Page 26

KULTURA

ZA TRADICEMI DO DVORA

ADVENTNÍ ČAS 6. 12. VánocSka

Vánoce v tom nejhezčím stylu, hezky po staročesku, chystá letos Staroboleslavský dvůr. PĖesvÝdÏíte se o tom ve dnech 14.baž 27. prosince. Vbté dobÝ ve DvoĖe najdete nejenom u dÝtí oblíbený krásný LadĬv betlém vbživotní velikosti a sbživými zvíĖátky. NávštÝvníci si vbnádherném prostĖedí Staroboleslavského dvora budou moci také vychutnat svaĖené víno, horkou medovinu, a ochutnat vybrané staroÏeské pochoutky. Vbodpoledních hodinách se vbrámci doprovodného programu budou zdobit perníÏky, vyrábÝt vánoÏní ozdoby zbpĖírodních materiálĬ abpromítat pohádky a dokument obživotÝ pana Josefa Lady.

Kde je zbytek zvíĖat?

O poĖádný Ska & Punk & Reggae veÏer se postará Sto zvíĖat, Pub Animals, Žádnej stres, Interpert Neznámý a Bags. Vstupné: 160 KÏ pĖedprodej, 200 KÏ na místÝ, Îas: 20.00 Místo: Kulturní dĬm Îelákovice

8. 12. Canto Corno e Organo Mezzosopranistka Radka Kyralová s VÝrou Trojanovou u klavíru a s lesním rohem Tomáše Kyrala zaujmou každého. Vstupné: 70 KÏ Îas: 17.00, v pĖípadÝ velkého zájmu Trojka v Îelákovicích i v 19.30, Místo: Muzeum Îelákovice

12. 12. Koncert ZUŠ

Mé první sólo

Vystoupí vybraní sólisté brandýské ZUŠ. Program zpestĖí vystoupení menších skupin rĬzného nástrojového obsazení abjedno vystoupení dívek z taneÏního oboru. Îas: 19.00 Místo: kaple brandýského zámku

14. a 26. 12. České Vánoce ÚÏinkují BĖevnovský chrám. sbor Praha, pÝvecký sbor Harmonie Louny, chrám. sbor Václav, komorní orchestr Far Musica, varhanní doprovod O. Valenta. Îas: 19.00 Místo: 14. 12. kaple brandýského zámku, Starý známý Václav 26. 12. kostel Nanebevzetí Panny Marie Ve Staroboleslavském dvoĖe bude opÝt živo

15. 12. Bohumír Hanžlík (1.)

ZvíĖátka se pomÝjí

Co by to bylo za Vánoce bez dárkĬ. VÝĖíme totiž, že rádi dÝláte radost. Proto cestou na StaroÏeské Vánoce do Staroboleslavského dvora nezapomećte jako vstupenku pĖinést dáreÏky vbpodobÝ tvrdého chleba, jablek, mrkve Ïi sušeného peÏiva pro zvíĖátka ze Dvora i zbnedalekého lesa. Podrobný program najdete na stránkách www.staroboleslavskydvur.cz a Facebook: Staroboleslavský dvĬr. Marek Huber, foto Václav KváÏa

26 • listopad/prosinec • 2013 • PROSTOR •

A ještÝ jednou komornÝ

TradiÏní vánoÏní koncert Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka. PĖedprodej vstupenek v Ïelákovickém muzeu. Vstupné: 100 KÏ Îas: 17.00 Místo: Muzeum Îelákovice

17. 12. Vánoce s Kantilénou TradiÏní vánoÏní koncert Komorního orchestru ZUŠ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a pÝveckého sboru Kantiléna, novÝ pod vedením Kristýny Vadassové. Îas: 19.00 Místo: kaple brandýského zámku

A cantar!

Noviny Prostor 6/2013  

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí