Page 1

D r a c h t e n

-

D re n t s e

g re n s

Fe b r u a r i 2 0 1 0

NIEUWSBRIEF Provinciale Staten stemmen in met Realisatiebesluit N381 U heeft ongetwijfeld al gehoord of gelezen dat Provinciale Staten hebben ingestemd met het Realisatiebesluit voor de N381 Drachten – Drentse grens. Dat betekent dat de opwaardering en de aanleg van de N381 nu definitief is. Met het besluit komt ook het uitvoeringskrediet beschikbaar. Dit betekent onder meer dat de verwerving van de gronden onder het tracé nu actief van start kan gaan.

Het Realisatiebesluit betekent ook dat Provinciale Staten instemmen met de zeven ontwerp­wijzigingen. • Bûtewei Wijnjewoude: betonnen tunnel in plaats van tunnel met vlies (groene taluds); • Aansluiting Weinterp: verdiepte ligging van de N381 en Weinterp op maaiveld; • Aansluiting Donkerbroek: verdiepte ligging van de

Provinciale Staten kozen ook voor het meteen

N381 en ’t West op maaiveld;

dubbelbaans uitvoeren van het trajectdeel Drachten

• Extra fietstunnel in ’t Hoogezand;

- Donkerbroek. Vanaf Donkerbroek wordt de N381

• Ecologische brug over de Tsjonger;

als enkelbaans 100 km/uur weg met ongelijkvloerse

• Krediet voor landschappelijke inpassing en compensatie

kruisingen aangelegd.

(essentiële maatregelen); • Krediet om het thema Duurzaamheid in het project

Financiën 2 x 2

N381 mee te nemen.

De verdubbeling van het traject Drachten - Donkerbroek is een grote wens van de gemeenten in Zuidoost Fryslân en diverse belangenorganisaties. Deze aanpassing kost 20 tot 22 miljoen euro meer dan het basisontwerp.

In dit nummer:

Provinciale Staten nemen 15 miljoen euro voor haar rekening. Om de financiering rond te krijgen, is een bijdrage van de betrokken gemeenten nodig.

• Provinciale Staten stemmen in met Realisatiebesluit N381

Gedeputeerde Piet Adema heeft de opdracht gekregen om dit met de gemeenten te overleggen.

• Provinciaal Inpassingsplan (PIP) • It giet oan: Gebiedscommissie N381

www.n381.nl


KORTE BERICHTEN Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Provinciale Staten stemden in om de aanleg van de N381 te regelen met een Provinciaal Inpassingsplan. Dit is een bestemmingsplan op provinciaal niveau.

Wat staat er in een inpassingsplan? In het PIP legt de provincie de bestemming van een bepaald gebied juridisch vast. In het PIP staan bijvoorbeeld bindende regels over wat er op het

Als er sprake is van provinciebelangen mag de provincie

betreffende grondgebied gebouwd mag worden en

sinds 2008 voor een bepaald gebied een PIP vaststellen.

hoe groot die bebouwing mag zijn. Daarnaast maakt

Omdat de N381 van Drachten tot de Drentse grens de

de provincie een plankaart die de grenzen van de

gemeentegrenzen overstijgt, wil de provincie van deze

bestemmingen en de bouwvlakken aangeeft.

mogelijkheid gebruik maken.

Onderzoeken Voor het inpassingsplan moet nog een aantal onder足 zoeken worden uitgevoerd. Onder meer een geluidsen een luchtonderzoek. Het Flora en Fauna onderzoek en het verkeersmodel worden geactualiseerd.

It giet oan: Gebiedscommissie N381

Meer Informatie Heeft u nog vragen over het project N381 en/

Er was al sprake van een informele Gebieds足 commissie, maar pas na het Realisatiebesluit kan de commissie formeel worden. In maart 2010 zal dit gebeuren, dan zullen de leden van de Gebiedscommissie N381 officieel worden ge誰nstalleerd.

of de vervolgprocedure? Voor meer informatie kunt u terecht bij het Infocentrum N381.

De Gebiedscommissie N381 heeft als rol om alle wensen en idee谷n in het gebied rondom de weg te

Adres: Vaart Westzijde 14, 8435 WC Donkerbroek

inventariseren,

de

haalbaarheid

te

onderzoeken

Telefoon: 0516 - 464030

(inclusief benodigd budget) en vervolgens eventueel

E-mail: n381@fryslan.nl

uit te voeren. Het doel van de gebiedscommissie is om het gebied mooier, beter bruikbaar en gereed voor de

Het Infocentrum N381 is op dinsdag, woensdag

toekomst achter te laten. In de volgende nieuwsbrief

en vrijdag geopend van 09.00 - 12.00 uur. Kijk

zullen de leden van de Gebiedscommissie aan u worden

ook eens op de website www.n381.nl

voorgesteld.

www.n381.nl

Nieuwsbrief N381 februari 2010  

• It giet oan: Gebiedscommissie N381 • Provinciale Staten stemmen in met Realisatiebesluit N381 Provinciale Staten kozen ook voor het meteen...