Page 1

Aanwezig: Katrien Janssen, Erik De Ceuleneer, Christian Goossens en Kenny Fierens als stemgerechtigde leden. Leen Meuris en Tim Uten als niet stemgerechtigde leden. Verontschuldigd: Frauke Baeyens, Nina Henkens, Sien Debot en Sahd Jaballah 1. Verwelkoming en opvolging / goedkeuring vorig verslag We verwelkomen Kenny Fierens als nieuw lid van de provinciale jeugdraad. Lisa Wuyts doet stage op de jeugddienst en volgt ook mee de vergadering. We merken op dat we slechts van enkelen bericht kregen of ze al dan niet naar de jeugdraad komen. Graag toch verwittigen als je niet aanwezig kan zijn! Het verslag wordt overlopen en goedgekeurd. 2. Post voor de jeugdraad Vlaamse Jeugdraad, adviezen Antwoord op advies over besparingen Antwoord provincie aan jeugdraad Mechelen Veilig op stap in het jeugdwerk – www.veiligopstap.be Groepsaankoop groene energie voor (jeugd)verenigingen – www.samengaanwegroener.be 3. Samenstelling jeugdraad Erik als onafhankelijke Erik werkt sinds april niet meer voor PAJ vzw, maar wil zich wel blijven engageren voor de provinciale jeugdraad. De jeugdraad vind het een goede zaak dat de voorzitter een onafhankelijke is. Erik blijt! Ondervoorzitter Kim Soons is geen lid meer van de jeugdraad en we zijn dus onze fantastische ondervoorzitter kwijt. Wie wil deze taak op zich nemen? Concreet wil dit zeggen dat je samen met Leen en Erik de agenda van de vergadering voorbereidt tijdens de agendacommissie. Indien de voorzitter niet aanwezig is, zit de ondervoorzitter de vergadering voor.


4. Verantwoordingsnota De jeugddienst moet voor een laatste keer voor Vlaanderen een verantwoordingsnota schrijven. De provinciale jeugdraad moet hier een advies op geven. Leen geeft eerst een korte toelichting over de nota, Tim is aanwezig om eventuele vragen meteen te beantwoorden. Geïntegreerd provinciaal jeugdbeleid -

Nieuwjaarsbrief op nieuwjaarsreceptie

-

Aanspreekpunten andere diensten

-

Mon on tour

-

Amai mijn (h)oren

-

Fenix festival

Jeugdwerkbeleid voor alle kinderen en jongeren -

Studiedag isw met PAJ: inclusie, een illusie?

-

Vormingspool

-

Inspiratiemoment participatie van MKKJ aan het jeugdwerk

-

Prins 2013

Een complementair jeugdbeleid -

Trip lokaal

-

Stuurgroep VVJ en VVP

-

Advies ruimtelijke ordening

-

Fuifbussen

Inspraak en participatie -

Ondersteuning JR

-

Overlegmomenten

-

Jongerendialoog

-

Babbelbox fenix

Vragen vanuit de jeugdraad In de verantwoordingsnota staat dat er 500 000 euro bespaard is, in het advies over de besparingen staat dat er ‘slechts’ 150 000 euro bespaard is?


In het verleden werd er reeds een eerste besparing doorgevoerd waardoor we al met een minder beschikbaar budget zaten. Ten opzichte van dit budget werd er inderdaad 150 000 euro bespaard. Het effectief minder budget ten opzichte van 2013 is wel 500 000 euro. Naar welke diensten ging Mon On Tour en werd de bon gebruikt? In 2013 gingen we ‘kamperen’ bij de bosgroepen, provinciaal instituut voor milieueducatie (pime) en het zilvermeer. Zowel het pime als het zilvermeer maakten gebruik van hun bon. Wordt de verantwoordingsnota breed gecommuniceerd? De verantwoordingsnota in de huidige vorm is een zeer lijvig document voor Vlaanderen. We hebben er al wel meermaals aan gedacht om de inhoud op een toegankelijke manier te vertalen voor het jeugdwerk, jeugddiensten. We weten niet of we dat dit jaar nog gaan doen. Is het de bedoeling dat er ook volgend jaar een rapportage komt? Het is zeker de bedoeling om te blijven rapporteren over de initiatieven die de jeugddienst neemt. Advies vanuit jeugdraad De provinciale jeugdraad geeft een positief advies over de verantwoordingsnota van 2013, met volgende aandachtspunten voor de toekomst: Ondanks de besparingen wil de jeugdraad blijven pleiten voor een goed jeugdbeleid en een bewuste verdeling van de nog resterende subsidies. Dit met aandacht voor de vier thema’s: jeugdwerk voor iedereen, fuifbeleid, ruimte en jeugdcultuur. Continuïteit binnen jeugdverenigingen is belangrijk. Dit wordt niet altijd gegarandeerd door een eenzijdige keuze voor projectsubsidies. Er zijn stappen gezet om meer geïntegreerd te werken, wat positief is. Er zijn zeker nog mogelijkheden om op dit vlak verder te ontwikkelen. Een modern jeugdbeleid haalt de schotten tussen de verschillende beleidsdomeinen weg. Het kan helpen om netwerken/samenwerkingen te formaliseren (bijvoorbeeld over provinciale subsidies). In de verantwoordingsnota staat veel boeiende informatie, het zou goed zijn als dit op een toegankelijke, eventueel visuele manier gecommuniceerd wordt, bijvoorbeeld via een infographic. Zo kan het breed verspreid worden. Dit zou ook de taken van de jeugddienst kenbaar maken. Ondanks het feit dat de verantwoordingsnota volgend jaar niet meer verplicht is, wil de jeugdraad toch vragen op een soortgelijke manier betrokken te worden bij de rapportage van de initiatieven van de jeugddienst. Als jeugdraad willen wij zeker mee nadenken over wat we in de kijker willen zetten. 5. Bevraging jeugdwerk naar aanleiding besparingen In november 2013 deed de jeugddienst een bevraging bij alle erkende jeugdverenigingen over het verlies van subsidies. Doel was om een zicht te krijgen op welke organisaties van geen enkele overheid subsidies kreeg. Jammer genoeg was er weinig respons en werden de vragen niet altijd correct ingevuld, of was onze vraagstelling niet helemaal helder. We kunnen dus weinig concluderen uit deze bevraging.


Een vraag over de impact van besparingen op personeel/werking/doelgroep, toegevoegd door de jeugdraad, werd door het kabinet uit de bevraging geschrapt. De jeugdraad gaf aan hier zelf mee verder te willen gaan. Wat willen we weten? De impact van de PROVINCIALE besparingen op: (provinciale) werking Personeel Doelgroep Daarnaast zouden we dit in samenwerking willen doen met de andere provinciale jeugdraden, om zo een goed geargumenteerd verhaal te hebben. Hoe gaan we dit aanpakken? We spreken af om met de bevraging te starten in september en te eindigen in december. Op die manier kunnen we begin 2015 tijdens een open jeugdraad de resultaten voorstellen. We willen werken met een persoonlijke email waarbij we duidelijk zeggen hoeveel subsidie ze in 2013 kregen en welke impact het wegvallen van deze subsidie heeft. De mailing is de eerste stap. We werken met een standaardmail die we aanpassen / organisatie. Leen bekijkt of we een emailadres van de jeugdraad kunnen aanmaken. Na een eerste mailing doen we een belronde. De organisaties worden verdeeld over de jeugdraad, zodat niet 1 iemand alle organisaties moet opbellen. Leen zal contact opnemen met de andere provinciale JR om te polsen naar hun interesse. 6. Evaluatie wa’verder 1 De methodiek was goed uitgewerkt. We hebben niet alle eieren kunnen bespreken . We weten zo dat we ook bij een minder praatgrage groep voldoende thema’s hebben om te bespreken. Wel moeten we volgende keer op voorhand zeggen dat we waarschijnlijk niet alle eieren gaan bespreken. De Kev hing er bij en keek ernaar, we moeten onze mascotte beter kaderen . Het is goed dat de jeugdconsulenten aanwezig zijn om het gesprek op gang te brengen, maar dit kan ook het gesprek overheersen. Het is misschien een idee dat de regioverantwoordelijke de jeugdconsulenten apart neemt en een soortgelijke methodiek met hen doet. Een infotafeltje met folders spreekt niet zo veel aan. Misschien kunnen we voor volgende keer een goodiebag voorzien met informatie. 5 van de 6 lokale jeugdraden waren aanwezig, we zijn dus best tevreden over de opkomst. Het verslag wordt overlopen en goedgekeurd, dit verslag wordt naar de aanwezigen van de wa’verder gestuurd. Lisa heeft ook een infographic gemaakt om te delen op facebook en als teaser voor de rest van de provincie.


Op de facebook groep “Wa’verder achteraf” is er voorlopig weinig animo. We moeten een soort van methodiek bedenken om dit meer aan te zwengelen. Eventueel regelmatig een vraag stellen? Of de groep beter kaderen tijdens de wa’verder?

We kunnen wel spreken over een geslaagde eerste editie! PROFICIAT! 7. Voorbereiding wa’verder 2 De volgende wa’verder gaat door op vrijdag 23 mei in JH Kroenkel in Nijlen. Volgende gemeenten zijn uitgenodigd: Nijlen, Lier, Ranst, Berlaar, Zandhoven, Duffel. Leen past het draaiboek lichtjes aan in functie van de evaluatie. Verder moet er weinig voorbereid worden voor de volgende wa’verder. Lisa maakte reeds een uitnodiging die we gaan verspreiden via mail en facebook. Het belangrijkste van allemaal! WIE GAAT ER MEE? Er is afgesproken dat er minstens 3 leden van de PJT meegaan, anders gaat de wa’verder niet door. Wie kan er al zeker niet: Katrien, Erik, Frauke Wie kan er wel? 8. Communicatie PJR Lisa, onze fantastische stagiaire, heeft een presentatie gemaakt over onze facebookpagina. Sinds 18 maart is deze online en heeft al 182 likes! Wat blijkbaar zeer goed is. Ze vertelt ons nog meer over het bereik van niet-fans, beste moment om berichten te posten … Je kan de presentatie in bijlage vinden. 9. Nieuws vanuit de JD Op 7 mei organiseert de provinciale jeugddienst in samenwerking met Uit De Marge vzw een inspiratiemoment rond taalstimulering in de vrije tijd. Deze voormiddag gaat door in het huis van de sport en is bedoeld voor lokale besturen, maar ook zeer interessant voor jeugdwerkers. We krijgen inspirerende voorbeelden van Fabota, VDS en edukrea. Deelnemen is gratis! Frappant pop zal in 2015 uitgebreid worden naar meer diverse muziekstijlen met als doel meer jongeren te bereiken. Daarvoor zal ook samengewerkt worden met intermediairs in de vorm van een voortraject. Daarnaast zal er bij de wedstrijd ook aandacht zijn voor een meer divers samengestelde jury.

Verslag dagelijks bestuur JR 22.04.2014  
Verslag dagelijks bestuur JR 22.04.2014  
Advertisement