Page 15

PROFIL OSOBNOSTI

MĚSTO A LIDÉ vbdivadle „Obpáté“, které se autorsky zamÝĖilo na politickou satiru, jsem musel opustit školu, spolu s Ėadou dalších kolegyć abkolegĬ,“ vysvÝtluje p.bTomášek. Díky dobrým lidem se mu podaĖilo získat práci v n. p. KanceláĖské stroje, kde pĬsobil prakticky 20 let, až do r. 1989. Vbtomto období založil DÝtský divadelní soubor VÝtrník. Po listopadu 1989 došlo kbrozkladu podniku KanceláĖské stroje, a tak se pan Tomášek pustil do podnikání vboblasti výpoÏetní techniky. Obrat k lepšímu

Na uÏitelskou dráhu zbÝhl od strojnictví

„V r. 1991 mÝ oslovili bývalí kolegové Pepa Kaluha a Václav Kopejsko s tím, že je vypsán konkurz na Ėeditele 3.bZŠ, abpĖemlouvali mÝ, abych NEJEN se do konkurzu pĖihlásil. ŘEDITEL ZŠ, VĬbec jsem nevÝĖil, že bych ALE I ZASTUPITEL mohl po témÝĖ 22bletech „odstávky“ ubkonkurzu uspÝt. PĖesto jsem se, abych kolegy nezklamal, pĖihlásil, ab6.b1.b1992 jsem u konkurzu uspÝl! Dne 1.b3. 1992 jsem nastoupil do funkce Ėeditele této školy,“ vypráví dále p. Tomášek. Ve funkci Ėeditele 3.bZŠ pĬsobil do r. 2009.

MOJE PARKETA JE PEDAGOGIKA

František Tomášek, to je krásné české jméno. Patří člověku, který pro naše souměstí udělal hodně dobrého. Pan František Tomášek je kĖtÝný Vltavou, jeho rodištÝm je Praha. Nejútlejší dÝtství prožil na Pankráci (nikoli ve vÝznici), vbulici Chittussiho. „Dál smÝrem k Benešovu už byla jen pole. Je s podivem, že si vzpomínám, jak mÝ maminka ,vlekla‘ sklepní chodbou, když od Benešova pĖijely nÝmecké tanky abvojáci prohledávali domy...“ vybavuje si pan Tomášek chvíli vrytou hluboko do pamÝti. Jak se stát pedagogem

K uÏitelské profesi jej to zĖejmÝ táhlo odjakživa. Od svých 15 let vedl turistický oddíl dÝtí, jezdil sbnimi na výlety a letní tábory. Po maturitÝ na tehdejší jedenáctileté stĖední škole nastoupil do ZJŠ vbJinonicích (bývalé Waltrovky), kde dva roky pracoval jako dÝlník na brusce apod. Tím získal „dÝlnický

pĬvod“, a mohl se pĖihlásit na vysokou školu. Se svou praxí ve strojírenské továrnÝ zaÏal studovat na FSI ÎVUT. „To však zjevnÝ nebyla moje parketa, takže jsem se pĖihlásil a byl pĖijat ke studiu na Pedagogickou fakultu UKbPraha, obor matematika–obÏanská výchova. VbdobÝ studií jsem bydlel na koleji zde vbBrandýse, spolu sbdalšími kolegy, zejména s dnešním prof. PhDr. JiĖím Marešem, CSc. Absolvovali jsme v r. 1968 abpromovali 3. 7. 1968,“ vzpomíná pan Tomášek. Kantorské peripetie

UÏitelskou dráhu zapoÏal ve školním roce 1967–1968 na tehdejší 3. ZDŠ. Ne nadlouho. „Vbroce 1970 probÝhly tzv. provÝrky, a kvĬli tomu, že jsem nesouhlasil se vstupem vojsk Varšavské smlouvy do naší republiky, a vzhledem kbmému pĬsobení

Život veĖejný

Po vstupu do ODS pan Tomášek vbr.b1994 kandidoval do zastupitelstva našeho soumÝstí, byl zvolen, a po ÏtyĖi období peÏoval o blaho abrozvoj mÝsta a jeho obyvatel také z pozice pĖedstavitele mÝsta.

V ROCE 1979 ZALOŽIL DĚTSKÝ DIVADELNÍ SOUBOR VĚTRNÍK. PĖání ÏtenáĖĬm

„Všem pĖeji klidné a pohodové Vánoce a do nového roku 2014 zajímavou a dobrou práci, rodinnou pohodu, a hlavnÝ tolik potĖebnou angažovanost ve vÝcech veĖejných, aby se vÝci špatné zlepšovaly abvÝci dobré byly ještÝ lepší,“ uzavĖel pan Tomášek. Marek Huber, foto archiv F. T.

• PROSTOR • 2013 • listopad/prosinec •

15

Noviny Prostor 6/2013  

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Advertisement