Page 7

OSOBNOST RODÁK OD ŽILINY PŘED 15 LETY ZAKOTVIL V BOLESLAVI

Jana SvÝráka. VlastnÝ to ani tak nevnímám, jsou to moji kamarádi. Co tvé první „hudební“ zamÝstnání?

Po absolutoriu jsem dostal angažmá v bratislavské OpeĖe. Jenže pak na Slovensku tĖikrát zvolili MeÏiara, a to mÝ tak vytoÏilo, že jsem odešel do Scala Theater Basel ve Švýcarsku. Po tĖech letech mÝ angažovala filharmonie v Hamburku, kde jsem hrál dva roky. Pak se ozvali Virtuosi di Praga a já se tak oklikou vrátil do Prahy. A jak jsi se dostal do našeho soumÝstí, do Staré Boleslavi?

V Dolnom HriÏove byl 50 metrĬ od našeho domu les, takže jsem byl neustále vbpĖírodÝ. A to mi vbPraze chybÝlo. Náhoda chtÝla, že jsem se ocitl ve Staré Boleslavi, kde mi to naprosto vyhovuje. Praha, kde pracuji, je blízko, a hlavnÝ jsem opÝt vbkrásné pĖírodÝ. PĖíští rok to bude již 15 let, co jsem se sem nastÝhoval.

A ve svÝtÝ?

JeštÝ zaÏátkem prosince musím do New Yorku. Laco Deczi mi napsal tĖi bluesové skladby pro fagot, tak je tam s Celulou natoÏíme. PĖíští rok mÝ napĖ. Ïeká sólový koncert s Limassol Philharmonic Orchestra na Kypru. Je známo, že podporuješ charitativní akce a vždy na nich úÏinkuješ bez nároku na honoráĖ. Na tvoje koncerty mají osoby zdravotnÝ handicapované, dÝti a senioĖi vstup zdarma. ProÏ to dÝláš?

Cítím to jako úplnÝ primitivní slušnost. A empatii. Život je ke mnÝ štÝdrý, proÏ bych nemÝl být štÝdrý i já? PetĖe, hodnÝ cestuješ. Kde se ti líbilo nejvíce?

Cestování je souÏást mého povolání. Japonsko i Korea byly mnohokrát, ale hezká byla napĖíklad Austrálie. No a samozĖejmÝ USA. Byly i nÝjaké exotické destinace?

No vidíš, to taky. Líbilo se mi na Azorských ostrovech, v Karibiku,

Malajsii, Indonésii, výborný byl Taiwan, Vietnam, sultanát Brunej. Užil jsem si i Izrael, Libanon, Emiráty, teÑ v Ėíjnu jsem pobýval vbBahrajnském království. Máš na takovém turné Ïas nÝkam se podívat?

To ano. Koncertní sály a hotely jsou vÝtšinou v centru mÝsta a koncerty veÏer, takže chvilka pro toulky po okolí se taky najde.

„NA KLARINET JSEM HRÁL A ZÁROVEŇ JEJ NENÁVIDĚL SEDM LET.“ Jak vlastnÝ odpoÏíváš?

Relax? Den má 24 hodin, z toho dvÝ hodiny na sport si vždy najdu. NejradÝji kolo nebo plavání. Ticho a monotónní šumÝní mÝ opÝt nabíjí.

Co se ti tady líbí nejvíce?

Úžasné je tady všechno, vždyĢ tudy kráÏely dÝjiny. Kostel sv. Damiána je nejhezÏí na svÝtÝ. Staroboleslavská brána a nádherný chrám Nanebevzetí Panny Marie, to vše vedle sebe, fascinující! V našem soumÝstí poĖádáš také dost výborných koncertĬ, vÏetnÝ prestižní Opera Gala Open Air. Plánuješ již nÝco pro pĖíští rok?

Dramaturgii pro pĖíští rok mám už hotovou, ale kdoví, jak to bude. Podpora firem je limitovaná abrozpoÏet našeho soumÝstí také, to je jasné. Takže jeden koncert budu muset zrušit. Je mi to líto, jsou to moje dÝti. Îeká mÝ Sophiina volba.

Ach ti umÝlci! Jako dÝti...

• PROSTOR • 2013 • listopad/prosinec •

7

Noviny Prostor 6/2013  

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí