Page 14

MĚSTO A LIDÉ

VÝLETY DO HISTORIE

STŘEDNÍ POLABÍ V DOBĚ TEREZIÁNSKÉ Tato doba je známa řadou reforem, a tvoří tak charakter a ráz především vnitřní politiky Marie Terezie a následně i osvícené vlády Josefa II. Reformy: mÝnová reforma, sÏítání lidí a oznaÏování domĬ. Je vytvoĖen tereziánský katastr, tj. soupis pĬdy, kterou mají poddaní v dÝdiÏném nájmu. Roku 1781 vzniká patent o nevolnictví (je zrušeno a lidé si svobodnÝ vybírají, kde chtÝjí žít a pracovat), v témž roce sepsán toleranÏní patent: zrovnoprávnÝna všechna náboženství. Stará Boleslav

Koncem 18. století byla ve Staré Boleslavi zrušena kaple blahoslaveného Podivena, stojící na místÝ, kde bl. Podiven zemĖel. Jedná se o centrální barokní stavbu na pĬdorysu kruhu se tĖemi radiálními, témÝĖ obdélnými kaplovými výklenky. Po svém zrušení byla kaple prodána brandýskému panství, které pak stavbu zapĬjÏilo vojenskému úĖadu. Osada Písek

DĖíve známá také jako Draholín (ve Staré Boleslavi nyní smÝrem k Houštce). Byla založena v r. 1777 v dobÝ tereziánských hospodáĖských reforem tzv.

„raabizací“. Šlo o soubÝžnou poddanskou a pozemkovou reformu, jejímž cílem bylo zefektivnit zemÝdÝlskou výrobu abzvýšit porodnost v situaci, kdy poddaní byli v dĬsledku tĖicetileté války a války o rakouské dÝdictví zatížení rozsáhlou robotou. Na panstvích, kde mnoho pĬdy leželo ladem, byla raabizace spojena s kolonizací, pĖíchodem nových familiantĬ, kteĖí byli osvobozeni od roboty a požívali napĖ. doÏasných úlev z platby nájmu.

PŘÍŠTĚ: STŘEDNÍ POLABÍ NA PŘELOMU 18. A 19. STOLETÍ

Lysá nad Labem

V roce 1737 dochází v rámci zámku ke zboĖení kostelíka Narození Panny Marie a pĖilehlé rotundy, aby ještÝ v témže roce mohla být následnÝ zahájena výstavba nového kostela Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého. Tento nový barokní chrám vznikl dle projektu slavného Anselma Luraga abbyl vysvÝcen, jakožto klášterní kostel, v roce 1741. O ÏtyĖi roky pozdÝji došlo koneÏnÝ také k ustanovení Ėádného konventu. LáznÝ Toušeć

Brandýs nad Labem

S budoucím manželem Františkem ŠtÝpánem Lotrinským se Marie Terezie poprvé setkala údajnÝ ve svých šesti letech na zámku v Brandýse nad Labem a odtud se pozdÝji také vydala ke své pražské korunovaci. Spolu se svým synem Josefem II. však Brandýs navštÝvovala už jen zĖídka. V rámci reorganizace hrdelních soudĬ Marie Terezie roku 1765 odćala mÝstu popravÏí právo. Od té doby se mÝstská katovna využívala již jen jako pohodnice, v níž se odstraćovala uhynulá zvíĖata.

MARIE TEREZIE POZNALA MANŽELA NA ZÁMKU V BRANDÝSE.

V Lázních Toušeć byla na pokyn císaĖe Josefa II. roku 1787 postavena samostatná škola. PĖerov nad Labem

Za vlády Josefa II. docházelo k oživení oblasti pod PĖerovskou hĬrou, a tak severnÝ od ní, na panských pozemcích, vznikla osada Nový PĖerov, kde se usazovali pĖevážnÝ drobní chalupníci a hospodáĖi. Kostelec nad Labem

Také za panování Marie Terezie se hodnÝ válÏilo. V listopadu 1743 vtrhli do Kostelce nad Labem Francouzi, kteĖí sebrali, na co pĖišli. Po Francouzích pĖišli císaĖští vojáci a pobrali ještÝ to poslední, co lidem zbylo. Ve válce sedmileté 1756–63 tady nÝkolikrát bojovala vojska ruská a rakouská. Káraný

Obec byla založena v roce 1777. V té dobÝ probíhala pozemková reforma, která mÝla existenÏnÝ zajistit vesnickou chudinu, a tím se osídlovaly nové lokality. Jméno obce bylo pĖevzato po pojmenování lesa, kde se pĖísnÝ káralo kácení stromĬ a lovení zvÝĖe. red, zdroj: brandysko.cz, laznetousen.cz, prerovnadlabem.cz, mestolysa.cz, Tereziánská doba pĖinesla mj. zrušení nevolnictví

14 • listopad/prosinec • 2013 • PROSTOR •

wikipedia.org, foto archiv

Noviny Prostor 6/2013  

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Noviny Prostor 6/2013  

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Advertisement