Page 13

MĚSTO A LIDÉ 13. LEDNA V 17 HOD. V DIVADELNÍM SÁLE

ŠKOLKA BLÍZKÁ PŘÍRODĚ Rodinný klub Klíček Stará Boleslav se loni zapojil do projektu Školka blízká přírodě. PĖijÑte se k územnímu plánu vyjádĖit i vy

V PROSPĚCH VEŘEJNOSTI Veřejné projednání nového územního plánu se blíží. O tom, jak se obÏané mohou seznámit s novým územním plánem našeho soumÝstí a pĖipomínkovat jej, jsme hovoĖili s panem Miroslavem Emrem. V jaké fázi se nyní nachází pĖíprava nového územního plánu mÝsta?

abumožnÝní diskuse odborné i laické veĖejnosti. Krom toho je návrh územního plánu volnÝ pĖístupný na webových stránkách mÝsta abv papírové podobÝ je možné jej prostudovat na MÝstském úĖadÝ na odboru územního rozvoje.

Návrh nového územního plánu byl v souladu se zákonem projednán se všemi dotÏenými orgány. Nejvíce pĖipomínek uplatnil krajský úĖad. Nyní je návrh pĖipravený kbveĖejnému projednání.

Do kdy je možné ze strany veĖejnosti podávat pĖipomínky?

Je již znám termín veĖejného projednání?

ÚZEMNÍ PLÁN MÁ LADIT SE ZÁJMY VŠECH OBČANŮ.

Ano, termín byl stanoven na pondÝlí 13. 1. 2014 v 17.00 hodin na zámku v Brandýse nad Labem, v divadelním sále. Termín byl vbsouladu se zákonem oznámen veĖejnou vyhláškou. Nad rámec zákona termín veĖejného projednání zveĖejníme v MÝstských listech, na webu mÝsta a v tomto Ïlánku vbProstoru. Naším cílem je, aby se o veĖejném projednání dozvÝdÝla co nejširší veĖejnost. Jakým jiným zpĬsobem se mohou obÏané mÝsta s návrhem seznámit?

ProbÝhly již dvÝ neformální prezentace: 18. 11. v Brandýse a 25. 11. ve Staré Boleslavi. Územní plán mÝsta je velmi závažný dokument, proto jsme tyto diskuse uspoĖádali, aÏkoli to zákon nepožaduje. Cílem je maximální transparentnost

Tento vzdÝlávací cyklus zahrnuje dílny v zajímavých oborech (venkovní pedagogika, Ėízení abkomunikace, práce s rizikem, psychologie vztahu k pĖírodÝ, komunikace s rodiÏi, legislativa aj.), exkurze ve školkách rĬzného zamÝĖení, didaktické vedení, tvorbu vlastního prezentaÏního materiálu ve formÝ kroniky a vbneposlední ĖadÝ pĖíležitost setkávat se s lidmi spoleÏných cílĬ.

PSÍ KONZERVU NEBO TŘEBA KOČIČÍ GRANULE S SEBOU.

LhĬta konÏí v souladu se stavebním zákonem 7 dní po dni oficiálního veĖejného projednání, tedy 20. 1. 2014.

Vztahu k pĖírodÝ je tĖeba se uÏit

SouznÝní s pĖírodou

O pĖipomínkách bude rozhodovat zastupitelstvo mÝsta. Záleží tedy na svÝdomí každého zastupitele, jak se k nim postaví. MĬj názor je, že bychom mÝli akceptovat pouze takové pĖipomínky, které budou vbsouladu se zájmy všech obyvatel mÝsta. Tedy nikoli pĖipomínky, jež zohledćují pouze úzký zájem soukromých majitelĬ urÏitých pozemkĬ, kteĖí se snaží zmÝnit své v této chvíli nestavební pozemky na pozemky, na nichž by se smÝlo stavÝt. Takovýchto pĖipomínek je bohužel zatím vÝtšina.

„Projekt je založen na principech vzdÝlávání pro udržitelný rozvoj, které zaruÏuje plnohodnotné pĖedškolní vzdÝlávání podle platného kurikula a v souladu sbpĖírodou. BÝhem semináĖĬ jsme se dozvÝdÝli mnoho podnÝtných informací a získali cenné zkušenosti. PodaĖilo se nám splnit všechna kritéria, a na závÝreÏné mezinárodní konferenci, která se konala letos na konci záĖí, jsme získali titul Školka blízká pĖírodÝ. Získané zkušenosti budeme dále rozvíjet a zlepšovat tak celkovou koncepci a fungování DÝtského klubu KlíÏek,“ sdÝlil pan Milan Zuna, pĖedseda klubu.

red, foto archiv

red, foto archiv klub KlíÏek

Jaké pĖipomínky budou Ïi nebudou akceptovány?

• PROSTOR • 2013 • listopad/prosinec •

13

Noviny Prostor 6/2013  

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Advertisement