Page 1

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ

ΔΩΡΕΑΝ

                       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ •

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

e-mail : pr_ota_si@yahoo.gr

• •

ΑΡΜΟΔΙΟΤ ΗΤ ΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ ΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ Α ΠΑΝΤ Α ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΟΡΙΟ… ΕΙΔΙΚΗ Σ.Σ.Ε. ΤΩΝ Ο.Τ .Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ& Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

site:http :// protasiergazomenwn . blogspot . c om

•                       ΟΛΟΙ ΕΝΟΧΟΙ, ΟΛΟΙ ΑΘΩΟΙ…ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΤ Ε (ΜΑΣ)!                                                                                                                                                                                                        ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Την αδικία που έθετε η ισχύουσα νομοθεσία για τους αορίστου χρόνου προσωπικού αλλάζει ο νέος νόμος 3801/2009. Δίνει την δυνατότητα να φτάσουν μέχρι το βαθμό του προϊσταμένου και του διευθυντή – όχι όμως του γενικού διευθυντή - στους εργαζόμενους των Δήμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Υπό το καθεστώς του N. 3584/2007 , ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων Δήμων και Κοινοτήτων μπορούσαν να κριθούν μόνο οι μόνιμοι υπάλληλοι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού που πληρούσαν τα προβλεπόμενα από τον οικείο Ο.Ε.Υ. προσόντα. Κατά συνέπεια, ένας μεγάλος αριθμός υπαλλήλων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στερείτο της δυνατότητας βαθμολογικής εξέλιξης, αν και διέθετε εμπειρία και αναβαθμισμένα τυπικά προσόντα. Σύμφωνα με το νέο νόμο, οι υπάλληλοι που υπηρετούν με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, εφόσον κατέχουν οργανική θέση και έχουν τα απαραίτητα προσόντα, θα μπορούν να φθάσουν μέχρι το βαθμό του προϊσταμένου και του διευθυντή, όχι όμως και του γενικού διευθυντή. Επιπλέον, ο νέος νόμος προβλέπει την κατάταξη κατά την έναρξη ισχύος του υπηρετούντος

προσωπικού, που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του, στους βαθμούς της βαθμολογικής κλίμακας που καθορίζεται στο άρθρο 2 του νόμου (δηλαδή, βαθμός Α, Β, Γ, Δ ή Ε), βάσει του συνολικού χρόνου υπηρεσίας τους, στον οποίο συνυπολογίζεται ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίζεται ως πραγματική υπηρεσία με βάση ειδικές διατάξεις. Στο πλαίσιο αυτό το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του νέου νόμου εκτός οργανικών θέσεων κατατάσσεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας σε κενές οργανικές θέσεις ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας με αυτή στην οποία ανήκει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου. Εάν δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, συνιστώνται αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες και καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησης αυτών που τις κατέχουν (άρθρο 12 Ν.3801/2009).


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΛΙΝΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΟΡΙΟ… Τα τελευταία χρόνια, μεγάλα θέματα που αφορούν την Αυτοδιοίκηση, όπως είναι ο νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, η μονιμοποίηση των συμβασιούχων, η μερική απασχόληση, αλλά και θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των Ο.Τ.Α., όπως η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών των Δήμων, βρίσκονται στην επικαιρότητα. Πέρα όμως από τα οικονομικά θέματα που αφορούν τα άμεσα οικονομικά προβλήματα των Δήμων, αλλά και την οικονομική αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης, θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να ΟΡΙΟΘΕΤΗΘΟΥΝ, οριστικά και αμετάκλητα, οι αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ο τρόπος που θα εξασκούνται. Επίσης, ποιοι πόροι και από πού θα προέλθουν προκειμένου να λειτουργήσει το όλο σύστημα. Είναι συνηθισμένο το φαινόμενο, η Αυτοδιοίκηση να χρηματοδοτείται – κατά ένα μεγάλο ποσοστό από τους δικούς της πόρους… Έτσι, η δεινή οικονομική κατάσταση των περισσοτέρων ΟΤΑ της Αττικής γίνεται ακόμα πιο πιεστική όταν μαζί με τα οικονομικά οι Δήμοι καλούνται να αντιμετωπίσουν και την – καθημερινά μεγαλύτερη - πίεση της κοινής γνώμης για κακοδιοίκηση στην Αυτοδιοίκηση. Η πλήρης εφαρμογή του νόμου 1828 για τα έσοδα της Αυτοδιοίκησης είναι μια λύση. Η απόδοση των υπεξαιρεθέντων, όπως αποκαλούνται, πόρων της Αυτοδιοίκησης, για το οποίο η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί δια στόματος Πρωθυπουργού, είναι επίσης μια λύση. Μια τρίτη λύση είναι η χρηματοδότηση νέων αρμοδιοτήτων. Η χρηματοδότηση των νέων αρμοδιοτήτων αποτελεί βασική συνταγματική επιταγή, ενώ και η ίδια η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι εφεξής κάθε νέα αρμοδιότητα που μεταφέρεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα συνοδεύεται από τους απαραίτητους για την άσκησή της πόρους. Δεν είναι δυνατό να δίδονται αρμοδιότητες στους Δήμους, απλόχερα και χωρίς όριο, εδώ και χρόνια, χωρίς αυτές (οι αρμοδιότητες) να συνοδεύονται από τα απαραίτητα κονδύλια και το απαραίτητο προσωπικό.

ΣΕΛΙΔΑ 2                                              Ακόμη, δεν είναι δυνατό να καλούνται οι Ο.Τ.Α. να υλοποιήσουν προγράμματα που σχεδιάζονται κεντρικά και εν απουσία τους, αντί να σχεδιάσουν και να ασκήσουν οι ίδιοι τις αναγκαίες για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη πολιτικές. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που υφίσταται εδώ και χρόνια, είναι αυτό της μονιμοποίησης των συμβασιούχων, οι οποίοι, στους περισσότερους ΟΤΑ, αμείβονται σήμερα ως συμβασιούχοι με κονδύλια των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Γ΄ Πακέτου. Δυστυχώς, δεν είναι γνωστός ο αριθμός αυτών των συμβασιούχων για να υπολογιστεί έτσι και το κόστος της μονιμοποίησής τους. Σε κάθε περίπτωση όμως, το βέβαιο είναι ότι, δεν θα πρέπει να προχωρήσει η μονιμοποίηση των συμβασιούχων εάν προηγουμένως δεν έχει κλείσει το θέμα της χρηματοδότησης των νέων μονιμοποιήσεων και των νέων αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α..

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ

 

ΕΙΔΙΚΗ Σ.Σ.Ε. ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ& Ν.Π.Δ.Δ.(αρ. φυλ. 1632/6-8-2009) Υπογράφτηκε στις 31-7-2009 Ειδική Συλλογική Σύμβαση εργασίας για τους μονίμους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών( έτοιμη είναι και η επέκταση για τους ιδιωτικού δικαίου προσωπικού), όπου στο άρθρο 2 αυξάνεται από 25 ημέρες σε 28 (επιπλέον τριών 3 ημερών) η κανονική άδεια το χρόνο, μετά την συμπλήρωση πέντε(5) ετών απασχόλησης: για τους εργάτες κήπων (όχι τους κηπουρούς, κ.λ.π), εναερίτες ηλεκτρολόγους(στον Δήμο μας ακόμα δεν έχουμε), εργάτες ύδρευσης (στον Δήμο μας δεν υπάρχουν),υδραυλικούς γενικά, εργαζόμενους σε οικοδομικές εργασίες, στα συνεργεία συντήρησης αυτοκίνητων απορριμμάτων, στα αφοδευτήρια, στην αποχέτευση, στην ασφαλτόστρωση, στο Νεκροταφείου, στην αποκομιδή απορριμμάτων. Επίσης η εβδομαδιαία απασχόληση των προηγουμένων περιπτώσεων γίνεται τριάντα δυο(32) ώρες, ήτοι 6,24 ώρες κάθε ημέρα.


ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο Δήμος Χαλανδρίου , θα προχωρήσει μέχρι τέλος του έτους, σε προκήρυξη πλήρωσης μονίμου προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων .Ήδη , το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του , ενέκρινε το αίτημα για την πλήρωση 104 θέσεων ( 8 ΠΕ, 8 ΤΕ, 39 ΔΕ και 49 ΥΕ). Στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του Δήμου, μετά τις εκλογές , θα προχωρήσει στην σύνταξη της προκήρυξης. Από τις ανωτέρω θέσεις ,ποσοστό 7% θα διατεθούν για άτομα προστατευόμενα από τις διατάξεις του Ν. 2643/98 (ΑΜΕΑ) με προκήρυξη που θα προχωρήσει ο ΟΑΕΔ. Επίσης 20% των θέσεων ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ θα καλυφθούν από Πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων και ποσοστό 10% των ανωτέρω θέσεων θα καλυφθούν από γονείς τριών τέκνων και τέκνα αυτών. Θα πρέπει να σημειώσω ότι μετά τον Νόμο 3731/08 οι Δημότες του Δήμου που προκηρύσσει τον διαγωνισμό πρόσληψης, πριμοδοτούνται με 150 μόρια. Σημαντικό ρόλο θα παίξει , εκτός από τα τυπικά προσόντα και η εμπειρία σε καθήκοντα που σχετίζεται με τα καθήκοντα της θέσης που προκηρύσσεται. Αν , η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο Δημόσιο προσαυξάνεται κατά 50%. Όπως αναφέρω και σε προηγούμενα τεύχη της πρΟΤΑσης , η πρόσληψη μονίμου προσωπικού , είναι πολύ σημαντική για την διασφάλιση του Δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της εργασίας αλλά και για τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών. Ένας εργαζόμενος ,για να μπορεί ν΄ αποδώσει καλύτερα θα πρέπει , ιδιαίτερα στις δύσκολες οικονομικές και εργασιακές συνθήκες που βιώνουμε, να έχει μόνιμη και σταθερή εργασία και φυσικά έναν αξιοπρεπή μισθό. Γι αυτό , θα επαναλάβω το πλαίσιο των αιτημάτων μας ως εργαζόμενοι στους Δήμους •

Ένα ενιαίο μισθολόγιο , με την ενσωμάτωση ,όλων των επιδομάτων , το οποίο θα συγκλίνει με τους ευρωπαϊκούς μισθούς

Ενιαία σχέση εργασίας για όλους τους υπαλλήλους .

ΣΕΛΙΔΑγια 3 Ίδιες συνθήκες εργασίας και πληρωμής όλους τους υπαλλήλους.

Ενίσχυση και σωστή διαχείριση των ασφαλιστικών μας ταμείων. ΑΚΗΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

 

ΟΛΟΙ ΕΝΟΧΟΙ, ΟΛΟΙ ΑΘΩΟΙ… ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΤΕ (ΜΑΣ)! Η εδώ και χρόνια πρωτοφανής απαξίωση των θεσμών από τους «Εθνοσωτήρες» μας και οι πολιτική ανεπάρκεια κυβερνώντων και αντιπολίτευσης, ωθούν τη χώρα σε «Ιταλοποίηση» του πολιτικού μας συστήματος, σε συνεχείς άνευ λόγου και αιτίας (αφού τίποτα δεν αλλάζει) πολυδάπανες εκλογικές αναμετρήσεις. Το μισό Κοινοβούλιο κατηγορείται για κλεπταποδοχή και το άλλο μισό σιωπά. Η αθλιότητα της παραπολιτικής και η πλειοψηφία διαφόρων καιροσκόπων, πολυεθνικών, βιομηχάνων, πλοιοκτητών, εργολάβων και «οικογενειών», έχουν διαμορφώσει και παγιώσει μια Ελλάδα συνώνυμη της διαφθοράς και της παραοικονομίας, της φοροδιαφυγής των ολίγων και της φοροεπιδρομής κατά των – ιδίων πάντα – πολλών. Στις 4 Οκτωβρίου καλούμαστε να αποφασίσουμε αν και ποιον θα ψηφίσουμε, προκειμένου να συνεχιστεί και να ισχυροποιηθεί ένα πελατειακό σύστημα διακυβέρνησης που δεν παράγει ΤΙΠΟΤΑ, παρά μόνο ΕΛΛΕΙΜΜΑ αποτελεσματικών ελέγχων και λογοδοσίας των κυβερνώντων – και όχι μόνο. Παράγει ανικανότητα διαχείρισης της κρίσης θεσμών και αξιών και κυριαρχία κερδοσκόπων, ψευδοπροφητών, Real Estate και «καβαλλημένων τηλε-κανιβάλων» που – χρόνια τώρα - τυραννούν και λεηλατούν την Ελλάδα, αρμέγοντάς την σαν αγελάδα. Ζητείται πολιτική πρόταση, έγνοια και προσφορά. Ζητείται σχεδιασμός, προγραμματισμός και διάθεση για προσφορά και δημιουργία. Σε διαφορετική περίπτωση η «δημοκρατία» μας κινδυνεύει να χαρακτηριστεί «ψευδεπίγραφος Κοινοβουλευτισμός».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ


ΠΡΟΤΑΣΗ

ΣΕΛΙΔΑ 4

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ένα πολύ σημαντικό θέμα, για μας τους εργαζόμενους, είναι το κομμάτι της προληπτικής ιατρικής . Ήδη από το 2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-06) έχει ψηφισθεί διάταξη που υποχρεούται το προσωπικό που απασχολείται σε ευπαθείς υπηρεσίες (εργάτες –οδηγοί απορριμματοφόρων, πράσινο , τεχνίτες κ. α) θα πρέπει να υποβάλλεται σε εξέταση: 1) Μια φορά τον χρόνο. Γενική Αίματος –Ομάδα Αίματος (άπαξ) -Γενική Ούρων –Δερματολογική εξέταση –ΗΚΓΈλεγχος προστάτη (P.S.A) για τους άνδρες άνω των 50 ετών –Test Παπανικολάου για τις γυναίκες-Πλήρη ηπατικό έλεγχο 2) Ανά διετία Ακτινογραφία Θώρακος. 3)

Σε Ειδικές Εξετάσεις κατά την κρίση του Ιατρού Εργασίας. Επίσης οι εργαζόμενοι θα υπόκεινται σε εμβολιασμό κατά της ηπατίτιδας και κάθε έτος αντιγριπικό εμβολιασμό και κατά διαστήματα αντιτετανικό εμβολιασμό . Και όλα αυτά με δαπάνη του Δήμου και φυσικά τα αποτελέσματα των εξετάσεων παραμένουν απόρρητα.

Στον Δήμο μας θα πρέπει να δούμε το θέμα της προληπτικής Ιατρικής με περισσότερη υπευθυνότητα και οργάνωση. Θα πρέπει να ελεγχθεί, εάν γίνονται αυτές οι εξετάσεις (μια που υπάρχει Ιατρός Εργασίας), εάν το προσωπικό καλείται για εξέταση, εάν προσέρχεται το προσωπικό. Θα πρέπει από το 2010 (και κάθε έτος) ο Δήμαρχος να δώσει εντολή στην αρμόδια υπηρεσία να διακηρύξει διαγωνισμό για την παροχή στους εργαζόμενους των μέτρων της προληπτικής ιατρικής . Προϋπόθεση για μια υψηλή ποιότητας ζωής είναι η καλή υγεία του ατόμου. Αυτό πετυχαίνεται με την πρόληψη. Πανευρωπαϊκά έχει αποδειχθεί ότι η πτώση των δεικτών θνησιμότητας, σε διάφορες χώρες, έχει να κάνει με την εφαρμογή μέτρων προληπτικής ιατρικής και λιγότερο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Στο άρθρο 18 του Ν.3801/2009 προβλέπεται η χορήγηση στον πατέρα, άδεια 2 ημερών σε περίπτωση γέννησης τέκνου, επίσης προσαυξάνετε η άδεια λοχείας κατά 1 μήνα σε περίπτωση πολύδυμης κύησης. Στο άρθρο 42 του νόμου προβλέπεται η μετάταξη του ένστολου προσωπικού που έχει προσληφθεί σε Δήμο πριν την ισχύ του Π.Δ. 23/2002 ότι μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ και ύστερα από αίτησή του, να μεταταχθεί σε κενή θέση άλλου κλάδου του ιδίου Δήμου εφόσον κατέχει τα προσόντα της θέσης στη οποία αιτείται μετάταξη.

ΕΡΩΤΗΣΗ Όταν ο υπάλληλος – γονιός και το παιδί αυτού έχουν αναπηρία 67% και άνω, ο υπάλληλος δικαιούται μειωμένο ωράριο μιας ώρας ή δύο; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Επειδή δεν μπορεί να χορηγηθεί σωρευτικά η διευκόλυνση που προβλέπεται, δικαιούται μια ώρα.

Μπορείτε να διαβάζετε όλες τις εκδόσεις της πρΟΤΑσης και άλλες ειδήσεις στο site: http://protasiergazomenwn .blogspot.com/

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΚΗΣ ΚΑΤΣΑΡΛΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

  ΑΚΗΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

πρΟΤΑση_Τεύχος 19_2009  
πρΟΤΑση_Τεύχος 19_2009  

Τεύχος 19/2009