Page 1

E-RESEPTI SIVU 6 APTEEKKIEN VERKKOKAUPPA SIVU 9 TEEMA: RESEPTINKIRJOITUS­O IKEUS SIVU 12 PROVIISORIPÄIVÄ SIVU 16 RUOTSIN APTEEKKIUUDISTUS SIVU 24 RESEPTINKIRJOITUS MUISSA MAISSA SIVU 28 VEROSUUNNITTELU SIVU 32 YHDISTYKSEN LAKES-LAUSUNTO SIVU 36

PROVIISORI Suomen Proviisoriyhdistyksen lehti 2 | 2009

Viitehintojen H-hetki lähestyy

Ministeri Paula Risikko

Hoitajaresepti on odotettu uudistus


Ministeri Paula Risikko aikoo tuoda esityksen hoitajien rajatusta reseptinkirjoitusoikeudesta eduskunnalle vielä tänä keväänä.

12


TEEMA: reseptinuusimisoikeus

Hoitajaresepti etenee myötätuulessa Peruspalveluministeri Paula Risikko ajaa lakiuudistusta, joka antaisi hoitajille oikeuden uusia reseptejä ja määrätä lääkkeitä tietyin edellytyksin. Ministeri vastasi lääkkeenmääräysoikeuden laajentamista koskeviin kysymyksiin Proviisorin haastattelussa. Teksti Maija Rauha Kuvat Markku Ojala

H

oitajien lääkkeenmääräämisoikeus on etenemässä osana terveydenhuollon henkilöstön työnjaon kehittämistä. Ministerin mukaan tavoitteena on työn sujuvuus ja potilaiden hoitoon pääsyn nopeuttaminen. Hän tähdentää kuitenkin, ettei hoitoketju pääty siihen, kun potilas lähtee resepti kädessä hoitajan vastaanotolta. – Vaikka nyt puhutaan hoitajien ja lääkäreiden välisestä yhteistyöstä ja työnjaosta, näen, että hoitoketju jatkuu apteekkiin asti. Vastaanotolla ei välttämättä ole ehditty keskustella lääkehoidosta yksityskohtaisesti tai saatu tieto ei ole mennyt perille.

täminen on osa samaa kokonaisuutta kuin nyt etenevä hoitajien lääkkeenmääräämisoikeus, hän sanoo.

Mitä hyvää hoitajaresepti tuo potilaille? Uudistuksen tavoitteena on nopeuttaa potilaiden hoitoon pääsyä ja lyhentää odotusaikoja. Jos potilaalla on esimerkiksi virtsatietulehdus, hoitaja pystyy toteamaan taudin objektiivisen diagnosointimenetelmän avulla. Hänelle on myös selvää, mitkä lääkkeet hoitoon tarvitaan. Tällaisessa tilanteessa potilaan on turhaa odottaa lääkärille pääsyä reseptin takia. Hoito päästään aloittamaan mahdollisimman nopeasti, mi-

UUDISTUSTA ON ODOTETTU JO PITKÄÄN JA SE TULEE PARANTAMAAN HOIDON SAAMISTA. Siksi on välttämätöntä, että apteekin lääkealan koulutuksen saaneella henkilöstöllä on mahdollisuus antaa lääkeneuvontaa ja tukea itsehoitoa, Risikko sanoo. Ministeri pitää proviisoreja ja farmaseutteja lääkealan parhaina asiantuntijoina, joten tiedon lääkehoidosta pitää tulla juuri heiltä. Hän tietää apteekkien paneutuneen lääkeneuvontaan entistä pontevammin viime vuosina ja uskoo sen olevan yksi tekijä suomalaisen avohoidon onnistumisen takana. – Apteekkien ja terveydenhuolto-organisaation välisen vuorovaikutuksen kehit-

kä on potilaan kannalta tärkeää. Reseptin uusiminen hoitajan vastaanotolla koskee kroonisesti sairaita potilaita, joille lääkäri on tehnyt hoitosuunnitelman. Lääkäreiden ja hoitajien työnjaon uudistaminen tehostaa terveyskeskusten toimintaa. Pitää kuitenkin muistaa, ettei lääkäripulaa tai muitakaan terveydenhuollon ongelmia ratkaista yksin tällä uudistuksella.

Mitä se merkitsee lääkäreiden kannalta? Lääkäreiden työstä tulee sujuvampaa, kun

vastaanotto ei keskeydy reseptien pyytämisen takia. Uudistus selkiyttää lääkäreiden ja sairaanhoitajien vastuualueita työnjakoa kehitettäessä. Kotimaiset tutkimukset ovat tuoneet esille myös sen, että moniammatillinen yhteistyö paranee, kun työnjakoa kehitetään.

Miten uudistus muuttaa hoitajien työtä? Terveydenhuollon toimintayksiköt ovat siirtäneet hallinnollisin päätöksin sairaanja terveydenhoitajille tehtäviä, jotka ovat aiemmin kuuluneet lääkäreille. Uusia työnjakoja on kokeiltu pilotteina kansallisessa terveyshankkeessa. Osa näistä piloteista ehdotti lainsäädäntöön muutoksia, jotka virallistaisivat tehtävien siirtämisen. Haluamme nyt tarjota uusille tehtävänjaoille lainsäädännöllisen tuen. Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus olisi osa sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanottotoimintaa.

Mitä nämä sairaanhoitajan vastaanotot ovat? Terveyskeskuksissa on otettu käyttöön sairanhoitajien ajanvaraus- ja päivystysvastaanottoja potilaille, joilla on lieviä, äkillisiä terveysongelmia tai kroonisia ja pitkäaikaisia sairauksia. Sairaalan ja terveyskeskuksen yhteispäivystyksessä sairaanhoitajat ryhmittelevät potilaat hoidontarpeen kiireellisyyden perusteella ja Jatkuu sivulla 14 

13


ottavat vastaan potilaita, joilla on äkillisiä terveysongelmia. Sairaanhoitajan vastaanotolla arvioidaan hoidon tarvetta, tehdään tutkimuksia ja ohjataan niihin sekä päätetään hoidosta ja ohjataan hoitoon. Lisäksi on kehitetty sairaanhoitajien todistus- ja lausuntokäytäntöjä.

Missä vaiheessa hoitajien reseptinkirjoitusoikeuteen liittyvä lakiuudistus on? Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti maaliskuun lopussa kuulemistilaisuuden, jonka pohjalta valmistelua jatketaan. Kuulemistilaisuudessa terveydenhuollon toimintayksiköiden edustajat toivat esille muun ohella, että uudistusta on odotettu jo pitkään ja että se tulee parantamaan potilaiden hoidon saamista. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle tänä keväänä, jolloin uudistettu laki voi tulla voimaan ensi vuonna. Pidän outona, ettei Suomessa hoitajilla vielä ole reseptinkirjoitusoikeutta, kun se muualla on ollut käytäntönä jo kauan.

Millaisia kokemuksia hoitaja­ reseptistä on saatu muualla? Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämis­oi­­keus on ollut voimassa Yhdysvalloissa 30 vuotta, Englannissa 20 vuotta ja Ruotsis-

sa 15 vuotta. OECD:n vuonna 2004 julkaiseman selvityksen mukaan se oli käytössä myös Espanjassa, Kanadassa, Australiassa, Koreassa ja Uudessa-Seelannissa. Raportissa todettiin, että lainsäädännön muutokset ovat vauhdittaneet työnjaon kehittämistä ja ehdotettiin, että myös Suomessa harkittaisiin lääkkeenmääräämisoikeutta sairaanhoitajille. Raportin valmistumisen jälkeen Hollannin ja Irlannin hoitajat sekä Belgian kätilöt ovat saaneet rajoitetun oikeuden määrätä lääkkeitä. Kansainvälisen kirjallisuuskatsauksen mukaan sairaanhoitajat määräsivät yleensä lääkkeitä yhtä suurelle tai pienemmälle osalle potilaista kuin lääkärit. Hoitajien lääkkeenmäärääminen ei vaarantanut potilasturvallisuutta.

Ketkä käytännössä saisivat lääkkeenmääräämisoikeuden? Niinhän se ei mene, että kun valmistut hoitajaksi, lääkkeenmääräämisoikeus tulee automaattisesti. Lääkkeenmääräämisoikeus tulisi koskemaan vain niitä, joiden toimenkuvaan lääkkeiden määrääminen kuuluu. Oikeus määrätä lääkkeitä olisi niillä laillistetuilla sairaanhoitajilla, terveydenhoitajilla ja kätilöillä, jotka tarpeellisen lisäkoulutuksen suoritettuaan ovat saaneet

PAULA RISIKKO PERUSPALVELUMINISTERI

TYÖSKENTELEN sosiaali- ja terveysministeriössä peruspalveluministerinä. Parhaillaan meillä työstetään muun muassa uutta terveydenhuoltolakia, joka mahdollistaisi terveydenhuoltopalvelujen valinnan yli kuntarajojen sekä yhdistäisi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon perustason toiminnan samoihin yksiköihin. OLEN MYÖS kansanedustaja. Koulutukseltani olen terveystieteiden tohtori. Aloitin työurani sairaaanhoitajana, ja parhaillaan olen virkavapaalla Seinäjoen ammattikorkeakoulun vararehtorin virasta. Kotipaikkani on Seinäjoki ja olen ylpeä pohojalaasista juuristani. VAPAA-AIKANI varaan perheelleni. Nelivuotiaan tyttäremme hyvinvoinnista huolehtiminen on aina ykkösenä, kun mietin työn ja perheen yhteensovittamista. EETTISET PERIAATTEET, jotka jo koulutuksenkin puolesta ovat minulla selkäytimessä, ovat oikeudenmukaisuus ja toisen ihmisen kunnioittaminen.

14

tätä koskevan määräyksen terveyskeskuksen tai Sotilaslääketieteen keskuksen vastaavalta lääkäriltä. Oikeus edellyttää palvelussuhdetta julkiseen terveydenhuoltoon.

Millaiset rajat hoitajien lääkkeenmääräämisellä olisi? Vastaavan lääkärin kirjallisessa määräyksessä määriteltäisiin tehtäväalue, jossa hoitaja voi määrätä lääkkeitä. Samalla todettaisiin ne lääkkeet, joita hänellä on oikeus määrätä sekä mahdolliset lääkkeiden käyttöön liittyvät rajaukset ja käyttöaiheet. Myös lääkärikonsultaatioon liittyvät käytännöt määriteltäisiin. Vastaava lääkäri voisi rajoittaa hoitajan oikeutta lääkkeen määräämiseen, annostuksen muuttamiseen tai lääkkeen käyttöä koskevien ohjeiden antamiseen. Oikeuden saanut hoitaja vastaisi lääkkeenmääräämisensä asianmukaisuudesta ja siitä, että hän määrää lääkkeitä koulutuksensa, osaamisensa, oikeutensa ja vastaavan lääkärin määräyksen mukaisesti ja rajoissa.

Millä muilla tavoin potilas­ turvallisuudesta huolehdittaisiin? Kirjallisen määräyksen antanut vastaava lääkäri ilmoittaisi Valviralle hoitajan lääkkeenmääräämisoikeudesta ja tieto sisälly-


LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMIS­ OIKEUS OLISI OSA SAIRAANJA TERVEYDENHOITAJIEN VASTAANOTTOTOIMINTAA.

tettäisiin terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Vastaavasti hän ilmoittaisi Valviralle määräyksessä tapahtuneista muutoksista. Vain toimintayksikön palveluksessa kulloinkin olevalla olisi lääkkeenmääräysoikeus. Potilasturvallisuuden varmistaminen edellyttää kirjallisia toimenkuvia ja sovittua työnjakoa. Hoitajalla tulee olla mahdollisuus konsultoida lääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutettua laillistettua lääkäriä. Lääkehoidon tulee noudattaa potilaan hoitosuunnitelmaa ja olla toimintayksikön vahvistamien hoito-ohjeiden sekä kansallisten hoitosuositusten mukaista. Toimintayksikkö seuraa ja arvioi säännöllisesti lääkkeenmäärämistä ja puuttuu muutoksiin ja poikkeamiin osana toimintansa arviointia ja laatujärjestelmän ylläpitoa. Lisäksi uudistusta seurataan yhteistyössä Rohdon kanssa.

Miten moni saisi oikeuden määrätä lääkkeitä tai uusia reseptejä? Oikeus rajattuun lääkkeenmääräämiseen voisi arvion mukaan olla pitkällä aikavälillä noin 2 500 terveydenhuollon ammattihenkilöllä. Ensimmäisinä vuosina arvioidaan tarvittavasta koulutuksesta valmistuvan vuosittain noin 50 henkilöä.

Millaista lisä- ja täydennys­ koulutusta uudistus edellyttää? Lisäkoulutuksesta vastaisivat ammattikorkeakoulut yhdessä yliopistojen kanssa. Koulutukseen pääsy edellyttäisi kolmen vuoden työskentelyä viiden viime vuoden aikana vastaavassa tehtävässä, jota lääkkeen määrääminen koskee. Koulutus sisältäisi hoitajavastaanottoon liittyviä kliinisen hoitotyön ja tautiopin lisäopintoja (30 opintopistettä) ja kliinisen farmakologian lisäopintoja (15 opintopistettä). Työnantajan tulisi sitoutua ohjaamaan terveyskes-

kuksessa tapahtuvaa harjoittelua tarvittaessa ja osallistumaan koulutuksen tuottaman osaamisen arviointiin. Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus edel­lyttäisi jatkuvaa osaamisen ylläpitämistä ja kehittämistä terveydenhuoltohenkilökunnan täydennyskoulutussäännösten mukaisesti.

Onko mahdollisuuksien rajoissa, että hoitajien lisäksi myös muut ammattiryhmät, kuten proviisorit, saisivat rajatun reseptinkirjoitusoikeuden? Kun sairaanhoitajan rajatusta lääkkeenmääräämisestä on saatu kokemuksia, voidaan arvioida tarpeita laajentaa lääkkeenmääräämistä muihin ammattiryhmiin. Mitä apteekkeihin tulee, on tärkeää muistaa intressiristiriita lääkkeen määräämisen ja sen myymisen välillä. Sama henkilö, joka kirjoittaa reseptin, ei voi myydä lääkettä.

15

Proviisorin teema: Hoitajaresepti  

Proviisori 2/2009: Peruspalveluministeri Paula Risikko ajaa lakiuudistusta, joka antaisi hoitajille oikeuden uusia reseptejä ja määrätä lääk...