Page 1

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων

Περιεχόμενα

Γλώσσα

Γερμανική

Πρωτεύουσα

Βερολίνο

Πολίτευμα

Κοινοβουλευτική Δημοκρατία

Επί κεφαλής κράτους

Ομοσπ. Πρόεδρος Horst Köhler

Διάρθρωση πολιτεύματος

16 Ομόσπονδα κρατίδια Βουλή + Ομοσπονδιακό Συμβούλιο

Επί κεφαλής κυβέρνησης

Καγκελλάριος Angela Merkel

Επιφάνεια

357.104,07 τετρ. χλμ.

Πληθυσμός

82.046.000 (Δεκ. 2008)

Πυκνότητα πληθυσμού

230 κάτοικοι / τετρ. χλμ.

ΑΕΠ ονομαστικό (2008)

€2.533 δισ.

ΑΕΠ / κάτοικο

€ 30.874

Νόμισμα

Ευρώ (1 € = 100 λεπτά)

Ημερομηνία ίδρυσης

23 Μαίου 1949

Εθνική επέτειος

3 Οκτωβρίου (γερμανική ενοποίηση)

Χρονική ζώνη

UTC+1 Ώρα κεντρ. Ευρώπης

Διακριτικό οχημάτων

D

Κατάληξη διαδικτύου

.de

Τηλεφωνικός κωδικός

49

Σελ.

Εξέλιξη κυ ριo τέρω ν με γε θώ ν γ ερμανικής οικονομίας

Ίδρυση εταιρείας

2

(με τα βο λή ως προ ς πρ οη γο ύμ ενο έτο ς, % , )

Νομικές μορφές εταιρειών Διαδικασία ίδρυσης

3 7

2009 -20 10: πρό βλεψ η

Φορολογικό σύστημα — εταιρείες — ακίνητη περιουσία

8 10

— φόρος προστιθεμένης αξίας

10

— μερίσματα, μετοχές, θυγατρικές, υποβολή

11

Επενδυτικά κίνητρα

12

Απασχόληση

18

Κοινωνική ασφάλιση

21

Ευρεσιτεχνίες—Σήματα

22

Κατασκευή εγκαταστάσεων

23

Νομικά μέσα

24

Ενημέρωση: Aπρίλιος 2010

Συντάκτης: Διονύσης Πρωτοπαπάς Σύμβουλος Οικ. & Εμπορ. Υποθέσεων Α΄

2 007

2008

2009

ΑΕΠ

2,5

1 ,3

-6

2010 1,4

Δ απά ν ες νο ικο κυ ριώ ν

-0,4

-0,1

-0,1

-0,3

Κρα τικ ές δα π άνε ς

2,2

2

2,4

1,8

Ακα θ άριστε ς ε πε νδ ύσ εις

4,3

4 ,4

-8,1

-0,3

Εξοπ λι σμ ός

6,9

5 ,9

-17

-1,8

Π ά γιες ε γκ α τασ τάσ εις

1,8

3

-2,2

0,4

Εγχώ ρια ζήτη ση

1,1

1 ,7

-1,5

0,2

Εξαγ ωγέ ς

7,5

2 ,7

-18,8

0,9

Εισ α γωγ ές

5

4

-10,6

0,4

Τιμ ές κα ταναλ ωτού

2,3

2 ,6

0,3

0,7

Εργατικ ό δυ να μ ικ ό (σ ε εκ.)

39,8

40 ,3

39,8

38,8

Άνε ργο ι (σ ε ε κ.)

3,78

3, 27

3,72

4,62


ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πώς μπορώ να ιδρύσω εταιρεία

Διαδικασία ίδρυσης

Για την ίδρυση της εταιρείας απαιτούνται τα εξής βήματα:



η δήλωση έναρξης δραστηριότητας σε δύο φορολογικές Αρχές: Αρχή επιχειρηματικών φόρων (Gewerbesteueramt) Φορολογική Αρχή (Finanzamt)

Η ίδρυση εταιρείας είναι σχετικώς εύκολη υπόθεση. Υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, είναι όμως ξεκάθαρες.



μέσω συμβολαιογράφου να εκδοθεί δικαστική απόφαση από το τοπικό δικαστήριο (Amtsgericht). Δεν απαιτείται η έκδοση δικαστικής απόφασης για τις εταιρείες τύπου GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts)

Δεν γίνεται διάκριση μεταξύ Γερμανών πολιτών και μη και δεν υπάρχει περιορισμός στον επαναπατρισμό των κεφαλαίων.

Ποιός δικαιούται να ιδρύσει εταιρεία

Για την δήλωση έναρξης δραστηριότητας στην Αρχή επιχειρηματικών φόρων (Gewerbesteueramt) απαιτούνται τα εξής:

Η βασική διάκριση είναι μεταξύ πολιτών των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής

 

Ένωσης και μη.

Πολίτες κρατών – μελών

Δικαιούνται να ιδρύσουν εταιρεία στην Γερμανία όπως και στα άλλα κράτη –

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

μέλη της Ε.Ε. Απαιτείται μόνον να έχουν καταχωρηθεί στο τοπικό μητρώο

ταυτότητα ή διαβατήριο άδεια διαμονής. Για τους πολίτες των κ-μ ΕΕ αρκεί η καταχώρηση στο τοπικό μητρώο κατοίκων (Einwohnermeldeamt)



αναλόγως της δραστηριότητας μπορεί να απαιτείται άδεια από τον αρμόδιο φορέα καταβολή του απαιτούμενου τέλους

κατοίκων (Einwohnermeldeamt) και να διαθέτουν τα απαιτούμενα κεφάλαια. Εμπλεκόμενες Αρχές Πολίτες τρίτων χωρών

Απαιτείται να λάβουν πρώτα άδεια εγκατάστασης (Niederlassungserlaubnis), με

Η Αρχή επιχειρηματικών φόρων επικοινωνεί η ίδια με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς για την λήψη των απαραίτητων στοιχείων.

την οποία μπορούν να προχωρήσουν στην ίδρυση εταιρείας όποτε το

Αναλόγως με το αντικείμενο της εταιρείας, μπορεί να απαιτείται η υποβολή

επιθυμήσουν. Προκειμένου να λάβουν άδεια διαμονής και ίδρυσης εταιρείας

διαφόρων πιστοποιητικών. Εταιρείες υγειονομικού χαρακτήρα χρειάζονται

(Aufenthaltserlaubnis), οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στην Γερμανία

πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες διατάξεις που εκδίδει η

ή στο πλησιέστερο γερμανικό προξενείο στον τόπο κατοικίας τους τα εξής έγγραφα:

Υγειονομική Υπηρεσία (Gesundheitsamt). Εταιρείες με αντικείμενο οικοδομικές εργασίες ή επισκευές κτιρίων χρειάζονται



Αίτηση αδείας διαμονής



Επιχειρηματικό σχέδιο



Βιογραφικό

Επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό απαιτείται να το ασφαλίζουν στο



Αποδεικτικά στοιχεία επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας

Ταμείο Ασφάλισης Ατυχημάτων Απασχόλησης.

Με την αίτησή τους πρέπει να αποδείξουν ότι:

  

Υπάρχει συγκεριμένο οικονομικό συμφέρον ή ειδική ανάγκη για την προτεινόμενη επιχείρηση Η επιχείρηση θα ωφελήσει την εθνική οικονομία Tα απαιτούμενα κεφάλαια καλύπτονται είτε από τραπεζικές εγγυήσεις είτε από άλλου στοιχεία ενεργητικού (καταθέσεις, γη, χρεόγραφα, κ.λ.π.).

έγκριση από την Πολεοδομική Υπηρεσία (Bauamt).

Επιχειρήσεις που έχουν τεχνικό χαρακτήρα, όπως επισκευές, ηλεκτρολογικές εργασίες,

κ.λ.π.

απαιτούν

εγγραφή

στο

Επαγγελματικό

Επιμελητήριο

(Handwerkskammer). Για την έναρξη ελευθέρου επαγγέλματος (λογιστής, υδραυλικός, κ.λ.π.) απαιτείται μόνον δήλωση έναρξης δραστηριότητας στην Φορολογική Αρχή (Finanzamt).

Οι αιτήσεις παροχής αδείας διαμονής εξετάζονται από την Γερμανική Αρχή Αλλοδαπών (Ausländeramt). Πρεσβεία της Ελλάδος —Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βερολίνου

ΣΕΛ. 2


ΝΟΜΙΚEΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η επιλογή της νομικής μορφής της επιχείρησης είναι καθοριστική γιατί άπτεται όλων των παραμέτρων λειτουργίας της (διαδικασία ίδρυσης, ελάχιστος αριθμός εταίρων, ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο, φορολογικές υποχρεώσεις, διαχείριση εταιρείας και λήψη αποφάσεων, λύση της, κ.λ.π.

Μετοχική (ανώνυμη) εταιρεία —AG

γενικώς

Ωστόσο, το κόστος ίδρυσης και λειτουργίας μίας AG είναι σχετικώς υψηλά. Πέραν αυτού, η AG συνεπάγεται υψηλότερες οργανωτικές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την καθημερινή της λειτουργία.

Τα ανώνυμα εταιρικά σχήματα είναι πιο κατάλληλα για επιχειρήσεις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. Η μορφή της προσωπικής εταιρείας ενδείκνυται για μικρότερου μεγέθους εταιρείες. Το εν γένει κόστος λειτουργίας είναι μεγαλύτερο για τις ανώνυμες απ’ ό,τι για τις προσωπικές εταιρείες. Κατά το γερμανικό δίκαιο, υπάρχουν 3 κύριες νομικές μορφές επιχειρήσεων:

  

H μετοχική εταιρεία (Aktiengesellschaft—AG) απολαμβάνει μεγαλύτερης αξιοπιστίας εν συγκρίσει προς τις άλλες νομικές μορφές.

ανώνυμες εταιρείες

Μετοχικό κεφάλαιο

To ελάχιστο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο είναι €50.000, πλήρως καταβεβλημένο από τους μετόχους κατά την στιγμή της ίδρυσης.

Διαδικασία ίδρυσης

Μπορεί να ανήκει και σε 1 μόνον μέτοχο.

Προσωπικές εταιρείες υποκαταστήματα

Το καταστατικό της εταιρείας πρέπει να επικυρωθεί από συμβολαιογράφο. NOMIΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ονομασία

Συντομ.

Νομική ευθύνη

Ελάχιστο κεφάλαιο

Αριθμός εταίρων

Ως χρόνος ίδρυσης λογίζεται ο χρόνος εγγραφής της εταιρείας στο εμπορικό μητρώο (Handelsregister). Η αίτηση εγγραφής πρέπει να υπογραφεί από όλους τους ιδρυτικούς εταίρους, τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη ενώπιον συμβολαιογράφου.

Ευκολία διαδικασιών

Ανώνυμες εταιρείες Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GmbH

Έως το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου

€ 25.000 Τουλάχ. 1 άτομο

Μίνι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

Mini Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Mini GmbH

Έως το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου

Μετοχική εταιρεία

Aktiengesellschaft

AG

Έως το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου

Gesellschaft bürgerlichen Rechts

GbR

Απεριόριστη προσωπική ευθύνη

€0

Τουλάχ. 2 άτομα

Πολύ χαμηλή

oHG

Απεριόριστη προσωπική ευθύνη

€0

Τουλάχ. 2 άτομα

Χαμηλή μέτρια

Ετερόρρυθμος εταίρος: ευθύνη έως το ύψος των μεριδίων του Ομόρρυθμος εταίρος: απεριόριστη προσωπική ευθύνη

€0

Τουλάχ. 2 άτομα

Χαμηλή μέτρια

€1

Μέτρια

Τουλάχ. 1 άτομο

Χαμηλή μέτρια

€ 50.000 Τουλάχ. 1 άτομο

Μέτρια υψηλή

Στην συνέχεια πρέπει να καταχωρηθεί στην τοπική εμπορική Αρχή (Gewerbeamt).

Προσωπικές εταιρείες Εταιρεία αστικού δικαίου

Ανοικτή εμπορική εταιρεία Offene Handelsgesellschaft Περιορισμένος συνεταιρισμός

Kommanditgesellschaft

Εταιρικός συνεταιρισμός

Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft

KG

GmbH & Co. Ετερόρρυθμος εταίρος: έως το ύψος KG των μεριδίων του Γενικός εταίρος: (ΕΠΕ) έως το ύψος της δικής του μετοχικής συμμετοχής

€0

Τουλάχ. 1 μέτοχος της GmbH πρέπει να είναι μέτοχος και της ετερρόρυθμης εταιρείας

Μέτρια υψηλή

Υποκαταστήματα Εξαρτημένο υποκατάστημα Unselbstständige Niederlassung

Αναλόγως της νομικής μορφής της μητρικής εταιρείας

€0

Τουλάχ. 1 άτομο

Πολύ χαμηλή

Ανεξάρτητο υποκατάστημα Selbstständige Zweigniederlassung

Αναλόγως της νομικής μορφής της μητρικής εταιρείας

€0

Τουλάχ. 1 άτομο

Μέτρια

Διοίκηση

Οι ιδρυτές—μέτοχοι ορίζουν τον πρώτο ελεγκτή (Abschlußprüfer) και το Εποπτικό Συμβούλιο (Aufsichtsrat). Το εποπτικό συμβούλιο με την σειρά του ορίζει το πρώτο διοικητικό συμβούλιο (Vorstand). Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να επικυρωθούν από συμβολαιογράφο. Η AG διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο. Τόσο οι μέτοχοι όσο και το αποπτικό συμβούλιο δεν μπορούν να ασκούν άμεση επιρροή επί του διοικητικού συμβουλίου.

Πηγή: Germany Trade and Invest

Πρεσβεία της Ελλάδος —Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βερολίνου

ΣΕΛ. 3


ΝΟΜΙΚEΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης—GmbH Μετοχικό κεφάλαιο

Διαδικασία ίδρυσης

Η GmbH είναι η πιο διαδεδομένη νομική μορφή επιχείρησης στην Γερμανία. Συνδυάζει υψηλή ευελιξία και σχετικώς λίγες υποχρεώσεις.

Προσωπικές εταιρείες

Το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο για την ίδρυση μίας GmbH είναι €25.000, το οποίο μπορεί να αποτελείται και από συνεισφορά σε είδος. Κατά την στιγμή της σύστασης της εταιρείας, τουλάχιστον το ήμισυ του κεφαλαίου (€12.500) πρέπει να έχει καταβληθεί σε τραπεζικό λογαριασμό. Μπορεί να συσταθεί και από 1 εταίρο.

Ευθύνη εταίρων

Η διαδικασία είναι σχετικώς απλή, καθώς απαιτεί την υπογραφή του καταστατισκού ίδρυσης και λειτουργίας της εταιρείας με την παρουσία συμβολαιογράφου.

Μετοχικό κεφάλαιο Απαιτήσεις

Υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα καταστατικά GmbH. To ένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν υπάρχει μόνον ένας εταίρος και το άλλο ότν υπάρχουν από 2 έως 3 εταίροι. Τα τυποποιημένα έντυπα ενοποιούν σε ένα κείμενο το καταστατικό , τον ορισμο των διεθυντικών στελεχών και την εταιρική σύνθεση της εταιρείας. Η χρήση τους δεν απαλλάσει από την παρουσία συμβολαιογράφου, όμως αμοιβή του θα είναι μειωμένη. Επί πλέον δείγματα καταστατικού διατίθενται από τα κατά τόπους Επιμελητήρια. Το κόστος ίδρυσης μίας GmbH υπολογίζεται σε €750—€1.000 συν την αμοιβή δικηγόρου εάν απαιτηθούν οι υπηρεσίες του.

Πρέπει να ορισθεί τουλάχιστον ένα άτομα με διευθυντικό ρόλο στην εταιρεία. Δεν απαιτείται να είναι εταίρος ή Γερμανός πολίτης.

Εταιρεία αστικού δικαίου—GbR

Διαδικασία ίδρυσης

Τα διευθυντικά στελέχη διευθύνουν και εκπροσωπούν νομικώς την εταιρεία. Οι εταίροι μπορούν να επηρεάζουν αμέσως την διοίκηση της εταιρείας δίνοντας δεσμευτικές εντολές προς τα διευθυντικά στελέχη. Εγγραφές

Μίνι Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης— mini GmbH

Παραπλήσιας μορφής εταιρεία με την GmbH είναι η Mini GmbH (Unternehmergesellschaft, (haftungsbeschränkt)). Η mini-GmbH μπορεί να ιδρυθεί με κεφάλαιο χαμηλότερο των €25.000, επομένως και με €1, όμως η καταβολή πρέπει να είναι τοις μετρητοίς. Η εταιρεία υποχρεούται σε παρακράτητη τουλάχιστον του 1/4 των ετησίων κερδών της έως ότου συγκεντρωθεί το ποσό των €25.000. Μόλις αυτό συμπληρωθεί, τότε μετατρέπεται σε μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και αυτή αποκτά την κανονική νομική μορφή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (GmbH).

Πρεσβεία της Ελλάδος —Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βερολίνου

Δεν υπάρχει ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο. Οι λογιστικές απαιτήσεις καθώς και οι απαιτήσεις δημοσίευσης είναι χαμηλότερες εν συγκρίσει προς τις μετοχικές εταιρείες.

Mπορεί να θεωρηθεί ως η εισαγωγική νομική μορφή προσωπικής εταιρείας. Ορίζεται ως η σύμπραξη φυσικών ή νομικών προσώπων για την επίτευξη ενός κοινού συμβατικού σκοπού. Ενδείκνυται για την ίδρυση μίας νέας εταιρείας από το μηδέν σε συνεργασία με άλλους.

Η διαδικασία είναι απλή. Τουλάχιστον 2 εταίροι πρέπει να συμφωνήσουν για την ίδρυση της GbR και να συνάψουν συμφωνητικό συνεργασίας. Συνιστάται η συμφωνία τους να γίνει γραπτώς, αν και αυτό δεν απαιτείται. Μία GbR επιτρέπεται να έχει μόνον χαμηλό κύκλο εργασιών, έως €250.000 και κέρδη έως €25.000. Εάν ασκεί εμπορικές εργασίες, έστω και χαμηλού αντικειμένου, υποχρεούται να εγγραφεί στην τοπική εμπορική Αρχή (Gewerbeamt).

Για να είναι έγκυρη η ίδρυση, η GmbH πρέπει να καταχωρηθεί στο εμπορικό μητρώο (Handelsregister). Όλα τα διευθυντικά στελέχη πρέπει να υπογράψουν την αίτηση καταχώρησης παρουσία συμβολαιογράφου. Με την καταχώρησή της στο εμπορικό μητρώο η GmbH αποκτά νομική οντότητα. Στην συνέχεια πρέπει να καταχωρηθεί στην τοπική εμπορική Αρχή (Gewerbeamt).

Η ευθύνη των εταίρων ως προς τις υποχρεώσεις της εταιρείας ποικίλλει αναλόγως της ειδικότερης νομικής της μορφής. Μπορεί να εκτείνεται στο σύνολο της προσωπική περιουσίας των εταίρων ή να μη ξεπερνά το ύψος της εταιρικής τους συμμετοχής.

Οι βασικές διαφορές μεταξύ των 4 διαφορετικών μορφών προσωπικής εταιρείας έγκεινται στον βαθμό ευθύνης των εταίρων και στις απαιτούμενες διαδικασίες σύστασης.

Ο χρόνος που απαιτείται για την ίδρυσή της εταιρείας είναι τουλάχιστον 2 έως 3 εβδομάδες. Διοίκηση

Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η προσωπική συμβολή των εταίρων στην λειτουργία της εταιρείας. Οι προσωπικές εταιρείες πρέπει να ανήκουν σε τουλάχιστον 2 εταίρους.

Ευθύνη εταίρων

Oι εταίροι ευθύνονται με το σύνολο της προσωπικής τους περιουσίας για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η εταιρεία.

Μετατροπή σε OhG

Μόλις φθάσει ετήσιο κύκλο εργασιών τις €250.000 και κέρδη ύψους €25.000, αρχίζει να θεωρείται εμπορική επιχείρηση και μετατρέπεται αυτομάτως σε ανοικτή εμπορική εταιρεία (oHG). Ταυτοχρόνως, πρέπει να εγγραφεί στο εμπορικό μητρώο (Handelsregister) και στην τοπική εμπορική Αρχή (Gewerbeamt).

ΣΕΛ. 4


ΝΟΜΙΚEΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ανοικτή εμπορική εταιρεία—οΗG

Κατανομή ευθύνης

H νομική μορφή της ανοικτής εμπορικής εταιρείας (Offene Handelsgesellschaft—oHG) είναι η κλασσική προτίμηση των μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων. Θυμίζει, ιδίως προς τον βαθμό ευθύνης των εταίρων, την ελληνική ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.).

Εταιρικός συνεταιρισμός

Αυτή η νομική μορφή εταιρείας (Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Com-

GmbH & Co.KG

pagnie Kommanditgesellschaft—GmbH & Co.KG) αποτελεί ένα υβρίδιο μεταξύ KG και GmbH. Πρόκειται για μία KG στην οποία ο ομόρρυθμος εταίρος είναι μία GmbH.

Όλοι οι εταίροι ευθύνονται από κοινού και με το σύνολο της προσωπικής τους περιουσίας για τις υποχρεώσεις και τα χρέη της εταιρείας. Κατανομή ευθύνης

Διαδικασία ίδρυσης

Η GmbH ευθύνεται πλήρως με την εταιρική της περιουσία για τις υποχρεώσεις

Τουλάχιστον 2 εταίροι πρέπει να συμφωνήσουν ως προς το περιεχόμενο του καταστατικού, το οποίο συνιστάται να είναι γραπτό. Συνιστάται η συμφωνία τους να γίνει γραπτώς, αν και αυτό δεν απαιτείται.

της εταιρείας, ενώ η ευθύνη των ετερορρύθμων εταίρων φθάνει έως το ύψος

Η oHG πρέπει να καταχωρηθεί στο εμπορικό μητρώο (Handelsregister) και την τοπική εμπορική Αρχή (Gewerbeamt) της Γερμανίας. Η αίτηση προς το εμπορικό μητρώο πρέπει να υπογράφεται από όλους τους εταίρους και να είναι θεωρημένη από συμβολαιογράφο.

Αυτός ο τύπος εταιρείας είναι κατάλληλος για επιχειρηματίες που επιθυμούν να

της εταιρικής τους συμμετοχής.

έχουν περιορισμένη ευθύνη και παράλληλα να απολαμβάνουν την ευελιξία που προσφέρει η GmbH. Ενδείκνυται για μεσαίου μεγέθους και οικογενειακές επιχειρήσεις.

Κόστος ίδρυσης

Ανέρχεται σε περίπου €400. Διαδικασία ίδρυσης

Περιορισμένος συνεταιρισμός—KG

Κατανομή ευθύνης

Διαδικασία ίδρυσης

Oι εταιρείες με αυτή την νομική μορφή (Kommanditgesellschaft—KG) προσομοιάζουν με την oHG, αλλά διαφέρουν ως προς το ποσοστό ευθύνης των εταίρων. H συγκερκιμένη νομική μορφή είναι παραπλήσια προς την ετερόρρυθμη εταιρεία (Ε.Ε.) του ελληνικού δικαίου. Οι εταίροι διακρίνονται σε ομόρρυθμους και ετερόρρυθμους. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας ομόρρυθμος εταίρος (Komplementär). Οι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας με το το σύνολο της προσωπικής τους περιουσίας, ενώ οι ετερρόρυθμοι εταίροι (Kommanditister) ευθύνονται μόνον έως το ύψος της εταιρικής τους συμμετοχής. Χάρις σε αυτή την διάκριση, η KG προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς είναι ευκολότερο να προσελκύσει νέους εταίρους και να αυξηθεί έτσι το μετοχικό κεφάλαιο.

Απαιτείται η σύνταξη καταστατικού μεταξύ του νομίμου εκπροσώπου της GmbH και των ετερορρύθμων εταίρων, κατά προτίμηση γραπτώς. Συνήθως, οι μέτοχοι της GmbH που παίζει τον ρόλο του ομορρύθμου εταίρου ταυτίζονται με τους ετερορρύθμους εταίρους της GmbH & Co.KG. Η oHG πρέπει να καταχωρηθεί στο εμπορικό μητρώο (Handelsregister) και την τοπική εμπορική Αρχή (Gewerbeamt) της Γερμανίας. Η αίτηση προς το εμπορικό μητρώο πρέπει να υπογράφεται από όλους τους εταίρους και να είναι θεωρημένη από συμβολαιογράφο.

Κόστος ίδρυσης

Ανέρχεται σε περίπου €400.

Τουλάχιστον 2 εταίροι πρέπει να συμφωνήσουν ως προς το περιεχόμενο του καταστατικού, το οποίο συνιστάται να είναι γραπτό. Συνιστάται η συμφωνία τους να γίνει γραπτώς, αν και αυτό δεν απαιτείται. Η ΚG πρέπει να καταχωρηθεί στο εμπορικό μητρώο (Handelsregister) και την τοπική εμπορική Αρχή (Gewerbeamt) της Γερμανίας. Η αίτηση προς το εμπορικό μητρώο πρέπει να υπογράφεται από όλους τους εταίρους και να είναι θεωρημένη από συμβολαιογράφο.

Κόστος ίδρυσης

Ανέρχεται σε περίπου €400.

Πρεσβεία της Ελλάδος —Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βερολίνου

ΣΕΛ. 5


ΝΟΜΙΚEΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Υποκατάστημα

Κάθε ξένη εταιρεία με έδρα και λειτουργία εκτός Γερμανίας μπορεί να ιδρύσει υποκατάστημα στην Γερμανία. Η νομική μορφή του υποκαταστήματος ενδείκνυται για ξένες εταιρείες που επιθυμούν να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν επιχειρηματικές επαφές με γερμανικές επιχειρήσεις. Ένα υποκατάστημα δεν διαθέτει ανεξάρτητη ή χωριστή νομική προσωπικότητα από την μητρική του εταιρεία. Από νομικής και οργανωτικής απόψεως, αποτελεί μέρος της μητρικής εταιρείας και συνεπώς υπόκειται στους νόμους που ρυθμίζουν την λειτουργία της. Το εύρος των νομικών συνεπειών των ενεργειών του υποκαταστήματος εξαρτάται από την νομική μορφή της μητρικής εταιρείας.

Ανεξάρτητο υποκατάστημα

Ένα ανεξάρτητο υποκατάστημα (selbständige Zweigniederlassung) επιτρέπεται να ιδρυθεί στην Γερμανία, μόνον εφ’ όσον η μητρική του εταιρεία είναι καταχωρημένη στο εμπορικό μητρώο (Handelsregister) της χώρας όπου εδρεύει ή κάποιον ανάλογο θεσμό. Το ανεξάρτητο υποκατάστημα πρέπει να διαθέτει έναν βαθμό αυτονομίας έναντι της μητρικής εταιρείας διαθέτοντας δική του διοίκηση με εκτελεστική εξουσία, χωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς, χωριστό οικονομικό απολογισμό, και χωριστά περιουσιακά στοιχεία. Η απόφαση ίδρυσης υποκαταστήματος πρέπει να ληφθεί από την διοίκηση της μητρικής εταιρείας. Το ανεξάρτητο υποκατάστημα έχει υποχρέωση εγγραφής του στο εμπορικό μητρώο (Handelsregister) και την τοπική εμπορική Αρχή (Gewerbeamt) της Γερμανίας. Η αίτηση εγγραφής πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερείς πληροφορίες για την ξένη εταιρεία και από επικυρωμένο από συμβολαιογράφο αποδεικτικό έγγραφο της καταχώρησης της ξένης εταιρείας στο εμπορικό μητρώο της χώρας όπου εδρεύει, απ’ όπου να προκύπτει η ύπαρξή της, η σύνθεση του διοικητικού της συμβουλίου, καθώς και το καταστατικό της. Όλα τα έγγραφα πρέπει να υποβληθούν μεταφρασμένα στην γερμανική γλώσσα από πιστοποιημένο μεταφραστή και επικυρωμένα από συμβολαιογράφο.

Πρεσβεία της Ελλάδος —Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βερολίνου

Εξαρτημένο υποκατάστημα

Γραφείο αντιπροσωπείας

Ένα εξαρτημένο υποκατάστημα (unselbständige Zweigstelle) δεν διαθέτει αυτονομία έναντι της μητρικής εταιρείας και δεν απαιτείται η εγγραφή του στο γερμανικό εμπορικό μητρώο (Handelsregister). Η μόνη επίσημη απαίτηση είνα ιη εγγραφή του στην τοπική εμπορική Αρχή (Gewerbeamt).

Ο όρος δεν υφίσταται στο γερμανικό εμπορικό δίκαιο. Ως τέτοια λογίζονται τα υποκαταστήματα. Ωστόσο, ως γραφείο αντιπροσωπείας θα μπορούσε να θεωρηθεί η περίπτωση όπου ένας αυτοαπασχολούμενος εξωτερικός συνεργάτης (πιθανώς εξουσιοδοτημένος από την εταιρεία) απλώς επιτηρεί την αγορά χωρίς όμως να έχει την δυνατότητα οποιασδήποτε εκπροσώπησης της ξένης εταιρείας στην Γερμανία. Σε αυτή την περίπτωση, δεν απαιτείται οποιαδήποτε εγγραφή είτε στο εμπορικό μητρώο (Handelsregister) είτε στην τοπική εμπορική Αρχή (Gewerbeamt).

ΣΕΛ. 6


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ Καταχώρηση εταιρειών στα μητρώα

Ως γενική αρχή, οι νέες εταιρείες πρέπει να εγγράφονται στο εμπορικό μητρώο (Handelsregister) και την τοπική εμπορική Αρχή (Gewerbeamt).

Εγγραφή στην τοπική εμπορική Αρχή

Υποχρέωση εγγραφή στο εμπορικό μητρώο (Handelsregister) έχουν όλες οι εταιρείες, εξαιρουμένων των εταιρειών αστικού δικαίου (GbR), των ελευθέρων επαγγελματιών και των εξαρτημένων υποκαταστημάτων.

(Gewerbeamt)

Για την εγγραφή ορισμένων δραστηριοτήτων στην τοπική εμπορική Αρχή απαιτείται η ύπαρξη αδείας από τον αρμόδιο φορέα, π.χ. εστιατόρια, ασφαλιστικές εταιρείες, παραγωγή φαρμάκων. Για την εγγραφή ορισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων απαιτείται η κατοχή αδείας άσκησης αυτής της δραστηριότητας (Handwerkskarte). Ο Βιοτεχνικός Κώδικας (Handwerksordnung) προσδιορίζει τις δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται άδεια (π.χ. αρτοποιοί, ξυλουργοί, μηχανικοί, κ.λ.π.).

Μετά την εγγραφή στο εμπορικό μητρώο ακολουθεί η εγγραφή στην τοπική εμπορική Αρχή (Gewerbeamt), η οποία βρίσκεται στον δήμο όπου έχει την έδρα της η εταιρεία. Από την υποχρέωση εγγραφής εξαιρούνται μόνον οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Οι άδειες εκδίδονται από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο (Handwerkskammer).

Η ανεύρεση συμβολαιογράφου, όπου αυτό απαιτείται, είναι δυνατή μέσω του Συμβολαιογραφικού Επιμελητηρίου και της ιστοσελίδας http://www.deutsche-notarauskunft.de/adressen/deutsches_notarverzeichnis.asp

μόνον στα γερμανικά. Περαιτέρω διαδικασία Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο (Handelsregister)

Αρμόδια για την τήρηση του εμπορικού μητρώου είναι τα κατά τόπους δικαστήρια (Amtsgericht). Μέσω της τήρησης όλων των επιχειρηματικών σχέσεων από τα δικαστήρια, διασφαλίζεται η νομική ασφάλεια του συστήματος. Σε κάθε ενδιαφερόμενο επιτρέπεται να ερευνήσει το μητρώο άνευ κόστους. Το εμπορικό μητρώο είναι εν μέρει προσβάσιμο στο διαδίκτυο

Εγγραφή στο επιμελητήριο

https://www.unternehmensregister.de/ureg/?submitaction=startpage&session.sessionid=

Η τοπική εμπορική Αρχή προωθεί την καταχώρηση της νέας εταιρείας στην φορολογική αρχή, την περιφερειακή επαγγελματική ένωση, καθώς και το τοπικό εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο (Industrie- und Handelskammer, IHK) ή το ανάλογο επαγγελματικό επιμελητήριο.

Η εγγραφή στο αρμόδιο επιμελητήριο είναι αυτόματη και υποχρεωτική. Το κόστος εγγραφής καθορίζεται βάσει του κύκλου εργασιών της εταιρείας.

Στο μητρώο μπορούν να ανευρεθούν οι ακόλουθες πληροφορίες:

      

Επωνυμία εταιρείας Ονόματα ιδιοκτητών και των εταίρων που έχουν προσωπική ευθύνη Ευθύνη των ετερρορύθμων εταίρων Μετοχικό κεφάλαιο της GmbH Χορήγηση και ανάκληση πληρεξουσίων εκπροσώπησης της εταιρείας Έναρξη τυχόν πτωχευτικής διαδικασίας Διαγραφή της εταιρείας από το μητρώο

Οι αιτήσεις καταχώρησης στοιχείων στο εμπορικό μητρώο υποβάλλονται απαραιτήτως επικυρωμένες από συμβολαιογράφο σε ηλεκτρονική μορφή.

Ρόλος των επιμελητηρίων

Τα επιμελητήρια στην Γερμανία επιτελούν αρκετούς ρόλους, όπως:

  

εκπροσωπούν τα συμφέροντα των εταιρειών—μελών τους έναντι της κυβέρνησης αναλαμβάνουν την εκπαίδευση των εργαζομένων και είναι αρμόδια για την διενέργεια εξετάσεων και την πιστοποίηση των εκπαιδευθέντων συντάσσουν εκθέσεις για χρήση ενώπιον των δικαστηρίων και των λοιπών Αρχών, όπως επί παραδείγματι για την χρήση των εταιρικών επωνυμιών.

Εάν μία νέα εταιρεία, για την οποία απαιτείται η εγγραφή της στο εμπορικό μητρώο, ξεκινήσει εμπορικές εργασίες πριν ολοκληρωθεί η εγγραφή της, τότε οι εταίροι της ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για τυχόν υποχρεώσεις που θα γεννηθούν έως την στιγμή αυτή. Το ίδιο ισχύει και τις GmbH και AG. Το ελάχιστο κόστος εγγραφής ανέρχεται για τις προσωπικές εταιρείες σε €250 , τις GmbH σε €400 και τις AG σε €500. Η αμοιβή του συμβολαιογράφου δεν περιλαμβάνεται σε αυτό. Πρεσβεία της Ελλάδος —Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βερολίνου

ΣΕΛ. 7


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ—ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Βασικές διακρίσεις

Οι εταιρείες στην Γερμανία φορολογούνται σε δύο επίπεδα: Οι εταιρείες, (όπως η ανώνυμη εταιρεία—AG και η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης- GmbH) υπόκεινται στον φόρο εταιρικού εισοδήματος (Körperschaftssteuer), ενώ οι προσωπικές εταιρείες υπόκεινται στον φόρο προσωπικού εισοδήματος (Einkommensteuer). Και οι δύο φόροι επιβάλλονται και εισπράττονται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Φορολόγηση ατομικού εισοδήματος (Einkommensteuer)

Όλες οι εταιρείες, ανεξαρτήτως εταιρικής μορφής, υπόκεινται στον εμπορικό φόρο (Gewerbesteuer), o οποίος επιβάλλεται και εισπράττεται από την τοπική αυτοδιοίκηση, όπου η εταιρεία έχει την έδρα της.

Η φορολόγηση διαμορφώνεται ως εξής:



15% επί του ετησίου εισοδήματος που υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό των €7.644



ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται σταδιακά έως το 42% για ετήσιο εισόδημα που υπερβαίνει τα €52.152



Ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής 45% επιβάλλεται για το εισόδημα που υπερβαίνει τα €250.000 ετησίως

Εντός του 2010 αναμένεται η τροποποίηση των συντελεστών αυτών. Eπί του φόρου ατομικού εισοδήματος επιβάλλεται ο πρόσθετος φόρος αλληλεγγύης σε ποσοστό 5,5%. Κατά συνέπεια, ο αρχικός φορολογικός συντελεστής του 15% αυξάνεται σε 15,825%.

Φορολόγηση εταιρικού εισοδήματος (Körperschaftssteuer)

Ανέρχεται σε σταθερό ποσοστό 15% επί των κερδών που υπόκεινται σε φορολόγηση. Επιβάλλεται τόσο στα κέρδη που θα διανεμηθούν στους μετόχους όσο και στα κέρδη που θα παραμείνουν στην εταιρεία. Επιπρόσθετα, από το 1995 επιβάλλεται ο πρόσθετος φόρος αλληλεγγύης (Solidaritätszuschlag) για την χρηματοδότηση των δαπανών επανενοποίησης της χώρας. Ανέρχεται σε 5,5% επί του φόρου εταιρικού εισοδήματος 15%. Κατά συνέπεια, αθροιζόμενοι ο φόρος εταιρικού εισοδήματος και ο πρόσθετος φόρος αλληλεγγύης ανέρχονται σε 15,825% επί των φορολογητέων κερδών της εταιρείας. Επί των κερδών που διανέμονται στους μετόχους (π.χ. μερίσματα) επιβάλλεται εκ νέου φορολογία σε σταθερό ποσοστό 25% (από το 2009). Δεδομένου ότι μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας υφίσταται Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολόγησης Εισοδήματος, ο φόρος αυτός, εφ’ όσον καταβληθεί στις γερμανικές φορολογικές αρχές, δεν πρέπει να καταβληθεί εκ νέου στις ελληνικές, αναλόγως με τα προβλεπόμενα σε αυτήν.

Οι προσωπικές εταιρείες (oHG, KG, GbR, PartG) δεν διαθέτουν καθαρά αυτόνομη νομική μορφή, καθώς αποτελούν συνένωση εταίρων και οι εταίροι υπόκεινται οι ίδιοι σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την λειτουργία της εταιρείας.

Εμπορικός φόρος

Η φορολογική επιβάρυνση εξαρτάται από δύο παράγοντες:

(Gewerbesteuer)



το βασικό φορολογικό ποσοστό, όπως προσδιορίζεται από τον Γερμανικό Φορολογικό Κώδικα. Aνέρχεται σε 3,5% για όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτως νομικής μορφής.



τον συντελεστή φορολογικής επιβάρυνσης, όπως προσδιορίζεται χωριστά από κάθε τοπική αυτοδιοίκηση, αποκαλούμενο και δημοτικό συντελεστή (Hebesatz). Βάσει του νόμου, ο δημοτικός συντελεστής δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 200%. Στην πράξη φθάνει έως 490%. Κατά μέσο όρο, ανέρχεταισε 350% - 400% και τείνει να είναι υψηλότερος στις αστικές περιοχές απ’ ό,τι στις αγροτικές.

Το βασικό φορολογικό ποσοστό (3,5%) πολλαπλασιαζόμενο επί τον δημοτικό συντελεστή δίνει τον συνολικό εμπορικό φόρο. Για τις προσωπικές εταιρείες προβλέπεται αφορολόγητο όριο κερδών ύψους €24.500. Δεδομένου ότι στις προσωπικές εταιρείες τόσο τα κέρδη προς διανομή όσο και τα διακρατούμενα υπόκεινται σε φορολόγηση με κλιμακούμενο φορολογικό συντελεστή, ο νομοθέτης δίνει δύο δυνατότητες ελάφρυνσης της φορολογίας:



Συνεπεία αυτού, οι προσωπικές εταιρείες υπόκεινται στον φόρο ατομικού εισοδήματος (Einkommensteuer) και κάθε εταίρος υπόκειται στα φορολογικά ποσοστά που προβλέπονται για το ατομικό εισόδημα.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο φόρος προσωπικού εισοδήματος μπορεί να μειωθεί κατά ποσό ίσο με τον φόρο που προκύπτει από το βασικό φορορολογικό ποσοστό επί 3,8.



Πρεσβεία της Ελλάδος —Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βερολίνου

συμψηφισμό του εμπορικού φόρου με τον φόρο ατομικού εισοδήματος. Προβλέπεται συντελεστής 3,8.

Εάν οι εταίροι δεν θέλουν να υπόκεινται στον κλιμακούμενο φορολογικό συντελεστή, μπορούν να επιλέξουν την φορολόγηση των κερδών με ενιαίο φορολογικό συντελεστή 28,25%, ο οποίος μαζί με τον πρόσθετο φόρο αλληλεγγύης ανέρχεται τελικά σε 29,8%, ποσοστό όμοιο με αυτό που καλούνται να καταβάλλουν οι μη προσωπικές εταιρείες.

ΣΕΛ. 8


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ—ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Συνολική

σε €

Ανώνυμη εταιρεία Προσωπική εταιρεία

φορολογική επιβάρυνση ανωνύμων και προσωπικών εταιρειών Παραδείγματα φορολόγησης εταιρειών

Φορολογητέο εισόδημα

1.000.000

1.000.000

Φόρος εισοδήματος

-150.000

-282.500

Εμπορικός φόρος (μέσος συντελεστής 400%)

-140.000

-140.000

-

133.000

-8.250

-8.250

Πληρωμές εμπορικού φόρου προς συμψηφισμό με φόρο προσωπικού εισοδήματος

Παράδειγμα:



Η εταιρεία Χ έχει ετήσια φορολογητέα κέρδη ύψους €1.000.000

 

Η πόλη Υ έχει δημοτικό συντελεστή 400%

Φόρος αλληλεγγύης

Το βασικό φορολογικό ποσοστό είναι 3,5%, άρα €1.000.000 Χ 3,5% = €35.000

Καθαρό εισόδημα (μετά από φόρους)

701.750

702.250



€35.000 X δημοτικό συντελεστή 400% = σύνολο εμπορικού φόρου €140.000

Συνολική φορολογική επιβάρυνση (Φόρος εισοδήματος + εμπορικός φόρος + φόρος αλληλεγγύης)

-29,83%

-29,77%

Παράδειγμα:

Μέση φορολογική επιβάρυνση εταιρειών σε επιλεγμένες χώρες (2008)

 H προσωπική εταιρεία Χ έχει ετήσια φορολογητέα κέρδη ύψους €1.000.000

 Ο φόρος που προκύπτει από το το βασικό φορολογικό ποσοστό (3,5%) είναι €35.000

 Αυτό το ποσό μπορεί να συμψηφισθεί με τον φόρο που αναλογεί επί του προσωπικού εισοδήματος του εταίρου με συντελεστή 3,8 (€35.000 Χ 3,8 = €133.000.

40,90%

Ιαπωνία 36,12%

Καναδάς

35,00%

ΗΠΑ

33,99%

Βέλγιο

 Άρα η εταιρεία Χ μπορεί να συμψηφίσει (μειώσει)

Γαλλία

τον φόρο προσωπικού εισοδήματος των εταίρων της κατά €133.000.

Ισπανία

33,33% 30,00% 29,83%

Γερμανία

28,00%

Η.Β.

27,50%

Ιταλία

26,00%

Μαλαισία

25,50%

Ολλανδία Τσεχία

Πρεσβεία της Ελλάδος —Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βερολίνου

21,00%

Σλοβακία

19,00%

Πολωνία

19,00%

ΣΕΛ. 9


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ—AKINHTH ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Βασικές διακρίσεις

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων υποχρεούνται στην καταβολή φόρου ακίνητης περιουσίας. Το ποσοστό εξαρτάται από το είδος του ακινήτου. Τα ακίνητα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Φόρος ιδιοκτησίας (Grundsteuer)



Ακίνητα τύπου «Α» όταν πρόκειται για αγροτική ή δασική χρήση



Ακίνητα τύπου «Β» εάν πρόκειται για ακίνητα επί των οποίων μπορούν να κατασκευασθούν κτίρια (υπερδομές) ή υφίστανται ήδη κατασκευές.

Η εν γένει λειτουργία του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίδια με όσα ισχύουν στην Ελλάδα. Λειτουργία του ΦΠΑ (Umsatzsteuer / Mehrwertsteuer)

Αρχικώς ο γερμανικός όρος για τον ΦΠΑ ήταν Umsatzsteuer, αλλά επίσης αναφέρεται ως Mehrwertsteuer. Οι δύο όροι χρησιμοποιούνται εξίσου.

Το ύψος του φόρου που πρέπει να καταβληθεί είναι το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των κατωτέρω στοιχείων:



Εκτιμώμενη αξία του ακινήτου. Καθορίζεται από τις φορολογικές αρχές βάσει του Γερμανικού Κώδικα Εκτίμησης (Bewertungsgesetz). Συνήθως βασίζεται σε ιστορικές τιμές συναλλαγές που είναι κατώτερες των τρεχουσών τιμώς της αγοράς.



Φορολογικός συντελεστής. Εξαρτάται από τον τύπο του ακινήτου. Ανέρχεται σε 0,26% για αυτόνομες κατοικίες με αξία έως €60.000. Για όλα τα υπόλοιπα ακίνητα, περιλαμβανομένων των εμπορικών ακινήτων, ανέρχεται σε 0,35%.



Ποσοστά ΦΠΑ

ΦΠΑ εισροών (Vorsteuerabzug)

Μία εταιρεία πωλεί σε διάστημα ενός μηνός 10 ηλεκτρονικούς υπολογιστές προς €1.100 τον καθένα. Στην τιμή περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 19% . Επομένως, εισπράττει €11.000, εκ των οποίων €2.090 λόγω ΦΠΑ.

Φόρος

Φόρος μεταβίβασης (Grunderwerbsteuer)

Η εταιρεία είχε αγοράσει τους 10 ηλεκρονικούς υπολογιστές προς €800 τον καθένα με ΦΠΑ 19%. Επομένως, είχε καταβάλει €1.520 ως ΦΠΑ στον κατασκευαστή.

€ 1.000.000 0,35% 350%

= €12.250 ή 1,23% επί της εκτιμώμενης αξίας του ακινήτου

Ισούται με το 3,5% της αξίας μεταβίβασης του ακινήτου, εφ’ όσον η αξία της συναλλαγής υπερβαίνει τα €2.500 και καταβάλλεται άπαξ. Στα κρατίδια του Βερολίνου, του Αμβούργου και της Σαξωνίας-Ανχάλτ ο φόρος μεταβίβασης είναι 4,5%.

Oι εταιρείες καταβάλλουν ΦΠΑ όταν αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες. Τα ποσά αυτά συμψηφίζονται με τα ποσά που εισπράττουν όταν με την σειρά τους πωλήσουν προϊόντα ή υπηρεσίες. Παράδειγμα:

Παράδειγμα: H φορολογική επιβάρυνση εμπορικού κτιρίου, άρα τύπου «Β», σε δήμο με δημοτικό συντελεστή 350% εξάγεται ως εξής:

Χ Χ

Το κανονικό ποσοστό ανέρχεται σε 19%. Χαμηλότερο ποσοστό 7% επιβάλλεται σε προϊόντα και υπηρεσίες που είναι απαραίτητες σε καθημερινή βάση, όπως τα τρόφιμα, οι εφημερίδες και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ορισμένες υπηρεσίες στις οποίες περιλαμβάνονται οι τραπεζικές εργασίες, οι υπηρεσίες υγείας και οι υπηρεσίες που δεν στοχεύουν στο κέρδος, εξαιρούνται από την επιβολή ΦΠΑ.

Δημοτικός συντελεστής. Τον καθορίζει κάθε δήμος αυτόνομα. Ο συντελεστής μπορεί να διαφέρει μεταξύ ακινήτων τύπου «Α» και «Β», συνήθως όμως για τα τύπου «Β» είναι υψηλότερος.

Εκτιμώμενη αξία ακινήτου Χ φορολογικό συντελεστή Χ δημοτικό συντελεστή

Oι εταιρείες πρέπει να προσθέτουν τον ΦΠΑ στην αξία πώλησης των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Ωστόσο, μόνον ο τελικός αποδέκτης των προϊόντων ή υπηρεσιών πληρώνει τον ΦΠΑ. Οι εταιρείες μεταβιβάζουν στις φορολογικές αρχές τα ποσά που εισπράττουν, λόγω επιβολής ΦΠΑ, κάθε μήνα, τρίμηνο ή έτος, αναλόγως του κύκλου εργασιών τους.

Εμπόριο εντός της Ε.Ε. (Erwerbsteuer) μεταξύ εταιρειών

Απαλλάσσεται μεν από την καταβολή δασμών και από λοιπούς περιορισμούς, όμως υπόκειται στην καταβολή του φόρου μεταβίβασης (Erwerbsteuer) που στην πράξη είναι ίσος με τον ΦΠΑ. Καταβάλλεται από τον αγοραστή στην δική του φορολογική αρχή. Το ποσοστό ΦΠΑ είναι συτό που ισχύει στην χώρα του παραλήπτη των προϊόντων ή υπηρεσιών. Στην συνέχεια μπορεί να συμψηφισθεί, όπως ακριβώς γίνεται με τον ΦΠΑ. Αν όμως ο αγοραστής είναι φυσικό πρόσωπο, τότε ο πωλητής χρεώνει και ΦΠΑ, ο οποίος αποδίδεται στην χώρα προέλευσης των προϊόντων ή υπηρεσιών.

Συνήθως καταβάλλεται από τον αγοραστή. Πρεσβεία της Ελλάδος —Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βερολίνου

ΣΕΛ. 10


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Μερίσματα, μετοχές (Abgeltungsteuer)

Για το εισόδημα μόνον φυσικών προσώπων από μερίσματα ή μετοχές εταιρειών επιβάλλεται φόρος που παρακρατείται στην πηγή (Abgeltungsteuer) σε ποσοστό 25%. Στο εισόδημα από αυτές τις πηγές επιβάλλεται, επίσης, ο φόρος αλληλεγγύης., με αποτέλεσμα η τελική φορολογική επιβάρυνση να ανέρχεται σε 26,4%.

Υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Κάθε φορολογούμενος, ανεξαρτήτως του αν είναι νομικό ή φυσικό πρόσωπο, έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης άπαξ ετησίως. Η φορολογική δήλωση στην τοπική φορολογική αρχή (Finanzamt). Οι εταιρείες υποβάλλουν φορολογική δήλωση στην φορολογική αρχή του τόπου όπου έχουν την έδρα τους. Ως προθεσμία υποβολής των εισοδημάτων του προηγουμέννου ημερολογιακού έτους έχει ορισθεί η 31η Μαίου. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί μετά από αίτηση του φορολογουμένου. Αναλόγως του πληρωτέου φόρου, η φορολογική αρχή μπορεί να καθορίσει διαφορετική ημερομηνία πληρωμής. Οι μισθωτοί πληρώνουν φόρο επί του μισθού τους. Σε όσες περιπτώσεις αυτός παρακρατείται από τον εργοδότη τους, ο ετελευταίος υποχρεούνται στην μεταβίβασή του προς την φορολογική αρχή.

Ενιαία φορολόγηση εταιρειών με θυγατρικές

Σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, όταν μία εταιρεία έχει μία ή περισσότερες θυγατρικές εταιρείες, μπορεί να συγκεντρώνει κέρδη και ζημίες στην γερμανική μητρική και να φορολογείται βάσει αυτών. Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:



η μητρική εταιρεία να έχει έδρα στην Γερμανία



η μητρική να κατέχει άνω του 50% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου της θυγατρικής της εταιρείας



να έχει συναφθεί σχετική συμφωνία μεταξύ μητρικής και θυγατρικής με διάρκεια 5 ετών



η συμφωνία να έχει γνωστοποιηθεί στην φορολογική αρχή

Πρεσβεία της Ελλάδος —Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βερολίνου

Πληροφορίες για τις διαδικασίες και τα έντυπα που προβλέπονται υπάρχουν στο διαδίκτυο στην διεύθυνση www.steurliches-info-center.de .

ΣΕΛ. 11


ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Οι γερμανικές περιφέρειες διακρίνονται ως εξής:

Επιλεξιμότητα επενδυτικών σχεδίων

 Περιφέρειες

Κάθε πρόγραμμα υποστήριξης των επενδύσεων καθορίζει τους κλάδους, καθώς και τις μορφές επένδυσης (π.χ. νέα επένδυση ή επέκταση υφισταμένης) που μπορούν να υπαχθούν σε αυτό. Επίσης, καθορίζει τα κριτήρια, φερ’ ειπείν μέγεθος εταιρείας, τόπος επένδυσης, κ.λ.π., από τα οποία εξαρτώνται τα παρεχόμενα κίνητρα.

σύγκλισης, όπου στόχος είναι η μείωση της διαφοράς με τις ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας και ευρύτερα της Ευρώπης. Σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτουν, κατά βάση, οι περιφέρειες της πρώην Ανατολικής Γερμανίας.

 Περιφέρειες περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης, όπου στόχος είναι η λήψη βοήθειας για την διατήρηση και επέκταση του επιπέδου ανταγωνιστικότητας. Σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτουν, κατά βάση, οι περιφέρειες της πρώην Δυτικής

Πρεσβεία της Ελλάδος —Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βερολίνου

Δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ Γερμανών και αλλοδαπών επενδυτών, ασχέτως προέλευσης ή μη από την Ε.Ε.

Το είδος και η έκταση των κινήτρων που παρέχονται εξαρτώνται, επίσης, από το μέγεθος της εταιρείας.

Διάκριση εταιρειών ως προς το μέγεθος

Το είδος και η έκταση των κινήτρων που παρέχονται εξαρτώνται, επίσης, από το μέγεθος της εταιρείας

Kατάταξη

Προσωπικό

Κύκλος εργασιών ετησίως

Μικρή επιχείρηση

< 50

≤ € 10 εκ.

ή

≤ € 50 εκ.

< 250

≤ € 50 εκ.

ή

≤ € 43 εκ.

≥ 250

> € 50 εκ.

ή

> € 43 εκ.

Μεσαία επιχείρηση Μεγάλη επιχείρηση

Ενεργητικό

ΣΕΛ. 12


ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Υφίστανται διάφορα κίνητρα, τα οποία μπορούν να καταταγούν σε δύο βασικές κατηγορίες:



Προγράμματα για την επιδότηση του κόστους επένδυσης



Προγράμματα για την επιδότηση του λειτουργικού κόστους, μετά από την ολοκλήρωση μίας επένδυσης

Για κάθε κατηγορία προβλέπονται διάφορα κίνητρα που ποικίλλουν από την επιστροφή του επενδεδυμένου κεφαλαίου ως την επιδότηση της έρευνας και ανάπτυξης (R&D).

Πρεσβεία της Ελλάδος —Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βερολίνου

Τα κίνητρα χρηματοδοτούνται από πόρους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, των 16 κρατιδίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από πόρους της Ε.Ε. η Γερμανία μπορεί να απορροφήσει συνολικώς κονδύλια ύψους €26,3 δισ. έως το 2013. Αυτά αφορούν προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από γερμανικούς πόρους. Πέραν αυτών, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα κρατίδια μπορούν να δημιουργούν τους δικούς τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς.

ΣΕΛ. 13


ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Επιδότηση κεφαλαίου

Aφορά την υλοποίηση νέων επενδύσεων ή την επέκταση υφισταμένων. Πρόκειται για την χορήγηση κεφαλαίων που δεν θα επιστραφούν. Μπορεί να γίνει μέσω δύο κυρίων προγραμμάτων: α) το κοινό πρόγραμμα προώθησης επενδύσεων και εμπορίου (Gemeinschaftsaufgabe - GRW) β) το πρόγραμμα επενδύσεων στην Ανατ. Γερμανία (Ιnvestitionszulage - IZ)

Κοινό πρόγραμμα προώθησης επενδύσεων και εμπορίου (Gemeinschaftsaufgabe GRW)

Την διαχείρισή του έχει το ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Τεχνολογίας. Τα κίνητρα που παρέχονται συνήθως έχουν την μορφή δωρεάν κεφαλαίου που δεν απαιτείται να επιστραφεί. Το ύψος των ποσών που χορηγούνται ποικίλλουν αναλόγως της περιοχής και του μεγέθους της εταιρείας. Στον κατωτέρω πίνακα φαίνεται η κλιμάκωση των ποσών.

Πρόγραμμα επενδύσεων στην Ανατολική Γερμανία (Ιnvestitionszulage - IZ)

Αποτελεί ένα ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των επενδύσεων στις περιοχές που αποτελούσαν την πρώην Ανατολική Γερμανία.

Η διαχείριση αυτού του τύπου των ενισχύσεων γίνεται, συνήθως, μέσω των κρατιδίων

Αφορά επενδύσεις στα κρατίδια

     

Βερολίνου Βρανδενβούργου Μέκλεμπουργκ – Φορπόμμεν Σαξωνίας Σαξωνίας – Ανχάλτ

Θουριγγίας Η επιδότηση λαμβάνει, συνήθως, την μορφή δωρεάν κεφαλαίου αλλά μπορεί και να είναι αφορόγητα κέρδη. Οι εταιρείες που υπάγονται σε αυτή την μορφή κινήτρων (Ιnvestitionszulage – IZ) δεν απαιτείται να ακολουθήσουν την διαδικασία που απαιτείται για την υπαγωγή στην διαδικασία του «Κοινού πρόγραμματος προώθησης επενδύσεων και εμπορίου» (Gemeinschaftsaufgabe - GRW). Μπορεί να υπάρξει συνδυασμός κινήτρων από τις δύο κατηγορίες, ωστόσο το σύνολο της επιδότησης δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό της συγκεκριμένης περιοχής.

Πρεσβεία της Ελλάδος —Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βερολίνου

ΣΕΛ. 14


ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Χαμηλότοκα Δάνεια

Οι κύριες πηγές χαμηλότοκων δανείων είναι η κρατική Αναπτυξιακή Τράπεζα KfW και οι υπό κρατικό έλεγχο περιφερειακές αναπτυξιακές Τράπεζες (Landesbanken). Πέραν αυτών, δανειακά κεφάλαια μπορούν να εξευρεθούν και μέσω της της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ).

Κρατική Αναπτυξιακή Τράπεζα KfW (www.kfw.de)

Τα δάνεια αυτά, πέρα από επιτόκιο χαμηλότερο της αγοράς, προσφέρουν συχνά και περίοδο χάριτος.

Παρέχει δάνεια σε συνεργασία με ιδιωτικές Τράπεζες με επιτόκιο χαμηλότερο της αγοράς, με μακρά περίοδο αποπληρωμής και άλλους ευνοϊκούς όρους. Ωστόσο, εξειδικεύεται σε δάνεια που αφορούν σε επενδυτικά σχέδια μεγάλου ύψους. Οι επενδύσεις πρέπει να εμπίπτουν στους εξής τομείς: μεταποίηση, τεχνολογία, περιβάλλον, χρηματοοικονομικά.

Διαθέτει αρκετά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως δανειακά προγράμματα, ενδιάμεση χρηματοδότηση (mezzanine financing) και κεφάλαια υπό την μορφή ιδιωτικών τοποθετήσεων (private equity). Είναι οργανωμένη σε διαφορετικά τμήματα που εξειδικεύονται σε διαφορετικές κατηγορίες της αγοράς και διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Το κυριώτερο τμήμα της είναι αυτό που ασχολείται με τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (KfW Mittelstandsbank, www.kfwmittelstandsbank.de) . Προσφέρει κεφάλαια μέσω αρκετών προγραμμάτων. Τα κυριώτερα είναι αυτό που παρέχει επιχειρηματικά δάνεια (Unternehmerkredit) και αυτό που παρέχει επιχειρηματικό κεφάλαιο (ERP Unternehmerkapital). Η επαφή με την KfW γίνεται, συνήθως, όχι απ’ ευθείας αλλά μέσω της ιδιωτικής Τράπεζας στην οποία είναι πελάτις η εταιρεία.

Περιφερειακές κρατικές Αναπτυξιακές Τράπεζες (Landesbanken)

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ)

Δημιουργήθηκε για την ενίσχυση των έργων ανοικοδόμησης της Γερμανίας μετά από τον Β΄Παγκ. Πόλεμο.

Βρίσκονται υπό τον έλεγχο των κρατιδίων, επομένως θεωρούνται κρατικές, όμως εν μέρει κάποιες ανήκουν σε ιδιώτες εταίρους ή συνηθέστερα στις Ενώσεις των τοπικών Αποταμιευτικών Τραπεζών. Απευθύνονται, συνήθως, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα προϊόντα τους προσπαθούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτών. Τα δάνεια δίνονται, συνήθως, με την παροχή των συνήθων εγγυήσεων. Η επαφή μαζί τους γίνεται μέσω των ιδιωτικών Τραπεζών. Παρέχουν χαμηλότοκα δάνεια, φθηνότερα από αυτά της ελεύθερης αγοράς. Τα δάνεια μπορούν να συνδυασθούν και με άλλες μορφές ενισχύσεων.

Οι επενδύσεις πρέπει να συνάδουν με τους γενικότερους στόχους της οικονομικής πολιτικής της Ε.Ε. συντελώντας στην ενσωμάτωση των ασθενέστερων περιφερειών και την ανάδειξη της Ε.Ε. ως ισχυρού επιχειρηματικού πόλου διεθνώς. Τα δάνεια μπορούν να αφορούν σε προτάσεις τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Μπορούν να κάνουν αίτηση εταιρείες μεγάλου ή μεσαίου μεγέθους. Τα δανειακά κεφάλαια, συνήθως, δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 50% του συνόλου της επένδυσης. Ο ρόλος της ΕΙΒ, συνήθως, είναι αυτός του διαμεσολαβητού. Παρέχει πίστωση σε άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα, ώστε αυτά να χορηγήσουν πιστώσεις σε επιλέξιμα επενδυτικά προγράμματα ή σε σχέδια που δεν υπερβαίνουν τα €25 εκ.

Xάρτης κάλυψης χώρας από τις περιφερειακές κρατικές αναπτυξιακές Τράπεζες

Πρεσβεία της Ελλάδος —Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βερολίνου

ΣΕΛ. 15


ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Κίνητρα απασχόλησης

Αυτή η ομάδα κινήτρων συντελεί στην μείωση του λετιουργικού κόστους μίας

Εκπαίδευση προσωπικού

Το μελλοντικό προσωπικό μίας εταιρείας πρέπει συχνά να αποκτήσει την

νέας επιχείρησης. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης (Bundesagentur für

κατάλληλη γνώση προτού λειτουργήσει τον μηχανολογικό και λοιπό τεχνικό

Arbeit) και τα ομόσπονδα κρατίδια έχουν δημιουργήσει μία σειρά

εξοπλισμό της εταιρείας.

προγραμμάτων που σχετίζονται με την απασχόληση. Μπορούν να διακριθούν

Η παροχή τέτοιου είδους εκπαίδευσης, συνήθως, αναλαμβάνεται από

ως εξής:

εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες.



Πρόσληψη προσωπικού



Εκπαίδευση προσωπικού



Επιδότηση αμοιβών



Εκπαίδευση

κατά

Το κόστος μπορεί να καλυφθεί κατά 100% από τις περιφρειακές υπηρεσίες απασχόλησης.

την

προσφορά

ε ργ ασ ίας

Η υλοποίηση ενός προγράμματος δεν συσχετίζεται με παράγοντες όπως το

Επιδότηση αμοιβών

μέγεθος της εταιρείας, ο κλάδος όπου ανήκει ή ο τόπος όπου είναι ενεργή. Τα

Ο εργοδότης μπορεί να λάβει ως επιδότηση ένα ποσοστό της αμοιβής του εργαζόμένου, προκειμένου να διασφαλισθεί η διατήρηση της θέσης εργασίας.

προγράμματα διαμορφώνονται από τις τοπικές αρχές αναλόγως των αναγκών

Το ποσοστό μπορεί να φθάσει έως το 50% της μεικτής αμοιβής

της εταιρείας, συνήθως, σε συνεργασία με αυτήν.

(περιλαμβανομένου των συνεισφορών κοινωνικής ασφάλισης). Η επιδότηση αμοιβής μπορεί να διαρκέσει έως 12 μήνες. Όταν πρόκειται για την πρόσληψη μακροχρονίων ανέργων με δυσλειτουργίες ή ηλικιωμένων, η επιδότηση μπορεί να φθάσει έως το 70% της μεικτής αμοιβής

Πρόσληψη προσωπικού

για μία περίοδο έως 96 μηνών.

Yπάρχουν περίπου 800 κέντρα εργασίας (Jobcenters) σε όλη την Γερμανία, που προέρχονται

από

συνένωση

των

κέντρων

που

λειτουργούσαν

Για την χορήγηση τέτοιου είδους επιδότησης, κατά βάση απαιτείται η σύναψη

σε

ομοσπονδιακό επίπεδο από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης με

μακροχρονίων συμβάσεων απασχόλησης.

εκείνα που ανήκαν στις τοπικές αρχές.

Η αίτηση χορήγησης της επιδότησης αμοιβής πρέπει να υποβάλλεται προτού

Η συνένωση κρίθηκε ότι ήταν επιτυχημένη, όμως μελλοντικά το καθεστώς

υπογραφεί η σύμβαση εργασίας.

μπορεί να αναμορφωθεί διότι έχουν προκύψει ζητήματα ως προς την νομιμότητα της συνένωσης. Η βοήθεια που παρέχεται δεν εξαρτάται από το επίπεδο των προσόντων που απαιτείται να έχει ο εργαζόμενος και καλύπτει τα εξής: διαφήμιση των κενών

Εκπαίδευση κατά την προσφορά εργασίας

Τα ομόσπονδα κρατίδια και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προσφέρουν μία σειρά προγραμμάτων εκπαίδευσης κατά την διάρκεια της απασχόλησης. Το

θέσεων προς κάλυψη, προεπιλογή υποψηφίων (αξιολόγηση υποψηφίων),

κόστος των εταιρειών μπορεί να καλυφθεί έως το 50% του συνόλου.

παροχή χώρων για συνεντεύξεις υποψηφίων.

Απαιτείται έγκριση της Ε.Ε. εάν το ποσό που αναλογεί ως επιδότηση σε μία

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται δωρεάν.

εταιρεία υπερβαίνει τα €2 εκ.

Πρεσβεία της Ελλάδος —Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βερολίνου

ΣΕΛ. 16


ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Κίνητρα έρευνας

Γερμανικά προγράμματα

και ανάπτυξης

Όλα τα προγράμματα R&D Γερμανίας συγκεντρώνονται στην «Ομοσπονδιακή Στρατηγική Υψηλής Τεχνολογίας» (www.hightech-strategie.de) που ορίζει τους κλάδους με υψηλή εξάρτηση από συνεχή έρευνα και ανάπτυξη. Για κάθε κλάδο

Πώς μπορεί να επιτύχει

Για την συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδότησης έρευνας και ανάπτυξης

μία εταιρεία την

(R&D) η υποψήφια εταιρεία πρέπει να προσδιορίσει με σαφήνεια τους στόχους

χρηματοδότησή της

και το χρονοδιάγραμμα. Στην αίτηση θα πρέπει να φαίνεται το στοιχείο

προβλέπονται διαφορετικά προγράμματα R&D. Για την χρηματοδότηση τέτοιων σχεδίων προβλέπεται κονδύλιο €4 δισ. που αφορά την χορήγηση δωρεάν ποσών. Αυτά αντιστοιχούν σε έως 50% του

καινοτομίας της πρότασης και τα ωφέλη που θα προκύψουν.

συνολικού επιλεξίμου κόστους. Υψηλότερο ποσοστό προβλέπεται για

Πέραν αυτών, πρέπει να υπάρχει σχέδιο εμπορικής εκμετάλλευσης των

μικρομεσαίες

αποτελεσμάτων της έρευνας και συγκεκριμένα πώς θα προκύψουν νέα

επιχειρήσεων ή αυτών με ερευνητικά ιδρύματα.

Συνήθως

απαιτείται

συνεργασία

μεταξύ

προϊόντα, διαδικασίες ή υπηρεσίες από αυτήν. Επί πλέον, πρέπει τα

Η

αποτελέσματα της έρευνας να επιφέρουν αύξηση του κύκλου εργασιών ή της

περιοδικές προσκλήσεις υποβολής ερευνητικών

απασχόλησης στον τόπο όπου θα γίνει η έρευνα.

προτάσεων, οι οποίες λαμβάνουν την μορφή

ομοσπονδιακή

κυβέρνηση

προβαίνει

σε

διαγωνισμού των καλυτέρων ιδεών.

Ο συνολικός αριθμός κινήτρων που παρέχονται σε μία εταιρεία εξαρτάται από

Πηγές χρηματοδότησης

επιχειρήσεις.

το μέγεθος της εταιρείας, κατά πόσον η έρευνα θα γίνει από κοινού με άλλες

Επίσης, υπάρχει η διαδικασία του “KMU-innovativ”.

εταιρείες ή ερευνητικά ιδρύματα και την κατηγορία του σχεδίου.

Αφορά

την

έρευνα

σε

τεχνολογίες

αιχμής

(βιοτεχνολογία, νανοτεχνολογία, πληροφορική –

Καλύπτονται από το 7ο Ερευνητικό Πλαίσιο (FP7 - http://cordis.europa.eu). Θα

επικοινωνίες,

αποδοτική

χρήση

πόρων

και

Προγράμματα

διαρκέσει έως το 2013. Παρέχεται στήριξη υπό την μορφή δωρεάν ποσών που

ενεργείας, οπτική τεχνολογία) από μικρομεσαίες

Ευρωπαϊκής Ένωσης

καλύπτοτν έως το 75% των συνολικών εξόδων του ερευνητικού προγράμματος

επιχειρήσεις. Γίνονται δεκτές αιτήσεις σε συνεχή

μίας μικρομεσαίας επιχείρησης. Τα υποψήφια σχέδια μπορεί να αφορούν και

βάση και δεν συνδέονται με συγκεκριμένο

συνεργασία από περισσότερες χώρες.

ερευνητικό πεδίο. Η έγκριση των αιτήσεων διαρκεί

Η Ε.Ε. απεθύνει δημοσίως πρόσκληση για υποβολή προτάσεων και οι

έως 4 μήνες.

ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν πρόταση, κοινή εάν πρόκειται για συνεργασία περισσοτέρων φορέων. Είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό πρόγραμμα παγκοσμίως με συνολικό

Προγράμματα των κρατιδίων

Κάθε κρατίδιο διαθέτει το δικό του πρόγραμμα χορήγησης ερευνητικών ενισχύσεων με χρηματικά ποσά, συνήθως, προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συνήθως αλλά όχι πάντοτε δίνεται έμφαση σε συγκεριμένους κλάδους, ενώ δεν απαιτείται πάντοτε συνεργασία με άλλους φορείς.

Άλλες δυνατότητες χρηματοδότησης

Είναι δυνατή η λήψη δανείου για R&D που προσφέρει πλεονεκτήματα εν συγκρίσει με αυτά: δεν συνδέονται με συγκεκριμένο τεχνολογικό τομέα, δεν υπάρχει χρονικό πλαίσιο υποβολής αίτησης και μπορεί να καλύψουν μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού κόστους. Χορηγούναι μέσω διαφόρων κυβερνητικών προγραμμάτων, όπως το ERP Innovation Program που χρηματοδοτεί έως το 100% του κόστους σχεδίων έως €5 εκ.

προϋπολογισμό άνω των €50 δισ., το μεγαλύτερο ποσοστό του οποίου αφορά τα εξής ερευνητικά πεδία:

 Υγεία  Τρόφιμα, γεωργία, αλιεία, βιοτεχνολογία  Τεχνολογία επικοινωνίας και πληροφορικής  Νανοτεχνολογία και σχετικά υλικά και νέες μέθοδοι παραγωγής  Ενέργεια  Περιβάλλον (περιλαμβανομένης της τεχνολογίας εναερίων μεταφορών)  Kοινωνικοοικονομικές και ανθωπιστικές επιστήμες  Διάστημα  Ασφάλεια Πρεσβεία της Ελλάδος —Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βερολίνου

Εξάλλου, είναι δυνατή η χρηματοδότηση μέσω της «σιωπηλής μετοχικής συμμετοχής» είτε της κρατικής αναπτυξιακής Τράπεζας KfW είτε χρηματοδοτικών φορέων που ανήκουν στα κρατίδια. Βάσει αυτής της λύσης, ο χρηματοδότης αποκτά μερίδιο της εταιρείας χωρίς όμως δικαίωμα συμμετοχής στην λήψη αποφάσεων. Οι όροι μίας τέτοιας λύσης καθορίζονται εξατομικευμένα για κάθε περίπτωση.

ΣΕΛ. 17


ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Πηγές ανεύρεσης εργαζομένων

 H Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλης (Bundesagentur für Arbeit) διαθέτει δωρεάν καταλόγους των ατόμων που αναζητούν εργασία ανά κλάδο www.bundesagenturfuerarbeit.de

 Ιδιωτικές εταιρείες εργατικού δυναμικού. Οι εταιρείες αυτές συνήθως λαμβάνουν ως αμοιβή είτε από τον εργοδότη ίση με 1,5—2 ακαθάριστους μισθούς του εργαζομένου είτε από τον εργαζόμενο η οποία δεν υπερβαίνει τις €2.000. www.bza.de

Eίδη απασχόλησης

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου

 Mέσω διαφημιστικών καταχωρήσεων στον τύπο, σε κλαδικά περιοδικά, στις ιστοσελίδες των εταιρειών τους ή σε εξειδικευμένους δικτυακούς τόπους ανεύρεσης υπαλληλικού ή εργατικού προσωπικού

Προσωρινή απασχόληση Οι όροι περιγράφονται στην σύμβαση που υπογράφουν εργοδότης και εργαζόμενος. Η σύμβαση μπορεί να έχει και προφορικό χαρακτήρα. Μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα, όμως, συνιστάται να είναι στην γερμανική γλώσσα, διότι σε περίπτωσης προσφυγής σε δικαστήριο θα απαιτηθεί επίσημη μετάφραση της σύμβασης.

 αντικείμενο εργασίας και γενική περιγραφή καθηκόντων  Ημερομηνία έναρξης παροχής υπηρεσιών, και αν πρόκειται για σύμβαση ορισμένου χρόνου ημερομηνία λήξης Ημερήσιος και/ή εβδομαδιαίος αριθμός ωρών εργασίας

Ωστόσο, γενικοί όροι, όπως ο μέγιστος αριθμός ωρών εβδομαδιαίας εργασίας και η αμοιβή, μπορεί να προβλέπονται από συλλογικές συμβάσεις για κατηγορίες εργαζομένων μεταξύ συνδέσμων εργοδοτών και εργαζομένων.

Δοκιμαστική περίοδος Αμοιβή Ημέρες αδείας Ρήτρα εμπιστευτικότητας Πιθανώς, ρήτρα για τον εργαζόμενο περί μη απασχόλησης του από ανταγωνίστρια εταιρεία για μία περίοδο 2 ετών μετά την αποχώρησή του

 Ημέρες αργίας  Πρόβλεψη ποινής σε περίπτωση παραβίασης των όρων της σύμβασης

Αμοιβή

Η εταιρεία έχει την δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού χωρίς την σύναψη συμβολαίου, όταν το προσωπικό προσλαμβάνεται μέσω εταιρείας παροχής προσωρινών εργαζομένων. Σε αυτή την περίπτωση, η εταιρεία που χρειάζεται τον εργαζόμενο συνάπτει συμβόλαιο απασχόλησης με την εταιρεία παροχής προσωπικού, το οποίο ρυθμίζει τους όρους απασχόλησης. Ο εργαζόμενος θεωρείται ότι απασχολείται από την εταιρεία παροχής προσωπικού, επομένως αυτή η εταιρεία του παρέχει αμοιβή και λοιπά οφέλη, χωρίς να υπάρχει συμβατική σχέση του εργαζομένου με την εταιρεία στην οποία προσωρινά παρέχει τις υπηρεσίες του. Η τελευταία καταβάλλει προς την εταιρεία παροχής προσωπικού, ως αμοιβή, το ποσό που καθορίζεται από το μεταξύ τους συμβόλαιο. Η διάρκεια της απασχόλησης και οι λοιποί όροι διέπονται αποκλειστικά από όσα ορίζει το συμβόλαιο μεταξύ των 2 εταιρειών.

Δεν υπάρχει νομικά οριζόμενο ελάχιστο περιεχόμενο μίας σύμβασης εργασίας. Ωστόσο, συνιστάται να περιέχει προβλέψεις για τα εξής:

     

Οι εταιρείες μπορούν να προσφέρουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου τα οποία λήγουν με το πέρας της ημερομηνίας που καθορίζεται σε αυτά. Δεν απαιτείται άλλη ειδοποίηση ή απόλυση για την λήξη της σχέσης. Ο εργοδότης έχει την ευχέρεια ανανέωσης ή μη της σύμβασης. Η διάρκεια της σύμβασης ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 έτη. Μπορεί να ανανεωθεί έως 3 φορές, εφ’ όσον η συνολική διάρκεια της απασχόλησης δεν υπερβαίνει την διετία. Παράδειγμα: Σύμβαση απασχόλησης 6 μηνών μπορεί να ανανεωθεί άλλες 3 φορές, κάθε φορά για 6 μήνες, με αποτέλεσμα η συνολική διάρκεια απασχόλησης να είναι 24 μήνες. Ωστόσο, κατά την πρώτη τετραετία από την ίδρυση μίας εταιρείας, μπορεί μία σύμβαση ορισμένου χρόνου, μία φορά ή με τις ανανεώσεις να φθάσει την τετραετία.

Κατά την επιλογή προσωπικού δεν πρέπει να γίνεται διάκριση βάσει φυλής, εθνότητας, φύλου, θρησκείας, ιδεολογίας (Weltanschauung), ηλικίας, αναπηρίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Όροι απασχόλησης

Συνήθως, κατά την πρόσληψη δεν τίθενται χρονικά όρια. Επίσης, συνήθως, προβλέπεται δοκιμαστική περίοδος 6 μηνών.

Ελάχιστη νόμιμη αμοιβή προβλέπεται μόνον για τους εργαζομένους των εξής κλάδων: εμπόριο δομικών υλικών, κατασκευή στεγών, ελαιοχρωματισμοί, κατεδαφίσεις, καθαρισμός κτιρίων, ηλεκτρολογικές εργασίες, ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Πρεσβεία της Ελλάδος —Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βερολίνου

Mini και midi θέσεις εργασίας

Ως mini θέσεις εργασίας (Mini Jobs) θεωρούνται αυτές που αμοίβονται με έως €400 μηνιαίως και η διάρκειά τους δεν υπερβαίνει τις 50 εργάσιμες ημέρες ετησίως. Οι εργοδότες καταβάλλουν το 30,1% της ακαθάριστης αμοιβής τους για εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και φόρους (13% ασφάλιση υγείας, 15% συνταξιοδοτική κάλυψη, 2% φόρος, 0,1% αποθεματικό για κάλυψη αναρρωτικών αδειών). Οι εργαζόμενοι απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ακόμη και αν έχουν παράλληλα άλλη εργασία πλήρους απασχόλησης. Ως midi θέσεις εργασίας (Midi Jobs) θεωρούνται αυτές που αμοίβονται με €400,01 έως €800 μηνιαίως. Υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής μειωμένων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Οι εργοδότες καταβάλλουν το 21% της ακαθάριστης αμοιβής.

ΣΕΛ. 18


ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εβδομαδιαίες ώρες εργασίας

Σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο (Arbeitsrecht) oι εργαζόμενοι επιτρέπεται να εργάζονται έως 48 ώρες εβδομαδιαίως. Το Σάββατο θεωρείται κανονική εργάσιμη ημέρα, ενώ η Κυριακή ημέρα αργίας. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι με υπαλληλική σχέση απασχολούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή, ενώ οι εργαζόμενοι στο λιανικό εμπόριο και την μεταποίηση εργάζονται και το Σάββατο.

Τερματισμός σχέσης εργασίας

Ο Νόμος προστασίας της απασχόλησης (Kundigungsschutzgesetz) θέτει συγκεκριμένους κανόνες για τον τερματισμό, διακρίνοντας μεταξύ των εξής περιπτώσεων λύσης της σχέσης :

Υπό προϋποθέσεις, είναι δυνατή η απασχόληση επί 60 ώρες εβδομαδιαίως ή 10 ώρες ημερησίως Χ 6 ημέρες. Για επί πλέον ώρες απασχόλησης πρέπει να δίνεται ίσος χρόνος αδείας. Η καταβολή υπερωριών είναι δυνατή αλλά όχι υποχρεωτική. Διαλείμματα

Διακοπές

Ο αριθμός και η διάρκεια των διαλειμμάτων εξαρτάται από τον συνολικό αριθμό των ημερησίων ωρών εργασίας. Για εργασία 6 έως 9 ωρών ημερησίως προβλέπεται ένα διάλειμμα 30΄. Για εργασία άνω των 9 ωρών προβλέπεται ένα διάλειμμα 45’. Τα διαλείμματα μπορούν να σπάσουν σε μικρότερα τμήματα, όχι μικρότερα των 15’, εντός της ίδιας ημέρας. Μεταξύ δύο βαρδιών, πρέπει να παρέλθουν υποχρεωτικώς τουλάχιστον 11 ώρες ανάπαυλας. Οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης, δηλαδή όσοι εργάζονται άνω των 6 μηνών ετησίως, επί 6 ημέρες εβδομαδιαίως, δικαιούνται άδεια μετ’ αποδοχών 24 εργασίμων ημερών ετησίως. Όσοι εργάζονται με πενθήμερη εργασία, δικαιούνται άδεια 20 εργασίμων ημερών. Κατά την διάρκεια της εξάμηνης δοκιμαστικής περιόδου, ο εργαζόμενος δεν δικαιούται αδείας. Εάν οι εργαζόμενοι εργάζονται λιγότερο από 6 μήνες ετησίως, η διάρκεια της αδείας τους μειώνεται αναλόγως.

Άδεια κύησης

Η περίοδος προστασίας της εγγύου αρχίζει 6 εβδομάδες προ της αναμενόμενης ημερομηνίας τοκετού και τελειώνει 6 εβδομάδες μετά τον τοκετό. Κατά την περίοδο αυτοί, οι εργαζόμενες δικαιούνται αμοιβή ίση με τον μέσο της αμοιβής τους κατά τους 3 τελευταίους μήνες που καταβάλλονται από κοινού από το ασφαλιστικό ταμείο και τον εργοδότη.

Αναρρωτική άδεια

Οι εργαζόμενοι σε περίπτωση απουσίας τους λόγω ασθενείας πρέπει να ειδοποιούν τον εργοδότη τους κατά την πρώτη ημέρα απουσίας, δηλώνοντας κατά το δυνατόν την έκτιμώμενη διάρκειά της . Εάν η απουσία υπερβεί τις 3 ημέρες, απαιτείται δικαιολογητικό ιατρού. Ο εργοδότης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει εξέταση του εργαζομένου από ιατρό. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται το 100% της κανονικής τους αμοιβής, ωστόσο η απουσία τους δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 6 εβδομάδες.

Απαγόρευση διακρίσεων

  

Ο τερματισμός είναι δυνατός εάν ο εργαζόμενος μακροπρόθεσμα δεν είναι σωματικά ή πνευματικά κατάλληλος για την φύση της εργασίας του και αποτελεί βάρος για την επιχείρηση. Ως τέτοιοι λόγοι γίνονται δεκτές η μακρόχρονη ασθένεια με αρνητική πρόγνωση ή ο αλκοολισμός χωρίς να αναμένεται θετικό αποτέλεσμα από τυχόν θεραπεία. Ωστόσο, η εταιρεία πρέπει να λάβει πρώτα μέτρα άρσης του προβλήματος, όπως η αναδιάρθρωση του προσωπικού ή η πρόσληψη προσωρινού αντικαταστάτη.

Τερματισμός για λόγους συμπεριφοράς

Η απόλυση εξ αυτού του λόγου πρέπει να είναι η τελευταία λύση. Πρέπει να προηγηθεί γραπτή προειδοποίηση, καθώς και μέτρα διόρθωσης του προβλήματος, όπως η αλλαγή θέσης του εργαζομένου. Ανάρμοστη συμπεριφορά πρέπει να στοιχειοθετείται από λόγους όπως επαναλαμβανόμενη αργοπορία, άρνηση εκτέλεσης εργασίας, επαναλαμβανόμενη χρήση του διαδικτύου για ιδιωτικούς σκοπούς, διακοπές χωρίς άδεια, ποινικά αδικήματα κατά την εργασία, «κάρφωμα» συναδέλφων, κ.ά.

Τερματισμός για επαγγελματικούς λόγους

Επιτρέπεται εφ’ όσον η θέση του εργαζομένου δεν είναι πλέον απαραίτητη λόγω αλλαγών της δομής της εταιρείας, όπως το κλείσιμο μονάδων παραγωγής, η αναδιάρθρωση και η έλλειψη δουλειάς λόγω χαμηλών παραγγελιών.

Άμεσος τερματισμός

Είναι δυνατός σε περίπτωση τόσο ανάρμοστης συμπεριφοράς, οιουδήποτε των δύο μερών, που καθιστά μη αποδεκτή την συνέχιση της εργασιακής σχέσης. Ο τερματισμός πρέπει να είναι όχι μόνον απαραίτητος αλλά και άμεσος, δηλ. εντός 2 εβδομάδων. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να τηρηθούν τα χρονικά όρια ειδοποίησης. Λόγοι που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εργοδότης είναι: η συνεχής μη εκτέλεση εργασίας, η διατάραξη του εργασιακού περιβάλλοντος, η κλοπή, η αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών, η απασχόληση σε ανταγωνιστή. Λόγοι για τον εργαζόμενο μπορεί να είναι η μη πληρωμή αμοιβών, η παράνομη απασχόληση, κ.λ.π.

Προθεσμίες

Ο εργαζόμενος πρέπει να ειδοποιήσει τουλάχιστον 4 εβδομάδες νωρίτερα, την 15η ή 30ή ημέρα του μηνός. Για τον εργοδότη, η προθεσμία εξαρτάται από την διάρκεια της σχέσης εργασίας. Μετά την λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, η προθεσμία είναι 1 μήνας. Αυξάνεται σε έως 7 μήνες μετά 20 έτη απασχόλησης στην ίδια εταιρεία. Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν άλλες προθεσμίες. Η ειδοποίηση περί τερματισμού πρέπει να γίνεται εγγράφως αλλά όχι ηλεκτρονικά.

Φύλου

Ηλικίας Σεξουαλικού προσανατολισμού

Πρεσβεία της Ελλάδος —Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βερολίνου

για επαγγελματικούς λόγους

Τερματισμός για προσωπικούς λόγους

Εθνότητας

Σωματικών μειονεκτημάτων

για λόγους που σχετίζονται με την συμπεριφορά του εργαζομένου

Εάν δεν ισχύουν αυτές οι προϋποθέσεις, τότε ο εργοδότης μπορεί να τερματίσει μία σχέση εργασίας τηρώντας απλώς τις χρονικές προϋποθέσεις.

Φυλής

Θρησκείας ή ιδεολογίας

για προσωπικούς λόγους

Ο νόμος εφαρμόζεται σε εταιρείες με προσωπικό άνω των 10 ατόμων, εφ’ όσον οι εργαζόμενοι απασχολούνται συνεχώς για περίοδο άνω των 6 μηνών.

Βάσει του Νόμου κατά των διακρίσεων (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG, 1966), απαγορεύονται οι διακρίσεις κατά εργαζομένων για λόγους:

      

Μία σχέση εργασίας μπορεί να τερματισθεί είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργαζόμενο. Απαιτείται να γίνει εγγράφως. Και τα δύο μέρη πρέπει να τηρήσουν τα ελάχιστα χρονικά όρια που προβλέπει ο νόμος.

ΣΕΛ. 19


ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΓΙΕΣ

Σύνολο ημερών αργίας

Χριστούγεννα 26/12

Χριστούγεννα 25/12

Ημέρα της μετανοίας

12

Βαυαρία Βερολίνο Βρανδενβούργο Βρέμη Αμβούργο

Αγίων Πάντων, 1/11

Ημέρα της αναμόρφωσης

Επαίτειος γερμανικής ενοποίησης

Εορτή Παναγίας

Corpus Christi

Δευτέρα της Πεντηκοστής

Ανάληψη Κυρίου

Πρωτομαγιά

Δευτέρα του Πάσχα

Μεγάλη Παρασκευή

Κρατίδιο Βάδη-Βυρτεμβέργη

Θεοφάνεια

Πρωτοχρονιά

Οι ημέρες αργίας ποικίλλουν μεταξύ των κρατιδίων

13 9 K

10 9 9

Έσση Κάτω Σαξονία

10 9

Μέκλεμπουργκ-Φορπόμμερν Β.Ρηνανία-Βεστφαλία

10 11

Ρηνανία-Παλατινάτο Σααρλάνδη Σαξονία

K

Σαξονία-Ανχάλτ Σλέσβιγκ-Χολστάϊν Θουριγγία

Πρεσβεία της Ελλάδος —Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βερολίνου

11 12 11-12 11 9

K K=Είναι αργία σε περιοχές με καθολικό πληθυσμό

10-11

ΣΕΛ. 20


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

Οι βασικές πτυχές του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην Γερμανία χρηματοδοτούνται από κοινού από εργοδότες και εργαζομένους.

Επιλογή Ταμείων

Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αναλύονται ως εξής:

    

υγειονομική περίθαλψη νοσοκομειακή περίθαλψη συνταξιοδοτικά δικαιώματα

Οι εργαζόμενοι με ακαθάριστο μισθό έως €4.050 ασφαλίζονται υποχρεωτικώς σε ένα από τα δημόσια Ταμεία ασφάλισης υγείας (Gesetzliche Krankenversicherung, GKV). Oι εργαζόμενοι με ακαθάριστο μισθό άνω του ποσού αυτού μπορούν να απιλέξουν μεταξύ των διαφόρων ιδιωτικών και δημοσίων Ταμείων ασφάλισης υγείας (Private Krankenversicherung, PKV). Για όλες τις άλλες, όμως, συνισταμένες του συστήματος υπάρχει ενιαίο Ταμείο. www.deutsche-sozialversicherung.de

ασφάλιση κατά της ανεργίας ασφάλιση κατά ατυχημάτων

Με την εξαίρεση του κόστους της ασφάλισης κατά ατυχημάτων το οποίο φέρει αποκλειστικά ο εργοδότης, τα υπόλοιπα κόστη μοιράζονται αμφότεροι ο εργοδότης και ο εργαζόμενος. Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ανέρχονται στο 40,83% του ακαθαρίστου μισθού.

Kαταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών

O εργοδότης είναι υπεύθυνος για την παρακράτηση του φόρου που αναλογεί στον ακαθάριστο μισθό του εργαζομένου και την απόδοσή του στην φορολογική αρχή. Κατά συνέπεια, όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι καταχωρημένοι σε αυτήν. Ο εργοδότης πρέπει, επίσης, να παρακρατά τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και να τις μεταβιβάζει στο Ταμείο ασφάλισης υγείας, το οποίο με την σειρά του διανέμει τα αναλογούντα ποσά στα άλλα Ταμεία, με εξαίρεση την εισφορά ασφάλισης κατά ατυχημάτων. Αυτή καταβάλλεται απ’ ευθείας από τον εργοδότη στην Ένωση Ασφάλισης Εργοδοτικής Ευθύνης (Berufsgenossenschaften).

Δημόσια Ταμεία ασφάλισης υγείας (aριθμός ασφαλισμένων) Εισφορές συστήματος κοινωνικής ασφάλισης Κατηγορία εισφορών (% επί του ακαθαρίστου μισθού)

Μερίδιο εργοδότη / εργαζομένου (% επί του ακαθαρίστου μισθού) Εργοδότης

Εργαζόμενος

19,9%

Σύνταξη

9,95%

9,95%

14,9%

Υγειονομική περίθαλψη

7,00%

7,90%

2,8%

Ασφάλιση κατά ανεργίας

1,40%

1,40%

1,95%

Νοσοκομειακή περίθαλψη

0,975%

0,975%

1,28%

Ασφάλιση κατά ατυχημάτων

1,28%

0%

Σύνολο εισφορών

20,61%

20,23%

40,83%

7/2008

Πρεσβεία της Ελλάδος —Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βερολίνου

Πηγή: Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας

ΣΕΛ. 21


ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ—ΣΗΜΑΤΑ

Ευρεσιτεχνίες

Χορηγούνται από το Γερμανικό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Σημάτων (Deutsches Patent und Markenamt, DPMA). Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει αίτηση που να συνοδεύεται από λεπτομερή τεχνική περιγραφή της ευρεσιτεχνίας και να καταβάλει τέλος.

Σήματα

Ως σήμα ορίζεται η επωνυμία της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, ο όρος, η απεικόνιση, το λογότυπο ή ο συνδυασμός αυτών, με τα οποία προσδιορίζεται μία εταιρεία, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της. Τα σήματα τυγχάνουν προστασίας εφ’ όσον κατατεθούν στο Γερμανικό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Σημάτων (Deutsches Patent und Markenamt, DPMA).

www.dpma.de www.dpma.de

Ο κάτοχος ενός κατοχυρωμένου σήματος έχει την αποκλειστική δυνατότητα χρήσης του. Μπορεί να το συνοδεύει με το χαρακτηριστικό ® που ακολουθεί το όνομα. Η προστασία παρέχεται για 10 έτη και μπορεί να παραταθεί για άλλα 10. Για τις αιτήσεις αλλοδαπών ισχύει ό,τι και για τις αιτήσεις των Γερμανών πολιτών. Ωστόσο, εάν ο αιτών δεν έχει κατοικία ή έδρα στην Γερμανία, πρέπει να ορίσει ως εκπρόσωπό του τον δικηγόρο που καταθέτει την αίτηση.

Παράλληλα με την κατοχύρωση μιάς ευρεσιτεχνίας στην Γερμανία ισχύει και η διαδικασία κατοχύρωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν ο ενδιαφερόμενος επιλέξει την ευρωπαϊκή διαδικασία έναντι της εθνικής, τότε παρέχεται προστασία σε όλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν υπογράψει την σχετική Συμφωνία. Οι ευρωπαϊκές ευρεσιτεχνίες παρέχουν πλήρη νομική κατοχύρωση και προστασία.

Άδεια χρήσης

Το δικαίωμα χρήσης μίας ευρεσιτεχνίας ή ενός σήματος μπορεί να αποτελέσει μέρος μίας αποκλειστικής ή γενικής άδειας. Η χορήγηση τέτοιας άδειας σε τρίτο μέρος, δίνει σε αυτό την δυνατότητα χρήσης ή εκμετάλλευσης του σήματος χωρίς όμως να αποκτά την ιδιοκτησία επ’ αυτού. Το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης δίνει την δυνατότητα χρήσης μόνον σε έναν δικαιούχο, συνήθως εντός μίας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής. Το δικαίωμα γενικής ή μη αποκλειστικής χρήσης δίνει την δυνατότητα χρήσης σε περισσότερους του ενός δικαιούχους, εντός της ίδιας γεωγραφικής περιοχής.

www.epo.org/patents

Πρεσβεία της Ελλάδος —Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βερολίνου

ΣΕΛ. 22


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η ευθύνη για την υιοθέτηση κανόνων και επίβλεψης των δημοσίων κατασκευών κατανέμεται στο ομοσπονδιακό επίπεδο εξουσίας και τα ομόσπονδα κρατίδια.

Χρήσεις γης

Όροι δόμησης

Ο καθορισμός των χρήσεων γης (Bauplanungsrecht) είναι μέρος του ομοσπονδιακού δικαίου. Καθορίζει τις χρήσεις που επιτρέπονται για κάθε ακίνητο και κατά πόσον ένα συγκεκριμένο κτίριο εμπίπτει σε αυτές άρα επιτρέπεται.

Οι όροι δόμησης (Bauordnungsrecht) καθορίζονται σε επίπεδο κρατιδίων. Βάσει αυτών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι που πρέπει να πληρεί ο σχεδιασμός ενός κτιρίου. Αν και η αρμοδιότητα ανήκει στα κρατίδια, σε αρκετές περιπτώσεις τα περισσότερα κρατίδια έχουν υιοθετήσει ενιαίους κανονισμούς οι οποίοι επιτρέπουν μία περιορισμένη τυποποίηση των κατασκευών.

Άδεια δόμησης

Η άδεια δόμησης χορηγείται από την τοπική Πολεοδομική Αρχή (Bauamt) εφ’ όσον τα σχέδια πληρούν τις προΫποθέσεις που θέτει ο νόμος σε ό,τι αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και τους όρους δόμησης. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα αρχιτεκτονικά και στατικά σχέδια, καθώς και κατά περίπτωση από μελέτες θέρμανσης, αποφυγής θορύβου και πυροπροστασίας. Οι μελέτες αυτές πρέπει να τίθενται στην διάθεση και των ιδιοκτητών των γειτονικών κτιρίων.

Μελέτη επιπτώσεων

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή. Σε εφαρμογή αυτής έχει θεσπισθεί σειρά νόμων και διατάξεων. Η υποβολή μελέτης επιπτώσεων είναι απαραίτητη για τις εξής χρήσεις:

      

μεταποίηση διαχείριση απορριμμάτων εργοστάσια παραγωγής ενεργείας αυτοκινητόδρομοι και σιδηροτροχιές αεροδρόμια πλοηγήσιμοι ποταμοί

μονάδες παραγωγής ή χρήσης βάσει γενετικής τροποποίησης Οι προϋποθέσεις προβλέπονται στον Ομοσπονδιακό Νόμο Ελέγχου Επιπτώσεων (Bundesimmissionsschutzgesetz, BlmSchG) και τα διατάγματα που έχουν εκδοθεί βάσει αυτού. Για την εφαρμογή του είναι οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες των κρατιδίων. Ο νόμος αποβλέπει στην προστασία του πληθυσμού από την μόλυνση αέρα και υδάτων, τον θόρυβο, τις δονήσεις, το φως, την ακτινοβολία, κ.λ.π. Επίσημη άδεια απαιτείται σε κάθε περίπτωση κατασκευής, τροποποίησης και λειτουργίας. Η διαδικασία έγκρισης διαρκεί έως 7 μήνες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν πρόκειται για μονάδες αποθήκευσης άφλεκτων αερίων ή μικρών χρωματοπωλείων, η προθεσμία έγκρισης είναι ένα τρίμηνο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Ακόμη και για περιπτώσεις χρήσεων οι οποίες εξαιρούνται από την ανάγκη υποβολής μελέτης επιπτώσεων, οι εμπλεκόμενοι πρέπει να φροντίζουν να μην υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Για κάθε αίτηση ορίζεται ένα άτομο ως αρμόδιος χειριστής. Για την απλοποίηση της διαδικασίας η υποβολή μελέτης επιπτώσεων, εάν αυτή απαιτείται, και η αίτηση παροχής αδείας δόμησης είναι ενιαία.

Πρεσβεία της Ελλάδος —Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βερολίνου

ΣΕΛ. 23


ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

Το νομικό σύστημα είναι αξιόπιστο και απολαμβάνει πολύ υψηλής αξιολογήσεις στις διάφορες διεθνείς συγκριτικές έρευνες.

Δικηγόροι

Οι δικηγόροι είναι υποχρεωτικά μέλη του τοπικού δικηγορικού συλλόγου (Rechtsanwaltskammer). O ομοσπονδιακός δικηγορικός σύλλογος (Bundesrechtsanwaltskammer) είναι το επαγγελματικό όργανο που συνενώνει τους δικηγορικούς συλλόγους σε εθνικό επίπεδο.

Διαταγή πληρωμής (Mahnverfahren)

Η έκδοσή της είναι κατ’ αρχήν δυνατή σε όλες τις αξιώσεις για την πληρωμή ενός ποσού και δεν απαιτείται η παρουσία δικηγόρου. Απαιτείται να προηγηθεί έγγραφη ειδοποίηση και ακολουθεί η αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής προς το δικαστήριο (Mahnbescheid). Η αίτηση είναι τυποποιημένη. Αρμόδιο δικαστήριο είναι εκείνο του τόπου κατοικίας του αιτούντος. Επί της διαταγής πληρωμής που εκδίδει το δικαστήριο, προβλέπεται προθεσμία 2 εβδομάδων για την υποβολή ένστασης από τον θιγόμενο. Αν δεν ασκηθεί ένσταση, το δικστήριο εκδίδει εντολή εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής. Προβλέπεται ξανά προθεσμία 2 ρβδομάδων για την υποβολή έφεσης. Η άσκηση έφεσης αίρει την δυνατότητα εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής. Ωστόσο, για να υπάρξει κανονική συζήτηση από το δικαστήριο, απαιτείται η υποβολή ειδικής αίτησης από ένα από τα δύο μέρη.

Διαιτησία (Alternative Steitbeilgung)

Οι εμπορικές συμφωνίες μπορεί να προβλέπουν την δυνατότητα προσφυγής στην διαιτησία, ρόλο που ενίοτε αναλαμβάνουν τα Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τα οποία έχουν δημιουργήσει θεσμούς επίλυσης των διαφορών, όπως συμβούλια διαιτησίας ή διαιτητικά δικαστήρια (Schiedsgericht).

Παράλληλα, σε εθελοντική βάση λειτουργεί ο Σύλλογος Γερμανών Δικηγόρων (Deutscher Anwaltverein), στον οποίο έχουν εγγραφεί περίπου οι μισοί δικηγόροι της χώρας.

Δικαστήρια

Είναι οργανωμένα σε διάφορα επίπεδα:



Τοπικά δικαστήρια (Amtsgericht)



Περιφερειακά δικαστήρια (Landgericht)



Ανώτερα περιφερειακά δικαστήρια (Oberlandesgericht)



Ομοσπονδιακό δικαστήριο (Bundesgerichtshof)

Στις περισσότερες περιπτώσεις επιτρέπεται η υποβολή έφεσης κατά μίας δικαστικής απόφασης, οπότε το ζήτημα εκδικάζεται στον αμέσως επόμενο βαθμό έως ότου φιάσει την ανώτατη βαθμίδα, το Ομοσπονδιακό δικαστήριο. Κατ’ αρχήν, τα τοπικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία επί αστικών υποθέσεων όταν το αντικείμενο της δικαστικής κρίσης δεν ξεπερνά τις €5.000 και εφ’ όσον δεν προβλέπεται αποκλειστική αρμοδιότητα του περιφερειακού δικαστηρίου. Η παρουσία δικηγόρου δεν είναι υποχρεωτική στα τοπικά δικαστήρια, είναι όμως σε όλους τους άλλους βαθμούς, καθώς και για αρκετές οικογενειακές διαφορές στα τοπικά δικαστήρια. Παράλληλα με αυτά, υφίστανται δικαστήρια που έχουν αρμοδιότητα για διοικητικά, κοινωνικά, εργατικά και φορολογικά θέματα. Τα εργατικά δικαστήρια (Arbeitsgericht) ασχολούνται με διαφορές που άπτονται των σχέσεων απασχόλησης, καθώς επίσης και με θέματα που σχετίζονται με συλλογικές συμβάσεις ή τον τερματισμό σχέσεων εργασίας. Τα φορολογικά δικαστήρια (Finanzgericht) ασχολούνται με φορολογικά ζητήματα και ποινές που υπόκεινται στην ομοσπονδιακή νομοθεσία.

Πρεσβεία της Ελλάδος —Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βερολίνου

Oι δικηγορικές αμοιβές στη Γερμανία καθορίζονται από τον γερμανικό κώδικα περί δικηγορικής αμοιβής (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz—RVG). Τα δικαστικά έξοδα καθορίζονται από τον γερμανικό κώδικα περί δικαστικών εξόδων (Gerichtskostengesetz—GKG).

ΣΕΛ. 24


Γραφείο ΟΕΥ Βερολίνου Kurfürstenstr. 130 10785 Berlin Τ. +49-30-2360990 Φ +49-30-23609920 ecocom-berlin@mfa.gr

Επισκεφθείτε μας στο διαδίκτυο www.agora.mfa.gr Γραφείο ΟΕΥ Ντύσσελντορφ Grafrnberger Allee 128A 40237 Düsseldorf Τ. +49-211-68785015 ή 16 Φ +49-211-68785033 ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Πληροφορίες για διαγωνισμούς στην Γερμανία http://ted.europa.eu Επιλέξτε κατά σειρά  την γλώσσα της επιλογής σας  Χώρα: DE: Γερμανία  Προκήρυξη σύμβασης

Πρεσβεία της Ελλάδος —Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βερολίνου

Εθνικά σύνορα

Αυτοκινητόδρομοι

Σύνορα κρατιδίων

Γραμμές τραίνου

Πρωτεύουσες

Πλοηγήσιμα κανάλια

Γραφείο ΟΕΥ Μονάχου Schwanthhaler Str. 5 80366 München Τ. +49-89-553646 Φ +49-89-553784 ecocom-munich@mfa.gr

ΣΕΛ. 25

Επιχειρηματικός Οδηγός Γερμανίας  

Επιχειρηματικός Οδηγός Γερμανίας

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you