__MAIN_TEXT__

Page 61

Links: Rondwandeling tijdens de werksessie Rechts: de omgeving van Boerhaar

In de werksessie is ingegaan op mogelijkheden met betrekking tot

Op verschillende manieren kan aan bewustwording bij

de vormgeving, bewustwording en de organisatie van het proces.

kinderen en hun ouders worden gewerkt:

Hieruit zijn een groot aantal tips gekomen. Hieronder volgt een

• Met een lesprogramma op de lokale basisschool de Bongerd;

beknopte selectie. Meer hierover leest u op www.jijenoverijssel.nl

• Met de ontwikkeling van een informatiecentrum en waterspeeltuin.

Hoger schaalniveau biedt kansen Door op een hoger schaalniveau te kijken naar het sluiten

... en recreatie

van kringlopen ontstaan meer kansen. Een voorbeeld is het

Het recent ontwikkelde zorglandgoed Boerhaar biedt niet

verplaatsen van organische stof uit (drinkwater)gebieden

alleen zorg maar ook de mogelijkheid te overnachten en

met een overschot naar gebieden met een tekort. Een ander

recreëren om en nabij het waterwingebied. Zo zijn er meer

voorbeeld is het vergroten van het lutumgehalte in de bodem

mogelijkheden om van de nabijheid van het wingebied een

door het benutten van de bovenste laag die vrijkomt bij

uniek verkoopargument te maken om te komen recreëren in

projecten in de uiterwaarden in het kader van Ruimte voor de

de regio zoals:

Rivier. Door deze lutumrijke laag te vermengen met de bodem

• Het waterwingebied kan verfraaid worden voor natuur en

kunnen mineralen beter worden vastgehouden.

recreatief gebruik, bijvoorbeeld met wilde bloemen. Hierdoor

Thema: Bewustwording

Bewustwording begint bij de nieuwe generatie... Win Win Water: Drinkwater voor nu en later

Tips

krijgt het meerwaarde voor de omgeving; Contact verwaterd door grote schaal

• Het waterwingebied kan worden vrijgegeven aan kunste-

Er is vier keer per jaar een soort open dag bij één van de 100

naars en landschapsarchitecten;

waterwinlocaties. Tijdens de werksessie blijkt dat men dit zeer

• Door bij de rustpunten in het gebied een tappunt voor

weinig vindt. Eens in de 20 jaar komt Vitens bij het wingebied

drinkwater te maken met informatie over dat het water uit het

bij jou in de buurt. Dan moet je dus geluk hebben wil je dat

gebied zelf komt.

meekrijgen. Ze werken ook samen met de IVN op plaatsen waar deze actief is en er zijn lespakketten voor basisscholen.

59

Profile for Provincie Overijssel

Inspiratieboek Win-win water: drinkwater voor nu en later!  

Om inzichtelijk te maken welke functies en initiatieven zich goed verhouden met een drinkwaterwinning is dit inspiratieboek ‘Win-win water:...

Inspiratieboek Win-win water: drinkwater voor nu en later!  

Om inzichtelijk te maken welke functies en initiatieven zich goed verhouden met een drinkwaterwinning is dit inspiratieboek ‘Win-win water:...

Advertisement