel ‘geluidsgevoelige objecten’ te beschermen. Dit zijn woningen en

Geluidsbelastingen in dB’s kunnen niet zomaar bij elkaar opgeteld of van elkaar afgetrokken

andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen zoals ziekenhuizen. De richtlijn beoogt tot

worden, omdat een dB een logaritmische eenheid is. Een verdubbeling van het aantal

slot stille gebieden te beschermen en maakt een onderscheid tussen stille gebieden op het

geluidsbronnen levert niet een verdubbeling op van het aantal dB’s, maar een toename van

platteland en stille gebieden in een agglomeratie.

het geluid met 3 dB. Stel dat het verkeer op een snelweg een geluidsniveau veroorzaakt van 70 dB en er gaan twee keer zoveel auto’s over die weg rijden, dan wordt het niveau niet 140 dB,

Voor de beheersing van omgevingslawaai moet de provincie als wegbeheerder volgens de

67 dB.

aan verbinden. In de Wet milieubeheer wordt dit de plandrempel genoemd. Op grond van

maar 73 dB. En omgekeerd, als het verkeer met de helft afneemt, wordt de geluidsbelasting

Richtlijn Omgevingslawaai een ‘relevante grenswaarde’ opstellen en daar consequenties overschrijding van deze plandrempel kunnen probleemsituaties worden bepaald. Daar

In dit Actieplan worden geluidsniveaus van wegverkeer in de Europese ‘dosismaat’ Lden

moeten maatregelen worden overwogen of genomen.

uitgedrukt. Dit is het gemiddelde geluidsniveau van de dag (day), avond (evening) en nacht

(night) in een jaar, berekend op de gevel van gebouwen. Omdat geluid ’s avonds en ’s nachts

De richtlijn wordt in tranches van vijf jaar uitgevoerd. De eerste periode liep van 2008 tot en

hinderlijker is, wordt er in Lden een toeslag berekend.

met 2012 en gold voor een beperkt deel van de geluidsbronnen (alle wegen waarop meer dan

6 miljoen voertuigen per jaar passeren: de drukste wegen). De tweede tranche loopt van 2013

Naast Lden bestaat ook Lnight als dosismaat. Dit is het gemiddelde geluidsniveau gedurende de

tot en met 2017 en geldt voor meer bronnen dan de eerste tranche (wegen waarop meer dan 3

nacht (van 23:00 – 07:00) op een gemiddelde nacht in het jaar.

miljoen voertuigen per jaar passeren).

2.2 Regels voor geluid provinciale wegen, nieuwe situaties De Wet geluidhinder geeft regels voor die situaties waarin de geluidsbelasting verandert

door bijvoorbeeld het aanpassen van een weg of verandering van het bestemmingsplan. In deze gevallen schrijft de wet voor om bij toename van geluid op geluidsgevoelige objecten maatregelen voor geluid te onderzoeken en zo mogelijk te treffen.

8

Aanpak geluid provinciale wegen - Actieplan Geluid 2013-2017

9

Aanpak geluid provinciale wegen - Actieplan Geluid 2013-2017


3 Terugblik op het Actieplan Geluid 2008-2012 Dit soort ‘nieuwe’ situaties valt niet onder de werking van het Actieplan Geluid. Het

Gedeputeerde Staten stelden op 28 oktober 2008 het Actieplan Geluid Gelderland 2008-

Actieplan heeft alleen betrekking op ‘bestaande’ situaties.

2012 vast. Daarmee stelde de provincie voor het eerst een formeel plan vast om, vanuit het oogpunt van geluid, het woon- en leefklimaat langs provinciale wegen in Gelderland te verbeteren en te beschermen. Ook voor die tijd was de provincie Gelderland hier al mee bezig.

2.3 Toekomstige geluidswetgeving

De provincie heeft eind 2011 een tussenevaluatie van het eerste Actieplan uitgevoerd. De conclusies en bevindingen vormen mede de basis voor het voorliggende Actieplan. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het voornemen de Wet geluidhinder te

vervangen door nieuwe wetgeving. Voor een deel van deze regels is dat al gebeurd. Dit vindt plaats in een proces onder de naam Swung, dat staat voor Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid.

3.1 Resultaten van het Actieplan Geluid 2008-2012

De nieuwe wetgeving wordt door het ministerie gefaseerd vormgegeven en ingevoerd:

- Swung 1: geluidswetgeving voor rijksinfrastructuur. Dit deel van de wetgeving is sinds 1 juli 2012 in de Wet milieubeheer van kracht;

In het kader van de uitvoering van het Actieplan Geluid 2008-2012 werden zowel voor

industrieterreinen. Deze wetgeving is in voorbereiding ten tijde van de vaststelling van

genomen. Dit betrof vrijwel uitsluitend het toepassen van stil asfalt.

- Swung 2: geluidswetgeving voor provinciale en gemeentelijke wegen en voor gezoneerde

geluidsreductie bij woningen als voor gebieden met een stiltedoelstelling maatregelen

dit Actieplan.

Op deze manier is in de periode van het eerste Actieplan 12,5 miljoen euro besteed aan de

aanleg van 200 km stil asfalt. Hiervan was 140 km primair bedoeld voor het verbeteren van de

In Swung 1 is voor rijkswegen en hoofdspoorwegen een systeem met

leefomgeving voor woningen, en 60 km ten behoeve van recreatie en natuur(beleving) in en/

geluidsproductieplafonds ingevoerd. Binnen Swung 2 wordt voor provinciale wegen

langs natuurgebieden.

eenzelfde systematiek beoogd.

Met de aanleg van 140 km stil asfalt is bij 1400 woningen met een te hoge geluidsbelasting

Als het plafond door de toename van geluid benaderd wordt, moeten maatregelen afgewogen

(≥ 63dB), de geluidsbelasting afgenomen. De maatregelen hebben een positief effect gehad

worden.

op bewoners van woningen langs of in de buurt van de betreffende wegen, ook de woningen met een lagere geluidsbelasting dan 63 dB. In totaal hebben ca 27.000 mensen geprofiteerd

De nieuwe wetgeving op grond van Swung zal niet de bestaande wettelijke regels vervangen

van de aanleg van stil asfalt in de periode van 2008-2012.

waar dit Actieplan op is gebaseerd. De verplichting blijft bestaan om beleid te formuleren en maatregelen te treffen om hoge geluidsbelastingen, die in de huidige situatie bestaan, aan te pakken. De nieuwe regels zullen er op termijn wel voor zorgen dat niet steeds opnieuw

knelpunten ontstaan door de toename van verkeer, omdat er een betere beheersing is van de geluidsgroei.

Meer informatie over deze wetgeving is te vinden op de website van de rijksoverheid bij het onderwerp geluidsoverlast.

2.4 Relatie met andere plannen Het beleid voor stilte is vastgelegd in het Gelders Milieuplan en in het streekplan.

Ten tijde van de vaststelling van dit Actieplan werkt de provincie aan een nieuwe integrale Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie vervangt plannen zoals het Gelders Milieuplan, het Streekplan en het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan.

Het provinciale beleid voor geluid en stilte gaat onderdeel uitmaken van die visie.

De Omgevingsvisie zal dit Actieplan niet vervangen maar zal voor de aanpak van geluid van provinciale wegen verwijzen naar dit Actieplan.  

Figuur 3.1: Provinciale wegen in Gelderland met stil asfalt (gegevens tot en met 2011)

10

Aanpak geluid provinciale wegen - Actieplan Geluid 2013-2017

11

Aanpak geluid provinciale wegen - Actieplan Geluid 2013-2017


4 Geluidssituatie Gelderse wegen 3.2 Leerpunten uit het Actieplan Geluid 2008-2012

Op grond van Europese regels is de provincie verplicht om de geluidssituatie van de provinciale wegen in beeld te brengen. De provincie moet in een vijfjaarlijkse cyclus

De evaluatie van het eerste Actieplan levert een positief beeld op, zowel qua aanpak als qua

geluidsbelastingskaarten en tabellen vaststellen en publiceren, en dit alleen voor de drukste

resultaat. De belangrijkste conclusie is dan ook om door te gaan op de ingeslagen weg.

wegen. Dit moet plaatsvinden één jaar voor het vaststellen van een nieuw Actieplan. De geluidskaarten voor dit Actieplan zijn op 20 maart 2012 door Gedeputeerde Staten

Er zijn ook enkele lessen te leren uit de afgelopen periode. Verkeersintensiteiten wijzigen in

vastgesteld. De geluidskaarten bestaan uit berekende geluidszones van de provinciale wegen.

de loop der jaren. De methoden om de geluidsbelastingen te berekenen wijzigen en worden

Gelderland brengt jaarlijks (dus niet vijfjaarlijks) de geluidssituatie van alle provinciale wegen

continu verbeterd. Ook de maatregelen die genomen kunnen worden tegen geluidsoverlast

in kaart en monitort zo de voortgang. Dit gebeurt niet alleen voor de drukste wegen maar

zijn nog steeds in ontwikkeling. Dit zorgt ervoor dat de opgave in meer of mindere mate door

voor alle provinciale wegen (zie op de website www.gelderland.nl)

de jaren heen verandert.

In deze paragraaf is aangegeven hoe de rekenmethode voor het berekenen van de geluidssituatie eruit ziet en welk beeld daaruit ontstaat voor de geluidssituatie langs de

Tijdens de uitvoering van het Actieplan Geluid 2008-2012 is een doelmatigheidscriterium

provinciale wegen in Gelderland.

ontwikkeld om middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Aanleg van stil asfalt werd

overwogen bij meer dan 10 woningen met een geluidsbelasting ≥ 63 dB per kilometer weg. In dit nieuwe Actieplan is het doelmatigheidscriterium geoptimaliseerd en geformaliseerd in

4.1 Methode van berekenen

een afwegingskader (par 5.4).

Geluidshinder van het verkeer op provinciale wegen wordt met berekeningen in

beeld gebracht. Hierbij maakt de provincie gebruik van methoden die wettelijk zijn

voorgeschreven. Op 1 juli 2012 is de Wet milieubeheer van kracht geworden met nieuwe geluidregels voor rijkswegen (zie ook par. 2.4). Met het in werking treden van de

nieuwe wet is ook een nieuw Reken- en meetvoorschrift voor het berekenen van rail- en

wegverkeerslawaai ingevoerd, kort aangeduid met RMG 2012. Voor de geluidskaarten die zijn vastgesteld in maart 2012 is het toen geldende Reken en meetvoorschrift gebruikt, omdat het nieuwe voorschrift nog niet beschikbaar was.

Voor dit Actieplan zijn de berekeningen opnieuw gedaan met het RMG 2012.

Figuur 4.1: Voorbeeld van een uitsnede van het driedimensionale geluidsmodel

Op grond van deze methode heeft de provincie met een driedimensionaal geluidsmodel de ’geluidsuitstraling’ van de weg berekend. Hierbij zijn de volgende gegevens verwerkt: • Verkeersintensiteiten op grond van tellingen;

• Verkeerssamenstelling (bijvoorbeeld veel of weinig vrachtverkeer) op grond van tellingen;

12

Aanpak geluid provinciale wegen - Actieplan Geluid 2013-2017

13

Aanpak geluid provinciale wegen - Actieplan Geluid 2013-2017


• Snelheid van het verkeer (de maximaal toegestane snelheid);

Tabel 4.1: aantal woningen1 en personen per geluidsklasse, Lden

• Aanwezige afscherming, zoals geluidswallen en –schermen;

• Aangelegd asfalt (in verband met mogelijke geluidsreducerende eigenschappen).

Geluidsklasse [dB]

Verder worden in het model omgevingskenmerken ingebracht, zoals reliëf en bebouwing.

Alle provinciale wegen woningen

personen2

50 – 54

17.713

40.740

55 – 59

8.978

20.649

60 – 64

7.791

17.919

65 – 69

2.702

6.215

70 en hoger

195

449

Totaal

37.379

85.894

Ook wordt rekening gehouden met harde en zachte oppervlakten, omdat deze een verschillend effect hebben op de reflectie van geluid.

1

Met woningen

worden De geluidsuitstraling wordt weergegeven in contouren, dit zijn gebieden/stroken langs de weg met een bepaalde geluidsbelasting. Deze contouren worden ingedeeld in klassen van 5 dB, beginnend bij 50 dB. De contouren hebben voorgeschreven kleuren. In figuur 4.2 is

een detail te zien van een provinciale weg met geluidscontouren van ≥ 70 dB (paars), 65-69 dB (donkerrood), 60-64 dB (rood), 55-59 dB (oranje) en 50-54 dB (geel), met in het figuur daarnaast het positieve effect van stil asfalt op de vorm en ligging van deze contouren.

geluidsgevoelige objecten bedoeld zoals in de Wet milieubeheer gedefinieerd. Meer dan 90%

Bron: eigen berekening maart 2012 op basis van laatste gegevens In onderstaande figuur wordt de relatie aangegeven tussen de hoogte van de geluidsbelasting en het percentage ernstig gehinderden. In elke geluidsklasse is een deel van de mensen

ernstig gehinderd en dit wordt uitgedrukt in een percentage. Hoe hoger de geluidsbelasting hoe hoger dit percentage is. Op grond hiervan is berekend dat in de provincie Gelderland 8700 inwoners ernstig gehinderd zijn door geluidsoverlast veroorzaakt door verkeer op provinciale wegen. Figuur 4.2: Voorbeeld geluidscontouren rondom een provinciale weg voor en na het toepassen van stil asfalt

4.2 Geluidssituatie in Gelderland De geluidskaarten geven een beeld van de geluidssituatie langs provinciale wegen in

Gelderland op een bepaald moment. Hierbij kan op woningniveau een indruk van de

geluidsbelasting door het verkeer op de provinciale weg verkregen worden. De kaarten zijn in te zien op de provinciale website www.gelderland.nl via ‘kaarten en cijfers’.

Naast het in beeld brengen van de contouren op kaarten is berekend hoeveel woningen1 gedeeltelijk of geheel binnen deze contour/geluidsklasse gelegen zijn. 1

In onderstaande tabellen staat hoeveel woningen en hoeveel personen in die woningen per

Met woningen

etmaal (Lden) blootgesteld zijn aan deze berekende geluidsbelasting. Hierbij zijn de gegevens

worden

gebruikt van 2011.

geluidsgevoelige objecten bedoeld

2

zoals in de Wet

woning

Gemiddeld 2,3 per

milieubeheer gedefinieerd. Meer

Figuur 4.3 Curve ernstig gehinderden (bron: GES methodiek)

dan 90%

Voorbeeld: als bij 1000 mensen een geluidsbelasting van 60 dB (Lden) zich voor- doet, dan is (statistisch) 10,3%, ofwel 103 mensen ‘ernstig gehinderd’.

14

Aanpak geluid provinciale wegen - Actieplan Geluid 2013-2017

15

Aanpak geluid provinciale wegen - Actieplan Geluid 2013-2017


5 Uitgangspunten Actieplan 2013-2017 5.2 Maatregelen

Het doel van het Actieplan is het verminderen van de geluidsoverlast als gevolg van wegverkeer op provinciale wegen in Gelderland, om daarmee een goede en gezonde woon- en

Knelpunten op het gebied van wegverkeerslawaai op de provinciale wegen kunnen worden

leefomgeving te bevorderen.

aangepakt door de aanleg van stil asfalt in plaats van ‘gewoon’ asfalt, de aanleg van

Voor het bereiken van dit doel hanteert de provincie 4 uitgangspunten:

schermen of geluidswallen en het treffen van geluidsisolerende maatregelen aan woningen.

- Met een plandrempel wordt aangegeven welke geluidsbelasting de provincie als knelpunt bestempelt.

De provincie geeft de voorkeur aan een bronaanpak en aan een aanpak waarmee een

- Er wordt een keuze gemaakt voor te treffen maatregelen.

gezondere woon- en leefomgeving voor zoveel mogelijk bewoners kan worden gerealiseerd.

- De programmering van het onderhoud van de provinciale wegen is leidend voor het nemen van maatregelen (trajectmanagement).

Op grond van deze criteria geeft de provincie de voorkeur aan de toepassing van stil asfalt

de civieltechnische mogelijkheid van de maatregel, de bijdrage van de maatregel aan de

zelf, maar ook op de bredere woon- en leefomgeving in de omgeving van de weg. Omdat

- Er wordt een afwegingskader toegepast voor het nemen van maatregelen, gebaseerd op

omdat dit een aanpak aan de bron3 is die niet alleen een positief effect heeft op de woningen

verbetering van de woon- en leefomgeving en een financiële afweging.

dit de meest toegepaste maatregel zal zijn is hiervoor in dit Actieplan een afwegingskader ontwikkeld (par. 5.4).

Schermen en geluidswallen kunnen als maatregel worden overwogen maar zijn slechts in

5.1 Plandrempel

uitzonderingsgevallen toepasbaar en gewenst op provinciale wegen. De kosten hiervan,

vooral van schermen, kunnen hoog zijn. De mogelijke uitvoering, de effecten, de kosten

Voor de aanpak van de geluidshinder van het verkeer op provinciale wegen moet de provincie

en de financiering van de kosten zullen per geval verschillen. Per afzonderlijk geval zal er,

als wegbeheerder een grenswaarde (plandrempel) vaststellen. Als de geluidsbelasting deze

indien de maatregel toepasbaar/gewenst is, een afweging gemaakt worden die is gebaseerd

waarde overschrijdt worden maatregelen overwogen en zo mogelijk genomen.

op een kosten-baten analyse.

Er zijn ook andere (verkeers)maatregelen die kunnen leiden tot verlaging van de

In het eerste Actieplan Geluid 2008-2012 was een plandrempel voor plaatsen waar mensen

geluidsbelasting, zoals snelheidsverlaging, aanpassingen aan de infrastructuur of routering

wonen van 63 dB vastgesteld voor Lden en van 55 dB voor Lnight. De plandrempel blijft in dit

van vrachtverkeer. Dit zijn maatregelen die worden ingegeven vanuit de oplossing van

Actieplan Geluid gehandhaafd op 63 dB voor Lden als geluidsbelasting op de gevel van de

andere problemen (zoals veiligheid) en waarbij rekening moet worden gehouden met diverse

woning. Hiermee wordt dit uitgangspunt uit het voorgaande Actieplan voortgezet. Dit is

andere belangen, zoals de doorstroming van het verkeer. Dit soort maatregelen wordt in de

ook de grens waarbij het geluidsniveau vanuit gezondheidskundig oogpunt de kwalificatie

trajectprogrammering integraal meegenomen in de afweging van de totaalaanpak op een

‘onvoldoende’ krijgt volgens de methodiek ‘Gezondheidseffectscreening’, uit het handboek

wegvak, waarbij de vermindering van de geluidsbelasting een van de af te wegen aspecten

GES die is ontwikkeld in opdracht van de rijksoverheid3. Voor meer informatie over de relatie

kan zijn. Hierover zal per wegvak een kostenberekening en een afweging worden gemaakt.

tussen gezondheid en geluid zie bijlage 2.

De provincie zal niet overgaan tot het treffen van geluidsisolerende maatregelen aan

individuele woningen. Het effect hiervan is beperkt tot één enkele woning en heeft geen

Bij geluidsbelastingen lager dan deze waarde komen ook (ernstige) hinder en

meerwaarde voor de bredere woon- en leefomgeving zoals stil asfalt en evt. schermen/

gezondheidseffecten voor, zoals in het Handboek GES beschreven wordt. In het Actieplan is een afwegingsmethode ontwikkeld dat hiermee rekening houdt (par 5.4).

geluidswallen. Het streven van de provincie is niet gericht op het oplossen van alle situaties 3

met een hoge geluidsbelasting.

Onder een aanpak

aan de bron vallen Er wordt geen plandrempel opgesteld voor Lnight. De plandrempel van Lnight is ook in de

uitvoering van het Actieplan Geluid 2008-2012 niet als criterium gehanteerd, omdat de provincie vindt dat met de aanpak van Lden ook Lnight voldoende meegenomen wordt.

Tot slot zijn er wellicht nog andere maatregelen die in de loop van het Actieplan worden

ook maatregelen aan

ontwikkeld. De provincie zal deze ontwikkelingen blijven volgen en bekijken of dit

voertuigen. Hierop

mogelijkheden biedt voor toepassing. Er wordt bijvoorbeeld volop onderzoek gedaan naar de

heeft de provincie

ontwikkeling van nieuw in te zetten geluidsmaatregelen zoals resonatoren. Dit zijn sleuven

vanuit het Actieplan In het Actieplan 2008-2012 was een plandrempel van 40dB opgenomen voor stille gebieden. 3

langs de weg die geluid afbuigen waardoor het geluidsniveau verminderd wordt. Maar ook

Geluid geen invloed

De plandrempel werd in de uitvoering niet toegepast maar er werden maatregelen genomen

Gezondheidsef-

bestaande maatregelen worden doorontwikkeld. Zo is de verwachting van stil asfalt dat door

op wegen die zich bevonden in of langs bepaalde gebieden met een stiltedoelstelling.

fectscreening Stad

de doorontwikkeling in de toekomst de kosten zullen verminderen en de levensduur langer

Deze koers wordt niet doorgezet. In dit Actieplan beperkt de provincie zich tot de

& Milieu, Handboek

wordt.

bescherming van de woon- en leefomgeving. Het vigerende beleid voor stilte is vastgelegd in

voor een gezonde

het Gelders Milieuplan en in het streekplan. Aan de bescherming van rust en ruimte wordt

inrichting van de

in het kader van de Omgevingsvisie een nieuwe invulling gegeven (zie ook par. 2.5).

woonomgeving, juli

5.3 Trajectmanagement

2010. Ook wel kortGroot onderhoud aan de weg vindt plaats in een negenjarige cyclus, de

weg ‘Handboek GES’

trajectprogrammering. Daarin wordt voor elk wegvak eens in de negen jaar integraal

genoemd

bekeken welke maatregelen nodig zijn zoals het vervangen van het wegdek of toplaag. Aanpak van geluidsoverlast door provinciale wegen vindt alleen plaats in combinatie

16

Aanpak geluid provinciale wegen - Actieplan Geluid 2013-2017

17

Aanpak geluid provinciale wegen - Actieplan Geluid 2013-2017


met groot onderhoud aan de wegen. Op deze manier drukken de kosten die ontstaan voor

Ad 2. Financiële afweging

geluidsmaatregelen.

gesteld. Tijdens de uitvoering kan blijken dat er geprioriteerd moet worden om

aanbesteden, afzetten van de weg en overige werkzaamheden niet op het budget van de

Voor het uitvoeren van het Actieplan Geluid is een bepaald bedrag aan middelen beschikbaar

In het geval van vervanging van de toplaag wordt een afweging gemaakt of er stil asfalt wordt

budget-technische redenen. Er zal dan een afweging plaatsvinden welke trajecten wel

toegepast of niet. Er hoeft dan alleen met een meerprijs voor stil asfalt rekening gehouden te

worden voorzien van stil asfalt en welke (nog) niet. Er wordt in dat geval geprioriteerd op

worden in verband met hogere aanlegkosten en kortere levensduur ten opzicht van ‘gewoon’

basis van doelmatigheid. De trajecten met de grootste geluidsopbrengst zullen als eerste

asfalt.

aangepakt worden.

Ad 3. Civieltechnische toepasbaarheid

5.4 Afweging aanleg stil asfalt

Stil asfalt heeft een open structuur, waardoor het kwetsbaarder is dan dichte asfaltsoorten. Daardoor kan het niet overal toegepast worden. In situaties waarin bijvoorbeeld sprake is

van in- en uitvoegstroken, kruisingen, rotondes of inritten naar bedrijven kan vroegtijdige

De afweging voor het al dan niet toepassen van stil asfalt vindt plaats op basis van drie

schade ontstaan door ‘wringend’ verkeer. Dit brengt extra kosten voor tussentijdse

criteria:

vervanging of reparatie met zich mee. Daarom wordt stil asfalt in deze situaties niet

1. Doelmatigheid

toegepast.

2. Financiële middelen

3. Civieltechnische toepasbaarheid

Daarnaast kunnen zich soms lokale situaties voordoen waardoor er wordt besloten om geen stil asfalt toe te passen.

Ad 1. Doelmatigheid geluidsreducerend asfalt Voor het toepassen van stil asfalt wordt een afweging gemaakt of de meerkosten van stil asfalt opwegen tegen de winst voor geluidskwaliteit in een gebied.

De plandrempel voor geluid op woningen is gesteld op 63 dB (Lden). Gezien het gegeven dat

er ook hinder en gezondheidseffecten onder deze drempel zijn, worden ook woningen met

een lagere geluidsbelasting dan de plandrempel in de afweging meegenomen. De afweging vindt plaats door middel van een puntensysteem, waarbij meer punten worden toegekend als de geluidsbelasting op een woning hoger is. Op deze wijze wordt het rendement van de maatregelen afgezet tegen de kosten. In bijlage 1 is weergegeven hoe deze weging plaatsvindt.

Afbeelding 5.4: voorbeeld van de werking van het doelmatigheidscriterium 18

Aanpak geluid provinciale wegen - Actieplan Geluid 2013-2017

19

Aanpak geluid provinciale wegen - Actieplan Geluid 2013-2017


6 Te verwachten effecten van de uitvoering Hiermee is niet in beeld gebracht in welke mate de bewoners minder hinder ondervinden van

In voorgaande hoofdstukken is beschreven hoe de geluidssituatie in Gelderland er op dit

het verkeer op de provinciale weg. Een verlaging van de geluidsbelasting is niet per definitie

moment uitziet (tabellen en kaarten). Daarnaast is aangegeven wat de provincie hieraan gaat

voor iedereen een verlaging van de (ernstige) hinder. Hinder is immers een subjectief

doen, en welke uitgangspunten zij daarbij hanteert.

gegeven en bij elke mate van geluidhinder zullen bepaalde mensen hinder ondervinden. De

Om tussentijds en aan het eind van de planperiode te bekijken of de voornemens ook tot

provincie zal nader onderzoek doen hoe deze effecten goed in beeld gebracht kunnen worden.

het gestelde doel hebben geleid is het belangrijk om de te verwachten resultaten van het Actieplan zo concreet en afrekenbaar mogelijk in beeld te brengen.

6.1 Verwachte effecten In Gelderland zijn er ca. 5300 woningen met een geluidsbelasting van 63dB of meer

(rekenjaar 2011, reken en meetvoorschrift 2012). Dit is de ‘nulsituatie’ voor het Actieplan wat betreft de woningen boven de plandrempel.

Voor de overweging of ergens stil asfalt zal worden aangelegd is de trajectprogrammering

leidend. Voor het bepalen van de effecten van dit Actieplan is het dus nodig te kijken naar

de trajecten, waar in de komende jaren groot onderhoud is gepland. Bij het opstellen van dit

Actieplan is dit bekend voor de jaren van 2013 tot en met 2015, maar niet voor de jaren 2016 en 2017. De onderstaande cijfers over het te verwachten rendement van het Actieplan zijn dus deels gebaseerd op inschattingen vanuit de ervaringen met het voorgaande Actieplan.

Tussen 2013 en 2017 zal, op grond van het afwegingskader, op ca. 70 km provinciale weg stil asfalt worden toegepast. Voor ruim 5600 woningen (ongeveer 13.000 bewoners) met een

geluidsbelasting boven 53 dB zal de geluidsbelasting omlaag gaan. Daarvan vallen ca. 500 woningen (ca. 1150 bewoners) in de categorie ≥ 63 dB. De ervaring uit het vorige Actieplan

leert dat bij ca. 85% van deze woningen de geluidsbelasting onder 63 dB komt te liggen na toepassing van stil asfalt.

6.2 Financiën De toepassing van stil asfalt is duurder dan de aanleg van ‘normaal’ asfalt. Dat ligt

voornamelijk aan de kortere levensduur van stil asfalt en het feit dat er meer onderhoud nodig is. De aanleg van stil asfalt wordt bij het onderhoud van een weg meegenomen.

Daarom worden vanuit dit Actieplan alleen de meerkosten gefinancierd ten opzichte van de aanleg van normaal asfalt. Voor deze meerkosten is de financiering geregeld zodat de gewenste maatregelen getroffen kunnen worden. In de financiering is geen rekening

gehouden met andere maatregelen dan stil asfalt. Wanneer maatwerk aan de orde is, moet de financiering hiervoor geregeld worden.

6.3 Monitoring effecten Het is mogelijk om de effecten van de maatregelen per aangepakt wegvak te bekijken. Met geluidsberekeningen zal het aantal gereduceerde ‘knelpuntwoningen’ in beeld worden

gebracht. Ook zal berekend worden hoeveel overige woningen (met een geluidsbelasting

tussen 53 en 63 dB) een verlaging van de geluidsbelasting hebben gekregen door de aanleg van stil asfalt.

20

Aanpak geluid provinciale wegen - Actieplan Geluid 2013-2017

21

Aanpak geluid provinciale wegen - Actieplan Geluid 2013-2017


7 Communicatie 7.1 Communicatie met inwoners De provincie Gelderland vindt het belangrijk om aandacht te besteden aan communicatie

7.2 Afstemming met (agglomeratie-)gemeenten en andere partijen

met belanghebbenden en omwonenden over de uitvoering van het Actieplan. De Wet

milieubeheer schrijft een aantal communicatie acties voor. Zo is er de verplichting om

De provincie Gelderland kent 3 gemeenten die in het kader van de aanpak van geluidshinder

verplichte inspraakmogelijkheid.

inwoners: Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen. Zij zijn net als de provincie wettelijk verplicht

geluidsbelastingskaarten te publiceren, het ontwerp Actieplan bekend te maken en is er een

zijn aangewezen als agglomeratiegemeenten. Dit zijn de gemeenten met meer dan 100.000

Daarnaast vindt de provincie locatiegerichte communicatie belangrijk, voorafgaand aan

om geluidsbelastingkaarten vast te stellen en een Actieplan Geluid op te stellen. Omdat

het treffen van maatregelen. Daar waar onderhoud aan de weg is gepland, wordt steeds

provinciale wegen en gemeentelijke wegen op elkaar aansluiten en alle provinciale wegen

aandacht aan communicatie besteed. Tijdens voorlichtingsavonden voor bewoners worden de

door gemeenten heen lopen, vindt er afstemming plaats tussen de agglomeratiegemeenten

plannen besproken. Alle aspecten van de weg komen aan de orde, zoals verkeersveiligheid,

en de provincie. Mogelijke maatregelen worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

fietspaden, verlichting en de aanpak van de geluidsoverlast van het wegverkeer op de

Sinds 2011 werkt de provincie Gelderland met een planning voor het groot onderhoud van

betreffende weg.

de weg, het zogenaamde trajectmanagement. In dit proces wordt ook de communicatie

Andere vormen van locatiegerichte communicatie zijn het rondsturen van informatie aan

naar gemeenten en andere externe partijen zoals waterschappen en veiligheidsdiensten

omwonenden over stil asfalt, een artikel in de regiokrant of aandacht voor stil asfalt bij de

opgepakt. Per traject worden alle partijen uitgenodigd om knelpunten en eventuele

opening van een wegvak.

oplossingsrichtingen in te brengen, die kunnen worden meegenomen in de aanpak van het traject.

In de afgelopen jaren is gebleken dat met de aanleg van stil asfalt soms verwachtingen

worden geschept die niet waargemaakt (kunnen) worden. Door de aanleg van stil asfalt zal de geluidsbelasting door het verkeer op de provinciale weg met ongeveer de helft afnemen.

7.3 Klachten

Dit is een aanzienlijke vermindering van het verkeerslawaai, maar helemaal weg is het

niet. In de communicatie naar omwonenden zal hier tijdens de uitvoering van dit Actieplan

Bij geluidsoverlast, veroorzaakt door verkeer op provinciale wegen kan contact worden

aandacht aan worden besteed.

opgenomen met het provincieloket. Het gaat dan om overlast van geluid of trillingen rondom provinciale wegen. Meer informatie hierover staat op de provinciale website: www.gelderland.nl .

22

Aanpak geluid provinciale wegen - Actieplan Geluid 2013-2017

23

Aanpak geluid provinciale wegen - Actieplan Geluid 2013-2017


Bijlage 1 Doelmatigheid stil asfalt

Bijlage 2 Geluid en gezondheid

Om te bepalen of het op een bepaald deel van een provinciale weg doelmatig is om stil asfalt

Bron: http://ec.europa.eu/environment/noise/pdf/noise_expert_network.pdf

in de Wet milieubeheer, krijgt een bepaalde hoeveelheid punten die afhankelijk is van de

Veel mensen hebben last van geluid in de woonomgeving. Niet alleen van geluid van

te realiseren wordt een puntensysteem gehanteerd. Elk geluidsgevoelig object, zoals bepaald hoogte van de geluidsbelasting. Deze puntenverdeling is in de navolgende tabel opgenomen.

wegverkeer, railverkeer, industrie en vliegverkeer maar ook van brommers, scooters en

buren. Hinder en slaapverstoring zijn de belangrijkste gezondheidseffecten. Hinder komt

Om een weg bestaande uit twee rijstroken in aanmerking te laten komen voor stil

al bij lage geluidsbelastingen voor. Naarmate de geluidsbelasting toe neemt, neemt het

asfalt worden de punten over een lengte van één kilometer bij elkaar opgeteld. Als het

percentage gehinderden en ernstig gehinderden toe. In onderstaand figuur wordt de dosis-

puntenaantal gelijk of hoger is aan 7.000 dan komt dat weggedeelte in aanmerking voor stil

effect relatie weergegeven.

asfalt. Voor een weg bestaande uit vier rijstroken moet het puntenaantal gelijk of hoger zijn aan 14.000.

[1]

zoals omschreven in

Geluidsbelasting in dB1

Punten per woning

≥ 63

1.400

62

500

61

450

60

400

59

250

58

200

57

175

56

150

55

125

54

100

de Wet milieubeheer en berekend volgens het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (Rmg2012), zonder aftrek ex

Gehinderd zijn wordt omschreven als het zich onprettig voelen. Het is een verzamelterm

voor allerlei negatieve reacties zoals ergernis, ontevredenheid, boosheid, teleurstelling, zich

art.3.4 en 3.5 van het Rmg2012

terug getrokken voelen, hulpeloosheid, neerslachtigheid, ongerustheid, verwarring, het

zich uitgeput voelen en agitatie . De mate van geluidshinder wordt niet alleen bepaald door

de geluidsbelasting, maar ook door niet-akoestische factoren zoals de mening over het beleid van de verantwoordelijk geachte overheid, het onnodig geacht zijn van de geluidsproductie,

≥ 53

ergernis, angst en geluidgevoeligheid. De omstandigheden waarin men aan het geluid wordt

0

blootgesteld bepalen ook de mate van gehinderd zijn. Eenzelfde geluidbelasting zal door een

verkeersdeelnemer als veel minder hinderlijk ervaren worden, dan door een bewoner wonend aan de verkeersweg.

Slaapverstoring omvat verschillende effecten: een verlenging van de inslaaptijd, het tijdens de slaap tussentijds wakker worden, verhoogde motorische activiteit tijdens de slaap en het

vervroegd wakker worden. Ook secundaire effecten die de volgende dag op kunnen treden na een verstoorde slaap worden hierin begrepen. Hieronder vallen effecten zoals een slechter humeur, vermoeidheid en een verminderd prestatievermogen.

Blootstelling aan geluid kan via lichamelijke stressreacties ook leiden tot een verhoogde

kans op hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten (zoals verhoogde bloeddruk, hartinfarct en

vernauwing van de kransslagaders) en klachten doen verergeren bij mensen die al lijden aan een hart- en vaataandoening. Verder zijn er aanwijzingen dat verhoogde geluidbelasting negatieve effecten kan hebben op de leerprestatie van kinderen, zoals het korte termijn geheugen, aandacht vasthouden en begrijpend lezen.

24

Aanpak geluid provinciale wegen - Actieplan Geluid 2013-2017

25

Aanpak geluid provinciale wegen - Actieplan Geluid 2013-2017


Bijlage 3 Inspraakrapport Op basis van diverse onderzoeken is in de methode ‘Gezondheidseffectscreening’ (GES) de

Inspraakrapport, gebaseerd op art. 11.14 Wet Milieubeheer. Inzake ontwerp Actieplan Geluid

kennis over de gezondheidseffecten vertaald in gezondheidskwalificaties. In de onderstaande

2013-2017, Aanpak geluid provinciale wegen.

tabel wordt dit inzichtelijk gemaakt.

Inhoud Actieplan Geluid 2013-2017 Tabel: GES scores in relatie tot Lden wegverkeerslawaai (Bron: Gezondheidseffectscreening

Het doel van de provincie is het verminderen van te hoge geluidsbelastingen als gevolg

Stad en Milieu, juli 2010, ook wel ‘Handboek GES’ genoemd)

van wegverkeer op provinciale wegen in Gelderland, om daarmee een gezonde woon- en

leefomgeving te bevorderen. In het Actieplan zijn de uitgangspunten voor uitvoering en

de maatregelen voor de aanpak van de geluidsbelasting van het verkeer op de provinciale GES-score

wegen uitgewerkt. In dit Actieplan is de prioriteit gelegd bij het aanpakken van te hoge

Geluidbelasting

Ernstig

Ernstig slaap-

op de gevel

gehinderden

verstoorden

Kwalificatie

(%)

(%)

< 43

0

<2

0

Zeer goed

43 - 47

0-3

2

1

Goed

48 - 52

3-5

2-3

2

Redelijk

Publicatie

53 -57

5-9

3-5

4

Matig

Op 27 november 2012 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp Actieplan Geluid 2013-2017

58 - 62

9 - 14

5-7

5

Zeer matig

63 - 67

14 - 21

7 - 11

6

Onvoldoende

68 - 72

21 - 31

11 - 14

7

Ruim onvoldoende

≥ 73

≥ 31

≥ 14

8

Zeer onvoldoende

geluidsbelastingen bij woningen langs provinciale wegen. De maatregel die de provincie bij

voorkeur toepast is het aanleggen van stil asfalt. Per wegtraject wordt een afweging gemaakt of en welke maatregel getroffen wordt. In het Actieplan staat hoe de provincie deze afweging

Lden [dB]

maakt.

vastgesteld. Zoals is voorgeschreven in de Wet Milieubeheer is het plan ter inzage gelegd.

Op 19 december 2012 is in alle Gelderse huis aan huis bladen aangekondigd dat het ontwerp Actieplan Geluid 2013-2017 ter inzage ligt in het Huis der Provincie te Arnhem en op de

provinciale website. Iedereen kon zijn of haar zienswijze over het ontwerp tot en met 6 februari 2013 indienen.

Mondelinge zienswijzen Er zijn geen mondelinge zienswijzen ingediend. Schriftelijke zienswijzen Hieronder zijn de schriftelijke zienswijzen die zijn ingediend samengevat en is de reactie van de provincie opgenomen. Ook is aangegeven of de zienswijze leidt tot aanpassing van het Actieplan. 1.

De heer of mevrouw B. Jannink, d.d. 23 januari 2012

Betrokkene woont aan de N319, Winterwijkseweg en heeft veel geluidsoverlast en

verkeersoverlast van stoplichten die zijn geplaatst op de kruising. Betrokkene maakt zich

daarnaast samen met de buurt grote zorgen over de leefbaarheid in de toekomst omdat er op de N18 afritten vervallen en betrokkene woont tussen de twee afritten die bij Groenlo open

blijven. Betrokkene vraagt de provincie wat zij gaat doen voor de aangrenzende woningen. Reactie:

De N319 is een provinciale weg. De N18 is een rijksweg. Als de N319 door de provincie in groot onderhoud wordt genomen zal op grond van het afwegingskader in het Actieplan Geluid

worden bepaald of maatregelen tegen geluidsoverlast mogelijk en doelmatig zijn. Eventuele

toename van het verkeer op de N319 naar aanleiding van wijzigingen die het rijk doorvoert op de N18 worden dan in de berekeningen voor de geluidsbelasting op de aan de N319 grenzende woningen meegenomen.

Het Actieplan Geluid 2013-2017 wordt niet aangepast naar aanleiding van deze zienswijze.

26

Aanpak geluid provinciale wegen - Actieplan Geluid 2013-2017

27

Aanpak geluid provinciale wegen - Actieplan Geluid 2013-2017


2.

Het rijk, respectievelijk de gemeente zijn verantwoordelijk voor de aanpak van overlast van

Mevrouw J. Roordink, Kinsiusstraat 29, 3882 VH Putten, d.d. 23 januari 2013

Op de N303 in Putten ligt al stil asfalt maar de geluidsbelasting wordt door betrokkene nog

het verkeer op deze wegen.

steeds als enorm groot ervaren en de veelvuldige overschrijding van de maximum snelheden en de overlast van de putdeksels maken deze overlast nog groter. Betrokkene vraagt of er iets

Het Actieplan Geluid 2013-2017 wordt niet aangepast naar aanleiding van deze zienswijze.

Putten.

5.

Reactie:

controle op de voertuigen en dat de provincie ervoor zorgt dat bij de APK geluidsnormen

gedaan kan worden aan de putdeksels en de te hoge snelheden van verkeer op de N303 in

De N303 is een provinciale weg. Om de geluidshinder door verkeer op deze provinciale

worden gehanteerd.

weg te beperken heeft de provincie op de N303 stil asfalt toegepast in het kader van het

voorgaande Actieplan Geluid. Aanpak van putdeksels op een provinciale weg valt onder het

Reactie:

provincieloket (telefoon: (026) 359 99 99 e-mail: provincieloket@gelderland.nl).

wegen. De provincie heeft op het gebied van maatregelen aan voertuigen en de controle

normale onderhoud van de weg en problemen daarmee kunnen direct worden gemeld via het

Dit Actieplan gaat over de aanpak van geluidsoverlast veroorzaakt door verkeer op provinciale daarop geen bevoegdheid. Op Europees niveau worden afspraken gemaakt over te stellen

Dit Actieplan gaat over de aanpak van geluidsoverlast veroorzaakt door verkeer op provinciale

eisen aan (nieuwe) voertuigen. De wijze van controle op voertuigen en de eisen voor de APK

wegen. Overlast van te hoge snelheden van verkeer op de N303 valt niet onder het Actieplan

worden bepaald door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Geluid. Hiervoor is de politie verantwoordelijk.

Het Actieplan Geluid 2013-2017 wordt niet aangepast naar aanleiding van deze zienswijze.

Het Actieplan Geluid 2013-2017 wordt niet aangepast naar aanleiding van deze zienswijze.

6. 3.

Mevrouw H. Mulderij Vlijm, Nunspeterweg 16, 8075 AC Elspeet, 22 januari 2013

Belangenvereniging Velp Zuid-Oost i.o., p/a Reigerstraat 3, 6883 ER Velp, 30 januari

2013

Betrokkene woont aan de Nunspeterweg in Elspeet en geeft aan veel overlast te hebben van

De belangenvereniging Velp Zuid-Oost geeft aan dat op basis van nieuwe berekeningen

de drempels weg te halen en stil asfalt aan te leggen.

geluidsoverlast. Op het traject A-348 ter hoogte van Velp is, zoals blijkt uit de

vrachtwagens met als gevolg een te hoge geluidsoverlast en trillen van het huis. Vraag is om

met de RMG 2012-methode in de woonwijk Nieuw-Velp Zuid sprake is van ernstige

geluidsbelastingskaart, stil asfalt aangebracht. De insprekers vragen zich af of de kaart

Reactie:

klopt. Volgens de belangenvereniging ligt er op het gedeelte langs de woonwijk te Velp geen

De reactie van de inspreker gaat over overlast van vrachtwagens op de Nunspeterweg in

stil asfalt. Voor het oplossen van het geluidsprobleem in Velp is volgens hen geen beleid

Elspeet. De Nunspeterweg is een gemeentelijke weg. Dit Actieplan gaat over de aanpak van

geformuleerd en worden in het ontwerp-Actieplan de oplossingen gezocht in het aanbrengen

geluidsoverlast veroorzaakt door verkeer op provinciale wegen. De zienswijze heeft daarom

van stil asfalt. Het verzoek is om in het Actieplan 2013-2017 naast de maatregel stil asfalt ook

geen betrekking op het onderwerp van het voorliggende Actieplan Geluid. De gemeente is

andere maatregelen (zoals aanpassen van de snelheid, het doortrekken en verbeteren van

verantwoordelijk voor de eventuele aanpak van overlast van het verkeer op de Nunspeterweg.

de geluidsschermen en resonatoren) op te nemen die de problemen langs de A 348 kunnen verminderen c.q. oplossen.

Het Actieplan Geluid 2013-2017 wordt niet aangepast naar aanleiding van deze zienswijze. 4.

Reactie:

Op het wegvak van de A348 ter hoogte van Velp is als wegdek het geluidreducerende

De heer of mevrouw M. PonjĂŠ, Kerkstraat 24, 6606 AJ Niftrik, 24 december 2012

Betrokkene woont dicht bij de Maasbandijk en op 500 meter van de A50 ter hoogte van de

asfalttype Zoab (zeer open asfaltbeton) toegepast. Tevens zijn schermen aanwezig. Deze

brug over de Maas en heeft erg veel geluidsoverlast van de A50. Daarnaast ondervindt de

gegevens zijn correct weergegeven op de geluidsbelastingkaart. De hoogste geluidsbelasting

betrokkene veel hinder van drempels die de gemeente Wijchen heeft gelegd op de Maasdijk.

in de wijk is

De snelheid op de dijk is aangepast van 80 naar 60 km/u. De betrokkene ervaart echter dat er

60 dB.

harder wordt gereden dan voorheen.

De provincie geeft de voorkeur aan het toepassen van stil asfalt als maatregel. Om een

heldere afweging te kunnen maken is hiervoor een afwegingskader opgesteld. Andere

Reactie:

maatregelen, zoals schermen, worden daarmee niet uitgesloten, maar kunnen in incidentele

Een deel van de reactie van de inspreker gaat over overlast van de A50. Daarnaast heeft de

gevallen worden overwogen. Hiervoor is geen afwegingskader opgesteld. De afweging zal

inspreker hinder van de snelheid van het verkeer op en van de drempels die de gemeente

plaatsvinden op grond van een kosten-batenanalyse. Hierover wordt een passage toegevoegd

Wijchen heeft gelegd op de Maasdijk. De A50 is een rijksweg, de Maasdijk is een

in het Actieplan.

gemeentelijke weg. Dit Actieplan gaat over de aanpak van geluidsoverlast veroorzaakt door

verkeer op provinciale wegen. De zienswijze heeft daarom geen betrekking op het onderwerp

Mede naar aanleiding van deze zienswijze zal in het Actieplan Geluid worden aangegeven welke maatregelen,

van het voorliggende Actieplan Geluid.

28

De heer H. Grevers, Dames Jolinkweg 26, 7051 DK Varsseveld, 20 december 2012

Betrokkene wil graag dat de aanpak van geluidsoverlast wordt aangepakt bij de bron door

Aanpak geluid provinciale wegen - Actieplan Geluid 2013-2017

naast stil asfalt, kunnen worden overwogen en op welke manier die afweging plaatsvindt.

29

Aanpak geluid provinciale wegen - Actieplan Geluid 2013-2017


7.

c. Aangeven hoe om te gaan met situaties die reeds zijn verslechterd door het aanbrengen

Gemeente Doesburg, de heer Putker, Postbus 100, 6980 AC Doesburg, 31 januari 2013

De gemeente Doesburg constateert uit de geluidsbelastingkaart dat er op de N317 van km 1.2

van stil asfalt.

tot km 10,7 sprake is van 4 woningen met een geluidsbelasting ≥ 63 dB. Ze constateert dat

in de geluidsbelastingskaarten van de provincie geen rekening is gehouden met de in 2010

Verder adviseren betrokkenen:

aangelegde geluidswal.

d. Bij de aanleg van stil asfalt in nieuwe situaties de (negatieve) ervaringen van andere situaties mee te nemen in de voorlichting.

Reactie:

e. Te voorkomen dat er een oplossing wordt voorgesteld waarvan niet duidelijk is of dat wel

In het geluidsmodel voor de geluidsbelastingskaarten is de geluidswal abusievelijk niet

het bestaande probleem oplost.

opgenomen.

Reactie

Naar aanleiding van deze zienswijze worden een nieuwe geluidsberekening en -analyse uitgevoerd. Tabel 4.1 in

a. De provincie gaat voor metingen en berekeningen uit van een landelijk voorgeschreven

paragraaf 4.2 wordt aangepast aan de nieuwe berekeningen. 8.

methode. Deze is gebaseerd op objectieve hinder. Er bestaat geen afwegingskader om subjectieve geluidsbeleving in maatregelen om te zetten.

b. Er staan geen maatregelen tot onze beschikking om deze problematiek aan te pakken.

De heer G.P. de Loijer, Nieuwe Lagestraat 3, 6606 KH Niftrik, 28 januari 2013

De woning van de betrokkene bevindt zich in de directe omgeving van de A50. Door de

Voorschriften voor voertuigen vallen onder de verantwoordelijkheid van de EU.

verkeerstoename en de verhoging van de toegestane maximumsnelheid naar 130 km per

c. Uit onderzoek blijkt dat stil asfalt de geluidsbelasting reduceert. De provincie voert na

zijn woning (en soortgelijke situaties) een regeling wordt getroffen waarbij er een financiële

d. In de voorlichting bij de aanpak van een concreet wegvak wordt rekening gehouden met

uur neemt de geluidsoverlast volgens betrokkene nog steeds toe. Hij pleit ervoor dat er voor

aanleg van stil asfalt een aantal metingen uit om de geluidsbelasting te monitoren.

tegemoetkoming komt voor extra isolerende maatregelen.

de verwachtingen die bij de voorgenomen aanleg van stil asfalt kunnen worden gewekt. Wij baseren de voorlichting op onze ervaring dat de effecten van stil asfalt doorgaans

Reactie:

als positief worden ervaren, maar nemen daarin ook mee dat het mogelijk is dat (hoge)

De reactie van de inspreker gaat over de overlast van verkeer op de A50. De A50 is een

verwachtingen soms niet kunnen worden waargemaakt.

rijksweg. Dit Actieplan gaat over de aanpak van geluidsoverlast veroorzaakt door verkeer op

e. Uit onderzoek blijkt dat stil asfalt de geluidsbelasting reduceert en daarmee bijdraagt

provinciale wegen. Het rijk is verantwoordelijk voor de eventuele aanpak van overlast van het

aan de gezondheid van de omwonenden.

verkeer op de A50 en het treffen van regelingen/financiële tegemoetkomingen daaromtrent.

Het Actieplan Geluid 2013-2017 wordt niet aangepast naar aanleiding van deze zienswijze.

Het Actieplan Geluid 2013-2017 wordt niet aangepast naar aanleiding van deze zienswijze. 9.

De heer B. Hesse, Leutsestraat 10, 6687 LK, Angeren, 5 februari 2013

11.

Milieuregie, de heer P. van Laak, T.G. Gibsonstraat 20 F12, 7411 RR Deventer, 16 januari

Betrokkene woont aan de doorgaande weg van Huissen naar Angeren en heeft last van het

2013

vraagt om deze verdikkingen weg te halen en om, net als op het gedeelte binnen de

toegankelijk is. Betrokkene heeft enkele vragen:

verkeer dat over de witte wegmarkering (ter hoogte van de Leutsestraat) rijdt. Betrokkene

Betrokkene geeft aan dat het Actieplan Geluid prettig leesbaar is en dat het compact en

bebouwde kom van Angeren, stil asfalt aan te leggen.

a. Wat is de motivering om de plandrempel voor stilte gebieden te laten vallen? Wat is de provinciale ambitie met betrekking tot stilte en stille gebieden?

Reactie:

b. Wat is de motivering om de plandrempels voor Lnight te laten vervallen? Er ontbreekt

Overlast van oneffenheden op een provinciale weg vallen onder het normale onderhoud van

een cijfermatige onderbouwing dat met de aanpak van Lden ook Lnight voldoende wordt

de weg en kunnen direct worden gemeld via het provincieloket (telefoon: (026) 359 99 99

meegenomen.

e-mail: provincieloket@gelderland.nl).

c. In het Actieplan is niet duidelijk wat het aantal woningen/personen is met een

Als de weg door de provincie in groot onderhoud wordt genomen zal op grond van het

gevelbelasting van ≥ 68dB. Dit zijn de woningen die met de aanleg van stil asfalt niet

Actieplan Geluid worden bepaald of maatregelen tegen geluidsoverlast mogelijk en doelmatig

onder de 63dB zullen komen.

zijn.

d. Een geluidsklasse indeling startend vanaf 48 dB zou meer passend zijn.

e. In het Actieplan ontbreekt een cijfermatige toelichting op de reductie van het aantal

Het Actieplan Geluid 2013-2017 wordt niet aangepast naar aanleiding van deze zienswijze. 10.

(ernstig) gehinderden en slaapverstoorden door de maatregelen van dit Actieplan.

f. Er is primair gekozen voor het aanbrengen van geluidsreducerende wegdekken als maatregel voor de aanpak van geluidsknelpunten. Zijn er ook andere maatregelen

De heer of mevrouw J. Tielen, A. Schweitzerstraat 5, 6836 LA Arnhem, 3 februari 2013

Betrokkenen verzoeken om het Actieplan Geluid op de volgende punten aan te passen:

overwogen zoals het terugbrengen van de snelheidslimiet en infrastructurele

a. Het uitgangspunt om behalve van metingen en berekeningen ook uit te gaan van

aanpassingen?

inventarisatie van ‘ervaren geluidsoverlast’.

g. Wat is het huidige aantal gehinderden en slaapverstoorden ten opzichte van 2006?

b. Specifieke maatregelen op te nemen tegen het voorkomen van hoge fluittonen, geproduceerd door langsrijdende vrachtwagens.

30

Aanpak geluid provinciale wegen - Actieplan Geluid 2013-2017

31

Aanpak geluid provinciale wegen - Actieplan Geluid 2013-2017


h. Is het oppervlak stiltegebied dat voldoet aan de streefwaarde toegenomen ten opzichte

Actieplan 2013-2017 hebben GS ervoor gekozen om de middelen die beschikbaar staan

van 2006? Zo niet, is dat een reden waarom er is gekozen voor een andere aanpak voor

voor de aanpak van geluidsoverlast door het verkeer op provinciale wegen uitsluitend te

stiltegebieden?

besteden aan het verbeteren van de woon- en leefomgeving van de Gelderse burgers.

Reactie:

Naar aanleiding van deze zienswijze wordt in het Actieplan een verwijzing opgenomen naar het ten tijde van het

a. In voorgaande jaren zijn ook maatregelen getroffen aan provinciale wegen in of langs

vaststellen van dit Actieplan geldende beleid voor stilte en stiltegebieden.

stilte- en stiltebeleidsgebieden. Deze aanpak wordt in het nieuwe Actieplan niet

Mede naar aanleiding van deze zienswijze zal in het Actieplan Geluid worden aangegeven welke maatregelen,

voortgezet. GS hebben de keuze gemaakt de aanpak van geluidsoverlast door het verkeer

naast stil asfalt, kunnen worden overwogen en op welke manier die afweging plaatsvindt.

op provinciale wegen te richten op het verbeteren van de woon- en leefomgeving van de Gelderse burgers. Het is daarom niet zinvol een plandrempel voor stille gebieden vast

12.

Mevrouw W. Ausems en de heer A. Hoek, Lichtenvoordseweg 21, 7051 GN Varsseveld, 4

te stellen. Het opnemen van een dergelijke plandrempel is niet verplicht op grond van

februari 2013

algemeen, niet in het bijzonder voor provinciale wegen).

enkele maatregelen genomen om de geluidsoverlast, afkomstig van het verkeer op de N318 te

de wetgeving. Wel moet de provincie beleid formuleren op het gebied van stilte (in het

Betrokkenen bewonen een monumentaal huis dat gerestaureerd wordt. Ze hebben zelf

De ambitie met betrekking tot stilte en stiltegebieden is vastgesteld in het GMP-4

beperken. Deze maatregelen nemen echter maar een klein gedeelte van het verkeerslawaai

en het streekplan. Nieuw beleid op dit punt zal een plaats krijgen in de provinciale

weg. Aan de provincie wordt gevraagd om de N318 te voorzien van stil asfalt.

Omgevingsvisie, die wordt opgesteld ten tijde van de vaststelling van dit Actieplan Geluid.

Reactie:

wordt met het uitdrukken van geluid in Lden. De dosismaat Lden kent namelijk

betekent dat, als de provincie groot onderhoud gaat plegen aan deze weg, op grond van het

b. Er is geen plandrempel opgenomen voor Lnight omdat Lnight voldoende meegenomen

De N318 is een provinciale weg en valt dus onder de werkwijze van het Actieplan Geluid. Dit

een extra toeslag voor nachtgeluid van 10 dB. Hiermee worden extra hinder en

afwegingskader zal worden bekeken of er stil asfalt wordt aangelegd op deze weg.

gezondheidsrisico meegenomen die door slaapverstoring kunnen optreden.

c. Het klopt dat in het Actieplan geen getal is opgenomen van het aantal woningen met

Het Actieplan Geluid 2013-2017 wordt niet aangepast naar aanleiding van deze zienswijze.

een gevelbelasting van â&#x2030;Ľ 68dB. GS zet als belangrijkste maatregel in om stil asfalt aan

te leggen. Het kan voorkomen dat woningen na het aanleggen van stil asfalt nog steeds

een geluidbelasting boven 63 dB ondervinden. Het doel van GS is niet om alle woningen

13.

mogelijk rendement van de extra kosten voor de maatregelen in relatie tot de verbetering

mening dat de overheid dit niet voldoende onderkent en hier niks aan doet.

onder de plandrempel van 63 dB te krijgen. Het streven is gericht op een zo groot van de woon- en leefomgeving voor zoveel mogelijk bewoners.

d. Betrokkene merkt op dat een geluidsklasse indeling die start vanaf 48 dB meer passend

Reactie:

zou zijn. De geluidsklasseindeling in het Actieplan start vanaf 50 dB en is gebaseerd op

Het Actieplan Geluid heeft als doel het verminderen van hoge geluidsbelastingen als gevolg

de klassen zoals die ook zijn gehanteerd in de tabellen bij de geluidsbelastingskaarten en

van het wegverkeer op provinciale wegen in Gelderland. De provincie is zich ervan bewust dat

zoals voorgesteld in de Handreiking Omgevingslawaai 2011.

de problematiek van geluid veel meer omvat dan alleen het geluid, veroorzaakt door verkeer

e. Het is correct dat in het Actieplan niet is gekozen voor cijfers over de reductie van het

op provinciale wegen. De aanpak daarvan ligt bij verschillende overheden. Informatie over

aantal (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden door de maatregelen in het Actieplan.

geluidsoverlast en de verantwoordelijkheid voor de aanpak hiervan in Nederland is te vinden

De reden hiervoor is dat GS met het Actieplan ook niet tot doel hebben een in cijfers

op de site www.rijksoverheid.nl onder het kopje geluidsoverlast.

uitgedrukte reductie te bereiken van (ernstige) hinder en slaapverstoring. Het effect van de maatregelen wordt in het Actieplan weergegeven in het aantal woningen dat

Het Actieplan Geluid 2013-2017 wordt niet aangepast naar aanleiding van deze zienswijze.

geluidsreductie ondervindt.

f. De provincie geeft de voorkeur aan het toepassen van stil asfalt als maatregel.

14.

De heer of mevrouw T. Kooijman, Van Karnebeeklaan 27, 4102 BZ Culemborg, 5 februari

Andere maatregelen worden daarmee niet uitgesloten, maar kunnen in incidentele

2013

batenanalyse. Hierover wordt een passage toegevoegd in het Actieplan.

het geluid veroorzaakt door het wegverkeer. Naast geluidsoverlast van wegverkeer heeft

gevallen worden overwogen. De afweging zal plaatsvinden op grond van een kosten-

Betrokkene merkt op dat in een geluidsberekeningsmethodiek alleen wordt uitgegaan van

g. Om het huidige aantal gehinderden en slaapverstoorden te vergelijken met de cijfers uit

betrokkene ook geluidsoverlast van het naburige sportcomplex, treinen op de nabijgelegen

2006 moet dit met een eenduidige methode doorgerekend worden. De situatie in 2006

spoorlijn, bedrijven in de nabije omgeving en van wegverkeer op overige direct omliggende

is met een ander reken- en meetvoorschrift doorgerekend dan de situatie in 2011. Een

wegen. Gevraagd wordt om in de geluidsberekeningen niet alleen het effect van de

vergelijking is dus niet eenduidig te maken. De effecten van het Actieplan 2008-2012

provinciale weg maar ook de overige geluidshinder mee te nemen (cumulatie).

zijn wel geĂŤvalueerd en de resultaten hiervan worden beschreven in hoofdstuk 3 van het

Daarnaast geeft betrokkene aan dat het geen zin heeft om stil asfalt toe te passen als er niks

Actieplan 2013-2017.

wordt gedaan aan de overlast van motorfietsverkeer met afwijkende uitlaten en tot slot mist

h. In de periode 2008 t/m 2012 is 60 km stil asfalt aangelegd ten behoeve van recreatie

de betrokkene de motoren als bron van overlast in bijlage 2.

en natuur(beleving). Hiervan zijn geen oppervlakteberekeningen gemaakt. Voor het

32

Mevrouw M. van Dam, Lindeselaak 8, 7234 TB Wichmond, 5 februari 2013

Zienswijze van inspreker heeft betrekking op lawaai in het algemeen. Inspreker is van

Aanpak geluid provinciale wegen - Actieplan Geluid 2013-2017

33

Aanpak geluid provinciale wegen - Actieplan Geluid 2013-2017


Reactie:

Reactie:

van de provinciale weg) wordt inderdaad niet zichtbaar gemaakt in de provinciale

aan het op dat moment gehanteerde afwegingskader (minder dan 10 woningen met een

De cumulatie van geluidshinder vanuit verschillende bronnen (naast het verkeer

In het verleden is er geen stil asfalt op de N789 toegepast omdat de situatie niet voldeed

geluidsberekeningen. Er is geen wet- en regelgeving, die voorschrijft om cumulatief geluid

geluidsbelasting groter of gelijk aan 63dB).

in beeld te brengen dan wel aan te pakken.

1. Geen enkele van de drie genoemde criteria heeft prioriteit. Aan alle criteria moet worden

Wat betreft de opmerkingen over (uitlaten van) motorfietsverkeer merken wij op dat dit

voldaan.

Actieplan gaat over de aanpak van geluidsoverlast veroorzaakt door het verkeer op provinciale

2. Allereerst merken wij op dat het getal van 63dB geen norm maar een plandrempel is,

wegen, voor zover te beïnvloeden door maatregelen aan of rondom de weg. De provincie heeft

die volgens de wet moet worden opgenomen in het Actieplan. Als de geluidsbelasting

op het vlak van maatregelen aan voertuigen en de controle daarop geen bevoegdheid. Op

deze waarde overschrijdt worden maatregelen overwogen en zo mogelijk genomen.

Europees niveau worden afspraken gemaakt over te stellen eisen aan (nieuwe) voertuigen. De

Bij geluidsbelastingen lager dan deze waarde komen echter ook (ernstige) hinder en

wijze van controle op voertuigen en de eisen voor de APK worden bepaald door het ministerie

gezondheidseffecten voor. De provincie heeft voor het maken van de overweging om

van Infrastructuur en Milieu.

al dan niet stil asfalt aan te leggen een afwegingskader ontwikkeld. Hierin tellen

De gegevens uit Bijlage 2 zijn afkomstig uit externe bronnen en deze geven inderdaad geen

woningen met een geluidsbelasting van ≥ 63dB zwaarder dan woningen onder 63dB.

informatie over de overlast van motoren.

Omdat er geen sprake is van een norm, is er ook geen sprake van het afwijken van de

norm. De beslissing over of er stil asfalt wordt aangelegd volgt uit het afwegingskader

Naar aanleiding van deze zienswijze zal in bijlage 2 van het Actieplan Geluid 2013-2017 worden aangegeven uit

dat door ambtenaren wordt toegepast.

welke bron de gegevens afkomstig zijn. 15.

3. Als de provincie voornemens is groot onderhoud aan een wegvak te plegen, vindt

hierover ook communicatie en voorlichting plaats richting alle betrokkenen, waaronder omwonenden. Er is dan de mogelijkheid om een mening kenbaar te maken over de

De heer C. Meijs, Hoeksehofstraat 6, 6684 DH Ressen, 2 februari 2013

Betrokkene geeft aan dat na aanleg van stil asfalt op de A325 in Ressen het geluidsniveau

plannen om al dan niet stil asfalt aan te leggen of andere maatregelen te nemen om de

op zijn woning nog ver boven de limiet van 63dB ligt. Betrokkene verzoekt de provincie om

geluidsoverlast terug te dringen.

overige mogelijkheden (isolatie, geluidschermen) mogelijk te houden in de nabije toekomst

4. Zie bij punt 2: er is geen sprake van een norm en ook niet van het afwijken van de norm.

om geluidsoverlast te beperken.

Er is sprake van uitvoering van het Actieplan. Bij de uitvoering van het Actieplan is

geen sprake van een besluit waarop inspraak mogelijk is. De provincie is uiteraard ten

Reactie:

allen tijde voor iedereen aanspreekbaar op de correcte uitvoering van haar beleid zoals

De aanleg van stil asfalt is de belangrijkste maatregel uit het Actieplan Geluid 2013-2017. Op

geformuleerd in dit Actieplan.

de A325 is in het kader van het voorgaande Actieplan 2008-2012 reeds stil asfalt aangelegd. GS hebben besloten om in het kader van het Actieplan 2013-2017, net als in de voorgaande

Naar aanleiding van deze zienswijze zal in het Actieplan worden aangegeven dat aan alle criteria uit het

periode, niet over te gaan tot het treffen van geluidsisolerende maatregelen aan woningen,

afwegingskader moet worden voldaan om te kunnen overgaan tot de aanleg van stil asfalt.

ook als de geluidsbelasting na de aanleg van stil asfalt hoger dan 63 dB blijft.

Mede naar aanleiding van deze zienswijze zal in het Actieplan Geluid worden aangegeven welke maatregelen, naast stil asfalt, kunnen worden overwogen en op welke manier die afweging plaatsvindt. 16.

17.

Bewonersplatform Rijkerswoerd, de heer of mevrouw H.W. Speelman, Cabaret 65,

6836 NG Arnhem, 5 februari 2013

Deze zienswijze is gelijkluidend aan de zienswijze onder punt 10. Voor de samenvatting van de zienswijze en de beantwoording ervan wordt dan ook verwezen naar punt 10.

Fam. J. Tolman, Hoofdweg 112, 7371 GE Loenen, Fam. D. Timan/Bom, Hoofdweg 113, 7371

GG Loenen, Fam. W. Meulepas, Hoofdweg 111, 7371 GG Loenen, 4 februari 2013 In het Actieplan Geluid staat beschreven dat de afweging voor het al dan niet toepassen van geluidsreducerend asfalt plaatsvindt op basis van drie criteria: doelmatigheid, financiële

middelen en civieltechnische toepasbaarheid. Tevens kunnen zich daarnaast soms lokale

situaties voordoen waardoor er wordt besloten geen geluidsreducerend asfalt toe te passen. Betrokkenen vragen de provincie om het plan op vier punten aan te passen: 1. Aangeven welke van de bovenstaande drie criteria prioriteit heeft,

2. Aangeven wie beslissingsbevoegd is om af te wijken van de norm (van 63 dB) 3. Aangeven wie hierop toezicht houdt.

4. Daarnaast willen de betrokkenen dat bewoners een inspraakmogelijkheid krijgen bij de beslissing van afwijken van de norm door de provincie.

Als voorbeeld geven de betrokkenen dat in 2011 buiten de bebouwde kom van Loenen op

de hoofdweg geen geluidsreducerend asfalt is aangebracht. Volgens de betrokkenen is dit onterecht.

34

Aanpak geluid provinciale wegen - Actieplan Geluid 2013-2017

35

Aanpak geluid provinciale wegen - Actieplan Geluid 2013-2017


Provincie Gelderland Markt 11 Postbus 9090 6800 GX Arnhem T (026) 359 91 11 post@gelderland.nl www.gelderland.nl

Actieplan geluid provincie Gelderland  

Nota over aanpak van geluidsoverlast van verkeer op provinciale wegen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you