Page 1


Inhoudsopgave 1

Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Doel 1.3 Leeswijzer

1 1 1 1

2

Onderzoeksopzet en werkwijze 2.1 Inleiding 2.2 Voorbereiding inventarisatie 2.3 Uitvoeren inventarisatie

2 2 2 4

3

Resultaten uitgevoerde werkzaamheden 3.1 Inventarisatie percelen 3.2 Resultaten algemene gegevens inventarisatie 3.3 Resultaten detail informatie 3.4 Relatie inventarisatie met historisch onderzoek ’t Gijmink

7 7 9 13 14

4

Advies, aandachtspunten en knelpunten 4.1 Inleiding 4.2 Vergoedingssystematiek herinrichting 4.3 Beperkte werkruimte t.b.v. onderzoek/sanering 4.4 Onderzoeksstrategie onderzoekswerkzaamheden 4.5 Aanwezigheid pulp 4.6 Asbest in onverharde openbare ruimte 4.7 Vooropname/inmeting 4.8 Asbestinventarisaties te slopen bouwwerken

16 16 16 16 17 17 18 18 18

Bijlagen 1 2 3 4 5 6

Risicotabel RISMAN methode Bewonersbrieven Werkprotocol Voorbeeld inventarisatierapport Overzichtstekeningen Voorbeeld locatietekening


Rapportage uitgevoerde inventarisatiewerkzaamheden woonwijk ’t Gijmink te Goor

1

Inleiding

1.1

Aanleiding

De provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente starten een nieuwe bodemsanering van voorkomende asbestverontreinigingen in de woonwijk ’t Gijmink in het oostelijke deel van Goor. De woonwijk ’t Gijmink betreft een woonwijk waar veel werknemers van de asbest verwerkende fabriek ‘Eternit’ woonden en nog steeds wonen. Sinds 2006 vindt in de kern van deze wijk een herstructurering plaats in combinatie met een grootschalige bodemsanering van asbestverontreinigingen (herstructureringsgebied ‘Het Nieuwe Gijmink’). Op basis van historisch onderzoek, bodemonderzoek en de al lopende saneringswerkzaamheden (sanering herstructureringsgebied ‘Het Nieuwe Gijmink’) bestaat onder andere bij de provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente, het sterke vermoeden dat de woonwijk op veel meer plaatsen is verontreinigd met asbest. Besloten is derhalve om een nieuw bodemsaneringstraject op te starten, genaamd ‘Project bodemsanering ‘t Gijmink’. In dit traject dient een groot aantal particuliere percelen en openbaar groen percelen, waar nodig, onderzocht en gesaneerd te worden op verontreiniging(en) met asbest. De betreffende percelen liggen in een ring rond het herstructureringsgebied (herstructureringsgebied ‘Het Nieuwe Gijmink’). Het nieuwe plangebied van ‘Project bodemsanering ‘t Gijmink’ beslaat een oppervlak van circa 35 ha. De voorgenomen werkzaamheden bestaan uit twee fasen, te weten: § Periode 2013-2014: inventarisatie en onderzoek; § Periode 2015-2017: uitvoering saneringswerkzaamheden. In de periode van april 2013 tot en met september 2013 zijn in opdracht van de provincie Overijssel door Geofox-Lexmond werkzaamheden uitgevoerd voor het betreffende project. De werkzaamheden betroffen: § Het uitvoeren van inventarisaties van 579 particuliere percelen (circa 550 adressen) en de binnen het gebied aanwezige onverharde openbare ruimte; § Het opzetten van een digitaal datamanagementsysteem waarin de verzamelde gegevens zijn opgeslagen en verwerkt.

1.2

Doel

Het doel van de werkzaamheden is om zoveel mogelijk locatie specifieke informatie te verzamelen die als basis gebruikt kan worden voor: § het ontwerp van de onderzoeksstrategie voor de percelen; § het uitvoeren van het daadwerkelijke onderzoek naar de aanwezigheid van eventuele asbestverontreinigingen op de percelen; § het uitvoeren van (eventuele) noodzakelijke saneringen op de percelen; § de vast te stellen herinrichtingsvergoeding.

1.3

Leeswijzer

De uitgevoerde werkzaamheden zijn in onderhavige rapportage verwoord, waarbij in hoofdstuk 2 de onderzoeksopzet en de gehanteerde werkwijze zijn weergegeven. In hoofdstuk 3 zijn de resultaten (in tabelvorm) weergegeven. Op basis van de resultaten is in hoofdstuk 4 een advies uitgebracht waarbij tevens aandachtspunten en knelpunten zijn benoemd.

20130424/JOOS oktober 2013

20130424_a3RAP.docx

1 van 18


Rapportage uitgevoerde inventarisatiewerkzaamheden woonwijk ’t Gijmink te Goor

2

Onderzoeksopzet en werkwijze

2.1

Inleiding

Op basis van de offerteaanvraag is door Geofox-Lexmond bv een offerte opgesteld met daarin een plan van aanpak (visie) voor de uit te voeren werkzaamheden. Deze visie is in de offerte met kenmerk 20130424_a1OFF d.d. 4 april 2013 uitgebreid beschreven. Bij de visie is onderscheid gemaakt in de volgende onderdelen: § Voorbereiding inventarisatie; § Uitvoeren inventarisatie; § Afronding en oplevering inventarisatie. In navolgende paragrafen zijn bovengenoemde onderdelen verder uitgewerkt.

2.2

Voorbereiding inventarisatie

Ten behoeve van de voorbereiding op de inventarisatie is onderscheid gemaakt in de volgende onderdelen: § Risicoanalyse middels RISMAN methode; § Opzetten en vullen datamanagementsysteem; § Opstellen informatiebrief bewoners1; § Opstellen uniform inventarisatieformulier en -werkwijze (werkprotocol); § Huisvesting en inrichten ICT infrastructuur (laptops, server); § Regelen personeel projectteam en inplannen communicatietraining. Een korte beschrijving van deze uitgevoerde werkzaamheden is onderstaand opgenomen.

2.2.1

Risicoanalyse middels RISMAN methode

Op 25 april 2013 is, in het bijzijn van vertegenwoordigers van de provincie Overijssel, de gemeente Hof van Twente en Geofox-Lexmond bv, een risicoanalyse uitgevoerd op basis van de RISMAN methode. Tijdens de risicosessie zijn mogelijke risico’s voor het project benoemd inclusief de oorzaak en het gevolg. Tevens zijn maatregelen benoemd om de risico’s te voorkomen danwel de risico’s te beperken. Een overzichtstabel van de benoemde risico’s is opgenomen in bijlage 1.

2.2.2

Opzetten en vullen datamanagementsysteem

Voorafgaand aan de start van de inventarisatie is alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde digitale (bodem)informatie van de percelen verwerkt in het door Geofox-Lexmond opgezette datamanagementsysteem. Het gehele datamanagementsysteem zal gelijktijdig met onderhavig document, digitaal worden overgedragen aan de opdrachtgever. Het datamanagementsysteem is gebruikt voor de gegevensverwerking van alle geïnventariseerde percelen.

1

In eerste instantie zijn de bewoners van de locaties benaderd. Indien de bewoner geen eigenaar bleek te zijn is ook de eigenaar van de locatie benaderd. In onderhavige rapportage wordt echter de term ‘bewoner’ gehanteerd.

20130424/JOOS oktober 2013

20130424_a3RAP.docx

2 van 18


Rapportage uitgevoerde inventarisatiewerkzaamheden woonwijk ’t Gijmink te Goor

2.2.3

Opstellen informatiebrief bewoners

Voorafgaand aan de uitvoering van de inventarisatie van de percelen, is door Geofox-Lexmond bv, in overleg met de opdrachtgever, een informatiebrief opgesteld voor de bewoners. De betreffende brief is opgenomen in bijlage 2. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de bewoners in een vroeg stadium door de opdrachtgever zijn ingelicht over het gehele project middels nieuwsbrieven en informatiebijeenkomsten. In overleg met de opdrachtgever is tevens besloten dat binnen drie weken na uitvoering van een inventarisatie, een informatiebrief zou worden verstrekt aan de bewoners. Ook hiervoor is door Geofox-Lexmond een informatiebrief opgesteld. Een voorbeeld van deze brief is eveneens opgenomen in bijlage 2.

2.2.4

Opstellen uniform inventarisatieformulier en –werkwijze (werkprotocol)

Ten behoeve van een eenduidige inventarisatie is één inventarisatieformulier ontwikkeld. Dit ‘formulier’ is opgenomen in het datamanagementsysteem en bestaat uit meerdere ‘digitale’ tabbladen. Het ‘formulier’ is tijdens de inventarisatie digitaal op locatie ingevuld. Alle (ingevulde) formulieren zijn derhalve terug te vinden in het digitaal aangeleverde datamanagementsysteem. Voor de borging van een eenduidige werkwijze/uitvoering van de inventarisatie door de inventariseerders, is door Geofox-Lexmond een werkprotocol opgesteld. Dit werkprotocol is voor de start van de werkzaamheden overhandigd en toegelicht aan de inventariseerders. Het werkprotocol is voor de volledigheid opgenomen in bijlage 3.

2.2.5

Huisvestiging en inrichting ICT infrastructuur

De werkzaamheden zijn door Geofox-Lexmond uitgevoerd vanuit Villa 70 te Goor. Voor start van de werkzaamheden is de betreffende werkruimte ingericht. Alle inventariseerders is tevens een laptop beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de inventarisaties. Alle voor de inventarisatie benodigde informatie was op deze laptoppen voorhanden.

2.2.6

Regelen personeel projectteam en inplannen communicatietraining

Direct na opdrachtverlening is het projectteam vrij gepland. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden heeft het projectteam bestaan uit: § De heer J.L.V. Oosterwegel / S.M.G. Barkel (projectmanager); § De heer E.J.G. Stamsnijder (systeembeheerder); § De heer G.H. Klein Elhorst (coördinator inventarisaties/ inventariseerder); § De heer B. Wevers; M. Groot; I. Venhuizen; J. Willemsen (inventariseerder); § Mevrouw I. Kure (senior adviseur/communicatiedeskundige). Op 16 mei 2013 is door de opdrachtgever een communicatietraining georganiseerd ter plaatse van het gemeentehuis van de gemeente Hof van Twente. Alle leden van het projectteam (met uitzondering van mevrouw Kure) hebben deelgenomen aan deze training.

20130424/JOOS oktober 2013

20130424_a3RAP.docx

3 van 18


Rapportage uitgevoerde inventarisatiewerkzaamheden woonwijk ’t Gijmink te Goor

2.3

Uitvoeren inventarisatie

Ten behoeve van de uitvoering van de inventarisatie is onderscheid gemaakt in de volgende onderdelen: § Pilot van een week; § Uitvoeren inventarisaties particuliere percelen; § Uitvoeren inventarisaties onverharde openbare ruimte; § Uitvoeren inventarisaties Viverion (woningbouwcoöperatie) locaties; § Registratie inventarisatiegegevens in datamanagementsysteem. In navolgende sub paragrafen zijn bovengenoemde onderdelen verder uitgewerkt.

2.3.1

Pilot van een week

De eerste week van de inventarisatie (week 21 – 2013) is gebruikt als pilotweek. Hierbij zijn van dinsdag tot en met vrijdag inventarisaties uitgevoerd door twee inventariseerders. De ervaringen van de inventarisaties die tijdens de pilotweek zijn opgedaan zijn in deze week besproken. Op basis van de ervaringen is tevens het werkprotocol aangepast en is het inventarisatieformulier verder geoptimaliseerd. Tijdens de pilotweek zijn enkele inventarisaties uitgevoerd in het bijzijn van de opdrachtgever (de heer Van Dartel) of in het bijzijn van de gemeente Hof van Twente (mevrouw Bolink, de heer Janssen). Op vrijdag 24 mei is de pilotweek geëvalueerd met de provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente. Op basis van de evaluatie zijn de laatste aanpassingen aan het inventarisatieformulier doorgevoerd en is het inventarisatieformulier definitief gemaakt.

2.3.2

Uitvoeren inventarisaties percelen

Ten behoeve van de inventarisaties is er, op basis van de positieve ervaringen bij de inventarisatie van asbestwegen fase 3, voor gekozen om de locaties zonder afspraak te bezoeken. Hiervan zijn de bewoners voorafgaand op de hoogte gesteld middels de informatiebrief (zie bijlage 2). De locatiebezoeken zijn middels een huis aan huis bezoek uitgevoerd. Hierbij is per straat zoveel mogelijk getracht een “vaste” inventariseerder aan te stellen zodat dubbele bezoeken konden worden voorkomen, en eventuele afspraken snel en gemakkelijk ingepland konden worden. Na herhaaldelijk bezoek zonder resultaat (2 keer), is een persoonlijk bericht door de inventariseerder achtergelaten met het verzoek om contact op te nemen voor het maken van een afspraak. Alle locatiebezoeken zijn daarbij geregistreerd in het datamanagementsysteem. Wanneer een bewoner niet binnen 2 weken reageerde op het persoonlijke bericht is getracht telefonisch contact op te nemen met de bewoner. Eventuele pogingen voor telefonisch contact zijn ook in het datamanagementsysteem vastgelegd. Indien ook telefonisch geen contact is verkregen met de bewoners, is dit teruggekoppeld naar de opdrachtgever. In figuur 1 is bovenstaande beknopt weergegeven in een stroomschema.

20130424/JOOS oktober 2013

20130424_a3RAP.docx

4 van 18


Rapportage uitgevoerde inventarisatiewerkzaamheden woonwijk ’t Gijmink te Goor

Figuur 1: Stroomschema locatiebezoeken

Uitvoeren inventarisatie Elke inventarisatie is gestart met een verzoek aan de bewoner om de inventarisatie uit te mogen voeren. Logischerwijs is hierbij door de inventariseerder een toelichting gegeven op de aanleiding en het doel van de werkzaamheden, waarbij tevens is verwezen naar de eerder verstuurde informatiebrief en informatiebijeenkomsten. Eventuele vragen die door de bewoner (tijdens de informatiebijeenkomsten) zijn gesteld, zijn door de inventariseerders (zoveel mogelijk) beantwoordt. Daar waar nodig is de bewoner overtuigd van het nut en de noodzaak van de werkzaamheden. Na de persoonlijke toelichting is, indien toestemming is verkregen, de inventarisatie uitgevoerd. De vrijgekomen gegevens zijn hierbij (deels op locatie en deels vanuit Villa 70) geregistreerd in het datamanagementsysteem. Afbakening inventarisatielocatie Zoals in de offerte beschreven zijn de kadastrale percelen als uitgangspunt gehanteerd voor de inventarisaties. In totaal zijn 580 particuliere kadastrale percelen bezocht; zie hoofdstuk 3). De woning(en) zelf alsmede direct daaraan grenzende vaste (gemetselde) bouwwerken (bijvoorbeeld serre, erker, schuur) zijn niet geïnventariseerd.

2.3.3

Uitvoeren inventarisaties onverharde openbare ruimte

Uitvoeren inventarisatie Aangezien de onverharde openbare ruimte slechts één eigenaar heeft (gemeente Hof van Twente), is voor de inventarisatie van het openbaar groen op 11 juni 2013 een overleg georganiseerd met een afvaardiging van de gemeente Hof van Twente. Tijdens het overleg is door enkele medewerkers van de buitendienst aangegeven waar tijdens reguliere werkzaamheden asbestverdachte materialen worden aangetroffen. Deze informatie is vastgelegd in het datamanagementsysteem. Op 17 juli 2013 heeft opnieuw overleg plaatsgevonden met de gemeente Hof van Twente. Tijdens het overleg is afgestemd hoe de inventarisatie van het openbaar groen uitgevoerd zou worden. Hierbij is afgesproken dat:

20130424/JOOS oktober 2013

20130424_a3RAP.docx

5 van 18


Rapportage uitgevoerde inventarisatiewerkzaamheden woonwijk ’t Gijmink te Goor

§ §

§

De speelvelden binnen het gebied van project ‘bodemsanering ’t Gijmink’ worden geïnventariseerd, waarbij alle relevante objecten worden vastgelegd (systematiek nagenoeg gelijk aan particuliere kadastrale percelen). Het resterende openbaar groen op de kadastrale percelen van de gemeente alleen wordt geïnventariseerd op eventuele aanwezigheid van asbestverdachte objecten en middels foto’s. Hiertoe zullen de betreffende percelen worden nagelopen door een van de inventariseerders. De asbestverdachte objecten worden ook als zodanig vastgelegd in de database en op tekening (intekenen als asbestverdachte punten). De volkstuin aan het spoor wordt geïnventariseerd waarbij alleen geïnventariseerd wordt op eventuele aanwezigheid van asbestverdachte objecten. De asbestverdachte objecten worden ook als zodanig vastgelegd in de database en op tekening (intekenen als asbestverdachte punten).

2.3.4

Registratie inventarisatiegegevens in datamanagementsysteem

Ten behoeve van de inventarisatie zijn alle bestaande (digitale) gegevens in het inventarisatieformulier overgenomen en meegegeven aan de inventariseerders. Dit betroffen onder ander de kadastrale perceel gegevens, de adresgegevens en eventuele eerder uitgevoerde onderzoeken en/of saneringen). Tevens zijn de van het plangebied beschikbare kaarten (luchtfoto, kadastraal perceel, adres, GBKN, bestaande informatie asbestwegen fase 1 t/m 3 etc.) digitaal meegegeven in het veld. Tijdens de inventarisatie zijn de bestaande gegevens gecontroleerd en daar waar nodig aangepast en/of aangevuld. Tevens is nieuwe informatie ingevoerd in het inventarisatieformulier. Hierbij valt te denken aan algemene locatiegegevens, bereidheid tot deelname, bereikbaarheid locatie voor onderzoek/sanering, geïnventariseerde objecten), etc. Naast het digitale inventarisatieformulier zijn de geïnventariseerde objecten vastgelegd op een tekening (analoog) en zijn foto’s van de locatie / objecten gemaakt. De verzamelde gegevens (inventarisatieformulier, foto’s en analoge kaart met geïnventariseerde objecten) zijn dagelijks verwerkt in het datamanagementsysteem. De tekeningen met geïnventariseerde objecten zijn z.s.m. na de inventarisatie in Villa 70 gedigitaliseerd door de geometrieën in te tekenen in ArcGIS (geografische gegevens). Na de nauwkeurige intekening van de geïnventariseerde objecten zijn de exacte afmetingen van de objecten berekend in ArcGIS. Objecten Alle op de locaties aanwezige en voor onderzoek en/of sanering relevante objecten zijn, zoals bovenstaand beschreven, vastgelegd. Opgemerkt wordt dat hierbij onderscheidt is gemaakt in: § Puntobjecten (bijv. verlichtingspunten, afvoerputten, bomen, etc.); § Lijnobjecten (bijv. schuttingen, hagen, heggen, etc.); § Vlakobjecten (bijv. gazon, klinkers, tegels, etc.). Van elk object is het type object, het materiaal, het kader in geval van verdachtheid op asbest (bodem, object of beide), het type asbest en een eventuele omschrijving van het object vastgelegd. De resultaten van alle geregistreerde gegevens zijn in hoofdstuk 3 verder uitgewerkt.

20130424/JOOS oktober 2013

20130424_a3RAP.docx

6 van 18


Rapportage uitgevoerde inventarisatiewerkzaamheden woonwijk ’t Gijmink te Goor

3

Resultaten uitgevoerde werkzaamheden

3.1

Inventarisatie percelen

In de periode van april 2013 tot en met september 2013 zijn door Geofox-Lexmond 641 kadastrale percelen bezocht. Relevante informatie van de percelen is opgenomen in het datamanagementsysteem. In tabel 1 is een samenvatting van de resultaten opgenomen. Tabel 1: overzicht geïnventariseerde locaties Status inventarisatie inventarisatie uitgevoerd, wel medewerking voor onderzoek en sanering inventarisatie uitgevoerd, geen medewerking voor onderzoek en sanering inventarisatie uitgevoerd, wel medewerking onderzoek, niet voor sanering inventarisatie uitgevoerd, geen medewerking voor onderzoek, wel voor sanering geen medewerking inventarisatie Totaal

3.1.1

Aantal 622 5 2 1 11 641

Inventarisatie particuliere percelen

Gebleken is dat van de 580 bezochte particuliere percelen, 97% van de eigenaren heeft aangegeven mee te willen werken aan onderzoek (medewerking onderzoek ‘ja’ of ‘mogelijk’). Een aantal bewoners wilden om diverse redenen niet meewerken aan de inventarisatie, aan een onderzoek en/of mogelijke sanering. Deze redenen betroffen voor het overgrote deel: § geen interesse; § bewoner is op leeftijd; § geen vermoeden tot aanwezigheid van asbest bij bewoner; § slechte ervaringen uit voorgaande ‘saneringsregelingen’; § in het verleden voldoende onderzocht, geen asbest aanwezig; § in het verleden voldoende gesaneerd, in eerste instantie geen vervolg sanering gewenst; § geen contact gekregen met bewoner t.b.v. de inventarisatie conform de procedure zoals beschreven in paragraaf 2.3.2. De locaties waarbij geen contact is gekregen met de bewoner conform de procedure zoals beschreven in paragraaf 2.3.2 (10 adressen), is door de opdrachtgever nog een laatste kans geboden om medewerking te verlenen. Hiervoor is begin september 2013 een brief toegestuurd. De betreffende brief is in bijlage 2 opgenomen. Naar aanleiding van de brief hebben nog zes bewoners contact opgenomen met de opdrachtgever, waarna alsnog een inventarisatie is uitgevoerd. De adressen van de percelen die uiteindelijk niet mee wilden werken aan de inventarisatie en/of waarbij geen contact is gekregen met de eigenaren zijn in tabel 2 opgenomen.

20130424/JOOS oktober 2013

20130424_a3RAP.docx

7 van 18


Rapportage uitgevoerde inventarisatiewerkzaamheden woonwijk ’t Gijmink te Goor

Tabel 2: overzicht geen toestemming inventarisatie/geen contact bewoner Perceel Adres GOO00B 01997

Iependijk 13 (geen toestemming)

GOO00A 02320

De Meerdam 54 (geen toestemming)

GOO00B 02245

Oude Haaksbergerweg 19 (geen toestemming)

GOO00A 02227

Gondalaan 44 (geen toestemming)

GOO00A 02918

Gondalaan 69 (geen toestemming)

GOO00B 02826

Mulderskamp 33 (geen contact)

GOO00B 02581

Mulderskamp 53 (geen contact)

GOO00B 02505

Oude Haaksbergerweg 24 (geen contact)

GOO00B 02521

Oude Haaksbergerweg 54 (geen contact)

GOO00B 02304

Oude Haaksbergerweg 64 (geen toestemming)

GOO00B 02758

Mulderskamp 72 (Viverion) (geen toestemming)

In tabel 3 is aangegeven welke eigenaren wel hebben meegewerkt aan de inventarisatie echter geen medewerking willen verlenen aan onderzoek en/of sanering. Tabel 3: overzicht geen medewerking onderzoek en/of sanering Perceel Adres Geen medewerking onderzoek en sanering GOO00B 02525

Oude Haaksbergerweg 82

GOO00A 02041 GOO00A 03103 GOO00A 02244

Gondalaan 51

GOO00B 02475

Oude Haaksbergerweg 2

Beukenstraat 10

Geen medewerking onderzoek, wel voor sanering GOO00B 02111

Oude Haaksbergerweg 130

Wel medewerking onderzoek, niet voor sanering GOO00A 01708 GOO00A 02667

J M de Bruynstraat 61

In afbeelding 1 zijn de gegevens weergegeven op een overzichtstekening. De afbeelding is eveneens als tekening in bijlage 5 opgenomen.

20130424/JOOS oktober 2013

20130424_a3RAP.docx

8 van 18


Rapportage uitgevoerde inventarisatiewerkzaamheden woonwijk ’t Gijmink te Goor Afbeelding 1: overzichtstekening medewerking inventarisatie, onderzoek en/of sanering

3.1.2

Inventarisatie onverharde openbare ruimte

Tijdens de inventarisatie van de onverharde openbare ruimte (kadastraal eigendom gemeente Hof van Twente) is op enkele plaatsen asbestverdacht materiaal waargenomen. In bijlage 5 zijn naast de particuliere percelen ook de (kadastrale) openbare percelen waar in het verleden reeds eerder asbest is aangetroffen (zintuiglijke waarnemingen medewerkers gemeente Hof van Twente2 of eerder uitgevoerd onderzoek) weergegeven.

3.2

Resultaten algemene gegevens inventarisatie

Tijdens de inventarisatie zijn naast de bereidheid tot medewerking tevens enkele andere belangrijke aspecten vastgelegd, te weten: § (Eerder) asbestverdacht materiaal aangetroffen; § Beperkingen voor onderzoek en sanering; § Bereikbaarheid van de locatie. In onderstaande tabellen en figuren zijn hiervan de resultaten opgenomen. De betreffende figuren zijn ook in bijlage 5 opgenomen.

2

De betreffende informatie is verstrekt tijdens het overleg van 11 juni 2013 zoals verwoord in paragraaf 2.3.3.

20130424/JOOS oktober 2013

20130424_a3RAP.docx

9 van 18


Rapportage uitgevoerde inventarisatiewerkzaamheden woonwijk ’t Gijmink te Goor

3.2.1

(Eerder) asbestverdacht materiaal aangetroffen

Tijdens de inventarisatie is vastgelegd of er op de locatie eerder asbestverdacht materiaal is aangetroffen door de bewoners, tijdens een eerder uitgevoerd onderzoek danwel tijdens de inventarisatie (ja/nee). Hierbij is rekening gehouden met de bestaande informatie ten aanzien van asbest, afkomstig van de eerdere saneringsregelingen asbestwegen (SANAS 1, 2 en 3) alsmede Squit (zie tekening bijlage 5). In tabel 4, afbeelding 2 en bijlage 5 zijn de resultaten opgenomen. In het datamanagementsysteem is een eventuele verdere toelichting opgenomen. Tabel 4: (Eerder) asbestverdacht materiaal aangetroffen (Eerder) asbestverdacht materiaal aangetroffen Aantal Ja 337 Nee 294 Totaal 631* * van één perceel (geen medewerking inventarisatie, A2918) is deze informatie door de betreffende bewoner nog wel verstrekt

Afbeelding 2: overzichtstekening eerder asbestverdacht materiaal aangetroffen

Op 83 kadastrale percelen (circa 13 %) is een registratie aangemaakt van de (mogelijke) aanwezigheid van pulp (“verdacht op pulp”). Op 19 percelen is door de inventarisator zelf pulp (verdacht materiaal) aan maaiveld waargenomen (“pulp op maaiveld”). De betreffende percelen zijn in tabel 5 opgenomen. De locaties met pulp(verdacht materiaal) op maaiveld zijn opgenomen in bijlage 5. De particuliere eigenaren uit de tabel zijn door de opdrachtgever aangeschreven. De betreffende brief is opgesteld in overleg met de GGD. In het schrijven is informatie opgenomen over de mogelijke aanwezigheid van asbestpulp en de te nemen maatregelen. De toestuurde brief is opgenomen bijlage 2.

20130424/JOOS oktober 2013

20130424_a3RAP.docx

10 van 18


Rapportage uitgevoerde inventarisatiewerkzaamheden woonwijk ’t Gijmink te Goor

De overige locatiehouders (gemeente, Viverion, NS) zijn tijdens de uitvoering van het project reeds benaderd en/of zullen op korte termijn na afronding van onderhavige rapportage worden benaderd. Tabel 5 : overzicht GijB_Nummer GOO00A 02248 GOO00A 02240

pulp locaties Adres Beukenstraat 18 Beukenstraat 2

GOO00A 02213

Beukenstraat 22

GOO00A 02209

Beukenstraat 30

GOO00A 02201 GOO00B 01910

Beukenstraat 46 Deldensestraat 46

GOO00A 01796

Gondalaan 23

GOO00A 02219

Gondalaan 26

GOO00A 02231

Gondalaan 52

GOO00A 02234

Gondalaan 58

GOO00A 02235

Gondalaan 60

GOO00A 02237

Gondalaan 64

GOO00B 02318

Iependijk 79

GOO00A 02277

Wachtpostdijk 2 (gebruiker particulier/ eigenaar NS) Gondalaan (eigenaar gemeente) Gondalaan (eigenaar gemeente) Oude Haaksbergerweg (eigenaar gemeente) Mulderskamp 1 t/m 11 (eigenaar Viverion) Mulderskamp (eigenaar gemeente)

GOO00A 01654 GOO00A 01999 GOO00B 02213 GOO00B 02562 GOO00B 02827

20130424/JOOS oktober 2013

20130424_a3RAP.docx

11 van 18


Rapportage uitgevoerde inventarisatiewerkzaamheden woonwijk ’t Gijmink te Goor

3.2.2

Bereikbaarheid van de locatie

Geverifieerd is of er op de locatie beperkingen zijn voor de uitvoering van onderzoeks- en/of saneringswerkzaamheden op basis van de bereikbaarheid. Tijdens de inventarisaties is aangegeven of de locatie goed (direct volledig bereikbaar voor materieel), matig (bereikbaar met materieel via één zijde) of slecht (alleen via buurperceel) bereikbaar is. Tevens is in de database vaak een toelichting gegeven op dit aspect. Tabel 6 : overzicht bereikbaarheid locatie Bereikbaarheid locatie Goed Matig Slecht Totaal

205 334 92 631*

* van één perceel (geen medewerking inventarisatie, A2918) is deze informatie door de betreffende bewoner nog wel verstrekt

Afbeelding 3: overzichtstekening bereikbaarheid locatie

20130424/JOOS oktober 2013

20130424_a3RAP.docx

12 van 18


Rapportage uitgevoerde inventarisatiewerkzaamheden woonwijk ’t Gijmink te Goor

3.2.3

Beperkingen voor onderzoek en/of saneringswerkzaamheden

Geverifieerd is of er op de locatie beperkingen zijn voor de uitvoering van onderzoeks- en/of saneringswerkzaamheden. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan locatie-inrichting tijdens de werkzaamheden i.v.m. minder valide bewoners, woningen die te koop staan, etc. Tabel 7 : overzicht bereikbaarheid locatie Beperkingen voor onderzoek en/of sanering Nee Onderzoek Onderzoek en Sanering Sanering Totaal

530 7 60 34 631*

* van één perceel (geen medewerking inventarisatie, A2918) is deze informatie door de betreffende bewoner nog wel verstrekt

Afbeelding 4: overzichtstekening beperkingen voor onderzoek en/of sanering

3.3

Resultaten detail informatie

Binnen het herstructureringsgebied ‘Het Nieuwe Gijmink’ is in totaal 441.240 m2 geïnventariseerd. Hierbij zijn 3.576 puntobjecten, 2.447 lijnobjecten en 9.287 vlakobjecten ingetekend. Tevens zijn in totaal 10.679 foto’s van de locaties gemaakt. Alle informatie is opgenomen en terug te vinden in het datamanagementsysteem. Per adres is van de informatie die tijdens de inventarisatie is vastgelegd een inventarisatierapport opgesteld. Het inventarisatierapport is door de provincie Overijssel aan de bewoners/eigenaren toegestuurd. In bijlage 4 is een voorbeeld inventarisatierapport opgenomen. Het begeleidend schrijven van de provincie Overijssel is opgenomen in bijlage 2.

20130424/JOOS oktober 2013

20130424_a3RAP.docx

13 van 18


Rapportage uitgevoerde inventarisatiewerkzaamheden woonwijk ’t Gijmink te Goor

Door de informatie uit het datamanagementsysteem te koppelen met het programma ArcGIS is het mogelijk om detailinformatie per adres in kaart te brengen. Een voorbeeld daarvan is opgenomen in bijlage 6.

3.4

Relatie inventarisatie met historisch onderzoek ’t Gijmink

In 2008 is een historisch onderzoek uitgevoerd binnen het plangebied ‘t Gijmink (Historisch onderzoek asbestproblematiek bodem plangebied Gijmink B te Goor, Lankelma Geotechniek Almelo bv, GJB/VN-26364J, d.d. 05-08-2008). Hierin zijn op basis van veranderingen in het historisch terreingebruik enkele verdachte locaties onderscheiden, te weten: § Voormalige wegen; § Gedempte sloten; § Voormalige moestuin. Met de verkregen informatie van de uitgevoerde inventarisaties is gekeken of een relatie bestaat met de verdachte locaties uit het historisch onderzoek. Algemeen In onderstaande figuur en in bijlage 5 zijn de asbestverdachte locaties uit het historisch onderzoek, alsmede de resultaten van de inventarisatie (is er in het verleden of tijdens de inventarisatie asbestverdacht materiaal waargenomen) opgenomen. Afbeelding 5: overzichtstekening historie

Over het algemeen kan op basis van bovenstaande figuur worden gesteld dat op de verdachte locaties in het verleden en/of tijdens de inventarisatie ook vaak asbestverdacht materiaal is waargenomen.

20130424/JOOS oktober 2013

20130424_a3RAP.docx

14 van 18


Rapportage uitgevoerde inventarisatiewerkzaamheden woonwijk ’t Gijmink te Goor

Gedempte sloten De gedempte sloten aan de Haaksbergerweg ten zuiden van het spoor worden door drie verschillende bewoners bevestigd. De gedempte sloten op de Mulderskamp ten noorden van het spoor zijn door twee verschillende bewoners bevestigd. Ten noorden van de begraafplaats heeft volgens tien bewoners een voormalige sloot gelopen (gedempt), echter deze is tijdens het historisch onderzoek niet onderscheiden als gedempte sloot. Voormalige moestuin De voormalige moestuin op de Mulderskamp is niet door bewoners bevestigd. Wel wordt op de plek van de voormalige moestuin veel asbestverdacht materiaal waargenomen. Ook is aangegeven dat vanaf de Molen naar de Oude Haaksbergerweg een pad heeft gelopen ter hoogte van de voormalige moestuin. Voormalige wegen Er is geen relatie gevonden tussen de voormalige wegen met gegevens uit de inventarisatie.

20130424/JOOS oktober 2013

20130424_a3RAP.docx

15 van 18


Rapportage uitgevoerde inventarisatiewerkzaamheden woonwijk ’t Gijmink te Goor

4 4.1

Advies, aandachtspunten en knelpunten Inleiding

Tijdens de uitvoering van de inventarisaties heeft intensief overleg plaatsgevonden met de bewoners. Hierdoor is een goed beeld ontstaan van aandachtspunten en knelpunten ten aanzien van de voorgenomen werkzaamheden binnen het plangebied. Omdat deze een grote invloed kunnen hebben op het uiteindelijk doel van het vervolg van het project (wegnemen risico’s door de aanwezigheid van asbest), zijn deze aandachtspunten en knelpunten in onderhavige paragrafen uiteengezet.

4.2

Vergoedingssystematiek herinrichting

Tijdens de inventarisaties is duidelijk geworden dat de bewoners zeer veel waarde hechten aan de vergoedingssystematiek voor een eventuele herinrichting. Tijdens de uitvoering van het project was nog niet exact duidelijk hoe de vergoedingssystematiek zal worden opgezet. Wij adviseren u de uiteindelijke vergoedingssystematiek voor start van de onderzoeks/saneringswerkzaamheden voor te leggen aan de bewoners en open te staan voor feedback van de bewoners. Ons inziens zou dit het draagvlak voor deelname aan het project kunnen vergroten. Tevens willen wij u aangeven dat het mogelijk is de vergoedinssystematiek te koppelen aan het datamanagementsysteem.

4.3

Beperkte werkruimte t.b.v. onderzoek/sanering

In het projectgebied is veelal sprake van beperkte (werk)ruimte op de percelen. Deze beperkte ruimte bemoeilijkt de toegang voor materiaal/materieel dat noodzakelijk is voor uit te voeren onderzoekswerkzaamheden en mogelijke saneringswerkzaamheden. Ten behoeve van de uitvoering van het project wordt geadviseerd om percelen met een beperkte ruimte expliciet in kaart te brengen. Uit de database zijn al een tweetal overzichtstekeningen gegenereerd (bijlage 5), die ingaan op 1) de bereikbaarheid van de locatie en 2) locaties met beperkingen voor onderzoek en sanering. Deze informatie kan in de contractfase aan eventuele opdrachtnemers worden voorgelegd. Tevens wordt geadviseerd om percelen die op dit moment goed bereikbaar zijn via het herstructureringsgebied ‘Het Nieuwe Gijmink’, te onderzoeken/saneren voordat dit terreindeel is heringericht en/of te wachten met herinrichting.

20130424/JOOS oktober 2013

20130424_a3RAP.docx

16 van 18


Rapportage uitgevoerde inventarisatiewerkzaamheden woonwijk ’t Gijmink te Goor Afbeelding 6: voorbeeld ‘matig’ bereikbaar perceel

4.4

Onderzoeksstrategie onderzoekswerkzaamheden

Veel bewoners hebben tijdens de inventarisatie gevraagd op welke wijze onderzoek op de locaties zal plaatsvinden. Tijdens de uitvoering van het project was de te hanteren onderzoeksmethode nog niet uitgewerkt. Gezien de veelal beperkte ruimte op de percelen, de moeilijke bereikbaarheid (van materiaal/materieel), de aanwezigheid van verhardingen, etc. willen wij u adviseren om voor start van het project een aantal pilotonderzoeken uit te voeren. Op basis van deze pilotonderzoeken kan de juiste onderzoeksstrategie bepaald worden en kunnen knelpunten voor het onderzoek zoveel mogelijk vooraf in kaart worden gebracht. De betreffende knelpunten kunnen in de contractfase bij eventuele opdrachtnemers worden voorgelegd. Daarnaast adviseren wij u kennis te nemen van de wijzigingsvoorstellen voor de NEN 5707. Deze norm zal waarschijnlijk voorafgaand aan de onderzoeksfase op een aantal punten ingrijpend worden gewijzigd.

4.5

Aanwezigheid pulp

Tijdens de inventarisaties is, op basis van voorgaand onderzoek, informatie van de bewoners en/of door visuele waarnemingen van de inventariseerders, gebleken dat op een aantal locaties asbestpulp aanwezig is. Deze locaties zijn expliciet beschreven in hoofdstuk 3 (tabel 5). De betreffende bewoners zijn reeds door de provincie Overijssel ingelicht (zie brief in bijlage 2).

20130424/JOOS oktober 2013

20130424_a3RAP.docx

17 van 18


Rapportage uitgevoerde inventarisatiewerkzaamheden woonwijk ’t Gijmink te Goor

4.6

Asbest in onverharde openbare ruimte

In het openbaar groen (kadastraal eigendom gemeente Hof van Twente) is op enkele plaatsen asbestverdacht materiaal waargenomen. Deze locaties zijn in hoofdstuk 3 beschreven. Afbeelding 7: voorbeeld asbestverdacht materiaal in openbaar gebied

4.7

Vooropname/inmeting

Binnen het projectgebied is veelal sprake van oude woningen. Geadviseerd wordt derhalve om voorafgaand aan de onderzoeks- danwel saneringswerkzaamheden een vooropname uit te laten voeren van de woningen. Tevens wordt op basis van de uitgevoerde inventarisaties verwacht dat bij herinrichting van locaties discussie zal ontstaan over o.a. terreingrenzen. Geadviseerd wordt dan ook om terreingrenzen vooraf te laten inmeten en/of nadien uit te laten zetten door het kadaster.

4.8

Asbestinventarisaties te slopen bouwwerken

Binnen het projectgebied zijn percelen aanwezig met bouwwerken die voor eventuele sloop in aanmerking komen (geen gemetselde fundering) en zijn voorzien van asbestverdachte materialen (o.a. golfplaten). Wanneer de betreffende bouwwerken verwijderd dienen te worden ten behoeve van onderzoek en/of sanering, is het in het kader van het Asbestverwijderingsbesluit noodzakelijk om van de betreffende opstallen een asbestinventarisatie uit te voeren. Hiermee dient rekening gehouden te worden t.b.v. de voorbereiding op de uitvoering van het project en/of bij de contractvorming richting opdrachtnemers.

20130424/JOOS oktober 2013

20130424_a3RAP.docx

18 van 18


Rapportage uitgevoerde inventarisatiewerkzaamheden woonwijk ’t Gijmink te Goor

Bijlage 1: Risicotabel RISMAN methode

20130424/JOOS oktober 2013

20130424_a3RAP.docx

Bijlagen


Risicoanalyse middels Rismanmethode, Versie 1, 't Gijmink fase B

Nr.

Risico Input Geofox-Lexmond 1 Bewoner en eigenaar verschillen van mening over inventarisatie en/of eigendomssituatie 2 Inventarisatie kan niet doelmatig uitgevoerd worden

3 Inventarisatie kan niet doelmatig uitgevoerd worden

4 Planning wordt niet gehaald

5 Planning wordt niet gehaald

6 Planning wordt niet gehaald

7 Precedent werking situaties buiten 't Gijmink

8 Op locatie blijkt sprake van potentieel accuut gevaar 9 Eigenaren willen niet meewerken

GL: actie Geofox-Lexmond OG: actie opdrachtgever

Actor

Mogelijke maatregelen

Organisatorisch Financieel Juridisch Onduidelijkheid over kaders voor Organisatorisch deelname Financieel Juridisch Aangeleverde (digitale) gegevens zijn niet Inventarisatie kan niet volledig / Organisatorisch correct niet correct worden uitgevoerd Financieel Juridisch Inventarisatie duurt langer dan Minder inventarisaties per persoon Organisatorisch verwacht/ingeschat per dag Financieel Juridisch 80/20 regel wijkt in grote mate af Minder inventarisaties per persoon Organisatorisch per dag Financieel Juridisch Er kan niet tijdig gestart worden door Inventarisaties kunnen niet in Organisatorisch afwezigheid van de gevraagde digitale week 22 opgestart worden informatie Meerdere wettelijke kaders en Onrust/onduidelijkheid bij Organisatorisch financiering in 1 uitvoeringsronde bewoners binnen de gemeente Financieel HVT Juridisch Maatschappelijk Asbest aanwezig in contactzone (bijv. Gezondheidsrisico's bewoners en Juridisch pulp aan maaiveld) inventariseerders Maatschappelijk Onduidelijkheid omtrent regelgeving / Gezondheidsrisico's bewoners en Juridisch 'asbestmoe' / wil geen onderzoek (nieuwe omgeving Maatschappelijk tuin, verkoop perceel etc.)

OG / GL

- directe terugkoppeling met OG - overleg met eigenaar door OG zodat GL inventarisatie kan afronden - geen handtekening eisen op inventarisatieformulier - kaders aangeven/vaststellen voor start inventarisaties - bewoners vooraf duidelijk informeren (ook over onduidelijkheden) - inventariseerders nemen bewonersbrieven mee tijdens locatiebezoeken - directe terugkoppeling met opdrachtgever - correcte digitale kadastrale ondergrond toevoegen aan datamanagementsysteem

Inventariseerders informeren verschillend Onduidelijkheid bij bewoners 't Gijmink

OG / GL

Oorzaak

Gevolgen

Bewoner is geen eigenaar

Er moet contact gezocht worden met de eigenaar (2x inventarisatie?) Geen duidelijke boodschap aan eigenaren

Invalshoek

OG

OG / GL

GL

- opschaling met inventariseerders - inventarisaties anders plannen (avond/weekend)

GL

- opschaling met inventariseerders - inventarisaties anders plannen (avond/weekend)

OG

- tijdig aangeven bij opdrachtnemer

OG

- afstemming met Inspectie Leefomgeving en Transport - specifieke locaties melden bij opdrachtgever

OG / GL

- directe afstemming met opdrachtgever / eigenaar melden dat e.e.a. gemeld wordt - opdrachtgever overlegd met GGD/eigenaar - directe afstemming met opdrachtgever

OG / GL

Ervaringen Gijmink A Input provincie Overijssel en gemeente HVT 10 Geen eenduidige boodschap richting eigenaar/bewoner

Juridisch Maatschappelijk

- afstemming tijdens communicatietraining - eenduidige werkwijze/eenduidig inventarisatieformulier

pagina 1 van 1


Rapportage uitgevoerde inventarisatiewerkzaamheden woonwijk ’t Gijmink te Goor

Bijlage 2: Bewonersbrieven

20130424/JOOS oktober 2013

20130424_a3RAP.docx

Bijlagen


Rapportage uitgevoerde inventarisatiewerkzaamheden woonwijk ’t Gijmink te Goor

Bijlage 3: Werkprotocol

20130424/JOOS oktober 2013

20130424_a3RAP.docx

Bijlagen


Rapportage uitgevoerde inventarisatiewerkzaamheden woonwijk ’t Gijmink te Goor

Bijlage 4: Voorbeeld inventarisatierapport

20130424/JOOS oktober 2013

20130424_a3RAP.docx

Bijlagen


Inventarisatierapport Gijmink B

Algemene gegevens Kadastraal perceel Adres locatie Bewoner Eigenaar Telefoon

GOO00A 01…. Straat te Goor De heer …. De heer …. 06-….

let op! locatie heeft 1 adressen let op! locatie heeft 1 bewoners 0541-….

Gegevens inventarisatie Inventarisator Datum Ondergrondse obstakels Toegankelijkheid locatie

Henk Klein Elhorst 25-06-2013 Ja Matig

Toestemming onderzoek Toestemming sanering Beperkingen Eerder asbest aangetroffen

Ja Ja Nee Ja

Opmerkingen inventarisatie

04-10-2013

Stroomkabel naar de tuinverlichting Via een pad van 1,10m langs de woning is de tuin te bereiken op de grens van nr 112a. Een andere mogelijkheid is via een poort met een doorgang van 0,8m. Bewoonster geeft aan dat als men een schuttingdeel verwijderd er wel een grotere doorgang is te creëren via het buurtperceel.

0 In de voortuin is wel eens asbest verdacht materiaal aangetroffen. In de achtertuin wordt in de border ook wel eens asbest verdacht materiaal aangetroffen. Langs de schutting aan de achterzijde staat een asbestverdachte afscheiding. Het tegelterras is gelegd in een halve meter geel zand. 0


Inventarisatierapport Gijmink B

Geïnventariseerde objecten Geinventariseerde kadastrale percelen Kadastraal perceel Eigendom Oppervlak perceel m2 geinventariseerd GOO00A 01…. particulier 703 607 Eindtotaal 607 Toelichting: De woning zelf alsmede daaraan grenzende gemetselde bouwwerken zijn niet geinventariseerd. Geinventariseerde puntobjecten Object Materiaal Boom Organisch Boom Organisch Boom Organisch Boom Organisch Put Beton Tuinverlichting Metaal Asbestverdacht punt Asbestverdacht Asbestverdacht punt Asbestverdacht Asbestverdacht punt Asbestverdacht Eindtotaal

Asbestverdacht Bodem Bodem Bodem Bodem Bodem Bodem Beide Beide Beide

Aantal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Geinventariseerde lijnobjecten Object Materiaal Schutting Hout Heg/Haag Organisch Heg/Haag Organisch Schutting Hout Schutting Hout Asbestverdacht tracé Asbestverdacht Eindtotaal

Asbestverdacht Bodem Bodem Bodem Bodem Bodem Beide

Lengte (m) 7 11 17 33 14 14 96

Geinventariseerde vlakobjecten Perceel Eigendom GOO00A 01…. particulier particulier particulier particulier particulier particulier particulier particulier particulier particulier particulier particulier particulier particulier particulier particulier particulier particulier Eindtotaal

Object Materiaal Gazon Gras Perk-Border Grond met beplanting Verharding Grindtegels Verharding Sierbestrating Halfverharding Grind Verharding (overdekt) Sierbestrating Perk-Border Grond met beplanting Perk-Border Grond met beplanting Speeltoestel (ingegraven/gefundeerd) Hout Gebouw Hout Perk-Border Grond met beplanting Perk-Border Grond met beplanting Perk-Border Grond met beplanting Braakliggend Grond Verharding Tegels (0,3 x 0,3) Verharding Tegels (0,3 x 0,3) Perk-Border Grond met beplanting Verharding Tegels (0,6 x 0,6)

04-10-2013

Asbestverdacht Nee Bodem Bodem Bodem Bodem Bodem Bodem Bodem Bodem Object Bodem Bodem Bodem Bodem Bodem Bodem Bodem Nee

m2 169 5 35 10 3 8 3 12 8 23 74 72 10 16 35 1 5 118 607


Rapportage uitgevoerde inventarisatiewerkzaamheden woonwijk ’t Gijmink te Goor

Bijlage 5: Overzichtstekeningen

20130424/JOOS oktober 2013

20130424_a3RAP.docx

Bijlagen


Rapportage uitgevoerde inventarisatiewerkzaamheden woonwijk ’t Gijmink te Goor

T ekeni n g: U i t ge vo erde i nve nt aris at i es

20130424/JOOS oktober 2013

20130424_a3RAP.docx

Bijlagen


Âą

Legenda inventarisatie uitgevoerd, wel medewerking voor onderzoek en sanering inventarisatie uitgevoerd, geen medewerking voor onderzoek en sanering inventarisatie uitgevoerd, wel medewerking voor onderzoek, niet voor sanering inventarisatie uitgevoerd, geen medewerking voor onderzoek, wel voor sanering geen medewerking inventarisatie

Schaal:

1:4.000

Omschrijving:

Overzichtskaart

Schaal: 1:40.000

Omschrijving:

Overzichtstekening Project:

20130424/ESTA Opdrachtgever:

Provincie Overijssel Tekenaar:

E.J.G. Stamsnijder Vestiging Bodegraven Duitslandweg 7 Postbus 143 2410 AC Bodegraven T: 0172 - 614255 F: 0172 - 612226 I: www.Geofox-Lexmond.nl E: info@Geofox-Lexmond.nl

0

200

400

600

800

Datum:

14-10-2013

A3

Vestiging Tilburg Jules Verneweg 21-15 Postbus 2205 5001 CE Tilburg T: 013 - 4582161 F: 013 - 4553089 I: www.Geofox-Lexmond.nl E: info@Geofox-Lexmond.nl

1.000

Meters

Formaat:

(c) 2009 Microsoft Corporation and its data suppliers

Versie:

1

Akkoord:

Vestiging Oldenzaal Eektestraat 10-12 Postbus 221 7570 AE OLDENZAAL T: 0541 - 585544 F: 0541 - 522935 I: www.Geofox-Lexmond.nl E: info@Geofox-Lexmond.nl


Rapportage uitgevoerde inventarisatiewerkzaamheden woonwijk ’t Gijmink te Goor

T ekeni n g:

20130424/JOOS oktober 2013

(Eerd er) as bes t ve r dacht m at eria al a anget rof f en op het per ce el

20130424_a3RAP.docx

Bijlagen


Âą

Legenda (Eerder) asbestverdacht materiaal aangetroffen op het perceel

Ja Nee

Schaal:

1:4.000

Omschrijving:

Overzichtskaart

Schaal: 1:40.000

Omschrijving:

Overzichtstekening Project:

20130424/ESTA Opdrachtgever:

Provincie Overijssel Tekenaar:

E.J.G. Stamsnijder Vestiging Bodegraven Duitslandweg 7 Postbus 143 2410 AC Bodegraven T: 0172 - 614255 F: 0172 - 612226 I: www.Geofox-Lexmond.nl E: info@Geofox-Lexmond.nl

0

200

400

600

800

Datum:

15-10-2013

A3

Vestiging Tilburg Jules Verneweg 21-15 Postbus 2205 5001 CE Tilburg T: 013 - 4582161 F: 013 - 4553089 I: www.Geofox-Lexmond.nl E: info@Geofox-Lexmond.nl

1.000

Meters

Formaat:

(c) 2009 Microsoft Corporation and its data suppliers

Versie:

1

Akkoord:

Vestiging Oldenzaal Eektestraat 10-12 Postbus 221 7570 AE OLDENZAAL T: 0541 - 585544 F: 0541 - 522935 I: www.Geofox-Lexmond.nl E: info@Geofox-Lexmond.nl


Rapportage uitgevoerde inventarisatiewerkzaamheden woonwijk ’t Gijmink te Goor

T ekeni n g:

20130424/JOOS oktober 2013

B odem i nf orm at i e t en a anz i e n v an as bes t (af kom s t i g uit S A N A S en S quit)

20130424_a3RAP.docx

Bijlagen


Âą

Legenda Locaties vanuit SANAS3 Geen gebruik regeling Vervallen Geen onderzoek, negatief beschikt Locatie onderzocht, geen sanering noodzakelijk Locatie onderzocht, sanering noodzakelijk

Locatie gesaneerd, niet bekend of verontreiniging is achtergebleven

Locaties vanuit SANAS2 resultaat onderzoek niet bekend zal worden gesaneerd Locaties vanuit Squit Locaties vanuit Squit

Schaal:

1:4.000

Omschrijving:

Overzichtskaart

Schaal: 1:40.000

Omschrijving:

Overzichtstekening Project:

20130424/ESTA Opdrachtgever:

Provincie Overijssel Tekenaar:

E.J.G. Stamsnijder Vestiging Bodegraven Duitslandweg 7 Postbus 143 2410 AC Bodegraven T: 0172 - 614255 F: 0172 - 612226 I: www.Geofox-Lexmond.nl E: info@Geofox-Lexmond.nl

0

200

400

600

800

Datum:

15-10-2013

A3

Vestiging Tilburg Jules Verneweg 21-15 Postbus 2205 5001 CE Tilburg T: 013 - 4582161 F: 013 - 4553089 I: www.Geofox-Lexmond.nl E: info@Geofox-Lexmond.nl

1.000

Meters

Formaat:

(c) 2009 Microsoft Corporation and its data suppliers

Versie:

1

Akkoord:

Vestiging Oldenzaal Eektestraat 10-12 Postbus 221 7570 AE OLDENZAAL T: 0541 - 585544 F: 0541 - 522935 I: www.Geofox-Lexmond.nl E: info@Geofox-Lexmond.nl


Rapportage uitgevoerde inventarisatiewerkzaamheden woonwijk ’t Gijmink te Goor

T ekeni n g:

20130424/JOOS oktober 2013

Pul p(ver da cht m at eriaal ) op m aaiv el d

20130424_a3RAP.docx

Bijlagen


Âą

Legenda Pulp(verdacht materiaal) op maaiveld Pulp(verdacht materiaal) op maaiveld Pulp(verdacht materiaal) op maaiveld

Schaal:

1:4.000

Omschrijving:

Overzichtskaart

Schaal: 1:40.000

Omschrijving:

Overzichtstekening Project:

20130424/ESTA Opdrachtgever:

Provincie Overijssel Tekenaar:

E.J.G. Stamsnijder Vestiging Bodegraven Duitslandweg 7 Postbus 143 2410 AC Bodegraven T: 0172 - 614255 F: 0172 - 612226 I: www.Geofox-Lexmond.nl E: info@Geofox-Lexmond.nl

0

200

400

600

800

Datum:

15-10-2013

A3

Vestiging Tilburg Jules Verneweg 21-15 Postbus 2205 5001 CE Tilburg T: 013 - 4582161 F: 013 - 4553089 I: www.Geofox-Lexmond.nl E: info@Geofox-Lexmond.nl

1.000

Meters

Formaat:

(c) 2009 Microsoft Corporation and its data suppliers

Versie:

1

Akkoord:

Vestiging Oldenzaal Eektestraat 10-12 Postbus 221 7570 AE OLDENZAAL T: 0541 - 585544 F: 0541 - 522935 I: www.Geofox-Lexmond.nl E: info@Geofox-Lexmond.nl


Rapportage uitgevoerde inventarisatiewerkzaamheden woonwijk ’t Gijmink te Goor

T ekeni n g: T oes t e m m i ng voor uitvo ering onderz oe k

20130424/JOOS oktober 2013

20130424_a3RAP.docx

Bijlagen


Âą

Legenda Toestemming voor uitvoeren onderzoek

Ja Mogelijk Nee

Schaal:

1:4.000

Omschrijving:

Overzichtskaart

Schaal: 1:40.000

Omschrijving:

Overzichtstekening Project:

20130424/ESTA Opdrachtgever:

Provincie Overijssel Tekenaar:

E.J.G. Stamsnijder Vestiging Bodegraven Duitslandweg 7 Postbus 143 2410 AC Bodegraven T: 0172 - 614255 F: 0172 - 612226 I: www.Geofox-Lexmond.nl E: info@Geofox-Lexmond.nl

0

200

400

600

800

Datum:

15-10-2013

A3

Vestiging Tilburg Jules Verneweg 21-15 Postbus 2205 5001 CE Tilburg T: 013 - 4582161 F: 013 - 4553089 I: www.Geofox-Lexmond.nl E: info@Geofox-Lexmond.nl

1.000

Meters

Formaat:

(c) 2009 Microsoft Corporation and its data suppliers

Versie:

1

Akkoord:

Vestiging Oldenzaal Eektestraat 10-12 Postbus 221 7570 AE OLDENZAAL T: 0541 - 585544 F: 0541 - 522935 I: www.Geofox-Lexmond.nl E: info@Geofox-Lexmond.nl


Rapportage uitgevoerde inventarisatiewerkzaamheden woonwijk ’t Gijmink te Goor

T ekeni n g: T oes t e m m i ng voor uitvo ering s aneri ng

20130424/JOOS oktober 2013

20130424_a3RAP.docx

Bijlagen


Âą

Legenda Toestemming sanering

Ja Mogelijk Nee

Schaal:

1:4.000

Omschrijving:

Overzichtskaart

Schaal: 1:40.000

Omschrijving:

Overzichtstekening Project:

20130424/ESTA Opdrachtgever:

Provincie Overijssel Tekenaar:

E.J.G. Stamsnijder Vestiging Bodegraven Duitslandweg 7 Postbus 143 2410 AC Bodegraven T: 0172 - 614255 F: 0172 - 612226 I: www.Geofox-Lexmond.nl E: info@Geofox-Lexmond.nl

0

200

400

600

800

Datum:

15-10-2013

A3

Vestiging Tilburg Jules Verneweg 21-15 Postbus 2205 5001 CE Tilburg T: 013 - 4582161 F: 013 - 4553089 I: www.Geofox-Lexmond.nl E: info@Geofox-Lexmond.nl

1.000

Meters

Formaat:

(c) 2009 Microsoft Corporation and its data suppliers

Versie:

1

Akkoord:

Vestiging Oldenzaal Eektestraat 10-12 Postbus 221 7570 AE OLDENZAAL T: 0541 - 585544 F: 0541 - 522935 I: www.Geofox-Lexmond.nl E: info@Geofox-Lexmond.nl


Rapportage uitgevoerde inventarisatiewerkzaamheden woonwijk ’t Gijmink te Goor

T ekeni n g: B ep erki ngen voor o nderz oek en s a nerin g

20130424/JOOS oktober 2013

20130424_a3RAP.docx

Bijlagen


Âą

Legenda Beperkingen voor onderzoek en sanering

Nee Onderzoek Onderzoek en Sanering Sanering

Schaal:

1:4.000

Omschrijving:

Overzichtskaart

Schaal: 1:40.000

Omschrijving:

Overzichtstekening Project:

20130424/ESTA Opdrachtgever:

Provincie Overijssel Tekenaar:

E.J.G. Stamsnijder Vestiging Bodegraven Duitslandweg 7 Postbus 143 2410 AC Bodegraven T: 0172 - 614255 F: 0172 - 612226 I: www.Geofox-Lexmond.nl E: info@Geofox-Lexmond.nl

0

200

400

600

800

Datum:

15-10-2013

A3

Vestiging Tilburg Jules Verneweg 21-15 Postbus 2205 5001 CE Tilburg T: 013 - 4582161 F: 013 - 4553089 I: www.Geofox-Lexmond.nl E: info@Geofox-Lexmond.nl

1.000

Meters

Formaat:

(c) 2009 Microsoft Corporation and its data suppliers

Versie:

1

Akkoord:

Vestiging Oldenzaal Eektestraat 10-12 Postbus 221 7570 AE OLDENZAAL T: 0541 - 585544 F: 0541 - 522935 I: www.Geofox-Lexmond.nl E: info@Geofox-Lexmond.nl


Rapportage uitgevoerde inventarisatiewerkzaamheden woonwijk ’t Gijmink te Goor

T ekeni n g: B er ei kb aarh eid lo cat i e

20130424/JOOS oktober 2013

20130424_a3RAP.docx

Bijlagen


Âą

Legenda

Bereikbaarheid locatie

Goed Matig Slecht

Schaal:

1:4.000

Omschrijving:

Overzichtskaart

Schaal: 1:40.000

Omschrijving:

Overzichtstekening Project:

20130424/ESTA Opdrachtgever:

Provincie Overijssel Tekenaar:

E.J.G. Stamsnijder Vestiging Bodegraven Duitslandweg 7 Postbus 143 2410 AC Bodegraven T: 0172 - 614255 F: 0172 - 612226 I: www.Geofox-Lexmond.nl E: info@Geofox-Lexmond.nl

0

200

400

600

800

Datum:

15-10-2013

A3

Vestiging Tilburg Jules Verneweg 21-15 Postbus 2205 5001 CE Tilburg T: 013 - 4582161 F: 013 - 4553089 I: www.Geofox-Lexmond.nl E: info@Geofox-Lexmond.nl

1.000

Meters

Formaat:

(c) 2009 Microsoft Corporation and its data suppliers

Versie:

1

Akkoord:

Vestiging Oldenzaal Eektestraat 10-12 Postbus 221 7570 AE OLDENZAAL T: 0541 - 585544 F: 0541 - 522935 I: www.Geofox-Lexmond.nl E: info@Geofox-Lexmond.nl


Rapportage uitgevoerde inventarisatiewerkzaamheden woonwijk ’t Gijmink te Goor

T ekeni n g:

20130424/JOOS oktober 2013

R el at i e hi s t oris c h onderz o ek m et (eerd er) as bes t v er dacht m at eria al a anget rof f en

20130424_a3RAP.docx

Bijlagen


Âą

Legenda Verdachte lijnobjecten historisch onderzoek

Verdachte lijnobjecten historisch onderzoek

(Eerder) asbestverdacht materiaal aangetroffen op het perceel

Ja Nee

Schaal:

1:4.000

Omschrijving:

Overzichtskaart

Schaal: 1:40.000

Omschrijving:

Overzichtstekening Project:

20130424/ESTA Opdrachtgever:

Provincie Overijssel Tekenaar:

E.J.G. Stamsnijder Vestiging Bodegraven Duitslandweg 7 Postbus 143 2410 AC Bodegraven T: 0172 - 614255 F: 0172 - 612226 I: www.Geofox-Lexmond.nl E: info@Geofox-Lexmond.nl

0

200

400

600

800

Datum:

15-10-2013

A3

Vestiging Tilburg Jules Verneweg 21-15 Postbus 2205 5001 CE Tilburg T: 013 - 4582161 F: 013 - 4553089 I: www.Geofox-Lexmond.nl E: info@Geofox-Lexmond.nl

1.000

Meters

Formaat:

(c) 2009 Microsoft Corporation and its data suppliers

Versie:

1

Akkoord:

Vestiging Oldenzaal Eektestraat 10-12 Postbus 221 7570 AE OLDENZAAL T: 0541 - 585544 F: 0541 - 522935 I: www.Geofox-Lexmond.nl E: info@Geofox-Lexmond.nl


Rapportage uitgevoerde inventarisatiewerkzaamheden woonwijk ’t Gijmink te Goor

Bijlage 6: Voorbeeld locatietekening

20130424/JOOS oktober 2013

20130424_a3RAP.docx

Bijlagen


±

Legenda Inventarisatie locatie

Puntobjecten

Puntobject

Asbestverdacht punt Beeld Bloembak Boom Lantaarnpaal Overig Paal Pomp Put Speeltoestel Tuinverlichting

Lijnobjecten

Lijnobject

Asbestverdacht tracé Heg/Haag Hekwerk Muur Overig Poort Schutting

Asbestverdacht Gras Kunstgras Grond Grond met beplanting Gebroken puin Grind Split Natuursteen Organisch Water Zand Betonklinker Gebakken klinkers Grindtegels Tegels (afmeting divers) Sierbestrating Asfalt Beton Beton/hout Glas Hout Hout/metselwerk Kunststof Metaal Metselwerk Overig Niet geinventariseerd (bouwwerk)

Schaal:

1:230

Omschrijving:

Overzichtskaart

Schaal: 1:40.000

Omschrijving:

Overzichtstekening Project:

20130424/ESTA Opdrachtgever:

Provincie Overijssel Tekenaar:

E.J.G. Stamsnijder Vestiging Bodegraven Duitslandweg 7 Postbus 143 2410 AC Bodegraven T: 0172 - 614255 F: 0172 - 612226 I: www.Geofox-Lexmond.nl E: info@Geofox-Lexmond.nl

0

10

20

30

40

Datum:

4-10-2013

A3

Vestiging Tilburg Jules Verneweg 21-15 Postbus 2205 5001 CE Tilburg T: 013 - 4582161 F: 013 - 4553089 I: www.Geofox-Lexmond.nl E: info@Geofox-Lexmond.nl

50

Meters

Formaat:

(c) 2009 Microsoft Corporation and its data suppliers

Versie:

1

Akkoord:

Vestiging Oldenzaal Eektestraat 10-12 Postbus 221 7570 AE OLDENZAAL T: 0541 - 585544 F: 0541 - 522935 I: www.Geofox-Lexmond.nl E: info@Geofox-Lexmond.nl


Inventarisatierapport Gijmink B

Algemene gegevens Kadastraal perceel Adres locatie Bewoner Eigenaar Telefoon

GOO00A 01…. Straat te Goor De heer …. De heer …. 06-….

let op! locatie heeft 1 adressen let op! locatie heeft 1 bewoners 0541-….

Gegevens inventarisatie Inventarisator Datum Ondergrondse obstakels Toegankelijkheid locatie

Henk Klein Elhorst 25-06-2013 Ja Matig

Toestemming onderzoek Toestemming sanering Beperkingen Eerder asbest aangetroffen

Ja Ja Nee Ja

Opmerkingen inventarisatie

04-10-2013

Stroomkabel naar de tuinverlichting Via een pad van 1,10m langs de woning is de tuin te bereiken op de grens van nr 112a. Een andere mogelijkheid is via een poort met een doorgang van 0,8m. Bewoonster geeft aan dat als men een schuttingdeel verwijderd er wel een grotere doorgang is te creëren via het buurtperceel.

0 In de voortuin is wel eens asbest verdacht materiaal aangetroffen. In de achtertuin wordt in de border ook wel eens asbest verdacht materiaal aangetroffen. Langs de schutting aan de achterzijde staat een asbestverdachte afscheiding. Het tegelterras is gelegd in een halve meter geel zand. 0


Inventarisatierapport Gijmink B

Geïnventariseerde objecten Geinventariseerde kadastrale percelen Kadastraal perceel Eigendom Oppervlak perceel m2 geinventariseerd GOO00A 01…. particulier 703 607 Eindtotaal 607 Toelichting: De woning zelf alsmede daaraan grenzende gemetselde bouwwerken zijn niet geinventariseerd. Geinventariseerde puntobjecten Object Materiaal Boom Organisch Boom Organisch Boom Organisch Boom Organisch Put Beton Tuinverlichting Metaal Asbestverdacht punt Asbestverdacht Asbestverdacht punt Asbestverdacht Asbestverdacht punt Asbestverdacht Eindtotaal

Asbestverdacht Bodem Bodem Bodem Bodem Bodem Bodem Beide Beide Beide

Aantal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Geinventariseerde lijnobjecten Object Materiaal Schutting Hout Heg/Haag Organisch Heg/Haag Organisch Schutting Hout Schutting Hout Asbestverdacht tracé Asbestverdacht Eindtotaal

Asbestverdacht Bodem Bodem Bodem Bodem Bodem Beide

Lengte (m) 7 11 17 33 14 14 96

Geinventariseerde vlakobjecten Perceel Eigendom GOO00A 01…. particulier particulier particulier particulier particulier particulier particulier particulier particulier particulier particulier particulier particulier particulier particulier particulier particulier particulier Eindtotaal

Object Materiaal Gazon Gras Perk-Border Grond met beplanting Verharding Grindtegels Verharding Sierbestrating Halfverharding Grind Verharding (overdekt) Sierbestrating Perk-Border Grond met beplanting Perk-Border Grond met beplanting Speeltoestel (ingegraven/gefundeerd) Hout Gebouw Hout Perk-Border Grond met beplanting Perk-Border Grond met beplanting Perk-Border Grond met beplanting Braakliggend Grond Verharding Tegels (0,3 x 0,3) Verharding Tegels (0,3 x 0,3) Perk-Border Grond met beplanting Verharding Tegels (0,6 x 0,6)

04-10-2013

Asbestverdacht Nee Bodem Bodem Bodem Bodem Bodem Bodem Bodem Bodem Object Bodem Bodem Bodem Bodem Bodem Bodem Bodem Nee

m2 169 5 35 10 3 8 3 12 8 23 74 72 10 16 35 1 5 118 607

Rapportage inventarisatie ’t Gijmink  
Rapportage inventarisatie ’t Gijmink  

Rapportage uitgevoerde inventarisatiewerkzaamheden woonwijk ’t Gijmink te Goor Eindrapport oktober 2013

Advertisement