Page 1

D r a c h t e n

-

D re n t s e

g re n s

April 2010

NIEUWSBRIEF > Gebiedscommissie N381 van start!

> De twaalf gebiedscommissieleden

> Verschil Gebiedscommissie en

stellen zich voor

Projectorganisatie N381

Gebiedscommissie N381 van start! Gedeputeerde Hans Konst heeft de Gebieds­

Voor alle betrokkenen is het volgens hem hoog

commissie N381 op 22 maart officieel

tijd dat ze weten wat er voor hen gaat veranderen.

geïnstalleerd. De twaalf commissieleden

Konst: ‘Mensen zitten echt te wachten op meer

kunnen nu, na enkele maanden van voor­

duidelijkheid. Want wat houdt de plus, waar zo veel

bereiding, aan de slag om voor het hele

over gesproken is, nu in de praktijk voor ze in? Ik

gebied een “plus” te creëren. ‘We kunnen nu

wens de gebiedscommissieleden veel succes bij deze

echt los’, zegt voorzitter Tine Bijstra. ‘Het zal

taak.’

een flinke klus worden met een strakke tijds­ planning. Maar dankzij dit team, dat veel

Vertrouwen

expertise in huis heeft en een brede achterban

De Gebiedscommissie zal vooral kijken naar

vertegenwoordigt, kunnen we daadkrachtig én

de mogelijkheden en kansen voor het gebied

zorg­vuldig aan de slag.’

die de aanleg van de N381 biedt. ‘Dit doen we in samenspraak met betrokkenen’, zegt

De Gebiedscommissie N381 kon officieel

voorzitter Tine Bijstra. ‘Om de taken goed te

geïnstalleerd worden nadat Provinciale Staten op

verdelen en de vaart erin te houden, hebben we

10 februari instemden met het Realisatiebesluit.

naast een grondcommissie drie werkgroepen

Hans Konst noemt de Gebiedscommissie een mooi

ingesteld. Een werkgroep natuur & landschap,

instrument. ‘De commissieleden kunnen door hun

duurzaamheid & recreatie en infrastructuur.

achtergrond en betrokkenheid de wensen voor het

Zo kunnen alle commissieleden vanuit hun

gebied goed in kaart brengen. Het is hun taak om

deskundigheid en betrokkenheid met de

de mogelijkheden te onderzoeken om het gebied

belang­rijke thema’s aan de slag. Ik heb er alle

met een plus achter te laten.’

vertrouwen in dat we de klus gaan klaren.’


De twaalf gebiedscommissieleden Tine Bijstra: ‘Ik heb alle vertrouwen in deze commissie’ Functie/vertegenwoordiging: voorzitter ‘Na mijn installatie als voorzitter van de Gebiedscommissie in april 2009, zijn we op zoek gegaan naar geschikte leden. Die hebben we gevonden. Het bijzondere aan de samenstelling van deze gebieds­commissie is dat naast de deskundigen van gemeenten, Wetterskip, landbouw, verkeer, landschap, natuur en recreatie ook de dorpsbelangen deelnemen. Dankzij deze brede expertise en vertegenwoordiging van een grote achter­ ban nemen we alle belangen mee. We kunnen nu slagvaardig aan de slag met het vrijmaken van gronden en de gebiedsontwikkeling. Met deze enthousiaste en deskundige groep heb ik er alle vertrouwen in dat we in overleg met alle betrokkenen tot een goed eindresultaat komen.’

Wietze Kooistra: ‘We gaan voor veiligheid en leefbaarheid’ Functie/vertegenwoordiging: wethouder gemeente Opsterland ‘Vier jaar geleden startte ik in mijn functie als wethouder voor onder andere Milieu, Verkeer en Vervoer. Vanaf dag één heeft de N381 mijn aandacht. Het is een complex proces, waar veel belangen in meespelen. Maar dat maakt dit proces juist boeiend. Door de samenstelling van deze commissie kunnen we alle belangen meenemen om invulling te geven aan het gebied. De gemeente Opsterland wil al heel lang aanpassing van de N381 voor veiligheid en leefbaarheid mét aandacht voor landbouw en natuur. We komen steeds dichterbij dat eindresultaat. Dankzij de expertise van de commissie en met goede ambtelijke ondersteuning kunnen we doelgericht aan de slag.’

Pieter Bouma: ‘De aanpassing van de N381 heeft grote gevolgen’ Functie/vertegenwoordiging: wethouder gemeente Ooststellingwerf ‘Sinds mijn aanstelling als wethouder in 2000 volg ik de ontwikkelingen rond de N381 op de voet. Nu duidelijk is dat de aanpassing van de N381 er komt, kan ik als wethouder voor onder andere Ruimtelijke ordening aan de slag met de inpassing. De gevolgen voor het omliggende gebied zijn groot. Ik richt me op de sociaal economische versterking van de gemeente en daarnaast op natuur en veiligheid. Het proces zit nu in een snelkookpan. We hebben de ambitie om zorgvuldig maar met daadkracht te werken.’

Ruud Kreetz: ‘Het landschap moet herkenbaar blijven’ Functie/vertegenwoordiging: LANDSCHAP, NATUUR, CULTUURHISTORIE EN ARCHEOLOGIE ‘Ik vertegenwoordig niet alleen de Friese milieu- en natuurorganisaties, maar ben ook woonachtig in het gebied. Daardoor weet ik wat de gevoeligheden zijn rondom de aanleg van de N381. De natuurbelangen zijn tot nu toe serieus genomen in de procedure. Toch is de aanleg van de weg een aanslag op landschap en natuur. De keuze is gemaakt, dus nu is het noodzaak om te kijken naar verbeteringen op deze terreinen. We gaan in gesprek met omwonenden om de kennis uit het gebied optimaal te benutten. Een belangrijk punt is dat het landschap herkenbaar blijft. Maar ik zit met een brede blik in de commissie: we zoeken naar winst op alle onderdelen.’

Dick Huitema: ‘Elk belang verdient evenveel aandacht’ Functie/vertegenwoordiging: landschap, natuur, cultuurhistorie en archeologie ‘Vanuit mijn persoonlijke interesse voor de natuur volg ik de ontwikkelingen rond de N381 al een tijd. Ik ken het gebied goed. Toen ik hoorde dat de Gebiedscommissie leden zocht om de belangen van de natuur in de gaten te houden, heb ik me na overleg met contacten bij de Friese Milieu Federatie aangemeld voor de commissie. Van de leden wordt een brede blik gevraagd. En hoewel ik de natuur natuurlijk als eerste belang heb, is het de kunst om naar alle aspecten te kijken. Het is een kwestie van geven en nemen. Uiteindelijk wil je dat alle betrokkenen er op vooruit gaan én dat de weg op een mooie manier wordt ingepast in het landschap.’


stellen zich voor Roel de Jong: ‘We moeten goed kijken naar de waterinfrastructuur’ Functie/vertegenwoordiging: lid van dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân ‘Bij de aanleg van een nieuwe weg draait het niet alleen om de verkeersinfrastructuur. Ook de water­ infrastructuur is van groot belang. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aan- en afvoer van water in landbouw­ gebieden, de natuurlijke waterstroming en de waterkwaliteit. Ook moeten we goed kijken naar het verminderen van de verdroging in natuurgebieden. Vanuit mijn deskundigheid zal ik hier mijn bijdrage aan leveren. Maar natuurlijk denk ik als lid van de gebiedscommissie integraal mee over oplossingen voor het gebied die goed en betaalbaar zijn. Het gebied moet er straks met een plus uitkomen.’

Tjitze Bouma: ‘Boeren moeten goed gecompenseerd worden’ Functie/vertegenwoordiging: landbouw ‘Ik zit ook in de Landinrichtingscommissie Koningsdiep. Doordat er overlap is met de N381, vond mijn achterban het handig dat ik ook zou deelnemen aan de Gebiedscommissie N381. Doordat de natuur gecompenseerd moet worden, zal uiteindelijk landbouwgrond verdwijnen. En dat in een tijd dat boeren juist extra grond nodig hebben om mestoverschotten te voorkomen en om uit te kunnen breiden. Maar het is niet zinvol om de hakken in het zand te zetten. Het is nuttiger om mee te denken. Boeren moeten goed gecompenseerd worden en daarnaast wil ik proberen om het verlies van landbouwgrond zo klein mogelijk te houden. Uiteindelijk moeten we er met elkaar goed uit zien te komen.’

Gerben Smeenk: ‘Uiteindelijk moeten de betrokken boeren er beter uit komen’ Functie/vertegenwoordiging: landbouw ‘Als eigenaar van een melkveebedrijf ben ik al jaren actief betrokken bij de lokale landbouw. Via de lokale afdeling van de LTO heb ik mijn achterban vertegenwoordigd in het traject voor de vaststelling van het tracé. De LTO heeft mij gevraagd of ik in de Gebiedscommissie zitting wilde nemen. Ik ken het gebied goed, weet welke boeren betrokken zijn en wat hun situatie is. De komende tijd zullen we hun wensen goed in kaart brengen. Voor de landbouw in het algemeen is de aanleg van de weg een behoorlijke concurrent op de grondmarkt. Voor de boeren die direct getroffen worden, is ons uitgangspunt dat zij er beter uit komen.’

Lies Siegersma: ‘We willen het samen met omwonenden doen’ Functie/vertegenwoordiging: dorpsbelangEN ‘Hoewel ik vice-voorzitter ben van Dorpsbelang Donkerbroek, vertegenwoordig ik samen met Jan Bakker ook de bewoners van onder andere Oosterwolde en Appelscha. We weten wat er leeft binnen de dorpen en zullen ook gevoed worden door de dorpsbelangen van deze dorpen. Ik wil in deze Gebiedscommissie niet te veel inzoomen op mijn eigen achterban. Dat vertroebelt mijn blik en schept misschien ook verwachtingen. Het is belangrijk dat we het zo veel mogelijk samen met alle omwonenden doen. Ik zit in de werkgroep duurzaamheid en recreatie en zal hier vanuit mijn expertise in ruimtelijke ordening en architectuur mijn steentje bijdragen. We kunnen nu echt aan de slag om ervoor te zorgen dat het woonplezier er op vooruit gaat.’

Jan Bakker: ‘In korte tijd kunnen we veel bereiken’ Functie/vertegenwoordiging: dorpsbelangEN ‘Als we de kennis in deze streek goed gebruiken, kunnen we in korte tijd veel bereiken. Wat mij betreft zijn de dorpsbelangen van de vier dorpen, de spil om inwoners te betrekken en hun ideeën te gebruiken. We hebben een actieve achterban die vol goede oplossingen zit. Deskundigen zijn nodig voor de cijfers, maar de inwoners zijn de gebruikers van de ruimte. Het gaat om hun gevoel, hun woonplezier. Het is belangrijk dat zij straks voordelen zullen zien van de aanleg van de N381. En daar hebben ze zelf de beste ideeën over. Het is wel belangrijk dat ze ondersteund worden door deskundigen om hun plannen concreet te maken.’


De twaalf gebiedscommissieleden stellen zich voor Homme Biemold: ‘We hebben oog voor alle belangen’ Functie/vertegenwoordiging: VVN en ANWB ‘Nu is vastgesteld dat de N381 in ieder geval tussen Drachten en Donkerbroek dubbelbaans wordt aan­ gelegd, ontstaat er een stroomweg die de functie ook waar kan maken. Dit biedt veel kansen voor het onderliggend wegennet. Uit onderzoek blijkt dat automobilisten zich op dit onderliggende wegennet rustiger willen gedragen als ze weten op korte afstand weer goed te kunnen doorrijden. Dit verhoogt de leefbaarheid in de dorpskernen. Voorop staat dat er veel verschillende belangen zullen zijn. Belangen die door gesprek en overleg bij elkaar moeten komen, waarbij alle ideeën een rol kunnen spelen bij het tot stand brengen van een leefbaarder woon- en werkomgeving.’

Jan Willem Russchen: ‘Er liggen veel kansen in het gebied’ Functie/vertegenwoordiging: recreatie ‘Naast mijn werk voor recreatiecentrum De Wâldsang houd ik me in mijn vrije tijd graag bezig met commissie­werk. Ik ben vlak voor de installatie als laatste lid van de Gebiedscommissie aangesteld, dus ik moet er nog in groeien en de materie eigen maken. Vanuit mijn deskundigheid in de recreatiesector kan ik een bijdrage leveren aan toerisme in dit gebied. Het is belangrijk dat landelijke fiets- en wandelpaden niet geblokkeerd worden. Ik wil me vooral richten op de kansen. We hebben het over een prachtig gebied, waar veel mogelijk is. We moeten die kansen goed in kaart brengen en onderzoeken wat haalbaar is. Ik laat me graag verrassen door ideeën van betrokkenen.’

Verschil Gebiedscommissie en Projectorganisatie N381 In juni 2008 en juni 2009 is het tracé van de N381 vast­

commissie gaat zich dus niet bezig houden met de N381

gesteld. Door het genomen Realisatiebesluit in februari

zelf en het ontwerp van de N381. Wel vindt er regelmatig

2010 gaat het project N381 Drachten-Drentse grens

overleg plaats tussen de Gebiedscommissie en de

definitief door. Op 22 maart jl. werd - zoals u hiervoor

Projectorganisatie N381 om tot een optimale afstemming

kon lezen - de Gebiedscommissie officieel geïnstalleerd.

van alle plannen te komen.

De Gebiedscommissie N381 gaat aan de slag met het omliggende gebied en gaat zich sterk maken om voor dat

Als u twijfelt bij wie u moet zijn met een vraag: de

omliggende gebied een “plus” te creëren. De Gebieds­

medewerkers van het Infocentrum helpen u graag verder!

Meer informatie? Infocentrum N381 Vaart Westzijde 14 8435 WC Donkerbroek 0516 - 464030 n381@fryslan.nl www.n381.nl

Nieuwsbrief N381 april 2010  

Vertrouwen Voor alle betrokkenen is het volgens hem hoog tijd dat ze weten wat er voor hen gaat veranderen. Konst: ‘Mensen zitten echt te wa...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you