Page 1

Ročník 6 • květen/červen 2014

ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o.

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Radovánky, skotaÏiny, vylomeniny... vše dovoleno!

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY

PODROBNOSTI O AKCÍCH KE DNI DĚTÍ V POLABÍ ČTĚTE NA STR. 22

První červnový den patří již tradičně našim nejmladším. SvĬj mezinárodní, popĖ. svÝtový den má v souÏasné dobÝ leckdo ableccos: ZemÝ, mír, žloutenka, lékaĖi, migranti, hory, UFO, štÝstí, mokĖady Ïi želvy. A to je, prosím pÝknÝ, výÏet jen namátkový a nepatrný. Je dobĖe, že v jeho spoleÏnosti nezanikl Mezinárodní den dÝtí. Uctívá se v mnoha zemích již pĖes šest desetiletí. Za jeho zavedením stála potĖeba upozornit svÝtovou veĖejnost, že také dÝti mají svá práva a potĖeby. PotĖebu bavit se nevyjímaje! Slaví celé stĖední Polabí

Jako první uspokojí své hravé potĖeby dÝti v Îelákovicích, kde svá-

tek propukne již v pátek 30.bkvÝtna. Ponese se v duchu kouzel a Ïar. Obden pozdÝji, tedy v sobotu 31.bkvÝtna, zvou na oslavu Dne dÝtí hned tĖi mÝsta: Milovický stadion ovládnou rĬznorodá umÝlecká absportovní vystoupení, Disneyland, kolotoÏ abmnoho dalších atrakcí. ObnÝ nebude nouze ani v Kostelci abLysé nad Labem, kam navíc na autogramiádu zavítá skupina Katapult. Na nedÝli 1. Ïervna chystá odpoledne plné zábavy a sportovního vyžití PĖerov n. L. a tentýž den si pĖímo pohádkovÝ užijí i toušećské dÝti. A nakonec – kdo si poÏká, ten

se doÏká – vbpátek 6. Ïervna ráno odstartuje Den dÝtí na heliportu ve Staré Boleslavi. BujaĖe a soutÝžnÝ

Co by to bylo za svátek pro nejmladší, kdyby nebyl plný soutÝží absladkých odmÝn. Nebo kdyby se nemohli vyĖádit s hasiÏskou stĖíkaÏkou a zábavní pÝnou. I toho se všichni pĖítomní doÏkají. PĖejme dÝtem vydaĖené poÏasí abrodiÏĬm pevné nervy, aby ustáli rozdovádÝnost svých potomkĬ. KoneckoncĬ, je to jen jednou za rok, ne? MiD, foto Václav KváÏa


2 • květen/červen • 2014 • PROSTOR •

Tento pĖíbÝh je smyšlený a jakákoliv podobnost s reálnou postavou Ïi událostí je ryze náhodná.


OBSAH DĚJE SE

4

NOVÁ ŠKOLKA V BRANDÝSE UŽ PĕÍŠTÍ ROK

A jak se na novou školku dívá profesionálka? MÜSTO PODPOĕILO SPOLEÎENSKÉ AKCE

A na jaké se mĬžeme tÝšit? Milé ÏtenáĖky, milí ÏtenáĖi, OSOBNOST

potĖebovala jsem na chvíli vypnout, respektive pĖepnout do jiného režimu. I pustila jsem si film o superhrdinech sbnázvem Avengers; jistÝ jej mnozí znáte. Tahle podívaná je natolik vizuálnÝ pĖitažlivá, že mÝ namísto plánované pĬlhodinky, než pĖepnu, vtáhla témÝĖ do samého konce. TlaÏítko pro pauzu jsem stiskla až vbokamžiku, kdy jsem si uvÝdomila neodkladnost povinností, mezi jinými i psaní tohoto úvodníku. Dochází mi, že jako dítÝ jsem komiksové pĖíbÝhy nevyhledávala, ani knižní, natožpak ty zfilmované. A najednou se nechám strhnout abdvÝ hodiny zírám na neuvÝĖitelnou týmovou akci všech tÝch HulkĬ, Iron ManĬ a spol. TÝžko Ėíct, Ïím to je – že by vÝkem? Už teÑ jsem si témÝĖ jistá, že zajdu na Den dÝtí, vmísím se do davu nejmenších a odvážnÝ se nechám postĖíkat pÝnou. Na tenhle den dodnes ráda vzpomínám, jen jsme tehdy jako školáci mÝli trochu jiné atrakce. VbdobÝ, kdy vychází toto Ïíslo Prostoru, budeme ÏerstvÝ znát jiné superhrdiny – vítÝze MS vbhokeji a Ligy mistrĬ stejnÝ tak jako voleb do Evropského parlamentu. Pak už se nám otevĖe sezona (doufejme) plná slunce abmy sami se mĬžeme stát superhrdiny léta a naší dovolené. MÝjte se krásnÝ!

vydavatelka

6

Osm let starostou, dvanáct let v zastupitelstvu mÝsta.

10

DIGITÁLNÍ LÉTO V KINÜ

Dostanou 3D snímky koneÏnÝ „zelenou“? MOST SOUMÜSTÍ MÁ SVÉ JMÉNO

Most pĖes Labe slavnostnÝ pojmenován. UZAVÍRKA PRAŽSKÉ ULICE

KromÝ pĖekvapení pĖinesla prĬzkum lokality. PROFIL LENKY KUBÁÎOVÉ

Paní uÏitelka nepostrádá laskavost ani chuĢ organizovat. POLABÍ

25

DOTAZY PRO ODBORNÍKY

Jak na pedikulózu a jak ušetĖit pĖi pojištÝní vozidla. KULTURA

26

ŽESġOVÍ MISTĕI NA ZÁMKU

III. roÏník Czech Brass Festivalu se blíží. KULTURNÍ TIPY

VýbÝr kulturních akcí v Polabí.

ING. JOSEF JAKOUBEK

MĚSTO A LIDÉ

PTÁTE SE

16

PTALI JSME SE STAROSTī

Na téma zaopatĖování seniorĬ. NOVÁ LÁVKA V ÎELÁKOVICÍCH

Slavnostní otevĖení je již na spadnutí. KONEÎNÜ V REKONSTRUKCI?

SPORT

30

MÜSTSKÝ BÜH

První roÏník mile pĖekvapil. FBC FALCON ZÁĕÍ

Florbalisté postupují do vyšší soutÝže. SPORTOVNÍ TIPY

VýbÝr sportovních akcí v Polabí. ARCHITEKTURA

32

DETAILY V ÎELÁKOVICKÉ ARCHITEKTUĕE

Z pohledu Ing. arch. Jana Límana. LABUŽNÍK

33

NEMEŠKEJTE A VYRAŽTE

Restaurace U ZmeškalĬ redakÏním testem prošla. KŘÍŽOVKA

34

PROSTOR PRO PROCVIÎENÍ MOZKOVÝCH ZÁVITī

MateĖská školka v Toušeni Ïeká na dotaci. RODINA A SENIOŘI

22

DEN DÜTÍ

Pestrá nabídka dÝtských akcí v rámci Polabí. FESTIVALOVÁ SEZONA ZAÎÍNÁ

Festivaly, na kterých byste nemÝli chybÝt.

PROSTOR A VY PotÝší nás, když budete sledovat náš internetový deník a posílat své námÝty na reportáže a pozvánky na akce. E-mail: redakce@novinyprostor.cz Web: www.novinyprostor.cz Facebook: Prostor: Novinky zbBrandýsa a Boleslavi

Prostor – dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí vydává Prostor Media, s. r. o. | Šéfredaktorka: Milena Doksanská | Grafická úprava: Stanislava Rohan | Adresa redakce: Prostor Media, s. r. o., Wolkerova 603, 250 01 Brandýs nad Labem, e-mail: redakce@novinyprostor.cz, tel: 222 742 655 | Inzerce: inzerce@ novinyprostor.cz, www.novinyprostor.cz/reklama-a-inzerce/ | Distribuce: zdarma do schránek vbBrandýse nad Labem-Staré Boleslavi, DĖevÏicích, Lázních Toušeć, Zápech abprostĖednictvím partnerských míst: Brandýs nad Labem – Infocentrum, Stará Boleslav – Lékárna UbSv. Ludmily, Îelákovice – MÚ, Lékárna Erika, Káraný – OÚ, Kostelec nad Labem – Knihovna, Tabák HAS, Lysá nad Labem – Knihovna, Milovice – MÚ, PĖerov nad Labem – OÚ, zdravotní stĖedisko, LáznÝ Toušeć – ÚĖad mÝstyse | Náklad: 12 400 výtiskĬ. Nevyžádané rukopisy, fotografie ap. se nevracejí | Redakce nezodpovídá za obsah zveĖejnÝné inzerce a reklamy | Toto Ïíslo vychází: 26. 5. 2014.

• PROSTOR • 2014 • květen/červen •

3


DĚJE SE

V ROCE 2015 HURÁ DO ŠKOLKY! Vybudování školky na Vrábí připravuje město již čtyři roky. Čerstvě získalo dotaci a na sklonku léta by se mohlo začít stavět. Napjaté oÏekávání, zda budou na stavbu mateĖské školy peníze, je u konce. FinanÏní podpora byla pĖiklepnuta. Za rok postaveno

BÝhem uplynulých ÏtyĖ let mÝsto nezahálelo. „Vypracovala se projektová dokumentace pro výstavbu na mÝstském pozemku a získali jsme stavební povolení,“ uvádí starosta OndĖej PĖenosil. Poté byly vbpĖedstihu vybudovány pĖípojky všech inženýrských sítí. Od loćského roku mÝsto žádalo o dotaci zbRegionálního operaÏního programu StĖedoÏeského kraje a obdrželo ji letos vbdubnu. Její výše Ïiní 23,5 milionu korun, pĖiÏemž celkové náklady jsou podle rozpoÏtu o 5,5 milionu vyšší. „Na jaĖe pĖíštího roku musí být stavba dokonÏena, aby se postupnÝ pĖipravil provoz, pĖijali se zamÝstnanci atd.“

Budoucí zázemí pro stovku pĖedškolákĬ

Herna pro dÝti z okolí

VbsouÏasné dobÝ probíhá výbÝrové Ėízení na dodavatele stavby, tak aby výstavba mohla být zahájena již vbsrpnu. Stavba bude zdÝná a pojme zhruba sto pĖedškolákĬ. Její souÏástí bude i menší herna a hygienické

zázemí. Hernu spolu sbÏástí zahrady budou moci vbodpoledních hodinách a o víkendech využívat organizované skupiny dÝtí. „PĖedpokládáme, že školku uvedeme do užívání pĖíští rok vbzáĖí,“ uzavírá starosta. red, foto OP

O V YUŽITÍ ŠKOLKY OBAV Y NEMÁM Požádali jsme Ėeditelku staroboleslavské mateĖské školy paní Ivanu Osuskou, aby se vyjádĖila kbsituaci mateĖských škol a volnoÏasových aktivit pro pĖedškolní dÝti.

Naše mÝsto „mládne“. Staví se nové rodinné domy i bytové komplexy, do kterých se stÝhují pĖevážnÝ mladí lidé sbmalými dÝtmi. Ivana Osuská Snahou vÝtšiny rodiÏĬ je pĖerušit výdÝleÏnou Ïinnost na nezbytnÝ nutnou dobu. Doba, kdy dítÝ potĖebuje mít dospÝlého jen pro sebe, je ale individuální. Alternativa nemá být z nouze ctnost

S vÝkem roste touha dítÝte po zaĖazení do spoleÏnosti vrstevníkĬ. Nastupuje úloha dÝtských hĖišĢ, která ve mÝstÝ stále pĖibývají. Teprve když je dítÝ schopné vydržet bez

4 • květen/červen • 2014 • PROSTOR •

stresu abpláÏe pobyt mezi vrstevníky, nastupují rĬzná obÏanská sdružení a soukromé mateĖské školy. Jejich výhodu vidím vbmenším poÏtu dÝtí ve skupinÝ. Umožćují tím individuálnÝjší pĖístup kbdítÝti vÏetnÝ pĖání rodiÏĬ. Jsou – ibpĖes finanÏní pomoc mÝsta – finanÏnÝ nákladnÝjší. Mohou však pomoci vbasimilaci a akomodaci pĖi vstupu do mÝstské mateĖské školy. MateĖská škola je instituce výchovná abvzdÝlávací, nikoli sociální. Proto se dÝti pĖi pĖijímání Ėadí podle vÝku. Vbnašem mÝstÝ se vždy daĖilo naplćovat zákon, tj. umístit všechny dÝti ve vÝku pÝti až šesti let, ÏtyĖleté a malou Ïást tĖíletých. Zbytku zákonných zástupcĬ bylo doporuÏeno využít alternativních pĖedškolních zaĖízení. Nepovažuji to za optimální Ėešení. KbalternativÝ bychom mÝli pĖistupovat zbjiných dĬvodĬ než zbnouze. RodiÏe, povídejte si s dÝtmi

Výstavba nové mateĖské školy se pĖipravovala dlouho. MÝstu se podaĖilo

získat dotaci, a sláva, nová ÏtyĖtĖídní mateĖská škola, dle mého názoru velice potĖebná, se zaÏne stavÝt. PomĬže vyĖešit vzdÝlávání dÝtí od tĖí let vbmÝstských mateĖských školách. Objejí další využití, až populace zestárne, obavy nemám. Na Vrábí není místo pro volnoÏasové aktivity, a tak bude možné využívat ji kbtÝmto úÏelĬm. Jinak je nabídka aktivit pro dÝti vbnašem mÝstÝ pomÝrnÝ pestrá, a to díky MDDM, sportovním organizacím abspolkĬm. Vytrácí se však každodenní spoleÏné Ïinnosti Ėízené rodiÏi (spoleÏná práce, vycházky, sportování jen sbtátou a mámou), intimní chvilky, kdy si všichni povídají o svých radostech a starostech. I v rodinÝ dítÝti prospívá nastavení pravidel abmantinelĬ, vbnichž se mĬže volnÝ pohybovat. Bez nich tápe a nadmÝrnÝ si zatÝžuje nervovou soustavu. Pokud máte své dÝti rádi, vychovávejte je laskavÝ, ale podle pravidel. Školy abškolská zaĖízení ve mÝstÝ vám rády pomohou. Ivana Osuská, Ėeditelka MŠ Dr. Beneše, St.Boleslav


DĚJE SE

SPORTOVCI MAJÍ SÍŇ SLÁV Y V sobotu 26. dubna byla v Arnoldinovském domě v Brandýse slavnostně otevřena Síň slávy sportovců našeho souměstí. Základní ideou bylo jmenovat na poÏátku deset osobností a zavést tradici, kdy se z Ėad významných osobností sportu budou každý rok, u pĖíležitosti vyhlášení nejlepších sportovcĬ mÝsta, doplćovat do SínÝ slávy další osobnosti. HvÝzdná desítka

VýbÝr prvních deseti provedla sportovní komise z návrhĬ sportovních organizací. Prvními „obyvateli“ SínÝ slávy se stali: František DvoĖák, František Haupt, Josef JedliÏka, Josef Kaluha, Karel Práchenský, Marie Saiverová, Rudolf Sedlmaier, Jaromír Sibera, František Šimek abAdolf Tomek.

komise Miloš HavlíÏek, který podÝkoval OMPV za poskytnutí prostoru abvyjádĖil nadÝji, že do

FOTOREPORT ZE SLAVNOSTNÍHO OTEVŘENÍ NA NAŠEM WEBU

roka mÝsto pĖesune tuto krásnou expozici na jiné, stejnÝ dĬstojné místo. „Domnívám se, že nejvÝtším bohatstvím mÝsta jsou jeho obÏané, a tato Síć slávy je výraz uznání a pĖipomenutí jejich životĬ abÏinĬ. Zároveć tímto vyzývám pamÝtníky, aby sami navrhovali pozapomenuté osobnosti našeho soumÝstí prostĖednictvím odboru kultury mÝsta,“ dodal. red, foto Václav KváÏa

Síć slávy se pĖedstavuje

Vernisáže se zúÏastnili obÏané mÝsta i zastupitelé. Úvodní slovo pronesli PhDr. Milan Pátra a pan Kamil Svoboda, kteĖí pĖivítali hosty. Pan Jaroslav JeĖábek pak velice lidsky vysvÝtlil hlavní myšlenky založení této SínÝ slávy. Bohatstvím mÝsta jsou jeho obÏané

Slavnostní pĖestĖižení stuhy provedl, spolu s místostarostou JiĖím Nekvasilem, pĖedseda sportovní

Obligátní pĖestĖižení pásky pány Nekvasilem a HavlíÏkem

MĚSTO PODPOŘILO SPOLEČENSKÉ AKCE Jedním ze zdrojů financování společenského života v našem souměstí je grantový program. Město z něj uvolnilo půl milionu korun na přínosné projekty. Díky jeho srozumitelným a volnÝjším pravidlĬm je možné touto cestou podpoĖit široké spektrum žadatelĬ. Dne 2. dubna projednala došlé žádosti o podporu grantová komise mÝsta ve složení JiĖí Nekvasil, Milan Novák, Marek Huber, Klára JurÏíková a Miloš HavlíÏek. NáslednÝ pak pĖipravila pro radu mÝsta návrh na rozdÝlení 500 000 KÏ mezi ty nejpĖínosnÝjší akce abprojekty.

UmÝlcĬm, spolkĬm i dÝtem

Rada mÝsta na své poradÝ dne 9.bdubna tento návrh schválila, a mÝsto tak podpoĖilo napĖíklad DÝtský den – Jídelna Popelka, pĖebor škol na draÏích lodích, Ïinnost mladých hasiÏĬ, Vítej léto 2014, Knihovnu Eduarda Petišky – Eduard Petiška, jak ho neznáte, Mistrovství ÎR abÎeský pohár žákĬ ve slalomu a sjezdu na divoké vodÝ, Houštecký

cyklomaraton, Îaje o páté Miloše Rady, výrobu videoklipu kapely Interpret Neznámý, TJ Sokol, Festival sportu, Rock nad Labem Davida Šenka, festival Divadelní Brandýs, SamodÝj, o. s. – Ïinnost divadelního spolku, Obec baráÏníkĬ Brandýs nad Labem, Jezdecký klub Stará Boleslav, Funatic – Ples princezen a další, širokou veĖejností oblíbené akce. red

• PROSTOR • 2014 • květen/červen •

5


OSOBNOST

ZA NÁŘEZ OD TÁTY JSEM DODNES VDĚČNÝ Bývalý starosta Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi Ing. Josef Jakoubek hovoří s klidem a vtipem. Rád vzpomíná na rodiče učitele, na tábory, kam jezdil jako vedoucí, na práci programátora v době děrných štítků.

abych zĬstal na pracovišti. OkamžitÝ jsem dal výpovÝÑ, na podzim jsem byl volný a nastoupil jsem sem. S tím, že budu dÝlat vedoucího výpoÏetního stĖediska. Jenomže to bych musel do partaje, a v té dobÝ už mĬj táta jezdil sbrudlem ve skladu, pĖestože celý život uÏil abdÝlal Ėeditele školy. KvĬli Ïemu tátu ze školství vystrnadili?

NejdĖív neprošel pĖi provÝrkách, když Ėediteloval ve Staré Boleslavi, tak pĖešel do Îelákovic. 27. kvÝtna 1975 dostal dopis, že nesplćuje pĖedpoklady socialistického uÏitele, abdostal okamžitou výpovÝÑ. To datum si pamatuju pĖesnÝ, protože se zrovna narodil mĬj starší syn. Kdyby nedÝlal Ėeditele, tak by se to možná nestalo. MÝl rozdÝlit sbor na pravici a levici, což odmítl, a tím si ten ortel podepsal. Po devadesátém roce ho rehabilitovali, ale to už byl starý abdo školství se vracet nechtÝl. PĖed tím, než ho vyhodili, byl zvyklý na lidi kolem sebe, pracoval v ROH, uvádÝl estrády. Pak trochu zapšknul a chtÝl si dokázat, že jako skladník ve velkoobchodu prĬmyslovým zbožím aspoć vydÝlá finance, takže bral sobotní abnedÝlní služby.

STAROSTOU MĚSTA 1990–1998, 12 LET V ZASTUPITELSTVU

Jeden ze dvou poÏítaÏĬ Hewlett Packard v republice trĬnil na zámku, kde tehdy sídlil ÚHÚL (1983)

Do Ústavu pro hospodáĖskou úpravu lesĬ (ÚHÚL) se vrátil poté, co vbdevadesátých letech na osm rokĬ zasedl v Ïele radnice. KanceláĖský stĬl mu zdobí spousta fotografií, ale to je jen zlomek úctyhodného fotoarchivu v poÏítaÏi. Obsahuje Ïernobílé momentky prapĖedkĬ ibÏerstvé barevné obrázky vnouÏat. Tady na té fotce u poÏítaÏe vás poznávám.

To je Ėídicí terminál od Hewlett Packardu z doby, kdy ústav sídlil na zámku, vedle v místnosti byly další terminály, na kterých se pracovalo. ZaÏínal jsem jako programátor ve výpoÏetním stĖedisku ve SpolanÝ Neratovice, tam jsme mÝli sálové poÏítaÏe na dÝrné štítky. Když jsem pĖešel do ústavu, Ėeditel Ing. ZdenÝk Tomeš Packarda sehnal. V celé

6 • květen/červen • 2014 • PROSTOR •

republice byly jen dva, ten druhý mÝli v BratislavÝ. A že to bylo složité, protože jedna organizace NATO, sídlící ve Francii, tehdy schvalovala veškerou výpoÏetní techniku, která šla na východ. ZdenÝk to ale prosadil. Vy jste výpoÏetní techniku studoval?

Absolvoval jsem VŠE, obor automatizované systémy Ėízení. VbNeratovicích bych možná zĬstal do dneška, kdyby mÝ býval mĬj pĖímý nadĖízený v roce 1978 pustil na pionýrský tábor. Nevím, jestli vbtom byla osobní zášĢ. Oba jsme se pĖihlásili na dálkové studium VŠE, ale on vypadl po první zkoušce zbmatiky. Podnikovému ROH sdÝlil, že na tábor nemohu jet, neboĢ jsem povÝĖen úkoly, a je nezbytné,

Vaše maminka také uÏila. Jaké to bylo, vyrĬstat v kantorské rodinÝ?

(Než pan Jakoubek odpoví, dlouze abpoĢouchle se na mÝ zadívá, jestli tu otázku myslím vážnÝ -) Já jsem byl od pĖírody vždycky slušný ÏlovÝk. Pokud jsem se namoÏil do nÝjaké klukoviny, tak kvĬli tomu, aby neĖíkali, no jo, protekÏní dítÝ. AĢ jsem provedl cokoliv, než jsem pĖišel domĬ, máma už to vÝdÝla! Do tĖetí tĖídy jsem chodil do školy


OSOBNOST

„TÁTA MĚ ZATÁHL DO KŮLNY A PŘERAZIL O MĚ PLAŇKU.“ v Boleslavi, kde uÏila. Táta uÏil ubpošty na základní škole, kam chodili budoucí kantoĖi na náslechy. Osmnáct let vedl první tĖídu, mÝl to vypilované, jeho žáci na nÝj dodnes vzpomínají. Jednou jsem od nÝj dostal náĖez, jinak vše Ėešil slovnÝ, což pro mÝ bylo horší, než kdyby mi jednu vrazil. Na konci padesátých let naši stavÝli barák, a tak jsem Ïtvery prázdniny trávil na stavbÝ. Máma si po první tĖídÝ myslela, že neumím moc Ïíst. Zatímco oni vyhazovali základy, já musel každý den pĖeÏíst dvacet stránek z knihy Kája MaĖík ve škole a doma. Opravdu jste neumÝl Ïíst?

Máma mÝla vysoké nároky. Ale podle mÝ to byla šílená pedagogická chyba, skoro mÝ odpudili od Ïtení. (smích) Až na gymplu mÝ kbnÝmu nenásilnou formou pĖivedla paní profesorka Stryalová. Dokonce jsem zaÏal psát i poezii a nÝco mi otiskli vbalmanachu, kde publikovala tĖeba i Jarmila Zdichyncová, nyní StojÏevska.

O Ïem ty básniÏky byly?

Jedna byla ze zhrzené lásky, bylo mi šestnáct sedmnáct: „Jsem tu sám a pokoj vzlyká, kvÝtiny vyplakaly všechnu rudou barvu…“ Druhá byla taková nÝjaká budovatelská, jmenovala se Koleje. Už si ji nepamatuju, ale možná bych ji doma vyhrabošil. „… Dopravuje po kolejích… bla bla… však zbranÝ dopravovat, toĢ rány v tympány!“ Takže to jsem byl opravdu ustĖelenej. Anebo další: „Pomo, nebo pivo.“ To lavíruju nad tím, co si dát, protože nechci sklouznout k pití piva. A na konci stálo, že to pomo, které jsem si dal, bylo o tĖicetník dražší. (smích) Já pivo nepiju. Když jsme na gymplu chodili po vyuÏování ke Kulatý bábÝ, na rozdíl od ostatních klukĬ jsem si dával dvojku bílého. U vína už jsem zĬstal. Jsem minimálnÝ napĬl Moravák, máma byla zbMoravské Nové Vsi, táta pocházel zbHlavence.

hovali se do KonÝtop. V tamní škole dostali dvoupokojový byt, záchod venku. Pak tam z dvoutĖídky udÝlali jednotĖídku a dva kantoĖi byli zbyteÏní, tak pĖešli do podnájmu ve Staré Boleslavi. Z okna koukali na parcelu, zela prázdnotou, jen slepice a binec. Táta brojil proti stavbÝ, ale máma byla z osmi dÝtí a chtÝla nÝco dokázat. Vyslala tátu do Prahy, aby zjistil, komu to patĖí. Na katastru pustil sednout paní, která byla shodou náhod majitelkou toho pozemku abchtÝla ho prodat. Táta tedy parcelu koupil, a ukažte, co umíte. V té dobÝ nebyl stavební materiál, táta chodil stát frontu na dráhu, jestli nepĖijel vlak s cementem.

Jak se vaši seznámili?

Na kantorském zájezdÝ na Slovensku. Svatbu mÝli na MoravÝ abpĖestÝ-

S Pavlem Tigridem pĖi odhalování pomníku T. G. Masaryka (1993)

Máte sourozence?

S Václavem Havlem pĖi návštÝvÝ našeho mÝsta (1998)

Nemám. Co si pamatuju, máma byla ÏtyĖikrát pÝtkrát v jiném stavu, a vždycky potratila. Trochu to zazlívám babiÏce: V roce, kdy jsem se narodil, šla máma pomáhat na žnÝ, a strhla se. Když jsem byl malý, vyrĬstal jsem se vzdáleným bratrancem, bydlel kousek od nás a byl nÝco jako mĬj brácha. Jen jeho rodina byla bohatší, nestavÝli a otec byl zubaĖ, a mÝ štvalo, že kbjednÝm VánocĬm dostal Merkura ÏtyĖku, a já jenom trojku. (smích) • PROSTOR • 2014 • květen/červen •

7


OSOBNOST Ten výprask jste tehdy dostal za co?

Hm, od té doby, kdyby tady leželo tĖeba deset tisíc, tak se jich netknu. V kredenci pod táckem naši schraćovali peníze. Kamarádi dostávali kapesné a pak zvali ostatní vedle do cukrárny. My šetĖili na stavbu, máma by mi žádné peníze nedala. Jednou ráno mi prdly nervy, šáhl jsem pod tácek, vytáhl stovku abodpoledne pozval kluky do cukrárny já. Máma se mÝ pak ptala, jestli jsem nevzal nÝjaké peníze, což jsem zapĖel. Jdu na stavbu a táta, že prý tady byli policajti a shánÝli mÝ kvĬli krádeži. Zatáhl mÝ do kĬlny a pĖerazil obmÝ pĬlkulatou plaćku. Do dneška jsem mu za to vdÝÏný: v pravý Ïas, správný styl. Správný výchovný styl vás možná v listopadu 1990 vynesl na post starosty…

Tehdy lidi volili ne mÝ, ale syna mých rodiÏĬ, mÝ neznali. Nejvíc hlasĬ dostala Zorka Richterová, ale nechtÝla se vzdát lékaĖské profese. Ani já jsem si nepĖedstavoval, že pĬjdu do komunální politiky abopustím svou práci. PĖemlouvali mÝ týden, i má žena a pan Ambrož, Ėeditel gymnázia. V dalších volbách už jsem dostal nejvíc hlasĬ. Kandidoval jsem i potĖetí, v roce 1998. To mÝ ale zbdruhého místa vyšachovala vÝtšinová koalice a stal jsem se zastupitelem. V zastupitelstvu jsem byl celkem 12 let.

První volební období, poÏátek devadesátých let, to musela být krásná euforie, že?

Naprostá. Probíhaly první vlny privatizace. Nemovitosti se pĖiĖazovaly jednotlivým obcím a my se hádali, jestli byty jsou vojenské, nebo mÝstské. Na obce se pĖevádÝly kompetence z okresních úĖadĬ, tvoĖily se rozpoÏty… Do toho oddávání. MÝl jsem sice dva místostarosty, ale jeden Ėekl, že svatby moc nemusí, druhého kbnim nechtÝli moc pouštÝt, takže jsem mÝl zabité stĖedy, soboty abnedÝle. Nakonec mÝ to stálo manželství. NemÝl jsem na ženu moc Ïasu a našel se ÏlovÝk, který ho mÝl víc. Žena mÝla pravdu v tom, abych už do druhého období nešel. Byl jsem ale asi ješitný abchtÝl si nÝco dokázat.

„SNAD KONEČNĚ USPOŘÁDÁM SBÍRKU ODZNAKŮ.“ Pro mÝsto jste dokázal vydupat spoustu vÝcí, napĖíklad v r. 1995 pĖevzetí zámku do jeho vlastnictví.

To ano, ale bylo to jen tak tak. Tehdy musel pĖed zastupitelstvo pĖijít pĖevod obhajovat i Dr. Tobrman, bývalý Ėeditel gymnázia. Spousta zastupitelĬ byla proti, že prý je to nesmyslné bĖímÝ. Ale vÝtšina penÝz šla pod zem: plyn, voda, elektĖina, kanalizace. Jediná inves-

Portrét je od malíĖe Zdećka Micky (zasedací síć na radnici pĖed rekonstrukcí), vnouÏek Tomáš od staršího syna Romana

tice, která byla vidÝt, byla oprava boleslavského námÝstí, to zas nadávali Boleslaváci, pĖedevším podnikatelé, protože bylo dlouho zavĖené. Stále bydlíte ve Staré Boleslavi vbdomÝ, kde jste Ïetl Káju MaĖíka?

To byla podmínka partnerského vztahu, že neopustím barák. Spousta vÝcí mi v nÝm prošla pod rukama. PĖed svatbou jsem vbpatĖe pĖistavÝl byt, teÑ jsme si sbpĖítelkyní bezbariérovÝ pĖebudovali pĖízemí. V Boleslavi se mi líbí, jsem patriot. Když jde ÏlovÝk po ulici, potkává známé, anonymita velkého mÝsta by mÝ nebavila. V Ïervenci vám bude 65 let. Co teÑ a co potom?

Zatím, pokud zdraví a nadĖízení dovolí, bych chtÝl ještÝ pracovat vbústavu. A až skonÏím, budu se fyzicky udržovat prací na zahradÝ a údržbou domu. Do politiky se vbžádném pĖípadÝ nevrátím. Snad koneÏnÝ uspoĖádám sbírku odznakĬ, které sbírám od tĖetí tĖídy. ChtÝl bych s partnerkou víc cestovat, trávit mnohem víc Ïasu sbdÝtmi, vnuky, kamarády a pĖáteli. Se syny Lukášem a Romanem, indiáni v letním dÝtském táboĖe BĖezina (1991)

8 • květen/červen • 2014 • PROSTOR •

Milena Doksanská, foto archiv J. J.


PŘEZLETICE RODINNÉ DOMY

N DR OVINK UŽ A RO STEV : DIN NÍ DO NÉ MY ! Průkaz energetické náročnosti domu – Třída C Hodnoty 109–113 kW/(m2.rok)

Bydlení v bezprostřední blízkosti hlavního města Možnost koupě zařízeného domu Záloha pouze 10% Dokončení 5/2014 Zákaznická linka:

725 928 629 www.rd-prezletice.cz

Inzerce

Prodejce: Moravská stavební – INVEST, a.s.

• PROSTOR • 2014 • květen/červen •

9


MĚSTO A LIDÉ

PŘINESE LÉTO DIGITÁLNÍ FILMY?

HRDÝ MOST S HRDÝM JMÉNEM

Ve středu 7. května byla slavnostně odhalena pamětNa digitalizaci brandýské- ní deska generála Aloise Lišky na mostě, jenž nyní ho kina netrpělivě čekají nese jeho jméno. filmoví fanoušci všech věkových kategorií. Dobrá zpráva je, že v letošním roce se koneÏnÝ doÏkají. „Probíhá výbÝrové Ėízení na dodavatele nové digitální techniky kina. Výsledky by mÝly být známy v mÝsíci Ïervnu,“ prohlásil starosta mÝsta OndĖej PĖenosil. „PĬjde-li vše podle pĖedpokladĬ, promítání by mohlo být zahájeno vbletním kinÝ a na podzim pokraÏovat v kamenném kinÝ.“ Ledy se pohnou

Situace kina v Brandýse nad Labem není zrovna závidÝníhodná. Filmoví distributoĖi od loćského roku dodávají kinĬm premiérové filmy výhradnÝ vbdigitální formÝ. A jelikož brandýské kino digitální technikou nedisponuje, je zde promítání filmových premiér ab3D snímkĬ v souÏasnosti zmraženo. Tento nepĖíznivý stav by se však mÝl brzy zmÝnit, mÝsto již podniká potĖebné kroky. Že jde o zmÝnu netrpÝlivÝ oÏekávanou, dokázala iblednová akce Digitalizace na jeden den, pĖi níž byla prezentována nejnovÝjší digitální technika abpromítaly se filmy vbdigitální podobÝ. Tato akce se setkala sbvelkým zájmem, který napovídá, že pro obyvatele našeho soumÝstí a okolí je otázka digitalizace brandýského kina žhavá abaktuální. Držme tedy palce, aby s pĖíchodem letních dnĬ pĖišla do našeho soumÝstí i tato tolik potĖebná technika. red, foto archiv

Promítání 3D lmĬ vyžaduje náležitou techniku

10 • květen/červen • 2014 • PROSTOR •

DĬstojná pĖipomínka významné osobnosti našeho soumÝstí

Zhruba pĖed rokem byl místní organizací Svazu bojovníkĬ za svobodu podán návrh, aby novÝ postavený most pĖes Labe v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, který zvítÝzil na našem webu vbanketÝ obnejhezÏí stavbu regionu, získal jméno po generálu Aloisi Liškovi. Dobrá vÝc se podaĖila, a most spojující Brandýs a Boleslav od nynÝjška ponese jméno této významné osobnosti našeho soumÝstí. Armádní generál Alois Liška

Již jako mladý poddĬstojník bojoval Alois Liška (1895–1977) vbÏeskoslo-

venských legiích vbRusku, kde byl zaĖazen k dÝlostĖelectvu. V roce 1920 se vrátil do Îeskoslovenské republiky abjako dĬstojník zbpovolání sloužil ve Staré Boleslavi. V roce 1938 bojoval proti NÝmecku a stal se Ïlenem protinacistické organizace Obrana národa. Jeho Ïinnost však byla prozrazena, abvbr. 1940 musel odejít za hranice. V roce 1944 se jako velitel Îeskoslovenské samostatné brigády zúÏastnil obléhání Dunkerque a poté se vrátil zpÝt do vlasti. Po únoru 1948 byl perzekvován komunisty a donucen odejít do Anglie. red, foto archiv

ACH, TEN KALENDÁŘ SOUMĚSTÍ Opět se nám v redakci sešly pozvánky na akce, které jsou pořádány v jednom dni. Být na tĖech akcích zároveć je ibpro sportovce velký výkon. ProÏ to tak je a Ïí je to vina? PoĖadatelĬ, že si lezou do zelí a odebírají si tak hosty, nebo mÝsta, že jim jejich termín nerozmluví? Co je potĖeba udÝlat, aby soumÝstí mÝlo

kvalitní kalendáĖ akcí? PĖedevším je na nás všech, abychom o akcích vÏas informovali. ProspÝje to jejich propagaci a minimalizuje zbyteÏné duplicity. Když to funguje v Îelákovicích, proÏ by to nešlo ibvbnašem red soumÝstí.


MĚSTO A LIDÉ

DOTACE. JAK VLASTNĚ FUNGUJÍ? Evropské peníze jsou pro naše města a obce významnou pomocí při realizaci finančně náročných projektů. To se každý rok vybere dohodnuté velké množství penÝz ze státní kasy každé Ing. Libor Šrám Ïlenské zemÝ EU, pošle se do Bruselu, a z té ještÝ mnohem vÝtší hromady komise úĖedníkĬ EU pĖidÝlují peníze tam, kde si o nÝ umí Ėíct. Naše zemÝ je stále ještÝ ve skupinÝ, která teoreticky mĬže dostat více penÝz, než na tu hromadu poslala. Ale to by nebyla EU, aby v tom nebyl nÝjaký ten „Ñábel skrytý v detailu“. Po cestÝ tam, zpÝt a pak k pĖíjemci

dotace se nÝco z té hromádky jaksi spotĖebuje. Komise a rĬzná projektová, auditní a další oddÝlení pracovníkĬ v Bruselu a na ministerstvech v ÎR nemalou Ïást z tÝchto penÝz spotĖebují na svĬj provoz. No, a pak se vypíše více Ïi ménÝ rozumný dotaÏní projekt. DĬkladná kontrola pĖedevším

Než se zaÏne s realizací projektu, musí se vykonat a zdokumentovat další povinné Ïinnosti, které také nÝco stojí. Když všechno dobĖe dopadne a projekt se za spoluúÏasti dotovaného subjektu (vÝtšinou 15 % z ceny projektu) zrealizuje, znovu se zpracuje hromada formuláĖĬ a požádá se o dotaci. PĖed proplacením pak pĖijedou úĖedníci pĖíslušného nadĖízeného orgánu

na místo Ïinu a zkontrolují, zda se udÝlalo a zaplatilo vše, co se udÝlat a zaplatit mÝlo. Jedním z nejdĬležitÝjších a nejdĬkladnÝji kontrolovaných parametrĬ jsou správná a viditelná oznaÏení pĖesnÝ definovanými symboly EU abtexty informujícími o tom, že ten Ïi onen projekt byl poĖízen za spoluúÏasti Evropské unie. Špatné oznaÏení totiž mĬže mít za následek neuznání dotace, a ještÝ nÝjakou tu pokutu navrch. Takže, až pĬjdete tĖeba kolem policejní stanice, na úĖad nebo pojedete po cyklostezce u Labe, a uvidíte ty zvláštní nálepky s emblémy EU, tak vÝzte, že toto oznaÏení je stejnÝ dĬležité a povinné, jako bývala v dobách socialismu prvomájová výzdoba. Ing. Libor Šrám, IT specialista

EURO NA ZÁMKU Nejen společná evropská měna byla předmětem ekonomické debaty, jež proběhla 22. dubna na brandýském zámku. Diskuse se zúÏastnili elitní ekonomové Ing. Jan SkopeÏek, Ing. Eva Zamrazilová, CSc., prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D., a PhDr. Ing. JiĖí Weigl, CSc. Moderátorem debaty byl Ėeditel odboru ekonomických analýz Ministerstva prĬmyslu abobchodu Ing. Jaroslav Vomastek, MBA, záštitu nad akcí pĖijal starosta Ing. OndĖej PĖenosil.

svÝta. Konstatoval, že podnikavým lidem je potĖeba dát více prostoru a ekonomické svobody, jinak se naše ekonomická situace VIDEOZÁZNAM bude dále Z DEBATY NA zhoršovat.

TVICKO.CZ

Ne eurozónÝ

Analýza krize

Ing. E. Zamrazilová ve svém pĖíspÝvku zhodnotila momentální situaci eurozóny a uvedla dĬvody, proÏ je nyní pro ÎR nevýhodné do eurozóny vstupovat. Profesor J. Šíma pĖidal informaci, že ÎR je v indexu ekonomické svobody až v páté desítce zemí

Následovalo vystoupení PhDr. Ing. J. Weigla, CSc. „Pan doktor podal ve svém vystoupení brilantní analýzu krize souÏasné spoleÏnosti. Poukázal na skuteÏnost, že 80 % legislativy diktuje Brusel,“ uvedl Ing. Vomastek.

Prof. Šíma: Dejte podnikavým lidem více svobody

Poslední pĖíspÝvek, který rozebral vývoj ekonomiky a po nÝmž se rozhoĖela debata, pronesl Ing. J. SkopeÏek. red, foto Adéla Vomastková

• PROSTOR • 2014 • květen/červen •

11


MĚSTO A LIDÉ

UZAVÍRKU PRAŽSKÉ MĚSTO NAKONEC ZVLÁDLO Rekonstrukce brandýských ulic Kralupská, Riegrova a Nádražní na sebe nabaluje další změny v dopravě. Jako byly ty v ulici Pražské. Od 28. dubna do 15. kvÝtna byla uzavĖena ul. Pražská. ProbÝhly pĖípravné práce pro její pozdÝjší rekonstrukci: kamerové prohlídky kanalizace a ÏištÝní nÝkterých jejích Ïástí. Tento prĬzkum byl nutný pro dokonÏení provádÝcí dokumentace. Jak v dobÝ uzavírky zvládaly objízdné trasy dopravní nápor? Zeptali jsme se starosty našeho soumÝstí. ĕešení se našlo

O uzavírce se na radnici dozvÝdÝli dva dny pĖedem

„Musím zdĬraznit, že já jako pĖedstavitel mÝsta jsem se o uzavírce dozvÝdÝl pouhé dva dny pĖedem,“ Ėekl Ing. OndĖej PĖenosil. „Šlo obuzavírku krajské silnice a výkon tzv. státní správy. MÝsto nebylo ani požádáno o vyjádĖení. První dny byla situace katastrofální, po odstranÝní doÏasného semaforu se podstatnÝ zlepšila. PĖesto na objízdné trase bylo nÝkolik kritických

míst, jež byla eliminována návratem dopravy (hlavnÝ autobusové) do ulice Pražské.“ Bez dotace to nejde

„Dotace jsou Ïasto jedinou šancí, jak získat peníze na zásadní investice,“ pokraÏoval pan starosta. „PĖíprava projektu abžádosti obdotace vÝtšinou zabere nÝkolik let, tak jako v tomto pĖípadÝ. Proto musíme pĖipravovat projekty i s vÝdomím toho, že na dotace není nárok. Vždy ovšem žádáme o dotace na akce, které jsou pro mÝsto pĖínosné, byĢ za ‚normální‘ situace by Ïasová posloupnost byla tĖeba trochu jiná. Nikdy jsme nežádali o dotace jen z dĬvodu, že byly zrovna k dispozici na projekty, které mÝsto nepotĖebuje,“ uzavĖel pan PĖenosil. red, foto archiv

REVITALIZACE HOUŠTECKÉ TŮNĚ POKRAČUJE Další etapa revitalizace Starého Labe může začít, zhotovitel už je vybrán. Z výbÝrového Ėízení vzešel zhotovitel II. a III. etapy revitalizace Houštecké tĬnÝ, firma AWT Rekultivace, a. s., HavíĖov. Nyní tedy mohou zaÏít práce na obnovení pĖítoku vody do tĬnÝ pomocí meandrujícího potoka z Labe. „Dojde k proÏištÝní abúpravÝ terénu, a k vytvoĖení nového zemního koryta, které propojí Labe s tĬní,“ nastínil starosta mÝsta Ing. OndĖej PĖenosil. „Voda v tĬni pak bude prĬtoÏná, Ïímž se zajistí její pĖirozené ÏištÝní.“

12 • květen/červen • 2014 • PROSTOR •

Bude letos?

JeštÝ loni to vypadalo, že revitalizace bude dokonÏena v letošním roce. Vzhledem k prodloužení výbÝrového Ėízení však práce, které by mÝly trvat cca rok, zapoÏnou až letos, takže je nyní tÝžko odhadnout, zda se nové podoby Houštecké tĬnÝ doÏkáme ještÝ v tomto roce. PĖírodovÝdný poklad

Staré Labe, pĬvodní labské rameno, na nÝmž tĬć leží, je krásný kus pĖírody, a rozhodnÝ stojí za pozornost a péÏi. Okolí Houštecké tĬnÝ je zbpĖí-

rodovÝdného hlediska velmi cenné. Bylo zde zjištÝno pĖes 450 druhĬ živoÏichĬ, pĖedevším bezobratlých, a roste tady zajímavá mokĖadní abvodní vegetace. Projekt revitalizace posílí ekologickou stabilitu v oblasti a mj. zvÝtší hloubku v tĬni, zlepší její okysliÏování a podpoĖí životní podmínky rostlinných a živoÏišných druhĬ, které zde sídlily, což by mÝlo mít za následek jejich návrat do této lokality. Navíc je zde plánována výsadba 3289 listnatých a jehliÏnatých dĖevin, 1381 keĖĬ a 1476 vodních red abbahenních rostlin.


PREZENTACE SPOLEČNOSTI GUAPEX

GUAA POOL JE NOVÁ METODA DEZINFEKCE BAZÉNī A VÍĕIVEK SpoleÏnost Guapex pĖináší na trh produktovou novinku pro domácí bazény a víĖivky. Jde o bezchlórovou dezinfekci GUAa POOL pĖedstavující alternativu vĬÏi zdravotnÝ rizikovému a jedovatému chlóru. sobuje jejich lámavost. Navíc, pokud nejste pravá blondýnka, nemusíte se již bát nepĖíjemného zeleného nádechu vlasĬ po koupání v bazénu. Nemusíte kupovat nové plavky ani nafukovací matrace

Další pĖedností bazénové dezinfekce je její šetrnost vĬÏi plavkám abnafukovacím matraÏkám. Bezchlórová chemie je neniÏí a nevyžírá barvu, jak se naopak dÝje pĖi používání agresivního chlóru. Chlór také snižuje elasticitu plavek. KoneÏnÝ si bez obav zaplavou i alergici a astmatici

Koupání v bazénu bez zdravotních rizik

Voda ošetĖená bezchlórovovu dezinfekcí je vhodná pro alergiky, astmatiky i pro dÝti do tĖí mÝsícĬ a jedince s citlivou pokožkou. Bazény i víĖivky vyÏistí abzanechává bez chlórového zápachu, nedráždí pokožku, oÏi ani sliznice. Voda je ÏištÝná organickou látkou, takže není agresivní vĬÏi tÝlu prospÝšným bakteriím a zároveć vytváĖí ideální pH vody.

Sada pro malé bazény do 20 m3 za 1199 KÏ

Bezchlórová dezinfekce GUAa POOL je k vlasĬm šetrná, neniÏí je ani nezpĬ-

Zásah ÏtenáĖĬ 10 mÝst a obcí Polabí

INZERUJTE V PROSTORU a rozvíjejte své podnikání v Polabí

Ceny inzerce od 850 KÏ Zajímavé slevy pĖi opakování

T: 222 742 655, E: inzerce@novinyprostor.cz

Na e-shopu www.guaa.cz, na www. lekarna.cz a ve vybraných specializovaných obchodech. red, foto Guaa.cz

PR Ïlánek

Kde lze zakoupit Kde není chlór, jsou krásné vlasy i bez zásahu kadeĖníka

Ráda byste byla v životď úspďšná? Chcete podnikat, ale nemĪžete najít odvahu?

PġIDEJTE SE DO NAŠEHO ÚSPĎŠNÉHO TÝMU. Volejte 604 700 022 Pište elan@century21.cz • PROSTOR • 2014 • květen/červen •

Inzerce

„Nová technologie pracující na bázi polymerĬ dlouhodobÝ a s maximální úÏinností likviduje viry, plísnÝ i bakterie a zabraćuje množení mikroorganismĬ. Bezchlórová dezinfekce GUAa POOL je k dostání v podobné cenové relaci jako chlór, ale je mnohem šetrnÝjší k pokožce, nezpĬsobuje alergie, neniÏí plavky a je bez zápachu. Navíc má oproti chlórové dezinfekci vysoké algicidní úÏinky, tedy potlaÏuje rĬst a množení Ėas. Je tak vhodná i pro ženy, které v létÝ mívají po koupání v bazénech zdravotní problémy,“ popisuje Ėeditel spoleÏnosti Guapex Petr Wagner hlavní výhody nového produktu.

13


MĚSTO A LIDÉ

VÝLETY DO HISTORIE

STŘEDNÍ POLABÍ V DRUHÉ POLOVINĚ 19. STOLETÍ

PŘÍŠTĚ: POLABÍ NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ

Korunovací císaře Františka Josefa I. za uherského krále v Budíně 8. června 1867 vzniká Rakousko-Uhersko. o tĖech tĖídách. Ve 2. polovinÝ 19. století žilo v Brandýse nad Labem kolem tĖí stovek židovských obyvatel a místní židovská obec patĖila kbtÝm nejvýznamnÝjším v Îechách.

Jeho zásluhou byl opuštÝný a znaÏnÝ zanedbaný pĖerovský zámek v letech 1872–1873 obnoven do pĬvodní podoby ze 16. století. Kostelec nad Labem

Stará Boleslav

Roku 1867 vzniká Rakousko-Uhersko

Mezi klady této doby Ėadíme hospodáĖský rozvoj a rozvoj obchodu, vznik obchodní a živnostenské komory. 26. bĖezna 1850 byly zĖízeny obchodní a živnostenské komory, 20. prosince 1859 byl vydán tzv. živnostenský Ėád, který umožćoval svobodné podnikání. Roku 1855 (18. srpna) byl uzavĖen konkordát sbcírkví (spojení oltáĖe a trĬnu), který ji zbavil státního dohledu (zaveden v dobÝ Josefa II.), církev mÝla znovu vliv ve školství abv kultuĖe. Skupina mladých literátĬ sdružených kolem osobností Jana Nerudy a VítÝzslava Hálka vydala v roce 1858 almanach Máj sbodkazem na Karla Hynka Máchu. Vbroce 1869 byla uzákonÝna povinná osmiletá školní docházka. Brandýs nad Labem

V letech 1860–1915 byl brandýský zámek v držení lotrinských HabsburkĬ, konkrétnÝ Leopolda II. Toskánského a jeho syna Ludvíka Salvátora. Brandýské školství v té dobÝ prošlo mnoha zmÝnami, ale stále zĬstávalo na základní úrovni. Základem byla chlapecká škola hlavní, ke které roku 1887 pĖibyla pátá tĖída, a nižší reálná škola se postupnÝ od roku 1872 zmÝnila v chlapeckou mÝšĢanskou školu

14 • květen/červen • 2014 • PROSTOR •

Stále nedoĖešené právní a majetkové pomÝry v rámci Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána vedly po polovinÝ 19. století ke zĖízení zvláštní kapitulní komise. Došlo kbrozdÝlení pravomocí probošta abdÝkana a fungování bylo urovnáno ve prospÝch celé kapituly. Vbdruhé polovinÝ 19. století nastal prudký populaÏní rĬst, a tak nová školní budova brzy nestaÏila. Ve školním roce 1869/1870 navštÝvovalo tĖi tĖídy obecné školy 325 žákĬ. V roce 1878 byla zĖízena Ïtvrtá tĖída, 1882 pátá, 1889 šestá, 1894 sedmá.

DOCHÁZÍ K PRUDKÉMU POPULAČNÍMU RŮSTU. DĖevÏice

V roce 1883 byla založena a zĖízena nová provizorní dvoutĖídní škola, která se v r. 1887 pĖestÝhovala do novÝ postavené budovy. Škola je od té doby neustále v provozu, neohrozilo ji ani uzavírání malých škol v okolí. PĖerov nad Labem

Obec spoleÏnÝ se zámkem ožila po roce 1860, kdy panství koupil toskánský velkovévoda Leopold II. Po jeho smrti zdÝdil zámek jeho syn Ludvík Salvátor Toskánský, který byl známým spisovatelem, cestovatelem a milovníkem pĖírody.

V roce 1860 bylo zavedeno Ïeské úĖadování, postavena nová škola a zboĖena PĖední brána. 1861 založeno ochotnické divadlo, 1862 obÏanská záložna. Roku 1863 bylo zĖízeno osvÝtlení mÝsta a 1864 zboĖeny masné krámy na námÝstí. V roce 1866 byly plány kostelecké školy coby nejmodernÝjší školní budovy vystaveny v PaĖíži. V letech 1868–73 stavba cukrovaru. Od 1.b1. 1875 byla v Kostelci zĖízena poštovní expedice a zaveden c. a k. telegrafní úĖad. Roku 1878 založen hasiÏský sbor a 1888 Sokol. Lysá nad Labem

Vybudováním nové železniÏní tratÝ vbr. 1874 se Lysá stala významným železniÏním uzlem. Do 2. pol. 19. stol. spadá zboĖení kostela uprostĖed námÝstí, terénní úprava a rozdÝlení námÝstí do dvou úrovní a zboĖení klášterního chrámu vbaugustiniánském klášteĖe, jenž byl zato doplnÝn o dvÝ hospodáĖská kĖídla. LáznÝ Toušeć

Roku 1852 se v Toušeni konala první Floriánská pouĢ, 1868 byla rozšíĖena cihelna a založeny cukrovar a železité láznÝ, 1873 postavena SklenÝná vila, 1879 vysvÝcen hĖbitov, 1883 železniÏní traĢ, 1890 kostel sv. Floriána, 1893 patrová škola a zĖízen poštovní úĖad a 1899 byly láznÝ rozšíĖeny obslatinné koupele. red, RNDr. Jan Králík, CSc., zdroj: brandysko.cz, prerovnadlabem.cz, mestolysa.cz, drevcice.cz, wikipedia.org, foto archiv


PROFIL OSOBNOSTI

MĚSTO A LIDÉ

UČITELKA SE VŠÍM VŠUDY Paní Lenka Kubáčová žije od roku 1983 v Brandýse nad Labem a již několik let učí na ZŠ ve Staré Boleslavi. nejlepší pro to osobnÝ nÝco udÝlat,“ jasnÝ a struÏnÝ dodává paní NEPOSTRÁDÁ KubáÏová. LASKAVOST A CHUŤ

ORGANIZOVAT Povolání jako poslání

Pro paní KubáÏovou je její profese uÏitelky významnou souÏástí života, která nekonÏí za hlavním vchodem do školy. V rámci výuky zavedla každoroÏní úklid mÝsta, jehož se úÏastní se svými žáky. PravidelnÝ pĖipravuje dÝti na velice oblíbenou a úspÝšnou školní akademii. Pro všechny je to vždy veliká podívaná. Paní uÏitelka své svÝĖence také motivuje k dobroÏinným aktivitám. „Sbíráme mnoho materiálu, víÏka, papír, pomeranÏovou kĬru, který se zpenÝží, a výtÝžek vÝnujeme na dobroÏinné úÏely. V rámci školy také vybíráme obleÏení na sbírku potĖebným lidem a dÝtem v nouzi,“ vysvÝtluje paní KubáÏová. OsobnÝ pak sama pĖispívá na podporu výzkumu rakoviny UNICEF. Plány a nadÝje VyrĬstala v Lipníku nad BeÏvou, naše mÝsto už zná jako své boty

Díky tomu zná historii i souÏasnost celého našeho soumÝstí, takže má pĖehled a svĬj vlastní názor na Ėadu našich radostí i strastí. Život plný aktivit

Paní Lenka KubáÏová se narodila vbPĖerovÝ a vyrĬstala v nádherném mÝsteÏku Lipník nad BeÏvou. Prožila úžasné dÝtství zaplnÝné výlety po celé MoravÝ a Slovensku, kde má dodnes pĖíbuzenstvo. DÝtství paní KubáÏovou asi dost ovlivnilo, protože turistika po celé republice a výlety na kole patĖí dodnes kbjejím nejoblíbenÝjším zálibám.

Jenom je ten její souÏasný život asi o nÝco hektiÏtÝjší, neboĢ mezi její i trochu „povinné“ záliby patĖí vaĖení a vnouÏata. Každá správná uÏitelka ovšem umí plánovat, takže paní KubáÏová má Ïas i na kulturní akce, koncerty a výstavy v našem soumÝstí. Osmým rokem je také Ïlenkou ODS, pravidelnÝ se úÏastní všech akcí této strany. „Na rozvoji našeho mÝsta a regionu mi velmi záleží, a dle mého názoru je vždy

Paní KubáÏová pĖemýšlí i o budoucnosti. „Jako zásadní cíl vidím vyĖešit problém nedostaÏujících prostor pro stále narĬstající kapacitu dÝtí, aby byly dodrženy všechny standardy pro výuku našich žákĬ. V blízké budoucnosti se, doufejme, bude realizovat rozšíĖení pĬdních prostor,“ Ėíká paní KubáÏová. Další podstatnou inovaci vidí ve vylepšení areálu kolem staroboleslavských mateĖských škol, protože venkovní prostory na hraní jsou obklopeny rušnou komunikací. red, foto Václav KváÏa

„PRO BLAHO MĚSTA JE VŽDY NEJLEPŠÍ OSOBNĚ NĚCO UDĚLAT.“ • PROSTOR • 2014 • květen/červen •

15


POLABÍ

V KOSTCE OD MLÁDÍ JE TŘEBA Květinová slavnost MÍT NA PAMĚTI STÁŘÍ Spolek rodákĬ a pĖátel mÝsta Lysá nad Labem za finanÏní podpory mÝsta Lysá nad Labem zve na KvÝtinovou slavnost, jež se koná 7. Ïervna od 13.00 do 21.00 hodin vbprostorách zámeckého parku.

Po památkách OÚ Káraný poĖádá výlet po pražských památkách: Strahovský klášter, Loreta, Nový SvÝt, PetĖínská rozhledna sbprĬvodkyní Pražské informaÏní služby. Odjezd autobusem od úĖadu 8. Ïervna vb8.30 hodin a dále pak po autobusových zastávkách. PĖihlášky ubpaní Peškové na tel. 739 076 518.

Nabídka pozemků Obec PĖerov nad Labem nabízí kbpronájmu Ïi prodeji zemÝdÝlské a jiné pozemky ve vlastnictví obce za min. cenu prodeje 50 KÏ/m2 abza min. cenu pronájmu 0,35 KÏ/ m2/rok. Nabídky podávejte do 9. Ïervna na Obecní úĖad. Seznam parcel naleznete na stránkách obce, podrobné informace podají na Obecním úĖadu.

Hovory v Čelákovicích Spolek pĖátel Ïelákovického muzea zve na literární poĖad Hovory k sobÝ a druhým v podání Táni Fischerové, Alfreda StrejÏka a Jaroslava KrÏka. Koná se 17. Ïervna od 19.00 hodin v MÝstském muzeu vbÎelákovicích.

Toušeňské léto MÝstys LáznÝ Toušeć kulturnÝ ožije. Po celé léto sebbude každou sobotu na nádvoĖí SklenÝné vily konatbstĖídavÝ divadlo nebo koncert. ZaÏíná se divadelním pĖedstavením 28. Ïervna od 20.30 hodin.

16 • květen/červen • 2014 • PROSTOR •

Ptali jsme se starostů, jak to u nich vypadá se zaopatřením seniorů. V jednom se shodli: limitujícím faktorem jsou finance. Starosta Brandýsa n. L.-St. Boleslavi Ing. OndĖej PĖenosil (ODS) zhodnotil: „SenioĖi mají k dispozici sociální péÏi a dva domy s peÏovatelskou službou. Chybí nám ale dĬm seniorĬ pro naše obyvatele. Ti jsou nyní rozptýleni po okolních mÝstech, z osobních setkání s nimi však vím, že by si strašnÝ pĖáli být ve svém rodném mÝstÝ. Zde nás ovšem limitují finance. Uvítáme možnost získat státní dotaci nebo spoluinvestora na výstavbu domova seniorĬ. Projekt vÏ. stavebního povolení máme.“ Îelákovice

Îelákovice mají dva domy sbpeÏovatelskou službou. „MÝsto též finanÏnÝ podporuje Farní charitu Neratovice, která obÏanĬm poskytuje peÏovatelské i ošetĖovatelské služby,“ sdÝlila starostka Îelákovic PhDr. Zdećka Tichá (PRO Î) a dodala: „MÝstu byl pĖedstaven projekt seniorského domu, jenž zde chybí. Jde o to, kdo by byl jeho provozovatelem. PĖedpokládám, že o tom rozhodne budoucí samospráva.“

LáznÝ Toušeć a Lysá nad Labem

Starosta ToušenÝ Ing. Luboš Valehrach shrnul: „Tím, že jsme malá obec vesnického rázu, problém zaopatĖení seniorĬ v domovech pro seniory nijak extrémnÝ Ėešit nemĬžeme.“ „Ve mÝstÝ je domov pro seniory, dĬm s peÏovatelskou službou abstĖedisko peÏovatelské služby,“ vyjmenoval starosta Lysé Mgr. JiĖí Havelka (ODS) a dodal: „V této chvíli na základÝ smlouvy se soukromým investorem zapoÏala výstavba nového domu s peÏovatelskou službou. Bohužel, projekt nového domova pro seniory, aÏkoliv již v pokroÏilé fázi pĖípravy, byl krajem zastaven.“ Milovice

Místostarostka Milovic Marcela ĕíhová (TOP09) Ėekla: „MÝsto má dva domy s peÏovatelskou službou. PodpoĖíme i rekonstrukci bývalé budovy MÝÚ na byty pro seniory. Pomocí Centra sociálních abzdravotních služeb PodÝbrady, o.bp. s., zajišĢujeme služby seniorĬm. Zaznamenali jsme i zájem soukromých subjektĬ o výstavbu domu pro seniory.“

Káraný a Kostelec nad Labem

V Káraném peÏují o obÏany individuálnÝ. „Místní skupina ÎÎK poĖádá pro seniory zájezdy, kde je pĖítomen zdravotník. Ten spolupracuje se sociální komisí OÚ pĖi Ėešení neodkladné zdravotní a sociální výpomoci,“ Ėekla zastupitelka obce JiĖina Pešková. Starosta Kostelce Josef Chalupa (ODS) uvedl: „V Kostelci máme dĬm s peÏovatelskou službou. Chystají se dva projekty domovĬ pro seniory, probíhají jednání s potenciálními investory.“

PĖerov nad Labem

Na závÝr informace od starostky PĖerova RNDr. Dariny Kocsisové, Ph.D. (BEZPP): „Obec nedisponuje domem pro seniory ani domem s peÏovatelskou službou, ale využívá služeb Centra sociálních abzdravotních služeb PodÝbrady, o. p. s. V územním plánu obce jsou od r. 2011 vyhrazeny dvÝ lokality pro výstavbu zaĖízení pro seniory.“ PodrobnÝji k tématu na našich webových stránkách. red


POLABÍ

NOVOU LÁVKU ČEKÁ SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ Čelákovická lávka od 30. dubna slouží lidem. Její slavnostní otevření však přijde v sobotu 21. června. Bezbariérová lávka pĖes Labe Îelákovice docela potrápila. Stavba byla zahájena v srpnu 2012 a od poÏátku ji provázely rĬzné napjaté chvíle, jako je hrozba zastavení její výstavby Ïi posun termínu dokonÏení. Vše nakonec dobĖe dopadlo ablávku nyní Ïeká oficiální otevĖení. Dopolední program

Program zaÏne na Ïelákovické radnici, kde se od 10.00 do 12.00 hodin uskuteÏní pĖedstavení projektu Lávka pĖes Labe a promítání ÏasosbÝrného dokumentu výstavby. Odpoledne se bude pokraÏovat pĖímo u Labe v okolí lávky a v areálu lodÝnice, kde již od 10.00 hodin budou probíhat závody motorových ÏlunĬ.

Ve velkém stylu

Další program nastínila paní starostka Zdećka Tichá: „Kbslavnostnímu pĖestĖižení pásky dojde v 15.00 hodin za hudebního doprovodu. NáslednÝ zapoÏne zábavný program: DÝtský den spojený sbcyklistickými závody, soutÝžemi obceny, atrakcemi pro dÝti i dospÝlé, ukázkami práce SDH Îelákovice a opékáním buĖtĬ. NávštÝvníci budou mít v prĬbÝhu odpoledne možnost zhlédnout ukázky unikátních vodních atrakcí, jako je Jet Ski Freestyle show, wakeboard, Jetovator, lyže show, a k tomu všemu bude Ïelákovický 1. klub potápÝÏĬ a vodákĬ poĖádat pro zájemce projížÑky na lodích. Poslechneme si koncert skupiny

Po jistých peripetiích se ÎelákoviÏtí doÏkali

Memory Band Petra Kalandry abdalších hudebních tÝles. Nebe nad lávkou se ve 21.30 hodin rozzáĖí slavnostním ohćostrojem. TÝšíme se s vámi na vidÝnou u lávky!“ red, foto ZMST

NOVÝ POVODŇOVÝ PLÁN U sporáku hodinka, spokojená rodinka

KULINÁŘSKÉ ODPOLEDNE Dne 26. dubna se v sále OÚ Káraný uskuteÏnilo 2. kulináĖské odpoledne pod vedením Pavla Mencla zbKáraného, šéfkuchaĖe restaurace Kastrol v pražských StodĬlkách. Pro zájemce pĖipravil tĖíchodové menu, urÏil potĖebné suroviny a vysvÝtlil pĖípravu a celý postup vaĖení. PĖítomní se rozdÝlili do nÝkolika týmĬ a za odborné pomoci pana Mencla se pustili do vaĖení. Všem šla práce od ruky, abco si uvaĖili, to nakonec sbvelkou chutí snÝdli. JiĖina Pešková, foto archiv Káraný

Na konci minulého roku nové vedení obce zjistilo, že v PĖerovÝ nad Labem není zpracován povodćový plán, jenž je ze zákona povinný. Obecní úĖad s pomocí zkušeného odborníka a díky aktivnímu pĖístupu obÏanĬ zajistil vypracování dokumentu, který je praktický, návodný, struÏný a pĖehledný. Bylo schváleno nové složení povodćové komise a uÏinÝna preventivní opatĖení v blízkosti Kounického potoka. V souvislosti s krizovým Ėízením také došlo kbrekonstrukci místního rozhlasu – pĖešlo se na bezdrátový systém s možností dálkového ovládání. Od 12. 5. 2014 je pokryto celé zastavÝné území obce PĖerov nad Labem. Darina Kocsisová

Stiskni spoušĢ a vyhraj

LYSÁ, JAK JI VIDÍM JÁ Knihovna Lysá nad Labem pĖipravila pro milovníky fotografování již tradiÏní fotosoutÝž, nyní na téma Lysá, jak ji vidím já. SoutÝže se mĬže zúÏastnit každý sbmax. poÏtem 5 fotogafií min. formátu 13 x 18 cm vbbarevném ibÏernobílém provedení. Každý snímek musí být oznaÏen následovnÝ: název fotografie, jméno a pĖíjmení autora, adresa bydlištÝ + tel. Fotografie odevzdávejte do 30. záĖí vbMÝstské knihovnÝ Lysá n. L. Více kbsoutÝži na www.knihovnalysa.cz. red, foto archiv

• PROSTOR • 2014 • květen/červen •

17


POLABÍ

POUŤ V TOUŠENI Toušeňská pouť má dlouholetou tradici, letos se konala již po sto šedesáté třetí. Že je to pouĢ vyhlášená, vÝdí nejen místní, nýbrž i obyvatelé okolních obcí. Proto mnoho z nás ToušećanĬ dostává od jara stejnou otázku: „Kdy u vás bude letos pouĢ?“ My ovšem dobĖe víme, že pouĢ je Floriánská, a její datum se tedy Ėídí podle sv. Floriána, jemuž je zasvÝcena kapliÏka i kostel a jehož den je 4. kvÝtna. Poutní mše se koná v nedÝli, a tak je datum pouti pohyblivé. Pokud vychází 4. kvÝten na nedÝli, pouĢ se

koná právÝ v tento den, jako to vyšlo letos. Pokud však je 4. kvÝtna jiný den v týdnu, pouĢ se koná v nejbližší následující nedÝli. Za atrakcemi se sjíždÝjí i lidé z okolí

Užili jsme si to

Letos všichni s obavami sledovali nevyzpytatelné poÏasí, ale dopadlo to docela dobĖe. Mohlo být sice trochu tepleji, ale také mohlo pršet… Atrakcí bylo plné námÝstí, i park byl využit do posledního místeÏka, nabídka lákavá. Stánky zaplnily ulice

Káranskou a Hlavní poblíž námÝstí, hudba vyhrávala, zkrátka pouĢ jak má být. A za rok na jaĖe se nás budou lidé z okolních obcí zase ptát: „Kdy u vás bude letos pouĢ?“ A my rádi odpovíme, že 10. kvÝtna. Hana NÝmeÏková, foto autorka

KATAPULT TISÍCE A JEDNÉ NOCI V sobotu 31. května ve 20.00 hodin to již potřetí v letním kině Lysá nad Labem rozbalí Katapult. v ÎechovÝ ulici v Lysé, aby osobnÝ pozvali dÝti a jejich rodiÏe na veÏerní koncert. Ten letos mohou dÝti do 14 let v doprovodu dospÝlé osoby navštívit zdarma. PĖed koncertem pĖijdou oslavit Den dÝtí

Kapela zde v rámci svého letošního turné Tisíce a jedné noci souÏasnÝ oslaví Den dÝtí. Ve 14.00 hodin pĖijdou Ïlenové Katapultu na tradiÏní DÝtský den v areálu mládeže

Pohádkové tóny

Fanoušci budou moci bÝhem letošního koncertu zažít pohádku „Tisíce a jedné noci“, jejímž prĬvodcem je nedávno vydané aktuální koncertní 2DVD. ZpÝvák OldĖich ĕíha k tomu dodává: „V prĬbÝhu roku 2014 zmÝníme slavný slogan Stovky

ČARODĚJNICE V KÁRANÉM Už tomu tak 30. dubna bývá, že i v Káraném se pálí čarodějnice. Na louce u Jizery se již dlouho pĖed 20. hodinou, kdy se koná zapálení ohnÝ, scházejí místní i pĖespolní, aby opÝt, jako každý rok, byli pĖítomni oslavám tohoto neoficiálního svátku. VbKáraném si tuto akci tradiÏnÝ berou na starost zdejší dobrovolní hasiÏi, kteĖí pĖipraví nÝkolikametrovou vatru, na jejímž vrcholu nesmí chybÝt babizna

18 • květen/červen • 2014 • PROSTOR •

Zbývá už jen škrtnout sirkou... a bavit se

ÏarodÝjnice, kterou sbnejvÝtším zájmem sledují dÝti.

hotelĬ, stovky postelí, kde jsem za ta léta hrál, na Tisíce hotelĬ, tisíce postelí a tisíce rozliÏných pódií, kde jsem za ta léta stál.“ Vstupenky na tento jedineÏný koncert mĬžete zakoupit v pokladnÝ kina Lysá nad Labem, v MÝstské knihovnÝ Ïi v mÝstských Infocentrech Brandýs nad Labem a Nymburk. Vstupné stojí v pĖedprodeji 250 korun, na místÝ v den koncertu 300 KÏ. DÝti do 14 let v doprovodu dospÝlého vstup volný. Jana Bajerová, foto archiv Katapult

ÎarodÝjný veÏer

Letos hasiÏi zajistili také obÏerstvení a nápoje – v jimi postavených stáncích bylo pro ty žíznivé pivo, pro ménÝ žíznivé nealko, a pro ty, kdo si chtÝli poslechnout pĖíjemnou hudbu, pozvali country folk kapelu Prosex Band, která zahrála kbtanci i poslechu a pĖispÝla tak kbvšeobecné dobré náladÝ. ProbÝhla i soutÝž o nejhezÏí dÝtskou masku, protože dÝti pĖišly správnÝ ÏarodÝjnicky vyparádÝné. Dobrovolným hasiÏĬm zbKáraného právem patĖí srdeÏné podÝkování za bezvadnÝ pĖipravenou akci. JiĖina Pešková, foto Martin Libra


POLABÍ

DEN ZEMĚ A JEJÍ OVZDUŠÍ Ve středu 16. dubna oslavovaly Čelákovice za krásného počasí Den Země. Na travnaté ploše u nového dÝtského hĖištÝ v ulici Na Stráni vyrostly dva velké stany s pĖipravenými tĖemi kamínky. Na programu se spoleÏnÝ s odborem životního prostĖedí MÝÚ v Îelákovicích podílela paní Šimonová z výtvarné dílny Labyrint s panem Špringrem ze Strany zelených a s panem Ėeditelem Františkem Tichým abstudenty z gymnázia PĖírodní škola vbPraze-Holešovicích.

Dne 19. dubna proběhl v milovické sokolovně badmintonový turnaj ve čtyřhrách.

Ekologie pro nejmenší

Letošní oslavy byly pojaty jako pásmo menších blokĬ pĖednášek o ovzduší pĖizpĬsobených dÝtem z MŠ. Každou školku pĖivítal Ėeditel gymnázia zpÝvem a hrou na kytaru. Poté se dÝtí ujali studenti a trpÝlivÝ jim vysvÝtlovali, jaké pochody se v ovzduší ZemÝ odehrávají, co je ovlivćuje, co ovzduší prospívá a jak je chránit a nepoškozovat. PĖedvedli jim názorné ukázky, pĖi nichž se v jednÝch kamínkách topilo kousky plastĬ a PET lahví, vbdruhých odpady z domácnosti

Jak být ohleduplný k životnímu prostĖedí, se uÏí už i pĖedškoláci

abve tĖetích ekologicky, a to dĖevem – na první pohled a pĖi prvním nadechnutí dÝti vnímaly rozdíl vbpachu a barvÝ vycházejícího kouĖe. Poznávaly tak, co je pro ovzduší a jejich zdraví dobré, a jak samy mohou svým chováním ovzduší ovlivnit. Zdećka Tichá, foto archiv Îelákovice

LEGENDÁRNÍ AIDA

Kostelecký PS Mladý vodák zve všechny dÝti a jejich rodiÏe, sourozence, babiÏky, dÝdeÏky, tety a strýÏky na zábavný Ringo turnaj, který probÝhne 7. Ïervna vbklubovnÝ Mladého vodáka (za fotbalovým hĖištÝm) vbKostelci nad Labem. TÝšit se mĬžete na velké sportovní klání, obÏerstvení, Ïepované pivo, zábavu, hlavolamy, zajímavé ceny i veÏerní posezení sbkytarou.

MÝsto Kostelec nad Labem zve na spoleÏenskou a kulturní akci pod názvem Vzpomínka na Terezu Stolzovou (1834–2014), která probÝhne v sobotu 31. kvÝtna od 19.00 hodin na námÝstí Komenského. Na co se mĬžete tÝšit? Tak napĖ. na sólový zpÝv Milady ĕíhové za doprovodu Veroniky Hálové, na „pĖíjezd“ Terezy Stolzové a mistra Verdiho do Kostelce nad Labem, na promenádní koncert v podání Swing Bandu abzpÝvu Moniky Karglové, ohćovou show Ïi závÝreÏný ohćostroj na hudbu Giuseppe Verdiho. Jste srdeÏnÝ zváni.

red, foto archiv

red

Otestujte postĖeh, obratnost i fyziÏku

RINGO TURNAJ

MILOVICKÝ BADMINTON SLAVÍ

VelikonoÏní turnaj mj. i k stoletému jubileu milovického Sokola poĖádal oddíl TJ Badminton Sokol Milovice. „Všichni odvedli kvalitní výkony. PĖestože se bojovalo o velmi atraktivní ceny, každý z hráÏĬ si pĖišel pĖedevším dobĖe zahrát, potkat se s dalšími amatérskými pĖíznivci badmintonu abstrávit tak pĖíjemný den. O to šlo také nám organizátorĬm, abmyslím, že se to každému zbpĖítomných splnilo,“ zhodnotila paní Olivie Rubášová.

Všichni jsou v oÏekávání dalších turnajĬ

Zájem byl veliký

SoutÝžilo celkem 16 dvojic. Jelikož sokolovna disponuje jen jedním kurtem, mohl být uspokojen pouze limitovaný poÏet zájemcĬ. „Kdyby to bylo v našich možnostech, turnaj by mohl mít klidnÝ kolem 50 hráÏĬ, avšak vzhledem k prostoru jsme jich mohli registrovat sotva polovinu,“ Ėekla paní Rubášová. VítÝzové turnaje a pozvánky

Ve ÏtyĖhĖe mix zvítÝzila dvojice Pavla Jindrová + Petr MatÝjka (TJ Badminton Milovice), ve ÏtyĖhĖe mužĬ Jakub Müller (TJ Badminton Milovice) + Tomáš Herink (Nymburk). Nezbývá než se tÝšit na další akce, jimiž bude Mix turnaj 14. Ïervna od 9.00 hodin v milovické sokolovnÝ a Badminton Maraton 30. až 31. srpna 2014. Více na našem webu. red, foto archiv TJ Badminton Milovice

• PROSTOR • 2014 • květen/červen •

19


POLABÍ

ŠKOLKU ČEKÁ REKONSTRUKCE Mateřská škola v Toušeni na ul. Nehvizdská už by si zasloužila rekonstrukci. Kdy k tomu však dojde? Školka má nyní kapacitu 46 dÝtí. MÝstys LáznÝ Toušeć pĖipravuje její rekonstrukci, ta má ale svá úskalí. „PĖi rekonstrukci by mÝlo dojít ke zvýšení kapacity školky až na 54 dÝtí. SouÏástí rekonstrukce by mÝlo být i zvýšení kapacity školní jídelny pro dÝti ze ZŠ. Rekonstrukce je však finanÏnÝ nároÏná (rozpoÏet je 9,25 mil. KÏ), proto bude realizována pouze za pĖedpokladu získání dotaÏních zdrojĬ,“ sdÝlil Prostoru starosta ToušenÝ Ing. Luboš Valehrach.

KVĚTNOVÉ RYBOBRANÍ Máj bohatě dopřál milovníkům rybaření vychutnat si jejich koníček. Ï. 6 v Prokopce. Závodilo 22 dÝtí, abprvní místo si vybojoval J. Kocáb z Horních PoÏernic úlovkem v celkové délce 101 cm, S. KarabáÏek z Jenštejna s 84 cm byl druhý, a D. Lućákovi z Nehvizd zajistilo 48 cm pĖíÏku bronzovou. DÝti chytaly doslova jako o závod

V sobotu 3. kvÝtna se u Staroboleslavské tĬnÝ sešlo 39 dÝtí abnalovilo 796 cm ryb. A jelikož šlo o závody, prozradíme, Ïí úlovky dosáhly vbsouÏtu nejvÝtší délky. NejúspÝšnÝjší byl P. Jandourek sbúžasnými 214 cm ryb, druhý se umístil O.bAdamÏík se 110 cm abtÝsnÝ za ním V. Budský se 106 cm. Toušećské klání

Také v Toušeni mladí rybáĖi ve vÝku do 16 let pomÝĖili své síly, a to v nedÝli 11. kvÝtna na tĬni

PĖedmÝĖiÏtí zaváleli

V sobotu 10. kvÝtna se u Staroboleslavské tĬnÝ utkalo 109 dospÝlých. Celková délka zdolaných ryb Ïinila 2589 cm: 56 kaprĬ, 6 línĬ a 1 úhoĖ. ZvítÝzil J. AdamÏík z Káraného se 196 cm (vÝtší kapr) ryb, druhý se umístil M. ZajíÏek z PĖedmÝĖic se 196 cm, a tĖetí byl L. Volf zbPĖedmÝĖic se 192 cm. SoutÝžilo se obhodnotné ceny, nejlákavÝjší byla cena za 1. místo v podobÝ zapĬjÏení automobilu s plnou nádrží na víkend. Cenu vÝnovalo Auto Kout Centrum Brandýs nad Labem. red, foto Alena Jandourková

Bude-li dotace, školka navýší kapacitu

Poptávka pĖevyšuje zdroje

Pan starosta dále Ėekl: „Byla vypsána výzva na MŠ v rámci ROP StĖední Îechy. Žádost o dotaci jsme podali a náš projekt získal potĖebný poÏet bodĬ. V pĖesile pĖípražských obcí, kde potĖeba školek je enormní, nebylo snadné uspÝt. Náš projekt byl vybrán jako náhradní projekt pro financování. Celkem bylo vybráno 20bprojektĬ vbcelkové Ïástce 233bmil. KÏ, avšak zdroje jsou jen ve výši 115 mil. KÏ. Je otázka, zda dotaci obdržíme, Ïi nikoli. Pokud mÝstys dotaci neobdrží, nezoufáme. Vláda ibkraj si nelehkou situaci mateĖského školství obcí u velkých mÝst snad uvÝdomují, a slibují, že uvolní další prostĖedky na výstavbu školek. Jako starosta pevnÝ vÝĖím, že pomoc nepĖijde až v dobÝ, kdy nám dÝti odrostou a pĬjdou na základní red, foto ZMST školu.“

20 • květen/červen • 2014 • PROSTOR •

VYFOŤ MILOVICE MÝsto Milovice vyhlašuje fotografickou soutÝž s tématem Zajímavá místa v Milovicích, pĖírodní zajímavosti, památky, souÏasné Milovice, sídlištÝ, školy apod. Zaslané fotografie budou vystaveny v atriu milovické radnice a na webových stránkách mÝsta, kde probÝhne ibhlasování. 12 vítÝzných fotografií pak bude použito v kalendáĖi mÝsta Milovice na rok 2015. Fotografie ve velikosti 2 MB až 4 MB je možné zasílat do 29. srpna na e-mail pavla.olachova@mesto-milovice.cz spoleÏnÝ s pĖihláškou do fotografické soutÝže. Ta je ke stažení na www.mesto-milovice.cz, kde se zároveć dozvíte také podrobnosti k soutÝži.

Na tĖetí Ïervnovou nedÝli plánuje knihovna PĖerov nad Labem druhý roÏník Knižního bazaru, s podtitulem „Na prázdniny a dovolenou odjedeš jedinÝ s novou starou knihou“. VbnedÝli 15. Ïervna tak bude vbzahradÝ Obecního úĖadu pro pĖíchozí pĖipravena nabídka vyĖazených knih a další doprovodný program. V tento den bude i Obecní knihovna zpĖístupnÝna široké veĖejnosti, pro seznámení a pro pĖípadnou registraci nových ÏtenáĖĬ.

red

red, foto archiv prerovnl.cz

Na prázdniny jedinÝ s novou starou knihou

KNIŽNÍ BAZAR PODRUHÉ


POLABÍ

MUZEA NOCÍ ZAHALENÁ Muzejní noc umožňuje navštívit muzea v době, kdy se den chýlí ke konci. Jako první si ji užijí v Muzeu BedĖicha Hrozného Lysá nad Labem, a to vbpátek 31. kvÝtna od 18.00 do 22.30 hodin. V pĖírodovÝdné Ïásti milovníky zvíĖeny potÝší výstava plazĬ; Ïeká je komentovaná prohlídka, ukázky živých zástupcĬ abkontakt s nimi (pohladíte si krajtu královskou). Historická Ïást je vÝnována BedĖichu Hroznému. Lákavá je i haptická expozice ve sklepÝ muzea. NoÏní skanzen

Polabské muzeum spolu s obcí PĖerov nad Labem pĖipravilo na sobotu 7. Ïervna od 17.00 do 20.00 hodin Muzejní noc ve skanzenu. Bohatý program pĖinese mj. ukázky lidových Ėemesel, hry pro dÝti a obÏerstvení

sbmístní specialitou, pĖerovským bramborákem. Akcí, která pĖíjemnÝ naladí do zaÏátku veÏera, je v 15.00 hodin zahájení výstavy obrazĬ Ivy Hüttnerové. V knihovnÝ i v muzeu

V rámci muzejní noci bude v sobotu 21. Ïervna otevĖena i Knihovna Îelákovice. Zde dojde ve 14.00 hodin kbvyhlášení výsledkĬ soutÝže Namaluj obrázek ke knize E. Petišky, od 15.00 hodin probÝhne výtvarná dílna s ilustrátorkou Vendulou Hegerovou, zahájena bude výstava Mexický kaleidoskop, a po celé odpoledne pobÝží soutÝž nejen pro dÝti. V bMÝstském muzeu Îelákovice budou pĖipraveny zajímavé expozice, promítání

Dobrodružná výprava i pro nejmenší

prezentací k výroÏí vypuknutí 1. sv. války abnarození E.bPetišky a mnoho dalšího. V kostele Nanebevzetí Panny Marie zazní varhany a vbHusovÝ sboru budou kbvidÝní výstavy k Bibli kralické abkbvýroÏí Karla staršího ze Žerotína a Jana Blahoslava. red, foto archiv polabskemuzeum.cz

PRODEJ DOMU dobrovolná dražba

spolehlivý dodavatel Vaší koupelny

Vše, co si u nás vyberete, Vám přivezeme domů za pouhých 150 korun, a při objednávce nad 10 000 Kč Vám za dopravu neúčtujeme nic. Těšíme se na Vaše nápady a jsme připraveni sehnat pro Vás přesně takový sortiment i příslušenství, které potřebujete. Nabízíme osobní přístup při výběru Vaší koupelny. Značkové zboží Vám rádi ukážeme ve vzorkové prodejně v Zelenči.

Vzorková prodejna U Rybníka 13/72 250 91 Zeleneč

tel.: 246 089 715 mob.: 607 989 833 mail: info@sanita.cz web: www.sanita.cz

Kostelec nad Labem, Za Drahou 145 Rodinný dům 5+1, 134 m2, parcela 512 m2

Termín dražby: 18. 6. 2014 ve 13.00 Vyvolávací cena: 1 250 000 Kč Odhadní cena: 2 100 000 Kč Více info na www.exdrazby.cz Mgr. David Hozman – tel.: 244 401 819

Přijeďte vždy včas, levně a pohodlně – jezděte na skútru • Prodej, servis motocyklů a skútrů • Prodej náhradních dílů a doplňků • Prodej elektrických skútrů

tel.: 326 911 703 Erbenova 969 Brandýs n. L.-St. Boleslav

Inzerce

www.moto-ulrich.cz

• PROSTOR • 2014 • květen/červen •

21


RODINA A SENIOŘI

DEN PLNÝ ZÁBAVY JE ZA DVEŘMI Soudě podle připravovaných akcí si naše ratolesti svůj Mezinárodní den dětí užijí.

PĖibalte náhradní obleÏení, pÝna je mokrá

MÝsta a obce v našem regionu chystají na dÝtský svátek pestrý program.

chybÝt soutÝže, trampolíny, skákací hrad, laserová stĖelnice Ïi workshop v žonglování. VbPĖerovÝ nad Labem oslaví DÝtský den na hĖišti TJ Sokol 1. Ïervna od 14 hodin. Pro dÝti bude pĖipraveno sportovní a zábavné odpoledne. Bude-li pĖát poÏasí, vyĖádí se sbhasiÏskou stĖíkaÏkou a zábavní pÝnou. KosteleÏtí hasiÏi odstartují dÝtské odpoledne 31. kvÝtna v 14 hod. na námÝstí Komenského. Îeká na vás spousta zábavy, ukázky hasiÏské techniky a samozĖejmÝ také obÏerstvení.

Sbarmádou a hasiÏi

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav poĖádá Den dÝtí na heliportu 6.bÏervna odb8.30 do 12 hod. Zhlédnete ukázky vojenské techniky, zásahĬ armády, policie ibhasiÏĬ abvýcviku služebních psĬ. Nebudou

Od kouzel k pohádkám

Kouzelný den pro veĖejnost poĖádají 30. kvÝtna od 14 do 17 hod. vbÎelákovicích. Na zahradÝ MDDM se mĬžete setkat s ÏarodÝjnicemi, kouzelníky abplnit jejich úkoly. OdmÝnou vám

bude VýuÏní ÏarodÝjný list. VbToušeni zahájí DÝtský den 1.bÏervna ve 14 hodin vbParku profesora Procházky pohádkou. Dále se budou stĖídat soutÝže sbminipohádkami. Prohlídku hasiÏského vozu završí postĖíkání pÝnou. Pro nejmenší budou kbdispozici napĖ. prolézaÏky. A co dÝti, mají si kde hrát?

Milovice uskuteÏní DÝtský den 31. kvÝtna od 14 do 18 hod. na HakenovÝ stadionu. TÝšte se na vystoupení mažoretek, karatistĬ, taneÏníkĬ, kynologĬ a hasiÏĬ. Atrakcím bude vévodit nafukovací Disneyland, Ėetízkový kolotoÏ, trampolína iblezecká stÝna. O den pozdÝji zve TJ Badminton Milovice na turnaj, urÏený dÝtem od 7 do 12 let. Zahájení v 16 hod. 31. kvÝtna od 13 hod. oslaví svĬj svátek dÝti zbLysé nad Labem vbDÝtském areálu. Odpoledne bude plné her, sportovní zdatnosti abzruÏnosti, ukázek zbkynologie, pyrotechniky, hasiÏského zásahu a další zábavy. SouÏástí programu bude i autogramiáda skupiny Katapult sbOldou ĕíhou a možnost vyhrát vstupenky na veÏerní koncert. red, foto Václav KváÏa

DĚTI SE NA ZÁMKU BAVILY Tradiční Ples princů a princezen proběhl 11. května na brandýském zámku. Róby nÝkolika stovek malých princezen a princĬ rozsvítily zámecké nádvoĖí i zahradu. CísaĖe a císaĖovnu pĖivítaly taneÏním vystoupením dÝti z Funatic clubu. Na plese pak za doprovodu historické hudby dÝti tanÏily spolu s klaunem Májou a s princeznami Denisou a Luckou. Hezkým zakonÏením byla ohćová show skupiny T.E.T.R.I.S. Partnerem akce bylo mÝsto Brandýs nad Labem-St. Boleslav, záštitu pĖevzal starosta OndĖej PĖenosil. V zahradÝ to žilo

V zámecké zahradÝ dÝti malovaly princezny, zachraćovaly je, krotily zlé trpaslíky, hádaly tajemné

22 • květen/červen • 2014 • PROSTOR •

pĖedmÝty v loupežníkovÝ mÝšci, skládaly obrázek, krmily Shreka, vyrábÝly svatební královský šperk, pĖebíraly hrách jako Popelka, hrály královské hry a projíždÝly se vbkoÏáĖe taženém koćmi. Tanec a pohyb

Akce byla spojena s mezinárodní soutÝží Mia Festival poĖádanou organizací DÝti fitness aneb sportem proti drogám. V soutÝži Obpohár se Funaticu daĖilo, dvojice Natálie Haburová a Lukáš DomkáĖ získala 3. místo se skladbou Kráska a zvíĖe, a trojice Anna Urbanová, Anna Bušinová a Natálie Haburová 2. místo se skladbou ChipmunÏice.

NádvoĖí ožilo pestrým vystoupením

V soutÝži Small vybojoval Funatic vbsestavÝ Sofie Brablecová, Veronika Kunstová, Karolína Rajtrová abMagda HoĖejší 2. místo. Zlatý Funatic

Funatic club se zúÏastnil i soutÝže Groups a vyhrál zlato se sestavou Máme rádi Îesko a stĖíbro se sestavou Zkrocení ohnÝ. DÝvÏata dostala krásné poháry a každá medaili s logem Mia Festivalu. red, foto archiv Funatic club


RODINA A SENIOŘI

DO BRANDÝSA PŘIJEDE VEČERNÍČEK Vstupte alespoň na jeden den do světa pohádek, které vám každodenně přináší na televizní obrazovku kluk v papírové čepici.

MÝsto Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a agentura Velká dobrodružství zvou v nedÝli 22. Ïervna od 13.00 do 18.00 hodin do zahrady brandýského zámku na speciální a bájeÏný VeÏerníÏkovský pohádkový les.

lesní mužíÏkové z paĖezové chaloupky, spolužáci z 3. B a další oblíbené postaviÏky a stvoĖení z pohádek. DÝti budou u každého z nich muset plnit úkoly. Dokáží vylovit larvy zbmraveništÝ a donést zrnka máku ke staré makovici? PomĬžou popletĬm zatlouct hĖebík a najdou uplakané zlatovlasé víle penízky, které ztratila na louce? Trasa pohádkového lesa zaÏíná ubhlavního vstupu do brandýské zámecké zahrady a je dlouhá cca 2bkm. Po splnÝní všech úkolĬ dostanou malí poutníci dárek z truhly u kouzelného Stromu splnÝných pĖání.

Pohádkové dobrodružství

Registrujte se co nejdĖíve

V zámeckém parku na vás budou Ïekat pohádkové postavy z Krkonoš, líbezná panenka v sukýnce z mákĬ, známí sousedé nešikové v roláku,

Vstupné do lesa plného pohádek Ïiní 50 KÏ. Více informací a možnost registrace najdete na www.veldo.cz.

Z pohádky do pohádky, kde jinde než na zámku

red, foto archiv veldo.cz

NOC U MYŠÁKA Noc s Andersenem a komisařem Vrťapkou prožili 4. dubna malí návštěvníci RC Toušeňský Myšák. Sešlo se zde cca dvacet dÝtí ve vÝku od ÏtyĖ do 10 let. „Vzhledem k vÝku zúÏastnÝných dÝtí u nás noc trvala od 17 do 20 hodin. ĕešili jsme úkoly s komisaĖem VrĢapkou, ale i další rébusy a kĖížovky spojené s literaturou, Ïetli pohádky a dÝti posvaÏily muffiny s písmenky, které jsme dostali darem od cukrárny U Dudlíka z Nehvizd, jíž tímto moc dÝkujeme. Pak pĖišly na Ėadu hry, jako je Honzo, vstávej, Kdo chytne židli, míÏové hry apod.,“ prozradila paní KateĖina BaÏová, Ėeditelka centra. Probudit lásku k ÏetbÝ

DÝti si vše krásnÝ užily, a na rozlouÏenou ještÝ dostaly milé dárky v podobÝ

Hry, svaÏinka, a zpátky do hry

knižních záložek a odznakĬ od nakladatelství Albatros, rozvrhĬ a ÏasopisĬ MateĖídouška, SluníÏko abKouzelná školka. Noc s Andersenem je dobrodružná noc pro dÝti plná pohádek, her a pĖekvapení, jejímž cílem je pĖivést ke knihám abjejich ÏetbÝ další malé ÏtenáĖe, a to se v Toušeni podaĖilo na více než sto procent. red, foto archiv RC Toušećský Myšák

NEJEN PRO NEJMLADŠÍ Nabídka práce Práce – MÝstský dĬm dÝtí hledá na školní rok 2014/2015 spolehlivé lektory do OtevĖeného klubu a na další kurzy. Zájemci se mohou hlásit již nyní u Ėeditelky MDDM Kláry JurÏíkové. Jedná se o zamÝstnání na DPP. Kontakt: klara.jurcikova@brandysko.cz

Keramika Keramika – Keramická dílna pro dospÝlé s tématem KytiÏka ze sklíÏek. Kdy: 2. 6. od 20.00 Cena: 70 KÏ/hod. Kde: ul. Zahradnická

Angličtina AngliÏtina – Týdenní intenzivní kurz hravé angliÏtiny pod vedením rodilého AngliÏana p. Scotta. Max. poÏet dÝtí ve skupinÝ 8. Více na www.tousensky-mysak.cz. Kdy: 28. 7.–1. 8. (v pĖípadÝ zájmu ib11. 8.–15. 8.), Cena: 2000 KÏ Kde: RC Toušećský Myšák

Biofarma Výlet na Biofarmu Košík – Prohlídka biofarmy – ovce, kozy a další zvíĖata, ochutnávka produktĬ z farmy. Nutno pĖedem se pĖihlásit abzaplatit v RC. KoÏárky možno vzít s sebou. Kdy: 10. 6. od 8.30 do cca 12.00 Cena: 100 KÏ za místo v autobusu Kde: odjezd od Stavebnin Milovice (nám. 30. Ïervna)

• PROSTOR • 2014 • květen/červen •

23


RODINA A SENIOŘI

NEBE ŠIRÉ, HUDEBNÍ Máme pro vás pozvánku na tři festivaly, které by rozhodně neměly ujít vaší pozornosti. Prvním je Letní slunovrat 2014, dvoudenní akce na oslavu letního slunovratu a Evropského dne hudby. Odehraje se 20. až 22. Ïervna v areálu letního kina v Houštce

abpoĖádajícími jsou brandýské kino a Saloon Brandýs nad Labem. Kdo na Slunovratu vystoupí? NapĖ. AC DC Špejbls Helprs, Dáša Fon Fýaša, Garage a Tony DucháÏek, Hudba Praha, Cháska, Jamchestra, KvÝty, Mucha, Poletíme?, Pure Olcoholic Punk, Sex Pistols Revival Prague, Vilda Îok a Bypass, Visací zámek, Zikkurat, Znouzectnost aj. Více na www.brandejskykat.cz.

FESŤÁKY A PRÁZDNINY, TAK TO MÁ BÝT. Votvírák Milovice Po roce se letištÝ opÝt otevĖe pro Votvírák

Votvírák, jeden z nejvÝtších multižánrových festivalĬ, se koná 13. až 16. Ïervna na letišti v Milovicích.

Zlatým hĖebem bude speciální vystoupení rapového krále DJ Wiche. Kapel, které to na Votvíráku rozbalí, je více než padesát, tak jmenujme aspoć nÝkteré: Arakain, Divokej Bill, Doga, Dymytry, Ektor, Harlej, Chinaski, Kofe-in, Kreyson, Mig 21, No Name, Skyline, Sodoma Gomora, Sto zvíĖat, Škwor, Tata Bojs, Visací zámek, Vypsaná fiXa, Wohnout. Více na www.votvirak.cz. MÝsteÏko Open Air

Festival, na nÝmž budou padat bariéry fyzické i pomyslné, probÝhne 15. Ïervna v PĖerovÝ nad Labem. Hlavním hostem bude The Tap Tap, kapela studentĬ a absolventĬ škol JedliÏkova ústavu. TÝšit se mĬžete i na folklorní soubory Kytice, Gaudeamus, ŠáteÏek abDykyta. Více info najdete na www. mesteckoopenair.cz, a o všech tĖech festivalech budeme psát i na našem webu. red, foto archiv votvirak.cz

PŘIVÍTEJME LÉTO SPOLEČNĚ Jako každé léto, i to letošní začne v Brandýse hudebně divadelním svátkem Vítej, léto. Tato zahradní slavnost je urÏena všem bez rozdílu vÝku a sociálního nebo zdravotního znevýhodnÝní. UskuteÏní se tradiÏnÝ druhou sobotu v Ïervnu, která v tomto roce pĖipadá na 14. Ïerven. V krásném prostĖedí zahrady brandýského zámku se budou od 10.00 hodin do 22.00 hodin stĖídat hudební abdivadelní vystoupení oblíbených interpretĬ. Vyšší Hrádek, p. s. s., letos oslovil s žádostí o spolupráci pĖi zajištÝní dÝtského programu také obÏanské sdružení Brandýský Matýsek, dále pak brandýský MÝstský dĬm dÝtí abmládeže a staroboleslavský Rodinný klub KlíÏek.

Myš a Maš Ïi Láryfáry, workshopy pro dÝti i dospÝlé a další zajímavé aktivity pro návštÝvníky. DÝti si užijí bubnování, žonglování, malování na obliÏej a spoustu soutÝží o ceny. Zájemci budou mít možnost nahlédnout do historické místnosti ústavní budovy Vyššího Hrádku. PĖipraveny jsou i prodejní stánky s pestrým

sortimentem, v nichž bude možné zakoupit si obÏerstvení, rĬzné rukodÝlné výrobky aj. Aktuální informace o festivalu sledujte na www.vyssihradek.cz/ vitejleto nebo www.facebook.com/ vitejleto. Markéta Blažíková, Vyšší Hrádek, p. s. s., foto Václav KváÏa

MoĖe zábavy

V rámci celodenního programu vystoupí hudební kapely Bek Ofis, Jumping Drums, Strabivari, VasilĬv Rubáš, Interpret Neznámý a další. ChybÝt nebudou divadelní vystoupení, napĖ.

24 • květen/červen • 2014 • PROSTOR •

14. Ïervna ovládne zámeckou zahradu muzika, divadlo a workshopy


PTÁTE SE

VÍTE, CO JE PEDIKULÓZA? Pedikulóza neboli napadení vší je parazitární přenosné onemocnění, postihující člověka bez ohledu na věk či pohlaví. Typicky se objevuje u dÝtí povinných základní školní docházkou, ÏastÝji pak u dÝvÏat. Veš ráda zĬstává v kontaktu s lidskými vlasy absamovolnÝ je neopouští. KbpĖenosu je potĖeba pĖímý kontakt vlasĬ nemocného a zdravého ÏlovÝka, kbjakému dochází zejména u dÝtí pĖi kolektivních Ïinnostech. Nákaza se projevuje svÝdÝním abpálením pokožky hlavy. Dalším projevem jsou hnidy, miniaturní váÏky o velikosti 1 mm pĖipojené kbvlasĬm, vÝtšinou bÝlavÝ lesklé. Lze je nalézt obvykle za ušními boltci abna týle. Odstranitelné jsou pouze mechanicky.

Hlásit se to musí

Pokud rodiÏe zjistí, že jejich dítÝ má vši, musí tuto skuteÏnost nahlásit ve škole a v kolektivech, kde se dítÝ v období posledních dvou týdnĬ pohybovalo. Školy a jiné instituce jsou povinny o výskytu vší v kolektivu informovat rodiÏe ostatních dÝtí. OnemocnÝní je pĖi dodržení všeobecnÝ platných zásad odvšivování obvykle nekomplikované a jeho zvládnutí je otázkou 14 dnĬ.

PharmDr. Jan Ponec

Jak na vetĖelce?

Nejjednodušším zpĬsobem léÏby je ostĖíhat vlasy na délku pod 1bcm.

VEŠ SE VÁS DOBROVOLNĚ NEPUSTÍ.

V takto krátkých vlasech vši žít nemohou. Dále je možné použít šampony nebo spreje s insekticidem proti vším, který parazity hubí ochromením jejich nervové Ïinnosti. Proceduru je nutno po 8 až 10 dnech opakovat, neboĢ vÝtšina pĖípravkĬ nezabíjí hnidy. LéÏbu navíc podpoĖíme vyÏesáváním vlasĬ tzv. všiváÏkem, což je velmi hustý hĖeben, který je k dostání v lékárnÝ nebo je pĖibalen k pĖípravku proti vším. PĖípravky na hubení vší lze zakoupit bez lékaĖského pĖedpisu. PharmDr. Jan Ponec

JAK UŠETŘIT PŘI POJIŠTĚNÍ VOZIDLA Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení) či havarijní pojištění nemusí být noční můrou. Sazby pojištÝní sice rostou, pokud si však dáte pozor, mĬžete být mile pĖekvapeni. Na pojistném výraznÝ ušetĖíte pĖedevším jízdou bez nehod. ZjišĢuje se poÏet bezeškodních mÝsícĬ u pojistníka (ten, kdo platí pojistné), který mĬže být odlišný od vlastníka vozu. PĖi škodÝ však bude doba odeÏtena opÝt jemu. Aktualizujte

Sazby pojištÝní jsou urÏovány dle znaÏky a typu vozidla, jeho kategorie a stáĖí, pohlaví, vÝku a bydlištÝ pojistníka. Rozhodující u povinného ruÏení je i limit pojištÝní a další pĖipojištÝní. U havarijního pojištÝní se pĖihlíží k výši spoluúÏasti, výbavÝ vozidla a pojistné Ïástce. Slevu na pojistném mĬžete získat i za nadstandardní zabezpeÏení vozidla

pomocí mechanického zabezpeÏení, alarmu nebo vyhledávacího zaĖízení. PojištÝní je vhodné s ohledem na opotĖebovávání vozidla cca po dvou letech aktualizovat. O zmÝnu je však tĖeba požádat, pojišĢovna ji neprovádí automaticky. Slevové akce

Nezapomećte se zamÝĖit na slevové akce pojišĢoven. Pro úsporu Ïasu využijte služeb pojišĢovacího makléĖe, jenž má pĖehled o aktuální nabídce pojištÝní na trhu a odbornÝ vám poradí s výbÝrem. Cena není vždy rozhodující. PĖi uzavírání smlouvy je dĬležité zjistit si, jak pojišĢovna vyĖizuje škodní události,

Ing. Renata Gabrielová

jaké jsou možnosti vbpĖipojištÝní (napĖíklad pojištÝní Ïelního skla nebo všech skel) a rozsah asistenÏních služeb (odtah vozu jen pĖi poruše, nebo i pĖi havárii, apod.). Dnes již nemusíte sjednat kompletní havarijní pojištÝní. Je možno uzavĖít pĖipojištÝní k samotnému povinnému ruÏení. Ing. Renata Gabrielová

UŠETŘÍTE I JÍZDOU BEZ NEHOD. • PROSTOR • 2014 • květen/červen •

25


KULTURA

ŽESŤOVÍ MISTŘI ZAHRAJÍ NA ZÁMKU

27. ČERVNA OD 19 HOD., VSTUPNÉ 150 KČ

Asociace trumpetistů ČR se servisní agenturou 11PM pořádá III. ročník hudební události Czech Brass Festival. a to pod záštitou starosty mÝsta Ing. OndĖeje PĖenosila. Pro fajnšmekry

Pražští žesĢoví sólisté letos výluÏnÝ pro naše soumÝstí

Za krátkou dobu své existence se tato pĖehlídka žesĢových souborĬ konala vbnÝkolika Ïeských mÝstech. Protože si ale právÝ pĖipomínáme 10 let od otevĖení brandýského zámku pro veĖejnost, bude letošní Czech Brass Festival vÝnován pouze našemu soumÝstí,

Slavnostní koncert odehraje dne 27. Ïervna od 19.00 hodin na nádvoĖí brandýského zámku soubor Pražští žesĢoví sólisté ve složení Miroslav Kejmar, Marek Vajo, Stanislav Suchánek, JiĖí Novotný, Karel KuÏera, Karel Malimánek. TÝšit se mĬžete na díla P. J. Vejvanovského, Valeria Otta, J. S. Bacha, Antonína DvoĖáka, George Gershwina, Ennia Morriconeho a dalších. Po skonÏení koncertu Ïeká návštÝvníky pohoštÝní abnoÏní prohlídka zámku. SvÝtovÝ uznávaní

Soubor vznikl v roce 1973 abokamžitÝ se stal pĖedním souborem vbÎechách a EvropÝ. TÝleso hrálo na festivalech Pražské jaro, Bratislavské hudobné slávnosti, Moravský podzim, Mitte Europa, na festivalu renesanÏní hudby

vbUlmu. V souÏasnosti je soubor svÝtoznámý abpravidelnÝ koncertuje napĖíklad v Japonsku. Îlenové souboru jsou pĖední sólisté a hráÏi tÝch nejlepších Ïeských orchestrĬ, Îeské filharmonie, FOK a dalších. Vstupenky a partneĖi

Vstupenky na koncert v cenÝ 150bKÏ zakoupíte od Ïervna vbbrandýském Infocentru. MĬžete si je také rezervovat na e-mailu marek.huber@centrum.cz. Sponzory a partnery festivalu jsou firmy Lenia-Techno, s. r. o., Lukáš Rajtr – Realizace zelenÝ, OSA Partner. Mediálním partnerem jsou noviny Prostor, MÝstské listy, TV ÍÎKO. Zvláštní podÝkování patĖí vedoucímu OKCR PhDr. Milanu Novákovi abzastupiteli mÝsta, Ėediteli firmy Lenia-Techno, s. r. o., Milanu Vávrovi za jejich trvalou podporu festivalu. Exkluzivním partnerem festivalu je mÝsto Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Marek Huber, foto archiv

POMOZME RODINÁM V NOUZI Umělci se stali Dobrými anděly, a budou pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba. Můžeme se k nim přidat. Ateliér Za 5 minut pÝt, s laskavou podporou mÝsta Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, bude letos pomáhat již poÏtvrté. Tentokrát toto výtvarné sdružení zamÝĖí svou pozornost, ve spolupráci s nadaÏním fondem Dobrý andÝl, na rodiny v našem regionu, které se vlivem vážné nemoci dostaly do tíživé finanÏní situace. Kdy a kde?

V krásném prostĖedí dvora domu U VoctáĖĬ se v sobotu 14. Ïervna

26 • květen/červen • 2014 • PROSTOR •

od 13.00 hodin uskuteÏní IV. roÏník Memoriálu Svatopluka Machara. Draženy zde budou obrazy, kresby, fotografie, sochy, grafiky aj. výtvarná díla Jaroslavy BiÏovské, Lucie TĖešćákové, Milana Chabery, D. Novotné, Jana Severy, M. Novotné a dalších umÝlcĬ, vÏetnÝ kouzelných obrázkĬ namalovaných dÝtmi z Ïesko-britské školy Tip Toes. Odpoledne zpĖíjemní domácí orchestr Pohoda, zajištÝno bude i obÏerstvení.

Spojme síly

Naši „dobĖí andÝlé“ srdeÏnÝ zvou k úÏasti na této veĖejné aukci milovníky umÝní a každého, kdo má vĬli pomoci lidem v nouzi. Ten, kdo na aukci zavítá, si odtud nejenže mĬže odnést originální výtvarné dílo, jímž mĬže zkrášlit svĬj domov nebo je darovat svým blízkým Ïi pĖátelĬm pro radost, ale pĖedevším odejde sbdobrým pocitem, že pomohl nÝkomu, kdo to skuteÏnÝ potĖebuje. red


KULTURA

KAM VYRAZIT Chystané kulturní akce v Polabí 13. 6. Koncert KPH

Potlesk pro Pavla VoráÏka

Kruh pĖátel hudby a mÝsto Brandýs nad Labem-Stará Boleslav poĖádají koncert Petra MaceÏka (housle) a Pavla VoráÏka (klavír). Zazní Ludwig van Beethoven – Sonáta pro housle. PĖedprodej v brandýském Infocentru. Vstupné: 50 KÏ, mládež 20 KÏ, Îas: 19.30 Místo: Kaple brandýského zámku

14. 6. Léčba neklidem

Namísto pilulek...

Pro velký zájem již 4. repríza LéÏby neklidem divadelního spolku Náplavka Lysá nad Labem. Autorské pĖedstavení plné motivĬ detektivních, hororových, výtvarných ibsalonnÝ dramatických. Vstupné: 100 KÏ Îas: 19.30 Místo: Kino Lysá nad Labem

21. 6. Lázeňské léto

Druhej dech pro všechny!

Uvítání 147. Lázećského léta. Na programu je od 10.00 pohádka pro dÝti, v 11.00 promítání filmĬ o Lázních Toušeć, od 14.00 a od 18.00 zahraje Druhej dech, a v 16.00 vystoupí folklorní soubor Dykyta PĖerov nad Labem. ObÏerstvení zajištÝno. Vstupné: dobrovolné, Îas: 10.00 Místo: SklenÝná vila LáznÝ Toušeć

Máme rádi Fanánka

TĖi sestry Gambrius Tour 2014: TĖi sestry, E!E, Doctor PP a De Bill Heads. Vstupenky v síti Ticketstream vÏetnÝ cestovních kanceláĖí Îedok, FIRO-tour, knihkupectví Kanzelsberger a v Infocentru Brandýs n. L. Vstupné: 275 KÏ pĖedprodej, 300 KÏ na místÝ Îas: 18.00, Místo: Letní kino Houštka

Do muzea za rohem

V rámci oslav 10 let trvání Spolku pĖátel Ïelákovického muzea zahrají Tomáš Kyral, Tomáš Vykouk, JiĖí ŠpaÏek, Tomáš Kirschner – Ïlenové pražských orchestrĬ (Státní opera, FOK, SOÎR a ÚstĖední hudba). Vstupné: dobrovolné, Îas: 17.00 Místo: nádvoĖí Ïelákovického muzea

27. 6. Tři sestry

5. 7. Kvarteto lesních rohů

ANDĚLSKÁ HUDBA Staroboleslavské kostely budou v červnu hostit festival duchovní hudby Musica Angelica. TradiÏní, již XXII. roÏník pĖehlídky dÝtských a studentských pÝveckých sborĬ poĖádá opÝt mÝsto Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, a milovníky hudby potÝší ve dnech 8. a 15. Ïervna. Pokud patĖíte kbtÝm, kdo se rádi zaposlouchají do povznášejících tónĬ duchovních písní, potom vÝnujte pozornost následujícím pozvánkám.

ZAVŘÍT OČI A NA CHVÍLI ODLETĚT. Bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi

Jako první si písnÝ mladých zpÝvaÏek a zpÝvákĬ poslechnou návštÝvníci koncertu v bazilice svatého Václava v nedÝli 8. Ïervna od 17.00 hodin. Slavnostního zahájení festivalu se ujme oblíbená Kantiléna ze ZUŠ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav se sbormistryní Kristýnou Vadassovou, následovat ji budou Gaudeamus a Song z Masarykova gymnázia Vsetín a Abbellimento abZvonky z Gymnázia a Hudební školy Praha. Chrám Nanebevzetí Panny Marie

Ve Staré Boleslavi zĬstaneme ibpĖíští nedÝli 15. Ïervna, kdy bude, opÝt od 17.00 hodin, festival Musica Angelica pokraÏovat koncertem vbchrámu Nanebevzetí Panny Marie. První podveÏerní tóny budou patĖit dÝtským hlasĬm pÝveckého sboru SlĬćata z brandýské ZŠ Na Výsluní, poté je vystĖídá Divertimento zbGymnázia BotiÏská v Praze, a celý festival uzavĖe vystoupení sboru Motýli Šumperk. red

• PROSTOR • 2014 • květen/červen •

27


KULTURA

VÝSTAVY V POLABÍ Malý salón 2014

AUDIENCE U CÍSAŘE KARLA I. NADCHLA Ani nepříliš příjemné počasí neodradilo tisíce lidí od návštěvy oblíbené Audience u císaře Karla I.

Výstava prací žákĬ výtvarného oddÝlení ZUŠ Jana Zacha Îelákovice. Kdy: do 22. 6., út–ne 9.00–12.00 ab13.30–17.00 Kde: Muzeum Îelákovice

Region, kde žijeme Výstava žákovských prací ZŠ BedĖicha Hrozného. Poznáte lépe region, ve kterém žijete, nebo který jste navštívili. Kdy: do 29. 6., út–ne 9.00–17.00 Kde: Muzeum BedĖicha Hrozného Lysá nad Labem

Iva Hüttnerová Výstava pĖedstavuje výbÝr obrazĬ zbbohaté tvorby této hereÏky a malíĖky.bVernisáž 7. 6. od 15.00 hodin. Kdy: 7. 6.–31. 7., út–ne 9.00–17.00 Kde: Skanzen PĖerov nad Labem

Mexický kaleidoskop Výstava mexického amatérského fotografa Alana Alberta Turrubiarte Contreraze. Kdy: 21. 6.–29. 8. Kde: MÝstská knihovna Îelákovice

Na válečném poli Výstava zobrazuje ozbrojené konflikty mezi lidmi v EvropÝ – od nejstaršího osídlení po období první svÝtové války. Kdy: do 31. 8., út–ne 10.00–12.00, 12.30–16.00 Kde: OMPV Brandýs nad Labem

Továrník Josef Volman Výstava ze sbírek MÝstského muzea Îelákovice ve Vstupní síni muzea. Kdy: 7. 6.–21. 9., út–ne 9.00–12.00 a 13.30–17.00 Kde: Muzeum Îelákovice

28 • květen/červen • 2014 • PROSTOR •

I kdyby trakaĖe padaly, tuhle tradici si nechá ujít málokdo

Audience, letos pod záštitou JCKV arcivévody Karla Habsbursko-Lotrinského, se konala o víkendu 3. a 4. kvÝtna na brandýském zámku a v celém soumÝstí. Skvostným zaÏátkem byl pĖíjezd parního vlaku Karel I. na brandýské nádraží. Program zahájil PhDr. Milan Novák vbzámecké zahradÝ, hned po nástupu vojenských jednotek abefektních pĖeletech historických letadel. PĖipomnÝl 10. výroÏí blahoslavení J. V. Karla z Domu Rakouského, 100. výroÏí Velké války 1914, 1200 let od úmrtí Karla Velikého a 200. výroÏí Vídećského kongresu 1814, jimž byla letošní Audience vÝnována.

race Renesance pana Jaroslava Hykla znovu zahájila provoz. Program duchovní i kulturní

Pak už Audience ovládla celé mÝsto, mj. i díky velkolepému prĬvodu z brandýského zámku do Staré Boleslavi pod hudebním velením ÚstĖední hudby Armády ÎR. Zde se v chrámu Nanebevzetí Panny Marie odehrála mše svatá za mír. Kulturní program pokraÏoval v zámecké zahradÝ, probÝhla také mše v kostele Obrácení sv. Pavla v Brandýse. Sobotní program uzavĖel koncert v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Slavnostní zakonÏení

Vzkvétající zámek

Za mÝsto, které je hlavním poĖadatelem Audience, promluvil starosta Ing. OndĖej PĖenosil. Vyzdvihl dlouholetou péÏi mÝsta o kulturní a historické tradice abpamátky, a poté pozval návštÝvníky k prohlídce novÝ zrekonstruovaných Ïástí brandýského zámku. Ve své premiéĖe se tak blýskla zachránÝná, ÏerstvÝ opravená zámecká koÏárovna. Také stylová zámecká restau-

Audienci uzavĖela nedÝlní sváteÏní mše v kostele Obrácení sv. Pavla, kterou celebroval pan faráĖ Jan Houkal za doprovodu KrisKrosKvintetu. PodÝkování za skvÝlou historickou podívanou patĖí všem spolkĬm a poĖadatelĬm. Výbornou práci v rámci bezpeÏného prĬbÝhu Audience odvedla Policie ÎR z oddÝlení v Brandýse a naše MÝstská policie. Více fotografií na novinyprostor.cz. Marek Huber, foto Václav KváÏa


Poskytuje svým klientům komplexní nabídku v rámci osvětlení ହ Kalkulaci úspor v porovnání s jinými světelnými zdroji. ହ Změření prostoru na místě a následné zpracování výkresu a kalkulace. ହ Návrh vhodného osvětlení dle požadované intenzity světla. ହ 3D simulace osvětlení v již konkrétním prostoru.

ହ Zakázkovou výrobu svítidel na míru dle požadavků. ହ Řízení svítidel pomocí dálkových ovládačů, pohybových čidel apod. ହ Zakomponování svítidel do inteligentních řídících systémů – např. DMX, DALI, KNX. ହ Odbornou instalaci a případný bezplatný servis.

Mezi spokojené zákazníky patří bytoví architekti, interiérová studia, reklamní společnosti, taneční kluby, spediční firmy, obchodní domy, ale i soukromé osoby.

tel.: +420 608 702 278

info@ledaplikace.cz

ZÁBAVA PRO CELOU RODINU V PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ PARKU

AUTA A MOTORKY, KTERÉ JINDE NEUVIDÍTE!

WWW.LEGENDY.CZ Inzerce

14. — 15. 6. 2014, PRAHA — PN BOHNICE

• PROSTOR • 2014 • květen/červen •

29


SPORT

SPORTOVNÍ TIPY Kostelecký duatlon SoutÝž pro dÝti do 15 let vbšesti vÝkových kategoriích, do 11 let vbkombinaci bÝh–kolo, starší dÝti závodí vbkombinaci bÝh–kolo–bÝh. Kdy: 31. 5., Kde: Fotbalové hĖištÝ Kostelec nad Labem Info: www.duatlon.ic.cz

Volejbalový mix Volejbalový mix turnaj v rámci oslav 100 let Sokola Milovice. Týmy mix 4+2, min. 2 ženy na tým. Kdy: 14. 6., Kde: Sokolovna TJ Sokol Milovice Info: www.volejbal-milovice.webnode.cz

Houštecký cyklomaraton Závodní trasy 26 km, 60 km ab82bkm. DÝtské závody na speciálním okruhu vbHouštce. SouÏástí je i Îeský pohár handicapovaných. Kdy: 14. 6., Kde: Letní kino Houštka Info: www.cyklomaraton.cz

Dračí lodě VeslaĖské závody – vbpátek pĖebor základních a stĖedních škol, vbsobotu pak hlavní závody a finálové jízdy nejlepších posádek + veÏerní program. Kdy: 20.–21. 6., Kde: LodÝnice KV Kondor Brandýs nad Labem Info: www.kvkondor.cz

Parkur Jezdecké závody v parkurovém skákání stupnÝ ZM – L*. Cena mÝsta Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Kdy: 21. 6., Kde: Hluchov Stará Boleslav, Info: www.jkstaraboleslav.cz

Čelákovický Bivoj 1. roÏník neobvyklé silácké soutÝže. SoutÝžní disciplíny: shyby, kliky, dĖepy, pĖednosy, pĖevalování pneu od traktoru. Kdy: 21. 6., Kde: NámÝstíÏko Ve Skále Îelákovice Info: www.bivoj-celakovice.cz

30 • květen/červen • 2014 • PROSTOR •

Ani tenhle karambol neubral nikomu na soutÝživosti

MLADÍ ATLETI ZAHÁJILI SEZONU Ve středu 7. května proběhlo na houšteckém stadionu první kolo závodů atletických přípravek. Svou letošní soutÝžní premiéru atleti z domácího Slavoje, nýbrž absolvovalo celkem 110 mladých i dÝti ze Sokola Kralupy abzbTJ atletĬ. PĬvodnÝ se jich sice na Neratovice. Tentokrát startovaly roÏzávody pĖihlásilo témÝĖ 140, avšak níky 2003 až 2006. Všichni závodili vzhledem k nepĖíznivému poÏasí jako obživot, ale za vrchol závodĬ lze reálnou úÏast považovat za mĬžeme oznaÏit souboj Ríši Îesvelmi dobrou. TÝm, kdo dorazili, neka s Jalilem Cookem obvítÝzství se pak poÏasí odmÝnilo tím, že vbkategorii chlapcĬ roÏník 2004, asi pĬl hodiny pĖed startem který skonÏil velmi tÝsnÝ, pĖestalo pršet. I tak si abskvÝle pro Ríšu. mokro a chladno kromÝ ZÁVODNÍ Sláva vítÝzĬm! menší úÏasti vybralo PREMIÉRA VítÝzové jednotlidać také na výkonech PŘILÁKALA PŘES vých kategorií byli zaÏínajících atletĬ. STOVKU následující. Dívky Kluzký povrch polytaSPORTOVCŮ 2003: Kálalová Tenu a mokrý písek však reza (TJ Neratovice); nikomu z nich nevadil Chlapci 2003: Veškrna abaž na jeden nešĢastný Jan (Atletika Stará Bolepád na startu Ïtvrtky vbkaslav – dále ASB); Dívky 2004: tegorii dívek 2006 se první kolo Žáková Andrea (ASB); Chlapci pĖípravek obešlo bez vážnÝjších 2004: Îesnek Richard (ASB); Dívky karambolĬ. 2005: Faltýnková Tereza (TJ NeratoÎtyĖboj vice); Chlapci 2005: DlabaÏ Václav O vítÝzství ve ÏtyĖboji (bÝh nab (ASB); Dívky 2006: Vilímová Nikola 50bmetrĬ, skok do dálky z pásma, (TJ Neratovice); Chlapci 2006:bMotl hod kriketovým míÏkem a závÝreÏEliáš (ASB). Pavel ŽemliÏka, foto archiv houstka.com ný bÝh nab400 metrĬ) zápolili nejen


SPORT

MĚSTSKÝ BĚH POPRVÉ A NA JEDNIČKU V sobotu 26. dubna se uskutečnil historicky první ročník Městského běhu Brandýsem a Boleslaví. ZúÏastnily se témÝĖ dvÝ stovky sportovcĬ všech vÝkových kategorií. „Zájem o bÝh byl velký, kapacita poÏtu závodníkĬ se musela nÝkolikrát navyšovat. Mám velkou radost, že se poĖadatelé do celého podniku pustili. Akce brandýskému námÝstí slušela a doufám, že se podobné podniky budou opakovat,“ prohlásil David Šenk, zpÝvák kapely Vombat Kruton, která pĖispÝla ke kulturnímu programu celé akce. Kudy? Tudy!

Trasa závodu na 5 km zaÏala na MasarykovÝ námÝstí a bÝželo se pĖes OstrĬvek kolem brandýského zámku do Staré Boleslavi, kolem baziliky sv. Václava a kostela Nanebevzetí Panny Marie a po Lázećské ulici pĖes Houštku zpÝt do Brandýsa. Desetikilometrový závod Ïinil dvÝ kola této trasy. BezpeÏnost bÝžcĬ skvÝle zajistila MÝstská policie a Policie ÎR. Jako vítr

Na trati 5 km byl nejrychlejším mužem Michal Michálek (1973), Ïas 00:19:08. Mezi ženami byla

nejrychlejší Lucie Burdová (1985) s Ïasem 00:27:19. Na trati 10 km zvítÝzili František Schoval (1988), Ïas 00:36:05, a Anna Dandová (1988) s Ïasem 00:49:43. Podrobné výsledky najdete na www.mÝstskybeh.cz a na našem webu, kde je ke zhlédnutí i fotoreport.

POBĚŽÍME I NAPŘESROK. ZaÏátek historie

Hlavním organizátorem se stalo mÝsto Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Akce byla perfektnÝ zorganizována, žádný zádrhel nenastal, závod i následný doprovodný program v podobÝ hudby kapel Vombat Kruton, Porno Bazookas a Fake It si úÏastníci užili naplno. OzvuÏení zajistila firma Prodance, o obÏerstvení se postarala firma Koudelka Group, dalším partnerem byla napĖ. firma Profirental, s. r. o., MÝstské kino Brandýs nad Labem, abpomohla ibĖada dobrovolníkĬ. První stránka historie MÝstského bÝhu byla napsána, a mĬžeme se tÝšit na další. red, foto Václav KváÏa

FLORBALISTÉ POSTUPUJÍ DO VYŠŠÍ SOUTĚŽE Muži FBC Falcon mají za sebou jednu z nejúspěšnějších sezon ve své historii. Vše zaÏalo na letním turnaji Czech Open, na který se sjíždí tuzemská i zahraniÏní špiÏka. Falcon po skvÝlých výkonech v kategorii Muži Ïítající 125 florbalových týmĬ vypadl až s finským soupeĖem v 1/16 finále. To, že na novou sezonu jsou hráÏi v modrobílých dresech výbornÝ pĖipraveni, se dále potvrdilo také v poháru Îeské pojišĢovny, kde došli do tĖetího kola. V silné ÏtyĖce SebevÝdomí si hráÏi pĖenesli i do samotné dlouhodobé soutÝže. Hned bÝhem úvodních kol se od zbytku ligy oddÝlily ÏtyĖi týmy, Benešov, Kolín, Wildcats Praha a Falcon. Tento ÏtyĖlístek pak bojoval mezi sebou o vítÝzství v soutÝži. Po odehrání 24 kol bylo poĖadí následující: 1. Benešov, 2. Kolín, 3.Wildcats Praha a 4. Falcon. Všechny ÏtyĖi týmy se pro pĖíští rok posunuly do nejvyšší krajské soutÝže, z níž je už jen krok do celostátních soutÝží. ĕeÏí Ïísel, bilance FalconĬ je 16 výher, 2 remízy a 6 proher, s celkovým skóre 138 vstĖelených k 108 obdrženým brankám. Gratulujeme! Muži FBC Falcon v sezonÝ 2013/2014 Bína Josef, Bobko Marian – BudáÏ Daniel, Vlach MatÝj, Váća Prokop, Rys Karel, Houska Marek, Ších Jakub, HlaváÏek Jakub, Kettner Pavel, Cerha Karel, Hodek Tomáš, Dalibor MatÝj, KukaÏka Martin, Brückner Patrik, Bulvas OndĖej, SvÝtlý Josef, Ších VojtÝch.

Pro velký zájem se musela kapacita nÝkolikrát navyšovat

Jakub Ších

• PROSTOR • 2014 • květen/červen •

31


ARCHITEKTURA

POSTŘEHY Z ČELÁKOVIC I. Aneb pozoruhodná místa, kterých si v běhu času už ani nevšímáme. pĖipomínají, že brutalismus (od béton brut – drsný beton) byl ubnás jedna zbprvních vlaštovek konce diktátu sovÝtských vzorĬ a poÏátek navazování na pĖetrhané kontakty sbvývojem svÝtové architektury. Kousek nad touto stavbou stojí pÝkná ukázka rondokubismu z 20. let minulého století (obr. 2). TÝchto staveb není mnoho, je tĖeba si jich vážit. Štíty nasvÝdÏují, že stavba mÝla mít na sobÝ sousedy. Ty již mít nebude, ale za povšimnutí stojí barevné Ėešení, které naznaÏuje návaznosti na hlavní prĬÏelí.

Obr. 1

ZaÏneme na námÝstí. Vedle pseudorokokové radnice tu stojí podivná hnÝdá stavba, která mnoha lidem asi pĖipomíná slona v porcelánu. Zkusme ji trochu vzít na milost; to, co pĖedstavuje, se jmenuje brutalismus (obr. 1). Je to smÝr, jenž ovládal svÝtovou architekturu v letech 1954–1970, vznikl jako reakce na postfunkcionalis-

mus v Anglii, a vÝnovala se mu taková esa jako Le Corbusier, Paul Rudolph abnáš Karel Prager. O co usiloval brutalismus?

MÝl vytvoĖit zapamatovatelný obraz stavby, kontrast surových ploch sbmalými okny, mohutnÝ formované plochy, nepravidelnost. Historici architektury

ZĬstaćme na námÝstí

Nový bytový komplex zde stojí vedle pĖízemní restaurace, a všimnÝme si citlivé gradace, kdy se jednotlivé hmoty nové stavby postupnÝ zvyšují od pĖízemní stavby (která tam musela zĬstat) až do výše ÏtyĖ nadzemních podlaží (obr. 3). Reklamy!

Kousek pod námÝstím je krásný secesní dĬm se zachovalým dekorem, ale ty nešĢastné reklamy! (obr. 4) To se týká i krásné plastiky Madony sbJezulátkem na prosté stavbÝ (obr. 5)... Na dohled z námÝstí jsem se s potÝšením zahledÝl do hezkých oÏí, a Ėekl jsem si: Ejhle, jaký skvÝlý pĖíklad pro oživení fádních a depresivních štítĬ a zdí v našich mÝstech! (obr. 6) A ne, že by jich bylo málo: jeden výstavní je v Pražské ulici v centru Brandýsa! Na závÝr prosba: pokud znáte autory abléta vzniku staveb na obrázcích 1 ab2, napište to do redakce Prostoru. Obr. 2

Obr. 4

Obr. 3

Obr. 5

32 • květen/červen • 2014 • PROSTOR •

Ing. arch. Jan Líman, foto autor

Obr. 6


LABUŽNÍK

HODNOCENÍ PROSTŘEDÍ neotĖelý design, vkusnÝ zaĖízený Ïlenitý prostor, kuĖácká a nekuĖácká Ïást

••••• NABÍDKA obÝdové menu i o víkendu, pestrý výbÝr z jídelního lístku Stojí za ozkoušení, nejen kvĬli nakládanému camembertu

U ZMEŠKALŮ KLIDNĚ MEŠKEJTE Prostor, kde pamětníci pamatují restauraci U Rudolfa II. či bar Clim Bim, nabízí mlsným jazýčkům další možnost pro návštěvu. Nová restaurace zahrnuje pĬsobivÝ zrekonstruovaný, citlivÝ usazený, barevnÝ vyladÝný a funkÏnÝ zaĖízený interiér sbmožností parkování na brandýském námÝstí a s venkovní zahrádkou ve dvoĖe pĖed restaurací. Nevšední abchutné

jenž byl pĖílohou. Nezvyklé, avšak chuĢovÝ naprosto dokonalé. Velký, stĖednÝ propeÏený burger sbdomácími hranolky, dochucovaný hoĖÏicí, keÏupem a výteÏnou domácí tatarkou za 180 KÏ rozhodnÝ stál. Na sladké jako dezert nedošlo.

NEZÁVISLÝ TEST PĖi pĖíchodu nás To si dejte! UTAJENÉHO Další zajímavostí okamžitÝ mile LABUŽNÍKA vbdenním menu oslovila abusadila FINANCUJE byl nakládaný pohotová obsluha. REDAKCE camembert. ChuĢ Vzhledem kbtomu, nakládaného hermelíže byl víkend, pĖenu je všeobecnÝ známá, kvapila nás nabídka nakládaný camembert denního menu. Jídelní jsme zkusili poprvé. Pokud pĬjde lístek je koncipován standardnÝ, nÝkdo ke ZmeškalĬm jen na avšak jednotlivé položky jsou velpivo, tak ho musí, pokud bude mi nápadité až netradiÏní. Je zde vbdenní nabídce, rozhodnÝ zkusit. zahrnuta moderní i klasická Ïeská Lahodný vonící sýr je doprovázen kuchynÝ. Na doporuÏení obsluhy Ïalamádou zbcibulových hlaviÏek. jsme zvolili hotovky zbdenního Servírováno samozĖejmÝ sbÏerstmenu. Dilema, zda boršÏ, nebo vým chlebem. Ceny jsou oproti cibulaÏku, vyhrála chuĢ Francie, abjako hlavní chod posloužil klasic- okolním restauracím na námÝstí o trochu vyšší, avšak kvalita a rozký obĖí burger. CibulaÏka následovala obratem po objednávce, velmi manitost variací zbjídelního lístku hustá skvÝlá polévka neobsahova- rozhodnÝ stojí za to. red, foto archiv la sýr, ten byl zapeÏený vbtoustu,

••••• KVALITA JÍDLA zajímavé variace složení jednotlivých chodĬ, domácí suroviny

••••• OBSLUHA A SERVIS ochotný, vtipný personál, nelze nic vytknout

••••• CENA/VÝKON maliÏko dražší než ostatní restaurace vbokolí, cena však odpovídá kvalitÝ

••••• HYGIENA prostory toalet trochu stísnÝné, Ïistota v poĖádku

••••• VERDIKT Pozoruhodné místo sbvíce zákoutími, kvalitním jídelním lístkem, návštÝvu lze doporuÏit.

••••• • PROSTOR • 2014 • květen/červen •

33


KŘÍŽOVKA

KŘÍŽOVKA O CENY Dvojnásobný držitel Magnesie Litery za nejlepší prózu (2003 a 2014) a nositel Ceny Josefa Škvoreckého (2010) pĖichází s novou knihou. Soubor jedenácti povídek, majících spoleÏného vypravÝÏe, ne však Ïas. První se odehrává v roce 1986 na bizarní cestÝ Bulharskem, poslední v souÏasné pražské ÏajovnÝ. Povídky jsou Ėazeny

chronologicky, jde tedy o jakýsi nepravý ÏasosbÝr, ponÝvadž jinak jde o texty zbrusu nové. Tématem sbírky je, co se za tÝch bezmála tĖicet let zmÝnilo – kolem vypravÝÏe i v nÝm. Kdo má rád Haklovy povídky, najde starého Hakla s bohatým vypravÝÏským rejstĖíkem obohaceným svÝžím stĖídáním vypravÝÏských osob.

ODPOVĚDI POSÍLEJTE DO 10. 7. 2014 NA ADRESU KŘÍŽOVKA NOVINY PROSTOR, WOLKEROVA 603, 250 01, BRANDÝS NAD LABEM. K ADRESE UVEĎTE VAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO.

34 • květen/červen • 2014 • PROSTOR •

Výherce minulé kĖížovky:

Vladimír Vacík, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav


WWW.KUCHYNSKE-STUDIO.CZ KDYŽ NA AUTĚ CHYBÍ SKLO, ZACHRÁNÍ VÁS TRIOSKLO

A KhoCvaEné:

– Autoskla, střešní okna

dý od 30 tis. kuchyně tlení LED osvě ke každé ni í kuchy m ko pletn A ZDARM

Tónování a kódování skel Nízké ceny – vysoká kvalita Zdarma výměna skel při splnění pojistných podmínek BONUSY – viz naše www stránky

www.trioautosklo.cz Náchodská 150, Praha 9 tel./fax: 281 920 291 Karla Lípy 1678, Brandýs n/Labem tel.: 731 100 008

kuchynske-studio.cz s.r.o. Praha 9, U Elektry 974/1C, (budova Cortex) tel.: 739 544 558

PROFESIONÁLNÍ PARTNER V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ • zajištění komplexních služeb v oblasti odpadů • čištění a údržba komunikací • údržba veřejné zeleně • realizace a provoz sběrných dvorů • správa a údržba veřejného osvětlení • údržba městských mobiliářů a hřbitovů

AVE CZ Odpadové hospodářství s.r.o. Provozovna Benátky nad Jizerou Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou T: +420 326 316 322 F: +420 326 316 406 E: benatky@avecz.cz

• kontejnerové služby • poradenská činnost v oblasti odpadového hospodářství

www.avecz.cz Společnost skupiny AVE Energie AG Umwelt

• PROSTOR • 2014 • květen/červen •

35

Inzerce

– – – –


Noviny Prostor 3/2014  
Noviny Prostor 3/2014  

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Advertisement