Page 32

ARCHITEKTURA

O BARVÁCH Barva patří k architektuře jako peří ke slepici. Neberme si proto příklad z papoušků, ale raději z kachen a u paneláků z hus. Barva je kolosální téma mimo možnosti jedné stránky Prostoru, a proto se soustĖeÑme pouze na barevné okrašlování panelákĬ, dnes tak populární. Úvodem citát architekta Jakuba Cíglera: „Je to, jako když to ošklivka pĖežene s make-upem. Když je nÝco v jádru nudné, tak to povrch nezachrání.“

3

Zdobení nezdobí

Jakékoli formální zdobení panelových domĬ je smÝšné a špatné, protože jde proti jejich podstatÝ. Jsou to prosté funkÏní objekty sbpevným Ėádem absvébytnou architektonickou kvalitou. Divoké barvy domy nepolidšĢují, ale zesmÝšćují. Tuto citaci jsem si opÝt pĬjÏil od známého architekta. Další otázka je, zda nÝco, co ovlivní okolní prostĖedí na celé desítky let, svÝĖit laickému domovnímu výboru, nebo odborníkĬm. Ovšem na diktát zvnÝjšku jsme po letech, kdy nÝkdo rozhodoval za nás, velmi hákliví. PĖesto se domnívám, že urÏitá regulace ze strany mÝst by byla na místÝ, mÝsta by se mÝla víc angažovat alespoć nastavením základních pravidel. K našemu regionu

Hlavní a nepÝknou vítací dominantu Brandýsa ve smÝru od Prahy tvoĖí

1

západní štít dvanáctipodlažního paneláku (obr. 1). Jeho Ïervené pruhy bez jakékoli souvislosti s hmotou stavby v náhodných tvarech navíc zbyteÏnÝ zdĬrazćují vertikalitu stavby. Také trochu odlišná Ïerveć na balkonech se pĖíÏí dobrému vkusu. Další pĖíklad nepochopení barvy je na obrázku Ï. 2. Šikmé pĖeseknutí stavby je atentát na architekturu, chybí jen kaluž krve. Opravdu schizofrenní kompozici vidíme na obr. Ï. 3. Autor pĖehlédl, že architektura není dÝtská omalovánka. Totéž lze Ėíci o mnohých dalších. Ale teÑ pozitivnÝ: Na obr. Ï. 4 je zdaĖilý dĬm s vtipnÝ oživeným štítem a elegantnÝ zasklenými lodžiemi.

5

32 • listopad/prosinec • 2013 • PROSTOR •

4

2

PĖijatelný je i dĬm na obr. Ï. 5, kde barvy respektují architekturu. A koneÏnÝ ukázka, jak skromnými prostĖedky lze oživit nudný štít (decentní šambrány, horizontální naporcování stavby po patrech) – obr. Ï. 6. ZávÝrem

Barvy nesmí kĖiÏet, musí korespondovat s hmotami a dalšími elementy stavby, nesmí tvoĖit samoúÏelné klikyháky, mohou podporovat základní princip panelákĬ Ïili „skládaÏku“. Aby, jak Ėíkal jeden student architektury, kbnám nejezdili kolegové ze zahraniÏí fotit si naše sídlištÝ jako Disneyland… Ing. arch. Jan Líman, foto autor

6

Noviny Prostor 6/2013  

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Noviny Prostor 6/2013  

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Advertisement