Page 1

D r a c h t e n

-

D ren t s e

g re n s

December 2010

NIEUWSBRIEF > Plaatselijk belangen in gesprek met Gebiedscommissie N381

> Voorbereidende grond- en milieuonderzoeken gestart

> Veel belangstelling inloopmarkt

> Woning Donkerbroek

> Meten = weten

gesloopt

Ecologische onderzoeken en vleermuiskasten

Het Project N381 heeft veel aandacht voor natuur en landschap. Daarom zijn verschillende ecologische onderzoeken uitgevoerd. De resultaten van deze onderzoeken komen ter inzage te liggen bij het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan.

De onderzoeken leiden tot diverse maatregelen

Vleermuiskasten

en aanpassingen die de nadelige effecten van de

Eén van de ecologische onderzoeken gaat in op de

omvorming van de N381 zo klein mogelijk maken. Het

aanwezigheid van dieren rondom de nieuwe N381.

gaat hierbij om maatregelen voor de natuur en voor

Uit dat onderzoek blijkt dat de schuur aan de Balkweg

het landschap. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken

10 in Donkerbroek door vleermuizen werd gebruikt.

aan een faunaduiker (een buis onder de weg door,

Deze schuur en de bijbehorende woning zijn inmiddels

speciaal voor dieren) of een bomensingel. De heer

gesloopt. Hiermee is de verblijfplaats van de vleermuizen

Offereins van ecologisch adviesbureau Buro Bakker:

verdwenen. Daarom zijn er aan de boerderij aan de

“Het Project N381 houdt veel rekening met plant en

Tjabbekamp 5 in Donkerbroek in april 2010 twee

dier. Zo is bijvoorbeeld het oorspronkelijke ontwerp

vleermuis­­kasten opgehangen. Met deze maatregel heeft

bij de Hildenberg drastisch aangepast om kwetsbare

de provincie tijdig voor een alternatieve verblijfplaats

leefgebieden te sparen.”

voor de vleer­muizen gezorgd.


Plaatselijk belangen in gesprek met Gebiedscommissie N381 De Gebiedscommissie N381 is in oktober 2010 gestart met de gesprekken met plaatselijk belangen. De commissie wil hiermee de wensen en ideeën van de belangengroepen voor de streek in kaart brengen.

LUISTEREN

de huidige ‘crisistijd’ kan het daadwerkelijk uitvoeren

De gebiedscommissie N381 praat niet alleen met

van wensen moeilijk worden. Maar er liggen veel

dorpen gelegen aan de (nieuwe) N381. Ook de dorpen

aanknopings­punten voor het plan waar de Gebieds­

die verder van de N381 liggen, worden gehoord.

commissie N381 aan werkt.”

Onder de plaatselijke belangen worden overigens ook de dorps­belangen verstaan. Op dit moment is het voor

Tweede ronde

de commissie vooral een kwestie van luisteren. Door

De Gebiedscommissie N381 heeft de plaatselijk

de gesprekken krijgt de commissie een goede indruk

belangen gevraagd ook aandacht te geven aan

van wat er leeft in de dorpen ten aanzien van de

de raak­­vlakken met andere dorpen. Hierbij kunt u

nieuwe N381.

denken aan de aansluiting van een recreatief pad van het ene dorp naar het andere.

Goede voorbereiding De plaatselijke belangen bereiden zich goed voor

Zodra de planvorming van de Gebiedscommissie

op de gesprekken. Het valt op dat ze vaak al veel

N381 concreter is, gaat de commissie opnieuw bij de

aandacht hebben gegeven aan het ontwikkelen en

plaatselijk belangen langs. Heeft u nog wensen of

uitwerken van dorpsvisies. De meeste dorpen komen

ideeën, breng deze dan zo snel mogelijk in bij uw

met realistische wensen. Voorzitter Tine Bijstra: “In

plaatselijk belang of dorpsbelang!

Voorbereidende grond- en milieuonderzoeken gestart Ter voorbereiding van de realisatie van de nieuwe N381 zijn maandag 22 november verschillende grond- en milieukundige onderzoeken gestart. De onderzoeken richten zich op de samenstelling en de stevigheid van de bodem.

Bovendien plaatst de provincie op verschillende

Fugro uit Groningen voert het totale grondonderzoek

locaties peilbuizen. Deze buizen geven aan hoe hoog

uit, in samenwerking met MUG Ingenieursbureau uit

de grondwaterstand op die locatie is. Verder worden

Leek. De onderzoeken duren ongeveer acht weken. De

er meetwerkzaamheden uitgevoerd om de bestaande

eigenaren van de te onderzoeken gronden zijn op de

situatie gedetailleerder in beeld te krijgen.

hoogte gesteld.


Veel belang­stelling inloop­markt Voor­ontwerp Provinciaal Inpassings­plan Ruim 150 belangstellenden hebben 18 oktober

Daarnaast waren er vragen over de landschappelijke

de inloopmarkt voor het Voorontwerp Provinciaal

inpassing van de weg. Bijvoorbeeld waar

Inpassingsplan N381 bezocht. De markt was in

een bomensingel zou komen. Ook over de

het Witte Huis in Donkerbroek. De vragen en

grondaankopen, de voortgang daarvan en de prijs

opmerkingen van de bezoekers gingen vooral over

van de grond zijn vragen gesteld.

de toekomstige ligging van de N381.

Woning Donkerbroek gesloopt De woning aan de Balkweg 10 te Donkerbroek met bijbehorende schuur is begin november gesloopt. Dit was nodig omdat de nieuwe N381 precies over deze locatie loopt. Nadat eerst onderzocht is of bijzondere diersoorten op deze locatie aanwezig waren, is op vrijdag 5 november met de sloop begonnen. Dinsdag 9 november is deze afgerond. Aannemer TN Sloopwerken uit Scharsterbrug voerde het werk uit.

Meten = weten! De N381 Drachten - Drentse grens wordt in de

Verkeer Nederland en de gemeenten Opsterland en

komende jaren omgevormd tot een 100 km/uur weg.

Ooststellingwerf.

Dat doen we om het volgende te bereiken: • Betere bereikbaarheid van Drenthe en Duitsland;

In september en oktober 2010 zijn de eerste tel­

• Betere verbinding tussen economische kernzones;

gegevens voor de N381 verzameld, dit wordt de

• Een veilig wegennetwerk in Zuidoost Fryslân;

nulmeting genoemd . Met deze nulmeting is duide­

• Verbetering van de veiligheid op en om de N381;

lijk hoe de situatie op en rond de N381, voor de

• Verbetering van de leefbaarheid in het gebied

omvorming van de N381 is. Vervolgens zullen de

rond de N381.

ontwikkelingen jaarlijks gemeten worden, tot drie jaar na afronding van de werkzaamheden. Zo wordt

De provincie Fryslân wil meten of de doelen bereikt

inzicht verkregen in de huidige verkeersstromen,

worden. Daarom vindt verkeersmonitoring plaats.

maar ook in de verkeersstromen tijdens en na de

Hiervoor is de “Notitie Verkeersmonitoring”

omvorming van de N381.

geschreven. In deze notitie zijn de locatie van de tel­­punten, de manier van tellen en de gewenste

De verkeersintensiteiten zullen vanaf december 2010

tel­frequentie beschreven. Deze notitie is opgesteld

openbaar gemaakt worden via publicatie op

in samen­werking met de dorps­belangen, Veilig

www.n381.nl


Samenvatting inspraakreacties De terinzagelegging van het Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan (VO-PIP) en de Conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau (Conceptnotitie R&D) van de N381 Drachten – Drentse grens is voorbij. Het VO-PIP en de Conceptnotitie R&D lagen vanaf dinsdag 5 oktober 2010 zes weken ter inzage. Tot en met maandag 15 november 2010 kon iedereen een reactie indienen bij de Provincie Fryslân. Gerben Smeenk

In totaal zijn circa 50 inspraakreacties binnen

Vervolg

gekomen. De meeste reacties gaan over de

Alle inspraakreacties en adviezen worden verwerkt

kwaliteit van het woon- en leefmilieu, zoals

in de Reactienota op het Voorontwerp Provinciaal

geluidshinder en verminderde luchtkwaliteit.

Inpassingsplan en de Conceptnotitie Reikwijdte en

Enkele inspraakreacties bevatten een vraag over

Detailniveau N381. De inhoud van deze nota wordt

onder meer de inrichting van het onderliggend

meegenomen bij het opstellen van het Ontwerp

wegennet en de landschappelijke inpassing.

Provinciaal Inpassingsplan (O-PIP) en het aanvullend

Verder komt uit een aantal reacties naar voren

Milieueffectrapport (MER) N381. Deze beide

dat er onzekerheid is over bijvoorbeeld de

plannen zullen ook zes weken ter inzage komen

waardevermindering van de woning.

te liggen. Naar verwachting zal dat in het voorjaar van 2011 zijn. De zienswijzen die binnenkomen op het O-PIP en het aanvullend MER zullen net als de inspraak­reacties gebundeld worden in een nota. De planning is dat het uiteindelijke Provinciaal Inpassingsplan in het najaar van 2011 door Provinciale Staten wordt vastgesteld.

Meer informatie? Infocentrum N381 Vaart Westzijde 14 8435 WC Donkerbroek 0516 - 464030 n381@fryslan.nl www.n381.nl

Nieuwsbrief N381 december 2010  
Nieuwsbrief N381 december 2010  

Het Project N381 heeft veel aandacht voor natuur en landschap. Daarom zijn verschillende ecologische onderzoeken uitgevoerd. De resultaten v...

Advertisement