Page 1

Brandýsko-staroboleslavský

měsíčník zdarma | www.prostor-nl.cz

prosinec 2009

Brandýské kořeny kancléře Weigla str. 4–5

Luštěte a vyhrajte str. 15

Město si našlo nové výtvarníky str. 6


aktuálně

Naděje jako plamen

Vánoce se blíží

N

Nedávno jsem obdržel zvláštní dopis, a když jsem ho přečetl, měl jsem docela zvláštní pocit. Na první pohled bylo zřejmé, že autor díky vysokému věku byl sotva schopen něco napsat. A pak také vinou třesoucích se rukou a situace, ve které se ocitl. Hned z prvních vět se dalo vyčíst, že ztratil k životu to nejpodstatnější – naději. Nechci být soudcem v „cizích situacích“. To ne! Ale domnívám se, že ve velké míře si za to může on sám. Navíc si vzpomínám, že jednou jsem ho měl možnost navštívit. Krátce řečeno, ocitl se v situaci, kde prakticky neexistuje žádné dobré řešení, které by v jeho životě mohlo něco změnit, zlepšit. A to hlavně proto, že v posledních letech je proti všemu a proti všem. Hovořit tady můžeme, bohužel, o beznaději, která si u něho našla svůj domov... Přátelé! Nedávno jsme vstoupili do adventní doby, která nás má připravit na příchod Ježíše Krista, tedy na Vánoce. Advent znamená příchod. A hned si můžeme položit otázku: Na čí příchod se připravujeme? Na koho čekáme? Jestli vůbec na někoho čekáme. Mně osobně se adventní doba vybavuje se světlem a s přicházející novou nadějí. Nejen proto, že na každý advent se opravdu moc těším, ale také proto, že tato doba má v sobě cosi zvláštního,

něco, co opravdu dokáže člověka zaujmout. Advent je jako přicházející jaro, které rádi pozorujeme. Podobně je adventní doba pro církev, pro lidskou duši. Také s sebou přináší něco nového, neopakovatelného. Je to naděje. A to je něco, co nám lidem, řekl bych, nejvíc schází. A zároveň po čem přece všichni toužíme. Hloubku a sílu této ctnosti nám připomněl – a tím nás také povzbudil – při své letošní návštěvě Svatý otec Benedikt XVI. Upozorňoval na to, že kromě Boha, který se pro nás stal člověkem, žádná jistá naděje neexistuje: „Naší pevnou nadějí je tedy Kristus: v něm nás Bůh miloval až do krajnosti a dal nám život v hojnosti (srov. Jan 10, 10), život, po kterém každý člověk, někdy třeba nevědomě, prahne.“ Není tedy Kristus naší pevnou a jedinou skálou, o kterou se každý člověk může opřít a na které může sta-

vět svůj životní „dům“? Není tedy Bůh naší nejjistější nadějí? Čas očekávání příchodu Ježíše Krista, jeho narození, nás vybízí k tomu, abychom se aspoň na krátkou dobu zastavili a ztišili. Ztišili a byli schopni uslyšet hlas přicházejícího Hospodina, který k nám v tichu mluví: „Jak jen toužím, abys prožil advent. Jak jen toužím znovu se zrodit ve tvém městě, tvé ulici, ve tvém domě a ve tvém srdci.“ Jestli se nám to podaří, tak předpokládám, že se vyhneme beznadějným situacím, třeba takové, v jaké se ocitl výše uvedený starý pán. Vyhneme se okolnostem, se kterými si mnohokrát nevíme rady. Ať nám tedy dá Bůh, který se chce především narodit v našich srdcích, takovou schopnost, která nás zachrání před beznadějí a povede nás i naše životy k nevyčerpatelným pramenům víry, naděje a lásky, tedy ke Kristu.

Na závěr bych vám rád zanechal následující příběh, který už možná znáte – a který je i mým vánočním přáním: Na adventním věnci hořely čtyři svíce. Hořely tak tiše, že bylo slyšet, jak začaly hovořit. První svíce si vzdychla a řekla: „Jmenuji se MÍR. Moje světlo sice svítí, ale lidé žádný mír nedodržují!“ Její světélko bylo čím dál tím menší, až zhaslo... Světlo druhé svíce zakmitalo a svíce řekla: „Jmenuji se VÍRA, jsem ale zbytečná, lidstvo nechce o Bohu nic slyšet, nemá tedy cenu, abych svítila!“ Průvan zavál místností a druhá svíce zhasla. Tiše a smutně se ke slovu přihlásila třetí svíce: „Jmenuji se LÁSKA. Už nemám sílu, abych hořela. Lidé mě odsunuli z dohledu. Vidí jen sami sebe a nikoho jiného, koho by měli mít rádi.“ A s posledním záchvěvem zhaslo i toto světlo. Tu vešlo do místnosti dítě, podívalo se na svíce a řeklo: „Vy přece musíte svítit, ne být zhaslé.“ A začalo plakat... Tu se přihlásila ke slovu i čtvrtá svíce a řekla: „Neboj se! Dokud svítím já, můžeme znovu zapálit i ostatní svíce. Jmenuji se NADĚJE!“ Plamen naděje by neměl ve tvém životě nikdy zhasnout. A každý z nás by měl plameny MÍRU, VÍRY, LÁSKY a NADĚJE neustále udržovat. P. Jozef Gruba, SAC, farář farnosti Jámy u Žďáru nad Sázavou

Milé čtenářky, milí čtenáři, dovolte nám, abychom se i my připojili k přání klidných, pohodových Vánoc. Nechť se vám je podaří prožít tak, jak si přejete, a s těmi, které máte rádi a s nimiž vám je dobře. Vaše redakce


aktuálně

Prosincové číslo Prostoru je prodchnuto atmosférou blížících se Vánoc, a tudíž ani otázky na naše spoluobčany nemohly zůstat stranou tohoto tématu: 1. Co pro vás znamenají Vánoce? 2. Máte vysněný nějaký dárek, který byste si přál/a pod stromeček? Tamara (54 let), laborantka 1. Službu ve zdravotnictví. Chvíle strávené v rodinném kruhu. 2. Přála bych si najít pohodového manžela. Iveta (45 let), učitelka 1. Vánoce pro mne znamenají relax v podobě dobrého pití a jídla a především pak pohody v blízkém kruhu rodiny. Období Vánoc vnímám též jako počátek prodlužujících se dnů. 2. Pod stromeček si nejvíce přeji zdraví celé rodiny a žádné problémy.

Petr (55 let), podnikatel 1. O Vánocích se snažím užívat si klidných dnů po hektickém pracovním roce. Vánoce vnímám jako rodinný svátek, a tak je trávím v rodinném kruhu a s nejbližšími přáteli. 2. Pod stromeček si přeji ten nejdražší dárek, a to dobré zdraví rodinných příslušníků. Též si přeji úspěšné studium svých dětí. Tereza (24 let), učitelka 1. Vánoce na mě působí spíš negativně. Předvánoční období prožívám většinou ve stresu ze shánění dárků, které nakupuji pod vlivem jakési překroucené tradice. Vánoční atmosféru vnímám jako nucené veselí. 2. Nepřeji si žádné materiální dárky, i když ponožky a spodní prádlo se nikdy neztratí ☺. Vážně si však přeji nadále šťastně fungující vztah se svým partnerem a zdraví celé rodiny.

inzerce

]aZYVi½dg^\^c{ac†k{cdõc†Y{gZ`

9Vgj_`djõ^c`!YVgj__VhcČ_†WjYdjXcdhi K{cdXZhZ`kVeZbWa† †V_ZõVhhZe^hdkVihZocVbY{gZõ`Őegdhk‚Wa†o`‚ õ^dWX]dYc†eVgicZgn#8]iČa^WnhiZdaZidc†X]K{cdX†X]YVgdkVidegVkYj cČXdcZdWkn`a‚]dVdg^\^c{ac†]d46egdõkaVhicČhi{aZYVgdkViinhiZ_c‚ ]bdic‚Y{g`n!`iZg‚_^ WZoiV`dbgoZan!`Yn bŐ ZiZhkbWa†o`bcZWd dWX]dYc†b eVgicZgŐb YVgdkVi _VhcČ_† WjYdjXcdhi Cd _d! VaZ Xd h^ kaVhicČedYed_bZbÏYVgdkVi_VhcČ_†WjYdjXcdhi¿b{iZeľZYhiVk^i4 ?ZiddegVkYjhcVYc‚!_ZciZĂigdX]joedbVaiZ!WZYa^kČõiČiZVdYedkČo" iZh^cVedad Zc‚di{o`n/B{iZkn_VhcČc‚dhdWc†cZWdegVXdkc†X†aZ4 ?^ _hiZdY]Va^a$aVhkŐ_iVaZci4Hid_†iZeľZYo{kV cb ^kdic†bgdo]dYcj" i†bVcZk†iZh^gVYn4ĽZ†iZ_V`dj`da^dhdWc†õ^egVXdkc†`g^o^4=aZY{iZ `dchigj`i^kc†eľ†hije`ľZZc†`dc`g‚ic†h^ijVXZ4CZk†iZ!_V`hZegdhVY^i kZ knhdXZ `dc`jgZcõc†b egdhiľZY†4 Ed`jY ľZ†iZ iVid cZWd edYdWc{ i‚bViV!edidbkČoiZ! Zeg{kČ`djö^c`K{bedbŐ ZodYedkČYČiKVZ kc^iľc†di{o`n!hiVcdk^idhdWc†X†aZVo{gdkZıK{biVidknhdXZõ^cc{ bZidYV edbŐ Z hcVYcČ_^ cVaZocdji XZhij ` _Z_^X] YdhV Zc†# DY]Va†iZ egdidhk‚gZoZgknVedh†a†iZh^ac‚hig{c`nhk‚dhdWcdhi^½VXdk†X!oWVk†iZ hZeľZ`{ Z`!`iZg‚K{bWg{c^ancZWdWg{c†kZk`dcj# CZ__ZYcdYj†kVg^VciV!_V`YVgdkVi_VhcČ_†WjYdjXcdhi!_ZYVgdkViedj`VocV`djõ^c`!Y†`n`iZg‚bjh^_Z]dYg ^iZah{bkno`dj†õ^ccdhii‚idbZidYnhedX†iČc†b edo^i^kc†X]obČc#8†aZedj`Voj_hdj_Vhc‚½jkČYdbČc†h^o{`aVYc†X]X†aŐVXZhiVY{aZeV`hiVcdkZc†higViZ\^Z!_V`hZ`YVcbX†aŐbYdhiVi#

Ý]aZYcČoVWVaZcedj`Vo_ZcVW†oZckZaZ\Vcic†X]`VoZi{X]!kZYkdjWVgZkcX]kVg^Vci{X]½bdYg‚V aji‚V_Zbd c‚ ]ddW_ZYcViegdhiľZYc^Xik†b6j`gd#Xo]aZYVi½dg^\^c{ac†k{cdõc†Y{gZ`#

9{g`dkedj`VocV`djõ^c`_Zk]dYccZ_Zc_V`dY{gZ`egdcZ_Wa^ †!VaZiV`‚_V`dYVgegddW" X]dYc†eVgicZgn!`iZg‚_^ WZoiV`Ydjic†`ncZWdYgV]{ocVõ`dk{k†cVdbgoZan#

3

prosinec 2009 rProstor r

lll#6j`gd#Xo

Anketa

Zuzana (52 let), překladatelka 1. Vánoce vnímám jako období klidu a pohody. Mají pro mne charakteristickou atmosféru, kterou se snažím každý rok si vychutnávat, je-li to možné. 2. Nejvíce ze všeho si přeji úsměvy všech členů rodiny.


osobnost

Vzdálenou budoucností Rodina kancléře Weigla žije v Brandýse už přes dvě stě let Nemívám ve zvyku začínat či vést rozhovory v příliš osobní rovině, ale tentokrát mi to nedalo. Všimla jsem si totiž, že Jiří Weigl se narodil ve stejný den jako já. A tak mě jako první napadla otázka, zda pan kancléř věří v jistou předurčenost danou datem, ba co víc – hodinou a minutou narození. Prý nikoliv. Je toho názoru, že „lidský osud se odvíjí od prostředí, do něhož se člověk narodí a v němž žije, a od jeho vlastních rozhodnutí, spíše než od data narození“. Naše povídání jsme stihli ještě předtím, než na devět dní odcestoval do Latinské Ameriky.

·

Jste velmi studovaný člověk, absolvoval jste zahraniční obchod na VŠE, poté jste se vrhl na studium arabistiky a orientalistiky na filozofické fakultě v Praze. S jakou motivací jste se přihlásil ke studiu těchto – možná jen zdánlivě – nesouvisejících oborů? O orientalistiku jsem se zajímal od dětství, arabštině se věnoval mnoho let na jazykové škole a bylo mým snem tento obor studovat na vysoké škole. V době, kdy jsem maturoval, se však tento obor na filozofické fakultě UK neotvíral, a proto jsem zvolil praktičtější ekonomii. Později se mi podařilo arabistiku-orientalistiku na Karlově univerzitě nakonec řádně vystudovat.

4r Prostorr prosinec 2009

·

V řadě zdrojů jste uváděn jako český ekonom a odpovídá tomu i vaše dosavadní profesní kariéra, čili zúročila se vaše studia na VŠE. Jak a kdy jste ale uplatnil své znalosti získané studiem na filozofické fakultě? Absolvoval jsem interní aspiranturu v oboru světová ekonomika v Ekonomickém ústavu ČSAV a zabýval jsem se ekonomikou rozvojových zemí. Znalost jazyka, dějin a kultury zemí Blízkého východu mi nepochybně pomohla lépe porozumět jejich vývoji a problémům. Získal jsem zkušenosti i s tlumočením arabštiny.

·

Po čtyři léta, do roku 1990, jste byl zaměstnán v Ekonomickém ústavu ČSAV. Neple-

tu-li se, bylo to po studiích vaše první zaměstnání na plný úvazek. Co vám tato práce dala, popř. vzala? Ekonomický ústav ČSAV byl na konci 80. let místem, kde v tehdejších podmínkách existoval větší přístup k zahraniční literatuře, působila tam řada ekonomů, kteří se po listopadu 1989 stali veřejně známými osobnostmi transformace, probíhala tam řada formálních i neformálních diskusí o ekonomických problémech tehdejší doby atd. Byla to pro mladého vědeckého pracovníka velmi dobrá škola do dalšího profesního života.

·

Poté si vás Václav Klaus, tehdejší ministr financí, vybral jako svého poradce. Můžete nám prozradit, čím si člověk zaslouží takový vzestup, jakými schopnostmi musí vládnout? S Václavem Klausem jsem se poznal právě na půdě Ekonomického ústavu na seminářích ke slavné učebnici ekonomie amerického ekonoma Samuelssona, které on vedl. Poté, co se stal federálním ministrem financí, mi nabídl, abych jej následoval na toto ministerstvo. Nepochybně tomu napomohla má znalost západní ekonomie a cizích jazyků, což v té době nebylo úplně běžné.

Měl jsem na starosti Mezinárodní měnový fond a poté jsem se stal i poradcem ministra.

·

Předchozí otázku jsem položila proto, že vaše schopnosti nemohou být prchavého rázu. Václav Klaus si vás totiž, již coby premiér, přivedl na Úřad vlády ČR jako vedoucího sboru poradců předsedy vlády, kde jste působil až do roku 1998. A nyní jste již několik let vedoucím Kanceláře prezidenta republiky. Lze tedy říci, že pana Klause „doprovázíte“ v jeho stěžejních funkcích. Váš vzájemný vztah musí být velmi silný a plný důvěry, je to tak? S Václavem Klausem spolupracuji již dvacet let, takže z tohoto hlediska jsem v jeho týmu služebně nejstarším. Myslím, že se za ta léta velmi dobře známe, rozumíme si a máme k sobě důvěru. Znám jeho způsob uvažování, genezi jeho názorů a postojů, prožil jsem s ním většinu zásadních okamžiků jeho politického života. Prezident stojí vždy o názory svého okolí, radí se o problémech a dovede přijmout rozdílné postoje. Rovněž ve své současné funkci tak stále působím i jako člověk, s nímž se pravidelně radí o řadě věcí z politického a veřejného života.


osobnost

se nezabývám ·

Co obnáší vaše práce, tj. co má na starost kancléř prezidenta republiky? Práce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky je velmi různorodá. Vedle zajišťování podmínek pro výkon funkce hlavy státu, což je vlastní úkol prezidentské kanceláře, za který odpovídám, působím, jak už jsem řekl, i jako blízký poradce prezidenta. Navíc, Pražský hrad je i prvořadá kulturní památka, takže do mé kompetence spadá i péče o rekonstrukci, údržbu a restaurování nesmírně cenného historického dědictví, které se zde nachází. Hrad je kulturní instituce, kde každoročně probíhají desítky výstav, koncertů a společenských akcí. Je to i nesmírně frekventované centrum turistického ruchu, nejnavštěvovanější v republice. Vedle toho pečujeme i o zámek v Lánech a přilehlé velké lesní hospodářství, takže mé pracovní povinnosti zasahují širokou škálu od politických agend, protokolárních akcí, zahraničních cest, po údržbu památek, kulturní aktivity, těžbu dřeva a chov zvěře atd. Pochopitelně mi v tom pomáhá řada schopných a zkušených spolupracovníků – odborníků na všechny zmíněné oblasti činností.

·

Dotkli jsme se vaší současné funkce. Vždy mě zajímá, jak vypadá běžný pracovní den člověka v daném postavení. Jaký je ten váš? Denně dojíždím do práce z Brandýsa nad Labem. Pracovní den začíná kolem osmé hodiny a končí ve večerních hodinách podle konkrétního programu. Vzhledem k různorodosti našich aktivit nelze uvést příklad typického dne. Každý je jiný v závislosti na programu prezidenta a povaze problémů, které je třeba řešit.

·

A odtud se dostáváme k vašim volnočasovým akti-

vitám. Jak trávíte volný čas, co patří k vašim zálibám, čím si nejlépe „vyčistíte“ hlavu? Volný čas trávím nejraději se svou rodinou. Vedle rodinného domu se zahradou v Brandýse vlastníme po babičce i chalupu v jižních Čechách, takže relaxačním hobby jsou mi práce kolem domu všeho druhu. Trvalým koníčkem je mi i historie a četba. V posledních letech moje rodina propadla golfu a pro mě je tento sport dnes asi tím nejlepším způsobem pro „vyčištění“ hlavy.

·

Dočetla jsem se o vás, že v Brandýse nad Labem žije vaše rodina už přes dvě stě let. Čím to je, že jste našemu městu tak věrní? Podle Práškových Dějin Brandýsa postavil dům, v němž žiji, někdy na konci 18. století můj prapředek stejného příjmení, takže se počítám za brandýského starousedlíka. Moji předkové měli v Brandýse známou firmu vyrábějící kočáry, pradědeček byl v tomto oboru dokonce „c. k. dvorní dodavatel“. Brandýské kořeny naší rodiny jsou tedy hluboké, v našem městě žijeme rádi, a to nejen kvůli tradici, a nehodláme na tom nic měnit.

·

A opět obligátní otázka: Která místa v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi jsou vašemu srdci nejbližší? Kam se rád zajdete projít, kde se cítíte dobře? Mám rád krajinu kolem Labe, zámek, staroboleslavské chrámy a spoustu dalších míst, která mám spojena se svým dětstvím a mládím.

·

V roce 1997 jste se mohl stát ministrem financí po odstupujícím Ivanu Kočárníkovi. Tehdy jste odmítl s tím, že politické ambice

jste nikdy neměl. Jak se na to díváte dnes, s odstupem dvanácti let? Litujete tehdejšího rozhodnutí? Tohoto rozhodnutí ani dnes nelituji. Myslím, že mi další vývoj událostí v oné době dal za pravdu.

·

Jste do jisté míry spjat s osobností Václava Klause. Jeho úřad prezidenta však není časově neomezený. Myslíte si, že ho budete následovat i v jeho dalších postech, nebo se vrhnete úplně jiným směrem – a jakým? Životní zkušenost mě naučila, že nemá smysl pokoušet se dlouhodobě plánovat profesní budoucnost. Druhé funkční období prezidenta Klause nevstoupilo ještě ani do druhé poloviny, a proto se vzdálenou budoucností nezabývám.

·

Jste členem Národní ekonomické rady vlády. Před pár měsíci jsem četla rozhovor s jiným členem NERVu, Tomášem Sedláčkem, který žije tak trochu „turbo-život“; stíhá – řečeno s nadsázkou – milion věcí, všude, od schůzky ke schůzce, jezdí na kole a ke spánku mu stačí zhruba čtyři hodiny. Máte i vy nějakou výstřednost, o kterou se podělíte s našimi čtenáři? Mladší kolegové mají právo na výstřednosti, já se jim již snažím vyhýbat.

·

Nyní odjíždíte do Latinské Ameriky. Pracovně, nebo na dovolenou? Je to pracovní cesta. Doprovázím prezidenta republiky na státní návštěvě Peru a Brazílie. Program bude velmi náročný s řadou protokolárních akcí. Čeká nás jednání s prezidenty obou zemí a jejich

dalšími vysokými představiteli, setkání s krajany, jednání s podnikatelskými kruhy (prezidenta doprovází naše velká podnikatelská mise), řada projevů, přednášek atd. Navštívíme hlavní města obou zemí, ale i další jejich oblasti, jako jsou vysokohorské Andy, Amazonie, dvacetimilionové Sao Paulo aj. Bude to jedna z velmi náročných zahraničních cest.

·

Prosincové číslo Prostoru je prodchnuto atmosférou Vánoc. Máte tyto svátky rád a jak byste si je přál strávit? Samozřejmě mám Vánoce rád a jako otec tří dětí se těším, že je všichni v rodinném kruhu doma v klidu a spokojenosti oslavíme.

·

Co byste popřál našim čtenářům – občanům Brandýsa a Boleslavi – do roku 2010? A co byste popřál sobě? Přál bych nám všem klidnější a úspěšnější rok, než byl ten letošní, rok bez krizí a epidemií, rok, v němž bychom si všichni navzájem lépe naslouchali a snažili se o vzájemné porozumění. A nám v Brandýse bych přál méně těžké dopravy projíždějící městem a méně dlouho rozkopaných Milena Doksanská chodníků. foto archiv Jiřího Weigla

prosinec 2009rProstor r

5


město a lidé

Město si našlo

Dětské kresby pomůžou

nové výtvarníky

1. místo Kateřina Hartmannová, ZŠ Stará Boleslav

2. místo Jitka Vavrochová, Denní stacionář Vyšší Hrádek

3. místo Michal Wimmer, ZŠ Stará Boleslav

Zábavnou výtvarnou soutěž letos vyhlásilo naše město pro děti z místních škol, domu dětí a mládeže a také denního stacionáře. Žáci dostali za úkol porozhlédnout se po našem dvojměstí a vybrat zajímavé místo či symbol, který by se mohl hodit na novoročenku Brandýsa nad Labem. „Ideou této soutěže bylo, aby děti poznávaly historické památky i další zajímavá místa našeho města,“ uvedl koordinátor akce Marek Huber. Své návrhy odevzdaly děti ze ZŠ Jungmannova, Školní ve Staré Boleslavi, ze ZUŠ Brandýs nad Labem, z Denního Stacionáře Vyšší Hrádek a z MDDM ve Staré Boleslavi. „Zajímavých prací nám k vyhodnocení přišlo opravdu dost,“ dodala Klára Jurčíková, která se na této soutěži podílela také organizačně. „Z reakcí porotců, ale i představitelů města je jasné, že podobné soutěže můžou určitě dál pokračovat, a to mě těší,“ poznamenal Marek Huber. Porota, ve které zasedli výtvarníci Jaroslava Bičovská, Jan Severa nebo třeba starosta Ondřej Přenosil, nakonec vybrala jako nejlepší tyto práce: 1. místo – Kateřina Hartmannová, ZŠ Stará Boleslav 2. místo – Jitka Vavrochová, Denní stacionář Vyšší Hrádek 3. místo – Michal Wimmer, ZŠ Stará Boleslav 4.–7. místo – Pavla Nečásková, MDDM Stará Boleslav; Kristýna Wolfová, Michaela Pánková, Barbora Roušarová, ZUŠ Brandýs n. L.; Linda Dohnalová, ZŠ Stará Boleslav. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 20. prosince red v 16 hodin v restauraci El Dorado.

Jiřímu Dvořákovi Díky úspěšné výtvarné soutěži, kterou vyhlásilo město Brandýs nad Labem pro výrobu své novoročenky, se podařilo shromáždit velmi pěkné práce dětí z místních škol. Názor poroty byl jasný: Všechny výtvory mají mít možnost ukázat se lidem. Kresby se proto staly součástí projektu, který finančně podpoří nákup quadruragby vozíku pro Jiřího Dvořáka z Brandýsa nad Labem. Díla dětí budou vystavena v restauraci El Dorado, kde najdete také katalog těchto kreseb. Katalogy budou k dispozici i v restauracích Záložna a La Fattoria. Vybrané kresby si můžete zakoupit, a přispět tak na dobrou věc. Organizátory a partnery projektu jsou město Brandýs nad Labem, Radek Kundrát, Klára Jurčíková, Klára Voctářová, Václav Kváča a Marek Huber. Měsíčník Prostor měl tu čest stát se mediálním partnered rem akce.

Prosincový program

nejen pro seniory

2. 12. 14.00 hod. – Studenti z gymnázia J. S. Machara přijdou na pravidelné předvánoční setkání se seniory do DPS Stará Boleslav. 5. 12. – Prodej výrobků, které senioři vytvářeli po celý rok, na vánočních trzích v Brandýse n. L. (utržené peníze senioři věnují Jiřímu Dvořákovi na zakoupení speciálního vozíku). 6. 12. 15.30 hod. – „Čágo“ prima parta mladých lidí zazpívá v boleslavském DPS vánoční koledy. Od 14. do 18. 12. – Tradiční předvádění lidových řemesel v Domě s pečovatelskou službou ve Staré Boleslavi (perníčky, vá-

6 • Prostor • prosinec 2009

noční ozdoby z přírodních materiálů, paličkovaná krajka, výrobky ze šustí, korálky, kolovrátek a drobné výrobky z různých materiálů, skleněné figurky aj.). Všechny výrobky jsou prodejné. Dopoledne pro školy a školky a odpoledne ostatní veřejnost. 18. 12. 16.00 hod. – Káranský divadelní spolek pod vedením manželů Krausových a Šporkovo trio navodí v DPS pravou předvánoční atmosféru povídáním o čase vánočním a koledami. Během prosince proběhne v boleslavském DPS výstava výrobků Blanky Hylanové. Podrobnosti k uvedeným akcím sdělí Jarmila Viplaková (tel. 604 548 563).


město a lidé

Dopravní okénko

Auta s přepážkou V tomto čísle bych se chtěl věnovat poměrně čerstvé úpravě v dopravních zákonech, a to novele vyhlášky ministerstva dopravy. Konkrétně jde o pasáž týkající se dnes v hojné míře používaných automobilů s přepážkou. Existuje fáma, že každé vozidlo, které má takzvanou přepážku a zatmavená okna, lze jednoduše změnit demontáží přepážky a odstraněním ochranných fólií na oknech. Což je závažný omyl. Automobily si musíme rozčlenit do dvou kategorií, tedy na nákladní a osobní. Pro vozidla osobní neboli kategorie M1 se nic nezměnilo, není možné demontovat přepážku, změnit počet míst a realizovat další úpravy, které byly provedeny montáží dělicí přepážky. Existuje jediná možnost, a to požádat příslušný dopravní odbor o povolení přestavby, či si zjistit, zda nemá některý servis či zastoupení výrob-

ce možnost provést tuto přestavbu jako hromadnou. U vozidel kategorie N1, tedy nákladních vozidel, je situace jiná. V tomto případě platí nová zákonná úprava, která umožňuje provést demontáž dělicí příčky a odstranění zabezpečujících fólii z oken. Avšak podotýkám, že počet míst k sezení se nemění. Přednostně je tedy nutné nejdříve se podívat do technického průkazu, kde je zapsána kategorie vozidla. Pokud si nejste jisti, je vhodnější obrátit se na nejbližší dopravní úřad (evidenci vozidel) a požádat o vysvětlení. Předejdete zbytečným nepříjemnostem, které by vás mohly potkat buď na silnici při policejní kontrole, nebo na stanici technické kontroly. Dále je třeba si uvědomit, že i pojišťovny při náhradách škod posuzují, zda vozidlo odpovídalo předpisům. Bc. Ludvík Gottfried

r Psychotropní látku metamfetamin (pervitin) vyráběl 44letý muž z Brandýsa nad Labem. Policisté dosud muži prokázali prodej minimálně dvou set dávek. Celý případ je i nadále v šetření a není vyloučeno, že se rozsah trestné činnosti ještě rozšíří. Muž se prodejem drog obohatil o téměř dvě stě tisíc korun. Hrozí mu trest odnětí svobody od jednoho do pěti let.

Jak zákon nekáže r Pod vlivem alkoholu řídil vůz Renault Megane Coupe třicetiletý muž, když ho v polovině listopadu krátce po čtvrté hodině ranní kontrolovala v ulici Kralupská policejní hlídka. Zkouškou mu bylo naměřeno 1,15 promile. Na policejní služebně mu sdělili podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. r Neznámý pachatel se vloupal do osobního motorového vozidla v katastru obce Stará Boleslav v ulici Kozinova. Stalo se tak v době od 17. listopadu v sedm hodin večer do sedmé hodiny ranní 18. listopadu. Z automobilu odcizil autorádio a poškodil airbag spolujezdce. Majiteli vozu vznikla škoda ve výši šest tisíc korun. Policisté po neznámém pachateli intenzivně pátrají. zdroj: nprap. Štěpánka Zatloukalová, nprap. Markéta Johnová, tiskové mluvčí PČR Praha-venkov inzerce

7

prosinec 2009 rProstor r


město a lidé

Důležitější je úspěch města místního bulvárního tisku vůči Prostor si klade za cíl informovat mé osobě. Pomluvě lidé snado veřejném dění ve městě, no uvěří. · Pokud to byly lži, proč a to z různých názorových úhlů. jste se nebránil? Proto jsme oslovili hlavního Snažil jsem se, ale bohužel šlo představitele opozice a zastupitele o předem prohranou obranu. Veřejně působící osoba nemá města za Sdružení nezávislých v současném právním režimu kandidátů (SNK), Ing. Daniela Procházku. mnoho možností. Společnosti

·

Pane inženýre, úvodem si dovolím konstatování: Nemám dojem, že by v posledních letech ve městě, snad s výjimkou přípravy privatizace bytového fondu, probíhal nějaký výrazný politický boj. Je to způsobené jen pohledem zvnějšku, nebo boj mezi koalicí a opozicí probíhá skrytě? Podle mého názoru máte v podstatě správný pocit v tom, že SNK politický boj nevede. Nemyslíme si, že je pro město důležitý. Je to už asi taková vlastnost nepartajních volebních sdružení. Jde nám o konkrétní záležitosti, a ne o politiku. Důležitější je úspěch města než osobní vítězství. Nemáme v prioritách se za každou cenu zviditelňovat a připravovat komploty. Sami jsme si užili dostatek ran pod pás a víme, jak je těžké za takových situací něco dokončit. Zvenku to možná vypadá, že SNK koalici příliš nenapadá, ale zaměřujeme se hlavně na kritiku konkrétních záležitostí, kde je ve správě města co zlepšovat. Jde o vytvoření podmínek pro trvalé zlepšování stavu věcí. · V minulých volebních obdobích jste působil ve funkci starosty města. Od listopadu 2006 jste zastupitelem. Jak vnímáte tuto roli?

8 rProstor rprosinec 2009

Díky ní mám nyní možnost vnímat správu města s potřebným odstupem. V roli zastupitele nejsem zatížen přímým řešením problému, a můžu si tak při svém rozhodování snáz zachovávat nadhled i svobodu názoru. · Proč jste se v roce 2006 nestal znovu starostou? Volební výsledek pro SNK dopadl poměrně příznivě. Některé místní politické subjekty a osoby byly Sdružením nezávislých kandidátů příliš dlouho drženy v opozici a přirozeně hledaly cestu, jak to zvrátit. Tehdy se také nejen u nás ve městě, ale i jinde promítla do výsledku komunálních voleb obecná snaha voličů o politickou změnu v rámci doznívání tahanic s ustanovením vlády po parlamentních volbách z června 2006. No a konečně úspěch slavilo i šikovné šíření lživé pomluvy

jde především o zajištění svobody jakéhokoliv projevu. Bulváru zase o prodejnost tisku a za určitých okolností i snahu názorově ovlivňovat čtenáře. Velkým zklamáním pro mne bylo, že i deník MF Dnes byl ochoten převzít špínu lokálního bulvárního přispěvatele. Nezbývá než brát věci tak, jak jsou, nezdržovat se s nimi a řešit záležitosti pozitivní. · Změňme tedy téma. Co z dění ve městě vám dělá radost? Jsem nesmírně rád, že neupadla v zapomnění realizace rozsáhlého projektu plošných oprav městských komunikací, který jsme připravovali od roku 2004 až do roku 2006, kdy byl vysoutěžen dodavatel stavebních prací. Důvodem k radosti je navíc to, že plánovaný rozsah byl ještě rozšířen, a doufám, že bude připravena i druhá vlna oprav komunikací. Pak už jistě bude mít důvod

k radosti i většina obyvatel. Jsem také rád, že naše město bylo poctěno návštěvou papeže u příležitosti Národní svatováclavské pouti. Je vidět, že když se město v roce 2003 rozhodlo tuto tradici ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským budovat a posílit význam Staré Boleslavi, bylo to správné rozhodnutí. Je mnoho dalších dobrých věcí, které se tu udály. · A co vám radost nedělá? Velkým problémem stále zůstává nevyřešená dopravní situace ve městě. Nelze dlouhodobě sázet na dočasná přerušení vnitřní městské dopravy kvůli opravám mostů nebo komunikací. Příprava, natož výstavba obchvatů města zůstává už po mnoho let v říši snů. Je mi známo, že je připravena projektová dokumentace potřebná pro zahájení územního řízení boleslavského obchvatu. Zatím ale nejsou řešené ani potřebné výkupy pozemků. Od případné realizace obou obchvatů nás dělí ještě mnoho let. Oprava mostů se bohužel procesně také komplikuje a způsobuje prodloužení oprav na neurčito. Při optimistickém scénáři se dočkáme nových mostů do dvou let, a to není krátká doba. Bylo by dobré urychleně řešit nebezpečnou dopravní situaci v ranní špičce na výjezdu z rychlostní komunikace ve směru od Staré Boleslavi do Brandýsa vybudováním kruhového objezdu. V současnosti zasahují kolony vozidel do jízdních pruhů rychlostní komunikace. · Chcete něco sdělit čtenářům závěrem? Rád bych všem popřál hodně zdraví, pohody, radosti a pěkné prožití adventního období. Milena Doksanská


město a lidé

Změny v poskytování Moje zákoutí Pouť chirurgické péče k paladiu

v brandýské nemocnici

Nemocnici Brandýs nad Labem-Stará Boleslav se podařilo dojednat se středočeskou pobočkou Všeobecné zdravotní pojišťovny restrukturalizaci lůžkového fondu. Získá tím náskok proti dalším nemocnicím v kraji, které tato změna teprve čeká. Naše zdravotnické zařízení tak reaguje na měnící se požadavky pojišťovny, která pro své klienty – tedy i obyvatele Brandýsa a okolí – potřebuje zajistit stále více lůžek dlouhodobé péče. Co to pro pacienty brandýské nemocnice znamená v praxi? Od 1. prosince tohoto roku je převedena akutní lůžková chirurgie na tzv. jednodenní chirurgickou péči. Dosavadní rozsah péče se tím zužuje. To znamená, že vybrané zákroky, které spadají do jednodenní chirurgie, budou prováděny v brandýské nemocnici. Ke složitějším výkonům budou pacienti předáváni do péče chirurgických oddělení dalších nemocnic Středočeského kraje a Prahy, a to do těch, které mají na tyto výkony uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami. V brandýské nemocnici bude nadále v provozu chirurgická 24hodinová pohotovost, kromě vánočních svátků (od 26. prosince – kdy bude k dispozici ve stejném režimu jako po jiné svátky, tedy pouze v hodinách běžné pracovní doby). Současně bude 1. ledna příštího roku navýšen počet lůžek následné péče na celkových 35.

Tyto změny ve struktuře poskytované péče jednoznačně souvisejí se stárnutím populace a zvyšujícím se počtem chronicky nemocných pacientů, zejména z řad seniorů. V případě akutní zdravotní péče začíná pojišťovna upřednostňovat ambulantní či jednodenní péči, která pacientům umožňuje rychle se vrátit do domácího prostředí, rychleji se zotavit a v plném zdraví se vrátit zpátky do běžného života, tedy například i do zaměstnání. Připomeňme v této souvislosti, že ve zdravotnickém systému, který máme v České republice, jsou právě zdravotní pojišťovny odpovědné za dostupnost zdravotní péče a také jsou jejími plátci. A kdo platí, také určuje pravidla a stanovuje si své podmínky. Proto jsme rádi, že se podařilo dojednat takové podmínky, které jsou výhodné nejen pro pojišťovnu, ale i pro další rozvoj nemocnice a v neposlední řadě i pro naše pacienty.

Možná jste zaznamenali, že v den výročí sametové revoluce vysílala Česká televize dokument ke 400. výročí staroboleslavského mariánského reliéfu, který na konci září v bazilice sv. Václava uctil papež Benedikt XVI. Přestože se k tomuto „škapulíři“ národního mučedníka upínala v zlověstných okamžicích našich dějin spousta modliteb, mnozí nemají o existenci ochranného štítu naší země ani tušení a v dobách zlých si český národ většinou vzpomene pouze na meče a štíty pohotovostní, leč žel tvrdošíjně spící jednotky v Branické skále. Čím je nejen pro věřící paladium země české? Oslavy jeho 400. výročí letos proběhly ve Staré Boleslavi možná poněkud ve stínu intenzivních příprav na návštěvu papeže, byť zároveň jako její předehra. V čem spočívá výjimečnost mariánského reliéfu, který dostala svatá Ludmila od svatého Metoděje ke křtu, odkázala svému vnukovi Václavovi a který byl 18. srpna 1609, za vlády Rudolfa II., prohlášen ochranným obrazem české země, prozradil na ČT 2 dokument Jana Brichcína. inzerce

Mgr. Tomáš Cikrt, tiskový mluvčí

9

prosinec 2009 r Prostor r


kultura

Na stříbrném plátně … a další program brandýského kina St 2. 12. – Zataženo, občas trakaře Obyvatelům pozoruhodného městečka padá z nebe namísto sněhu a deště jídlo a pití. Hlavní hrdina animovaného rodinného filmu, vynálezce Flint Lockwood, pracuje na něčem, co zlepší život všem lidem na světě. Čt 3. 12. – Julie a Julia Meryl Streepová v komedii o tom, co se stane, když se sekretářka Julie rozhodne během jednoho roku uvařit 524 receptů z klasické kuchařky, kterou v roce 1961 napsala Julia Child. Pá 4. 12. – Únos vlaku 1 2 3 Denzel Washington coby dispečer metra musí využít všech svých znalostí, aby včas odhalil plány únosce vlaku (John Travolta). Čt 10. 12. – National Black Light Theatre Prague Famózní představení souboru, který účinkuje v České republice i po celém světě. Na programu Alice in Wonderland a Baron Prášil. Ne 13.12. – Kouzla a čáry tajemné Prahy (Divadlo Ludvík) Představení plné pověstí, písniček a příběhů hravou formou přibližuje dětem bohatou historii našeho hlavního města. Út 15.12. – Katapult ochutnávka tour 2010 Zakladatel legendární kapely Olda Říha otevírá novou éru s dvojicí mladých vynikajících muzikantů, Ondřejem Timplem za bicími a baskytaristou Andy Budkou. St 16. 12. – 2Bobule Volné pokračování úspěšné komedie, v němž budeme opět sledovat eskapády dvojice kamarádů Honzy (Kryštof Hádek) a Jirky (Lukáš Langmajer). Čt 17. 12. – Ulovit miliardáře Komedie Tomáše Vorla se dotýká současných témat, jako jsou média, lobbování, manipulace s informacemi, korupce a politické tlaky. V hlavních rolích Jiří Mádl a Tomáš Matonoha. Pá 18. 12. – 2012 Rok 2012 je posledním rokem mayského kalendáře a podle mnohých také konce světa. Náhlá zemětřesení, hurikány a výbuchy sopek jako by zlé předpovědi jen potvrzovaly. So 19. 12. – Strakaté bajky (Divadlo Ludvík) Pohádka o třech českých komediantech, kteří procestovali Francii a teď přijeli k vám. Bajky rozvíjejí dětskou fantazii a přinášejí hluboký pohled na svět. Út 22. 12. – Příhody včelích medvídků (Divadlo Věž Brno) Známá večerníčková pohádka z říše hmyzu, kořeněná originálními písněmi a zcela novými melodiemi Petra Skoumala. St 23. 12. – 3 sezóny v pekle Kryštof Hádek v příběhu z druhé polovině čtyřicátých let utíká z domova, aby se vydal na nekonvenční pouť oslavující svobodu a umělecké ideály. St 30. 12. – Můj život v ruinách V okouzlující romantické komedii najde turistická průvodkyně sama sebe i opravdovou lásku právě ve chvíli, kdy to nejmíň čeká.

www.kinobrandys.cz 10 rProstor rprosinec 2009

Prosincové kalendárium Výstava výtvarného oboru ZUŠ Do 17. 12. Klub K kinokavárny v Brandýse nad Labem Prodejní výstava, jejíž výtěžek bude předán pracovníkům brandýského Domu s pečovatelskou službou. Koncert Adama Plachetky, sólisty opery ND 3. prosince v 19.30 hod. Kaple brandýského zámku Barytonista Adam Plachetka, sólista opery Národního divadla a host předních světových operních scén. Klavírní spolupráce Zdeněk Klauda. (V. Novák, M. Ravel, A. Schönberg a další). Historické vánoční trhy (Máme rádi zvířata) 5. prosince od 10.00 do 18.00 hod. Nádvoří brandýského zámku Vojensko-historická slavnost, jejímž hlavním cílem je pomoci útulku pro opuštěná zvířata. Městská mikulášská veselice 5. 12 od 15.00 do 18.00 hod. Masarykovo náměstí Pořadem provázejí K. E. Gott a Heidi Janků. Doprovodný program: facepainting (malování na obličej), kouzelník, klauni aj. Aktivity a soutěže pro děti i jejich rodiče. Představí se vánoční tradice, akce vyvrcholí vyhlášením soutěže o nejoriginálnějšího Mikuláše a ohňovou show. Umělé kluziště po celý den. Koncert pro Vyšší Hrádek 7. prosince v 19.00 hod. Kaple brandýského zámku Účinkují TRIO AMADEUS a žáci a učitelé ZUŠ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ 10. prosince v 19.00 hod. Kaple brandýského zámku V programu zastoupen hudební a literárně dramatický obor. Kromě sólistů se představí řada komorních souborů (čtvery housle, akordeonový soubor Knoflík, saxofonový kvartet...), koncert zakončí vystoupení tanečního orchestru ZUŠ. Vánoční představení Nikdo není dokonalý 12. 12. v 15.00 hod. Skautský srub v Kralupské ulici Nevšední otázky okolo Vánoc proložené zábavnými scénkami, které vám vše vysvětlí. Pořádá Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko VJaS Brandýs nad Labem. Vánoce s Kantilénou 15. prosince v 19.00 hod. Kaple brandýského zámku Komorní orchestr ZUŠ se skladbami A. Vivaldiho, G. Torelliho, G. F. Telemanna a A. Dvořáka. Korunovační mše W. A. Mozarta a písně Antonína Dvořáka v podání Kantilény. Na závěr společně pásmo koled a pastorel. Vánoční koncerty 19. prosince v 16.00 a 19.00 hod. Kaple brandýského zámku Účinkují komorní orchestr FAR MUSICA a BOJAN, pěvecký sbor města. Vánoční koncert – Komorní soubor Jana Zacha 21. prosince v19.00 hod. Kaple brandýského zámku Pexesový turnaj 21. 12 od 8.30 hod. Městský dům dětí a mládeže, Mariánské náměstí Věkové kategorie: 5–6 let, 7–10 let, 11 a výš. Vítěz každé kategorie si odnese hezkou cenu.

Tip na umělecký vánoční dárek „Naším cílem není umění štěpit na duchovní a světské. Taková hranice totiž neexistuje. Naším cílem je duši v umění hledat, do umění vkládat a tvořit takové umění, které k duši pozitivně promlouvá.“ Tolik citace z webových stránek brandýské galerie Crux, která pravidelně přichází se zajímavými výstavami. Pokud si pospíšíte, vězte, že do 9. prosince máte možnost zhlédnout expozici barevných fotografií Lenky Pulchertové nazvanou Korálky rosy. A lámete-li si dosud marně hlavu, co koupit svým blízkým pod stromeček, možná vám přijde vhod náš drobný tip. V Cruxu totiž můžete pořídit například obraz, sochu či jiné umělecké dílo. Jednoduše dárek, který sice nesplred ňuje požadavek na praktičnost, ale rozhodně pohladí na duši – a to není málo.


kultura

Vyšší Hrádek se představuje Mezi základní hodnoty lidského života zcela jistě patří pomoc druhým, zejména těm, kteří nemají možnost vlastní seberealizace. Také v našem městě jsou lidé, kteří této činnosti věnují většinu svého času. Najdeme je v organizaci Vyšší Hrádek, jež po celý rok poskytuje pravidelné sociální služby osobám se zdravotním postižením, které nemohou žít trvale či samostatně ve vlastní rodině. Jejím cílem je nejenom rozvíjet základní společenské návyky těchto osob, ale také udržovat rodinné vazby, vytvářet prostředí blízké domácímu a zapojovat je do běžných denních starostí a práce. Není pochyb, že se to Vyššímu Hrádku daří. Dokázal se otevřít a získat další partnery pro spolupráci – jmenujme například město Brandýs nad Labem, ZŠ Palachova, AVE CZ Brandýs či Ateliér za 5 minut 5. Činností této organizace je mnoho, proto je nejlepší popovídat si přímo s jejím ředitelem, panem Ivanem Semeckým. Pane řediteli, jaké vidíte hlavní poslání vaší organizace? Jsme organizace, která poskytuje tři sociální služby. Domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a denní stacionář. Každá služba má svoje poslání definované. Organizace samozřejmě také – musíme přece vědět, proč jsme tady. Naším posláním je umožňovat, podporovat, nabízet, měnit a zkvalitňovat. Lidem využívajícím naše sociální služby nabízíme možnost ŽÍT svůj život – umožňujeme jim rozhodovat o sobě, díky podpoře svá rozhodnutí realizovat a nést za ně odpovědnost. Ukazujeme jim realitu a měníme zaběhnuté stereotypy. Chceme zkvalitňovat naši kaž-

dodenní práci a posouvat hranice vlastních možností. Dobré výsledky dělá dobrý tým, dobří zaměstnanci. Platí to i zde, že? Usilujeme o to, aby naše práce byla profesionální. Samozřejmě management organizace musí jít příkladem a „týmovost“ je jedním ze základních principů, na kterých je naše práce postavena. Důležité pro takovou práci je určitě také příjemné zázemí. Jak se vám v Brandýse pracuje? A co byste ještě případně rád doladil? Prostředí, ve kterém člověk žije nebo pracuje, má zásadní vliv na jeho život. V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi se mi líbí. Kouzelná je právě historická část města, kde se nachází budova domova pro osoby se zdravotním postižením. Jak se žije v této budově člověku, který zde společně v jednom pokoji bydlí se dvěma až třemi lidmi, pod jednou střechou se 70 lidmi a stravuje se celý den ve společné jídelně, a to samé pořád dokola celý život, je zásadnější otázka. Tu vidíme s týmem jako klíčovou a pracujeme na různých řešeních, jak umožnit lidem žít mimo „ústavní prostředí“. Takové téma je ale pro další článek.

ne tradiční vánoční jarmark Vánoce ve dvoře za restaurací Felicita v Brandýse a sedmého prosince od sedmi večer II. koncert pro Vyšší Hrádek, poskyto-

vatele sociálních služeb, v kapli brandýského zámku, na kterém vystoupí žáci základní umělecké školy a Trio Amadeus. Marek Huber inzerce

Vaše organizace úspěšně spolupracuje i na různých kulturních projektech v našem městě. Blíží se nějaká akce, na kterou byste rád pozval naše čtenáře? Velice aktivní jsou pracovníci našeho Denního stacionáře Vyšší hrádek, kteří se v současnosti podílejí na přípravě dvou akcí. Pátého prosince proběh-

11

prosinec 2009 rProstor r


sport

Vítězství ve finále Davis Cupu nadosah! Na víkend od 4. do 6. prosince si nic neplánujte a zasedněte k televizním obrazovkám. Vždyť po celých devětadvaceti letech má český tenis naději sevřít v rukách nejdůležitější týmovou trofej. Duo Štěpánek–Berdych nám proti španělským obhájcům určitě připraví strhující podívanou.

Š

ance zvítězit v Davisově poháru může oba tenisty potkat třeba jen jednou za život. Ten okamžik je tu a oba borci to zatraceně dobře vědí. Radek Štěpánek, česká jednič-

ka a dvanáctý hráč světa, se na souboj netradičně připravoval přes dva týdny, což u tenistů nebývá v sezóně zvykem. Podle svých slov by ale přípravě klidně obětoval jakkoliv dlouhou

dobu. Do Barcelony dorazí rovnou z Floridy, kde trénoval pod vedením Petra Kordy. Tomáš Berdych se po krátké dovolené v Dubaji chystal na barcelonskou antuku v Prostějově pod

Stručně

Dan Šafr zabodoval V sobotu 21. listopadu uspořádal oddíl BC Julia Tormy Praha turnaj talentované mládeže a II. ligy mužů v boxu. Klání proběhlo v krásné sportovní hale města Turnov. Za náš boxerský oddíl nastoupili Dan Šafr a Jitka Šafrová. Dan již boxoval ve Staré Boleslavi, pro Jitku měl být tento zápas první. Jitka bohužel na soupeřku neměla. Dan boxoval proti Ondráškovi z BC Trutnov v kategorii přípravek ve váze do 36 kilogramů. Držel se doporučení trenéra a od začátku do konce krásně boxoval „na distanc“. Dan souboj po zásluze vyhrál na body. Jindřich Šindelář ASK BC Brandýs n. L.

12r Prostorr prosinec 2009

taktovkou nehrajícího kapitána Jaroslava Navrátila. Jak prožívají vzrůstající napětí před finálovým soubojem španělští singlisté Rafael Nadal a Fernando Verdasco spolu s deblistou Felicianem Lopezem, lze jen tušit. Světová dvojka Nadal prý pro porážku Čechů udělá vše. Výhoda domácího prostředí i fakt, že jsou tipováni na favority, mluví v jejich prospěch jen zdánlivě: ve sportu je možné vše. Berdych se Štěpánkem jsou nadmíru motivovaní a týmový duch z nich doslova prýští. Pokud tedy nebudete mít to štěstí fandit našim tenistům přímo na ochozech stadionu Sant Jordi, vyvěste doma z oken české vlajky, zapněte televizi a zatněte a nepouštějte pěsti. Přímý přenos nervy drásajícího dramatu začíná již v pátek 4. prosince. O slavnou „salátovou mísu“ budou Češi bojovat teprve potřetí v téměř stoleté historii soutěže. O červeno-modro-bílý triumf se postarali Lendl, Kodeš, Složil a Šmíd již před devětadvaMilena Doksanská ceti lety.

Krásné třetí místo vybojovala Eliška Ďásková z šermířského oddílu Houštka v mezinárodní konkurenci seriálu o Český pohár v Brně. V téže soutěži, která se uskutečnila předposlední listopadový víkend v Brně, mezi seniory nejlépe zabodoval její oddílový kolega Jan Cseplo, který obsadil 28. příčku. Na kadety čeká mezinárodní turnaj v německém Göppingenu 12.–13. prosince. Fotbalistům kategorie Muži A a Muži B končí podzimní část sezony 9. prosince. Zimní přípravu zahájí 11. ledna. Popřejme borcům FK Brandýs-Boleslav, aby se dobře zregenerovali a do jarní části sezony nastoupili red v plné síle.


inzerce

Barbora Špotáková

Jaroslav Hlinka

Martin Bača

Lukáš Konečný

13

prosinec 2009 Prostor r


polabské hvězdy

na prosinec BERAN (21. 3.–20. 4.) du a míru Jestliže chcete prožít vánoční svátky v klidu a zvesela vstoupit do nového roku, nesmíte nic přehá přehánět. Co stihnete, to stihnete – smyslem Vánoc oc je najít klid v duši. Zajděte si s přáteli na procházku, do kina či na jinou kulturní akci. BÝK (21. 4.–21. 5.) Dopřejte si klidné Vánoce, užívejte si dnů volna olna lna a přápřá o doporu dop porutel; práce se bude dařit. Budete-li dbát tohoto doporučení, vánoční svátky se vám pěkně vydaří. BLÍŽENCI (22. 5.–21. 6.) éém prouprou Štědrý večer se blíží, přípravy jsou v plném du a vy se snažíte možná až příliš usilovně, ě aby vše bylo v naprostém pořádku. Nezapomínejtee však, že Vánoce jsou svátkem klidu a pohody a že v nedokonedoko nalosti je krása. RAK (22. 6.–22. 7.) Na počátku měsíce vás může zastihnout viróza, róza, ó a a tak nepodceňujte příznaky a nepřecházejte možné ožné žné zdrazdra n nestráně nestrá votní obtíže, abyste vánoční svátky zbytečně vili na nemocničním lůžku. LEV (23. 7.–22. 8.) Prosinec vám přinese zajímavé pracovní příležitosti, žžitosti, po žitosti pokud se nebudete bát prosadit myšlenky a nápady, pady, pady ad které kte se vám již dlouho honí hlavou. V partnerovi najdete j jdete opoopo ru a souznění, na které jste již dlouho čekali. PANNA (23. 8.–22. 9.) Začátkem měsíce se možná budete cítit trochu h osaměhu osamě le a budete se uzavírat sami do sebe. Zkuste ale otevřít svoji mysl a duši a vyjděte si s přáteli na večeři čeři nebo do divadla. Jistě vás to povzbudí a Vánoce prožijete r rožijete ve větší pohodě.

Znamení měsíce

Střelec

Lidé narození ve znamení Střelce jsou energičtí. Jejich povaha je směsí intelek intelektuality a akčnosti. Vždy usměvaví, orientovaní na pohodu a budoucnost. Klíčovými slovy tohoto znamení je nadšení, vzdálenost, expanze, poselství, konstruktivnost, výuka a morálka. Střelci nemají rádi problémy, a proto rádi přivírají oči nad nedostatky kolem sebe, rádi zjednodušují. Každý prostor jim po čase připadá omezující. Střelci dokážou být jemní a oduševnělí stejně tak jako protivní svojí samozřejmou nenuceností. Pozitivní rysy: pracovitost, tolerance, nadšenost. Slabiny: nestálost, chlubivost. Významné osobnosti ve znamení Vah: Miloš Forman, Hana Hegerová, Ladislav Smoljak, Ludwig van Beethoven, Winston Churchill, Edith Piaf, Brad Pitt, Frank Sinatra, Marie Stuartovna, Steven Spielberg, Mark Twain.

Průvodce

oblohou

VÁHY (23. 9.–23. 10.) Nabídne-li vám někdo společnost, neodmítejte ejte jt – tře třeba vás mile překvapí a je velmi pravděpodobné, dobné že s danou osobou navážete dlouhodobý přátelský ský vzta vztah. Nezapomínejte na své blízké, kteří vás budou u již velmi brzy potřebovat. ŠTÍR (24. 10.–22. 11.) Chcete v pohodě prožít vánoční svátky a ve zdraví ddraví aví zapozapo čít nový rok? Setkávejte se s přáteli, zajděte do přír přírody a v dobré náladě se vypořádejte i s nezbytnými vánočními v přípravami. STŘELEC (23. 11.–21. 12.) V první dekádě se bude zdát, že trpíte nedostatkem tkem nadnad šení a energie, ale nemějte strach, v průběhu měsíce ěsíce se dá o vše do pořádku. Jen nezanedbávejte potřebný odpočinek a dopřejte si relaxaci v jakékoli podobě. KOZOROH (22. 12.–20. 1.) Nechcete, aby ve vás Vánoce zanechaly únavu vu a ztrátu energie? Chcete v klidu a s veselou myslí vstoupit stoupit toupit do toup p přehánějte nového roku? Přípravy na svátky zbytečně nepřehánějte a vyhledejte přátele. Pamatujte, samota tíží. VODNÁŘ (21. 1.–20. 2.) Váš partner na vás nemá dostatek času? Nevyžadujte žžadujte dujte po něm nesplnitelné a raději se zabavte sami. Zajděte děte s přádět př teli do klubu či restaurace anebo si zasportujte. e Váš parte. ner to jistě velmi ocení – a vy koneckonců též.

Slunce dosáhne 21. prosince nejjižnějšího bodu své zdánlivé roční dráhy – proto jsou na severní polokouli noci nejdelší. Země dovršila svůj roční oběh kolem Slunce a večerní hvězdy končí na obloze rok tam, kde začal. Prosincové večery obohacuje rozsáhlá jasná kupa hvězd uprostřed Persea. V Býku je bezesporu nejhezčí otevřená hvězdokupa celé oblohy – Plejády. Geminidy, druhý nejvýznamnější meteorický roj, křižují oblohou v polovině prosince, kdy od bodu poblíž hvězdy Castor vyletuje průměrně jeden meteor za minutu. Měsíc dosáhne úplňku 2. a 31. prosince, v novu bude 16. prosince. zdroj: encyklopedie Vesmír

RYBY (21. 2.–20. 3.) Prosinec je váš šťastný měsíc, přinese vám pracovní úspěchy i náležité finanční ohodnocení. Kolegové vás budou obdivovat a rodina vám dá najevo, jak moc pro ni znamenáte. Ale zůstaňte stát pevnýma nohama na zemi.

14 r Prostor r prosinec 2009

Brandýsko-staroboleslavský Prostor, reg. č. E 18424 · Vydává: Main Advantage, s. r. o. Šéfredaktorka: Milena Doksanská Manažerka redakce: Marie Damborská Grafická úprava: Stanislava Rohan Adresa redakce: Wolkerova 603, 250 01 Brandýs nad Labem, e-mail: redakce@prostor-nl.cz Inzerce: inzerce@prostor-nl.cz Tisk: Tiskárna a litografické studio DURABO Čelákovice Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma pro občany Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi Náklad: 7200 výtisků. Nevyžádané rukopisy, fotografie ap. se nevracejí. Redakce nezodpovídá za obsah zveřejněné inzerce a reklamy. Toto číslo vychází 2. prosince 2009.


StaroÄ?eskĂĄ lepenice ze zelĂ­, brambor a ĹĄkvarku Rtqnuhmx9 3Ă?4aq`lanq a`kÂ?djjxr`mÂŒgnydkÂ? jlÂ?m rÂ…ckn ju`qjx'mdanrk`mhm`(

YX]ĴW^ Wa]RT >Q^YT ePĉİ\T S^ i\ČZ]dcİ PbX $™!\X]dc1aP\Q^ahb[XYT\TcPZPQh eWa]RXiQh[^YTącČca^RWde^Sh 1- I _^ePĉT]ĴW^ iT[İ b[XYT\T eąTRW]d e^Sd PiT[İb\İRWĝ\TbQaP\Q^aP\X 2- ĆĀ^dRWPS[T\ _a^\PġZĝ\T QaP\Q^ah \Q^ah bT bT ?^Sĝeĝĝ iT[İ\P]PZ^]TR^\Pbcİ\TbĝS[T\?^Sĝeĝ Onrstooĥ�oq`ux9 \T ]P cP[İĉX _^bh_P]Ĵ ąZePaZh ;T_T]XRT _T]XRT bT bTT 0- 1aP\Q^ah ^ąZaĝQT\T ]PZaĝYİ\T ]P eðQ^a]ČW^SİZiPQXYPġZ^eĴYXca]XRXYT[İcZdġX YT[İcZdġġXX \T]ąİZ^dbZhPSĝ\TePĉXcS^^b^[T]Ĵe^Sh _aTYcdP[TYTeW^S]ĝXZ_TġT]Ĵ\d\Pbd \Pbd ?ĉXSĝ\T Z\İ] IT[İ Sĝ\T cPZĴ ePĉXc P[T S^ 

www.poslirecept.cz www

volnĂŠ chvilky

Jan HoĹĄek, ĹĄĂŠfkuchaĹ™ restaurace ZĂĄloĹžna 1933, zve na zabiijjaÄ?kovĂŠ hod dyy od 1144. do 20. prossince.

StaroÄ?eskĂĄ lepenice bude podĂĄvĂĄna jako příloha. PĹ™ijÄ?te ochutnat!

CitĂĄt, jehoĹž autorem je Ĺ™eckĂ˝ filozof Epikuros: „SnaĹžme se kaĹždĂŠho nĂĄsledujĂ­cĂ­ho dne lĂŠpe uŞíti neĹž pĹ™edeĹĄlĂŠho, pokud jsme na cestÄ›. KdyĹž pak dojdeme konce, oddĂĄvejme se‌ (dokonÄ?enĂ­ v tajence).“ OdpovÄ›di s poĹĄtovnĂ­m razĂ­tkem do 16. prosince posĂ­lejte na adresu KříŞovka PROSTOR, Main Advantage, s. r. o., Wolkerova 603, 250 01 BrandĂ˝s nad Labem. Na tĹ™i vylosovanĂŠ vĂ˝herce Ä?ekĂĄ 1 poukaz na vstup do bazĂŠnu v hodnotÄ› 300 KÄ?, 1 poukaz do sauny v hodnotÄ› 400 KÄ? a 1 poukaz do regeneraÄ?nĂ­ linky v hodnotÄ› 500 KÄ? (vĹĄe ve Sport-Centru BrandĂ˝s). VĂ˝herci z minulĂŠho Ä?Ă­sla: Jaroslav LuptĂĄk, EliĹĄka TomanovĂĄ, Marie PeterovĂĄ.

Bg

2WRTcT _a^ýİc _ĉİYT\]ð ġPb e _ĉİYT\]Ĵ\ _a^ bcĉTSİ.IeT\TeĝbS^QaP]SðbZĴW^B_^ac2T] caP ZcTaĴ b[^dýİ Z _ĉİ_aPeČ P aTVT]TaPRX ąXa^ ZĴW^b_TZcaPb_^ac^eRÜP[TcPZĴZTąZ^[T]İ\ bT\X]ĝĉÜ\ P Z^]VaTbÜ\ 7^cT[ \ĝ ZP_PRXcd $ [ÜýTZ e ZPcTV^aXX  =PQİiİ\T ]^eČ aT Z^]bcad^eP]Ĵ_^Z^YT_a^ ™"^b^Qhbe[Pbc]İ\ b^RXĝ[]İ\ iPĉİiT]İ\ P CE ]^eČ d_aPeT]^d YİST[]d _[PeTRZð QPiĴ] aTVT]TaPġ]İ iPĉİiT]İ bT bPd]^d _Ta[XġZ^eð\ QPiĴ]T\ \Pbĝý]İ\X eP]P\XPb^[ĝaXT\9TW^b^dġĝbcİYTX^aSX]PRT b_^ac^e]İW^PaTWPQX[XcPġ]İW^[ĴZPĉT :Tb_^ac^e]İ_ĉİ_aPeČPiĝ_PbÜ\b[^dýİb_^a c^e]İWP[PPcČ[^ReXġ]P_^bX[^e]PbcĉT[TRZðcd]T[ PeT]Z^e]İb_^ac^eXącČeġTc]ČcT]Xb^eĴW^Zdacd bd\Č[^dcaĝe^dP_ĉX[TW[ĴU^cQP[^eĴWĉXącČ ?a^ ąZ^[T]İ P bT\X]ĝĉT \ĝ\T _ĉX_aPeT]^ ]ČZ^[XZąZ^[XRİRW\İbc]^bcİ^ZP_PRXcČ^S !S^  ^b^Q ?Tab^]ĝ[ W^cT[d B_^ac2T]cad\ YT _ĉX_aPeT] b_[]Xc X ch ]TY]ĝa^ġ]ČYąİ _^ýPSPeZh eTePąİb_^ac^e]İ_ĉİ_aPeČaTVT]TaPRXġXąZ^[T]İ b_^ac^eRÜa^iW^SġİRWPcaT]ĴaÜ 6Pbca^]^\XRZðĨbTZYTbRW^_T]aTPV^ePc]P ePąT_ĉĝ]İP_ĉX_aPeXcb_TRXĝ[]İYİST[]İġTZ PR

Sportovní centrum Kosteleckå 1776, Brandýs nad Labem tel.: 326 904 400–2 e-mail: info@sport-centrum.cz www.sport-centrum.cz

15

prosinec 2009rProstorr


Brandýsko-staroboleslavský

Co Vám inzerce přinese: investici do budoucnosti fungující marketingovou kampaň pro Vaše podnikání jedinečnou příležitost dostat se do povědomí široké veřejnosti šanci zvýšit zisk ve Vašem podnikání

1. měsíc – sleva 20 %, 2. měsíc – sleva 30 %, 3. měsíc – sleva 50 % Akční nabídka se nevztahuje na řádkovou inzerci. Nabídku je možné využít do 20. 2. 2009.

Hledáte další důvod, proč inzerovat v Prostoru? distribuce probíhá zdarma do všech domácností a firem v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi náklad novin činí 7200 kusů elektronická verze novin je ke stažení na www.prostor-nl.cz čtenost novin dosahuje až 20 000 čtenářů výroba a zalomení inzerátu zdarma noviny jsou tištěny barevně na kvalitním papíře

Inzertní uzávěrka vždy k 20. dni v měsíci.

Kontaktní údaje: Marie Damborská Inzertní manažerka Tel: +420 602 481 475 E-mail: inzerce@prostor-nl.cz

Inzerujte v Brandýsko-staroboleslavském Prostoru a úspěch máte zaručený

Noviny Prostor 12/2009  
Noviny Prostor 12/2009  

brandys nad labem-stara boleslav

Advertisement