Page 1

Brandýsko-staroboleslavský

měsíčník zdarma | www.novinyprostor.cz

březen 2010

Obchodní centrum:

ano, či ne? str. 2–3

Luštěte a vyhrajte str. 15

foto Václav Kváča

Inspirující rozhovor s MUDr. Martinem Vokurkou

str. 4–5


aktuálně

Obchodní centrum: ano, či ne? Jistě jste zaznamenali rozruch kolem plánované výstavby Centra obchodu a služeb v Zahradnické ulici, na nevyužitém pozemku bývalého zahradnictví. Vedle budovy se supermarketem a dalšími obchody plánuje investor zřídit parkoviště pro více než dvě stovky automobilů. Namísto úvah o výhodách a nevýhodách tohoto projektu nechme promluvit oba názorové proudy: petici pro a proti. Proti Náš hypermarket, náš pán Petice za dodržování územního plánu a zachování drobných živnostníků v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. My, níže uvedení, se obracíme na městský úřad s odkazem na čl. 18 Listiny základních práv a svobod a dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, s apelem na zachování územního plánu a drobných živností v našem městě, jejichž existence je v budoucnu ohrožena vybudováním obchodního centra Kaufland téměř v samém centru Brandýsa nad Labem. Jako drobní či střední živnostníci, rodáci z tohoto města nebo dlouholetí usedlíci, kteří se významným způ-

2r Prostor rbřezen 2010

sobem podílejí na celkovém obrazu poskytování služeb Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi, jsme se zcela nedávno museli vyrovnat s otevřením nákupního centra na okraji Brandýsa – Tesca. Jak je nám známo, v nejbližší budoucnosti má být na pozemcích bývalého zahradnictví vybudováno další obchodní centrum, v jehož sortimentu nejsou jen potraviny, ale také elektronika, oblečení, domácí potřeby a další zboží, a to za situace, kdy tento sortiment poskytuje i nákupní středisko Tesco a zároveň my ve svých obchodech. Z těchto důvodů se obracíme na městský úřad a zastupitele města Brandýsa nad LabemStaré Boleslavi, aby řešili a zabránili situaci, kdy brandýské náměstí a jeho okolí budou lemovat pouze cedule bank, pojišťoven, nonstopů a heren,

důrazně žádáme o zachování územního plánu, kdy v současném stavu jsou už plochy k takové výstavbě určeny, a tedy aby zabránili výstavbě Kauflandu téměř v samém centru našeho města, jehož budoucí podoba nám není a nemůže být lhostejná. Jsme přesvědčeni, že obyvatelé města jako zákazníci velkých super- a hypermarketů jsou již za stávající situace plně uspokojeni. Petici sepsal Tomáš Benda.

Z důvodů, které pana Bendu k této iniciativě vedly, uveďme alespoň část jeho komentáře: „Nebudu zastírat, že mi nejde jako provozovateli marketu Bento v Brandýse a Staré Boleslavi o mou živnostenskou existenci, nicméně neméně závažným důvodem je i to, že mi jako rodákovi z Brandýsa nad LabemStaré Boleslavi, který zde strávil celý svůj dosavadní život, není lhostejná podoba našeho města a zejména jeho centra a nejbližšího okolí. Mám racionální a opodstatněnou obavu, aby se z brandýského náměstí a okolních ulic nestalo ‚místo duchů‘, tedy místo bez pekárny, drogerie, domácích potřeb, elektra a dalších obdobných prodejen, které zachovávají zcela svébytný způsob nákupu a tvoří cévy města. V situaci, kdy se ke dvěma velkoprodejnám Penny, su-

permarketu Lidl a nákupnímu centru Tesco (které je však naštěstí na okraji města) přidá téměř v samém centru města hypermarket Kaufland, můžeme my živnostníci své obchody zavřít a nechat obchodní řetězce, ať si určují úroveň služeb a ceny samy a mezi sebou. Zdá se mi, že počet metrů čtverečních hypermarketů a rozsáhlých betonových parkovišť na počet brandýských obyvatel veskrze převyšuje západoevropský průměr (…)“

Pro Podpora obchodní konkurence Petice občanů spotřebitelů Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi za nebránění obchodní konkurence ve městě a pro podporu využití zdevastovaných pozemků „bývalého brandýského zahradnictví“ (ppč. 53/1) pro rozvoj obchodu, služeb a výstavbu parkovacích ploch. Dále uvedení občané a spotřebitelé se obracejí na město a jeho představitele s žádostí o podporu dodržování demokratických podmínek tržního hospodářství a s tím související podporu konkurence na území města Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi. V posledních dnech jsme svědky vytváření nátlaku některých obchodních subjektů na zastupitele města, aby zabránili výstavbě obchodního střediska na území města, a bránili tak podpoře obchodní konkurence. Upozorňujeme, že takovéto počínání by bylo nejen ustupováním lobbistickému


aktuálně nátlaku, ale i omezováním hospodářské soutěže ve svém důsledku nesloužící jen některým určitým živnostníkům, ale především několika již existujícím velkoobchodním řetězcům v našem městě. Nelze ani vyloučit, že se tyto řetězce na probíhajícím ovlivňování veřejnosti a samosprávy již skrytě nepodílí. Domníváme se, že ustupování samosprávy města takovémuto nátlaku by mohlo být způsobilé přivodit újmu nám spotřebitelům a jako takové by mohlo být podporou nekalé soutěže. Platí, že ze vzájemné rivality pak většinou nejvíc těží zákazník-spotřebitel, protože prostředí hospodářské soutěže přispívá ke zkvalitnění služeb, rozšíření nabídky a snižování cen. Ohrazujeme se tedy proti ohlupování veřejného mínění a negativnímu tlaku na představitele samosprávy ve prospěch některých stávajících obchodníků a považujeme takovéto jejich počínání vůči nám spotřebitelům za počínání v rozporu s dobrými mravy, které nemá nic společného se slušnými principy obchodu. Pokud se týká uvedené lokality, lze uvést pouze následující. Předmětná lokalita neplní již 20 let funkci zeleně ani zahradnictví a je hanbou veřejných prostor města. Tato lokalita v současné době plní jen negativní funkce. Je zdrojem alergenních a plevelných rostlin, slouží k zakládání černých skládek odpadu, byla a je zdrojem nebezpečí pro děti i dospělé a slouží především sociálně negativním skupinám obyvatel. Ve vztahu k mnoha stávajícím obchodním prostorám v centru města lze konstatovat, že v mnoha případech dosud nezajistili jejich provozovatelé a někdy ani nejsou schopni či ochotní zajistit re-

alizaci řádných zpevněných odstavných dopravních ploch pro své zákazníky či zásobování. Nevhodným parkováním tak dlouhodobě dochází k vytváření překážek ohrožujících bezpečnost a plynulost dopravního provozu či nevhodnému parkování na veřejných prostranstvích. Město by mělo tuto situaci začít kontrolovat, koordinovat a definovat územním plánem pro tyto účely vhodné lokality.

CHCEME:

r ABY PŘEDSTAVITELÉ MĚS-

r

r

r

r

TA ZÁSTUPNÝMI PROBLÉMY NEBRÁNILI OBCHODNÍ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽI. ABY MĚSTO S VHODNÝMI INVESTORY KONEČNĚ ŘEŠILO VYUŽITÍ A ZKULTURNĚNÍ ZANEDBANÝCH PLOCH BÝVALÉHO BRANDÝSKÉHO ZAHRADNICTVÍ (PPČ. 53/1). ZAJISTIT VÝSTABU PARKOVACÍCH ODSTAVNÝCH PLOCH PRO LOKALITU SÍDLIŠTĚ. VE SPOLUPRÁCI S PŘÍPADNÝM INVESTOREM LOKALITY ZAJISTIT ZLEPŠENÍ KAPACITY KOMUNIKACÍ A DOPRAVNÍCH NAPOJENÍ. ABY MĚSTO PODPOROVALO ROZVOJ PLOCH OBCHODU A SLUŽEB TAM, KDE JSOU VYTVOŘENY ŘÁDNÉ PODMÍNKY PRO ODSTAVNÉ PARKOVÁNÍ KLIENTŮ A ZÁSOBOVÁNÍ, A U STÁVAJÍCÍCH OBCHODŮ VYŽADOVALO ZJEDNÁNÍ NÁPRAVY.

Z internetové diskuse „Zase na druhou stranu, lepší kaufland než ten binec, co je tam teď. Pokud by se pozemky bývalého zahradnictví upravily a vytvořil se nějaký park místo obchoďáku, bylo by to pěkné (alespoň první den do prvních útoků sídlištních vandalů). Ale takhle je tam jen roští, bláto, zbytky skleníků a odpadky, které tam nahází nepořádníci líní dojít k popelnici nebo dojet do sběrného dvora.“ „Nechápu, proč místo s tak velikým potenciálem a tak

dobře situované zabijí dalším obchoďákem. Jako by Penny bylo od Zahradnické ulice daleko...“ „Nahodou ja bych ho brala, bude to pro hodne lidi kousek a v Penny nemaj moc vyber!!!“ „Jasně, všechny obchoďáky cpěte na Průmyslovou, tady je toho hluku dost málo... ale obchoďák uprostřed sídliště je blbost... Postavte tam radši nějaký park či hřiště pro děcka ze sídliště, ať si maj kde hrát, v obchoďáku si těžko pohrají...“ red, foto archiv

NECHCEME:

r OMEZOVÁNÍ HOSPODÁŘr

SKÉ SOUTĚŽE V NEPROSPĚCH NÁS SPOTŘEBITELŮ. ZACHOVÁVÁNÍ MNOHALETÉHO NEUTĚŠENÉHO STAVU PŘEDMĚTNÝCH POZEMKŮ. Petici sestavili ing. Jiří Zamazal, Karel Lébr; Brandýs nad Labem.

3

březen 2010 r Prostor r


osobnost

Zvítězil přemýšlivý ·

Jak dokážete skloubit literární tvorbu s prací? Kdy k psaní usedáte? Poslední dobou bylo toho usedání čím dál méně, máme malé děti. Jinak píšu většinou večer nebo o víkendech. Spoustu věcí mám v poznámkách a doufám, že najdu čas je zpracovat.

· Máte zaděláno na další knihu? Dalo by se říct, že zaděláno mám, ale vím, že není lehké upečenou knihu vydat. Mám povídky, které by teoreticky mohly vyjít, ale momentálně neinvestuju čas na shánění nakladatele. Taky se už delší dobu snažím dokončit román. ·

Jak dlouho na románu pracujete a můžete z něj něco prozradit? Píšu ho zhruba pět let. Za tu dobu se celkem sám vyvinul. (smích) Psát román je něco jiného než povídky. U povídky dohlédnete do konce a můžete ji během dne překopat. Když něco překopete v románu, o sto stran dále zjistíte, že to nesedí. Můj román by měl být trochu napínavý a stejně jako povídky aspoň z části fantaskní. Bude hodně o paměti, jejím ztrácení i nalézání, a to jak v osobním životě, tak ve světě kolem nás. Konec rámcově připravený mám, ale některé postavy mi do psaní vkročily v jeho průběhu a budují si vlastní prostor. Tak uvidíme, jak to dopadne. Člověk se nesmí bát některé pasáže úplně vyhodit. Určité motivy během let zmizely, jiné přibyly, což by šlo dělat do nekonečna. Teď jde o to, jednou román dokončit. Vždycky na začátku roku si říkám, že tenhle rok už to snad dopadne.

O tom, že patofyziologie a krásná literatura mohou být stejně Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., je zástupcem přednosty na Ústavu patologické fyziologie 1. lékařské fakulty UK a působí jako proděkan pro teoretickou a preklinickou pedagogiku. Vyučuje patologickou fyziologii, věnuje se vědeckému výzkumu, je hlavním autorem několika výkladových lékařských slovníků určených odborné i laické veřejnosti a spoluautorem Slovníku nespisovné češtiny. Před dvěma lety se poprvé knižně představil jako prozaik souborem čtivých povídek s názvem Rozpady. Právě od jeho literární vášně se rozběhlo naše povídání.

·

Jste též, spolu s dr. Hugem, autorem lékařských slovníků. Jak taková spolupráce na přípravě slovníku vypadá? Jsme dlouholetí přátelé, práce je kolegiální a inspirující. Odstartovala vlastně neformálně, kdy každý napsal vybraná hesla. Dnes už jsme organizovanější, domlouváme si oblasti, které budeme zpracovávat, a pak si je navzájem čteme. Navíc už máme i další přispěvatele z různých oborů, kteří nám buď dodávají podklady, nebo revidují, co napíšeme, protože jeden člověk nemůže obsáhnout vše. Když jsme začínali, byli jsme dva třicátníci, kteří chtěli vydat rozsáhlejší výkladový slovník, protože tu delší dobu chyběl. Pak dr. Hugo založil nakladatelství, čímž odpadl problém, kde jej vydat.

·

Je to činnost vyčerpávající, nestresuje vás trochu? Vůbec ne. Vlastně si při ní odpočinu. Času stojí dost, ale na rozdíl od krásné literatury je víc relaxující. Máte pocit, že výsledek vidíte rychleji. Je taky inspirující dostávat se při tom do různých oblastí medicíny, do kterých by člověk jinak nepronikl. A mám radost, že takový slovník, samozřejmě pokud se bude udržovat, může být živý desítky let.

·

Vaším oborem je patologická fyziologie, zde v ústavu působíte už od promoce. Proč tento obor? Docházel jsem sem za tehdejšího přednosty prof. Janouška ještě před maturitou, pak coby medik, tady jsem se také

4 r Prostor rbřezen 2010

seznámil s dr. Hugem. Vnímal jsem to tu jako úžasně stimulující prostředí, na osmdesátá léta tu byla velmi dobrá atmosféra s velkým prostorem pro vědu. Pak samozřejmě přišla otázka, jestli jít dělat klinickou medicínu, nebo zůstat u teorie. Rozhodování jsem si trochu prodloužil atestací z interny, tady v ústavu jsem dělal aspiranturu. Nakonec zvítězila možnost přemýšlivého, experimentálního přístupu k medicíně. Patofyziologie je zajímavá tím, že propojuje všechny znalosti, hledá příčiny, souvislosti, je myšlenkově bohatá. Dokážu si představit, že bych dělal klinickou medicínu, každého jako já občas zamrzí, že nemá pacienty, ale na druhou stranu zase znám klinické lékaře, kteří se zabývají i výzkumem a někdy by si přáli věnovat se mu na plný úvazek.

·

Kromě výzkumu také vyučujete. Co vám dává tento typ práce a v čem je jiný než čistě „dělat vědu“? Mně se práce se studenty líbí. Je to příjemná a podnětná činnost, a je-li výuky přiměřené množství, každou hodinu si můžete hezky prožít a především s těmi studenty, které to baví a motivuje, se dobrat určité věci. Nejzásadnější by měla být příprava, nemyslím jenom toho, co při přednášce řeknete. Jde o cosi za tím, protože studenti poznají, jak máte látku prožitou. Příprava je tedy zdánlivě neproduktivní, spočívá ve čtení řady věcí, které pak studentům třeba ani neřeknete, které pro vědu nemusí být bezprostředně nut-


osobnost

přístup k medicíně inspirující né, ale které z vás dělají učitele. Učitel by měl mít širší přehled, zatímco vědec, třebaže musí mít také srovnané souvislosti, jde hodně do hloubky v jedné věci. Vědci se jeho úsilí vrací například v článku nebo objevu, v pedagogice je výsledek sice méně viditelný, ale dá se říci, že se – snad – přenese na nějaké studenty.

·

Jsem si jistá, že se přenáší a že na vás vaši bývalí studenti v dobrém vzpomínají. Sem tam si snad někdo vzpomene. (smích) Kolega docent Bartůněk vydává historky, co se kterému pedagogovi se studenty přihodilo, co examinátoři zažívají u zkoušek apod. V nich zatím nefiguruji, zdá se mi, že mně se historky dosud vyhýbaly. Třeba ještě nějaké přijdou a časem něco nastřádám. (smích)

· Je něco, co vám vaše práce bere? To se nedá tak říct. Mám například dost administrativy spojené s výkonem funkce proděkana. Pracujete s méně konkrétními a bezprostředními věcmi než při výuce nebo výzkumu. Je to větší síť problémů, které spojují studijní předpisy, elektronickou agendu výuky, několik ročníků, řadu učitelů na fakultě, přednosty, pracovníky děkanátu. Přicházejí vám různé podněty, které musíte zpracovat. Je to vlastně manažerská práce, která mi taky hodně dává. Administrativa s ní spojená samozřejmě bere čas. Ale když věci nejsou dobře administrované, fungují mnohem hůř. Taky si říkám, že když tomu člověk potřebný čas věnuje, výsledně by se to mělo studentům vrátit. Vzhledem k tomu, že jsem tady na fakultě už od promoce, beru ji trochu jako svou instituci, které mohu něco dávat, o nic mě neobírá. ·

Obligátní otázka: Jaký máte vztah k našemu městu? Narodil jsem se a většinu života žil v Praze. V Brandýse jsem desátý rok. Od raného mládí tu žil můj otec, rodiče byli rozvedení a já jsem za ním občas jezdil. Otec žil u svých pratet, tím tady zapustil kořeny. Už

otec pratet, tedy můj prapradědeček, bydlel v domku, který teď obývám já. Nemám to ještě dosledované dál, ale jiná část rodiny údajně měla domek také v Brandýse. Takže kořeny jsou tu dost hluboké, byť já osobně jsem si cestu k Brandýsu znovu hledal. A je to hezké a zajímavé. Vidím na dvorku své dvě malé dcery a uvědomím si, že řekněme před sto třiceti lety tady stejně pobíhaly jiné holčičky, z nichž jedna byla jejich praprababička. Chtěl bych si dohledat, jak se k nám vlastně domek dostal.

·

Co patří k vašim oblíbeným místům, kam si chodíte odpočinout? Vyrážím na kole do Houštky nebo k Proboštským jezerům. Boleslav je hezká, včetně kostelů a náměstí. V Brandýse mám rád část mezi Vyšším a Nižším Hrádkem, což je vlastně kousek od nás, jsou tam takové uzounké uličky a zajímavé pohledy třeba na Vavřince nebo kolem svatého Petra. Líbí se mi cesta podél Labe, ať už na kole, nebo pěšky. Tím, že dojíždím do Prahy, ve všední den si město bohužel moc neužiju, spíš o večerech a víkendech.

z Brna, a říkal, že by to chtěl jednou vydat. Už jsme měli zkušenosti s lékařským slovníkem, věděli jsme, jak na rešerše, jak dohledávat původ slov, slangu, dr. Hugo se pak snažil pátrat po specifických slanzích, např. profesních. Docela jsme se u toho bavili. Ale stejně jako u všeho platí, že chvíli je to nezávazná zábava a pak je nutné udělat krok, kdy to chcete zprofesionalizovat a dotáhnout do konce. Což neznamená úplný konec zábavy, ale především hodně práce. Moje role zde byla na rozdíl od lékařských slovníků mnohem menší, byl jsem jedním z několika, kdo sbíral a dodával slova. I když jsem si to užil a rád se k tomu hlásím. (smích)

·

Na začátek března jste pozván do Divadla Archa jako host literárně hudební šou s názvem EKG – O lásce a o životě. Proč si vás protagonisté Jaroslav Rudiš s Igorem Malijevským vybrali a víte, co vás tam čeká? Dostal jsem se k tomu spíš náhodou přes kolegu, který tam občas vystupuje, představení běží už třetím rokem. Měl bych tam profesně povyprávět něco o smrti, ale zároveň se jim hodí, že mám určitý literární background. I když jako učitel nejsem nezvyklý vystupovat před lidmi, a učitel má být tak trochu exhibicionista, mám samozřejmě trému a jsem i zároveň zvědavý, bude to pro mě nová zkušenost. Už se na to těším, ale ještě se musím připravit. Naštěstí prý nemusím být nutně zábavný. (smích) Milena Doksanská, foto Karel Meister a rodinný archiv

·

Mou pozornost upoutalo také vaše spoluautorství na Slovníku nespisovné češtiny. Jak jste se k této aktivitě dostal? Oslovil mě pan doktor Hugo, o slovníku snil dlouho. Byl velmi dobrým patofyziologem a vědcem a dnes by byl bezesporu skvělý lékař, ale věnuje se nakladatelství. Vždy měl velké jazykové nadání a zájem o jazyk. Dřív, když jsme byli mladí a dělali spolu třeba pozdě večer pokusy, jsme v pauzách mluvili o jazyku, slovníku a tak. Dr. Hugo sbíral různá slova, hodně

5

březen 2010r Prostorr


město a lidé

Jak zákon nekáže

Drogy a jejich nebezpečí V současném světě jsou drogy pojmem, který je spojován se všemi věkovými kategoriemi a skupinami lidí. Drogou může být ohrožen bezmála každý a je třeba vědět, že každý mladý člověk v sobě skrývá možnou motivaci k začátku drogové tragédie. Již na základních školách se setkáváme s drobnými uživateli drog, kteří si mnohdy nebezpečí svého jednání a důsledky neuvědomují. Účinky drog spočívají zejména: · ve ztrátě soudnosti a odklonu od reality života, · v rychlém vzniku závislosti na droze, potřeba další dávky za každou cenu (rozpad osobnosti, zanedbávání jiných potřeb, celková psychická a fyzická devastace), · v kriminálním způsobu života (na drogu je třeba získat prostředky jakýmkoli způsobem). Po drogách velmi často sahá mladý člověk, který byl z různých důvodů zahnán do úzkých, ztratil sebevědomí, životní optimismus, člověk, který neunesl tíhu na něj kladených povinností, ale také člověk, který vyrůstal v problémových rodinných podmínkách, v jehož hodnotové orientaci chybí pozitivní přístup k práci, nezbytná zodpovědnost za sebe i druhé atd. Takové hodnoty může jedinec získat v rodině. Protidrogová prevence v rodině je prevencí základní. Rodina má být pro jedince místem jistoty a bezpečí za všech okolností. Má mu pomáhat najít si vlastní identitu. Klidná a citová atmosféra v rodině, racionální přístup k volnému času (sport, kultura), účelná dělba práce a povinností členů

rodiny, úzký kontakt dětí a rodičů, vzájemná důvěra a pochopení – to vše s dalšími pozitivnímu faktory může umožnit dětem a mládeži, aby vyrůstali jako svobodní občané, kteří jsou schopni říct sobě a ostatním: „DROGA NE!“ Několik rad pro děti, kterým někdo nabídne drogu I ty v takovém případě můžeš volit. Jaká bude tvoje volba? · Můžeš být jeden z těch, kteří třeba i po první dávce drogy zemřeli. Ročně umírá v ČR na předávkování drogou kolem 500 mladých lidí. · Můžeš být jeden z těch, kdo bude na drogách závislý a bude mít velké zdravotní problémy. Již nyní je těchto lidí v ČR na 30 000. · Můžeš být jeden z těch silných, který dokázal odpovědět„NE“, a zůstal tak svobodný. Je to možná poprvé, kdy o sobě rozhoduješ skutečně sám. Anonymní linka Problematice drog je věnována velká pozornost všech, kteří se touto problematikou zabývají. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje si uvědomuje, že oznámit některé informace je pro mnoho lidí těžké a bojí se. Proto byla zřízena telefonní linka a e-mailová adresa, na kterou může kdokoliv oznámit podezření či jakoukoliv skutečnost o výrobcích a distributorech drog, aniž by se sám musel dostavit na policii. Vše můžete oznámit ANONYMNĚ! telefon: 974 861 717 e-mail: drogam.stop@seznam.cz zdroj: nprap. Štěpánka Zatloukalová, tisková mluvčí PČR Praha-venkov

V roce 2009 vyhrál Kuba V brandýské porodnici přichází na svět stále více dětí Asi se ptáte, na jakou soutěž to odkazuje titulek článku. Odpověď je však jednoduchá. Kuba čili Jakub je vůbec nejčastější jméno, které v uplynulém roce daly svým dětem maminky v brandýské porodnici. Ze 765 narozených dětí bude nositeli jména Jakub 26 chlapců. Až na druhém místě skočil Jan (22 kluků), Jiří a Matěj (obě jména po 16), pak také třeba Adam, Lukáš a Tomáš (všichni po 13) a častěji se objevila i jména Petr, Dominik, Filip, Matyáš a Štěpán. U dívek zvítězila Tereza, toto jméno zdobí 18 dívek, v těsném závěsu je Natálie (17). Následují Adéla, Anna, Kateřina, Krystýna (všechny po 13), častější byla i jména jako Barbora, Klára a Lucie. Ovšem naše země se mění, přibývá cizinců, kteří se tu většinou už usadí a žijí mezi námi jako Češi. Vlastně se ničím neliší, kromě jména. A tak se v Brandýse nad Labem narodily dívky s neobvyklými jmény: Tetyana, Leah Loui-

6 rProstor rbřezen 2010

se, Athena, Liliya, Ayše Nur, Egshiglen, Ioana Eliza či Diep. A stejně exoticky znějí i chlapci, například Djabrail, Denis Dereck, Cristov Nikolajev, Ilya, Ion, Nick nebo Hai Anh. Můžete hádat „zemi původu“. Možná si někteří z vás vzpomenou na ruské spisovatele a dramatiky, a jak vidno, jsou u východních přátel stále v oblibě. Snad také proto se v brandýské porodnici narodili i chlapci se jmény Anton Pavlovič (Čechov), Lev (Nikolajevič Tolstoj) i Maxim (Gorkij). V porodnici také miminka zvážili a zjistili, že to nejtěžší vážilo 4780 a naopak nejlehčí 1800 gramů. Nejvíce dětí přišlo na svět v květnu a nejméně v prosinci. Celkově se narodilo více chlapců, a to 390,

avšak v měsíci lednu a také květnu se narodilo více dívek než chlapců. Zatímco všude okolo zaznamenávají porodníci ve Středních Čechách pokles počtu porodů v souvislosti s končícím babyboomem (obvykle pokles o cca 10 procent), v Brandýse se narodilo více dětí než rok předchozí! A tento trend se potvrdil i letos, kdy právě v porodnici Nemocnice Brandýs nad Labem-Stará Boleslav spatřil světlo světa vůbec první Středočech roku 2010. Bylo to 1. ledna 13 minut po půlnoci, chlapec dostal jméno Chasan a po porodu vážil 3,8 kilogramu a měřil 51 centimetrů. Mgr. Tomáš Cikrt, tiskový mluvčí


město a lidé

Město prohlubuje vztahy s církví

Za město jmenujme místostarostu Milana Vávru, radní MUDr. Evu Štíbrovou, zastupitele ing. Daniela Procházku; církev zastupuje především probošt kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána Mgr. Vladimír Kelnar. „První setkání bylo velmi příjemné a důstojné,“ říká radní Eva Štíbrová, která tuto pracovní skupinu vede. Prvního setkání se zúčastnil také starosta města ing. Ondřej Přenosil. Zdůraznil, že rozvoj vzájemných vztahů samosprávy města a kolegiální kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi je v našem městě nejen logickým vyústěním několikaleté a prohlubující se spolupráce, ale i závazkem navazujícím na historický vývoj a tradice města. Proto vznikla tato pracovní skupina pro spolupráci města a církve, která si klade za cíl oboustranné usnadnění obnovy hodnot a tradic.

Svatováclavská pouť a cestovní ruch Mgr. Vladimír Kelnar ocenil dosavadní spolupráci kapituly s městem a rovněž zájem města o její další prohloubení. Oba subjekty jsou přirozenými historickými správci a vlastníky významných prostor a celků, které jsou ze své podstaty vzájemně úzce provázané. Věří, že další in-

tenzivnější a dlouhodobá součinnost města a kapituly přispěje také k pozvednutí cestovního ruchu a návštěv nejen poutníků významného poutního místa, jakým je Stará Boleslav. Zástupci města a kapituly shodně konstatovali, že od roku 2003 péčí města a římskokatolické církve realizovaná Národní svatováclavská pouť bude významným bodem jednání této skupiny. A na čem se tento tým dohodl? Především jde o podporu dobrých vztahů mezi městem a kapitulou sv. Kosmy a Damiána, společný rozvoj cestovního ruchu ve vazbě na historické památky, rozvoj průvodcovské činnosti, posilování a tvorbu koncepce poutní tradice ve Staré Boleslavi a zejména společnou koordinaci a realizaci Národní svatováclavské pouti, což je pro město velmi důležité, protože je obnovitelem, pořadatelem a investorem této nejvýznamnější kulturní akce.

Od prohlídek po investice Skupina také řešila konkrétní investiční projekty. Město na-

příklad zrekonstruovalo kapličku na staroboleslavském hřbitově a připravuje se její slavnostní vysvěcení. Připravuje se též vybudování kvalitní přístupové cesty k tomuto objektu. Mgr. Kelnar dále informoval o připraveném projektu na osvětlení baziliky sv. Václava. Dalším bodem jednání byla podpora Staré Boleslavi jako poutního místa. Zástupci kapituly navrhli, vzhledem k tomu, že po návštěvě papeže stoupá zájem veřejnosti o návštěvnost Staré Boleslavi a zdejších kostelů, zřídit zde stálé městské průvodcovské a informační centrum pro Starou Boleslav. Kapitula by městu poskytla zázemí a vlastní provoz by zajistilo město. Město má také zájem sjednotit prohlídky všech památek ve městě a připravit větší a menší okruhy prohlídek památek po vzoru jiných měst. Současné prohlídky kostelů nejsou pod hlavičkou města, a je proto důležité stanovit jasná pravidla. MUDr. Eva Štíbrová, vedoucí komise, seznámila přítomné s plánovanou výstavbou domu seniorů ve Staré Boleslavi, kde se plánuje i ekumenická místnost. Mgr. Kelnar přislíbil pomoc při zajištění vybavení této místnosti křížem a případně oltářem. Kapitula s městem budou také kontaktovat místní nemocnici, Dům s pečovatelskou službou v Brandýse a další subjekty ohledně předání informací o bohoslužbách a například i o kulturních akcích. Vytvoření pracovní skupiny pro spolupráci města a církve je pro naše dvojměstí zásadní krok v dalším rozvoji cestovního ruchu. Zejména Stará Bo-

leslav si zaslouží, aby byla místem hezkých zážitků nejen pro věřící, ale pro všechny, kteří ji mají rádi. První kroky k rozvoji cestovního ruchu už město učinilo. Například koupě budovy staroboleslavského autobusového nádraží a jeho plánovaná kompletní rekonstrukce jsou zásadní, strategickou investicí do turismu. Marek Huber, foto Václav Kváča

Pokud vás zajímají další novinky a projekty, které jsou na cestě, určitě sledujte náš Prostor, kde se budeme snažit přinášet další podrobnosti. V jednom z nejbližších čísel se rádi zastavíme nad historií naší kapituly. inzerce

AUTODOPRAVA

www.sute-pisky.cz

Oslovení široké veřejnosti, rozvoj cestovního ruchu, respekt k odkazu návštěvy Svatého otce a aktivnější prezentaci našeho města – to si klade za cíl nově sestavená pracovní skupina složená z představitelů města a církve.

nonstop

▪ odvoz – kontejnery (přistavení zdarma) ▪ sutě, odpad, písky ▪ přeprava materiálu

▪ Avia, Liaz, Tatra, Iveco

▪ zemní práce, demolice

smluvní ceny

Milan Petružálek tel.: 281 931 419 mobil: 603 242 142 fax: 281 931 512

7

březen 2010 rProstor r


město a lidé

Vzpomínka na prof. PaedDr. Jaroslava Herdena Dne 1. února 2010 zemřel po delší nemoci skladatel a dlouholetý pedagog pan Jaroslav Herden, kterého znal snad každý, kdo jen trochu vnímal kulturní život v našem městě. Profesor Herden se narodil 21. 1. 1931 v Rychnově nad Kněžnou a hned po maturitě se začal věnovat studiu učitelství. Jako pedagog působil

v Kralupech nad Vltavou, na střední pedagogické škole u nás v Brandýse nad Labem a také na místním Pedagogickém institutu. Poté začal jako pedagog působit na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde také v roce 1982 získal doktorát. Díky svému celoživotnímu vzdělávání získal v roce 1997 profesuru na pedagogické fakultě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor didaktika hudební výchovy. Jako nesmírně kreativní člověk spolupracoval také s Českým rozhlasem, spoluvytvářel výchovné koncerty s předními symfonickými orchestry, byl členem mnoha odborných komisí a uměleckých sdružení. Jako schopný hudebník skládal a upravoval hudbu pro děti a mládež, např. Suitu pro dechové kvinteto, O větru a dešti. Je autorem mnoha od-

borných hudebních publikací, zejména pro děti. Své zkušenosti předával rovněž v mnoha publikacích, které vydával pro pedagogy všech stupňů. Úmrtím tohoto pedagoga a milovníka života přichází naše město o jednoho z nejvzdělanějších osobností v oboru hudebního umění. Marek Huber, foto archiv

Vaculík

bude číst na zámku Již brzy zavítá do Brandýsa legenda české literatury Ludvík Vaculík. Autorské čtení a beseda tohoto prozaika, fejetonisty a publicisty proběhne ve středu 31. března od 18.30 hod. v Divadelním sále na zámku. Na místě budete mít možnost zakoupit si autorovu knihu a získat jeho podpis.

L

Ludvík Vaculík (1926) je jednou z největších osobností české literatury 20. století. Od počátku 70. let řídil samizdatovou edici Petlice, v níž vyšlo několik stovek titulů domácích zakázaných autorů. Patřil k zakláda-

8 rProstor rbřezen 2010

jícím členům Charty 77. Z jeho díla si připomeňme např. román Sekyra, považovaný za autorův vstup do literatury, hororové dílo Morčata, které vyšlo v samizdatu, či klíčový román Český snář, jenž je otevřenou výpovědí o čelních představitelích neoficiální kultury v 70. letech včetně milostných pletek samotného Vaculíka. Je i uznávaným autorem celé řady fejetonů, v nichž po svém navázal na českou fejetonistickou tradici a žánr fejetonu přetvořil na útvar o poznání útočnější a kritičtější. V roce 2008 byl vyznamenán Státní cenou za literaturu „za dosavadní literární a publicistickou tvorbu s přihlédnutím k bilanční próze Hodiny klavíru“. Neopakovatelný večer s touto výraznou postavou české literatury pořádá Knihovna Eduarda Petišky red v rámci oblíbeného cyklu „Setkání s…“.


město a lidé

Financˇní poradna

Není knížka jako knížka: Knížky vkladní i jiné zhodnocení úspor Dle analýzy bank z minulého měsíce je Rakousko země, kde spoří skoro 78 % lidí na vlastní vkladní knížku. Spoří v průměru 4000 Kč měsíčně. U nás je tento fenomén rozšířen mezi tři miliony vkladatelů a spoří se méně. Ale vkladní knížka je jen forma, jakou vám banka potvrdí, kolik jste uspořili. Ve své postatě je jedno, jestli vám dá sešitek, papír či jen kód k nějaké internetové stránce. Ale je pravda, že lidé sešitku či papíru tak nějak více věří. Je to dobrý marketingový tah. Starší lidé si navíc vkladní knížky pamatují z doby, kdy nic jiného neexistovalo, a ani netuší, podle jakých kritérií si spoření vybírat.

Klasické vkladní knížky v Česku nabízí například Česká spořitelna, Poštovní spořitelna, Waldviertler Sparkasse von 1842 AG nebo některé družstevní záložny (kampeličky). Vyberme pro příklad několik z těch vkladních knížek. Snažili jsem se vybrat ty nejrozšířenější. Při vkladu 100 000 Kč má jedna z nich výnos 0,5 % ročně s výpovědní dobou 12 měsíců. A mnohem méně (0,1 % ročně) se u té banky úročí knížky bez výpovědní doby. Což ze 100 000 Kč ročně činí pouhých 100 Kč ročně. Jiná vkladní knížka, určená dětem, nabízí výnos 1,5 % ročně s bonifikací za nevybrání vkladu a naopak sank-

cí za nedodržení výpovědní doby. Vklady jsou pojištěny do výše podle zákona. Čili tvrdé podmínky a nepatrné výnosy. Chceme proto představit Nemovitostní listy, které si případně také můžete sešít do knížky. Jsou zajímavé tím, že nabízejí výnos až 6,66 % ročně, možnost okamžitého výběru a garanci do celé výše vložené částky. Porovnejte: Při vložení 100 tisíc Kč můžete mít buď 6660 Kč, nebo 100 Kč ročně. Skoro 70x více. V těchto těžkých dobách to může být pro některé skupiny, například pro důchodce, velmi rozhodující. Zachovají si úspory pro nejistou budoucnost, a ješ-

tě si vylepší důchod. Zaručený třináctý důchod, namísto nesplnitelných politických slibů. Další výhodou Nemovitostních listů je, že pobočka, která je prodává, je přímo v Brandýse nad Labem. Zastoupení: IPP Invest Real, a.s., Masarykovo náměstí 35. A ještě jedna zajímavost navíc: V kampeličkách mají klienti cca 15 miliard korun, v podílových fondech 227 miliard korun, v penzijních fondech 195 miliard korun a v bankách přes 1000 miliard (biliardu) korun. Za této situace banky mohou diktovat své podmínky celému trhu. Vyplatí se hledat možnosti, které diktátu bank nepodléhají.

zdroj: Analýza vkladních knížek na trhu, IPP Invest Real, a.s. inzerce

9

březen 2010 rProstor r


kultura

Na stříbrném plátně Do redakční uzávěrky nebyl znám kompletní program brandýského kina. Přinášíme tedy alespoň malou ochutnávku vybraných představení, na která se v březnu můžete těšit. 3. 10. 12. 17. 24. 31.

3. 3. 3. 3. 3. 3.

Sherlock Holmes Imaginárium Dr. Parnasse Alenka v říši divů Tima Burtona Čtvrtý druh Nějak se to komplikuje Kawasakiho růže

Tip redakce Kawasakiho růže Kdo může posuzovat minulé viny? Kdo je může odpouštět? Může jim čas obrousit hrany? Nebo pokání, jímž se viníci posléze pokusí spasit? Drama Jana Hřebejka podle scénáře Petra Jarchovského vytváří spletitý řetězec podobných otázek a nabízí celou škálu často protichůdných odpovědí. Středobod příběhu tvoří postava renomovaného psychiatra (Martin Huba), morální autority, který má u příležitosti výročí založení republiky získat významné státní ocenění. Právě připravovaný slavnostní akt se stane katalyzátorem událostí, které na povrch vyplaví hříchy minulosti, jež mu můžou zlomit vaz. „Na začátku filmu padne závažné obvinění. Zeť, který žárlí na svého tchána, ho nařkne z udavačství. Nevidíme, zda je obvinění oprávněné, nebo není. A pokud ano, zda se vše odehrálo způsobem, jakým je to prezentováno. Sledujeme informaci, která se na počátku jeví jako pomluva a hřích, který se odehrál v minulosti, a začíná postupně měnit životy lidí a vytvářet paradoxní situace. Pozorujeme jednotlivé postavy, jak na toto obvinění reagují, hájí ho nebo zpochybňují. Jednoznačnost, ke které divák během děje dospěje, se snažíme prohloubit zobrazením charakterů postav a jejich životů. Pro mě je tento film žánrově nejbližší filmu Musíme si pomáhat. A sice v tom smyslu, že sledujeme postavy a měníme na ně názor a s postupujícím dějem prohlubujeme znalost charakteru jednotlivých postav,“ říká režisér Jan Hřebejk. Kromě Martina Huby uvidíme ve filmu Danielu Kolářovou v roli psychiatrovy manželky, Lenku Vlasákovou coby jeho dceru nebo Ladislava Chudíka v pro něj velmi nezvyklé úloze.

zdroj: bontonfilm.cz

www.kinobrandys.cz

10 rProstor rbřezen 2010

Kdo nás

pobavil a potěšil

Únor utekl jako voda, ale přesto se v našem městě našlo pár výborných kulturních akcí. Jubilejní desátou sezonu zahájil Kruh přátel hudby vedený panem Vojtěchem Vančurou opravdu důstojně – koncertem Vlachova kvarteta 12. února na brandýském zámku. Tento soubor patří ke špičce smyčcových těles nejen u nás, ale i v zahraničí. A že právem, o tom nás kvarteto svým výkonem přesvědčilo od prvních tahů smyčců. Kdo má rád mluvené slovo, nebo trochu adrenalinu, mohl přijít 20. února do brandýského kina na talkshow Igora Brezovara, který se svou motorkou BMW procestoval za 18 měsíců 18 států. Ameriku projel od severu k jihu a nevynechal ani Tibet. Že se v brandýském kině také hraje, už určitě víte. Této možnosti vrchovatě využil Vlastimil Roflík, v poslední době známý pořádáním nápaditých filmových festivalů. Na 25. února pro nás připravil skutečnou lahůdku, vystoupení cimbálové muziky Hradišťan pod vedením uměleckého vedoucího Jiřího Pavlici. Hradišťan patří k nejznámějším moravským souborům s nezvykle širokým žánrovým záběrem. O vysoké umělecké a interpretační úrovni se mohl přesvědčit vyprodaný sál kina. Uznání si zaslouží pánové Vlastimil Roflík a provozovatel kina pan Hubert Mašín za vzájemRadek Huber, foto archiv nou spolupráci při náročné realizaci tohoto projektu.

Galerie Crux zve na jubilejní vernisáž výstavy Otisky Radka Brože, která se koná ve čtvrtek 11. března od 18.00. Výstava potrvá do 14. dubna. Radek Brož (1967–1996) vystudoval český jazyk a výtvarnou výchovu na pedagogické fakultě UK. Od konce 80. let se zabýval kresbou, malbou, vytvářením objektů a také grafickými technikami. Od 90. let vystavoval samostatně i v rámci skupinových výstav. Pracoval mj. na projektu dokumentace gotických šablon a rekonstrukce středověkého nábytku. V roce 1991 založil při kostele P. M. Sněžné výstavní síň Crux, která se v prostorách nynější kaple P. M. Pasovské jako první u nás snažila zmapovat oblast za komunismu ,,zakázanou“, tedy umění zabývající se křesťanskou tematikou. red


omladina

M

Máte doma dítko, které chce být rybářem, a nikdo z vaší rodiny neumí uvázat háček? Nebo si chcete se svými dětmi jen tak oddechnout, pobavit se a nemusí to být zrovna u televize? Pak bych pro vás měl jeden zaručený tip na místo, kde zapomenete na starosti, kde se z lektorů stávají vaši přátelé a kde se třeba něco se svými dětmi i naučíte. A hlavně se vám tam vaše ratolesti nerozpláčou a nehrozí hádka. Jako pedagog vím, o čem mluvím. Ten zázračný tip je Městský dům dětí a mládeže Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a jeho ředitelkou je paní Klára Jurčíková, se kterou jsem si rád popovídal.

Dům plný šikulů

·

Jaký význam a poslání má vlastně dům dětí, který vedete? Snažíme se, abychom byli otevřené komunitní centrum nejen pro děti, ale pro celou veřejnost. Vítáme, když dorazí s dětmi na některé akce sourozenci, rodiče nebo prarodiče. Nejde nám jen o náplň volného času dětí a mládeže, ale o to, aby si fajn den užila celá rodina ☺.

·

Jaké zájmové kroužky a umělecké obory u vás můžeme najít? Hlavním oborem jsou keramické kurzy, je to příjemná aktivita, která mimo jiné podporuje rozvoj motoriky u dětí, chodí kluci i holky. Dospělí chodí kvůli relaxaci a také že si vyrobí dárky pro sebe i přátele. Dále to jsou výtvarné kurzy, pohybové, jazykové, modelář, rybář a další. O víkendech pořádáme výtvarné dílny s lektorkou Vlastou Polrejchovou a PaedDr. Evou Šrobárovou. Více informací najdou zájemci na našem webu www.mddmbrandys-boleslav.cz nebo se k nám mohou přijít podívat.

teřské (rodičovské) dovolené. A tuto otázku byste měl položit spíš dětem ☺. Uvedu alespoň pár jmen: Alenka Nedvědová a Ivanka Filová – keramika, Gábina Chottová – street dance, Míša Prosová a Katka Stejskalová – předškolák, Mgr. Víšek – rybáři, Pepa Čejka – modelář, Anička Prokopiusová – zpívánky, Péťa Matějovská – tanečky, lektoři na jazyky, Terča s Maruškou – hip hop… A to nejsou všichni! Náš tým se snaží vymýšlet stále nové aktivity, takže dobrých lektorů s dobrými nápady není nikdy dost.

Také nesmíme zapomenout na Dana Lébra, který se stará o webové stránky, a Milana Pospíšila, který nám vytvořil nové logo a nyní udělal návrh na leták MDDM, ten šel právě do tisku.

·

Pořádáte mnoho akcí pro veřejnost nebo se na nich podílíte. Můžete nám jich pár připomenout? Za všechny uvedu například Městské čarodějnice, Den dětí na heliportu, vloni jsme poprvé uspořádali Drakiádu, dále je tu Cena starosty města, kde se hodnotí žáci všech místních škol, a další.

Platí pro docházku do domu dětí nějaké podmínky, věk, talentové zkoušky apod.? Podmínkou je jen věk, na dvouleté děti nejsme zařízeni ☺. Chodí k nám děti zhruba od tří let. Zkoušky nejsou třeba, jen dobrá nálada a chuť něco tvořit.

· Co nového připravujete pro tento rok? Teď v březnu chceme otevřít klub deskových her. Spousta rodin má hry, ale nevědí, jak na ně, nebo by si rádi zasoutěžili s někým jiným. A na základě tohoto klubu by se daly dělat turnaje. Již jsme pro děti uspořádali turnaj v pexesu a prší a oba turnaje byly fajn. Takže všechny srdečně zveme.

·

·

·

Spokojenost dětí a rodičů je závislá na kvalitních lektorech. Můžete nám jich pár představit? Ačkoliv to bude asi těžké, výborní jsou určitě všichni… Tak to je opravdu těžké. Všichni dělají tuto práci, protože je baví, mají mimo ni buď svá zaměstnání, studují, nebo jsou na ma-

A máte vy jako ředitelka nějaké přání? Co byste domu dětí popřála do budoucna? Do budoucna bych našemu domu dětí přála domeček se zahradou ☺ a spoustu spokojených klientů. Abychom stále měli podporu, kterou máme. Marek Huber, foto archiv

11

březen 2010 rProstor r


sport

Jak si vedou

naše sportovní talenty

Atletika Ve dnech 12.–14. února byla krytá hala Otakara Jandery v pražské Stromovce dějištěm 18. mistrovství ČR v halových vícebojích všech věkových kategorií. Skvělého výsledku dosáhla členka oddílu Slavoj Stará Boleslav Hana Kavínová,

která zejména vynikajícím výsledkem v běhu na 800 m získala pro svůj mateřský oddíl cennou bronzovou medaili. V kategorii dospělých se poprvé představila i loňská juniorská vicemistryně republiky Eliška Škaloudová, která obsadila celkově sedmé místo. Smolný den

zažil velký talent staroboleslavské atletiky, dorostenec Vojtěch Hájek. Tři neplatné pokusy ve vrhu koulí jej připravily o možnost bojovat o medaili; přesto pokračoval v soutěži a celkově obsadil 11. místo. Stejného umístění dosáhla i žákyně Agáta Faltová.

Šerm

Veslování

Nadmíru nabitý šermířskými událostmi byl první únorový víkend. Elišku Ďáskovou a Honzu Fučíka vyslal klub bojovat o body do kadetského evropského poháru v Londýně a početná skupina se vypravila do Mnichova. O největší překvapení se v bavorské metropoli postarala Aneta Pastrňáková v kategorii kadetek. Cestu pavoukem zakončila finálovým vítězstvím v poměru 15:12, a stala se tak první vítězkou zahraničního turnaje v dějinách ŠK Houštky! Velký pokrok ukázala v Londýně Eliška, když se jí povedlo prolomit prokletí první eliminace a postoupila do druhého kola vyřazovacích soubojů. V ostré konkurenci nejlepších závodníků ze 13 zemí světa skončila na kvalitním 62. místě.

XV. mezinárodní mistrovství ČR v jízdě na veslařském trenažéru završilo předposlední únorový víkend zimní závodní veslařskou sezonu. V soutěžním klání se zaskvěli odchovanci brandýského klubu. Jakub Koloc skončil druhý v kategorii mužů seniorů B. V celkovém pořadí mužů obsadil osmé místo před dalším brandýským odchovancem Janem Gruberem (Pačesem), který byl devátý. Monika Nováková vyhrála kategorii žen lehké váhy seniorek B a v celkovém pořadí žen lehkých vah obsadila pátou příčku. A konečně se dostáváme k Ondřeji Synkovi, který podle očekávání vyhrál kategorii mužů.

Basketbal Výsledkově nepříznivý víkend 20.–21. února mají za sebou týmy BK Brandýs, které v jeho průběhu odehrály osm zápasů. Výsledek: pět porážek a tři výhry. Na špatné bilanci se podílelo zejména „A“ mužů, které tak přišlo o naději na play-off, když na domácí palubovce prohrálo s Pečkami a Českým Brodem. Jak se má bojovat, ukázaly dorostenecké týmy. Junioři v Krajském poháru U18 vyhráli oba zápasy se Slaným a na Ruzyni. Starší dorostenky prohrály v posledních zápasech základní části

KP a do finálové skupiny se nepodívají: v sobotu podlehly v Poděbradech a také v Pečkách rozhodla o výhře domácích první dvacetiminutovka. Sympaticky začali finálovou skupinu ligy U16 brandýští kadeti. V sobotu doma přivítali velmi silný Nymburk. Hosté však zkušeně dotáhli střetnutí k vítěznému konci a domácí pevnost poprvé v sezoně padla. V neděli se v Brandýse představil Hradec Králové, který přijel ověnčen sobotní výhrou na Spartě. Tentokrát si ale domácí první cennou výhru ve finálové skupině již nenechali vzít.

Box

Fotbal

Vůbec špatně si nevedli brandýští boxeři 6. února v Praze-Radotíně. Proběhlo zde oblastní kolo talentované mládeže a zde jsou výsledky: ▪ Váha do 33 kilogramů Hynek Navrátil vs. Hejda (Baník Sokolov) – remis. ▪ Váha do 33 kilogramů Bohouš Janeček vs. Rozboud (SKB Třeboň) – výhra. ▪ Váha do 40 kilogramů Jarda Janeček vs. Bartoš (TJTZ Rakovník) – remis. ▪ Váha do 37 kilogramů Dan Šafr vs. Navrátil (BC Brandýs) – remis ▪ Váha do 33 kilogramů Karel Bradáč vs. Kopylov (BC Julia Tormy) – remis. ▪ Váha do 40 kilogramů Honza Kopecký vs. Khrabrov (SKP Pardubice) – remis. ▪ Váha do 63 kilogramů Hynek Janeček vs. Kavan (Box klub Táty Němce) – remis. ▪ Váha do 54 kilogramů Jitka Šafrová vs. Prokharová (JK Box Plzeň) – prohra. ▪ Váha do 69 kilogramů Karel Schallmann – prohra. ▪ Váha do 81 kilogramů Tomáš Mestek – prohra. Poslední únorový víkend čekalo na dva z našich borců, Jardu Janečka a Standu Bradáče, mistrovství ČR v boxu žáků a kadetů. Výsledky přineseme v příštím vydání Prostoru.

V březnu nakopne FK Brandýs-Boleslav druhou polovinu Středočeského přeboru. Po podzimní části soutěže obsadili naši fotbalisté 11. místo v nabitém středu tabulky a na jarní část se nyní pilně připravují. A jaká jsou očekávání klubu? Serveru info-brandys.cz to prozradil jeho prezident Ivo Ipser: „Samozřejmě bychom se chtěli v letošním roce natrvalo usadit v klidném středu tabulky neohroženi sestupem. V samotném závěru může každý bod znamenat jistotu udržení, nebo také ohrožení sestupem. Zmínit bychom se měli i o dorostu, který se velmi tvrdě připravuje pod vedením pánů Staňka a Homolky na možný postup do divize. Všichni jim přejeme úspěch.“ red, zdroj: webové stránky klubů

12r Prostorr březen 2010


Anketa

Radka, OSVČ, 31 let 1. Ano, jsem hrdá. 2. To asi úplně neumím říct, ale máme to blízko do přírody. 3. Jelikož budu mít dítě, tak mi chybí více dětských hřišť.

Asi každý z nás se někdy pozastaví nad tím, jaké naše město je, co se mu na něm líbí nebo co mu případně schází. A proč žije právě zde, a ne jinde. Oslovili jsme proto pět spoluobčanů a položili Daniel, student, 18 let 1. Částečně. jim tyto otázky: 1. Jste hrdý/hrdá na to, že jste občanem/občankou Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi? 2. Co nejvíce se vám na životě v našem městě líbí, co oceňujete? 3. A naopak, co by podle vašeho názoru potřebovalo vylepšit?

2. Mám tady spoustu přátel a líbí se mi památky. 3. Postrádám sportovní střediska, jelikož rád sportuju.

Ilona, prodavačka, 66 let 1. Hrdá? To ne, jsem rodačka z Prahy, na co mám být tady hrdá? 2. Okolní příroda se mi velice líbí. 3. Líbila by se mi obchodní síť více v centru, Danka, operátorka, 38 let a člověk se tam těžko dostává, dva Penny Mar1. Ano, myslím, že spokojená jsem, i hrdá bych kety vedle sebe, to je blbost, a pak doprava, to nazvala. hluk, autobusy, kdyby to bylo jinak vymyšleno, 2. Já si myslím, že na takhle malé město máme tak i to město zkrásní. vyžití kulturní i sportovní, aspoň nemusím jezdit do Prahy. Stanislav, 27 let 3. Jelikož budu maminkou, chybí mi více 1. Určitě jsem hrdý. dětských hřišť. A velice mi vadí spousta psů 2. Oceňuji kulturní akce, kino a podobně. a jejich páníčků, co nesbírají exkrementy. Psi 3. Rád bych tu chtěl mít kašnu, to by vylepšilo chodí bez vodítka nebo košíku. náměstí. inzerce

Gratulujeme panu

Jiřímu Svobodovi, který byl vylosován v lednové soutěži

restaurace El Dorado. Výherce získává poukaz pro dvě osoby na víkendový pobyt v luxusním hotelu Příchovice. Kromě ubytování na dvě noci se může těšit na bazén, vířivku, saunu a fitness.

13

březen 2010 r Prostorr


polabské hvězdy

na březen

BERAN (21. 3.–20. 4.) Věnujte se rodině. Dlouho jste ji zanedbávali ali a vše všem šem kolem vás dochází trpělivost. Nemyslete však, že situaci uklidníte nedělním obědem – budete muset vyvinout vyvinou n horách podstatně více energie. Naplánujte víkend na nebo alespoň výlet do zoo. BÝK (21. 4.–21. 5.) Člověk si uvědomí, co má, až v okamžiku, kd kdyy o to př připři p řiřichází. Zkuste této situaci předejít. Jste silně sexuální znamení, ale váš partner potřebuje víc než divoké oké orgie. Zkuste ho jednou překvapit něžnou masáží či roma romanticanti nticnt ti kou večeří. BLÍŽENCI (22. 5.–21. 6.) Pevně se držte, v práci se zřejmě spustí zemětřesení. řesení sení D Doopředu se na tuto situaci připravte, ať vás případné změdné změ ny nevyvedou z rovnováhy. Zásadou je na ničem e nelpět. em nelpět nelpě p t. Na lidech, konkrétní práci ani na věcech. RAK (22. 6.–22. 7.) rochu p půů půZačněte plánovat dovolenou. Pokud to jen ttrochu jde, dopřejte si ji už na jaře. Jestliže si nemůžete dovolit týden v teplých krajích, zkuste naplánovat odpočinek n v podobě lázeňského pobytu či prodlouženéhoo víkendu v přírodě. LEV (23. 7.–22. 8.) Těšte se na novou lásku. Podle hvězd to nutně tně nemusí nem musí oučasným znamenat nového partnera, možná jen s tím současným prožijete něco nového, co posílí váš vztah. Každopádně o něě se opádně březen ponese ve znamení lásky.

Znamení měsíce

Ryby

Osoby narozené ve znamení Ryb mají bohatý duševní život, dobrou intuici a představivost. Jsou citlivé, jemné a trošku snílkové. Většinou nemají silnou vůli a nedokážou se rychle rozhodovat. Ryby se považují za dost neprůbojné znamení. Málokdy mají vlastní názor. Pokud to jen trochu jde, unikají jakémukoliv rivalství. V životě se řídí hlavně podvědomím a intuicí, která jim říká, jakou cestu si mají vybrat, a upozorňuje je na nebezpečí. Jejich představivost je mocnější než realita. Pozitivní rysy: soucit, obětavost, intuice, představivost, fantazie, přizpůsobivost, citlivost. Slabiny: sebeobětování, liknavost, přetvářka, rezignace, velikášství, nesamostatnost. Významné osobnosti ve znamení Ryb: Bruce Willis, Elizabeth Taylorová, Viktor Preiss, Albert Einstein, Sharon Stoneová, Martin Dejdar, George Washington, Světlana Stalinová, Bedřich Smetana, Rudolf Diesel, Elizabeth Browningová.

Průvodce

oblohou

PANNA (23. 8.–22. 9.) Jste dostatečně společenské znamení zvěrokruhu, k kruhu ale zima vás až příliš vysává. Měli byste uspořádat at večírek s blízkými přáteli, který vás přivede na jiné myšlenky nk a dodá vám potřebnou energii. VÁHY (23. 9.–23. 10.) Čeká vás pár novinek. Možná půjde o nečekané né setk setká setkání, kání, kání h. Přemýš možná se dozvíte zprávu, která vám vyrazí dech. Přemýšm maximu um. lejte, jak nastalou situaci uchopit a vytěžit z ní maximum maximum. Ostatně osud máte jen ve vlastních rukách. ŠTÍR (24. 10.–22. 11.) Pana či paní božskou hledáte již několik měsíců ě ííců a st stále táále ále nic. Pokud čekáte, že vám spadne na pracovní stůl nebo pod kola auta, pletete se. Měli byste častěji vyrazit mezi razit mez lidi, nebo zkuste alespoň seznamku v internetové či tišt tové tiš těné podobě. STŘELEC (23. 11.–21. 12.) hlavě, ě p po oNeutíkejte sami před sebou. To, co nosíte v hhlavě potažmo v srdci, vás stejně jednou dostihne. Naplánujte si víkend jenom pro sebe a v klidu si promyslete, co vlastně chcete od života, co je pro vás prioritou a co není n ažž tak t k ta podstatné. KOZOROH (22. 12.–20. 1.) Ve vašem rodinném kruhu se stane něco nečekaného, ččekanéh kanéého ho, tato událost ovlivní i vaši budoucnost. Zkuste k novým skutečnostem přistupovat s otevřenou myslí. slí. Vždyť nové věci nemusí být vždy negativní, mohou vás p posuposu osunout dál a rozšířit vám obzory. VODNÁŘ (21. 1.–20. 2.) Peníze, peníze, peníze. Poslední měsíce je ttoto oto slo slovo lovo skloňováno ve všech pádech, a tak se není čemu divit, že pocit nedostatku zasáhl i vás. Hlavu vzhůru. ru. Žádná kaše není tak horká, jak se uvaří. Pokud se uskromníte, s skromn skromníte níte, nemáte se čeho bát. RYBY (21. 2.–20. 3.) Tento měsíc se ponese v duchu pracovních úúspěchů, pěchůů ale alle nenechte se jimi unášet příliš dlouho. Vaši blízcí by se k vám mohli obrátit zády, a to přeci nechcete. Zkuste najít kompromis mezi pracovním a osobním životem.

14 rProstor rbřezen 2010

Noci se na severní polokouli zkracují spolu s tím, jak se Slunce blíží k jarnímu bodu, kterého dosáhne 20. března. Toho dne projde Slunce nebeským rovníkem a délka noci se vyrovná délce dne – nastane rovnodennost. K západnímu obzoru sestupuje Orion a další nápadná zimní souhvězdí. Březnové večerní obloze dominuje Lev, respektive výrazný obrazec tvarem připomínající stranově převrácený otazník. Tvoří jej hvězdy, které představují hlavu a šíji Lva. Za průzračné oblohy můžeme triedrem pozorovat krásnou spirální galaxii M 81 v severní oblasti Velké medvědice. Měsíc bude v novu 15. března, úplňku dosáhne předposlední zdroj: encyklopedie Vesmír březnový den. Brandýsko-staroboleslavský Prostor, reg. č. E 18424 · Vydává: Main Advantage, s. r. o. Šéfredaktorka: Milena Doksanská Manažerka redakce: Marie Damborská Grafická úprava: Stanislava Rohan Adresa redakce: Wolkerova 603, 250 01 Brandýs nad Labem, e-mail: redakce@novinyprostor.cz Inzerce: inzerce@novinyprostor.cz Tisk: Tiskárna a litografické studio DURABO Čelákovice Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma pro občany Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi Náklad: 7200 výtisků. Nevyžádané rukopisy, fotografie ap. se nevracejí. Redakce nezodpovídá za obsah zveřejněné inzerce a reklamy. Toto číslo vychází 1. března 2010.


volnĂŠ chvilky

KrĹŻta s meruĹˆkooĹ™echovou omĂĄÄ?kou Rtqnuhmx9

Onrsto9

0lk`cÂ…jqÄŹs`'`rh2jf( rÄŹk+odoÄĄ 1k Â?bdlăjjÂŒgnlÂ…rk` 1//fldqtĘjnuÂŒy`u`ÄĄdmhmx 0yÂ…yunq lkdsÂ…o`oqhj`'bghkkh( 14/frtdmbgldqtmăj 1//fuk`rjbgnÄĄdbgÄŹ'oÄŹkdj( 0.3kl`rnuÂŒgnuu`qt'yjnrsjx(

?Ä&#x2030;TSTWÄ&#x2030;TYT\Tca^dQd]P 'o2:aĂścd^_[ÄťRW]T \T^bdÄ&#x2026;Ä°\TiTe]XcÄ&#x2030;XieT]ZdeTcÄ&#x2030;T\TbĂś[P_T_Ä&#x2030; ?^cÄ&#x2030;T\T [ýİRÄ°\Äťb[PP_TġT\Teca^dQÄŚ]P_TZĝġX "\X]b_abİġZh^QaÄťRT]Ă°\XS^[Ăś:aĂścd^c^ġİ\T _^cÄ&#x2030;T\TiQhcZT\\Äťb[PP_TġT\TSP[Ä&#x2026;Ä°RW"\X] <TadÄ&#x2019;Z^e^diPePÄ&#x2030;T]X]ddcÄ&#x2030;T\TS^W[PSZPPb\Ä° RWÄť\Tb^[^d_P]Ă°\YT\]ÄŚ_^bTZP]Ă°\iÄťie^aT\ Ä&#x2026;_TcZ^d _P_aXZh P bZ^Ä&#x2030;XRT IPePÄ&#x2030;T]X]^d _^cÄ&#x2030;T\T \Pb^ ?Ä&#x2030;XSÄť\T \TadÄ&#x2019;Zh P ^Ä&#x2030;TRWh P iP[XYT\T eĂ° ePaT\ ?TġT\T e ca^dQÄŚ SP[Ä&#x2026;Ä°RW ! \X] :aĂścd ehY\T\Ti_TZĝġT^SbcPeÄ°\TS^cT_[PEh_TġT]^d Ä&#x2026;Ä&#x20AC;Äťed ca^RWd _^ePÄ&#x2030;Ä°\T S^RWdcÄ°\T ?^SÄťeÄť\T b^\ĝġZ^dP_^S[TRWdcXbaðýİZPaÄ°

www.prima-recepty.cz

Jan HoĹĄek, ĹĄĂŠfkuchaĹ&#x2122; restaurace ZĂĄloĹžna 1933, zve 15. aĹž 19. bĹ&#x2122;ezna na dny krĹŻtĂ­ch specialit.

IÂ?cdkmÂ?rdquhr â&#x20AC;&#x201C; =^eÄť b[dĂ˝QP _a^ 1aP]SĂ°b

]PS;PQT\BcPa^d1^[Tb[Pe P^Z^[Ä°

â&#x20AC;&#x201C; EÄ&#x2026;T_Ä&#x2030;XYTS]Ä´^QYTS]ÄťeRT â&#x20AC;&#x201C; 9TS]^SdÄ&#x2026;T[Te]ÄŚahRW[T â&#x20AC;&#x201C; A^ie^i eÄ°RT YPZ $ SadWĂś

YÄ°ST[_^RT[Ă°ST] â&#x20AC;&#x201C; A^ie^i YÄ°ST[ S^ UXaT\ ZP]

RT[ÄťÄ&#x2030;Ä°XZeÄť\S^\Ăś â&#x20AC;&#x201C; <^Ă˝]^bc ehQÄ°aPc i ġTbZÄ´

XcP[bZÄ´ P \TgXRZ^P\TaXRZÄ´ ZdRWh]ÄŚ h

BliŞťí informace jiŞ brzy najdete ve svých poťtovních schrånkåch.

CitĂĄt, jehoĹž autorem je spisovatel Karel Ä&#x152;apek (1890â&#x20AC;&#x201C;1938): â&#x20AC;&#x17E;Mnoho dĂĄ Ä?lovÄ&#x203A;ku svÄ&#x203A;t, ale kdyĹž chce Ä?lovÄ&#x203A;k nÄ&#x203A;co dĂĄt svÄ&#x203A;tu, musĂ­ sedÄ&#x203A;t na svĂŠm malĂŠm poli aâ&#x20AC;Ś (dokonÄ?enĂ­ v tajence).â&#x20AC;&#x153; OdpovÄ&#x203A;di s poĹĄtovnĂ­m razĂ­tkem do 15. bĹ&#x2122;ezna posĂ­lejte na adresu KĹ&#x2122;Ă­Ĺžovka PROSTOR, Main Advantage, s. r. o., Wolkerova 603, 250 01 BrandĂ˝s nad Labem. Na tĹ&#x2122;i vylosovanĂŠ vĂ˝herce Ä?ekĂĄ poukaz v hodnotÄ&#x203A; 200 KÄ? na JĂ­delnĂ­ servis. VĂ˝herci z minulĂŠho Ä?Ă­sla: Stanislav Motejlek, StarĂĄ Boleslav; Jana VaĹĄinkovĂĄ, BrandĂ˝s nad Labem; Marie DvoĹ&#x2122;ĂĄkovĂĄ, BrandĂ˝s nad Labem.

15

bĹ&#x2122;ezen 2010rProstorr


ListĂĄrna

Brandýsko-staroboleslavský

NevĂĄhejte a posĂ­lejte nĂĄm svĂŠ nĂĄmÄ&#x203A;ty, nĂĄpady, tipy a postĹ&#x2122;ehy tĂ˝kajĂ­cĂ­ se Ĺživota v BrandĂ˝se nad Labem-StarĂŠ Boleslavi.

RozhoĹ&#x2122;Ä?uje vĂĄs nÄ&#x203A;co na dÄ&#x203A;nĂ­ v naĹĄem mÄ&#x203A;stÄ&#x203A;? MĂĄte pocit, Ĺže se ve vaĹĄem okolĂ­ dÄ&#x203A;je bezprĂĄvĂ­? ZdĂĄ se vĂĄm, Ĺže nÄ&#x203A;co nefunguje, jak mĂĄ? Chcete se s nĂĄmi podÄ&#x203A;lit o svĂŠ kladnĂŠ i ĹĄpatnĂŠ dojmy? ChybĂ­ vĂĄm na strĂĄnkĂĄch Prostoru urÄ?itĂĄ tĂŠmata?

SvÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;te se nĂĄm, vĂĄĹĄ nĂĄzor nĂĄs zajĂ­mĂĄ! Na danĂ˝ problĂŠm si posvĂ­tĂ­me a pokusĂ­me se jej vyĹ&#x2122;eĹĄit za vĂĄs. PĹ&#x2122;Ă­spÄ&#x203A;vky posĂ­lejte e-mailem na redakce@novinyprostor.cz nebo na adresu Prostor, Wolkerova 603, 250 01 BrandĂ˝s nad Labem.

     

   .1D*+.") -+=*?

 

 9  9

 9: 9:

61D,(/C-+'B'8!D-+''+')8&/>.,+/A"? 6"41D,+1?!*@(%B/3 6"4,+,(/'B41D?6$-*/+1<*+!+,(*>1D7"&*1"./& " 6,++=',A@)+1-*!D."*!") 6$-*/+1<*+*")+1&/+./@ 6#&** +1<*@,-1*@%+,.&1*@%+3/+1>%+ !+)019

./*!-!*@

 

C-+'   ,+ ("/" %

 =   =

*")+1&/+./*@

 

C-+'   ,+ ("/" %

 =  =

*1"./"(..-3'+1+*<) -*!D.* *#+(&*' 

 

222&,,&*1"./ 4

Noviny Prostor 3/2010  
Noviny Prostor 3/2010  

brandys nad labem-stara boleslav

Advertisement