Page 21

POLABÍ

VODOVOD V OHROŽENÍ Obec Přerov nad Labem se zmítá v pochybnostech kolem přípravy výstavby skupinového vodovodu. vbdotaÏním pĖíslibu Mnohaleté snažení bylo lese nepodaĖí uzavĖít tos odmÝnÝno pĖíslibem smlouvu obpodotace zbOPŽP. Projekt skytnutí dotace. se však vyvíjí složitÝ, NENÍ ZHOTOVITEL, Zejména proto, sbmnoha prĬtahy. NEJSPÍŠ NEBUDE že nebude znám Souvisí to sbtím, že DOTACE zhotovitel stavby. pĖíjemcem dotace VýbÝrové Ėízení má být Mikroregion na stavitele ještÝ Polabí (MP), jenž má neprobÝhlo a zatím deset ÏlenĬ, ale vodovod ani nemĬže probÝhnout. se týká jen ÏtyĖ. Komunikace Není hotová projektová dokuvbrámci svazku obcí je složitá, mentace, nabídky zbvýbÝrového navíc pro projekt zatím nejsou Ėízení byly zhodnoceny vbĖíjnu. smlouvou daná pravidla Ėízení Firma Justitia TP, která pro MP abfinancování. provádí výbÝrová Ėízení, vbÏervnu Potíže na všech frontách slibovala jejich rychlý prĬbÝh. PĖidÝlení dotace je ohroženo, neProjekt by mÝl Ėídit externí koorboĢ v termínu do 9. 1. 2014 daném dinátor, jenže MP zveĖejnil výzvu

na koordinátora již potĖetí. Poprvé se vbÏervnu pĖihlásila jen firma Eurovision. Než byla smlouva s ní schválena dle stanov svazku obcí, firma odstoupila od spolupráce.

KOMUNIKACE MEZI OBCEMI VÁZNE. Podruhé se nepĖihlásil nikdo. Prodloužení termínu pro uzavĖení smlouvy na dotaci prý pĖedseda svazku domluvil sbfirmou Eurovision vbzáĖí pĖímo na ministerstvu. PísemnÝ to však doloženo není a námÝstek, s nímž jednal, už ve funkci také není... Za úspÝšné vyĖízení žádosti o dotaci fakturovala firma EPK, která projekt zároveć administruje, 1,6 mil. KÏ. Budou to vyhozené peníze? Darina Kocsisová

VÁNOČNÍ NABÍDKA KDYŽ NA AUTĚ CHYBÍ SKLO, ZACHRÁNÍ VÁS TRIOSKLO

PĖi objednání inzerce na 3–6 opakování v novinách Prostor získáte výraznou slevu a k tomu možnost odpoÏtu dané Ïástky v tomto roce.

Tónování a kódování skel Nízké ceny – vysoká kvalita Zdarma výměna skel při splnění pojistných podmínek AKCE – dálniční známka zdarma v prosinci a lednu

www.trioautosklo.cz Náchodská 150, Praha 9 tel./fax: 281 920 291 Karla Lípy 1678 Brandýs n/Labem tel.: 731 100 008

Ceny inzerce pĖed slevou 1/12 strany – 850 KÏ 1/3 strany 1/8 strany – 1 500 KÏ 1/2 strany 1/6 strany – 2 000 KÏ 2/3 strany 1/4 strany – 2 950 KÏ 1/1 strany

– 3 900 KÏ – 5 800 KÏ – 7 700 KÏ – 11 500 KÏ

Ceny jsou uvedeny bez DPH

inzerce@novinyprostor.cz • tel.: 222 742 655

• PROSTOR • 2013 • listopad/prosinec •

21

Inzerce

– Autoskla, střešní okna

– – – –

Noviny Prostor 6/2013  

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí