Page 24

RODINA A SENIOŘI

NA MARS SE NECHYSTÁM V pobytových sociálních službách Vyššího Hrádku, p. s. s., žije 90 lidí. VÝtšina obyvatel Vyššího Hrádku nemá kontakty sbrodinou, nemá moc pĖátel, a tak nejvíce Ïasu tráví se svými spolubydlícími absbasistenty. Asistent je ten, kdo Ėeší hlavnÝ praktické otázky života. Málokdy mu zbývá Ïas podnikat sblidmi nÝco jen tak pro radost. Tady je prostor pro rodinu, pĖátele nebo dobrovolníky. Jaké jsou zkušenosti naší dobrovolnice paní Anny Radové?

postižením, uvÝdomila jsem si, že (aÏ studentka pedagogiky) o lidech sbtímto postižením vím málo. Je paradoxní, že studujeme evoluci dinosaurĬ a zajímá nás, jestli je na Marsu voda, a pĖitom víme tak málo oblidech, kteĖí žijí pĖímo vedle nás. DinosauĖi už neožijí abna Mars se nechystám, rozhodla jsem se radÝji stát se dobrovolnicí vbDenním stacionáĖi Vyššího Hrádku, p. s. s.

Na zaÏátku byla zvÝdavost

Když kamarádka pĖišla sbtím, že se chce stát dobrovolnicí, zaÏala jsem se jí vyptávat na podrobnosti, až mi navrhla, aĢ ji doprovodím na úvodní pohovor. Když jsme spoleÏnÝ vstupovaly do domova pro lidi sbmentálním

Dva naplnÝné roky

DobrovolniÏím už druhým rokem a stále mi to pĖináší nÝco nového: radost, pĖekvapení, pocit smysluplnÝ stráveného Ïasu i pĖemýšlení nad hodnotami vbmém životÝ. Jsem ráda, že jsem

VSTUP DO ŽIVOTA LIDÍ S POSTIŽENÍM JE OBOHACUJÍCÍ. vkroÏila do svÝta lidí sbpostižením. Je to svÝt trochu odlišný, ale není mrtvou historií ani vzdálenou planetou. RozhodnÝ se vyplatí zajímat se o nÝj. UrÏitÝ i vy umíte nÝco, co mĬžete nabídnout druhým. Proto neváhejte abpĖidejte se kbnám. Vyšší Hrádek, p. s. s.

ŠETĕETE ÎAS SE SPECIALISTOU UzávÝrka je za tĖi dny! Krátká doba pro toho, kdo je kromÝ svého povolání též matkou na rodiÏovské dovolené. StejnÝ jako ostatní tak musím ke svým povinnostem, které Ïítají dvÝ malé dÝti, hladového manžela a domácnost, zvládnout i další neménÝ významné úkoly, od výbÝru obchodu pĖes školku až po volbu banky. Napadá mÝ, že poradím ostatním, jak ušetĖit Ïas! Jsem peÏlivka, nerada dÝlám vÝci narychlo, a mým koníÏkem jsou výbÝrová Ėízení. Poslední probÝhlo na školku. Strávila jsem tím dva dny. Îas obÝtovaný zdárnému vývoji syna. Kompletní servis

NÝkterá výbÝrová Ėízení však mĬžeme svÝĖit do rukou odborníkĬ,

Ing. Renata Gabrielová

Ïehož ráda a Ïasto využívám. DoporuÏuji zaÏít u pojištÝní. Je jedno, zda potĖebujete pojistit dĬm Ïi

24 • listopad/prosinec • 2013 • PROSTOR •

auto nebo zmÝnit pojištÝní. Místo toho, abyste obcházeli obchodní zástupce jednotlivých pojišĢoven ve mÝstÝ, zajdÝte za pojišĢovacím makléĖem, který vám pĖedloží nabídky od více pojišĢoven, doporuÏí nejvhodnÝjší produkt i pojišĢovnu, zajistí realizaci smlouvy, dále se o vás stará, hájí vaše zájmy a Ėeší likvidace škod. MakléĖ vám zajistí ibnezávislý audit vašich smluv. PerliÏkou je, že se službami makléĖe nejsou spojeny žádné další výdaje. V našem mÝstÝ vám rádi pomohou pracovníci PAB – pojišĢovací agentury Beata, s. r. o., pojišĢovacího makléĖe, a to osobnÝ na adrese ul. Josefa TruhláĖe 1430, Stará Boleslav, na e-mailu pab@pab-makler.cz nebo tel. Ï. 326 912 536. TĖeba tam zastihnete i mne! Ing. Renata Gabrielová

Inzerce

Je pátek. Volá mi paní Ėeditelka a oznamuje mi, že se nám koneÏnÝ podaĖilo dostat „Prostor“!

Noviny Prostor 6/2013  
Noviny Prostor 6/2013  

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Advertisement