Page 4

DĚJE SE

BUDE U JATEK JEZERO, NEBO LES? Získá Tapas Borek, s. r. o., povolení k těžbě písku ve staroboleslavské lokalitě U Jatek? Jak k nastalé situaci přistupuje město, těžaři a samotní obyvatelé žijící v blízkém okolí?

vyloučeno z důvodu ochrany státního majetku – ložiska štěrkopísků.“ „V této věci není snadné hledat pozitiva či negativa, lokalita je v územním plánu vedena jako ložisko štěrkopísku již od minulého století,“ říká starosta města Ing. Ondřej Přenosil. „Negativa jsou jistě spojena s vlastním procesem těžby, naopak pozitivně vnímám, že po vytěžení se místo přemění do konečné podoby dané plánem rekultivace – to je na vysokou (les) a nízkou zeleň.“ Byla veřejnost o těžbě dostatečně informována?

Kauza těžby písku vyvolává vlnu emocí na různých stranách

V lokalitě kolem Proboštských jezer se těží písek od 60. let minulého století, a nikoho by tedy nemělo překvapit, že se v této lokalitě bude těžit písek i nadále. Dokonce i územní plán města, jenž je platný více než 20 let, s rozšířením těžby do lokality U Jatek od prvopočátku počítal. Od roku 2001 proběhlo s těžařem několik správních řízení a projednávání vlivů těžby na životní prostředí. Ve všech případech bylo účastníkem město a vlastníci pozemků. Od roku 2006 se těžba otevřeně řeší s obyvateli souměstí. V letech 2013 a 2014 se v rámci přípravy těžby otevírá médii podpořená kauza, ve které padají trestní oznámení. Jaká jsou pozitiva/negativa těžby v lokalitě U Jatek?

Podle lidí, kteří bydlí v lokalitě U Jatek, občanům těžba nepřinese nic a městu pouze zanedbatelný finanční výnos. „Máme velké obavy, že zavážka se nakonec změní ve skládku, která bude jen velmi obtížně kontrolovatelná. I proto

4 • březen/duben • 2014 • PROSTOR •

se snažíme diskutovat o variantě rekultivace těžebního prostoru vodní plochou namísto zavážkou,“ shodují se občané. „Přijmeme-li těžbu U Jatek jako fakt splňující všechny zákonné požadavky a podmínky, pak mezi pozitiva řadím termín realizace, protože na druhé straně silnice ještě zdaleka není výstavba u konce.

S TĚŽBOU U JATEK POČÍTÁ ÚZEMNÍ PLÁN 20 LET. Normálně uvažující stavebník dá jistě přednost těžbě v době výstavby domu před těžbou v době, kdy již bude dům dlouhodobě zabydlen,“ vnímá situaci těžař Vladimír Bouček, jednatel firmy Tapas Borek, s. r. o. „Dalším pozitivem je směr postupu těžby vzdalující se od zástavby oproti variantě přibližování se k zástavbě. Výhodou je i budoucí uvolnění pozemků na ložisku a v jeho okolí po vytěžení pro jiné využití, které je nyní

Podle starosty Přenosila byla veřejnost informována v rámci veřejného projednávání dokumentů Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), v rámci veřejných projednávání územních plánů a jejich změn, a v rámci povinně zveřejňovaných informací o řízeních spojených s povolováním těžby. „V době, kdy jsme sepisovali petici proti těžbě U Jatek, jsme oslovili mnoho lidí. Nikdo z nich nevěděl, že se vůbec nějaká těžba chystá, a nikoho z nich ani nenapadlo, že by v současnosti bylo vůbec možné povolit novou těžbu v bezprostřední blízkosti obytné zástavby,“ zaznělo z úst dotčených občanů. „Kdyby těžební společnost nepostavila U Jatek bagr na těžení písku, nikdo by se o těžbě do doby jejího zahájení nedozvěděl.“ „Výraz ‚dostatečně‘ může každý vnímat jinak,“ nahlíží na situaci těžař Bouček. „Za rozhodující považuji územní plán města. Ten je platný již od r. 1996 a těžba v lokalitě U Jatek je v něm zakotvena od prvopočátku. Územní plán je veřejně dostupnou dokumentací a i v době mimo proces veřejného projednávání a schvalování je na městském úřadě, ale i na webových stránkách města kdykoliv každému dostupný.“ Jak je těžba vnímána z pohledu dopravní vytíženosti a z hlediska hygienických norem?

„Hlukové limity jsou již nyní překračovány a s těžbou nemáme žádný výhled na zlepšení této situace, spí-

Noviny Prostor 2/2014  

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí