Page 16

POLABÍ

V KOSTCE BUDE ROK 2014 Kalendář Lysé nad Labem MÝsto Lysá nad Labem vydalo nástÝnný kalendáĖ na rok 2014/2015. Obsahuje 12 fotokoláží Lysé nad Labem a okolí, autorkou fotografií je RNDr. Helena Grocholová. KalendáĖ zakoupíte v MÝstské knihovnÝ vbLysé nad Labem za 100 KÏ.

Milovice & Vinniky Na zaÏátku Ėíjna navštívili zástupci vedení mÝsta Milovice ukrajinské Vinniky (v pĖekladu Vinohrady), kde starostové obou mÝst Lukáš Pilc abSergey Uvarov podepsali partnerskou smlouvu.

Nové jízdní řády V nedÝli 15. prosince zaÏnou platit nové jízdní Ėády vlakĬ a autobusĬ pro období 2013/2014. Zkontrolujte si tedy peÏlivÝ, zda právÝ u vašeho autobusového Ïi železniÏního spojení nedojde k Ïasové zmÝnÝ.

Advent v knihovně MÝstská knihovna v Îelákovicích pĖipravila od 2. do 20. 12. adventní besedy pro žáky základních škol: VánoÏní setkání u stromeÏku sb1.btĖídami, Îeské Vánoce s J. Ladou pro 4. tĖídy, Duch Vánoc sbCh. Dickensem pro 5. tĖídy.

Tříkrálový koncert Kostelec nad Labem zve na slavnostní TĖíkrálový koncert, který se koná v nedÝli 5. ledna 2014 od 17.00 hodin v kostele sv. Víta na námÝstí Komenského. V programu se pĖedstaví skupina KrisKrosKvintet abZámecké saxofonové kvarteto.

Kalendář Milovic PĖátelé a rodáci Milovic vytvoĖili týdenní kalendáĖ pro rok 2014 sb60 fotografiemi Milovic, Benátské Vrutice a Mladé z let 1900–1958. SouÏástí je i letecký pohled na mÝsto z roku 1928. Koupíte v mÝstské knihovnÝ abna e-mailu info@pratele-milovic.cz.

OPRAVDU ŠŤASTNÝ? Starému roku již zvoní hrana a ten nový je na spadnutí. Zeptali jsme se proto zástupců polabských měst, co nás příští rok čeká a (snad) nemine. „V r. 2014 nás Ïekají významné investice do dopravních staveb, obÏanské vybavenosti, zelenÝ apod. Mým osobním pĖáním, které je ovšem dlouhodobé, je rekonstrukce nÝkterých páteĖních komunikací abzahájení prvních krokĬ k vybudování kulturnÝ-spoleÏenského centra mÝsta,“ sdÝlil Ing. OndĖej PĖenosil (ODS), starosta Brandýsa n. L.-St. Boleslavi.

Starostka PĖerova n. L. RNDr. Darina Kocsisová, Ph.D., (BEZPP) by do podzimních komunálních voleb ráda stihla otevĖít projekty spojené s vodovodem, kanalizací a Ïistírnou odpadních vod, místní komunikací, místním rozhlasem, obecními pozemky a snad i školní zahradou. „NejvÝtší osobní výzvou je pĖedání obce mému nástupci, a to v lepším stavu, než byla v roce 2012, kdy jsem do úĖadu nastoupila.“

Komunikace a kanalizace

Pro starostu Káraného Petra Zatloukala (nez.) je dĬležité, aby obÏané i návštÝvníci vnímali obec jako rozvíjející se místo pĖíjemné pro život: „Proto v pĖíštím roce plánujeme investovat do oprav komunikací, veĖejného osvÝtlení a do výsadby stromoĖadí v ulicích.“ „V novém roce chystáme Ėadu investiÏních akcí,“ pĖedestĖel Mgr. JiĖí Havelka (ODS), starosta Lysé n. L. ZbnejdĬležitÝjších jmenoval zateplení budovy Ïp. 1318 školy B.bHrozného, rekonstrukci komunikací na Staré Vsi a Dolejší, výstavbu vodovodu a kanalizace v ByšiÏkách a dostavbu kanalizace ve Dvorcích. NejvÝtší osobní výzvou jsou pak podzimní komunální volby. Škola a vodovod

„Îeká nás hned nÝkolik výzev, jako je pokraÏování rekonstrukce abdostavba nové školy Ïi prodloužení železniÏní propojky z Milovic na Všejany a Mladou Boleslav,“ má jasno starosta Milovic Lukáš Pilc (ODS) a dodává: „Jsme v úzkém kontaktu s Krajem i ministerstvy kvĬli obchvatu Benátecké Vrutice, pokraÏování sanací a dekontaminací jakožto dÝdictví po sovÝtském vojsku a rekultivaci letištÝ a blízkého okolí na Božím Daru.“

16 • listopad/prosinec • 2013 • PROSTOR •

NEZTRATIT ZÁJEM O DĚNÍ V OKOLÍ. PĖání všem

Všichni pĖedstavitelé pĖejí obÏanĬm pevné zdraví a spokojenost v osobním i pracovním životÝ. OndĖej PĖenosil pĖeje ÏtenáĖĬm Prostoru a obyvatelĬm soumÝstí stabilní politické i ekonomické prostĖedí, obzvláštÝ s ohledem na výsledky voleb. Petr Zatloukal vzkazuje, aĢ si nenecháme kazit náladu politikou nebo ekonomickou krizí. „Držme se tÝch dobrých vÝcí a vÝĖme, že není vše špatné.“ JiĖí Havelka doufá, že se nám všem bude v novém roce daĖit lépe než vbroce pĖedchozím. Lukáš Pilc pĖeje lidem zájem o dÝní kolem sebe, schopnost Ïíst mezi Ėádky a odolnost vĬÏi „zaruÏeným abjednoduchým“ Ėešením. Poctivá práce

Na závÝr pĖání Dariny Kocsisové: „HodnÝ optimismu, radostnou práci i odmÝnu za ni, opravdové pĖátele, abtaké moudré, odpovÝdné, upĖímné, férové, chytré, pracovité, nezkorumpované politiky, poslance abzastupitele na všech úrovních státní správy red a samosprávy.“

Noviny Prostor 6/2013  

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Noviny Prostor 6/2013  

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Advertisement