Page 1

Σε εγρήγορση ενόψει της θερινής περιόδου

σελ. 3

Τρίτη 4 Μαΐου 2010 Íïìáñ÷éáêÞ Åöçìåñßäá Í. ËÜñéóáò 7o ¸ôïò, Áñéèìüò Öýëëïõ 434 ÔéìÞ: 0,60 €

ΝΕΑ ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις για την επιστροφή ΦΠΑ σελ. 6

Αποζημιώνονται 117 ιδιοκτήτες γης για εγκατάσταση φυσικού αερίου στους Δήμους Ενιπέα και Πολυδάμαντα σελ. 8 Δύο συγκεντρώσεις για την Πρωτομαγιά

Κατήφορος χωρίς τέλος!

σελ. 10

Χ

ωρίς σταματημό φαίνεται πως είναι ο κατήφορος που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια το δημοτικό συμβούλιο Φαρσάλων. Στα πολλά και διάφορα τραγελαφικά επεισόδια τα οποία έχουν διασύρει το δημοτικό συμβούλιο σε όλο το νομό και τη Θεσσαλία, ήρθε να προστεθεί ένα ακόμη την περασμένη Πέμπτη και Παρασκευή. Αφορμή η επιθυμία του επικεφαλής της αντιπολίτευσης κ. Θέμη Αναστασίου να βιντεοσκοπήσει τη συνεδρίαση, μισθώνοντας για το λόγο αυτό γνωστό Φαρσαλινό επαγγελματία. Το θέμα όμως έλαβε διαστάσεις με το συμβούλιο να διακόπτεται, ορισμένους να βρίσκονται στο τμήμα, άλλους να καταθέτουν μηνύσεις και άλλους να υποχρεώνονται σε έγγραφες συγγνώμες! σελ. 2, 6, 8, 12-13

Οι Φαρσαλινοί δήμαρχοι για τη νέα μεταρρύθμιση

Αλαλούμ με το τιμολόγιο των δηλώσεων ΟΣΔΕ

σελ. 13

Επιτέλους… εγκαίνια για το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής

Και πάλι «διαιτητής» η Περιφέρεια

σελ. 16

σελ. 6

σελ. 2

ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

«Οι νέοι θα επιστρέψουν στα Φάρσαλα λόγω της κρίσης» σελ. 14


2

Τρίτη 4 Μαΐου

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Συστηματικοί έλεγχοι υδάτων από τη Νομαρχία Λάρισας

Σ

υνεχίζονται και επεκτείνονται οι έλεγχοι για την ποιότητα των υδάτων στο νομό Λάρισας μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης ανάμεσα στη Νομαρχία Λάρισας και στο Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας . Πιο συγκεκριμένα υπεγράφη από τον Νομάρχη Λάρισας κ Λούκα Κατσαρό και από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ Χρήστο Χατζηχριστοδούλου σύμβαση για τον έλεγχο των υδάτων στο νομό Λάρισας από το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πρόκειται για τη δεύτερη συ-

νεχή χρονιά που υπογράφεται ανάλογη σύμβαση μετά την άκρως επιτυχημένη συνεργασία της Νομαρχίας Λάρισας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο ζήτημα του

ελέγχου των υδάτων κατά την περυσινή περίοδο. Η σύμβαση προβλέπει μικροβιολογικούς, βιοχημικούς και ελέγχους για βαρέα μέταλλα οι οποίοι κατά τη φε-

τινή χρονιά θα επεκταθούν σε ξενοδοχειακές μονάδες, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος-εστιατόρια, ακτές κολύμβησης κολυμβητικές δεξαμενές και δεξαμε-

ΑΜΦΙΒΑΛΛΕΙ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ

Και πάλι «διαιτητής» η Περιφέρεια

Στην αρμόδια επιτροπή της… περιφέρειας θα λύσουν για μία ακόμη φορά τις διαφορές τους η δημοτική αρχή Φαρσάλων και η αντιπολίτευση στο δημοτικό συμβούλιο. Αφορμή για τη διαμάχη αυτή τη φορά, το κατά πόσο ήταν νόμιμο να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του σώματος την περασμένη Παρασκευή αφού δεν υπήρχε απαρτία λόγω της αποχής των συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας, μετά τα όσα κωμικοτραγικά είχαν λάβει χώρα την προηγούμενη ημέρα. Τι ισχυρίζονται λοιπόν στελέχη της αντιπολίτευσης; Ότι ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Παπάς δεν διέκοψε τη συνεδρίαση για την επομένη, όπως ισχυρίστηκε πριν την έναρξη της

συνεδρίασης της Παρασκευής, αλλά ότι στο τέλος της συνεδρίασης της Πέμπτης είπε ότι «αναβάλλεται» για την επόμενη ημέρα. Μάλιστα, αυτό τον ισχυρισμό τους τον στηρίζουν σε δύο διαφορετικά γεγονότα: πρώτον στο ότι λένε ότι οι σύμβουλοι υπέγραψαν το απόγευμα της Πέμπτης στα πρακτικά, τη λήξη της συνεδρίασης και όχι την διακοπή της και δεύτερον ότι ο κ. Παπάς στο τέλος της συνεδρίασης της ίδιας ημέρας έκανε λόγο για «αναβολή» και όχι για διακοπή. Μάλιστα επικαλούνται και το σχετικό βίντεο που έχει καταγράψει τα λεγόμενα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Από την άλλη πλευρά ο κ. Παπάς παραπέμπει στην ερμηνεία που θα δώσει

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Éäéïêôçóßá:

ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Åêäüôçò - ÄéåõèõíôÞò ÔóéáíÜêáò Íßêïò

Σύμβουλος έκδοσης Απόστολος Ράιδος Âüëïõ 5 ΦΑΡΣΑΛΑ Tçë. 24910 26617 / 28018 / fax: 24910 26617 Ηρώων Πολυτεχνείου 117 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ. & fax: 2410 285375 www.protostypos.gr

E-mail:info@protostypos.gr, protostypos@yahoo.gr

ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ïëéêÞ, ìåñéêÞ Þ ðåñéëçðôéêÞ, Þ êáôÜ ðáñÜöñáóç, Þ äéáóêåõÞ áðüäïóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, Þ áëëï, ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïý éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá.

στην υπόθεση η αρμόδια επιτροπή της περιφέρειας Θεσσαλίας. Αν δηλαδή θα υιοθετήσει τα όσα ισχυρίζεται ο ίδιος, ότι δηλαδή διέκοψε τη συνεδρίαση της Πέμπτης για την Παρασκευή. Εάν συμβεί αυτό, τότε η συνεδρίαση της Παρασκευής θα θεωρηθεί νόμιμη, αφού το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προβλέπει τη διεξαγωγή μίας συνεδρίασης ως συνέχεια μίας άλλης πρότερης, ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει απαρτία. Εάν όμως η περιφέρεια Θεσσαλίας γνωμοδοτήσει περί του αντιθέτου, τότε θα δικαιωθεί η αντιπολίτευση και φυσικά θα ακυρωθούν όλες οι αποφάσεις που ελήφθησαν στη συνεδρίαση του απογεύματος της περασμένης Παρασκευής.

νές υδρομάλαξης (SPA). Τα αποτελέσματα των ελέγχων αποστέλλονται σε Δήμους του Νομού Λάρισας και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας προκειμένου οι πολίτες να ενημερώνονται και οι αρμόδιες υπηρεσίες να αναλαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, ενώ από φέτος όλα τα δεδομένα θα καταχωρούνται σε αντίστοιχες βάσεις δεδομένων στο Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας. Σε δηλώσεις του ο Νομάρχης Λάρισας ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για το σημαντικό έργο του στον τομέα της διασφάλισης της

ποιότητας του νερού και της υγείας των πολιτών, χαιρέτισε την επέκταση των ελέγχων και ζήτησε, εν΄ όψει των διακοπών του καλοκαιριού, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις κατασκηνώσεις οι οποίες φιλοξενούν παιδιά κατά τους θερινούς μήνες. “Πρόκειται για μια σημαντική προσπάθεια που στόχο έχει να διασφαλίσει την ποιότητα του πόσιμου νερού και την υγεία των πολιτών και προς αυτή την κατεύθυνση η Νομαρχία Λάρισας θα συνεχίσει τους τακτικούς και πυκνούς ελέγχους” κατέληξε ο κ Λουκάς Κατσαρός. Από την πλευρά του ο κ Χρήστος Χατζηχριστοδούλου σημείωσε ότι αποτελεί πολιτική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το άνοιγμα προς την κοινωνία και η προσφορά υπηρεσιών προς τους πολίτες . Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν οι Αντινομάρχες κ Αντώνης Δραμαλιώτης, κ Ρένα Καραλαριώτου, κ Χρήστος Καλομπάτσιος, κ Κωστας Σπανούλης, ο σύμβουλος του Νομάρχη κ Κωνσταντίνος Γκούμας, η κ Άννα Κατσιαφλάκα Ιατρός Βιοπαθολόγος και υπεύθυνη του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας και ο Βασίλειος Νακούλας Επόπτης Υγείας και υπάλληλος του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας.


3

Τρίτη 4 Μαΐου

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Σε εγρήγορση ενόψει της θερινής περιόδου

Π

ραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα παρουσία των φορέων, των εθελοντών και της Δημοτικής Αρχής

αμόρφωση του χώρου για την τροφοδοσία πυροσβεστικών από υφιστάμενη δεξαμενή στον Κασιδιάρη Φαρσάλων, συντηρήθηκε όλο

Ο προϊστάμενος του Πυροσβεστικού κλιμακίου Φαρσάλων υποπυραργός κ. Θεοδώρος Σταφύλης τόνισε πως οι υπάλληλοι του Δήμου θα εκπαιδευτούν από

η σύσκεψη για την Πυροπροστασία. Η Δήμαρχος κ. Ίφου αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Δημοτικής Αρχής και αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχει προβεί η Δημοτική Αρχή για την πυροπροστασία του αλσυλλίου και της ευρύτερης περιοχής, Εγκαταστάθηκαν δεξαμενές, στο Αχίλλειο, στο αλσύλλιο καθώς και στον Κασιδίαρη, επίσης ο Δήμος έχει στη διάθεσή του δεξαμενή χωρητικότητας 100 κ.μ. στα Βρυσιά Φαρσάλων για τον αναεφοδιασμό ελικοπτέρων. Ακόμη έγινε οδική πρόσβαση και δι-

το οδικό δίκτυο που συνορεύει με δασικές εκτάσεις στα διοικητικά όρια των Φαρσάλων. Ο Δήμος έχει προβεί σε καθαρισμό και έλεγχο όλων των ανεξέλεγκτων χωματερών που υπέπεσαν στην αντίληψή του και ανήκουν στα διοικητικά του όρια. Επιπλέον το προσωπικό του Δήμου Φαρσάλων θα προβεί στον καθαρισμό του περιαστικού δάσους σε όλα τα σημεία οδικών προσβάσεων. Ο Δήμος θα διατηρεί το προσωπικό και τα μηχανήματά σε εικοσιτετράωρη επιφυλακή. Επίσης κατά της επικίνδυνες ημέρες θα απαγορεύεται η διέλευση στο αλσύλλιο.

το πυροσβεστικό κλιμάκιο για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιάς. Παρακαλούνται οι δημότες, που έχουν διάθεση εθελοντισμού να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους εγγράφως προς τον Δήμο όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, διότι το Σχέδιο Πυροπροστασίας περιλαμβάνει εκτός των άλλων και το πρόγραμμα εθελοντισμού των δημοτών. Το πρόγραμμα συνίσταται σε μεσημβρινές περιπολίες στο Δάσος της πόλης, καθώς και κινητοποίηση σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης . Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 24913-50115 και 116. Στη σύσκεψη μεταξύ άλλων συμμετείχαν η Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μαρία

Ίφου, ο αντιδήμαρχος κ. Τριαντάφυλλος Θεοχάρης, ο προϊστάμενος δασονομίας κ. Βαρβέρας Χρήστος, ο προϊστάμενος του Πυροσβεστικού Κλιμακίου

υποπυραργός κ. Σταφύλης Θεόδωρος, την τεχνική υπηρεσία εκπροσώπησε ο κ. Χρήστος Κόκκαλης και

τη ΔΕΗ ο κ. Μακρυγιάννης Παναγιώτης. Στη σύσκεψη μετείχαν και αρκετοί εθελοντές.


4

Τρίτη 4 Μαΐου

Επέστρεψαν

Στεφάνι Αρκετοί ήταν αυτοί που κατά

την

παραμονή

τους στα Χαϊντάρια δημιούργησαν στεφάνι με τα αγριολούλουδα του αγρού, η μικρή μας φίλη Θεοδώρα το φόρεσε και παρέστησε την Άνοιξη. Και του χρόνου…

Από την πενθήμερη εκδρομή του επέστρεψε το ΕΠΑΛ Φαρσάλων την προηγούμενη Παρασκευή και έκανε αισθητή την παρουσία του με καπνογόνα, βεγγαλικά και κροτίδες στην κεντρική πλατεία. Δυστυχώς υπήρξαν και κάποιοι που προξένησαν φθορές.

Ο Θεός να μας φυλάει…

¸νας

Ειλικρινά όποιος πει ή γράψει ότι τα έχει δει όλα σ’ αυτό το δημοτικό συμβούλιο Φαρσάλων, σίγουρα θα διαψευσθεί κάποια στιγμή. Γιατί τα τεκταινόμενα έρχονται να καταδείξουν ότι ο κατήφορος που έχει λάβει το ανώτατο πολιτικό όργανο της πόλης μας δεν έχει τελειωμό. Ποιοι ευθύνονται όμως γι’ αυτό; Σίγουρα ΑΠΑΝΤΕΣ. Γιατί την ώρα που η πόλη των Φαρσάλων θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο από την πρώην Γιουγκοσλαβία, την ώρα που η φτώχεια και η ανέχεια βρίσκεται στο ζενίθ και την ώρα που τα προβλήματα έγιναν βουνό, κάποιοι αντί να ασχοληθούν με αυτά, θέλουν είτε να βιντεοσκοπήσουν τα καμώματά τους, είτε να υποβάλλουν μηνύσεις ο ένας στον άλλο, είτε γενικότερα να ασχολούνται με όλα εκείνα που ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ τη ζωή του Φαρσαλινού δημότη. Ασχοληθείτε με τα πραγματικά προβλήματα κύριοι ένθεν κακείθεν. Ευτυχώς πάντως που απέμειναν μόλις λίγοι μήνες μέχρι τις εκλογές.

Και το τυπικό της υπόθεσης για τον «Καλλικράτη» ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση. Ένας δήμος η επαρχία Φαρσάλων και άπαντες εκτιμούν ότι συνέβη το ορθό και το αυτονόητο. Το θέμα φυσικά είναι τι «προίκα» θα λάβει ο νέος υπερ-δήμος Φαρσάλων. Γιατί χωρίς χρήμα, η μεταρρύθμιση δε θα είναι τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο από μία τρύπα στο νερό…

Απεργίες Την Τετάρτη 5 Μαίου οργώνονται απεργιακές κινητοποιήσεις το κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου αναφέρει: Εργαζόμενες – Εργαζόμενοι – Συνταξιούχοι – Άνεργοι, ΞΕΣΗΚΩΘΕΙΤΕ ή τώρα ή ποτέ. Καταργούν τις συλλογικές συμβάσεις, ελευθερώνουν το ποσοστό των Απολύσεων μειώνουν τις συντάξεις καταργούν τις αποζημιώσεις αυξάνουνε το ΦΠΑ και που είστε ακόμη. Μήπως θέλουν να μας θάψουν ζωντανούς; ΞΕΣΗΚΩΘΕΙΤΕ! Όλοι στη απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Φαρσάλων την Τετάρτη 5 του Μάη και ώρα 10:00 το πρωί. (Οδός Θέτιδος και Νικ. Πλαστήρα στους έξι δρόμους ). ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ! Απεργιακή κινητοποίηση οργανώνει αι το συνδικα΄το οικοδόμων με το ΠΑΜΕ στην πλατεία δημαρχείου στις 10:30 ενώ ο εμπορικός Σύλλογος Συμμετέχει στην Απεργία και τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά στην πόλη μας από τις 8:00 το πρωί ως τις 2:00 το μεσημέρι η αγορά θα ανοίξει μόνο το απόγευμα.

Διόρθωση Επιστολή προς τον «Π.Τ.» απέστειλε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολιτεύσεως στο δημοτικό συμβούλιο Φαρσάλων στο οποίο «διορθώνει» τη δήμαρχο Φαρσάλων, υπενθυμίζοντάς της ότι η απεργία της εργατικής πρωτομαγιάς έγινε το 1886 και όχι το 1889. Αναλυτικά ο κ. Αναστασίου τονίζει τα εξής: «δεν το θεωρώ πρέπον το να δημοσιεύεται στην εφημερίδα σας παραποιημένη την παγκόσμια απεργία της Πρωτομαγιά, το παγκόσμιο «Μνημόσυνο» γι’ αυτούς που με την ζωή τους άλλαξαν την ιστορία της εργατικής τάξης (έστω κι αν αυτό το κείμενο είναι επί πληρωμή). Ανεξάρτητα εάν το «μήνυμα της Εργατικής Πρωτομαγιά» το υπογράφει για τον Δήμο η κυρία Δήμαρχος, εσείς θα μπορούσατε να παρέμβετε σ’ αυτό αλλάζοντας τουλάχιστον την χρονολογία, διαφυλάττοντας έτσι την Δήμαρχό μας. Γιατί; Γιατί η απεργία έγινε το 1886 και όχι το 1889 και από τότε περάσανε 124 χρόνια και όχι 121. Ενδιάμεσα όμως αυτών των χρονολογιών έγιναν πολλά. Δίκες, εκτελέσεις, κρεμάλες και το σύστημα από το 1889 που το μήνυμα της Δημάρχου αναφέρει προσπαθεί να σβήσει το μακελειό, θέλοντας να μετατρέψει εκείνη την ημέρα 1η ΜΑΗ, σε ημέρα Λουλουδιών. Αυτό λοιπόν το μήνυμα της Δημάρχου μου θύμισε κάποιο άλλο μήνυμα – κάλεσμα προς τους πολίτες του Δήμου. Το κάλεσμα για βοήθεια στους πυρόπληκτους του 2007. (Παράκληση να το ξαναδημοσιεύσετε (μαζί με την φωτο-

[Αλήθειες] γραφία) και να το σχολιάσετε εσείς). Κύριε Διευθυντά. Σας στέλνω και ένα σύντομο Ιστορικό αυτής της ημέρας (1η ΜΑΗ), το ίδιο Ιστορικό που σας είχα στείλει πριν από χρόνια. Είναι το ίδιο γιατί: Γιατί μία τέτοια ιστορία ούτε πλαστογραφείται, ούτε παραποιείται, ούτε διαγράφεται, όσο και εάν κάποιοι θέλησαν και θέλουν να την μετατρέψουν σε γιορτή των λουλουδιών». Σ.Σ. Αξιότιμε κ. Αναστασίου, μετά από τόσα χρόνια ενασχόλησης με τα κοινά είτε στο Εργατικό Κέντρο Φαρσάλων, είτε ως αιρετός της αυτοδιοίκησης, θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλαγή σε ενυπόγραφα κείμενα –καταχωρήσεις. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο υπογράφων οφείλει να προστατεύει τον εαυτό του και όχι οι συντάκτες μίας εφημερίδας. Το αυτό ισχύει φυσικά για όλους μας.

Μετακόμισε Το Πολιτικό γραφείο του βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Έκτορα Νασιώκα λειτουργεί στη νέα του διεύθυνση Παπακυριαζή 30 (4ος όροφος) με τα ίδια τηλεφωνικά νούμερα. Εμείς σας το λέμε για την καταγραφή. Γιατί υπό αυτές τις συνθήκες ποιος θα έχει όρεξη να στηθεί έξω από ένα βουλευτικό γραφείο; Πάνε αυτές οι «καλές» εποχές… (το σχόλιο είναι γενικό και δεν αφορά επ’ ουδενί τον Έκτορα)

Πυρκαγιά Πυρκαγιά ξέσπασε την προηγούμενη εβδομάδα σε οικία στο ΔΔ Σταυρού του Δήμου Ενιπέα. Η Πυροσβεστική επενέβη άμεσα κι η φωτιά περιορίστηκε μόνο στον αποθηκευτικό χώρο του σπιτιού. Υπήρξαν μόνο μικρές υλικές ζημίες. Τις αιτίες της πυρκαγιάς ερευνά το πυροσβεστικό κλιμάκιο των Φαρσάλων.

Ανοιχτό θέατρο Ανοιχτό θέατρο 1200 θέσεων σχεδιάζει να διαμορφώσει

Εκδρομή από το σύλλογο Μικρασιατών Ο Πολιτιστικός Μικρασιατικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων πραγματοποίησε στις 24 κ αι 25 Απριλίου 2010 διήμερη εκδρομή στους Δελφούς – Γαλαξίδι, Ναύπακτο και περνώντας τη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου – διανυκτέρευσαν έξω από την Πάτρα, στο Ψαθόπυργο, σε παραλιακό ξενοδοχείο. Εκεί οι εκδρομείς διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με ζωντανή μουσική που είχε επιμεληθεί το ΔΣ του Συλλόγου. Την επόμενη μέρα οι εκδρομείς συνέχισαν για το μέγα σπήλαιο – Αγία Λαύρα – Καλάβρυτα και τέλος Ισθμός της Κορίνθου και επιστροφή αργά το βράδυ. Η εκδρομή στέφθηκε με επιτυχία, η συμμετοχή ήταν μεγάλη (100 άτομα) και το κλίμα πολύ ευχάριστο παρόλο της διαφορετικής καταγωγής και ηλικίας. Το ΔΣ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στην εκδρομή του συλλόγου και το Nefeli travel για την διοργάνωση. Υποσχόμαστε μετά από επίμονή των εκδρομέων και των μελών ότι η επόμενη εκδρομή θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα.


5

Τρίτη 4 Μαΐου

Ãυναικοκρατία Νέα διευθύντρια του Δήμου Φαρσάλων ορίστηκε η κ. Ελένη Μπαχατίρογλου και προϊστάμενες οι κυρίες Βούλα Μπαλαμπάνη και Μαρία Γκούνη. Γυναικοκρατία στο δήμο λοιπόν αφού και η πολιτική προϊστάμενος του Δήμου είναι η Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μαρία Ίφου.

Με φίλους Με φίλους συναντήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Πολυδάμαντα κ. Βαγγέλης Δημητρακόπουλος στο ΔΔ Βασιλικών. Εκεί ο κ. Δημητρακόπουλος είχε τη δυνατότητα να συναντήσει και δημότες και να συζητήσουν τα τεκταινόμενα στο Δήμο αλλά και τον «Καλλικράτη».

[Ψέµµατα]

τροχαίο εγκατέλειψε το θύμα του, αναζητά η Τροχαία Λάρισας. Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Πρωτομαγιάς στην Ασπρόγεια του δήμου Πολυδάμαντα άγνωστος οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε 42χρονο, τον οποίο στη συνέχεια εγκατέλειψε. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με κάταγμα στο δεξί πόδι και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Βόλου.

Νέες ιδέες – Νέα πρόσωπα ο Δήμος Φαρσάλων στη θέση Κατράνα. Το έργο αποφασίστηκε στο πρόσφατό δημοτικό συμβούλιο και οι εργασίες του αναμένεται να αρχίσουν άμεσα.

Ôραυμάτισε πεζό και τον εγκατέλειψε Τον οδηγό ενός ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου, που μετά από

Όλες οι συζητήσεις και οι διαβουλεύσεις για τις δημοτικές εκλογές στο Δήμο Φαρσάλων, κατατείνουν στο γεγονός ότι ο κόσμος θέλει νέα, άφθαρτα πρόσωπα με φρέσκιες ιδέες, χωρίς κομματικές παρωπίδες. Όλοι λίγο πολύ φωτογραφίζουν το πρόσωπο αυτό. Να δούμε αν και ο ίδιος το αποφασίσει να ηγηθεί τελικά στη γενιά των 35αρηδων και όχι μόνο.

Παρθενική συναυλία για τη δημοτική Μουσική Σχολή Παρουσία κόσμου πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η πρώτη μουσική συναυλία που διοργάνωσε η Δημοτική Μουσική Σχολή Φαρσάλων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Πολιτιστικού κέντρου στα πλαίσια των ετήσιων καθιερωμένων συναυλιών της σχολής. Στην πρώτη συναυλία συμμετείχαν η τάξη πιάνου της κ. Μαλαχτάρη Ελένης και οι τάξεις αρμονίου και ακορντεόν της κ. Γκατζώνη Αρετής. Την εκδήλωση χαιρέτισε η διευθύντρια της σχολής κ. Βίκυ Ιωάννου η οποία ευχαρίστησε το κοινό για την παρουσία του, τους γονείς που προτιμούν της Δημοτική Μουσική Σχολή για την μουσική εκπαίδευση των παιδιών τους, ενώ μετέφερε και μήνυμα της Δημάρχου κ. Ίφου η οποία λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων απουσίαζε. Οι μαθητές παρουσίασαν στο κοινό Παιδικά τραγούδια και έργα των συνθετών Thomson, Clementi, L.V. Beethoven, Ιταλική Καντσονέτα, J. Rosas, Σουγιούλ, L. Streabbog, και Μ. Χατζηδάκη, W.A. Mozart, Mazurca. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο πρόεδρος της σχολής κ. Χριστοδουλόπυλος Δημήτρης μέλη του διοικητικού συμβουλίου της σχολής, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων και πλήθος κόσμου.

Δήμος Φθίας Απογοητευμένος με την στάση πολλών αιρετών της επαρχίας μας είναι ο φαρσαλινός δικηγόρος κ. Χρήστος Καπετάνος καθώς η δημόσια πρότασή του για μετονομασία του Νέου Δήμου σε Δήμο Φθίας με έδρα τα Φάρσαλα, έτυχε της πλήρους αδιαφορίας των αιρετών αρχόντων της περιοχής μας και το υπουργείο εσωτερικών μη έχοντας ενημέρωση, άφησε την ίδια ονομασία στην πατρίδα του Αχιλλέα, ως Δήμο Φαρσάλων σκέτο. Κρίμα.

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Ενιπέα Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη και ώρα 8:00μμ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ενιπέα για συζήτηση και λήψη απόφασης σε 11 θέματα της ημερήσιας διάταξης: Αποδοχή ποσού 2940,18 € από ΥΠ.ΕΣ για κάλυψη δαπάνης πληρωμής συμβάσεων έργου προσωπικού Κ.Ε.Π. Αποδοχή & διάθεση ποσού 62.076,000 € προερχόμενο από Α΄ κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2010. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010. Διαγραφή οφειλών από τέλη ύδρευσης, λόγω λανθασμένης μέτρησης. Καθορισμός τρόπου χρήσης δημοτικών βοσκοτόπων – ετησίου δικαιώματος βοσκής – πίνακας νομέων για το έτος 2010. Διάθεση υπολοίπου ποσού 28.486,47 € προερχόμενο από κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2009.

Διάθεση υπολοίπου ποσού 20.116,00 € προερχόμενο από κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2007. Περί καθορισμού αντιτίμου στην παραχωρηθείσα έκταση της Ζαγγανά Ευτυχίας του Ιωάννη, κατοίκου Κρήνης, με προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Εξέτασης αίτησης – αναφοράς των : 1. Αναστασίου Δραχμάνη, 2. Κων/νου Τύμπα & 3. Νικόλαου Γκατζόγια, Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Ενιπέα, σχετικά με αυθαίρετη καλλιέργεια δημοτικών εκτάσεων. Αποδέσμευση εσόδων από τον λογαριασμό Έκτακτα Ανεδίκευτα Έσοδα, για την αντιμετώπιση δαπανών. Έγκριση της μελέτης για την εκτέλεση του έργου : « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ», προυπολογισμού 250.000,00 € (μαζί με ΦΠΑ) – ΣΑΤΑ 2010 & τρόπος εκτέλεσής του.

ΤΟ NEFELI TRAVEL ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 20 - 24/5/2010

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 185,00 € ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 ΑΣΤΕΡΩΝ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΙΛΛΗ ΜΑΡΙΑ: 6972 300486 ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ: 697729070 ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ

19 - 24/5/2010 ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 310,00 € ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ - ΑΪΒΑΛΙ - ΤΡΟΙΑ ΠΕΡΓΑΜΟ - ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ - ΕΦΕΣΣΟ - ΒΟΥΡΛΑ - ΣΜΥΡΝΗ

ΠΑΡΟ 22 - 24/5/2010

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24910 25600-601, κιν.: 6974049136 28ης Οκτωβρίου 18, Φάρσαλα


6

Τρίτη 4 Μαΐου

Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΙΑΣ ΑΚΟΜΗ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Δημοτικό συμβούλιο σε… δύο δόσεις

Σ

ε τα τακτική συνεδρίαση προσήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο των Φαρσάλων την Πέμπτη 29 Απριλίου και ώρα 6μμ στο Δημοτικό Κατάστημα για συζήτηση και λήψη απόφασης σε 24 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Για άλλη μία φορά το κλίμα δυναμιτίστηκε από την παρουσία κάμερας αυτή τη φορά. Η συνεδρίαση διακόπηκε και συνεχίστηκε την επόμενη ημέρα. (Αναλυτικό ρεπορτάζ για το συμβάν υπάρχει σε άλλη σελίδα). Στην ημερησίας συζήτηση ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Θέμης Αναστασίου αναφέρθηκε σε απόφαση της ΔΕΥΑΦ για την επιβολή υπέρογκων πρόστιμων στους οφειλέτες κατανάλωσης του νερού ενώ ενημέρωση για την πορεία των έργων του Θησέα ζήτησαν οι ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Χρήστος Παπαδόπουλος και Αθανάσιος Μαργαριτόπουλος ενώ ζήτησαν και από τον πρόεδρο εξηγήσεις για τι δεν περιέβαλε το θέμα στην ημερήσια διάταξη αν και είχαν κάνει αίτηση εδώ και καιρό. Επίσης η αντιπολίτευση έφερε ως θέμα και την μετακίνηση της πιάτσας των ΤΑΧΙ από την οδό Καναδά

στην πλατεία Δημαρχείου. Η Δήμαρχος δεσμεύτηκε πως οι οδηγοί των ΤΑΧΙ θα επιστρέψουν μετά τη ρύθμιση του κυκλοφοριακού που αναμένεται να λυθεί άμεσα μετά τον αποχαρακτηρισμό της Λαμίας. Το ΔΣ δεν προχώρησε στην ημερήσια διάταξη καθώς η συνεδρίαση διακόπηκε και συνεχίστηκε την επόμενη μέρα με την παρουσία των 9 συμβούλων της συμπολίτευσης και την απουσία της αντιπολίτευσης και των 4 ανεξάρτητων Δημοτικών Συμβούλων. Ο πρόεδρος την Παρασκευή είπε πως η συνεδρίαση μπορεί να προχωρήσει κανονικά καθώς είναι συνέχεια της προηγούμενης (η αντιπολίτευση αντιδρά καθώς θεωρεί τη συνεδρίαση παράνομη και για αυτό υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ). Τα θέματα της ημερησίας Διάταξης αποφασίστηκαν ομόφωνα και ήταν: Ενημέρωση για το έργο «Μελέτη Βελτίωσης της Ε.Ο. Λάρισας – Φαρσάλων» Έγκριση Αρχιτεκτονικής μελέτης του

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις για την επιστροφή ΦΠΑ Μέχρι τις 29 Οκτωβρίου θα έχουν περιθώριο οι αγρότες για την υποβολή δηλώσεων επιστροφής ΦΠΑ, η οποία για φέτος ανέρχεται στο 11%. Σημειώνεται ότι ο ενιαίος συντελεστής 11% ισχύει για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2009, δηλαδή θα εφαρμοστεί για τις αιτήσεις επιστροφής που θα υποβληθούν κατά το έτος 2010 και μεταγενέστερα. Όπως τονίζεται στην σχετική εγκύκλιο, «λόγω της ύπαρξης σημαντικών αποθεμάτων του εντύπου Φ6 TAXIS «Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών» και της έλλειψης χρόνου για εκτύπωση νέων εντύπων, γίνεται δεκτό για τις αιτήσεις επιστροφής που θα υποβληθούν κατά το τρέχον έτος να χρησιμοποιηθεί το υπάρχον έντυπο». Ωστόσο, στον πίνακα Γ΄ (δεύτερη και τρίτη σελίδα του εντύπου), στον οποίο καταχωρίζονται αναλυτικά όλα τα παραστατικά με τα ακαθάριστα έσοδα των αγροτών για τα οποία δικαιούνται επιστροφή του φόρου, θα συμπληρωθεί μόνο η στήλη (6), όπου εκτός από τα ακαθάριστα έσοδα από δασικά προϊόντα, προϊόντα αλιείας και παροχές αγροτικών υπηρεσιών θα συμπεριληφθούν και αυτά που αφορούν τη φυτική και τη ζωική παραγωγή. Εξυπακούεται ότι οι επόμενες στήλες (7) και (8) του Πίνακα Γ΄ δεν θα συμπληρωθούν. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας επιστροφής, καθώς και για την έγκαιρη επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες, το υπουργείο Οικονομικών ζητά από τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις να προσκομίζουν το Βιβλίο Μεταγραφής των Αιτήσεων Επιστροφής σε ηλεκτρονική μορφή.

έργου «Αξιοποίηση χώρου πολιτισμού περιοχής Κατράνα» Αφορά την κατασκευή ανοικτού θεάτρου 1200 θέσεων Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2010 μελέτης του έργου «Έργα Κοινόχρηστων χώρων του 2009» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2010 μελέτης του έργου «Τεχνικές Παρεμβάσεις Ριζίου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. Έγκριση της υπ. Αριθμ. 9/2010 μελέτης του έργου «Διαμόρφωση προσβάσεων προς Αγ. Νικόλαο» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 10/2010 μελέτης του έργου «Διάνοιξη οδού Λεωνιδίου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου Διαμόρφωση και ανάπλαση πλατειών Δήμου Φαρσάλων» και παράτασης συμβατικής προθεσμίας. Έγκριση δαπάνης για το έργο «Αισθητική αναβάθμιση δικτύου ΔΕΗ»

για τις οδούς Ρ. Φεραίου και Λαμίας. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2010. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διάνοιξη της οδού Αθηνάς (εισήγηση επιτροπής). Έγκριση αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος ιδιοκτησίας Θανόπουλου Αθανασίου στο Ο.Τ. 402 Γ Έγκριση αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος ιδιοκτησίας κληρονόμων Χρηστάκου Θεόδωρου στο Ο.Τ. 543 Α Έγκριση πρόσληψης προσωπικού του Δήμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2010. Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΥΠΕΣ ποσού 38.966,21 ευρώ για το έργο «Αξιοποίηση Ευρύτερης περιοχής Απιδανού Ποταμού». Αποδοχή ποσού 5.991,00 ευρώ από το ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού του Κ.Ε.Π. Δήμου Φαρσάλων και

αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2010. Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΥΠ.ΕΣ. ποσού 55.984,65 ευρώ για Επενδύσεις – Έργα (άρθρο 27 Ν.3756/2009) και αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2010. Αποδοχή κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ ποσού 107.900,00 ευρώ (Α΄ Δόση) Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2010. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2010 απόφασης του Ν.Π. Αθλητικός οργανισμός Δήμου Φαρσάλων (ΑΟΔΦ) που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του. Έγκριση της υπ’ αρίθμ. 16/2010 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π. Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Φαρσάλων (ΠΟΔΦ) που αφορά την αναμόρφωσή του. Έγκριση της υπ’ αρίθμ. 8/2010 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π. Δημοτική Μουσική Σχολή Φαρσάλων (ΔΜΣΦ) που αφορά την αναμόρφωσή του προϋπολογισμού του. Καθορισμός θέσεων για πώληση αγροτικών προϊόντων σε δημότες παραγωγούς. Έγκριση χρηματικής επιχορήγησης από το Δήμο στο Γυμναστικό Σύλλογο «Η Αναγέννηση» Έγκριση χρηματι-

κής επιχορήγησης από το Δήμο στη Γυμναστική Ένωση «Φθία». Για τα άλλα σωματεία επειδή δεν ανακοινώθηκαν στην προημερησίας συζήτηση η χρηματική επιχορήγηση θα ανακοινωθεί στο επόμενο συμβούλιο καθώς επειδή η συνεδρίαση είναι συνέχιση της προηγούμενης δεν μπορούν να τεθούν νέα θέματα. Πριν τη λήξη της συνεδριάσεις ο πρόεδρος διάβασε την επιστολή ανεξαρτητοποίησης της κ. Ευαγγελίας Νταραγίαννη - Δραμαλιώτη η οποία αναφέρει τα εξής: «Μετά την ακραία συμπεριφορά της κυρίας Ίφου και εν όψει των αρνητικών εξελίξεων στο Δήμο Φαρσάλων δηλώνω την ανεξαρτητοποίησή μου από τον συνδυασμό της Δημοτικής Αναγέννησης. Παραμένω πιστή στις αρχές μου ψηφίζοντας κατά συνείδηση και χωρίς να ανήκω σε συνδυασμούς ή ομάδες, ότι είναι προς το συμφέρον της πόλης». Επίσης ο πρόεδρος αναφέρθηκε στα όσα οδήγησαν στη διακοπή του ΔΣ τα όσα διαδραματίστηκαν στο ΑΤ Φαρσάλων και στο γεγονός ότι απέσυρε τη μήνυση και διάβασε την ενυπόγραφη συγνώμη του κ. Παδιώτη. Ο αντιδήμαρχος κ. Αρσενόπουλος σχολιάζοντας τη δήλωση του κ. Παδιώτη ανέφερε πως θα ήταν καλό και οι ηθικοί αυτουργοί της όλης ιστορίας να ζητήσουν συγνώμη καθώς αυτοί είναι που δημιούργησαν την όλη παρακώληση του Συμβουλίου.

Αλαλούμ με το τιμολόγιο των δηλώσεων ΟΣΔΕ Νέο, μεγαλύτερο από άλλες φορές, μπέρδεμα αναμένεται να δημιουργηθεί με την πληρωμή των Ενώσεων για τις ενεργοποιήσεις των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης του 2010. Κι αυτό διότι, ορισμένες Ενώσεις καλούν τους παραγωγούς να πληρώνουν τη διαφορά μεταξύ των χρημάτων που δίνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και του τιμοκαταλόγου της ΠΑΣΕΓΕΣ, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες βάσει των επίσημων ανακοινώσεων οι ενεργοποιήσεις γίνονται δωρεάν. Όπως είναι γνωστό, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ανακοινώσει ότι δωρεάν θα ενεργοποιούν τα δικαιώματα τους οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες οι οποίοι λαμβάνουν ετησίως επιδοτήσεις μέχρι 10.000 ευρώ και οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ με ανά έτος επιδοτήσεις έως 5.000 ευρώ. Το Υπουργείο μάλιστα έχει ανακοινώσει ότι θα πιστώσει τους λογαριασμούς των

δικαιούχων που ανήκουν στις δύο παραπάνω κατηγορίες με ποσά ύψους 70 ευρώ για τον καθένα. Επίσης η ΠΑΣΕΓΕΣ έχει ορίσει τιμοκατάλογο με κόστος από 55 έως 150 ευρώ συν ΦΠΑ για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων. Ο κατάλογος αυτός, βάσει διαβεβαιώσεων στελεχών της ΠΑΣΕΓΕΣ, είναι εγκεκριμένος από το Υπουργείο. Όλοι λοιπόν συνάγουν το λογικό συμπέρασμα ότι οι παραγωγοί των δύο κατηγοριών που προαναφέρθηκαν δεν θα καταβάλλουν κάποιο ποσό στις Ενώσεις τους. Και οι υπόλοιποι δικαιούχοι επιδοτήσεων θα πληρώσουν τις συνεταιριστικές οργανώσεις τους συγκεκριμένα ποσά βάσει του τιμοκαταλόγου της ΠΑΣΕΓΕΣ. ΤΟ «ΚΛΕΙΔΙ» ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Ορισμένες Ενώσεις εισπράττουν χρήματα από όλους τους παραγωγούς για την ενεργοποίηση των δικαιω-

μάτων τους, βάσει του τιμοκαταλόγου της ΠΑΣΕΓΕΣ ή τους βάζουν και υπογράφουν έγγραφα για την κράτηση των αντίστοιχων ποσών όταν θα καταβληθούν οι επιδοτήσεις. Υπάρχουν όμως σημαντικές διαφορές μεταξύ των χρημάτων που δίνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και των ποσών που πληρώνουν τώρα οι παραγωγοί. Οι διαφορές αυτές κυμαίνονται από 8,65 έως 111,5 ευρώ! Για παράδειγμα, όταν ένας συνταξιούχος του ΟΓΑ εισπράττει ετησίως 400 ευρώ, τότε ανήκει στην κατηγορία των δικαιούχων που κάνουν δωρεάν ενεργοποίηση δικαιωμάτων. Πληρώνει όμως τώρα τοις μετρητοίς ή δέχεται να του κρατηθεί από την επιδότηση ποσό ύψους 65 ευρώ συν ΦΠΑ, δηλαδή 78,65 ευρώ. Θα εισπράξει ωστόσο μόνο 70 ευρώ, κατά συνέπεια θα επιβαρυνθεί με 8,65 ευρώ. Χειρότερες περιπτώσεις υπάρχουν μεταξύ

των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών που εισπράττουν ετησίως μέχρι 10.000 ευρώ και νομίζουν ότι δεν θα πληρώσουν για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους. Κάνουν όμως λάθος…. Για παράδειγμα ένας κατά κύριο επάγγελμα αγρότης που εισπράττει ετησίως επιδότηση ύψους 4.500 ευρώ, νομίζει ότι δεν θα πληρώσει για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων του. Κι όμως θα πληρώσει αφού ήδη καταθέτει ή υπογράφει έγγραφο αποδοχής κράτησης από το λογαριασμό του ποσού ύψους 150 ευρώ συν ΦΠΑ, δηλαδή 181,50 ευρώ. Θα εισπράξει από το κράτος 70 ευρώ, δηλαδή ο ίδιος θα καταβάλει 111,50 ευρώ! Αυτή την τακτική ακολουθούν αρκετές από τις Ενώσεις υποστηρίζοντας ότι υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ Υπουργείου και ΠΑΣΕΓΕΣ. Η διοίκηση της Ένωσης Ηρακλείου έχει αποφασίσει να μην τηρήσει αυτή την τακτική.


8

Τρίτη 4 Μαΐου

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ κ. ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ

Αποζημιώνονται 117 ιδιοκτήτες γης για εγκατάσταση φυσικού αερίου στους Δήμους Ενιπέα και Πολυδάμαντα

Μ

ε απόφαση του Νομάρχη Λάρισας κ. Λουκά Κατσαρού, 117 ιδιοκτήτες γης από τους Δήμους Ενιπέα και Πολυδάμαντα Φαρσάλων, θα εισπράξουν συνολικά 54.321 ευρώ ως αποζημίωση λόγω εγκατάστασης του αγωγού φυσικού αερίου (κλάδος Αμπελειά – Καρδίτσα- Τρίκαλα). Ο Νομάρχης υπέγραψε την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής εκτίμησης ηρτημένης εσοδείας Β’ καλλιεργητικής περιόδου, η οποία καθορίζει τις ακόλουθες αποζημιώσεις που θα καταβληθούν από την ΔΕΣΦΑ (σε παρένθεση το καθαρό ποσό που θα εισπράξουν οι δικαιούχοι): ΔΗΜΟΣ ΕΝΙΠΕΑ Νικολόπουλος Μιλτιάδης (260,07), Παπακωνσταντίνου Γεώργιος (549,06), Δημακόπουλος Κων/νος (627,01), Αγγελακόπουλος Στέφανος (391,97), Γούναρης Νικόλαος (358,60), Μπουρδούκας Νικόλαος (430,52), Κυριαζόπουλος Νικόλαος (731,56), Κυριαζόπουλος Νικόλαος (585,54), Νικολός Γεώργιος (13,21), Γούσιος Ανδρέας (115,85), Νικολοπούλου Ευθαλία (92,00), Σχώρη Βάια (220,61), Ιωάννου Μάρθα (336,02), Ιωάννου Μάρθα 9,48), Όχι ότι περιμέναμε στο τελευταίο χρόνο της θητείας της Δημοτικής αρχής να δούμε κάποια πρόοδο αλλά ελπίζαμε να πορευθούν κουτσά στραβά, λειτουργώντας με τα απαραίτητα στοιχειώδη μέχρι να τελειώσει η θητεία τους, να τους αποχαιρετήσουμε και να τους ξεχάσουμε γρήγορα. Η πρόοδος που περιμέναμε ήλθε μόνο στο πεδίο των στείρων αντιπαραθέσεων. Στο δίπολο της αναταραχής Δημάρχου – πρώην προέδρου Δημοτικού συμβουλίου ήρθε να προστεθεί στις τελευταίες συνεδριάσεις και ο κ Αναστασίου. Γνωστός υπέρμαχος της διαφάνειας από τη θητεία του στο εργατικό κέντρο δεν άντεξε να πρωτοστατούν άλλοι στις φασαρίες και να βρίσκεται στο περιθώριο. Και αποφάσισε να έρθει στο επίκεντρο. Να βιντεοσκοπήσει τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι, από μόνος του. Στο τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε πανελλήνια μια κουβέντα σχετικά με τις βιντεοσκοπήσεις, με αφορμή τις κάμερες παρακολούθησης σε κοινόχρηστους χώρους, σε χώρους εργασίας, επίσης με τη χρήση κρυφών καμερών ή των βιντεοσκοπήσεων συνεδριάσεων επιτροπών, μαγνητοσκόπηση συνεδριάσεων δικαστηρίου κλπ. Γενικό συμπέρασμα αυτής της κουβέντας ήταν το αυτονόητο, δηλ η απαγόρευση της βιντεοσκόπησης

Δημητρίου Σπυριδούλα (207,03), Γούσιος Γεώργιος (115,85), Αποστολακοπούλου Μαρία (223,46, Αποστολακοπούλου Μαρία (375,33), Αποστολακοπούλου Μαρία (375,22), Ζητούνης Κων/ νος (6.077,36), Βερβέρας Δημήτριος (55,87), Μαργαριτόπουλος Σωτήριος (264,71), Νικολόπουλος Ευάγγελος (154,97), Νικολόπουλος Ευάγγελος (312,42), Γεροντόπουλος Βασίλειος (1.373,57), Γούναρης Βασίλειος (426,36), Γεωργουλόπουλος Αθανάσιος (185,65), Γεωργουλόπουλος Αθανάσιος (127,85), Μητσόπουλος Απόστολος (160,46), Θανασιάς Θεόδωρος (1.315,43), Νικολοπούλου Δήμητρα (299,48), Νικολοπούλου Δήμητρα (19,07), Νικολοπούλου Χρυσούλα (285,63), Καλαμπόκας Νικόλαος (408,36), Καραγιάννης Δημήτριος (543,50), Νικολόπουλος Νικόλαος (62,43), Νικολόπουλος Νικόλαος (151,00), Μπόγκας Δημήτριος (1.623,59), Καρασμάνογλου Γεώργιος (262,23), Ξηρογιάννης Αλέξανδρος (5.095,10), Μπόγκας Δημήτριος (339,15), Αγγελακόπουλος Αργύριος (73,24), Δημακόπουλος Κων/νος (373,22), Βούλγαρη Διαμάντω (122,12), Τριζόγλου Νικόλαος (909,33), Τριανταφυλλόπουλος Ευθύμιος (116,45), Σακελλαρίου Αγησίλαος

(363,70), Δημόπουλος Τηλέμαχος (1.514,22), Δημόπουλος Τηλέμαχος (170,10), Δημόπουλος Τηλέμαχος (1.008,91), Μπάρτζου Ελένη (20,79), Κουκούτης Θεόδωρος (49,08), Κουκούτης Θεόδωρος (185,37), Καράμπουλας Νικόλαος (254,42), Κουκουθάκης Γεώργιος (217,87), Ματαράγκας Κων/ νος (307,89), Πατσουράκος Αθανάσιος (324,90), Κουκουθάκης Αθανάσιος (1.710,02), Τσιλίρας Βασίλειος (171,31), Νακόπουλος Κων/νος (455,68). ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ Στεργιόπουλος Νικόλαος (5,37), Στεργιόπουλος Νικόλαος (30,69), Παπαδόπουλος Βάιος (138,95), Τασιόπουλος Στέργιος (497,62), Ξινογαλάς Κων/νος (765,00), Ξι-

νογαλάς Κων/νος (130,07), Τσιριμώνης Γεώργιος (398,90), Φουτζόπουλος Γεώργιος (133,24), Κολοβός Γρηγόριος (130,28), Φαφουτόπουλος Νικόλαος (32,21), Σχώρης Νικόλαος (790,88), Σχώρης Νικόλαος (1672,02), Σ χώρ ης Νικόλαος (2.508,03), Παπαγεωργίου Χριστόδουλος (217,34), Κυριαζ’ης Βάιος (684,01), Κυριαζ’ης Βάιος (134,57), Κυριαζής Βάιος (72,33), Αλαμάνης Τριαντάφυλλος (234,75), Δημακόπουλος Κων/νος (23,44), Μπρίκα Ευαγγελία (440,33), Μπρίκα Ευαγγελία (1.295,34), Μπρίκα Ευαγγελία (713,93), Μπρίκα Ευαγγελία (109,20), Αρσενόπουλος Χριστόδουλος (235,01), Δημητρακόπουλος Νικόλαος (77,85),

«Η χώρα βυθίζεται, η πόλη μη χειρότερα και αυτοί βιντεοσκοπούνται» αν δεν συναινούν όλοι οι εμφανιζόμενοι. Αυτό αποτυπώθηκε είτε σε νόμους, περιπτώσεις κρυφών καμερών, βιντεοσκοπήσεων ανοικτών συγκεντρώσεων, συνεδριάσεων δικαστηρίων κλπ είτε με γνωμοδοτήσεις της Αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων προκειμένου για μαγνητοσκοπήσεις πολιτικών συνεδριάσεων, με μοναδική εξαίρεση την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος (αρ απόφ 23/6-4-05). Στην πόλη μας, εξ αιτίας και του κακού οδικού δικτύου, οι σχετικοί προβληματισμοί έρχονται με καθυστέρηση μερικών ετών. Το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων, που ως γνωστό έχει λυμένα όλα τα προβλήματα της πόλης, μη έχοντας άλλο τι να ασχοληθεί, άρχισε να μαλώνει για το αν πρέπει όποιος γουστάρει να βιντεοσκοπεί τις συνεδριάσεις ή όχι. Οι σύμβουλοι της συμπολίτευσης αντιδρούν, μάλλον για λόγους που δεν έχουν να κάνουν με αυτή καθεαυτή την βιντεοσκόπηση

αλλά με τον βιντεολήπτη, με τον οποίον έχουν αναπτύξει μια ιδιότυπη βεντέτα. Κάποιοι της αντιπολίτευσης, αφού διαπίστωσαν την άρνηση αυτή, δεν μπορούν πλέον να συνεδριάσουν χωρίς βιντεοσκόπηση. Βέβαια, αν τους ενδιέφερε η ουσία θα μπορούσαν να κάνουν τη ίδια δουλειά και με ένα μικρό μαγνητοφωνάκι αλλά μάλλον άλλα είχαν στο νου τους. Αφού χαβάλεψαν προηγούμενες συνεδριάσεις με το θέμα αυτό, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο παρουσιάσθηκε η βιντεοσκόπηση να γίνεται κατά παραγγελία του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης. Ξανά αντιδράσεις, αποχωρήσεις, εικόνες διάλυσης, διακοπή της συνεδρίασης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάποιοι επιδιώκουν την εικόνα διάλυσης του δημοτικού συμβουλίου, ελπίζοντας ότι θα χρεώσουν την ευθύνη στους απέναντι. Σίγουρα πάντως δεν εξυπηρετούν την πόλη. Επί της ουσίας δεν διαφωνούμε με την βιντεοσκόπηση των

συνεδριάσεων, αν και δεν μπορούμε να φαντασθούμε που θα προβληθούν, αρκεί αυτή να γίνει με κάποιο θεσμικό τρόπο που θα εξασφαλίζει ότι οι εικόνες δεν θα κόβονται και θα ράβονται κατά το δοκούν κάθε πονηρού. Όπως γίνεται με τις αναμεταδόσεις της Βουλής, επιτροπών κλπ. Και εν πάση περιπτώσει αν δεν μπορούν να συμφωνήσουν ας σεβαστούν τους νόμους. Εν όψει των επερχόμενων δημοτικών εκλογών όλοι οι παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν επιδοθεί σε αγώνα για να πείσουν τους δημότες για την επάρκειά τους. Αυτό συμβαίνει παντού, εκτός από τα Φάρσαλα. Εδώ οι μετέχοντες του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν επιδοθεί σε αγώνα να μας πείσουν για το πόσο κακοί είναι οι “άλλοι”. Και αν αυτό γίνεται από την πλευρά της αντιπολίτευσης για να πεισθούμε για την ακαταλληλότητα της Δημάρχου, τσάμπα κόπος. Φροντίζει για αυτό από μόνη της. Ενεργούντες όμως κάποιοι

Δημητρακόπουλος Νικόλαος (32,36), Δημητρακόπουλος Νικόλαος (95,17), Κολοβός Γρηγόριος (51,08), Φλώρος Ευάγγελος (266,48), Φλώρος Κων/νος (277,88), Φλώρος Ευάγγελος (1.171,36), Παναγιωτόπουλος Κων/νος (72,33), Μαργαριτόπουλος Νικόλαος (397,92), Καρατόλιας Αθανάσιος (426,15), Θεοχαρόπουλος Δημήτριος (92,69), Θεοχαρόπουλος Δημήτριος (188,57), Θεοδωροπούλου Ευαγγελία (247,95), Θεοδωροπούλου Ευαγγελία (79,94), Μπακαλόπουλος Δημήτριος (164,65), Γουδουλάκη Γεωργία (123,98), Γουδουλάκη Γεωργία (62,70), Τσιριμώνα Κωσταντία (1.026,01), Τσιριμώνα Κωσταντία (111,15), Αγγελόπουλος Νικόλαος (465,98), Παπάνθιμος Νικόλαος (69,25), Δημουλάς Ιωάννης (342,00), Δημουλάς Ιωάννης (471,96), Δημουλάς Ιωάννης (152,27), Τριανταφύλλου Πολύκαρπος (902,04), Γουργουλιάς Δημήτριος (37,43), Τσιριμώνας Αθανάσιος (386,89), Πατσιλής Δημήτριος (359,56), Παπαγεωργίου Αγγελική (55,52), Θεοδωροπούλου Ευαγγελία (430,64), Αρσενόπουλος Αρσένιος (156,08), Προσμύτης Αχιλλέας (58,60), Α)Αρσενόπουλος Δημήτριος (52,53) Β)Αρσενόπουλος Γεώργιος (116,22). από αυτούς ως προβοκάτορες με οδηγό τα προσωπικά απωθημένα τους για το μόνο που μπορούν πλέον να μας πείσουν είναι το πόσο ακατάλληλοι είναι και οι ίδιοι να εκπροσωπούν την πόλη. Την επομένη ημέρα έγινε τελικά το συμβούλιο με την απουσία εν σώματι όλων των συμβούλων αντιπολίτευσης – διαγραμμένων - αποχωρησάντων. Γιατί δεν πήγαν; Υποθέτουμε ότι ή αυθορμήτως, όλοι μαζί, απείχαν επειδή τους έπνιγε το .. άδικο και δεν το άντεχαν ή, το πιθανότερο, σε συνεννόηση έβαλαν φώλι για την επόμενη φασαρία. Θάχουμε να ασχολούμαστε από βδομάδα αν το πρώτο συμβούλιο διακόπηκε ή ματαιώθηκε και οι αποφάσεις του δεύτερου είναι έγκυρες ή όχι. Πάμε από το κακό στο χειρότερο αλλά τουλάχιστον ορισμένοι εκλεγμένοι φροντίζουν να μην πλήξουμε. Μόνο που το παράκαναν και κούρασαν... Ίσως και κάποιοι να απουσίαζαν για λόγους ανώτερης βίας, να μην τους αδικήσουμε. Ελπίζουμε στη νέα δημοτική αρχή που θα προκύψει από τις προσεχείς εκλογές να μη δούμε κανέναν από αυτούς που συντελούν με την εμπάθειά τους και τις προβοκάτσιες τους στην υποβάθμιση της πόλης, συμπολιτευόμενους και αντιπολιτευόμενους. Καραγιάννης Τάκης Πολιτ Μηχανικός


10

Τρίτη 4 Μαΐου

Δύο συγκεντρώσεις για την Πρωτομαγιά

Μ

ε δύο διαφορετικές εκδηλώσεις τελέστηκε ο εορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς στο Δήμο Φαρσάλων. Το πρωί του Σαββάτου στο Εργατικό Κέντρο ο πρόεδρος κ. Απόστολος Κάψος μίλησε για την ημέρα μνήμης των εργατών αναφέροντας μεταξύ άλλων τα εξής: «Όλοι εμείς που πήραμε μέρος στη σημερινή συγκέντρωση την 1η ΜΑΗ 2010, χαιρετίζουμε τους εργαζομένους όλου του κόσμου που αγωνίζονται για κοινωνική πρόοδο, απασχόληση, δικαιοσύνη, ειρήνη και Δημοκρατία. Η Πρωτομαγιά είναι γιορτή μνήμης για τις θυσίες και τους μακροχρόνιους αγώνες. Τιμάμε την θυσία των εργατών του Σικάγου του 1886, τους ήρωες της Καισαριανής, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, αλλά και όλους τους συναδέλφους ανά τον κόσμο που έδωσαν την ζωή τους για ένα καλύτερο αύριο». Στη συνέχεια διάβασε αυτά τα οποία διεκδικούν και μετέβησαν στην Κεντρική Πλατεία όπου έγινε κατάθεση στεφάνου στο μνημείο Εθνικής Αντίστασης. Ακολούθησε η συγκέντρωση του Συνδικάτου Οικοδόμων και του Π.Α.ΜΕ. στην πλατεία Δημαρχείου, με ομιλητή τον πρόεδρο των Οικοδόμων, κ. Απόστολο Αναγνώστου,

και κατάθεση στεφάνων από το Συνδικάτο Οικοδόμων Επαρχίας Φαρσάλων και τη γραμματεία του Π.Α.ΜΕ. Φαρσάλων ΤΟ ΠΑΜΕ Από την πλευρά του το ΠΑΜΕ Φαρσάλων εξέδωσε ανακοίνωση όπου αναφέρονται τα εξής: «Η εργατική τάξη της πόλης μας, αλλά και ολόκληρου του κόσμου τιμούν τη μεγάλη εργατική Πρωτομαγιά. Τιμούν με την απεργία την ημέρα αυτή τις θυσίες των εργατών στην προσπάθειά τους να αποτινάξουν τα δεσμά της εκμετάλλευσης και της δουλείας και να διεκδικήσουν το αυτονόητο, μεροκάματο, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, το δικαίωμα για την ίδια τους τη ζωή. Οι αγώνες των ηρώων της τάξης μας δεν πήγαν χαμένοι και φωτίζουν το δρόμο και του δικού μας αγώνα. Ειδικά τώρα που εξαπολύεται η χωρίς προηγούμενο βάρβαρη επίθεση Ε.Ε., Δ.Ν.Τ. και των κομμάτων της πλουτοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑ.Ο.Σ. σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Ειδικά τώρα που μας γυρίζουν κυριολεκτικά στο 19ο αιώνα, οδηγώντας στο σφαγιασμό δικαιώματα που είχαν κατακτηθεί με αίμα και αγώνες. Απέναντί τους οι εργαζόμενοι έχουν να αντιμετωπίσουν και τους ιδεολογικούς μηχανισμούς, όπως απορρέουν από τα αστικά ΜΜΕ, την άθλια προπαγάνδα και τη λυσσώδη

επίθεση ενάντια στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων και του ΠΑ.Μ.Ε.. Μια επίθεση που καταδεικνύει πόσο τους «χαλάει τη σούπα» το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, που δεν υποτάσσεται και δεν τρομοκρατείται από τα ψευτοϊδεολογήματα της κυβέρνησης και των αφεντικών της. Ο οχετός παραπληροφόρησης και κατασυκοφάντησης των αγώνων των εργαζομένων από τους μεγαλοσχήμονες δημοσιογράφους - παπαγαλάκια δείχνει πόσο φοβούνται το ξέσπασμα του λαού μπροστά στα εφιαλτικά μέρα που βάζουν θηλιά στη ζωή των εργατικών οικογενειών. Απέναντί τους οι εργαζόμενοι έχουν και τις συμβιβασμένες ηγεσίες της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, που δεν έχουν το ηθικό και ταξικό παράστημα να οργανώσουν τους αγώνες της εργατικής τάξης. Πρωτοστατούν μόνο σε «διαλόγους» με την κυβέρνηση και τον ΣΕΒ εμποδίζοντας την όξυνση της πάλης και

ΕΓΚΑΙΝΊΑΣΤΗΚΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΗ ΠΕΜΤΗ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΣΚΟΥ

«Καλή Σταδιοδρομία Δημήτρη» Την Πέμπτη 29 Απριλίου στις 8:30 μ.μ. έγιναν τα εγκαίνια του Τεχνικού Γραφείου Τοπογραφικών

Εφαρμογών του κ. Σίσκου Αθ. Δημήτρου Τοπογράφου Μηχανικού στο Εμπορικό Κέντρο της πόλης

την ριζοσπαστικοποίηση των αγώνων. Ο εορτασμός της εργατικής Πρωτομαγιάς δεν έχει επετειακό χαρακτήρα, ούτε είναι ευκαιρία για «αποδράσεις στη φύση». Η αστική τάξη της χώρας μας φρόντισε εδώ και χρόνια να προσδώσει τέτοιο χαρακτήρα για να αλλοιώσει το πραγματικό νόημά της. Η Πρωτομαγιά αποτελεί κορυφαία εκδήλωση, μαζί με άλλες που θα ακολουθήσουν, για την ανασυγκρότηση και αντεπίθεση του λαϊκού κινήματος, για τη μάχη με τον ταξικό εχθρό και τους πολιτικούς του εκπροσώπους. Έχουμε χρέος να δώσουμε αποφασιστική απάντηση μακριά από κάθε πνεύμα ηττοπάθειας που δεν αρμόζει στην εργατική τάξη. Τα

χυδαία ιδεολογήματα της κυβέρνησης περί πτώχευσης και τα ψευτοδιλήμματα για να δικαιολογήσει τα αντιλαϊκά μέτρα τα αντιστρέφουμε: αν θέλει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τα ελλείμματα, για τα οποία δε φταίνε σε τίποτα οι εργαζόμενοι, να πάρει τον αμύθητο πλούτο που έχουν συσσωρεύσει τραπεζίτες, βιομήχανοι και εφοπλιστές, όλοι αυτοί οι κηφήνες που ταΐζονται με ζεστό κρατικό χρήμα από τις γαλαζοπράσινες κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Η Γραμματεία του ΠΑ.Μ.Ε. Φαρσάλων καλεί όλους τους εργαζόμενους της επαρχίας μας, τους άνεργους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρομεσαίους αγρότες, τους συνταξιούχους, όλους

αυτούς που βλέπουν να επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα η ζωή αυτών και των παιδιών τους να είναι σε επαγρύπνηση και να συσπειρωθούν στις γραμμές του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Μόνο έτσι μέσα από ένα ενιαίο μέτωπο θα ακυρώσουμε στην πράξη τα σχέδια που μας καταδικάζουν σε μια νέα μορφή δουλείας τον 21ο αιώνα. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία της Τετάρτης 5 Μαΐου παίρνοντας μέρος στην εκδήλωση που διοργανώνει το ΠΑ.Μ.Ε. στην κεντρική πλατεία της πόλης μας. Μας θέλουν ραγιάδες. Ας τους δώσουμε την απάντησή μας. Μπροστά μάς περιμένουν νέες πρωτομαγιές.»

μας. Φίλοι, συνάδελφοι και συγγενείς παρέστησαν και μοιράστηκαν τη χαρά του Δημήτρη και της οικογένειάς του. Στο νέο γραφείο οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται για τη σύνταξη ΤΟΠΟΓΡΑ-

ΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, Αποτυπώσεις – Χαράξεις, Οριοθετήσεις Οικοπέδων – Αγροτεμαχίων, Υψομετρίες – Χωροσταθμήσεις, Εμβαδομετρήσεις – Ογκομετρήσεις, Ένταξη στο ΕΓΣΑ ’87, Οργάνωση και επίβλεψη

εργοταξίων . Ευχή όλων ήταν ο Δημήτρη να έχει μία καλή σταδιοδρομία στο χώρο Ο κ. Σίσκος ευχαριστεί τους παρευρισκομένους και όσους τον τίμησαν .


12

Τρίτη 4 Μαΐου

ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΘΕ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΤΑ ΟΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Κ

Μηνύσεις, συλλήψεις και… δημόσιες συγνώμες για μία βιντεοσκόπηση!

άθε φαντασία έχουν ξεπεράσει τα όσα τραγελαφικά συμβαίνουν στο δημοτικό συμβούλιο Φαρσάλων! Αυτή τη

φορά, το… επεισόδιο ήθελε να γίνουν οι φαρσαλινοί θεατές βιντεοσκοπήσεων, μηνύσεων, συλλήψεων και δημοσίων συγγνώμων! Η δεύ-

τερη απόπειρα γνωστού φαρσαλινού ελεύθερου επαγγελματία να βιντεοσκοπήσει τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου έχοντας μισθωθεί από τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολιτεύσεως κ. Θέμη Αναστασίου, οδήγησε τον πρώτο στο αστυνομικό τμήμα κατηγορούμενος μετά από μήνυση που

κατέθεσε ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γιώργος Παπάς ενώ χρειάστηκε η… επέμβαση αρκετών ψυχραιμότερων αλλά και μία δημόσια συγνώμη για να τελειώσει η ιστορία. Τα πάντα λοιπόν συνέβησαν και πάλι για το εάν θα βιντεοσκοπηθεί η συνεδρίαση του σώματος, με τη δημοτική αρχή να εμμένει

στην άρνησή της και μέσω της δικαιοδοσίας που έχει ο πρόεδρος του Δ.Σ., να απαγορεύει την καταγραφή από ιδιώτη κάνοντας χρήση των διατάξεων του νόμου. Αναλυτικά το ιστορικό της υπόθεσης: Την περασμένη Πέμπτη συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο Φαρσάλων και λίγο μετά την έναρξη ο Φαρσαλινός επαγγελματίας μπαίνει στην αίθουσα, «στήνει» την κάμερα και ξεκινά τη βιντεοσκόπηση. Ο πρόεδρος του σώματος του λέει ότι αυτό που κάνει απαγορεύεται αλλά και ότι

έχει λάβει και τη σχετική απάντηση της περιφέρειας. Ο ιδιώτης απαντά ότι κάλε σε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολιτεύσεως κ. Θέμης Αναστασίου για να βιντεοσκοπήσει και εμφανίζει και το σχετικό δελτίο παροχής υπηρεσιών για του λόγου το αληθές. Ο κ. Παπάς επιμένει πως η κάμερα από ιδιώτη απαγορεύεται και του λέει να αποχωρήσει διότι διαπράττει ποινικό αδίκημα. Η αντιπολίτευση αντιδρά εντονότερα και οι κ.κ. Αναστασίου και Παπαδόπουλος επιμένουν πως η κάμερα πρέπει να μείνει. Ο πρόεδρος διακόπτει τη συνεδρίαση, καλεί την αστυνομία η οποία καταφθάνει και ζητά να αποχωρήσει ο ιδιώτης ο οποίος όμως αρνείται. Ο κ. Παπάς ζητά την παρέμβαση του κ. Αναστασίου αλλά ο τελευταίος επιμένει να μείνει. Έτσι, ο πρόεδρος του Δ.Σ. ζητά την διακοπή της συνεδρίασης για την επόμενη ημέρα την ίδια ώρα. Εντωμεταξύ ο κ. Αναστασίου ζητά να ληφθεί και η άποψη του Νομικού συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ και ζητά αναβολή. Ο πρόεδρος όμως επιμένει στη διακοπή


13

Τρίτη 4 Μαΐου

για την Παρασκευή. ΣΥΛΛΗΨΗ Το πρωί της Παρασκευής ο κ. Παπάς επισκέπτεται το Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλων και καταθέτει μήνυση στον ιδιώτη, ενώ λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί συλλαμβάνουν τον επαγγελματία. Σε λίγα λεπτά της ώρας στο τμήμα έχουν καταφθάσει οι κ.κ. Αναστασίου, Παπαδόπουλος και Γκουντόπουλος καθώς και οι κ.κ. Θεοχάρης, Μπέης και Αρσενόπουλος. Από την πλευρά του ο ιδιώτης καταθέτει μήνυση κατά του προέδρου για παρακώλυση του επαγγέλματος του ενώ όπως προκύπτει στη συνέχεια από την Περιφέρεια Θεσσαλί-

με προηγούμενη απόφαση του ΔΣ καθώς και σχετική απάντησης της Περιφέρειας. Και μετά ταύτα ζητώ για την παράλειψή μου αυτή συγνώμη χωρίς να επιφυλάσσομαι αλλού τινός δικαιώματος.» Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο κ. Παπάς ξεκινά τη συνεδρίαση όπου όμως δε συμμετείχε σύσσωμη η

ας είναι αρμοδιότητα του προέδρου εάν θα υπάρξει κάμερα από ιδιώτη στις συνεδριάσεις. Παράλληλα, το ίδιο επιβεβαιώνεται και σε τηλεφωνική επικοινωνία με εκπρόσωπο της ΚΕΔΚΕ. Εν τέλει ο κ. Παπάς ζητά

έγγραφη συγνώμη από τον ιδιώτη για να αποσύρει τημήνυση, όπως και συνέβη. Το περιεχόμενο της δήλωσης αναφέρει τα εξής: «Ο υπογεγραμμένος Γεώργιος Παδιώτης του Κωνσταντίνου κάτοικος Φαρσάλων

Οι Φαρσαλινοί δήμαρχοι για τη νέα μεταρρύθμιση Θετικά αλλά με μία βασική επιφύλαξη, αυτή της οικονομικής στήριξης, υποδέχθηκαν τις επίσημες ανακοινώσεις για την διοικητική μεταρρύθμιση οι τέσσερις δήμαρχοι της επαρχίας Φαρσάλων. Όλοι τους έσπευσαν να σημειώσουν ότι χωρίς τα απαραίτητα κονδύλια, ο «Καλλικράτης» θα αποτελέσει κενό γράμμα, αλλά συμπλήρωσαν ότι είναι μία μεγάλη ευκαιρία για έναν μεγάλο και αποτελεσματικό δήμο για την επαρχία Φαρσάλων. Μαρία Ίφου (Δήμαρχος Φαρσάλων) Όσον αφορά στο χωροταξικό της μεταρρύθμισης, δεν είχαμε εκπλήξεις και όπως αναμενόταν η επαρχία έγινε ένας δήμος. Απομένει να ορίσουμε τα χαρακτηριστικά του νέου διευρυμένου δήμου και ποια θα είναι η φυσιογνωμία του. Οι δυνατότητες για την ανάπτυξη της επαρχίας είναι πολλές , αλλά αναξιοποίητες. Δηλώνω παρούσα και γι’ αυτό θα επιδιώξω, ως υποψήφια δήμαρχος, με εκ νέου ανεξάρτητη ακομμάτιστη παράταξη, να υλοποιήσουμε το όραμα που έχουμε για την περιοχή μας. Χρήστος Παπαθανασίου (Δήμαρχος Ενιπέα) «Το σχέδιο «Καλλικράτης», που ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, πιστεύω ότι θα προσφέρει καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες στον πολίτη. Θα δημιουργήσει οικονομικά εύρωστους και ισχυρούς Δήμους, αρκεί όμως να υπάρξει χρηματοδότηση από την Πολιτεία. Αν

δεν υπάρξει οικονομική στήριξη, θα αποτύχει και θα αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα. Η επαρχία Φαρσάλων θα είναι πλέον ένας Δήμος και όλοι πρέπει να εργαστούμε ώστε να βγει από την απομόνωση και να οδηγηθεί πάλι στην ανάπτυξη και στην ευημερία. Τις προθέσεις μου για τις προσεχείς δημοτικές εκλογές θα τις ανακοινώσω όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή». Ευάγγελος Μπαλατσός (Δήμαρχος Πολυδάμαντα) «Με το νομοσχέδιο «Καλλικράτης» γίνονται σημαντικές τομές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εγώ από την αρχή τάχθηκα υπέρ αυτής της μεταρρύθμισης και υποστήριξα την ανάγκη να γίνει η επαρχία Φαρσάλων ένας δυνατός Δήμος. Αυτό για να πετύχει χρειάζεται οπωσδήποτε γερή χρηματοδότηση. Αλλιώς θα έχουμε μεγάλα προβλήματα. Άλλωστε και τώρα που οι Δήμοι είναι μικροί, τα προβλήματα είναι τεράστια και δεν είναι βιώσιμοι. Μακάρι το σχέδιο «Καλλικράτης» να πετύχει για το καλό της χώρας και εγώ προσωπικά δηλώνω «παρών» στις προσεχείς εκλογές του Νοεμβρίου, για να διεκδικήσω τη δημαρχία στο νέο Δήμο. Δημήτριος Καπετάνος (Δήμαρχος Ναρθακίου) Από την αρχή υποστήριξα την ανάγκη δημιουργίας ενός Δήμου στην επαρχία Φαρσάλων, αρκεί όμως να υπάρξει χρηματοδότηση, να παραμείνουν κάποιες

αρμοδιότητες στους πρώην Δήμους (όπως π.χ. υλικοτεχνική υποδομή, Κ.Ε.Π., αρμόδιος αντιδήμαρχος κ.λπ.). Από την πλευρά μου, δεν θα είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές του Νοεμβρίου για το δημαρχιακό θώκο, γιατί έχω κάνει τον κύκλο μου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αν χρειαστεί, όμως, να βοηθήσω, ίσως είμαι υποψήφιος ως δημοτικός σύμβουλος σε κάποιο συνδυασμό.

Δηλώνω ότι στο εξής χωρίς την άδεια του πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρσάλων δεν θα προβώ σε ενέργειες βιντεοσκόπησης των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου εκτός αν ανατραπεί η υπάρχουσα σχετική απόφαση του προέδρου του ΔΣ η οποία συναρτάται

αντιπολίτευση, αλλά και οι σύμβουλοι οι οποίοι έχουν διαφοροποιηθεί από την κ. Ίφου και διαβάζει τη συγνώμη. Και κάπως έτσι έληξε το «σήριαλ» το οποίο όμως μάλλον δε θα είναι το τελευταίο αν κρίνουμε από τα όσα έχουν γίνει κατά καιρούς στο δημοτικό συμβούλιο.


14

Θ Ο Δ Ω Ρ Η Σ Α Ρ Σ Ε Ν Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ

Τρίτη 4 Μαΐου

«Οι νέοι θα επιστρέψουν στα Φάρσαλα λόγω της κρίσης»

Α

ποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα. Είναι ένας από τους ελάχιστους νεαρούς Φαρσαλινούς ο οποίος μετά τις σπουδές του στην αρχιτεκτονική, επέλεξε να επιστρέψει στην γενέτειρά του και να χτίσει εδώ την επαγγελματική του καριέρα και τη ζωή του γενικότερα. Ο κ. Θοδωρής Αρσενόπουλος μιλά στον «Π.Τ.» για την απόφασή του αυτή, αλλά και για το πώς βλέπει την παρούσα κατάσταση σε μία μικρή επαρχιακή πόλη ένας νέος και γεμάτος όνειρα άνθρωπος.

Σε ότι αφορά τα Φάρσαλα, βλέπετε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι της ηλικίας σας, έχουν φύγει εδώ και χρόνια. Την ίδια ώρα η κρίση στην τοπική αγορά γιγαντώνεται... Όπως ανέφερα και παραπάνω, στόχος κάθε νέου μου μεγαλώνει σε μια επαρχιακή πόλη όπως τα Φάρσαλα είναι να φύγει και να εγκατασταθεί σε μια μεγαλύτερη. Έχουν περάσει έξι μήνες από την στιγμή που επέστρεψα στην πόλη μου και καθημερινά βλέπω να επιστρέφουν νέοι άνθρωποι για να κάνουν τα πρώτα επαγγελματικά τους βήματα. Επίσης είμαι σίγουρος ότι όσο περνά ο καιρός και δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί όλο και περισσότεροι θα επιστρέψουν. Όσο για την τοπική αγορά ναι μεν η κρίση είναι υπαρκτή αλλά πρέπει και εμείς οι κάτοικοι της περιοχής να την στηρίξουμε, όσο μπορούμε, για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες μας. Πρέπει δηλαδή να καταλάβουμε ότι στηρίζοντας την τοπική αγορά ουσιαστικά βοηθάμε τον εαυτό μας.

Πόσο εύκολο είναι για έναν νέο επαγγελματία - επιστήμονα να ξεκινά την σταδιοδρομία του σε μία μικρή πόλη όπως τα Φάρσαλα; Κάθε χρόνο αποφοιτούν από τα ελληνικά πανεπιστήμια εκατοντάδες νέοι με την ελπίδα οι προσπάθειες τόσων ετών να αποδώσουν καρπούς. Οι πτυχιούχοι είναι αρκετοί σε αντίθεση με τις θέσεις εργασίας οι οποίες είναι ελάχιστες έως μηδαμινές. Έτσι γίνεται αντιληπτό ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν νέο να ξεκινήσει την επαγγελματική του δραστηριότητα στην σημερινή εποχή. Πιστεύω όμως ότι είναι πιο εύκολο για κάποιον που θέλει να κυνηγήσει το όνειρο του, να κάνει τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα σε μια επαρχιακή πόλη, όπως τα Φάρσαλα, παρά σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Και αυτό γιατί θα μπορέσει πιο εύκολα και πιο γρήγορα να αναδείξει την δουλεία του με αποτέλεσμα να γίνει γνωστός στο ευρύ κοινό. Ποιές είναι οι δυσκολίες που συναντήσατε και γιατί τελικά πήρατε αυτή την απόφαση; Κάθε νέο ξεκίνημα έχει δυσκολίες, τόσο παλιότερα πόσο μάλλον στην σημερινή εποχή. Ένας νέος που μεγαλώνει σε μια επαρχιακή πόλη έχει ως όνειρο να σπουδάσει και να δουλέψει σε μια μεγαλύτερη που θα του προσφέρει μεγαλύτερες και περισσότερες ευκαιρίες σε κάθε πτυχή της ζωής του. Αυτό βέβαια φαντάζει ιδανικό, αλλά σήμερα δεν μπορούμε να μιλάμε για ιδανικές καταστάσεις. Οι δυσκολίες στις μεγάλες πόλεις είναι αρκετές τόσο στον επαγγελματι-

κό όσο και στον βιοποριστικό τομέα. Ιδιαίτερα για κάποιον ο οποίος θέλει να κάνει ένα ξεκίνημα σαν ελεύθερος επαγγελματίας πιστεύω ότι το ιδανικό είναι να το κάνει σε μια επαρχιακή πόλη χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να περιοριστεί μόνο σ’ αυτή. Όπως λέμε και στον κλάδο μας «ένα κτίριο για να μπορέσει να στηριχτεί και να αντέξει μέσα στον χρόνο θέλει γερά θεμέλια». Ξεκινάς από την βάση και μετά αρχίζεις να αναπτύσσεσαι. Είστε κομμάτι ενός μεγάλου κλάδου που το τελευταίο διάστημα ελέω της οικονομικής κρίσης, τελεί υπ’ ατμών. Είστε αισιόδοξος; Θα έλεγα ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την εμπορική δραστηριότητα. Κρίση υπάρχει και αυτό το παρατηρούμε καθημερινά, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ την κατάσταση πανικού που επικρατεί στον κόσμο και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα Μ.Μ.Ε.. Καθημερινά από

το πρωί μέχρι το βράδυ μας βομβαρδίζουν κυριολεκτικά με γεγονότα τα οποία προβάλουν στο υπερθετικό τους βαθμό. Έτσι αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη δημιουργώντας της πανικό και προβληματισμό. Οι γονείς μας και γενικώς άνθρωποι μεγάλης ηλικίας έχουν μεγαλώσει σε πολύ καλύτερες εποχές και αυτή η κατάσταση τους δημιουργεί ένα είδος φοβίας για το αύριο. Αντιθέτως εμείς οι νέοι που προσπαθούμε να κάνουμε τα πρώτα επαγγελματικά μας βήματα σε αυτές τις δύσκολες εποχές για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε πρέπει να δούμε και να αντιμετωπίσουμε την όλη κατάσταση διαφορετικά. Το πρόβλημα τόσο επαγγελματικά όσο και οικονομικά είναι υπαρκτό, αυτό όμως δεν θα πρέπει να μας λυγίσει αλλά να μας πεισμώσει και να μας κάνει να βρούμε λύσεις αντιμετώπισης του. Επιβάλλεται θα έλεγα με την δεδομένη κατάσταση να είναι κάθε νέος αισιόδοξος για το μέλλον γιατί μόνο κέρδος μπορεί να έχει παρά ζημία.

Υπάρχουν κατά την άποψή σας συγκριτικά πλεονεκτήματα στην περιοχή των Φαρσάλων και πώς αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε η επαρχία να αποκτήσει ξανά ζωή; Κάθε πόλη έχει θετικά και αρνητικά στοιχεία. Όταν μιλάμε για μια επαρχιακή πόλη συνήθως φέρνουμε στο μυαλό μας την αρνητική πλευρά της. Δηλαδή ότι δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, δεν υπάρχει ζωή και γενικώς σιγά σιγά όλα σβήνουν. Ιδιαίτερα εμείς οι νέοι είμαστε οι πρώτοι που την περιφρονούμε και είμαστε αρνητικοί. Πρέπει όμως να κοιτάξουμε και τα θετικά της στοιχεία που έχει, δηλαδή τους πιο χαλαρούς ρυθμούς στην καθημερινότητα μας, το χαμηλό κόστος ζωής και το ότι μπορεί να αποτελέσει μια γερή βάση για τα πρώτα επαγγελματικά βήματα κάποιου. Επιπλέον με την επιστροφή νέων ανθρώπων που το τελευταίο διάστημα γίνεται όλο και πιο έντονη πιστεύω και εύχομαι ότι η πόλη θα αποκτήσει ξανά ζωή και θα βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις για τα προβλήματα που τόσο καιρό την έχουν βάλει στο περιθώριο. Έτσι η σημερινή αρνητική εικόνα που υπάρχει για την επαρχία θα αντιστραφεί.

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΩΔΕΙΟ ΠΕΡΙΤΕΧΝΟΝ»

Ο Αθανάσιος Ζήσιμος 1ος στο Ακορντεόν Πανελλήνιο Βραβείο και μάλιστα 1ο για μια ακόμη φορά απέσπασε μαθητής του ΩΔΕΙΟ ΠΕΡΙΤΕΧΝΟΝ. Συγκεκριμένα ο 14χρονος Ζήσιμος Αθανάσιος του Ευαγγέλου μαθητής στο Ακορντεόν του κ. Ηλία Παππά συμμετείχε στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό που διοργάνωσε η Χ.Ο.Ν. (Χορωδία Ορχήστρα Νέων) στο Θέατρο ‘Κάρολος Κουν’ στην Αθήνα ( Άλιμο). Εκεί ερμηνεύοντας άψογα το πρόγραμμά του, με ύφος ανάλογο των κοματιών και με περίσσια δεξιοτεχνία απέσπασε το 1ο Πανελλήνιο Βραβείο. Δικαίωση για τον ίδιο, την οικογένειά του αλλά και για τον δάσκαλό του που πίστεψε στο ταλέντο του και τον πρότεινε να συμμετάσχει στον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Δικαίωση και για το ΩΔΕΙΟ ΠΕΡΙΤΕΧΝΟΝ που τόσα χρόνια έχει χαρίσει στην επαρχία μας πολλά Πανελλήνια Βραβεία, Επαίνους και Διακρίσεις, μεγάλες συναυλίες σε διάφορες

πόλεις της Ελλάδας, σε τηλεοπτικούς σταθμούς, σε φιλανθρωπικού χαρακτήρα εκπομπές της τηλεόρασης, σε συλλόγους και φορείς των Φαρσάλων κ.ά. Οι μαθητές του εν λόγω Ωδείου, που κάθε χρόνο διακρίνονται είναι αρκετοί δημιουργώντας μια παράδοση ικανή να ωθήσει και τους μικρότερους μαθητές, υπό την καθοδήγηση των καθηγητών τους, να ‘φτάσουν τους μεγαλύτερους’ ανεβάζοντας διαρκώς το επίπεδο της μουσικής κατάρτισης - εκπαίδευσης. (Θυμίζουμε: Παιδική Ορχήστρα 1ο Βραβείο στη ΧΟΝ 2008, Ορχήστρα Έντεχνης Μουσικής 1ο Βραβείο από το Γαλλικό Ινστιτούτο 2009, συμμετοχή Ροκ ορχήστρας στο School wave, Βράβευση από Unicef, από ΙΑΣΩ, Υπουργείο Παιδείας, Νομαρχία Πειραιά, Βραβεία πολλών μαθητών σε ατομικό επίπεδο, Διακρίσεις, Έπαινοι και πολλά άλλα). Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν στον νεαρό Αθανάσιο Ζήσι-

μο που συνεχίζει την εντυπωσιακή αυτή πορεία και συνετέλεσε ώστε να ακουστεί η πόλη μας ακόμη μια φορά σε ανακοίνωση αποτελεσμάτων Πανελλήνιου Διαγωνισμού στην Αθήνα.


16

Τρίτη 4 Μαΐου

ΑΦΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Επιτέλους… εγκαίνια για το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής

Έ

πειτα από έντονες προσπάθειες του Δήμου Φαρσάλων εγκαινιάστηκε την προηγούμενη Τετάρτη το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής Φαρσάλων. Το Πάρκο κατασκευάστηκε σε χώρο που παραχωρήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό από το Δήμο Φαρσάλων οι εργασίες του σταμάτησαν το 2003 και ολοκληρώθηκαν προσφάτως με την δημιουργία του αποθηκευτικού χώρου και θα λειτουργεί υπό την εποπτεία της Δημοτικής Αρχής. Απευθύνεται σε νέους και παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας έχοντας σαν σκοπό να τους μάθει το σωστό τρόπο συμπεριφοράς τόσο σαν μέλλοντες οδηγοί αυτοκινήτων όσο και σαν πεζοί. Είναι πλήρως εξοπλισμένο διαθέτοντας εκτός από τη σήμανση των δρόμων του, ένα στόλο ηλεκτροκίνητων οχημάτων και ποδηλάτων για παιδιά, τα οποία μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα μέχρι 8 χλμ/ώρα, μαζί με κράνη, ειδικά γιλέκα με αντανακλαστική επιφάνεια κλπ. Απώτερος στόχος είναι η επίτευξη της ελάττωσης και εν τέλει της εξάλειψης των τροχαίων ατυχημάτων μέσω της σωστής κυκλοφοριακής αγωγής. Στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής μπορούν να μάθουν οι νέοι τον τρόπο με τον οποίο είναι σε θέση να κινούνται με τη μέγιστη δυνατή

ασφάλεια σε ένα περιβάλλον αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου όπως είναι οι σύγχρονοι δρόμοι. Στην ομιλία της η Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μαρία Ίφου μεταξύ άλλων ανέφερε: «Με μεγάλη μου χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στα εγκαίνια του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής που τα συνδυάσαμε και με την πρώτη εκπαίδευση των μικρών μας μαθητών και εισαγωγή τους στις πρώτες έννοιες και αρχές της κυκλοφοριακής αγωγής και της οδικής ασφάλειας. Ως Δημοτική Αρχή θεωρήσαμε επιτακτική ανάγκη να ολοκληρώσουμε και να θέσουμε σε λειτουργία αυτό το έργο το οποίο είχε μείνει ημιτελές επί σειρά ετών. Τα σοβαρά τροχαία ατυχήματα αποτελούν μια πραγματική μάστιγα στη χώρα μας και πιστεύουμε ότι μια ουσιαστική αντιμετώπιση του φαινομένου θα μπορούσε να γίνει μέσα από την εκπαίδευση των νέων ανθρώπων προκείμενου να αποκτήσουν σωστή και τυπική οδική συ-

μπεριφορά. Στα πλαίσια αυτά ο Δήμος Φαρσάλων για άλλη μία φορά πρωτοπορεί για τα δεδομένα της Επαρχίας μας και δίνει την ευκαιρία στους μικρούς μας μαθητές να μάθουν να αντιμετωπίζουν την οδήγηση και την κυκλοφορία με υπευθυνότητα, μέσα από το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής που δημιουργήσαμε Μέσα σ’ έναν υπέροχο και ιδιαίτερα καλαίσθητο χώρο που έχει δημιουργηθεί με τη φροντίδα, την ευαισθησία και την αγάπη του προσωπικού του Δήμου μας, τα παιδιά θα εκπαιδευτούν, θα παίξουν και βέβαια θα λειτουργήσουν ως υπεύθυνοι οδηγοί και πεζοί. Όπως υπάρχουν κανόνες για την συνύπαρξη των ανθρώπων στην κοινωνία, την οικογένεια, στο σχολείο και στο παιχνίδι έτσι υπάρχουν γραπτοί και άγραφοι κανόνες για την αρμονική συνύπαρξη όλων των χρηστών στο δρόμο. Οι μικροί μας φίλοι άλλωστε μπορούν ακόμη και να διδάξουν «οδικό ήθος» στους γονείς και τους φίλους τους. Καλούμε τους κ.κ. εκπαιδευ-

τικούς να ευαισθητοποιηθούν πάνω στο συγκριμένο θέμα και να προγραμματίσουν τις επισκέψεις των μαθητών στο Πάρκο για την εκπαίδευση τους . Στόχος μας πρέπει να είναι να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι τα μέσα μετακίνησης υπάρχουν για να κάνουν τη ζωή μας εύκολη και ευχάριστη και όχι να την μετατρέπουν σε τραγωδία... Να πειστούν οι μαθητές μας ότι η τήρηση των κανόνων κυκλοφοριακής αγωγής πρέπει να τους γίνει τρόπος ζωής, ότι δεν είναι θέμα τυπικό, αλλά ζήτημα ουσίας, ζήτημα σεβασμού της ίδιας της ύπαρξης... ώστε η ζωή μας να έχει νόημα. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει μια γενική παρουσίαση των κανόνων κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας, την παρουσίαση του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής, την εκπαίδευση στην ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων (ποδηλάτων – αυτοκινήτων), την πρακτική εξάσκηση στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής και τέλος την αξιολό-

γηση των μικρών μας φίλων. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και εύχομαι προγράμματα όπως αυτό να συμβάλουν στη στη διαμόρφωση σωστών οδηγών και πεζών που τηρούν τον ΚΟΚ με αποτέλεσμα τη μείωση των οδικών ατυχημάτων». Χαιρετισμό επίσης απηύθυναν ο διοικητής του Α.Τ. Φαρσάλων, κ. Δημ. Ευαγγελίδης, και ο προϊστάμενος του 4ου Γραφείου Α’/βάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Χαρ. Καφανέλης. Ακολούθησε η κοπή της κορδέλας των εγκαινίων και η εκπαίδευση μικρών μαθητών τού 3ου Δημοτικού Σχολείου Φαρσάλων. Ο φόρος αίματος στην άσφαλτο είναι βαρύς κάθε χρόνο και η Επαρχία μας δυστυχώς δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα. Το λυπηρό δε είναι πως αυτόν τον φόρο τον πληρώνουν κυ-

ρίως νέοι άνθρωποι. Πρέπει όλοι να ευαισθητοποιηθούμε σε αυτό το πρόβλημα και να δραστηριοποιηθούμε προς την κατεύθυνση της εξάλειψης των τροχαίων ατυχημάτων. Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν: Η Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μαρία Ίφου ο πρόεδρος του ΔΣ κ. Γιώργος Παππάς, οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Τριαντάφυλλος Θεοχάρης και Κων/ νος Ευθυμίου, ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΦ κ. Κων/νος Μπέης, ο προϊστάμενος του 4ου γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κ. Χαράλαμπος Καφανέλης, ο διοικητής του Α.Τ. Φαρσάλων κ. Δημήτρης Ευαγγελίδης, εκπρόσωποι του αιμοδοτικού συλλόγου της επαρχίας μας, η διευθύντρια του 3ου Δημοτικού κ. Αθηνά Μαράβα εκπαιδευτικοί και μαθητές του 3ου Δημοτικού.

άστηκε στο θέατρο του Μεταξουργείου, σε σκηνοθεσία του Δήµου Αβδελιώδη, µε πρωταγωνίστρια τη Γιασεµή Κηλαηδόνη. Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν η Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μαρία Ίφου, ο αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Αρσενόπουλος, ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης Φαρσάλων κ. Θέμης Αναστασίου, η πρόεδρος του

ΔΣ Πολυδάμαντα κ. Βάσω Πανουρία – Νταφοπούλου, ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης Πολυδάμαντα κ. Νίκος Μαγαλιός, ο αρχηγός της ελάσσονος αντιπολίτευσης Πολυδάμαντα κ. Βαγγέλης Δημητρακόπουλος, ο ΔΣ Φαρσάλων κ. Χρήστος Παπαδόπουλος, ο ΔΣ Πολυδάμαντα κ. Θανάσης Κομισόπουλος κ.α.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΨΕΙΡΑ

«Κιλελέρ - Στον ήλιο μοίρα»

Τ

ο βιβλίο του Θωµά Ψύρρα Κιλελέρ – Στον ήλιο µοίρα είναι ένα ιστορικό αφήγηµα, ή καλύτερα µια χρονογραφία, στην οποία ο αναγνώστης παρακολουθεί την εξέλιξη του αγροτικού ζητήµατος στη Θεσσαλία (1881-1923) και διαβάζει µια γλαφυρή ανασύσταση της ζωής στον θεσσαλικό κάµπο εκείνη την εποχή. Το καθαυτό ιστορικό αφήγηµα συμπληρώνεται από αυθεντικό ιστορικό υλικό, δημοσιεύματα εφηµερίδων και περιοδικών της εποχής, µαρτυρίες πρωταγωνιστών και απλών ανθρώπων, πρακτικά από δίκες, κείµενα από τη λογοτεχνία και φωτογραφικό υλικό. Συγκεκριμένα περιγράφονται και αναλύονται: α. όσα προηγήθηκαν της προσάρτησης της Θεσσαλίας

και καθόρισαν εν πολλοίς τις εξελίξεις του αγροτικού ζητήµατος. β. τα γεγονότα της δύσκολης εικοσαετίας 1881-1900 (εγκατάσταση των ελληνικών αρχών, οι πρώτοι αγώνες κολίγων για τα δικαιώµατά τους, πολιτική Τρικούπη, πόλεµος 1897) γ. τα γεγονότα που οδήγησαν στο Κιλελέρ (πολιτική Θεοτόκη, νοµοσχέδιο «περί µορτής», κράτος τσιφλικάς, οργάνωση αγροτικού κινήµατος) δ. η δράση και η δολοφονία του Μαρίνου Αντύπα, του συµβόλου του αγροτικού κινήµατος ε. η εξέγερση των αγροτών και η εξέλιξή της (γεγονότα στην Καρδίτσα, στο Κιλελέρ και στη Λάρισα) στ. η σταθερή διεκδίκηση της απαλλοτρίωσης των τσιφλικιών στη δύσκολη δεκαετία

1912-1922 και η λύση που δόθηκε τελικά από τον Πλαστήρα. Για το βιβλίο μίλησαν ο Κώστας Γκουντρομάνης, αγρότης μέλος του ΔΣ ΕΓΣΦ, ο Δήμος Στεργιόπουλος, Γεωπόνος πρώην διευθυντής γεωργικής Ανάπτυξης Νομού Λάρισας, ο Φιλόλογος Γιώργος Καραγιάννης και ο Συγγραφέας. Ενώ ακολούθησε διάλογος με το κοινό. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Ο Θωµάς Ψύρρας γεννήθηκε το 1954 στον Τύρναβο της Θεσσαλίας. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης. Υπήρξε εκδότης του εκπαιδευτικού περιοδικού Σηµείο, µέλος της συντακτικής οµάδας του περιοδικού Αυτό και µέλος της συντακτικής επιτροπής του λογοτεχνικού περιοδικού Γραφή της Λάρισας.

Δίδαξε για πολλά χρόνια Θεωρία της Λογοτεχνίας στην επιµόρφωση των καθηγητών της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Σήµερα διδάσκει στο 3ο Λύκειο της Λάρισας. Μελέτες και άρθρα του έχουν δηµοσιευτεί σε εφηµερίδες και πολλά λογοτεχνικά περιοδικά. Κείµενά του ανθολογήθηκαν στα σχολικά Βιβλία των Νέων Ελληνικών. Έχει εκδώσει δύο µυθιστορήµατα και µία νουβέλα. Έχει επιµεληθεί επίσης την ανθολογία Λάρισα: Μια πόλη στη λογοτεχνία, το Ηµερολόγιο 2008: Θεσσαλία, Χώµα πικρό σαν το ψωµί καθώς και τον τόµο Θεσσαλία, ο τόπος και οι άνθρωποι, τα οποία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ. Το µυθιστόρηµά του Μαράν Αθά διασκευάστηκε για το θέατρο. Το 2009 παρουσι-


17

Τρίτη 4 Μαΐου

Πωλήσεις

ÅíïéêéÜóåéò

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 95τ.μ. χρήσιμη & ως επαγγελματικός χώρος στον 1ο όροφο κεντρικής οικοδομής επί της οδού Ρ.Φεραίου με λογική τιμή. Πληρ. Τηλ: 6972 932101

ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ 1) Μικρό δυάρι διαμέρισμα 2) Γκαρσονιέρα, με αυτόνομη θέρμανση στο πρώτο όροφο επί της οδού Πατρόκλου 15 απέναντι από το φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών της Μαρίας Ίφου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24910 23166 6937378756

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 55τ.μ. – χρήσιμη & ως επαγγελματικός χώρος στο 3ο όροφο οικοδομής στον πεζόδρομο της Πατρόκλου. Πληρ. Τηλ : 6972 932101 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 55τ.μ. – χρήσιμη & ως επαγγελματικός χώρος στον 2ο όροφο κεντρικής οικοδομής επί της οδού Λαρίσης. Πληρ. Τηλ : 6932 580673. ΠΩΛΕΙΤΑΙ καρούλι ποτίσματος με λάστιχο 300μ. και ράμπα. Πληρ. Τηλ. : 6975 855749 & 6974 491158 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σωλήνες ποτίσματος χωραφιού, 3αρες και 2,5αρες καθώς και μαρκούτσι. Πληρ. τηλ.: 6978327350

Διάφορα ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ή νέα για εργασία σε Κεντρικό Καφέ στα Φάρσαλα. Πληρ. Τηλ : 6979 445053 ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ φύλαξη παιδιών. Πληροφορίες στο τηλ.: 6978975571

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος (ισόγειο) με πατάρι 70τ.μ. επί της οδού Ρ. Φεραίου 46 κατάλληλο και για ιατρικά επαγγέλματα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24910 24148 6972932101 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με κλιματισμό, χωρίς κοινόχρηστα, επί της οδού Δημητρακοπούλου 12 στα Φάρσαλα. Πληρ. τηλ.: 24910 25133 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία ανακαινισμένη 113τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση, air conticion, επί της οδού Λαρίσης 52 & Μιαούλη ( όπισθεν πρατηρίου ΕΚΟ ) .Τιμή 270,00 € . Πληρ. Τηλ. 6945 548737

ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ Ο ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Χρήστου και της Θεοδώρας, το γένος Φιλλίπου, που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στα Φάρσαλα και η ΘΕΟΧΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ευριπίδη και της Μαρίας, το γένος Μαμπλέκου, που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στα Φάρσαλα πρόκειται να έλθουν σε Α΄ θρησκευτικό γάμο που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Φαρσάλων.

ΤΡΙΤΗ: 03/05: Θεοχαρόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ 7 Τηλ: 24910-22342 ΤΕΤΑΡΤΗ:04 /05: Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος 70 Τηλ: 24910-23465

ΠΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Εμπορικός Σύλλογος Φαρσάλων στην προσπάθεια του να στηρίξει τους ανέργους της επαρχίας Φαρσάλων ενημερώνει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους οι άνεργοι με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας και της ταυτότητας θα μπορούν να αγοράζουν με ειδική έκπτωση από τις Επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτή την κίνηση. Oι επιχειρήσεις που λαμβάνουν μέρος θα έχουν μια ειδική αφίσα η οποία θα βρίσκεται στις προθήκες των καταστημάτων με το σύνθημα «Συμμετέχω». Oι επιχειρήσεις αυτές είναι: 1.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΠΡΟΤΥΠΟ» 2.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ –ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΙΔΕΑ» 3.ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ 4.ΑΣΤΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΟΠΤΙΚΑ 5.ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 6.ΓΙΟΥΠΙ - ΠΑΙΔΙΚΑ, ΒΑΦΤΙΣΤΙΚΑ 7.ΔΡΟΣΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ 8.ΖΙΩΖΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ-ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ ΛΟΥΜΙΔΗ 9.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΝΗ-ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ,ΑΞΕΣΟΥΑΡ 10.ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 11.ΙΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΣΩΡΟΥΧΑ,ΠΥΖΑΜΕΣ 12.ΚΑΤΜΕΡΟΥ ΘΩΜΗ «DIFFERENT»ΠΑΙΔΙΚΑ,ΒΑΦΤΙΣΤΙΚΑ,Μ ΠΑΛΟΝΙΑ 13.ΚΟΥΚΟΥΦΛΗΣ-ΓΕΡΑΚΑΣ -ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ 14.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 15.COMPUTER CENTER –ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 16.ΛΟΒΡΙΤΣ ΤΖΙΝΑ-ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 17.ΜΑΝΤΖΙΑΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ 18.ΜΠΑΙΡΑΜΟΓΛΟΥ ΘΕΩΔΩΡΑ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ 19.ΜΠΕΛΙΩΚΑΣ ΒΑΙΟΣ-ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 20.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΝΑ-ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 21.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 22.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ “Johnny”-ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 23.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ 24.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 25.ΠΑΠΑΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ – ΕΤΟΙΜA ΕΝΔΥΜΑΤA 26.ΠΙΤΣΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ Η/Υ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ 27.ΠΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΟΠΤΙΚΑ 28.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΣΥΓΧΡΟΝΟ» 29.ΤΣΙΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ «ΝΤΙΝΑ»-ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΕΞΕΣΟΥΑΡ 30.ΦΕΙΔΑ ΑΡΙΑΔΝΗ- ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ «ΔΩΡΟ» 31.ΦΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ 32.ΧΑΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «Η ΠΕΝΑ» 33.ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΥ ΑΦΟΙ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ 34.ΨΑΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα ενημέρωσης και πληροφόρησης μαθητών - αποφοίτων ενόψει των κρίσιμων αποφάσεων για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές , οι υπεύθυνοι του Γραφείου Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας ΕΠΑ.Λ Φαρσάλων, Στέλλα Σταμνίδη –Καρακίτσιου και Γιάννη Βλησσάρη ,σε συνεργασία με τη διεύθυνση του Σχολείου , θα διοργανώσει ενημερωτική συνάντηση με θέμα<< Δομή και λειτουργία των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ) , των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ),της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ Λάρισας και της Αβερώφειου Γεωργικής Σχολής ΕΠΑ.Σ Λάρισας >>. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Μαΐου και ώρα 11:00 στο 1ο ΕΠΑΛ Φαρσάλων, από τους Υπεύθυνους καθηγητές του ΓΡΑ.ΣΥ Φαρσάλων , τον καθηγητή του ΟΑΕΔ κ.Ποσονίδη Δημήτρη και τον καθηγητή της Γεωργικής Σχολής κ.Θέο Κώστα.

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ: 05 /05: Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ

Λαρίσης 24 Τηλ: 24910-23012

•Πωλείται διαμέρισμα 150τ.μ. με αυτονομία & πάρκινγκ χτισμένο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/05: Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λα-

για ιδία χρήση στα Φάρσαλα.

μίας 28 Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

•Πωλείται μονοκατοικία 110τ.μ. με 250τ.μ. οικόπεδο και βοηθη-

ΣΑΒΒΑΤΟ 07/05 (έως 14:00): Γιακούλα Σοφία Δ/νση Αχιλλέως 18 Τηλ: 24910-22321 ΚΥΡΙΑΚΗ 08/05 : Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ: 24910-22501 ΔΕΥΤΕΡΑ 09/05: Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416 ΣΑΒΒΑΤΟ 07/05: Ζαχαράκης Κων/νος Δ/νση: Αχιλλέως 18 Τηλ:24910-22321

τικό χώρο στα Φάρσαλα .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ «ΤΟ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΟ»

•Πωλούνται οικόπεδα απέναντι από τον 2ο παιδικό σταθμό Φαρσάλων . •Πωλούνται παραθαλάσσια οικόπεδα στους Ν.Λάρισας & Ν.Μαγνησίας.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ-CATERING ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΡΛΟΥ Ρήγα Φεραίου 4 έναντι Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής -Φάρσαλα τηλ. 2491025883-6974905668

•Πωλείται χωράφι 20στρ. πάνω σε δρόμο για επαγγελματική χρήση στα Φάρσαλα. •Ζητείται οικόπεδο 400τ.μ. στην τρίγωνη πλατεία. •Ζητείται οικόπεδο στα τσιγγάνικα .

ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ 5 ΦΑΡΣΑΛΑ - ΤΗΛ. 2491022297


18

Σ

υνεδρίασε την προηγούμενη Τρίτη και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυδάμαντα για συζήτηση και λήψη απόφασης σε 10 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόεδρος κ. Βάσω Νταφοπούλου – Πανουρία αφού καλωσόρισε τους Δημοτικούς Συμβούλους πέρασε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το θέμα που κυριάρχησε το ΔΣ ήταν η άδεια εγκατάστασης καμπίνας και υποδομών τηλεπικοινωνιών παρόχου – τομής διέλευσης καλωδίων και άδεια κατασκευής δορυφορικό κατόπτρου και ιστού με δορυφορικό κάτοπτρο έμπροσθεν κτιρίου ΟΤΕ στο ΤΔ Δασόλοφου, στην εταιρεία HOL (Hellas On Line). Καθώς οι κάτοικοι είχαν ενστάσεις και το θέμα αναβλήθηκε για το επόμενο συμβούλιο. Το συμβούλιο ξεκίνησε με την αποδοχή ποσού 83.083,25 ευρώ από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2010- 1η εντολή. Η 1η δόση της ΣΑΤΑ του Δήμου Πολυδάμαντα κατανέμεται ως εξής: 13.147,92 ευρώ για αγροτική οδοποιία Καθάριος ΑΤΕΒΕ, 19778,57 ευρώ για την κατασκευή υποδομών και ασφαλτοστρώσεις στην εταιρεία Ντούλας – Παπαγεωργίου, 14629,45 ευρώ για το έργο εσωτερική οδοποιία της εταιρείας Καθάριος ΑΤΕΒΕ,35,527,31 ευρώ σε έργο της ΑΤΡΑΞ που αφορά την ανόρυξη και ύδρευση δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου. Το Σώμα προχώρησε στην αποδοχή ποσού 3.994,00 ευρώ για κάλυψη δαπανών πληρωμής μόνιμου προ-

Τρίτη 4 Μαΐου

Ενστάσεις για εταιρεία τηλεπικοινωνιών στο Δ.Σ. Πολυδάμαντα

σωπικού του ΚΕΠ και στις εγκρίσεις αριθμ. 72/2010 μελέτης για το έργο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης ΤΔ Πολυδαμείου» ποσού 12402,51, 73/2010 μελέτης για το έργο «διαμόρφωση χώρων ταφής νεκροταφείου ΤΔ Βαμβακούς» ποού 12402,50 και 86/2010 μελέτης για το έργο «Πλακόστρωση – Συντήρηση αύλειου χώρου εκκλησίας οικισμού Κρεμαστής ΤΔ Χαλκιάδων» ποσού 12.378,30. Τα έργα θα γίνουν από ιδία έσοδα θα εγκριθούν μέσω της Δημαρχιακής και είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό Ακολούθησε η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2010 και η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2010 και έγινε ο καθορισμός ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό

διάστημα 8 μηνών ο δήμος θα προκηρύξει 3 θέσεις για οδηγό φορτηγό, οδηγό εκσκαφέα και οδηγό γκρέιντερ. Με σύμβαση ενός έτους θα προσλάβει τρία άτομα 2 για κοπή χόρτων θάμνων και 1 για καθαρισμό δρόμων. Το θέμα άδεια εγκατάστασης καμπίνας και υποδομών τηλεπικοινωνιών παρόχου –

τομής διέλευσης καλωδίων και άδεια κατασκευής δορυφορικό κατόπτρου και ιστού με δορυφορικό κάτοπτρο έμπροσθεν κτιρίου ΟΤΕ στο ΤΔ Δασόλοφου, στην εταιρεία HOL (Hellas On Line) μονοπώλησε το ενδιαφέρον του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος τόνισε πως δεν αφορά χορήγηση άδεια κε-

ραίας κινητής τηλεφωνίας και πως η συγκειμένη κεραία είναι συγκριτικά με ένα κινητό στην εκπομπή ραδιενέργειας πολύ μικρότερη. Ο κ. Δημητρακόπουλος τόνισε πως η χρήση κινητού είναι προσωπική επιλογή και πως μεταφέρει την ανησυχία των κατοίκων . Η κ. Νταφοπούλου είπε πως επικοινώνησε

με την HOL και αυτό που τελικά ζητούν είναι η άδεια εγκατάστασης καμπίνας και υποδομών τηλεπικοινωνιών παρόχου – τομής διέλευσης καλωδίων και όχι άδεια κατασκευής δορυφορικό κατόπτρου και ιστού με δορυφορικό κάτοπτρο. Ο κ. Αθ. Κομισόπουλος ζήτησε να μάθει αν υπάρχει απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου για να λάβει απάντηση από τον κ. Ντακούζη πρόεδρο του ΤΔ Δασολόφου πως όχι και πως ο ίδιος είναι εκεί για να μεταφέρει τις ανησυχίες των κατοίκων. Κάτοικοι από το Δασόλοφο βρέθηκαν εκεί και υποστήριξαν τα όσο ο κ. Δημητρακόπουλος και Ντακούζης ανέφεραν. Ο Δήμαρχος πρότεινε την αναβολή του θέματος για να υπάρξει και απόφαση του τοπικού συμβουλίου. Η κ. Νταφοπούλου απευθυνόμενη στους κατοίκους τόνισε: «Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν πρόκειται να κάνει κάτι παρά τη θέληση σας με τη λήξη της συνεδρίασης μπορώ να σας εξηγήσω για το τι ακριβώς πρόσκειται και ειδικός της εταιρείας θα έρθει να σας μιλήσει επίσης. Το θέμα αναβλήθηκε Τέλος συγκροτήθηκε επιτροπή για τη δωρεάν παραχώρηση δημοτικής έκτασης 500 τμ στην ενορία Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Ασπρόγειας για κατασκευή μικρής εκκλησίας αριθμ. 164/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Ερέτριας κ. Γ. Μπουμπούλια και τους Δημοτικούς Συμβούλους Αθ. Αλμυριώτη και Ν. Καραγιάννη

Πρωτομαγιά στα Χαϊντάρια

Θετικά ανταποκρίθηκαν οι Φαρσαλινοί στο κάλεσμα της δημάρχου κ. Μαρίας Ίφου και του Πολιτιστικού Οργανισμού για τον εορτασμό της πρωτομαγιάς στη θέση Χαϊντάρια. Καθώς αρκετοί ήταν

αυτοί που από νωρίς βρέθηκαν στο χώρο. Οι ψησταριές στήθηκαν το αλκοόλ έρεε άφθονο και η διασκέδαση ανέβηκε υπό τους ήχους της Λαίκοδημοτικής Ορχήστρας του κ. Χα-

τζηπλή. Ο χώρος της περιοχής των Χαιδαρίων ήταν κάποιες δεκαετίες νωρίτερα χώρος αναψυχής και εκδρομής για τους Φαρσαλινούς. Η περιοχή Χαιντάρια ή Χαιδάρια

βρίσκεται νότια της Ακροπόλεως των Φαρσάλων όπου υπάρχου πλατάνια και ένα μικρό ρυάκι. Τη δεκαετία του 1980 ο χώρος έγινε χώρος εναπόθεσης απορριμμάτων και η επικσε-

ψιμότητά του σταμάτησε. Το 2000 με την αυγή της νέας χιλιετίας έγινε και μία νέα προσπάθεια ανάπλασης της περιοχής. Οι εργασίες αποκατάστασης του χώρου και από χωματερή να γίνει πλέον ξανά επισκέψιμος ξε-

κίνησαν και ολοκληρώθηκαν στο χώρο 3 χρόνια πριν περίπου. Ο χώρος αποκαταστάθηκε πλήρως και υποδέχτηκε τους Φαρσαλινούς που τον προτίμησαν για την ημέρα της Πρωτομαγίας.


19

Τρίτη 4 Μαΐου

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Στα ημιτελικά πέρασαν 2ο Δ.Σχ. , 1ο Δ.Σχ , 5ο Δ.Σχ. και Δ.Σχ Ευϊδρίου

Τ

ην προηγούμενη Τρίτη στο βοηθητικό γήπεδο Φαρσάλων πραγματοποιήθηκαν οι σχολικοί αγώνες ποδοσφαίρου Δ. Σχολείων Φαρσάλων. Αναλυτικά τα αποτελέσματα 2ο Δ.Σχ - 3ο Δ..Σχ 3-2 (Κεχαγιάς (2), Φιτζιόπουλος, Ψαρογιώργος (2) ) 1ο Δ.Σχ – 4ο Δ.Σχ 5-1 (Αναγνώστης (2), Πελεκάνος(2), Σκουμπριά) – (Μπουλούτσος) Δ.Σχ. Ευϊδρίου - Δ.Σχ. Βαμβακούς 1-0 ( Γεωργόπουλος) Το 5ο Δ.Σχ πέρσασε άνευ αγώνα.. έτσι την Πέμπτη 6 Μαΐου θα αναμετρηθούν για τα ημιτελικά : 5ο Δ.Σχ - 2ο Δ.Σχ (ώρα : 10:00) & Δ.Σχ. Ευϊδρίου - 1Ο Δ.Σχ. (ώρα : 11:00)

ΥΠΕΡΕΙΑ - Ν.ΠΕΡΙΒΟΛΙ 3-0 (Α.Α.)

Νίκη , έστω και στα χαρτιά

Δ

εν κατέβηκε να αγωνιστεί το ήδη υποβιβασμένο Ν.Περιβόλι και έτσι η Υπέρεια πήρε την νίκη χωρίς να ιδρώσει. Τώρα με τους 23 βαθμούς που έχει θα τα παίξει όλα για όλα μέσα στο Χειμάδι (είναι αδιάφορα) την τελευταία αγωνιστική. Όμως υπάρχουν αρκετά σενάρια που χρειάζονται ανάλυση. Τέσσερις ομάδες (Ανθούπολη, Κουλούρι, Μελισσοχώρι και Υπέρεια) διεκδικούν τις 2 θέσεις για την παραμονή. Η βαθμολογία έχει ως εξής : Ανθούπολη 25 , Κουλούρι 25 , ,Μελισσοχώρι 24 , Υπέρεια 23. Την τελευταία αγωνιστική έχου-

με τα παιχνίδια που ενδιαφέρουν την Υπέρεια. Ανθούπολη – Μελισσοχώρι Χειμάδι – Υπέρεια

Ναρθάκι – Κουλούρι 1ο σενάριο : Η Υπέρεια να κερδίσει το Χειμάδι. Η Ανθούπολη το Μελισσοχώρι και το Ναρθάκι το

Κουλούρι. Τότε έχουμε : Ανθούπολη 28 & Υπέρεια 26 (παραμένουν), Κουλούρι 25 (μπαράζ) και Μελισσοχώρι 24 (πέφτει). 2ο σενάριο : Η Υπέρεια κερδίζει στο Χειμάδι, Ανθούπολη και Μςελισσοχώρι ναέρθουν ισοπαλία και το ΞΚουλούρι να έρθει ισόπαλο στο Ναρθάκι. Τότε : Ανθούπολη 26 (σώζεται), Κουλούρι 26 (σώζεται), Υπέρεια 26 (μπαράζ) και Μελισσοχώρι 25 (πέφτει). 3ο σενάριο : Το Μελισσοχώρι να κερδίσει μέσα στην Ανθούπολη και το Κουλούρι μέσδα στο Ναρθάκι. ]τότε : Κουλούρι 28 (σώζεται), Μελισσοχώρι 27 (σώζεται), Υπέρεια 26 (μπαράζ) και Ανθούπολη

25 (πέφτει) 4ο σενάριο : Η Υπέρεια κερδίζει στο Χειμάδι. Το Μελισσοχώρι έρχεται ισόπαλο στην Ανθούπολη και χάνει το Κουλούρι στο Ναρθάκι. Τότε : Ανθούπολη 26 (σώζεται), Υπέρεια (26 (σώζεται), Μελισσοχώρι 25 και Κουλούρι 25 (δίνουν μπαράζ οι δυο τους). Με λίγα λόγια η Υπέρεια προτιμά το 1ο και το 4ο σενάριο όπου επιθυμεί ήττα του Μελισσοχωρίου και του Κουλουρίου. Το 2ο και 3ο σενάριο θα το εύχεται μόνο εάν σωθεί ο Απόλλων Λάρισας από την Δ΄ εθνική. Όλα αυτά βέβαια με την προϋπόθεση να κερδίσει οπωσδήποτε μέσα στο Χειμάδι.

ΚΟΥΛΟΥΡΙ - ΕΝΙΠΕΑΣ 4-2 (1-2)

Δεν έκανε την χάρη στην Υπέρεια Δεν τα κατάφερε ο Ενιπέας να φύγει με τους τρεις βαθμούς της νίκης από το Κουλούρι, αφού έχασε με 4-2 αν και προηγήθηκε στο ημίχρονο με 2-1. Ο Κούρος άνοιξε το σκορ (01) με ωραία ατομική ενέργεια στο 10΄(πέτυχε το πρώτο του φετινό γκολ). Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 20΄σε 1-1. Στο 30΄ο Αρβανιτοζήσης με περίτεχνη ενέργεια έδωσε το προβάδισμα και πάλι

στην ομάδα του (1-2), σκορ με το οποίο έκλεισε το ημίχρονο. Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι προ του φάσματος του υποβιβασμού μπήκαν αποφασιστικά και κατάφεραν να ανατρέψουν το σκορ πετυχαίνοντας 3 τέρματα στο τελευταίο 20΄. Έτσι το τελικό σκορ 4-2 έδωσε ελπίδες στο Κουλούρι το οποίο την τελευταία αγωνιστική θα τα παίξει όλα για όλα μέσα στο

Ναρθάκι. Αντίθετα ο Ενιπέας θα αντιμετωπίσει το Ζάππειο σε ένα αδιάφορο παιχνίδι και για τις δυο ομάδες. Η σύνθεση Γούσιας,. Κούρος, Τριανταφύλλου, Καραντάκης, Καραλόπουλος, Γιαχνήξς Δ/Ν, Αρβανιτοζήσης, Ράϊος, Παπαδημητρίου, Θεοδώρου, Μπόγκας. Έπαιξε και ο Καραγιάννης (στο 80΄αντί του Καραλόπουλου.).


20

Τρίτη 4 Μαΐου

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΝΙΚΑΙΑ 1-1 (1-1)

Σ

Μόνο σε ένα θαύμα ελπίζει

ε ένα θαύμα ελπίζει πλέον η Αναγέννηση μετά την οδυνηρή ισοπαλία με την αδιάφορη Νίκαια στο γήπεδο Βρυσιών. Στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια η Φαρσαλινή ομάδα συγκέντρωσε μόλις 2 βαθμούς. Για να ελπίζει στην σωτηρία της, θα πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε τα δυο παιχνίδια που απομένουν, αρχής γινομένης με την Μελιβοία εκτός έδρας που είναι και το δυσκολότερο. Όμως συγχρόνως ο Πλατύκαμπος θα πρέπει να χάσει από το Συκούριο για να συνεχίσει η Αναγέννηση να ελπίζει την τελευταία αγωνιστική και με την προϋπόθεση βέβαια να μην πέσει ο Απόλλων Λάρισας από την Δ΄ εθνική. Όσο αφορά το προχθεσινό παιχνίδι η Αναγέννηση στάθηκε πολύ καλά στο Α΄ ημίχρονο όπου έχασε κλασικές ευκαιρίες για να

καθαρίσει το «ματς». Στην επανάληψη μάλιστα είχε και δοκάρι στο 88΄με τον Απ. Παπαδόπουλο. Το φιλμ του αγώνα 16΄ Η Νίκαια ανοίγει το σκορ με τον Τριανταφυλλόπουλο. 23΄ Σέντρα του Χαχόπουλου εντυπωσιακή κεφαλιά του Τσιανάκα, μόλις άουτ. 24΄ Στρώσιμο της μπάλας από τον Παπαδόπουλο στον Χρ. Ανδρεόπουλο, πολύ καλό σουτ, άουτ. 28΄ Ο Πατσουράκος από τον πάγκο της ομάδας του δέχεται την κόκκινη κάρτα για εξύβριση του διαιτητή. 32΄ Ωραίο σταμάτημα της

μπάλας από τον Τσιανάκα, το τελικό σουτ όμως καταλήγει άουτ. 38΄ Διαδοχικά σουτ του Ζαγγανά και Ανδρεόπουλου αποκρούονται από τον πολύ καλό Γκατζάνα. 40΄ Ο Ζαγγανάς δέχεται υπέροχη μεταβίβαση του Παπαδόπουλου και ισοφαρίζει σε 1-1. 82΄ Ο Βέργος της Νίκαιας δέχεται την κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα. 88΄ Φοβερό σουτ του Παπαδόπουλου τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι. Παραλειπόμενα ─ Με την πλάτη στον τοίχο θα παίξει η Αναγέννηση

στα δυο εναπομείναντα παιχνίδια. ─ Εάν χάσει στη Μελιβοία και ο Πλατύκαμπος κερδίσει το Συκούριο, τότε θα περιμένει τουλάχιστον να χάσει το Βλαχογιάννι. ─ Επειδή η ομάδα του Νικ. Φακίτσα μειονεκτεί σε περίπτωση ισοβαθμίας με την Αναγέννηση και έχει και δυο δύσκολα με Νίκαια (εκτός) και Τσαριτσάνη (εντός). ─ Ο Δωτιέας λογικά με νίκη επί της Δήμητρας Αγιάς το ερχόμενο Σάββατο φτάνει στους 35 βαθμούς και σώνεται. ─ Ο Κίσσαβος εάν κερδί-

σει τον Πλατύκαμπο σώνεται και αυτός. ─ Αντίθετα ο Πλατύκαμπος έχοντας σίγουρους τρεις βαθμούς από την Δήμητρα Αγιάς την τελευταία αγωνιστική φτάνει στους 34 βαθμούς. ─ Εάν χάσει η Αναγέννηση στην Μελιβοία ο Πλατύκαμπος σώνεται οριστικά. Το ίδιο και με ισοπαλία μέσα στο Συκούριο. ─ Επομένως η Αναγέννηση που λογικά θα κερδίσει τον Βουκεφάλα την τελευταία αγωνιστική, θα εύχεται (εάν χάσει στην Μελιβοία) να χάσει και τους δυο αγώνες το Βλαχογιάννι. ─ Με λίγα λόγια υπάρχουν ακόμη ελπίδες ακόμη και αν χάσει στην Μελιβοία. ─ Το παράπονο όμως των φιλάθλων είναι ότι η ομάδα δεν πείθει με την απόδοσή της ότι μπορεί να τα καταφέρει. ─ Και αυτό φάνηκε στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια όπου ειδικά στο Β΄ μέ-

ρος έπεφτε η απόδοσή της, με αποτέλεσμα την φτωχή συγκομιδή των 2 βαθμών. ─ Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να κάνουμε σε 4 παίκτες που τα δίνουν όλα. Στους Τσιανάκα, Διαμάντη, Μπόγκα και Απ. Παπαδόπουλο. ─ Επιστροφή είχαμε μετά από λίγο καιρό του Βασίλη Κεραμιδά (έστω και στον «πάγκο») και του Τζιλάκα που μπήκε ως αλλαγή. Η σύνθεση Ζέας, Μαργαριτόπουλος, Περιτογιάννης, Μπόγκας, Χαχόπουλος, Διαμάντης, Παπαδόπουλος, Ανδρεόπουλος (77΄Τζιλάκας), Τσιανάκας, Προσμίτης (88΄ Στεφανής), Ζαγγανάς (65΄λτ. Ταστεμερίδης).

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ - ΝΑΡΘΑΚΙ 1-3 (0-1)

Λας – Λας – Λας !! Ηλίας Βαρελάς!

Έ

νας Βαρελάς έκανε άνω κάτω την άμυνα του Μελισσοχωρίου (πετυχαίνοντας 2 γκολ) και έδωσε όχι μόνο την νίκη στην ομάδα του, αλλά και πολλές ελπίδες στην Υπέρεια στην προσπάθεια που κάνει για να αποφύγει τον υποβιβασμό. Ο ιδιόρρυθμος ποδοσφαιριστής άνοιξε το σκορ μόλις στο 5΄με «πέναλτυ» που κέρδισε ο ίδιος και το αξιοποίησε κάνοντας το 0-1.

Στο 30΄βλέπει την μπάλα να περνά δίπλα από το κάθετο δοκάρι σε τετ-α-τετ με τον τερματοφύλακα. Στο 60΄με απευθείας φάουλ πετυχαίνει το 0-2. Στο 80΄οι γηπεδούχοι μειώνουν σε 1-2. Στο 85΄όμως ο Δονδοτσήδης με ένα υπέροχο σουτ που καταλήγει στο παραθυράκι της αντίπαλης εστίας διαμορφώνει το τελικό 1-3. Παραλειπόμενα ─ Πάλι με 11 παίκτες ταξίδεψε στο Μελισσοχώρι το

Ναρθάκι και πάλι κέρδισε. ─ Εάν μάλιστα κερδίσει την τελευταία αγωνιστική

το Κουλούρι, καπαρώνει την 6η θέση. ─ Βέβαια το Κουλούρι

χρειάζεται την νίκη ή την ισοπαλία για να αποφύγει τον υποβιβασμό.

─ Ειδάλλως πέφτει η Υπέρεια. Έτσι οι Ναρθακιώτες έχουν και ένα επιπλέον κίνητρο προκειμένου να βοηθήσουν την Φαρσαλινή ομάδα. ─ Με τα 2 γκολ που σημείωσε ο Βαρελάς έφτασε αισίως τα 12 τέρματα. Η σύνθεση Φουστάνας Χρ., Φουστάνας Γιανν., Καπετάνος Γιωργ., Νάκος Αθ., Νάκος Βασίλης, Λελεντζής Αθ., Λελεντζής Σταθ., Συργκάνης, Δονδοτσίδης, Βαρελάς, Κατμέρος.

ΠΡΩΗΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΝ :

« Ξυπνήστε, το τέλος πλησιάζει» Αυτοκαταστροφικές διαθέσεις είχε η διοίκηση της Αναγέννησης Φαρσάλων, αν και προσπάθησε πολύ τη φετινή χρονιά να δημιουργήσει μια ομάδα που θα ήταν το «καμάρι» της πόλης. Οι άστοχες όμως επιλογές της, η «ξεροκεφαλιά» κάποιων, οι έμμονες ιδέες ότι παντού υπάρχουν αντίπαλοι, οδήγησε την ομάδα στο χείλος του γκρεμού και αυτοί αντί να προσπαθήσουν να την σώσουν, έχουν δηλώσει ότι «παραιτούνται» στο τέλος του πρωταθλήματος κ.τ.λ. Ανεύθυνες δηλαδή καταστάσεις ! Παρά τις αντιδράσεις παλιών παραγόντων, παλαίμαχων ποδοσφαιριστών και φιλάθλων της ομάδας, αυτοί κώφευαν και σφύριζαν αδιάφορα. Η ομάδα υπολειτουργούσε, οι μουρμούρες των παικτών που έβλεπαν την κατάσταση που επικρατούσε, πολλές, αλλά

μόνο αυτοί δεν καταλάβαιναν. Όταν μια ομάδα για οποιοδήποτε λόγο δεν πηγαίνει καλά, κάποιοι φεύγουν. Γιατί πάντα υπάρχουν αντικαταστάτες που ίσως δώσουν κάτι καλύτερο. Γιατί είναι κρίμα μετά την μεγάλη προσπάθεια που έγινε και την βοήθεια του κόσμου, η ομάδα αυτή να οδηγηθεί στην Α1 κατηγορία και μάλιστα φέτος που συμπληρώνει 40 χρόνια από την ίδρυσή της. Ουδείς αναντικατάστατος !. Το μοναστήρι να είναι καλά ! Η ομάδα δεν είναι κανενός. Ανήκει σ’ όλους τους Αναγεννησιώτες. Ξυπνήστε, το τέλος πλησιάζει. Αλεξίου Κων/νος Χρυσόπουλος Αν. Πετρόπουλος Κ. Μπακαλέξης Αχ.


22

Τρίτη 4 Μαΐου

ΒΑΜΒΑΚΟΥ - ΒΡΥΣΙΑ 1-0 (0-0)

Πρωταθλήτρια η Βαμβακού – Στο 91΄ο Μακρής έβαλε ταφόπλακα στα όνειρα των Βρυσιών

Η

Βαμβακού λοιπόν έμελλε να είναι η ομάδα που κατέκτησε την πρώτη θέση και συγχρόνως την άνοδο στη Β΄ κατηγορία, παίρνοντας την μπουκιά από το στόμα του Απόλλωνα Βρυσιών. Ο οποίος έως το 90΄κρατούσε στα χέρια του την πολυπόθητη άνοδο για να έρθει το καταραμένο 91΄όπου γκρεμίστηκαν όλα. Το παιχνίδι δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας αφού η κρισιμότητα και το άγχος όλων των ποδοσφαιριστών ήταν εμφανές στις δυο ομάδες. Όμως το «φινάλε» του αγώνα αποζημίωσε και με το παραπάνω τους 300 περίπου φιλάθλους που το παρακολούθησαν. Το φιλμ του αγώνα Έως το 33΄καμιά αξιόλογη φάση δεν δημιουργήθηκε

μπροστά στις εστίες των δυο «γκολκήπερ», πέραν των δυο σουτ των Μακρή και Φλώρου που δεν ανησύχησαν τον Γκόβαρη 34΄ Ένα αδύναμο πλασέ του Ιακωβάκη δεν εμπνέει ανησυχία στον Κυριαζή που μπλόκαρε εύκολα. 50΄ Ο Ιακωβάκης αποτυγχάνει να πιάσει το σουτ από πλεονεκτική θέση. 59΄ Ακυρώνεται σωστά από τον επόπτη γκολ του Ιακωβάκη ως «οφσάϊντ». Για να φτάσουμε στο 91΄ όπου ο Μακρής με γυριστό σουτ αιφνιδιάζει τον Γκόβα-

ρη που έκανε έξοδο, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και όλο το χωριό στα ουράνια. Μάλιστα από τον υπέρμετρο ενθουσιασμό του, αντίκρισε και την κόκκινη κάρτα (έβγαλε την φανέλα καθώς πανηγύριζε). Στο 93΄ αποβάλλονται συγχρόνως οι Πατσιούρας και Καρβούνης γιατί ως τελευταίοι παίκτες ανέτρεψαν επιθετικό των γηπεδούχων. Το σφύριγμα του διαιτητή Τζήλου (ο οποίος ήταν αλάνθαστος) καθώς και των βοηθών του, βρήκε παίκτες και φιλάθλους να γίνονται «κουβάρι» και να πανηγυρίζουν την άνοδο. Σε αντίθεση με τους παίκτες των Βρυσιών που δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι χάθηκε στο τελευταίο λεπτό της συνάντησης. Παραλειπόμενα ─ Πως τα φέρνει όμως η ζωή του ποδοσφαίρου ! Για δυο αποτελέσματα έπαιζαν τα Βρυσιά και δεν τους κάθησε κανένα. ─ Μάλιστα έχασαν την 2η θέση από την Μάνδρα (που

οδηγεί στα «μπαράζ») για ένα μόλις γκολ διαφορά στους μεταξύ τους αγώνες. ─ Βέβαια τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά την τελευταία αγωνιστική εάν η Ζωοδόχος Πηγή δεν έκοβε βαθμούς από την Βαμβακού. ─ Τώρα θα περνούσανε και οι δυο Φαρσαλινές ομάδες. ─ Πολύ άγχος είχαν οι ποδοσφαιριστές και των δυο ομάδων αφού παιζόταν οι κόποι μιας χρονιάς, γι’ αυτό και δεν δημιουργήθηκαν ευκαιρίες. ─ Ανάμεσα στους 300 περίπου φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο υπήρχε και αρκετός κόσμος από όλη την επαρχία Φαρσάλων. ─ Παρόντες ο πρόεδρος της ΕΠΣΛ, Ζήσης Γρηγορίου, ο αντιπρόεδρος Στ. Πουλαράκης, ο οποίος φέτος έχει παρακολουθήσει άπειρα παιχνίδια των ομάδων μας καθώς και ο Δήμαρχος Πολυδάμαντα κος. Μπαλατσός. ─ Λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου ένα κοριτσάκι λιποθύμησε, λόγω της αφόρητης ζέστης, χωρίς κάτι το ανησυχητικό.

─ Μικροεπεισόδιο δημιουργήθηκε χωρίς συνέχεια στην ανάπαυλα του ημιχρόνου ανάμεσα σε οπαδό των γηπεδούχων και ποδοσφαιριστή των Βρυσιών. ─ Άξιοι συγχαρητηρίων οι ποδοσφαιριστές και των δυο ομάδων για την συμπεριφορά τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο όσο και των διαιτητών που ήταν άψογοι. ─ Το « έλα να δεις» έγινε μόλις πέτυχε το «χρυσό» γκολ ο Μακρής. Όλοι οι παίκτες αγκαλιασμένοι έπεσαν στο χορτάρι, πνίγοντας τον σκόρερ από την χαρά τους, ενώ ο αρχιτέκτονας της ανόδου Βάϊος Κυριαζής μαζί με τον πρόεδρο της ομάδας ξέσπασαν σε λυγμούς, πανηγυρίζοντας έξαλλα το γκολ. ─ Στον αντίποδα οι Βρυσιώτες μην μπορώντας να πιστέψουν ότι χάθηκε η άνοδος με αυτό τον τρόπο, παρέμειναν σιωπηλοί και γονατιστοί στον αγωνιστικό χώρο για κάμποσα λεπτά.

─ Με τη λήξη του παιχνιδιού ανοίχτηκαν σαμπάνιες, ενώ το γλέντι συνεχίστηκε στην καφετερία του μεγάλου «Φόρη». ─Μπουλούτσος, Φλώρος και Νασιόπουλος πρωτοτύπησαν στους πανηγυρισμούς, αφού δεν σταματούσαν να τραγουδούν το «Ατρόμητε Ολέ!» Οι συνθέσεις Βαμβακού : Κυριαζής Αθ., Δρόσος Αχ (80΄Τζιτζιφλής), Φλώρος, Κομισόπουλος, Παπαγεωργίου Άγγελος (46΄Στεργιόπουλος Γιανν.), Μορφογιάννης Θεοδ., Μακρής, Ακρίβος, Μπουλούτσος Βαγ(69΄Στεργιόπουλος Χρ.), Μπόγκας, Νασιόπουλος. Βρυσιά : Γκόβαρης Λεων, Κρίκης, Πατσιούρας, Καρβούνης, Μπερσιάνης Θαν., Μπερσιάνης Γ/Κ, Ιακωβάκης (70΄Μπουλούτσος Σωτ.), Καρασάββας, Στεφανής Κ.(88΄Ξυνογαλάς), Βαίτσης Λέων (75΄Σουφλέρης), Βαίτσης Ρούλης.


23

Τρίτη 4 Μαΐου

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ (JUNIOR) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΣΛ

Στην μάχη ρίχνονται για τους τελικούς του πρωταθλήματος η ομάδα «junior» της Αναγέννησης (γεν. 98-99) και η ομάδα pro «junior» (γεν. 2000-01-02)

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΣΚΑΘ (ΓΕΝ. 95-96)

Συνεχίζουν να είναι στην κορυφή – Έκαναν το 5Χ5 οι παμπαίδες του Γυμναστικού

Η ομάδα «junior» τοποθετήθηκε στον 2ο όμιλο (γήπεδο : sport club Βουτυρίτσα) όπου συμμετέχουν οι Ακαδημίες του Μακρυχωρίου, της ΑΕΛ, του Άρη Λάρισας, των Αμπελοκήπων και των

Ατρομήτων. Το Σάββατο 8 Μαΐου θα αντιμετωπίσει για την 1η αγωνιστικής το Μακρυχώρι όπου το είχε κερδίσει 2-1 στην Α΄ φάση των ομίλων. Οι μικρότεροι ποδοσφαι-

ριστές της Αναγέννησης (γεν. 2000 και κάτω) θα αντιμετωπίσουν την Κυριακή διαδοχικά τον Άρη Λάρισας, την Ομόνοια και τον Απόλλων Λάρισας. Οι αγώνες θα έχουν διάρκεια 15΄ο καθένας και θα διεξαχθούν στην Νεάπολη.

Με την λήξη του Α΄ γύρου για το πρωτάθλημα μπάσκετ οι παμπαίδες του Γυμναστικού κέρδισαν και την ΑΕΛ στο κλειστό των Φαρσάλων με σκορ 44-26 και οδηγούν την κούρσα, αφήνοντας πίσω την Ολυμπία με 13 βαθμούς και την ΑΕΛ με 11 βαθμούς. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα παίξουν με την Αστραπή Ν.Πολιτείας (εντός) και με τον Ερμή στην Αγιά. Η σύνθεση Παρασκευιώτης, Αντωνόπουλος, Νταφόπουλος, Αλεξίου Γιανν., Ζήσιμος, Μπασαγιάννης Στελ., Τράντος, Ρούμπας, Κανατούλας, Αρσενόπουλος, Μπασδάνης, Μητσογιάννης. Αντίθετα τα μίνι του Γ.Σ.Φ. έχασαν από την ΑΕΛ με 1852 έχοντας μέχρι στιγμής μόνο μια νίκη.

Β΄ ΕΠΣΛ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σωτήριο – Χειμάδι ..............................4-0 Ζάππειο – Τερψιθέα ...........................2-2 Υπέρεια – Ν.Περιβόλι ................. 3-0 α.α. Μελισσοχώρι – Ναρθάκι . ...................1-3 Ανθούπολη – Αρμένιο .........................3-3 Ομόνοια – Ραχούλα . ..........................1-3 Κουλούρι – Ενιπέας . ..........................4-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (24η Αγωνιστική)

Τερψιθέα . ...............79-25 . ............. 66 Σωτήριο ................... 59-37 . ............ 50

------------------------------------------

Α ΕΠΣΛ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αμπελωνιακός – Οικονόμος ...............2-4 Δήμητρα Αγιάς – Αχιλλέας Φ. ............ 6-1 Δωτιέας Αγιάς – Κίσσαβος .................2-0 Πλατύκαμπος – Βουκεφάλας . ........... 1-0 Μακρυχώρι – Φλιλοκτήτης .................1-0 Δήμητρα Γιανν. – Βλαχογιάννι ...........3-0 Αναγέννηση Φ. – ΑΕΔ Νίκαιας ...........1-1 Αργυροπούλι – Φαλανιακός .............. δ.δ.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (28η Αγωνιστική)

Οικονόμος ................89-18 . ............ 81

-----------------------------------------Μακρυχώρι .............55-32 Αμπελωνιακός .........48-29 Φιλοκτήτης . ............45-22 ΑΕΔ Νίκαιας ............40-35 Αργυροπούλι ........... 49-41 Βουκεφάλας . .......... 31-31 Δήμητρα Γιανν. .......46-38 Φαλανιακός ............26-36 Βλαχογιάννι . ........... 31-48

. ........... 54 . ............ 51 . ............ 51 . ............ 46 . ............ 44 . ............ 41 . ............ 39 . ............ 35 . ............ 32

Δωτιέας Αγιάς .........30-33 . ............ 32 Κίσσαβος . ...............21-30 . ............ 32 Πλατύκαμπος ..........35-43 . ............ 31

-----------------------------------------Αναγέννηση Φ. ........29-35.............. 29

-----------------------------------------Δήμητρα Αγιάς . ......22-54 . ............ 16 Αχιλλέας Φ. ............. 17-96 . .............. 5

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Σάββατο 8/5/2010)

ΑΕΔ Νίκαιας – Βλαχογιάνι Φιλοκτήτης – Αναγ. Φαρσάλων Οικονόμος – Δήμητρα Γιάνν. Βουκεφάλας – Μακρυχώρι Φαλανιακός – Αμπελωνιακός Κίσσαβος – Πλατύκαμπος Αχιλλέας Φ – Αργυροπούλι Δήμητρα Αγιάς – Δωτιέας

Πελασγιώτιδα – Άγιοι Ανάργυροι . .... 0-0 Χαλκιάδες – Τοξότης ........................ 1-2 Παραπόταμος – Δευκαλίων ............. 0-2 Λαρισαϊκός – Βερδικούσια ............... 2-1 Δαμασιακός – Καλοχώρι . ................ 5-1 Αμυγδαλέα – Αμπελόκηποι ................ 1-3 Θύελλα Λάρισας – Σμόλικας . ........... 0-0 Χάλκη – Όλυμπος Λάρισας ............... 0-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (27η Αγωνιστική)

Δαμασιακός ............60-35 . ............ 55 Χάλκη ......................49-22 . ............. 54 Δευκαλίων ...............52-28 . ............ 51

-----------------------------------------Λαρισαϊκός . ............48-30 . ............ 48

-----------------------------------------Αμυγδαλέα .............39-43 . ............. 38 Καλοχώρι ................ 43-41 . ............ 37 Όλυμπος Λάρισας ...34-29 . ............ 37 Βερδικούσια ............ 51-50 . ............ 37

Αμπελόκηποι ...........36-45 Τοξότης ................... 36-41 Παραπόταμος .........39-53 Σμόλικας . ................29-33 Πελασγιώτιδα .......... 31-47

. ............ 34 . ............ 33 . ............ 31 . ............ 31 . ............ 30

-----------------------------------------Χαλκιάδες . ..............34-44 . ............ 25 Άγιοι Ανάργυροι ......45-66 . ............ 24 Θύελλα Λάρισας . ....35-46 . ............ 23

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Τρίτη 4/5/2010, 17:00) Καλοχώρι – Πελασγιώτιδα Δευκαλίων – Τοξότης Βερδικούσια – Χαλκιάδες Όλυμπος Λάρισας – Λαρισαϊκός Σμόλικας – Χάλκη Αμπελόκηποι – Δαμασιακός Θύελλα Λάρισας – Σμόλικας Άγιοι Ανάργυροι – Παραπόταμος

-----------------------------------------Μελισσοχώρι ...........25-53 . ............ 24

-----------------------------------------Υπέρεια ................... 27-45 . ............ 23 Ν.Περιβόλι . .............21-69 . ............... 8

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Ανθούπολη – Μελισσαοχώρι Ναρθάκι – Κουλούρι Αρμένιο – Σωτήριο Ενιπέας – Ζάππειο Χειμάδι – Υπέρεια Τερψιθέα – Ομόνοια Ραχούλα – Ν.Περιβόλι

Γ ΕΠΣΛ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μυραϊκός – Μάνδρα . .........................1-8 Αχίλλειο Φ. – Ακαδ. Φαρσάλων ..........2-5 Ίκαρος Νεάπολης – Άρης Χαράς ........4-0 Ζωοδόχος Πηγή – Σταυραετός ..........1-1 Βαμβακού – Βρυσιά ...........................1-0

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Βαμβακού ...............43-12 . ............ 51

-----------------------------------------Μάνδρα . ................. 74-24 . ............ 50

-----------------------------------------Βρυσιά . ...................56-15 . ............ 50 Ζωοδόχος Πηγή ......23-26 . ............ 26 Σταυραετός . ...........30-34 . ............. 25 Ίκαρος Νεάπολης . ... 38-37 . ............ 24 Ακαδ. Φαρσάλων ....42-55 . ............ 23 Μυραϊκός ................36-55 . ............ 22 Κοιλάδα . .................30-39 . ............. 21 Αχίλλειο . ..................29-53 . ............ 15 Άρης Χαράς ...........12-66 . ............... 5

Δ΄ΕΘΝΙΚΗ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α1 ΕΠΣΛ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αρμένιο ...................40-23 . ............ 50 Ραχούλα ..................56-32 . ............ 49 Ενιπέας ................... 42-47 . ............. 42 Ναρθάκι ..................34-39 . ............ 36 Ζάππειο ...................45-38 . ............ 35 Χειμάδι .................... 43-37 . ............ 33

Ομόνοια . ................. 37-34 . ............ 30 Ανθούπολη ..............33-45 . ............ 25 Κουλούρι ................. 32-57 . ............ 25

Λαμία – Α.Ο.Καρδίτσας . ....................3-1 Πυργετός – Ελασσόνα ........................3-0 Αστέρας Ιτέας – Καστράκι ......... 0-3 α.α. Μετέωρα – Τύρναβος ........................0-1 Λιανοκλλάδι – Α.Ε.Διμηνίου . ..............4-0 Μουζάκι – Απόλλων Λ. . ......................2-0 Βελούχι – Σπερχειάδα ........................1-1 Ρεπό : Ν.Αγχίαλος

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (28η Αγωνιστική)

Τύρναβος 2005 . ....43-13 . ............ 61

-----------------------------------------Πυργετός . ................ 41-17 . ............ 51 Λιανοκλάδι .............. 43-27 . ............ 48 Α.Ο. Καρδίτσας ....... 41-23 . ............ 46 Ελασσόνα ................36-29 . ............ 41 Ν.Αγχίαλος .............. 35-31 . ............. 40 Λαμία ......................36-36 . ............ 38 Μετέωρα .................35-19 . ............ 37 Σπερχειάδα .............33-29 . ............ 37 Μουζάκι ..................21-26 . ............. 33

Καστράκι . ...............30-32 . ............ 33

-----------------------------------------Απόλλων Λ. .............. 27-32 . ............ 32 Βελούχι . .................. 22-37 . ............ 32 Α.Ε.Διμηνίου . .......... 21-61 . ............ 14

Αστέρας Ιτέας αποβλήθηκε Λαμία και ΑΟ Καρδίτσας δεν έκαναν το ρεπό τους στο δεύτερο γύρο.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (9 /5/2010)

ΑΟ Καρδίτσας – Ελασσόνα Καστράκι – Πυργετός Τύρναβος – Ν.Αγχίαλος Α.Ε. Διμηνίου – Αστέρας Ιτέας 3-0 α.α. Απόλλων Λ. – Μετέωρα Σπερχειάδα – Λιανοκλάδι Βελούχι – Μουζάκι Ρεπό : Λαμία


24

@ Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι μου Φαρσαλινοί. Περαστικά σε όλους μας. Άντε τώρα πάρτε τα κομπιουτεράκια και πείτε μου πως θα πάρετε δώρο στο κουμπαρούλι το Πάσχα χωρίς δώρο Πάσχα, πως θα πάτε βόλτα στη θάλασσα (όχι διακοπές… βόλτα λέω!) με τη βενζίνη στο 1,60 χωρίς επίδομα αδείας (ούτε μέχρι την Αγχίαλο δεν τη βγάζουμε) και πώς θα πληρώσεις τα τέλη κυκλοφορίας των 350 ευρώ τα Χριστούγεννα! Και καλά… τη γαλοπούλα την έχουμε ξεχάσει εδώ και χρό-

Τρίτη 4 Μαΐου

νια. Το χοιρινό θα το κόψουμε κι αυτό; @ Ο Παπανδρέου μαζί με τον Παπακωνσταντίνου παρέδωσαν την Ελλάδα στα χέρια του ΔΝΤ. Τις τελευταίες μέρες έχουν βάλει όλα τα ΜΜΕ και οι ίδιοι να πείσουν τον κόσμο πως αγωνίστηκαν για τα ληστρικά μέτρα! Όλα ψέματα, κανείς δεν αγωνίστηκε δέχτηκαν τα μέτρα γιατί πολύ απλά δεν μπορούσαν να κάνουν και αλλιώς. O δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ Ηλία Σιακαντάρη αποκάλυψε ότι το θέμα του 13ου και

14ου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, δεν θεωρήθηκε από

το ΔΝΤ ως σημαντικό και έτσι δεν τέθηκε ποτέ. Το ΔΝΤ θε-

ωρεί πως είναι ένα θέμα που θα διαμορφωθεί από μόνο του στην ελεύθερη πλέον αγορά της εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και αφορά εργοδότες και εργαζόμενους. Όλα ένα μεγάλο ψέμα λοιπόν! Αλλά τι να περιμένει ένα έθνος από έναν πρωθυπουργό που φόρεσε την «έρπη» του για να βγει να μας ανακοινώσει τα νέα μέτρα! @ Τους έκοψαν τους δύο μισθούς αλλά είναι δεδομένο ότι οι βουλευτές θα βρούνε άλλους τρόπους να βγάλουν το χρήμα που τους λείπει από τα δώρα. Έτσι θα συνεδριάζουν περισσότερες φορές για να αρπάζουν τα 250 ευρώ που δικαιούνται από κάθε συνεδρίαση. Το κόλπο έχει ως εξής: Μια συνεδρίαση την κόβουν στα 3 σε μια ημέρα και παίρνουν 750 ευρώ ενώ θα μπορούσαν να την ολοκληρώσουν σε μια! Όμως διακόπτουν το μεσημέρι και επιστρέφουν το απόγευμα οπότε αυτό μετράει για δύο συνεδριάσεις. @ Για τoν Καραμανλή δεν έχω να προσθαφαιρέσω κάτι. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργόςλιποτάκτης που είχε η Ελλάδα. Τον συντοπίτη μας κ. Σουφλιά τον σεβόμουν πολιτικά. Που βρίσκεται τώρα; Ας μας στείλει ένα e-mail κάποιος από το περιβάλλον του ή κάποιος που τον είδε τυχαία το τελευ-

ταίο διάστημα. Ανθρώπινα ρωτάμε...να διαπιστώσουμε ότι είναι καλά... @ Θα βάλω τα δυνατά μου να σας κάνω να χαμογελάσετε: Ο σύζυγος, αγουροξυπνημένος, ετοιμάζει τον καφέ, πίνει μια γουλιά και μετά πάει και στέκεται ακριβώς δίπλα από την σύζυγο, παρατηρώντας προσεκτικά τα αυγά. Πίνει άλλη μια γουλιά καφέ.... και αρχίζει να φωνάζει πανικόβλητος: «Πρόσεχε...ΠΡΟΣΕΧΕ! Βάλε κι άλλο βούτυρο! Θεούλη μου! Έχεις βάλει πολλά αυγά μαζί στο τηγάνι! ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ Γύρνα τα. Γύρνα τα ΤΩΡΑ! Χρειάζονται κι άλλο βούτυρο. Μα που θα βρούμε κι άλλο ΒΟΥΤΥΡΟ; Ωραία... Μη, ΠΡΟΣΕΧΕ, θα σου ΚΟΛΛΗΣΟΥΝ! Προσεχτικά... ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! Σου είπα ΠΡΟΣΕΧΕ! Ποτέ δεν μ’ ακούς εμένα... ΠΟΤΕ! Γρήγορα! Γύρνα τα ΓΡΗΓΟΡΑ! Είσαι τρελή; Τα έχεις παίξει; Μην ξεχάσεις να τα αλατίσεις, όλο το ξεχνάς το αλάτι. Βάλε αλάτι. ΑΛΑΤΙ! ΒΑΛΕ ΑΛΑΤΙ ΣΟΥ ΕΙΠΑ!» Η γυναίκα έχει μείνει αποσβολωμένη. «Τι έπαθες άνθρωπε μου; Γιατί φωνάζεις μέσα στο αυτί μου;» Ο σύζυγος ξαφνικά ηρεμεί τελείως και απαντάει... «Ήθελα να σου δείξω πως είναι να σε έχω συνοδηγό όταν οδηγάω...» tabakos@protostypos.gr

fyllo 434  

protostypos fyllo 434

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you