Page 5

levend Eigen initiatief Een terugtredende overheid of veranderende wetgeving kan grote gevolgen hebben voor inwoners. Maar het kan mensen juist ook prikkelen om zèlf met creatieve burgerinitiatieven te komen en zelf het intiatief te nemen om hun woon- en leefomgeving te verbeteren. Twee mooie voorbeelden zijn het virtueel zorgnetwerk in Luttenberg en het buurtbedrijf in Enschede.

en stuitten daarbij op Zorgverband. Zorgverband is een softwareprogramma dat professionals en niet-professionals in staat stelt om met elkaar te communiceren over patiënten.”

Virtueel verzorgingshuis

Zorgleefplan

Cindy Hobert, praktijkmanager bij Gezondheidscentrum de Parel in

In OZOverbindzorg staat het zorgleefplan centraal. Het zorgleefplan

Luttenberg, is samen met huisarts Ger van der Vlies en Frits Lauterbach

wordt opgesteld door de cliënt en de mantelzorger(s) samen met

initiatiefnemer van OZOVerbindzorg. Een virtueel verzorgingshuis in

de huisarts, de thuiszorg en eventuele andere zorgverleners die bij

Luttenberg.

de cliënt betrokken zijn.

Door wetswijzigingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten

“Alle informatie in het zorgleefplan wordt met Zorgverband actief

(AWBZ) moest verzorgingshuis Maria-Oord in Luttenberg sluiten.

gedeeld met de mensen die dit moeten weten,” legt Cindy uit.

Een gevoelig verlies voor de plaatselijke gemeenschap.

“Kom je bijvoorbeeld op bezoek bij je vader en zie je dat hij een erg

“We willen ervoor zorgen dat ouderen die meer zorg nodig hebben

dikke voet heeft? Dan vul je dit in het systeem in. De huisarts ziet dit en

zo lang mogelijk in Luttenberg kunnen blijven wonen,” vertelt Cindy.

kijkt of hij actie moet ondernemen of niet. Een ander voordeel: familie

“We zijn op zoek gegaan naar een alternatief voor het verzorgingshuis

die niet in de buurt woont, blijft via het Zorgverband op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken rondom hun vader of moeder.”

Burgerinitiatieven:

Privacy

• 17% is bedoeld om de leefbaarheid in de eigen buurt

De cliënt houdt zelf toezicht op zijn dossier en bepaalt wie er inzage in

te vergroten.

zijn of haar gegevens krijgt. Lukt dit niet? Dat doet de mantelzorger dit.

• 17% is een buurtactiviteit, zoals een straatfeest of barbecue.

De huisarts ziet alle informatie van de eigen patiënten, de fysiotherapeut

• 14% van de mensen ruimt samen het afval in de buurt op.

ziet alleen die informatie die voor hem relevant is. Op die manier wordt

• 11% heeft als doel om de contacten onderling te stimuleren.

de privacy van de cliënt gewaarborgd. Cindy: “Op dit moment worden er

• 10% is bedoeld om inwoners actiever te krijgen.

nog steeds nieuwe functies aan het systeem toegevoegd. Niet alleen

Universiteit Twente heeft onderzoek gedaan naar buurtinitiatieven

voor professionals, maar ook activiteiten van vrijwilligers komen daarvoor

in Overijssel. De uitkomsten hiervan zijn eind november bekend.

in aanmerking. Ook het sociale welzijn van iemand wordt in het systeem

Nieuwsgierig? Lees verder op www.jijenoverijssel.nl.

meegenomen.” Lees verder

5

november 2013

Jij&overijssel November 2013  

Het thema is Energiek Overijssel. In deze editie lees je meer over burgerinitiatieven, duurzaamheid en sportvelden, je woning toekomstbesten...

Jij&overijssel November 2013  

Het thema is Energiek Overijssel. In deze editie lees je meer over burgerinitiatieven, duurzaamheid en sportvelden, je woning toekomstbesten...

Advertisement