Page 1

D r a c h t e n

-

D ren t s e

g re n s

September 2010

NIEUWSBRIEF > Provinciaal Inpassingsplan

> Waarom de N381?

> Inspraak

planologische basis voor de N381

Provinciaal Inpassingsplan planologische basis voor de N381

Provinciale Staten hebben op woensdag 10 februari 2010 het Realisatiebesluit van de N381 Drachten - Drentse grens behandeld. Provinciale Staten hebben gekozen voor het meteen dubbelbaans uitvoeren van het trajectgedeelte Drachten - Donkerbroek. Het dubbelbaans uitvoeren van dit trajectgedeelte kost 5 tot 7 miljoen euro meer dan Provinciale Staten beschikbaar hebben gesteld. Provinciale Staten hebben opdracht aan Gedeputeerde Adema gegeven om met de gemeenten in gesprek te gaan om dit resterende bedrag bij te leggen.

PIP

PIP-stappen Het tracĂŠ van de N381 wordt vastgelegd in een

Het Voorontwerp-PIP (VO-PIP) wordt door de provincie

Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Het PIP voorziet in

ter inzage gelegd en iedereen mag daarop reageren. De

de juridisch-planologische basis voor de aanleg van

inspraakreacties worden meegenomen bij het opstellen

de N381 en in een zorgvuldige landschappelijke en

van het Ontwerp-PIP (O-PIP). Vervolgens wordt het O-PIP

ecologische inpassing van de weg. Verder krijgen

ter visie gelegd en iedereen kan hier weer op reageren.

belanghebbenden na deze ruimtelijke procedure

Daarna stellen Provinciale Staten, mede op basis van uw

rechtszekerheid.

zienswijzen, het PIP voor de N381 vast. In het definitief vastgestelde plan staat vast hoe de weg wordt aangelegd en hoe de weg in het landschap wordt ingepast.


VO-PIP Het VO-PIP bestaat uit drie delen; de plankaart,

- Rapportage verkeersgegevens;

een toelichting en de planregels. Op de plankaart

- Landschappelijke Inpassingsvisie;

staat de ruimte aangegeven die nodig is voor de

- Onderzoek luchtkwaliteit;

ombouw en aanleg van de N381. In het tweede deel,

- Akoestisch onderzoek;

de toelichting, wordt gemotiveerd welke ideeën en

- Archeologische onderzoeken;

uitgangspunten aan de N381 ten grondslag liggen,

- Watertoets;

zoals het tracé, de ligging van de kunstwerken (zoals

- Externe Veiligheid;

viaducten, tunnels e.d.) en de landschappelijke en

- Conceptnotitie Reikwijdte en detailniveau

ecologische inpassing van de weg. Tot slot worden in

aanvullend MER.

het PIP de bebouwings- en gebruiksvoorschriften voor de realisatie van de N381 aangegeven.

Naast bovenstaande onderzoeken zijn ook diverse ecologische onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van

Aan het VO-PIP liggen diverse onderzoeken ten

de N381. Deze onderzoeken liggen echter niet bij het

grondslag die samen met het voorontwerp ter inzage

VO-PIP ter inzage, omdat een aantal (nog lopende)

zullen liggen. Dit zijn:

onderzoeken nog niet afgerond is. Ten tijde van het

- Projectnota/ Milieueffectenrapportage (MER) N381

O-PIP zullen deze onderzoeken ter inzage komen. >>

en Nota Voorkeursalternatief N381 Drachten – Drentse grens; - Projectnota/ MER N381 en Nota Voorkeursalternatief N381 Donkerbroek – Oosterwolde;

Waarom de N381? De N381 loopt van Drachten via Donkerbroek, Oosterwolde en Appelscha naar Beilen en Emmen en vandaar naar Duitsland. De weg is een belangrijke verkeersroute door Zuidoost-Fryslân. Provincie Fryslân heeft besloten het Friese deel van de N381 op te waarderen tot een 100 km/uur weg met ongelijkvloerse kruisingen. De doelen van het opwaarderen van de N381 zijn:

Toekomstig tracé N381

- betere bereikbaarheid van Drenthe en Duitsland;

De nieuwe N381 zal vanaf Drachten tot de bocht bij

- betere verbinding tussen economische kernzones;

Wijnjewoude het bestaande tracé volgen. Vanaf de

- een veilig wegennetwerk in Zuidoost-Fryslân;

bocht tot aan ‘t West bij Donkerbroek zal de nieuwe

- verbetering van de veiligheid op en om de N381;

N381 rechtdoor gaan. De nieuwe N381 zal vervolgens

- verbetering van de leefbaarheid in het gebied rond

door het westelijk buitengebied van Donkerbroek

de N381.

lopen om vlak na de kruising met de Tsjonger weer aan te sluiten op het bestaande tracé. Vanaf de Nanningaweg bij Oosterwolde tot aan de Drentse grens zal de nieuwe N381 het bestaande tracé blijven volgen.


Conceptnotitie R&D Vanwege de mogelijke effecten van de N381 op twee Natura 2000-gebieden is een ‘passende beoordeling’ aan de orde. In verband hiermee wordt voor het PIP een planm.e.r.-procedure doorlopen. Voor het opstellen van het plan-MER wordt gebruik gemaakt van de milieu-informatie afkomstig uit eerdere, ten behoeve van de N381 verrichte m.e.r.-studies. Uit het oogpunt van zorgvuldigheid zal in het plan-MER ook een actualisatie van relevante milieuaspecten plaatsvinden. In het plan-MER wordt uitgegaan van het tracé (inclusief de scopewijzigingen), zoals is besloten in het Realisatiebesluit door Provinciale Staten op 10 februari 2010. De eerste stap van de plan-m.e.r.-procedure is de Conceptnotitie Reikwijdte -en Detailniveau (Conceptnotitie R&D). De Conceptnotitie R&D zal gelijktijdig met het VO-PIP N381 Drachten Drentse grens voor een termijn van zes weken ter inzage worden gelegd.

Vervolgprocedure: van VO-PIP naar O-PIP Alle inspraakreacties op het VO-PIP worden gebundeld in een nota en voorzien van een reactie. De inhoud van deze nota wordt meegenomen bij het opstellen van het O-PIP. Het O-PIP wordt tezamen met het plan-MER (het vervolg van de Conceptnotitie R&D) voor een termijn van zes weken ter inzage gelegd. Van de terinzagelegging van het O-PIP en het plan-MER wordt op dezelfde wijze kennis gegeven als van de terinzagelegging van het VO-PIP, zij het dat de kennisgeving ook wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Tijdens de termijn van terinzageligging kan iedereen bij Provinciale Staten naar keuze zowel schriftelijk

Inspraak De inspraaktermijn voor het Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan alsmede voor de Conceptnotitie Reikwijdte -en Detailniveau loopt van dinsdag 5 oktober tot en met maandag 15 november 2010. Het VO-PIP en de Conceptnotitie R&D liggen in deze periode voor iedereen ter inzage bij: - provinciehuis, provincie Fryslân, Snekertrekweg 1 in Leeuwarden; - Infocentrum N381, Vaart Westzijde 14 in Donkerbroek; - gemeente Opsterland, Hoofdstraat 82 in Beetsterzwaag; - gemeente Heerenveen, Crackstraat 2 in Heerenveen; - gemeente Ooststellingwerf, Het Oost 11 in Oosterwolde. Ook staan het VO-PIP en de Conceptnotitie R&D vanaf 5 oktober 2010 op internet, www.n381.nl. U kunt inspreken op het Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan en op de Conceptnotitie R&D door een schriftelijke reactie te adresseren aan: Provincie Fryslân, t.a.v. College van Gedeputeerde Staten, o.v.v. N381 Drachten - Drentse grens Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.

Mondeling inspreken in Infocentrum N381 Donkerbroek Bent u niet in de gelegenheid om schriftelijk te reageren, dan kunt u mondeling inspreken. Daartoe kunt u een afspraak maken met het Infocentrum N381 (Vaart Westzijde 14 te Donkerbroek, tel: 0516 - 464 030). In het infocentrum is iemand aanwezig die uw reactie schriftelijk vastlegt.

als mondeling een zienswijze tegen het O-PIP en het plan-MER indienen. >> De zienswijzen die binnenkomen op het O-PIP zullen net als de inspraakreacties gebundeld worden in een nota en meegenomen worden bij de

Inloopmarkt 18 oktober 2010

uiteindelijke vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan door Provinciale Staten.

Op maandag 18 oktober 2010 vindt van 16:30 - 21:30 uur in restaurant Het Witte Huis (Geert Wolter Smitweg 20) te Donkerbroek een inloopmarkt plaats over het VO-PIP en de Conceptnotitie R&D.


De zienswijzen die binnenkomen op het O-PIP zullen net als de inspraakreacties gebundeld worden in een nota en meegenomen worden bij de uiteindelijke vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan door Provinciale Staten.

Vaststelling PIP Na de zienswijzenprocedure wordt het PIP voor de N381 door Provinciale Staten vastgesteld. Het vastgestelde plan wordt vervolgens voor een termijn van zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het O-PIP hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze op het O-PIP hebben ingediend, tegen het vastgestelde PIP beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Van de

Gerben Smeenk

Het PIP is nog niet zo ingeburgerd, omdat het een nieuw instrument betreft. In het verleden waren er voor de N381 drie gemeentelijke bestemmingsplannen nodig geweest. Sinds 1 juli 2008 hoeft dit niet meer en is de provincie op grond van de Wet ruimtelijke ordening bevoegd om een Provinciaal Inpassingsplan vast te stellen. Het is qua inhoud en structuur te vergelijken met een bestemmingsplan van de gemeente.

vaststelling en de terinzagelegging van het PIP wordt op dezelfde wijze kennis gegeven als van het O-PIP.

Doorkijk naar PIP 5 oktober t/m 15 november

VO-PIP ter inzage

Voorjaar 2011

O-PIP ter inzage

Najaar 2011

Vaststellen PIP door Provinciale Staten

Meer informatie? Infocentrum N381 Vaart Westzijde 14 8435 WC Donkerbroek 0516 - 464030 n381@fryslan.nl www.n381.nl

Nieuwsbrief N381 september 2010  

Provinciale Staten hebben op woensdag 10 februari 2010 het Realisatiebesluit van de N381 Drachten - Drentse grens behandeld. Provinciale Sta...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you